Philips BHB868/00 Manual de usuario

Categoría
Peinados
Tipo
Manual de usuario
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHB868
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 42391
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in
a bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use
this appliance near
bathtubs, showers,
basins or other vessels
containing water.
Always unplug the appliance
after use.
If the mains cord is damaged,
you must have it replaced
by service centre or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use this appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
Do not wind the mains cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Pay full attention when using
the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the
handle as other parts are hot
and avoid contact with the skin.
Always place the appliance with
the stand on a heat-resistant,
stable at surface. The hot
barrel should never touch the
surface or other ammable
material.
Avoid the mains cord from
coming into contact with the hot
parts of the appliance.
Keep the appliance away from
ammable objects and material
when it is switched on.
Never cover the appliance
with anything (e.g. a towel or
clothing) when it is hot.
Only use the appliance on
dry hair. Do not operate the
appliance with wet hands.
Keep the barrel clean and free
of dust and styling products
such as mousse, spray and gel.
The barrel has coating. This
coating might slowly wear away
over time. However, this does
not aect the performance of
the appliance.
If the appliance is used on
color-treated hair, the barrel
may be stained.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
Do not insert metal objects
into openings to avoid electric
shock.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Environment
This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
separate collection of electrical and electronic
products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Introduction
The curler with 32 mm barrel helps you easily achieve
vivid, bouncy curls and ringlets for joyful and young look.
Protective ceramic coating ensures even heat distribution
and takes good care of your hair while curling. Top
temperature of 200 ºC guarantees optimal result while
minimizing hair damage. We hope you will enjoy using your
curler.
Key Lock Function
If no buttons pressed for 5 seconds, the Key Lock is
activated automatically and key lock icon will be
displayed (
f ). The rst automatic activation after
switching on the appliance is after 15 seconds. To unlock the
appliance, press the ( g ) for 1 second.
3 Curl your hair ( Fig.3 )
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press and hold the button ( h ) for one second to
switch on the appliance.
» The default temperature setting 170°C is
displayed (
f ).
3 Select your desired temperature setting by pressing or
( g ) according to the Hair type table below.
Hair type Temperature settings
Fine 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Thick 190-200 ºC
4 Before you start to curl, comb and divide your hair into
small sections. Press the lever (
d ) and place a section of
hair between the barrel (
c ) and clip ( b ).
5 Close the clip by releasing the lever and slide the barrel
down to the hair tips.
6 At the hair tips, turn and rotate the curler naturally so that
hair is wrapped around the barrel from tip to root.
Tip: You can also use the cool tip (
a ) as a support when
you rotate the curler.
7 Hold the curling iron in position.
Tip: For loose curls, keep the curler in position around 20
seconds and for tighter curls, use up to 25 seconds.
8 Unwind the section of hair until you can open the clip
again with the lever.
9 To curl the rest of your hair, repeat steps 4 to 8.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on the resting stand ( e ) until it cools down.
3 Remove hair and dust from the barrel and clip.
4 Clean the barrel and the clip with damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
i ).
4 Guarantee & Service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you will nd its
phone number in the worldwide guarantee leaet). If there
is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt
udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet
i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da
vand udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug
ikke dette apparat i
nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer
eller andre kar, der indeholder
vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af et
serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand
for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges
af børn fra 8 år og op og af
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller manglende viden eller
erfaring, hvis de er blevet
vejledt eller instrueret i brug af
apparatet på en sikker måde
og forstår de involverede
risici. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke dette apparat på
kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter, eller
tilbehør/dele som ikke specikt
er anbefalet af Philips, da
garantien i så fald bortfalder.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Vær opmærksom, når du
bruger apparatet, da det kan
være meget varmt. Hold kun
i håndtaget, da andre dele er
varme, og undgå kontakt med
huden.
Anbring altid apparatet i foden
på et varmebestandigt, stabilt
underlag. Den varme cylinder
må aldrig berøre underlaget
eller andre brandbare
materialer.
Netledningen må ikke komme i
kontakt med apparatets varme
dele.
Når apparatet er tændt, skal
det holdes væk fra brændbare
genstande og materialer.
Når apparatet er varmt, må der
ikke lægges noget hen over det
(f.eks. håndklæder eller tøj).
Anvend kun apparatet i tørt hår.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder.
Hold cylinderen ren og fri for
støv og stylingprodukter som
f.eks. mousse, spray og gel.
Cylinderen er belagt.
Belægningen kan med tiden
langsomt slides af. Dette
virker dog ikke apparatets
ydeevne.
Hvis apparatet bruges til
farvet hår, kan det smitte af
cylinderen.
Hvis apparatet skal efterses eller
repareres, skal du henvende dig
til Philips, da en uautoriseret
reparation efterfølgende kan
være til fare for brugeren.
Stik aldrig metalgenstande ind
i åbningerne, da dette kan give
elektrisk stød.
Træk ikke i ledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde i
stikket.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at produktet ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU). Følg reglerne for
særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter i dit land. Korrekt bortskaelse er med til at
forhindre en negativ påvirkning af miljø og helbred.
2 Introduktion
Krøllejernet med 32 mm cylinder hjælper dig med nemt
at opnå levende, spændstige krøller og slangekrøller, der
giver et festligt og ungt udseende. En beskyttende keramisk
belægning sikrer en jævn varmefordeling og plejer håret,
mens det krølles. En maks. temperatur på 200 °C sikrer et
optimalt resultat og minimerer skader på håret. Vi håber, du
får glæde af dit krøllejern.
Tastelåsfunktion
Hvis der ikke trykkes på knapperne i 5 sekunder, aktiveres
tastelåsen automatisk, og tastelåsikonet
( f ) vises. Den
første automatiske aktivering, efter apparatet tændes, sker
efter 15 sekunder. For at låse apparatet op skal du holde
(
g ) nede i 1 sekund.
3 Krøl håret ( fig. 3 )
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Tænd for apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen
( h ) nede i et sekund.
» Standardtemperaturindstillingen på 170 °C vises (
f ).
3 Vælg den ønskede temperaturindstilling ved at trykke
eller ( g ), så den passer til tabellen Hårtype
nedenfor.
Hårtype Temperaturindstillinger
Fint 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Tykt 190-200 ºC
4 Før du begynder at krølle, rede og opdele håret i små
lokker, skal du trykke på håndtaget (
d ) og anbringe en
lok mellem cylinderen (
c ) og klemmen ( b ).
5 Luk klemmen ved at give slip på håndtaget, og træk
cylinderen ned til hårspidserne.
6 Ved hårspidserne skal du vende og dreje krøllejernet
naturligt, så håret vikles rundt om cylinderen fra spidsen
til roden.
Tip: Du kan også bruge den kølige spids (
a ) som støtte,
når du drejer krøllejernet.
7 Hold krøllejernet i denne stilling.
Tip: Hold krøllejernet i denne stilling i ca. 20 sekunder for at
få store krøller og i op til 25 sekunder for at få fastere krøller.
8 Rul hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen ved hjælp
af håndtaget.
9 For at krølle resten af håret skal du gentage trin 4 til 8.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Anbring det i holderen ( e ), indtil det er kølet ned.
3 Fjern hår og støv fra cylinderen og klemmen.
4 Rengør cylinderen og klemmen med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (
i ).
4 Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger, f.eks. om udskiftning
af tilbehør, eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen
www.philips.com/support eller dit lokale Philips-
kundecenter. Telefonnumre ndes i vedlagte ”Worldwide
Guarantee”-folder. Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal
nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter
www.philips.com/welcome.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet
wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die
Nähe zum Wasser
stellt ein Risiko dar,
sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie
das Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen
Behältern mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Ist das Netzkabel defekt, darf
es aus Sicherheitsgründen nur
von einer Werkstatt oder einer
ähnlich qualizierten Person
ausgetauscht werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisungen
zum sicheren Gebrauch
des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Die Reinigung
und Pege des Geräts darf von
Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie dieses Gerät
nicht auf Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie keine
Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips
nicht ausdrücklich empfohlen
werden. Falls Sie derartiges
Zubehör benutzen, erlischt die
Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Geben Sie acht bei der
Verwendung des Geräts, da es
äußerst heiß sein könnte. Halten
Sie nur den Gri, da die anderen
Teile heiß sind, und vermeiden
Sie Kontakt mit der Haut.
Stellen Sie das Gerät immer
mit dem Ständer auf eine
hitzebeständige, stabile ebene
Fläche. Der heiße Lockenstab
sollte nie die Oberäche oder
anderes brennbares Material
berühren.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht mit den heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommt.
Halten Sie das eingeschaltete
Gerät fern von leicht
entzündbaren Gegenständen
und Materialien.
Bedecken Sie das heiße Gerät
niemals mit Handtüchern,
Kleidungsstücken oder anderen
Gegenständen.
Verwenden Sie das Gerät nur
auf trockenem Haar. Bedienen
Sie das Gerät nicht mit nassen
Händen.
Halten Sie die Aufsätze sauber
und frei von Staub sowie
von Stylingprodukten, wie
Schaumfestiger, Styling-Spray,
Gel.
Der Lockenstab hat eine
Beschichtung, die sich im Laufe
der Zeit abnutzen kann. Dies
beeinträchtigt jedoch nicht die
Funktion des Geräts.
Bei Verwendung mit getöntem
oder gefärbtem Haar kann sich
der Lockenstab möglicherweise
verfärben.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Unsachgemäß ausgeführte
Reparaturen können den
Benutzer stark gefährden.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in die
Önungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Einführung
Der Lockenstab mit 32 mm Durchmesser unterstützt
Sie dabei, ganz einfach lebendige, federnde Locken
und Ringellocken für einen tollen, jugendlichen Look zu
erhalten. Eine schützende Keramikbeschichtung sorgt für
eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schont Ihr Haar
beim Stylen von Locken. Die Höchsttemperatur von 200 ºC
garantiert ein optimales Ergebnis, wobei Beschädigungen
auf ein Minimum reduziert werden. Wir hoen, dass Ihnen
der Lockenstab viel Freude bereitet.
Tastensperre
Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird,
aktiviert sich die Tastensperre automatisch, und das
Schlüsselsymbol
wird angezeigt ( f ). Die erste
automatische Aktivierung nach dem Einschalten des Geräts
erfolgt nach 15 Sekunden. Um das Gerät zu entsperren,
halten Sie die Taste
( g ) 1 Sekunde lang gedrückt.
3 Stylen von Locken (Abb. 3)
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Halten Sie die Taste ( h ) eine Sekunde lang gedrückt,
um das Gerät einzuschalten.
» Die Standard-Temperaturstufe von 170 °C wird
angezeigt (
f ).
3 Wählen Sie die gewünschte Temperatureinstellung aus,
indem Sie die Tasten oder ( g ) drücken. Beziehen
Sie sich dabei auf die unten aufgeführte Tabelle zum
Haartyp.
Haartyp Temperatureinstellungen
Fein 130 bis 150 ºC
Normal 160 bis 180 ºC
Dick 190 bis 200 ºC
4 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne
Strähnen, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
Drücken Sie auf den Hebel (
d ), und legen Sie eine
Haarsträhne zwischen Lockenstab ( c ) und Clip ( b ).
5 Schließen Sie den Clip, indem Sie den Hebel loslassen,
und ziehen Sie den Lockenstab bis zu den Spitzen.
6 Drehen Sie den Lockenstab nun so, dass sich das Haar
von den Spitzen bis zum Ansatz um den Lockenstab
wickelt.
Tipp: Sie können auch die Cool-Tip-Spitze ( a ) als Hilfe
verwenden, wenn Sie den Lockenstab drehen.
7 Halten Sie den Lockenstab in Position.
Tipp: Um lockere Locken zu stylen, halten Sie den
Lockenstab etwa 20 Sekunden in Position. Feste Locken
erhalten Sie, wenn Sie den Lockenstab bis zu 25 Sekunden
in Position halten.
8 Wickeln Sie die Haarsträhne wieder so weit ab, dass sich
der Clip mit dem Hebel önen lässt.
9 Um Locken für Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen
Sie die Schritte 4 bis 8.
Nach dem Gebrauch:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Stellen Sie es auf den Ständer ( e ), bis es abkühlt.
3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Lockenstab und
vom Clip.
4 Reinigen Sie den Lockenstab und den Clip mit einem
feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der
Aufhängeöse (
i ) aufhängen.
4 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zum Ersatz eines
Zubehörteils, oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte
die Philips Website (www.philips.com/support), oder setzen
Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es
in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƾƲƞƱƨơƴƥƳƴƧ3KLOLSV
ƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵươƱƝƷƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơZZZSKLOLSV
FRPZHOFRPH
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ
ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ
ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
ƭƩưƴƞƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲ
ƳƪƥƽƧưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƱƥƽƬơƴƯƲƵưƯƳƴƥƟ
ƶƨƯƱƜƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟ
ơưƼƝƭơƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƞơưƼ
ƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲ
ơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜƧƫƩƪƟơƲ
ƥƴƾƭƪơƩƜƭƹƪơƨƾƲƪơƩơưƼ
ƜƴƯƬơƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞƷƹƱƟƲƥƬưƥƩƱƟơƪơƩ
ƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭƵưƼƥưƟƢƫƥƸƧƞ
ƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭ
ơƳƶơƫƞƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƟƢƫƥƸƧ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSV
ƪơƴƧƣƯƱƧƬơƴƩƪƜƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƆƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
ƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟƭơ
ơƭơưƴƽƮƥƩưƯƫƽƵƸƧƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƋƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧƫơƢƞƪơƨƾƲƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƳƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧ
ƥƟƭơƩƵƸƧƫƞƂưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ
ƬƥƴƯƤƝƱƬơ
ƔƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƬƥƴƧƢƜƳƧƳƥƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞ
ƳƴơƨƥƱƞƪơƩƥưƟưƥƤƧƥưƩƶƜƭƥƩơƔƯ
ƨƥƱƬƼƳƾƬơƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƥƴơƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥ
ƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯ
ƳƥƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƥƩƱƟƦƥƳƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƼƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ
ƪơƩƴƦƥƫ
ƔƯƳƾƬơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƤƩơƨƝƴƥƩ
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƈƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟƭơ
ƶƨơƱƥƟƬƥƴƯưƝƱơƳƬơƴƯƵƷƱƼƭƯƵ
ƙƳƴƼƳƯơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭ
ơưƼƤƯƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƓƴƝƫƭƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲ
ƴƧƲ3KLOLSVƣƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƈ
ƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơ
ƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơơưƯƢƥƟƩƤƩơƟƴƥƱơ
ƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯƷƱƞƳƴƧ
ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
ƣƱƟƫƩƥƲ
ƍƧƭƴƱơƢƜƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƬƥƴƜ
ƴƧƷƱƞƳƧƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲ
ƴƯƢƽƳƬơ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƟưƴƥƴơƩƬơƦƟƬƥƪơƭƯƭƩƪƜƯƩƪƩơƪƜ
ơưƯƱƱƟƬƬơƴơƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ
ƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ
ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩ
ƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭ
ơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƍƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƬƥƳƾƬơƷƩƫƬưƯƱƥƟƴƥƭơưƥƴƽƷƥƴƥ
ƥƽƪƯƫơƝƭƴƯƭƥƲơƭƜƫơƶƱƥƲƬƥƣƜƫƥƲƪơƩƬƩƪƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƣƩơ
ơƭƝƬƥƫƯƪơƩƭƥơƭƩƪƼƫƯƵƪƈưƱƯƳƴơƴƥƵƴƩƪƞƪƥƱơƬƩƪƞƥưƟƳƴƱƹƳƧ
ƥƮơƳƶơƫƟƦƥƩƯƬƯƩƼƬƯƱƶƧƪơƴơƭƯƬƞƴƧƲƨƥƱƬƼƴƧƴơƲƪơƩươƱƜƫƫƧƫơ
ƶƱƯƭƴƟƦƥƩƴơƬơƫƫƩƜƪơƴƜƴƧƷƱƞƳƧƈƬƝƣƩƳƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơº&
ƥƣƣƵƜƴơƩƴƝƫƥƩƯơưƯƴƝƫƥƳƬơƥƭƾưƥƱƩƯƱƟƦƥƩƴƧƶƨƯƱƜƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
ƆƫưƟƦƯƵƬƥƭơơưƯƫơƽƳƥƴƥƴƧƤƩƪƞƳơƲƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲ
ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơƪƫƥƩƤƾƬơƴƯƲưƫƞƪƴƱƹƭ
ƂƭƤƥƭươƴƧƨƥƟƪơƭƝƭơƪƯƵƬưƟƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩ
ơƵƴƼƬơƴơƴƯƋƫƥƟƤƹƬơưƫƞƪƴƱƹƭƪơƩƥƬƶơƭƟƦƥƴơƩƴƯơƭƴƟƳƴƯƩƷƯ
ƥƩƪƯƭƟƤƩƯ
fƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƬƥƴƜƴƧƭƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƄƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞươƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ
g ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯ
 ƅƧƬƩƯƵƱƣƞƳƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƳƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲƆƩƪ
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ h ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯƣƩơƭơ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
» ƆƬƶơƭƟƦƥƴơƩƧưƱƯƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
&f 
3 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ ƞ g ƣƩơƭơƥưƩƫƝƮƥƴƥƴƧƭ
ƥưƩƨƵƬƧƴƞƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƳƽƬƶƹƭơƬƥƴƯƭưƟƭơƪơ
©ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭªươƱơƪƜƴƹ
ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭ ƒƵƨƬƟƳƥƩƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƌƥưƴƞƴƱƟƷơ ºC
ƋơƭƯƭƩƪƞ ºC
ƗƯƭƴƱƞ ºC
4 ƑƱƩƭơƱƷƟƳƥƴƥƭơƪƜƭƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƷƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩ
ƷƹƱƟƳƴƥƴơƳƥƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲƑƩƝƳƴƥƴƯƬƯƷƫƼ
dƪơƩƢƜƫƴƥ
ƬƩơƴƯƽƶơƬơƫƫƩƾƭơƭƜƬƥƳơƳƴƯƳƾƬơ
cƪơƩƴƯƪƫƩưb
5 ƂƶƞƳƴƥƴƯƬƯƷƫƼƣƩơƭơƪƫƥƟƳƥƴƥƴƯƪƫƩưƪơƩƳƽƱƥƴƥƴƯƳƾƬơ
ưƱƯƲƴơƪƜƴƹƬƝƷƱƩƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
6 ƓƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƣƵƱƟƳƴƥƪơƩưƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƶƵƳƩƪƜƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƝƴƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƭơƴƵƫƩƷƴƯƽƭƳƴƯ
ƳƾƬơơưƼƴƩƲƜƪƱƥƲưƱƯƲƴƩƲƱƟƦƥƲ
ƓƵƬƢƯƵƫƞƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƼ
ƜƪƱƯ
aƳơƭƳƴƞƱƩƣƬơƼƴơƭưƥƱƩƳƴƱƝƶƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơ
ƬưƯƽƪƫƥƲ
7 ƋƱơƴƞƳƴƥƴƯƳƟƤƥƱƯƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƳƥƥƪƥƟƭƯƴƯƳƧƬƥƟƯ
ƓƵƬƢƯƵƫƞƄƩơƷơƫơƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƥƪƥƟƭƯ
ƴƯƳƧƬƥƟƯƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơưƥƱƟưƯƵƄƩơưƩƯƳƶƩƷƴƝƲƬưƯƽƪƫƥƲ
ƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ
8 ƏƥƴƵƫƟƮƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƝƷƱƩƭơƬưƯƱƝƳƥƴƥƭơơƭƯƟƮƥƴƥƮơƭƜƴƯ
ƪƫƩưƬƥƴƯƬƯƷƫƼ
9 ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩƳƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜ
ƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƝƹƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƴƧƢƜƳƧeƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƪơƩƴƧƳƪƼƭƧơưƼƴƯƳƾƬơƪơƩƴƯƪƫƩư
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƯƳƾƬơƪơƩƴƯƪƫƩưƬƥƝƭơƢƱƥƣƬƝƭƯươƭƟ
5 ƂưƯƨƧƪƥƽƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƳƴƥƣƭƼƬƝƱƯƲ
ƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
ƣơƭƴƦƜƪƩi 
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ
ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ
ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞ
ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƥƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƪơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ
ƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƥƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƪơƴơƭơƫƹƴƾƭƳƴƧ
ƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por la compra de este producto y le damos
la bienvenida a Philips. Para sacar el máximo partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de
usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No
utilice este aparato
cerca del agua ni cerca
de bañeras, duchas, cubetas u
otros recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por
un centro de servicio autorizado
o por personal cualicado con
el n de evitar situaciones de
peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho
años y por personas con su
capacidad física, psíquica o
sensorial reducida y por quienes
no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o
instruidos acerca del uso del
aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos
que conlleva su uso. No permita
que los niños jueguen con el
aparato. Los niños no deben
llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento a menos que lo
hagan bajo supervisión.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
o piezas de otros fabricantes
o que no hayan sido
especícamente recomendados
por Philips. La garantía quedará
anulada si utiliza tales piezas o
accesorios.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
Preste mucha atención al
utilizar el aparato, ya que puede
estar muy caliente. Dado que
otras partes están calientes,
sujete solo el mango y evite el
contacto con la piel.
Coloque siempre el aparato con
el soporte sobre una supercie
plana, estable y resistente al
calor. El cilindro caliente nunca
debe tocar supercies ni otros
materiales inamables.
Evite que el cable de
alimentación entre en contacto
con las piezas calientes del
aparato.
Mantenga el aparato lejos de
objetos y materiales inamables
mientras esté encendido.
Nunca cubra el aparato (por
ejemplo, con una toalla o ropa)
mientras esté caliente.
Utilice el aparato solo sobre
cabello seco. No lo use con las
manos mojadas.
Mantenga el cilindro limpio
y sin polvo ni productos para
moldear el pelo, tales como
espuma moldeadora, laca o gel.
El cilindro tiene un
revestimiento. Este
revestimiento se puede
desgastar lentamente con
el tiempo. No obstante, esto
no afecta al rendimiento del
aparato.
Si se utiliza el aparato con
cabello teñido, el cilindro puede
mancharse.
Para revisiones o reparaciones,
lleve siempre el aparato a un
centro de servicio autorizado
por Philips. Las reparaciones
llevadas a cabo por personal
no cualicado pueden dar lugar
a situaciones extremadamente
peligrosas para el usuario.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
por las aberturas.
No tire del cable de
alimentación después de usar el
producto. Desenchufe siempre
el aparato sujetando la clavija.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Medioambiental
Este símbolo signica que este producto no
debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE). Siga la normativa de su país con
respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los
productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
2 Introducción
El rizador con cilindro de 32 mm le ayuda a conseguir
fácilmente rizos y tirabuzones vivos y con movimiento para
obtener un look juvenil y desenfadado. El revestimiento
protector cerámico garantiza una distribución uniforme del
calor y cuida del cabello mientras lo riza. La temperatura
máxima de 200 ºC garantiza unos resultados óptimos y
minimiza los daños en el cabello. Esperamos que disfrute
de su rizador.
Función de bloqueo
Si no se pulsan los botones durante 5 segundos, la función
de bloqueo se activa automáticamente y se muestra
el icono de bloqueo
( f ). La primera activación
automática después de encender el aparato se produce
después de 15 segundos. Para desbloquear el aparato,
pulse
( g ) durante 1 segundo.
3 Rizado del cabello (Fig. 3)
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Mantenga pulsado el botón ( h ) durante un segundo
para encender el aparato.
» Se mostrará la posición de temperatura
predeterminada de 170 °C (
f ).
3 Seleccione el ajuste de temperatura que desee pulsando
o ( g ) en función de la tabla Tipo de cabello que
se muestra más abajo.
Tipo de cabello Posiciones de temperatura
Fino 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Grueso 190-200 ºC
4 Antes de empezar a moldear, peine el cabello y
divídalo en mechones pequeños. Pulse la palanca
(
d ) y coloque un mechón entre el cilindro ( c ) y la
pinza (
b ).
5 Suelte la palanca para cerrar la pinza y deslice el cilindro
hacia abajo hasta las puntas del cabello.
6 En las puntas, gire y rote el rizador de forma natural de
modo que el cabello se enrolle alrededor del cilindro
desde las puntas a la raíz.
Consejo: También puede utilizar la punta fría (
a ) como
soporte para girar el rizador.
7 Sostenga el rizador en la posición.
Consejo: Para obtener rizos sueltos, mantenga el rizador en
la posición unos 20 segundos y, para rizos más marcados,
espere hasta 25 segundos.
8 Desenrolle el mechón de pelo hasta que pueda abrir la
pinza de nuevo con la palanca.
9 Para rizar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 8.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo el soporte de descanso ( e ) hasta que se
enfríe.
3 Elimine los pelos y el polvo del cilindro y la pinza.
4 Limpie el cilindro y la pinza con un paño húmedo.
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. Puede
guardar el aparato colgándolo por la anilla (
i ).
4 Garantía y servicio
Si necesita información, por ejemplo sobre la sustitución
de un accesorio, o tiene algún problema, visite la página
web de Philips en www.philips.com/support, o póngase en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local de
Philips.
Suomi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä
laitetta veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä
laitetta kylpyammeen,
suihkun, altaan tai
muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
vaihdata se oman turvallisuutesi
vuoksi huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Keskity yksinomaan laitteen
käyttöön, kun käytät sitä, koska
se voi olla erittäin kuuma. Pidä
kiinni vain kahvasta, koska
muut osat ovat kuumia. Vältä
ihokosketusta.
Aseta aina laite telineen kanssa
lämmönkestävälle, tukevalle
ja tasaiselle alustalle. Kuumaa
kiharrinosaa ei saa päästää
kosketuksiin alustan tai minkään
tulenaran materiaalin kanssa.
Pidä huoli, ettei virtajohto joudu
kosketuksiin laitteen kuumien
osien kanssa.
Pidä laite poissa helposti
syttyvistä esineistä ja
materiaaleista, kun sen virta on
kytkettynä.
Älä peitä laitetta esimerkiksi
pyyhkeellä tai vaatteella, kun se
on kuuma.
ytä laitetta vain kuiviin
hiuksiin. Älä käytä laitetta, jos
kätesi on märät.
Puhdista kiharrinosa
säännöllisesti, ettei niihin kerry
pölyä ja muotoilutuotteita,
kuten muotoiluvaahtoa,
hiuslakkaa tai geeliä.
Kiharrinosassa on pinnoite,
joka voi kulua hitaasti käytössä.
Kuluminen ei kuitenkaan vaikuta
laitteen tehoon.
Jos laitteella käsitellään
värjättyjä hiuksia, kiharrinosa
saattaa värjäytyä.
Toimita laite aina tarvittaessa
tarkastettavaksi tai korjattavaksi
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Ammattitaidottomasti tehty
korjaus saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita.
Älä työnnä laitteen aukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU). Noudata maasi sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Johdanto
Kihartimen 32 mm:n kiharrinosalla teet helposti eloisia
ja ilmavia kiharoita ja korkkiruuveja ja saat iloisen ja
nuorekkaan ilmeen. Suojaava keraaminen pinnoite
takaa lämmön tasaisen jakautumisen ja suojaa hiuksiasi
kihartamisen aikana. 200 ºC:n enimmäislämpötila takaa
parhaan tuloksen ja suojaa hiuksia vahingoittumiselta.
Toivottavasti nautit kihartimestasi.
Painikelukitustoiminto
Jos laitteen painikkeita ei käytetä 5 sekuntiin, painikelukitus
aktivoituu automaattisesti ja painikelukituksen kuvake
tulee näyttöön (
f ). Virran kytkemisen jälkeen lukitus
aktivoituu automaattisesti ensimmäisen kerran 15 sekunnin
kuluttua. Avaa laitteen lukitus painamalla painiketta
( g )
1 sekunnin ajan.
3 Hiusten kihartaminen
(kuva 3)
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kytke laitteen virta painamalla painiketta ( h ) yhden
sekunnin ajan.
» Oletuslämpötila-asetus 170 °C tulee näyttöön (
f ).
3 Valitse hiustyypin mukainen lämpötila-asetus alla olevan
Hiustyyppi-taulukon mukaan painamalla painiketta
tai
( g ).
Hiustyyppi Lämpötila-asetukset
Hento 130–150 ºC
Normaali 160–180 ºC
Paksu 190–200 ºC
4 Kampaa hiuksesi ennen kihartamisen aloittamista ja jaa
ne pieniin osiin. Paina vipua (
d ) ja aseta hiussuortuva
kiharrinosan (
c ) ja pihdin ( b ) väliin.
5 Sulje pihti vapauttamalla vipu ja liu’uta kiharrinosa alas
hiusten latvaan.
6 Käännä ja kierrä kiharrinta hiusten latvassa luonnollisesti,
jotta hiukset kiertyvät kiharrinosan ympärille latvasta
tyveen.
Vinkki: Voit ottaa tukea viileästä kärjestä (
a ) pyörittäessäsi
kiharrinta.
7 Pidä kiharrin paikallaan.
Vinkki: Jos haluat ilmavat kiharat, pidä kiharrinta paikallaan
n. 20 sekuntia. Jos haluat tiukat kiharat, pidä kiharrinta
paikallaan korkeintaan 25 sekuntia.
8 Kierrä hiussuortuvaa auki, kunnes voit avata pihdin
painamalla vipua.
9 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 4–8.
ytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Laita se telineeseen ( e ) jäähtymään.
3 Poista hiukset ja pöly kiharrinosasta ja pihdistä.
4 Puhdista kiharrinosa ja vipu kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään (
i ).
4 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta
tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin
sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai kysy
neuvoa Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta.
(Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä.)
Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance Philips,
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque,
même lorsque l’appareil
est hors tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil près
d’une baignoire, d’une douche,
d’un lavabo ni de tout autre
récipient contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par un Centre Service
ou un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
lentretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans
un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
N’utilisez pas cet appareil sur
cheveux articiels.
Lorsque l’appareil est sous
tension, ne le laissez jamais
sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires,
ni de pièces d’autres
fabricants ou qui nont pas été
spéciquement recommandés
par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas
d’utilisation de tels accessoires
ou pièces.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de
l’appareil.
Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
Cet appareil peut être
extrêmement chaud ; soyez
particulièrement vigilant(e)
lors de son utilisation. Tenez
uniquement la poignée car les
autres parties sont chaudes et
évitez tout contact avec la peau.
Placez toujours l’appareil sur
son support sur une surface
plane et stable résistant à la
chaleur. Le corps chaud ne doit
jamais être en contact avec la
surface ou d’autres matériaux
inammables.
Veillez à ce que le cordon
d’alimentation ne soit pas
en contact avec les parties
chaudes de l’appareil.
Ne laissez pas l’appareil à
proximité d’objets et matériaux
inammables lorsqu’il
est allumé.
Ne couvrez jamais l’appareil
(par exemple d’une serviette
ou d’un vêtement) lorsqu’il est
chaud.
Utilisez l’appareil uniquement
sur cheveux secs. N’utilisez pas
l’appareil si vous avez les mains
mouillées.
Le corps de l’appareil doit être
propre et ne doit comporter
aucune trace de poussières, ni
de produits coiants du type
mousse, spray ou gel.
Le revêtement du corps peut
présenter une usure normale au
l du temps. Cependant, cela
n’a aucune incidence sur les
performances de l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur
cheveux colorés, il est possible
que le corps se tache.
Conez toujours l’appareil
à un Centre Service Agréé
Philips pour réparation ou
vérication. Toute réparation
par une personne non qualiée
peut s’avérer extrêmement
dangereuse pour l’utilisateur.
N’insérez aucun objet
métallique dans les ouvertures
au risque de vous électrocuter.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la che.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Environnement
Ce symbole signie que ce produit ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur
dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
2 Introduction
Le boucleur de 32 mm vous permet d’obtenir facilement
des boucles lumineuses et souples ainsi que des anglaises
au style jeune et éclatant. Le revêtement de protection en
céramique garantit la répartition uniforme de la chaleur
et prend soin de vos cheveux lors de la réalisation des
boucles. La température maximum de 200 ºC garantit un
résultat optimal tout en minimisant les dommages pour vos
cheveux. Nous espérons que votre boucleur vous donnera
entière satisfaction.
Fonction de verrou
Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant plus de
5 secondes, le verrou s’active automatiquement et
l’icône de verrou
s’ache ( f ). La première activation
automatique après mise sous tension de l’appareil
s’eectue au bout de 15 secondes. Pour déverrouiller
l’appareil, appuyez sur le bouton
( g ) pendant 1
seconde.
3 Bouclez vos cheveux ( Fig.3 )
1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Maintenez enfoncé le bouton ( h ) pendant une
seconde pour allumer l’appareil.
» Le réglage de température par défaut (170 °C)
s’ache (
f ).
3 Sélectionnez le réglage de température souhaité en
appuyant sur
ou ( g ) conformément au tableau
récapitulatif des types de cheveux ci-dessous.
Type de cheveux Réglages de température
Fin 130-150 ºC
Normal (Normale) 160-180 ºC
Épais 190-200 ºC
4 Avant de commencer, brossez vos cheveux et séparez-
les par petites mèches. Appuyez sur la manette (
d ) et
placez une mèche de cheveux entre le corps (
c ) et la
pince (
b ).
5 Refermez la pince en relâchant la manette et faites glisser
le corps jusqu’à la pointe des cheveux.
6 Au niveau des pointes, faites tourner le boucleur
naturellement et enroulez les cheveux des pointes aux
racines autour de l’appareil.
Conseil : vous pouvez également utiliser la pointe froide
(
a ) comme support lorsque vous faites tourner le
boucleur.
7 Maintenez le fer à friser en position.
Conseil : pour de larges boucles, maintenez le boucleur en
position pendant environ 20 secondes et pour des boucles
plus serrées, comptez jusqu’à 25 secondes.
8 Déroulez la mèche jusqu’à ce que vous puissiez de
nouveau ouvrir la pince avec la manette.
9 Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les
étapes 4 à 8.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Placez-le sur son socle ( e ) jusqu’à ce qu’il refroidisse.
3 Retirez les cheveux et la poussière du corps et de la
pince.
4 Nettoyez le corps et la pince avec un chion humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
par son anneau de suspension (
i ).
4 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
par exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou
si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan
yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di
www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini di dekat air.
Bila alat digunakan di kamar
mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat
dengan air dapat menimbulkan
risiko, sekalipun alat telah
dimatikan.
PERINGATAN: Jangan
gunakan alat ini di dekat
bak mandi, pancuran,
bak atau tempat berisi air
lainnya.
Selalu mencabut steker setiap
kali selesai menggunakan alat.
Jika kabel listrik rusak, Anda
harus membawanya ke pusat
layanan resmi untuk diganti
atau bawa kepada orang yang
mempunyai keahlian sejenis
agar terhindar dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan
oleh anak-anak usia 8 tahun
ke atas dan orang dengan
keterbatasan sik, indera, atau
kecakapan mental atau kurang
pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan
atau petunjuk mengenai cara
penggunaan alat yang aman
dan mengerti bahayanya.
Anak-anak tidak diperbolehkan
bermain dengan alat ini.
Pembersihan dan pemeliharaan
pengguna tidak boleh dilakukan
oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
Sebelum Anda
menghubungkan alat, pastikan
voltase yang ditunjukkan pada
alat sesuai dengan voltase listrik
di tempat Anda.
Jangan gunakan alat untuk
keperluan selain yang
diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat ini
pada rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung
ke listrik, jangan sekali-kali
meninggalkannya tanpa
diawasi.
Jangan sekali-kali
menggunakan aksesori
atau komponen apa pun
dari produsen lain atau
yang tidak secara khusus
direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan
aksesori atau komponen
tersebut, garansi Anda menjadi
batal.
Jangan melilitkan kabel listrik
pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah
dingin sebelum menyimpannya.
Beri perhatian penuh saat
menggunakan alat ini, sebab
suhunya bisa menjadi sangat
panas. Genggam pegangannya
saja karena bagian lainnya
panas dan hindarkan kontak
dengan kulit.
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
MS-MY Manual pengguna
ZH-CN ⩕ᝤ᝸ڹ
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FIyttöopas
FR Mode d’emploi
ID
Buku Petunjuk Pengguna
a
b
d
e
i
c
f
g
h
1 sec.
1 2 3
a
b
d
e
i
c
f
g
h
a
b
e
i
c
f
g
h
20 sec.
Selalu letakkan alat dengan
dudukannya di atas permukaan
yang tahan panas, stabil, dan
rata. Laras yang panas tidak
boleh menyentuh permukaan
atau bahan lainnya yang mudah
terbakar.
Jangan biarkan kabel listrik
menyentuh bagian alat yang
panas.
Jauhkan alat dari barang dan
bahan yang mudah terbakar
saat dihidupkan.
Jangan pernah menutupi alat
dengan sesuatu (mis. handuk
atau pakaian) saat sedang
panas.
Gunakan alat hanya pada
rambut yang kering. Jangan
mengoperasikan alat dengan
tangan basah.
Jagalah laras agar tetap bersih
dan bebas dari debu serta
produk penataan seperti
mousse, semprotan dan gel.
Laras memiliki lapisan. Lapisan
ini perlahan-lahan bisa aus
seiring waktu. Kendati demikian,
hal ini tidak mempengaruhi
kinerja alat.
Jika alat digunakan pada
rambut yang diwarnai, laras bisa
berkarat.
Selalu kembalikan alat ke
pusat servis resmi Philips
untuk diperiksa atau diperbaiki.
Perbaikan yang dilakukan
oleh seseorang yang tidak
memenuhi syarat bisa sangat
merugikan penggunanya.
Jangan memasukkan barang
logam ke dalam lubang untuk
menghindari kejutan listrik.
Jangan menarik kabel daya
setelah penggunaan. Selalu
cabut steker alat dengan
memegang stekernya.
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Simbol ini berarti bahwa produk ini tidak boleh
dibuang bersama sampah rumah tangga biasa
(2012/19/EU). Ikuti peraturan di negara Anda tentang
pembuangan terpisah untuk produk listrik dan
elektronik. Cara pembuangan yang benar membantu
mencegah konsekuensi negatif bagi lingkungan dan
kesehatan manusia.
2 Pendahuluan
Pengikal dengan laras 32 mm ini membantu Anda
mendapatkan keriting dan ikal yang tegas mengembang
dengan mudah untuk tampilan ceria dan muda. Lapisan
keramik pelindung memastikan penyebaran panas
yang merata dan melindungi rambut Anda saat diikal.
Suhu tertinggi 200 ºC menjamin hasil optimal sekaligus
mencegah kerusakan rambut. Kami harap Anda senang
menggunakan pengeriting rambut ini.
Fungsi Pengunci Tombol
Jika tidak ada tombol yang ditekan selama 5 detik,
Pengunci Tombol akan aktif secara otomatis dan ikon
pengunci tombol
akan ditampilkan ( f ). Aktivasi
otomatis pertama kali setelah menyalakan alat akan
beroperasi setelah 15 detik. Untuk membuka pengunci alat,
tekan ( g ) selama 1 detik.
3 Mengeriting rambut Anda
( Gbr.3 )
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Tekan dan tahan tombol ( h ) selama satu detik untuk
menyalakan alat.
» Setelan suhu default 170°C akan ditampilkan (
f ).
3 Pilih setelan suhu yang Anda inginkan dengan menekan
atau ( g ) sesuai tabel jenis rambut di bawah ini.
Jenis rambut Setelan suhu
Halus 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Tebal 190-200 ºC
4 Sebelum mulai mengeriting rambut, sisir dan bagi rambut
Anda menjadi beberapa bagian kecil. Tekan tuas (
d )
dan masukkan satu bagian rambut di antara laras ( c )
lalu jepit (
b ).
5 Tutup penjepit dengan melepaskan tuas dan tarik laras
turun hingga ke ujung rambut.
6 Saat di ujung rambut, balik dan putar pengeriting secara
alami sehingga rambut tergulung di sekeliling laras dari
ujung sampai akarnya.
Tip: Anda juga dapat menggunakan ujung yang dingin (
a )
sebagai penahan saat pengeriting diputar.
7 Tahan tongkat pengeriting pada posisi yang tepat.
Tip: Untuk ikal longgar, tahan pengeriting pada posisi yang
tepat sekitar 20 detik, sedangkan untuk ikal lebih ketat,
gunakan hingga 25 detik.
8 Buka gulungan bagian rambut tersebut hingga Anda
dapat kembali membuka jepitan dengan tuas.
9 Untuk mengikal bagian rambut selebihnya, ulangi
langkah 4 sampai 8.
Setelah penggunaan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan alat pada dudukan ( e ) hingga dingin.
3 Bersihkan rambut dan debu dari laras dan penjepit.
4 Lap laras dan jepitan dengan kain lembap.
5 Simpan di tempat yang aman dan kering, bebas dari
debu. Anda juga dapat menggantungnya dengan kait
gantungan (
i ).
4 Garansi & Servis
Jika Anda membutuhkan informasi, mis. tentang
penggantian alat pelengkap atau mengalami
masalah, harap kunjungi situs web Philips di
www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan
nomor teleponnya dalam leaet garansi internasional).
Jika tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda,
kunjungi dealer Philips setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit
Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per
trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrare
il prodotto su www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare l’apparecchio e conservarlo come
riferimento futuro.
AVVERTENZA: non utilizzare
questo apparecchio in
prossimità di acqua.
Quando l’apparecchio viene
usato in bagno, scollegarlo
dopo l’uso poiché la vicinanza
all’acqua rappresenta un rischio
anche quando il sistema
è spento.
AVVERTENZA: non
utilizzare questo
apparecchio in prossimità
di vasche da bagno, docce,
lavandini o altri recipienti
contenenti acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare
sempre l’apparecchio.
Se il cavo di alimentazione
è danneggiato, deve essere
sostituito da un centro di
assistenza o da persone
qualicate al ne di evitare
possibili danni.
Quest’apparecchio può essere
usato da bambini a partire
da 8 anni di età e da persone
con capacità siche, sensoriali
o mentali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze
adatte, a condizione che tali
persone abbiano ricevuto
assistenza o formazione per
l’utilizzo dell’apparecchio in
modo sicuro e capiscano i
potenziali pericoli associati a
tale uso. Evitare che i bambini
giochino con l’apparecchio.
La manutenzione e la pulizia
non devono essere eseguite
da bambini se non sotto la
supervisione di un adulto.
Prima di collegare l’apparecchio
assicurarsi che la tensione
indicata su quest’ultimo
corrisponda a quella locale.
Non utilizzare l’apparecchio per
scopi non descritti nel presente
manuale.
Non utilizzare l’apparecchio su
capelli articiali.
Quando l’apparecchio è
collegato allalimentazione, non
lasciarlo mai incustodito.
Non usare mai accessori o
parti di altri produttori o non
specicatamente consigliati
da Philips. Nel caso in cui si
utilizzino detti accessori o parti,
la garanzia decade.
Non attorcigliare il cavo
di alimentazione attorno
all’apparecchio.
Lasciare rareddare
l’apparecchio prima di riporlo.
Prestare la massima attenzione
durante l’uso dell’apparecchio
poiché potrebbe essere
estremamente caldo. Utilizzare
esclusivamente l’apposita
impugnatura, poiché le altre
parti scottano, ed evitare il
contatto con la pelle.
Appoggiare sempre
l’apparecchio sull’apposito
supporto, posizionandolo su
una supercie piana, stabile e
resistente al calore. Il cilindro
caldo non deve toccare la
supercie o altro materiale
inammabile.
Evitare che il cavo di
alimentazione entri in contatto
con le parti surriscaldate
dell’apparecchio.
Tenere l’apparecchio acceso
lontano da oggetti e materiali
inammabili.
Non coprire mai l’apparecchio
(ad esempio con un
asciugamano o un indumento)
quando è caldo.
Utilizzare l’apparecchio solo su
capelli asciutti. Non utilizzare
l’apparecchio con le mani
bagnate.
Assicurarsi che il cilindro sia
pulito e privo di polvere e
residui di prodotti modellanti
come mousse, spray o gel.
Il cilindro è dotato di un
rivestimento che è soggetto a
usura nel corso del tempo. Ciò,
tuttavia, non compromette le
prestazioni dell’apparecchio.
Se l’apparecchio viene utilizzato
su capelli tinti, il cilindro
potrebbe macchiarsi.
Per qualunque controllo o
riparazione, l’apparecchio
dovrà essere adato a un
centro d’assistenza autorizzato
Philips. La riparazione da parte
di persone non qualicate
potrebbe mettere in serio
pericolo l’incolumità dell’utente.
Per evitare il rischio di scariche
elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle aperture.
Non tirare il cavo di
alimentazione dopo
l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio aerrando la
spina.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e
alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ambiente
- Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali riuti domestici
(2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza,
altezza e larghezza) ai rivenditori con supercie dedicata
alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
dierenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
2 Introduzione
L’arricciacapelli con cilindro da 32 mm consente di ottenere
ricci luminosi, voluminosi e boccoli per un look giovane
e allegro. Il rivestimento protettivo in ceramica assicura
una distribuzione uniforme del calore, e si prende cura
dei capelli mentre esegue l’arricciatura. La temperatura
massima di 200 ºC garantisce risultati perfetti e un maggiore
rispetto per i capelli. Buon divertimento con l’arricciacapelli.
Funzione di blocco dei pulsanti
Se non si preme alcun pulsante per 5 secondi, si attiva
automaticamente la funzione di blocco dei pulsanti e
viene visualizzata l’icona
della funzione di blocco
(
f ). La prima attivazione automatica avviene dopo 15
secondi dall’accensione dell’apparecchio. Per sbloccare
l’apparecchio, premere
( g ) per 1 secondo.
3 Arricciatura dei capelli
(Fig. 3)
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Tenere premuto il pulsante ( h ) per un secondo per
accendere l’apparecchio.
» Viene visualizzata l’impostazione della temperatura
predenita di 170 °C (
f ).
3 Selezionare l’impostazione della temperatura desiderata
premendo
o ( g ) in base alla tabella relativa al
tipo di capelli riportata di seguito.
Tipo di capelli Impostazioni della temperatura
Sottili 130-150 ºC
Normale 160-180 ºC
Spessi 190-200 ºC
4 Prima di arricciare i capelli, pettinarli e separarli in piccole
ciocche. Premere la leva (
d ) e posizionare una ciocca di
capelli tra il cilindro (
c ) e la clip ( b ).
5 Chiudere la clip rilasciando la leva, quindi far scorrere il
cilindro no alla punta dei capelli.
6 Partendo dalle punte, ruotare l’arricciacapelli in modo in
modo che i capelli siano avvolti attorno al cilindro dalle
punte alle radici.
Suggerimento: è possibile usare anche la punta fredda (
a )
come supporto quando si ruota l’arricciacapelli.
7 Tenere il ferro arricciacapelli in posizione.
Suggerimento: per ricci morbidi, tenere l’arricciacapelli in
posizione per circa 20 secondi; no a 25 secondi per ricci
più deniti.
8 Srotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la
clip usando la leva.
9 Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 4 a 8.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo sul supporto di appoggio ( e ) nché non si
raredda.
3 Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla
clip.
4 Pulire il cilindro e la clip con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può
anche essere appeso all’apposito gancio ( i ).
4 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla
sostituzione di un accessorio) e in caso di problemi, visitare
il sito Web di Philips all’indirizzo www.philips.com/support
oppure contattare il centro assistenza clienti Philips
del proprio paese. Per conoscere il numero di telefono,
consultare l’opuscolo della garanzia internazionale. Se
nel proprio paese non esiste un centro assistenza clienti,
rivolgersi al rivenditore Philips più vicino.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Als u volledig wilt proteren van de ondersteuning
die Philips biedt, registreer uw product dan op
www.philips.com/welcome.
1 Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om
deze indien nodig te kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING: gebruik dit
apparaat niet in de buurt van
water.
Als u het apparaat in de
badkamer gebruikt, haal
de stekker dan na gebruik
altijd uit het stopcontact. De
nabijheid van water
kan gevaar opleveren,
zelfs als het apparaat is
uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: gebruik dit
apparaat niet in de buurt van
een bad, douche, wastafel of
ander waterhoudend object.
Haal na gebruik altijd de stekker
uit het stopcontact.
Indien het netsnoer beschadigd
is, moet het worden vervangen
door een servicecentrum of
personen met vergelijkbare
kwalicaties om gevaar te
voorkomen.
Dit apparaat kan worden
gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, als
iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid toezicht op
hen houdt en zij de gevaren van
het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud
dienen niet zonder toezicht
door kinderen te worden
uitgevoerd.
Controleer voordat u het
apparaat aansluit of het
voltage dat op het apparaat is
aangegeven overeenkomt met
de plaatselijke netspanning.
Gebruik het apparaat niet
voor andere doeleinden
dan beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
Gebruik dit apparaat niet op
kunsthaar.
Laat het apparaat nooit zonder
toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
Gebruik geen accessoires
of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet
speciek door Philips worden
aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
Wikkel het netsnoer niet om het
apparaat.
Wacht met opbergen tot het
apparaat is afgekoeld.
Wees zeer voorzichtig bij
gebruik van het apparaat. Het
kan bijzonder heet zijn. Houd
alleen het handvat vast als de
andere onderdelen heet zijn en
vermijd contact met de huid.
Plaats het apparaat altijd
met de standaard op een
hittebestendige, stabiele, vlakke
ondergrond. Laat de hete staaf
nooit in contact komen met
de ondergrond of brandbaar
materiaal.
Voorkom dat het netsnoer in
aanraking komt met de hete
delen van het apparaat.
Houd het apparaat uit de buurt
van brandbare voorwerpen
en materialen als het is
ingeschakeld.
Dek het apparaat nooit af
als het heet is (bijv. met een
handdoek of kleding).
Gebruik het apparaat alleen
op droog haar. Gebruik het
apparaat niet als uw handen
nat zijn.
Houd de staaf schoon en vrij
van stof en stylingproducten
zoals mousse, haarlak en gel.
De staaf heeft een coating.
In de loop der tijd kan deze
coating langzaam wegslijten. Dit
heeft echter geen invloed op de
prestaties van het apparaat.
De staaf van het apparaat kan
verkleuringen vertonen bij
gebruik met gekleurd haar.
Breng het apparaat altijd naar
een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek
of reparatie. Reparatie door een
onbevoegd persoon kan zeer
gevaarlijke situaties opleveren
voor de gebruiker.
Steek geen metalen
voorwerpen in de openingen,
om elektrische schokken te
voorkomen.
Trek na gebruik niet aan het
netsnoer. Haal het netsnoer
altijd uit het stopcontact door
aan de stekker te trekken.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Milieu
Dit symbool betekent dat dit product niet bij
het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels
in uw land voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten. Door een
correcte afvalverwerking helpt u negatieve gevolgen voor
het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.
2 Inleiding
Met de krultang met staaf van 32 mm maakt u gemakkelijk
sterke, veerkrachtige (pijpen) krullen voor een speelse en
jonge uitstraling. De beschermende keramische laag zorgt
voor een gelijkmatige warmteverspreiding en beschermt uw
haar tijdens het krullen. De hoogste temperatuur van 200ºC
garandeert een optimaal resultaat terwijl beschadiging van
het haar tot een minimum wordt beperkt. Wij wensen u veel
plezier met uw krultang.
Vergrendelingsfunctie
Als er 5 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt de
toetsenvergrendeling automatisch ingeschakeld en wordt
het vergrendelingspictogram
weergegeven ( f ). De
eerste automatische activering na het inschakelen van
het apparaat is na 15 seconden. Om het apparaat te
ontgrendelen, drukt u 1 seconde op
( g ).
3 Uw haar krullen (afb. 3)
1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Houd de knop ( h ) één seconde ingedrukt om het
apparaat in te schakelen.
» De standaardtemperatuurinstelling van 170°C
verschijnt (
f ).
3 Selecteer uw gewenste temperatuurinstelling door op
of ( g ) te drukken volgens de onderstaande
haartypetabel.
Haartype Temperatuurstanden
Fijn 130-150ºC
Normaal 160-180ºC
Dik 190-200ºC
4 Kam uw haar en verdeel het in kleine lokken voordat u
met krullen begint. Knijp de hendel ( d ) in en plaats een
haarlok tussen de staaf (
c ) en de klem ( b ).
5 Sluit de klem door de hendel los te laten en schuif de
staaf naar het uiteinde van de lok.
6 Draai de krultang vanaf het einde van de lok op een
natuurlijke manier, zodat het haar van de punt tot aan de
wortel rond de staaf is gewikkeld.
Tip: u kunt ook het koele uiteinde (
a ) als een steun
gebruiken wanneer u de krultang draait.
7 Houd de krultang in positie.
Tip: voor losse krullen houdt u de krultang ongeveer 20
seconden in positie en voor uitgesproken krullen tot 25
seconden.
8 Rol de lok af tot u de klem weer met de hendel kunt
openen.
9 Herhaal stap 4 t/m 8 om de rest van het haar te krullen.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
2 Plaats het apparaat op de standaard ( e ) tot het is
afgekoeld.
3 Verwijder haren en stof van de staaf en de klem.
4 Maak de staaf en de klem schoon met een vochtige
doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats
op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (
i )
hangen.
4 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van
een opzetstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan
de Philips-website (www.philips.com/support) of neem
contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land
(u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-
vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is,
ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best
mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
1 Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet,
og ta vare på den for senere referanse.
ADVARSEL: Ikke bruk dette
apparatet i nærheten av vann.
Når du bruker apparatet på
badet, må du koble det fra etter
bruk. Nærheten til vann utgjør
en risiko, selv når apparatet er
slått av.
ADVARSEL: Ikke bruk
apparatet nær badekar,
dusjer, håndvasker eller
andre elementer som
inneholder vann.
Koble alltid fra apparatet etter
bruk.
Hvis nettledningen er ødelagt,
må den skiftes ut av et
servicesenter eller lignende
kvalisert personell for å unngå
farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av
barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring
eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk
av apparatet eller tilsyn som
sikrer sikker bruk, og hvis de er
klar over risikoen. Barn ikke skal
leke med apparatet. Rengjøring
og brukervedlikehold skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.
Før du kobler til apparatet, må
du kontrollere at spenningen
som er angitt på apparatet,
stemmer med den lokale
nettspenningen.
Ikke bruk apparatet til noe
annet formål enn det som
beskrives i denne veiledningen.
Ikke bruk dette apparatet på
kunstig hår.
Når apparatet er koblet til
strømmen, må du aldri la det stå
uten tilsyn.
Du må ikke bruke tilbehør eller
deler fra andre produsenter,
eller deler som Philips ikke
spesikt anbefaler. Hvis du
bruker denne typen tilbehør
eller deler, fører det til at
garantien blir ugyldig.
Ikke surr ledningen rundt
apparatet.
Vent til apparatet er avkjølt før
du legger det vekk.
Vær forsiktig når du bruker
apparatet, siden det kan
være svært varmt. Bare hold i
håndtaket, ettersom andre deler
er varme, og unngå kontakt med
huden.
Plasser alltid apparatet og
stativet på en jevn, at og
varmebestandig overate.
Den varme sylinderen må aldri
komme borti overaten eller
annet brennbart materiale.
Unngå at strømledningen
kommer i kontakt med de varme
delene av apparatet.
Hold apparatet unna brennbare
gjenstander og brennbart
materiale når det er slått på.
Ikke dekk apparatet til med noe
(for eksempel et håndkle eller
klesplagg) når det er varmt.
Bruk apparatet kun på tørt hår.
Ikke bruk apparatet når du er våt
på hendene.
Hold alltid sylinderen ren og fri
for støv og friseringsprodukter
som skum, spray og gelé.
Sylinderen har et keramisk
belegg. Dette belegget slites
sakte vekk over tid. Det påvirker
imidlertid ikke ytelsen til
apparatet.
Hvis apparatet brukes på farget
hår, kan sylinderen bli ekkete.
Lever alltid apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, hvis det må
undersøkes eller repareres.
Hvis apparatet repareres av
ukvaliserte personer, kan dette
føre til svært farlige situasjoner
for brukeren.
Ikke stikk metallgjenstander
inn i åpningene. Det kan føre til
elektrisk støt.
Ikke dra i strømledningen etter
bruk. Koble alltid fra apparatet
ved å holde i støpselet.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder
og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
Miljø
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke skal
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall
(2012/19/EU). Følg nasjonale regler for egen
innsamling av elektriske og elektroniske produkter.
Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å
forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2 Introduksjon
Med krølltangen med en sylinder på 32 mm får du livlige,
spenstige krøller og korketrekkere for en n og ungdommelig
stil. Det beskyttende keramiske belegget sørger for jevn
varmefordeling og beskytter håret mens du krøller det.
En topptemperatur på 200 ºC gir optimale resultater og
minst mulig skader på håret. Vi håper du vil få glede av
krølltangen din.
Knappelås
Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av fem
sekunder, aktiveres tastelåsen automatisk og tastelås-
ikonet
vises ( f ). Tastelåsen aktiveres for første gang
15 sekunder etter at du slår på apparatet. Trykk på og hold
inne
( g ) i ett sekund for å låse opp apparatet.
3 Slik krøller du håret (fig. 3)
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Trykk på og hold inne -knappen ( h ) i ett sekund for å
slå på apparatet.
» Standard temperaturinnstilling 170 °C vises ( f ).
3 Velg ønsket temperatur ved å trykke på eller ( g ) i
henhold til tabellen for hårtype nedenfor.
Hårtype Temperaturinnstillinger
Tynt 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Tykt 190-200 ºC
4 Du må gre håret og dele det opp i mindre deler før du
krøller det. Trykk på hendelen ( d ) og legg i en del av
håret mellom sylinderen (
c ) og klemmen ( b ).
5 Lukk klemmen ved å slippe hendelen, og skyv sylinderen
ut til hårtuppene.
6 Snu og drei krølltangen på en naturlig måte ved
hårtuppene, slik at håret vikles rundt sylinderen fra
hårtupp til -rot.
Tips: Du kan bruke den kjølige enden på sylinderen (
a )
som støtte når du dreier krølltangen.
7 Hold krølltangen med klemmen lukket.
Tips: Hold klemmen lukket i ca. 20 sekunder for løse krøller
og i opptil 25 sekunder for strammere krøller.
8 Vikle ut hårlokken til du kan åpne klemmen igjen med
hendelen.
9 Når du skal lage krøller i resten av håret, gjentar du trinn
4 til 8.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det i stativet ( e ) til det er avkjølt.
3 Fjern hår og støv fra sylinderen og klemmen.
4 Rengjør sylinderen og klemmen med en fuktig klut.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan
også henge det opp med hengeløkken (
i ).
4 Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør
eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com/support eller
ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor (du nner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-
forhandleren.
Português
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para
tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips,
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
AVISO: não utilize este aparelho
perto de água.
Quando o aparelho for
utilizado numa casa-de-banho,
desligue-o da corrente após
a utilização, uma vez que a
presença de água apresenta
riscos, mesmo com o
aparelho desligado.
AVISO: não utilize este
aparelho perto de
banheiras, chuveiros, lavatórios
ou outros recipientes que
contenham água.
Desligue sempre da corrente
após cada utilização.
Se o cabo de alimentação
estiver danicado, deve ser
sempre substituído por um
centro de assistência autorizado
ou por pessoal devidamente
qualicado para se evitarem
situações de perigo.
Este aparelho pode ser utilizado
por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas
com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência
e conhecimento, caso sejam
supervisionadas ou tenham
recebido instruções relativas à
utilização segura do aparelho
e se tiverem sido alertadas
para os perigos envolvidos. As
crianças não podem brincar
com o aparelho. A limpeza e
a manutenção do utilizador
não podem ser efectuadas por
crianças sem supervisão.
Antes de ligar o aparelho,
certique-se de que a
tensão indicada no mesmo
corresponde à tensão do local
onde está a utilizá-lo.
Não utilize o aparelho para
outro m que não o descrito
neste manual.
Não utilize este aparelho em
cabelo articial.
Nunca deixe o aparelho sem
vigilância quando estiver ligado
à corrente.
Nunca utilize quaisquer
acessórios ou peças de outros
fabricantes ou que a Philips
não tenha especicamente
recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia
torna-se inválida.
Não enrole o cabo de
alimentação à volta do
aparelho.
Aguarde que o aparelho
arrefeça antes de o guardar.
Tenha muito cuidado ao utilizar
o aparelho, pois este pode estar
extremamente quente. Segure
apenas pela pega, visto que as
outras peças estão quentes e
evite o contacto com a pele.
Coloque sempre o aparelho
com o suporte numa superfície
plana, estável e resistente ao
calor. O ferro quente nunca
deve tocar na superfície nem
noutros materiais inamáveis.
Evite que o cabo de
alimentação entre em contacto
com as partes quentes do
aparelho.
Mantenha o aparelho afastado
de objectos e materiais
inamáveis quando estiver
ligado.
Nunca cubra o aparelho (p. ex.,
com toalhas ou roupa) quando
estiver quente.
Utilize o aparelho apenas
em cabelo seco. Não utilize
o aparelho com as mãos
molhadas.
Mantenha o modelador limpo
e sem pó e produtos de
modelação do cabelo como
espuma, laca e gel.
O ferro possui um revestimento,
que poderá desgastar-se
lentamente com o passar do
tempo. No entanto, isto não
afecta o desempenho do
aparelho.
Se o aparelho for utilizado em
cabelos pintados, o modelador
pode car manchado.
Para vericações ou reparações,
entregue sempre o aparelho
num centro de assistência
autorizado pela Philips. As
reparações efectuadas por
pessoal não qualicado
podem originar situações
extremamente perigosas para o
utilizador.
Não introduza objectos
metálicos nas aberturas para
evitar choques eléctricos.
Não puxe o cabo de
alimentação após a utilização.
Desligue o aparelho puxando
sempre pela cha.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
electromagnéticos.
Ambiente
Este símbolo signica que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país
para a recolha selectiva de produtos eléctricos e
electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde
pública.
2 Introdução
O modelador de caracóis com um ferro de 32 mm permite-
lhe obter facilmente caracóis e cachos atractivos e soltos
para um estilo jovem e divertido. O revestimento protector
em cerâmica assegura uma distribuição uniforme do
calor e cuida bem do seu cabelo enquanto o encaracola.
A temperatura máxima de 200 ºC assegura resultados
perfeitos, enquanto minimiza os danos para o cabelo.
Esperamos que desfrute da utilização do seu modelador de
caracóis.
Função de bloqueio dos botões
Se não for premido nenhum botão durante 5 segundos,
o bloqueio dos botões é activado automaticamente e
o respectivo ícone é apresentado ( f ). A primeira
activação automática depois de ligar o aparelho ocorre
após 15 segundos. Para desbloquear o aparelho, prima
( g ) durante 1 segundo.
3 Encaracolar o cabelo (Fig. 3)
1 Ligue a cha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Mantenha o botão ( h ) premido durante um segundo
para ligar o aparelho.
» A temperatura predenida de 170 °C é
apresentada (
f ).
3 Seleccione a sua regulação de temperatura pretendida
premindo
ou ( g ) de acordo com a tabela de tipo
de cabelo apresentada abaixo.
Tipo de cabelo Denições de temperatura
Fino 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Grosso 190-200 ºC
4 Antes de começar a encaracolar, penteie e divida o
cabelo em madeixas pequenas. Prima o manípulo ( d )
e coloque uma madeixa de cabelo entre o ferro ( c ) e
a mola (
b ).
5 Feche a mola soltando o manípulo e faça deslizar o ferro
até às pontas do cabelo.
6 Nas pontas do cabelo, rode e enrole o modelador de
caracóis de forma a enrolar o cabelo à volta do ferro
desde as pontas até à raiz.
Sugestão: também pode utilizar a ponta fria ( a ) como
apoio enquanto roda o modelador de caracóis.
7 Mantenha a posição do modelador.
Sugestão: para caracóis soltos, mantenha a posição do
modelador durante cerca de 20 segundos; para caracóis
fechados, mantenha até 25 segundos.
8 Desenrole a madeixa de cabelo até conseguir abrir
novamente a mola com o manípulo.
9 Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 4 a 8.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a cha da corrente.
2 Coloque-o no suporte de descanso ( e ) até arrefecer.
3 Remova cabelos e pó do ferro e da mola.
4 Limpe o ferro e a mola com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro, seco e sem pó. Também
pode pendurá-lo pela argola de suspensão (
i ).
4 Garantia e assistência
Se precisar de informações, por ex. sobre a substituição
de um acessório, ou se tiver algum problema, visite o Web
site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o
Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (poderá
encontrar o número de telefone no folheto de garantia
mundial). Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no
seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra
maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du
registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
1 Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
VARNING: Använd inte den här
apparaten nära vatten.
Om du använder apparaten
i ett badrum måste du dra ut
kontakten efter användning.
Närhet till vatten utgör en fara,
även när apparaten är avstängd.
VARNING: Använd inte
apparaten i närheten av
badkar, duschar, handfat
eller andra kärl som
innehåller vatten.
Dra alltid ut nätsladden efter
användning.
Om nätsladden är skadad
måste den bytas ut av ett
serviceombud eller av liknande
behöriga personer för att
undvika olyckor.
Den här apparaten kan
användas av barn från 8 års
ålder, personer med olika
funktionshinder samt av
personer som inte har kunskap
om apparaten så länge det sker
under tillsyn eller om de har
informerats om hur apparaten
används på ett säkert sätt
och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med
apparaten. Barn får inte rengöra
eller underhålla apparaten utan
överinseende av en vuxen.
Innan du ansluter apparaten
kontrollerar du att spänningen
som anges på apparaten
motsvarar den lokala
nätspänningen.
Använd inte apparaten för
något annat ändamål än
vad som beskrivs i den här
användarhandboken.
Använd inte apparaten på
syntetiskt hår.
Lämna aldrig apparaten
obevakad när den är ansluten
till elnätet.
Använd aldrig tillbehör eller
delar från andra tillverkare
om inte Philips särskilt har
rekommenderat dem. Om du
använder sådana tillbehör eller
delar gäller inte garantin.
Linda inte nätsladden runt
apparaten.
Vänta tills apparaten har svalnat
innan du lägger undan den.
Apparaten kan bli extremt
varm så var uppmärksam när
du använder den. Håll enbart i
handtaget eftersom övriga delar
är varma, och undvik kontakt
med huden.
Placera alltid apparaten med
stativet på en värmebeständig,
stabil och plan yta. Den varma
kolven bör aldrig vidröra
ytan eller andra brandfarliga
material.
Undvik att nätsladden kommer i
kontakt med apparatens varma
delar.
Håll apparaten borta från
brandfarliga föremål och
material när den är påslagen.
Täck aldrig över apparaten med
något (t.ex. en handduk) när
den är varm.
Använd apparaten endast på
torrt hår. Använd inte apparaten
med våta händer.
Håll kolven ren och fri från
damm och stylingprodukter som
hårskum, hårspray och hårgelé.
Kolven har en beläggning
som sakta kan nötas ut med
tiden. Detta påverkar dock inte
apparatens prestanda.
Om du använder apparaten på
färgat hår kan det bli äckar på
kolven.
Lämna alltid in apparaten
till ett serviceombud som
är auktoriserat av Philips för
undersökning eller reparation.
Om reparationer utförs av
obehöriga personer kan
det leda till mycket farliga
situationer för användaren.
För inte in metallföremål i
öppningarna eftersom det
medför risk för elektriska stötar.
Dra inte i nätsladden efter
användning. Dra alltid ur
nätsladden genom att hålla i
stickkontakten.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga
standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Miljö
Denna symbol betyder att denna produkt inte
ska kasseras med det vanliga hushållsavfallet
(2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för
uppsamling av elektriska och elektroniska produkter.
Korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
2 Introduktion
Använd locktången med en kolv på 32 mm för att skapa
starka, spänstiga lockar för en pigg och ung look. Den
skyddande keramiska beläggningen garanterar en jämn
värmefördelning och vårdar ditt hår när du lockar det.
Maxtemperaturen på 200 ºC garanterar optimalt resultat
och minimal skada på håret. Vi hoppas att du kommer att
trivas med din nya locktång.
Knapplåsfunktion
Om inga knappar trycks ned på 5 sekunder aktiveras
knapplåset automatiskt och knapplåsikonen
visas ( f ).
Den första automatiska aktiveringen efter att apparaten slås
på sker efter 15 sekunder. För att låsa upp apparaten håller
du
( g ) intryckt i 1 sekund.
3 Locka håret (bild 3)
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Håll knappen ( h ) intryckt i en sekund för att slå på
apparaten.
» Standardtemperaturen 170 °C visas (
f ).
3 Välj önskad temperatur genom att trycka på eller
( g ) enligt tabellen med hårtyper nedan.
Hårtyp Temperaturinställningar
Fint 130–150 ºC
Normal 160–180 ºC
Tjockt 190–200 ºC
4 Kamma håret och dela in det i mindre sektioner innan
du börjar locka det. Tryck in spaken (
d ) och lägg en
hårslinga mellan kolven (
c ) och klämman ( b ).
5 Stäng klämman genom att släppa spaken och dra kolven
till hårtopparna.
6 Vid hårtopparna vänder du och roterar upp locktången så
att håret är virat runt kolven från topparna till rötterna.
Tips! Du kan också använda den svala änden (
a ) som
stöd när du roterar locktången.
7 Håll locktången stilla.
Tips! För lösa lockar håller du locktången stilla i ungefär 20
sekunder och för tightare lockar håller du den i upp till 25
sekunder.
8 Linda ut hårslingan tills du kan öppna klämman med
spaken igen.
9 Upprepa steg 4 till 8 för att locka resten av håret.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Lägg den på stödstativet ( e ) tills den svalnar.
3 Ta bort hårstrån och damm från kolven och klämman.
4 Rengör kolven och klämman med en fuktig trasa.
5 Förvara den på en säker och torr plats, utan damm. Du
kan även hänga upp den i upphängningsöglan (
i ).
4 Garanti och service
Om du vill ha mer information, om till exempel byten av
tillbehör, eller om du har ett problem kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com/support eller kontakta
Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte nns någon kundtjänst i ditt
land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare.
rkçe
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e
hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek
için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden
kaydedin.
1 Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle
okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.
UYARI: Bu cihazı su yakınında
kullanmayın.
Yakında su bulunması,
cihaz kapalı bile olsa tehlike
oluşturacağından, cihazı
banyoda kullandıktan sonra
şini prizden çekin.
UYARI: Bu cihazı banyo
küveti, duş, lavabo
veya suyla dolu başka
eşyaların yakınında
çalıştırmayın.
Kullanımdan sonra cihazın şini
mutlaka çekin.
Cihazın elektrik kablosu
hasarlıysa bir tehlike oluşmasını
önlemek için kablonun
mutlaka bir servis merkezi veya
benzeri yetkili kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve ziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş
veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması
veya cihazın güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve
kullanıcı bakımı herhangi bir
gözetim olmadan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Cihazı bağlamadan önce,
cihaz üzerinde belirtilen
gerilim değerinin yerel şebeke
gerilimiyle ayını olduğundan
emin olun.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan
dışında bir amaç için
kullanmayın.
Bu cihazı peruk üzerinde
kullanmayın.
Cihaz güce bağlandığında,
hiç bir zaman gözetimsiz
bırakmayın.
Başka marka ya da Philips
tarafından önerilmeyen
aksesuar ve parçaları kesinlikle
kullanmayın. Bu gibi aksesuar
ve parçaları kullandığınızda
garantiniz geçersiz hale gelir.
Elektrik kablosunu cihazın
etrafına sarmayın.
Cihazı kaldırmadan önce
soğumasını bekleyin.
Çok sıcak olabileceği için cihazı
kullanırken çok dikkatli olun.
Diğer parçalar sıcak olduğu
için yalnızca sapından tutun ve
teninize temas ettirmeyin.
Cihazı daima standıyla ısıya
dayanıklı, sabit, düz bir yüzeye
yerleştirin. Sıcak bigudi yüzeye
veya diğer yanıcı malzemelere
asla temas etmemelidir.
Elektrik kablosunun cihazın
ısınan bölümlerine değmesini
önleyin.
Cihazı çalışırken yanıcı
maddelerden uzak tutun.
Cihaz sıcakken üzerini havlu
veya bez gibi kumaşlarla
örtmeyin.
Cihazı yalnızca saçınız kuruyken
kullanın. Cihazı ıslak ellerle
çalıştırmayın.
Bigudiyi temiz tutun ve içine
tozun ve krem, sprey, jöle gibi
saç şekillendirme ürünlerinin
girmesini önleyin.
Bigudinin üzerinde kaplama
vardır. Bu kaplama zaman içinde
yavaşça aşınabilir. Ancak bu
durum cihazın performansını
etkilemez.
Cihaz boyalı saçlarla
kullanıldığında bigudi
lekelenebilir.
Cihazın kontrolü veya tamiratı
için her zaman yetkili bir Philips
servis merkezine götürün.
Yetkili olmayan kişilerce yapılan
tamirat, kullanıcı için tehlikeli
durumlara sebep olabilir.
Elektrik çarpması riski
bulunduğundan açıklıklara
metal cisimler sokmayın.
Kullandıktan sonra güç
kablosundan çekmeyin. Cihazı
prizden çekerken her zaman
şinden tutun.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
Bu simge, bu ürünün normal ev atıklarıyla birlikte
atılamayacağı anlamına gelir (2012/19/EU). Elektrikli
ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasına ilişkin
ülkenizdeki kurallara uyun. Ürünün doğru atılması,
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
önlemeye yardımcı olur.
2 Giriş
32 mm bigudili bukle cihazı, canlı ve genç bir görünüme
sahip olmak için kolayca canlı, kabarık bukleler ve kıvırcık
saçlar elde etmenize yardımcı olur. Koruyucu seramik
kaplama ısının eşit dağılmasını sağlar ve cihazı kullanırken
saçınızı korur. 200ºC maksimum sıcaklık en iyi sonuçları
garantilerken saçın zarar görmesini önler. Bukle cihazınızı
keyie kullanacağınızı umuyoruz.
Kilit Fonksiyonu
5 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa kilit otomatik
olarak etkinleşir ve kilit simgesi
görüntülenir ( f ). İlk
otomatik etkinleşme, cihaz açıldıktan 15 saniye sonra
olur. Cihazın kilidini açmak için
( g ) düğmesine 1
saniye basın.
3 Saçınızı bukle yapma
(Şekil 3)
1 Fişi elektrik prizine takın.
2 Cihazı açmak için düğmesini ( h ) bir saniye boyunca
basılı tutun.
» Varsayılan sıcaklık ayarı olan 170°C görüntülenir (
f ).
3 veya ( g ) düğmesine basarak aşağıdaki saç tipi
tablosuna göre istediğiniz sıcaklık ayarını seçin.
Saç tipi Sıcaklık ayarları
İnce 130-150ºC
Normal 160-180ºC
Kalın 190-200ºC
4 Bukle yapmaya başlamadan önce saçınızı tarayın ve
küçük tutamlar halinde ayırın. Kola ( d ) basın ve bigudi
(
c ) ile klips ( b ) arasına bir tutam saç yerleştirin.
5 Kolu bırakarak klipsi kapatın ve bigudiyi saç uçlarına
doğru çekin.
6 Saç uçlarına vardığınızda, saçın ucundan köküne bigudiye
sarılması için bukle cihazını doğal bir şekilde çevirip
döndürün.
İpucu: Bukle cihazını döndürürken destek almak için soğuk
ucu da (
a ) kullanabilirsiniz.
7 Bukle aparatını sabit tutun.
İpucu: Buklelerin gevşek olması için bukle cihazını yaklaşık
20 saniye, sıkı olması içinse en fazla 25 saniye sabit tutun.
8 Klipsi kolu bastırarak açabilmeniz mümkün olana kadar
maşayı döndürerek saç tutamını açın.
9 Saçınızın kalanını bukle yapmak için 4 - 8 arası adımları
tekrarlayın.
Kullanım sonrası:
1 Cihazı kapatıp şi prizden çekin.
2 Cihazı soğuması için standa ( e ) yerleştirin.
3 Bigudide ve klipste kalan saç ve tozu temizleyin.
4 Bigudiyi ve klipsi nemli bir bezle temizleyin.
5 Cihazı güvenli, kuru, toz almayan bir yerde saklayın.
Dilerseniz asma kancasıyla (
i ) asarak da
saklayabilirsiniz.
4 Garanti ve Servis
Bir aparatı değiştirme gibi bir konu hakkında bilgiye
ihtiyacınız varsa veya sorun yaşıyorsanız lütfen
www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini
ziyaret edin ya da ülkenizdeki Philips Müşteri Destek
Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında
garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek
Merkezi yoksa yerel Philips bayinize başvurun.
Bahasa Melayu
Tahniah atas pembelian anda dan selamat datang ke
Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada
sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk
anda di www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda
menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa
depan.
AMARAN: Jangan gunakan
perkakas ini dekat dengan air.
Apabila anda menggunakan
perkakas ini dalam bilik
mandi, cabut plagnya
setelah digunakan kerana
kehampirannya dengan air juga
adalah risiko, walaupun
setelah perkakas
dimatikan.
AMARAN: Jangan
gunakan perkakas ini
berhampiran dengan tab mandi,
pancur air, sinki atau bekas lain
yang mengandungi air.
Cabut plag perkakas setiap kali
selepas digunakan.
Jika kord sesalur kuasa rosak,
anda perlu menggantikannya di
pusat servis yang disahkan atau
oleh pihak yang mempunyai
kelayakan seumpamanya bagi
mengelakkan bahaya.
Perkakas ini boleh digunakan
oleh kanak-kanak berumur 8
tahun dan ke atas dan orang
yang kurang keupayaan
fizikal, deria atau mental atau
kekurangan pengalaman dan
pengetahuan jika mereka
diberikan pengawasan atau
arahan berkaitan penggunaan
perkakas secara selamat dan
memahami bahaya yang
mungkin berlaku. Kanak-
kanak tidak sepatutnya
bermain dengan perkakas
ini. Pembersihan dan
penyenggaraan oleh pengguna
tidak sepatutnya dilakukan
oleh kanak-kanak tanpa
pengawasan.
Sebelum anda
menyambungkan perkakas ini,
pastikan voltan yang dinyatakan
pada perkakas selaras dengan
voltan kuasa tempatan anda.
Jangan gunakan perkakas untuk
sebarang tujuan lain selain
daripada yang diterangkan
dalam buku panduan ini.
Jangan gunakan perkakas pada
rambut palsu.
Apabila perkakas telah
disambungkan kepada kuasa,
jangan sekali-kali dibiarkan
tanpa diawasi.
Jangan sekali-kali
menggunakan sebarang
aksesori atau bahagian dari
pengilang lain atau yang tidak
disarankan secara khusus oleh
Philips. Jika anda menggunakan
aksesori atau bahagian
sedemikian, jaminan anda akan
dibatalkan.
Jangan lilit kord sesalur
mengelilingi perkakas.
Tunggu sehingga perkakas sejuk
sebelum menyimpannya.
Berikan perhatian penuh
semasa menggunakan perkakas
kerana perkakas boleh menjadi
terlampau panas. Pegang
pemegang sahaja kerana
bahagian lain panas dan
elakkan daripada bersentuhan
dengan kulit anda.
Sentiasa letakkan perkakas
dengan diriannya di atas
permukaan rata yang tahan
panas dan stabil. Cerompong
yang panas ini tidak boleh
sekali-kali menyentuh
permukaan atau bahan mudah
terbakar yang lain.
Jauhkan kord sesalur kuasa dari
tersentuh pada bahagian panas
perkakas.
Jauhkan perkakas daripada
objek dan bahan yang mudah
terbakar apabila ia dihidupkan.
Jangan sekali-kali tutup
perkakas dengan apa-apa
(contohnya tuala atau kain)
apabila ia panas.
Gunakan perkakas hanya pada
rambut yang kering. Jangan
kendalikan perkakas dengan
tangan yang basah.
Pastikan cerompong sentiasa
bersih dan bebas daripada
habuk dan produk pendandan
seperti mus, semburan dan gel.
Cerompong mempunyai
salutan. Salutan ini lama-
kelamaan akan luntur.
Bagaimanapun, ini tidak
menjejaskan prestasi perkakas.
Jika perkakas digunakan pada
rambut yang dirawat warna,
cerompongnya mungkin
menjadi kotor.
Sentiasa pulangkan perkakas
kepada pusat perkhidmatan
yang diluluskan oleh Philips
untuk pemeriksaan atau
pembaikan. Pembaikan oleh
orang yang tidak berkelayakan
boleh menyebabkan situasi
yang amat bahaya kepada
pengguna.
Jangan masukkan objek
logam ke dalam bukaan untuk
mengelakkan kejutan elektrik.
Jangan tarik kord kuasa selepas
menggunakannya. Pegang plag
setiap kali anda mencabut plag
perkakas.
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan
peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan
elektromagnet.
Alam sekitar
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus
dibuang dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU).
Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan
berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara
pelupusan yang betul akan membantu mencegah
akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.
2 Pengenalan
Pengeriting dengan cerompong 32 mm membantu anda
mendapatkan keriting yang jelas, beralun dan bergelung
dengan mudah untuk penampilan ceria dan muda. Salutan
pelindung seramik memastikan penyebaran haba sekata
dan melindungi rambut anda semasa mengeriting. Suhu
tertinggi 200 ºC menjamin hasil yang optimum di samping
mengurangkan kerosakan rambut. Kami berharap anda
seronok menggunakan pengeriting anda.
Fungsi Kunci Kekunci
Jika tiada butang ditekan dalam masa 5 saat, Kunci Kekunci
akan diaktifkan secara automatik dan ikon kunci kekunci
akan dipaparkan ( f ). Pengaktifan automatik pertama
selepas menghidupkan perkakas adalah selepas 15 saat.
Untuk membuka kunci perkakas, tekan
( g ) selama
1 saat.
3 Keritingkan rambut anda
( Raj.3 )
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
2 Tekan dan tahan butang ( h ) selama satu saat untuk
menghidupkan perkakas.
» Tetapan suhu lalai 170°C dipaparkan (
f ).
3 Pilih tetapan suhu yang anda kehendaki dengan
menekan
atau ( g ) mengikut jadual jenis Rambut
di bawah.
Jenis rambut Tetapan suhu
Halus 130-150 ºC
Biasa 160-180 ºC
Tebal 190-200 ºC
4 Sebelum mula mengeriting, sikat dan bahagikan rambut
anda kepada bahagian-bahagian kecil. Tekan tuil (
d )
dan letakkan satu bahagian rambut di antara cerompong
(
c ) dan klip ( b ).
5 Tutup klip dengan melepaskan tuil dan luncurkan
cerompong ke hujung rambut.
6 Di hujung rambut, pusing dan putar pengeriting secara
semula jadi supaya rambut digulung pada cerompong
dari hujung ke akar.
Petua: Anda juga boleh menggunakan hujung yang dingin
(
a ) sebagai sokongan apabila anda memutar pengeriting.
7 Tahan batang pengeriting pada kedudukannya.
Petua: Untuk keriting yang longgar, kekalkan pengeriting
dalam kedudukannya kira-kira 20 saat dan untuk keriting
yang lebih halus, gunakan sehingga 25 saat.
8 Buka lilitan bahagian rambut tersebut sehingga anda
boleh membuka klip sekali lagi dengan tuil.
9 Untuk mengeriting selebihnya, ulangi langkah 4 hingga 8.
Selepas digunakan:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya pada dirian letak ( e ) sehingga ia
menyejuk.
3 Buang rambut dan habuk daripada cerompong dan klip.
4 Bersihkan cerompong dan klip dengan kain lembap.
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering yang bebas
daripada habuk. Anda boleh juga menggantungnya
dengan gelung gantung (
i ).
4 Jaminan & Servis
Sekiranya anda memerlukan maklumat seperti
maklumat penggantian alat tambahan atau jika anda
mempunyai masalah, sila lawati laman web Philips
di www.philips.com/support atau hubungi Pusat
Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh
mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan
serata dunia). Jika tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan
di negara anda, pergi ke wakil pengedar Philips di tempat
anda.
キҀ͚᪴
々嬈⾎䕪⿆杤潎㨈庴 ᴚ柄ℏ㱌潃ᴠᵬ⾎俣󰜬⃬ᶑ⊽柄ℏ㱌㊶
ẁ䕪㐕㇧潎嫝☎
www.philips.com/welcome
ᳰ㯎⁲⾎
䕪ᶍ⎧Ȥ
1 䛺㺮θ䶦
ṥ䐎ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝ᶺ䶬擫嫡㘒䐎ㄝㄱ⁲潎ⵜ⢋⑪ể䪇᷋ẁ㓋⋴
⊨仩Ȥ
婌⌰潜嫝⇥☎晆康㬚䕪☖㒟ṥ䐎㘒
ᶍ⎧Ȥ
㘒ᶍ⎧☎㱚⪊ṥ䐎㓜潎ṥ䐎⋴ㆺ
ᳱ㊸⠚潎◆ᴠ≙ṥ㘒ᶍ⎧ⷦ⁙㒓ⷦ
⋴潎㊋康㬚ᶳ⨾☎≗敏Ȥ
婌⌰潜ᳳ塧☎䗁㬚䕪㱚丞ȣ㲱㱚ȣ
㯽倞䖬ー⁜ᶼ╎䖥攪康ṥ䐎
㘒╎⁝Ȥ
婌⌰䨌⋝㯎悰潜䡧㩈☎㯽
㺇ー㲱㱚㓜ṥ䐎Ȥ
ṥ䐎⋴ↇ⺫ㆺᳱᶍ⎧䕪
㊸⠚Ȥ
⡨㚂䐛㵶䶥㉅☵潎ᴠ彥″≗敏潎
⺫条䐗㗳ↇᴓ⺩ー䭡Ḣ䕪᳹伲ᶠ⌾
㙋㗚㉈Ȥ
㘒ᶍ⎧廨⋮䐗
8
⭧ー᷋ᳰⵚ湪䕪
‥䧋᷋⊰侈ḹᳳὋ⁎ȣ々墯ー䮤䡄
ᳰ㗯斂䝳ー丠ᴵ䗞⁙䶵楲⍲䛋媬䕪
ᶠ⟑ṥ䐎潎Ḭℳ㊶㔕㗯ᶠ⫟ᶼ᷒ṥ
䐎㘒ᶍ⎧廁圲䖷䙉ー㇭⫢潎᷋䝔ể
ᶼ᷒⩯⁎ṥ䐎潎ⵜᳺ媏ᶼ᷒㓴䕣䗞
⁙䕪≗⪙Ȥᳳ塧媏‥䧋☎㓆ᶠ䖷䙉
䕪⾫ₛᳱ廁圲㳫㯧⍲ể⁡Ȥᳳ⹽媏
‥䧋䊏仳㘒ᶍ⎧Ȥᳳ塧媏‥䧋☎㓆
ᶠ䖷䙉䕪⾫ₛᳱ廁圲㳫㯧⍲ể⁡Ȥ
廄㊋ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝䝔ểᶍ⎧ᳰ㛭䠠
䕪䐛≱᳴⸹☖䐛㵶䐛≱䗞䨌Ȥ
嫝⇥⫬㘒ᶍ⎧䐎ᵴ㘒ㄱ⁲ᴓ嫚㓴᷋
⟼䕪ᷡḻ⁜⩩䐎建Ȥ
嫝⇥☎Ἥ⊷ᳰṥ䐎㘒ᶍ⎧Ȥ
⸹ᶍ⎧廄㊋ᵬ䐛㵶㓜潎⃭⇥媏⁜㓆
ᶠ䗱䪇Ȥ
⃭⇥ṥ䐎⁜⩩ℜ弆␬䐅ᶍ䕪ー㘐䶵
柄ℏ㱌䅟ℑ㊎制䕪攪ᷜー忎ᷜȤ
⡨㚂⾎ṥ䐎ᵬ㩊䭡攪ᷜー忎ᷜ潎⃿
㘒ᶍ⎧䕪ểỔ⫬Ḁ⠗㐮Ȥ
⃭⇥⫬䐛㵶䶥丆䶻☎ᶍ⎧ᳰȤ
⹫ᶍ⎧⩲⁎₝≚⋴⁳⨾㐤Ȥ
䐗ᵴᶍ⎧Ḁ⹮㿑潎嫝☎ṥ䐎㓜⠀ↆ
㯎⿵Ȥ⋐俣㋇ḵㄱ㚪潎◆ᴠ⁜ᶼ忎
ḳḀ⹮㿑潎ⵜᳺ彥″᳴䖔侊㊋壌Ȥ
⢱䶮⫬㘒ᶍ⎧乔ᵴ敺㿓䕪ⵙ䤙坎晈
ᳰȤ㿓≝⊷㞸ᳳ⹽㊋壌䅏ḹ坎晈ー
⁜ᶼ⋕䂩㘶㑿Ȥ
ᳳ塧ṥ䐛㵶䶥㊋壌№ᶍ⎧䕪㽢㿓
忎⃬Ȥ
⡨㚂ᶍ⎧Ⳙㄹⷦ潎嫝ṥᶍ⎧廂䢡㓹
䂩䅏ḹ⍲㘶㑿Ȥ
⸹ᶍ⎧⊾㿓㓜⃭⇥☎⁜坎晈塬䖼ᷡ
ḻ䅏⎧潊⡨㫁ⳤー坉㗳潋Ȥ
⋐俣☎ⵘ䃋䕪⠚⊷ᳰṥ䐎㘒ᶍ⎧Ȥ
嫝⇥䐎㵥ㄱ㎳Ṃ㘒ᶍ⎧Ȥ
ể㇧≝⊷㞸㯧₦㓆⫾ᳺ㘐䭾ᳰ
⪀♱ᶍ⎧潊⡨㍏ᴃȣ⪀♱⒝ℨ⍲
⊷俜潋Ȥ
≝⊷㞸⁝㗯㱨⬨Ȥ㩊㱨⬨⋕俣Ḁ☎
⠀㨇ṥ䐎ᴱ⋴ええ䟎㉅ȤḬ庿ᳳḀ
⹗⎳ᶍ⎧䕪⼍俣Ȥ
⫬ᶍ⎧䐎ᵴ㚹庭兘䕪⠚⊷㓜潎≝⊷
㞸⋕俣Ḁ㚹ᳰ枂兘Ȥ
ᶍ⎧⋐俣廧№柄ℏ㱌㉮㘩䕪㗳ↇᴓ
⺩㞦ỔȤ䐗ᳳ⋮㜢ᶠ⌾廁圲Ổ䋬⋕
俣⫬䐎ㄝ乔ᵴ㙧ⶌ≗敏䕪❩☖Ȥ
⃭⇥⫬悷⭄䅏ḹ㊸⁋ⷦ⋉ᴓ潎᷋″
壌䐛Ȥ
ṥ䐎⋴嫝⇥ㆯㅕ䐛㵶䶥Ȥㆺᳱᶍ⎧
㊸⠚㓜潎嫝㋇䰍㊸⠚Ȥ
⩢ⷮ౧ (EMF)
㘒柄ℏ㱌ᶍ⎧䨌⋮ㄦ㗯㗯⁙㖚昘ᵴ䐛䞧☠䕪廨䐎㛭€⍲㮻墪Ȥ
⣜ධ
㩊䨌⋝坎䠠㘒ᶍ⎧ᳳ⵺᳴㕔开䐅㰡♩☤᳦⋲ⷩ乔
(2012/19/EU)
Ȥ嫝彛⺐⾎ㄦ☎◣⪜
/
☖∠䕪䐛╎⊰䐛⨶
ᶍ⎧⃬䭡◄㐜墪⪀Ȥ㩉䝔ⷩ乔⫬㗯↏ᵴ彥″⫟䊕❩⍲ᶠ䭡
Ὃ⶝弆ヶ尅晈⹗⎳Ȥ
2 キϸ
㘒≝⊷╎怳㗯
32
㫑䭙≝⊷㞸潎⋕ⴔ↏⾎幡㙤ㄹ弆↎々䕪⸟⼍≝
⊷⍲摥⊷≝潎媏⾎㿻⊷ⵚ幡 ⹏Ȥểㆊ⼍敜䏝㱨⬨⋕䝔ể㿓悵☭
⇦⃬⳩潎≝⊷䕪⋲㓜䮤⺩⍛ㆊ⾎䕪䢦⊷Ȥ
200
º
C
䕪㗦榾㴏ⶌ
⋕䝔ể㗦ṙ㐮㚂潎⋲㓜⫬⠚⊷䕪㉅Ḋ攳僙㗦ḴȤヷ᷒Ⳳ㘁⾎⒂㨈
ṥ䐎≝⊷╎Ȥ
ᠶ䩛䨮Ⴧߌ㘪
⡨㚂
5
䢸掅㘐㇯ᷡḻ㇯掔潎⃿⫬僐↎⌕䐎㇯搔揧⪀ↅ俣潎ⵜᳺ
Ḁ㔤䠠㇯搔揧⪀◤㛭
(
f
)
Ȥㄹⷦᶍ⎧⋴䨒᳦㨇僐↎㺦㰡⊷
䐅☎
15
䢸掅ᴱ⋴Ȥ塧壉揧ᶍ⎧潎嫝㇯
(
g
) 1
䢸掅Ȥ
3 ࢤࣾ
3
1 ⫬㊸⠚廄㊋僙䐛㵶㊸ⶍȤ
2 ㇯ḵ
㇯掔
(
h
) 1
䢸掅᷋ㄹⷦᶍ⎧Ȥ
» ⫬㔤䠠涾媊㴏ⶌ媤⪀
170
f
C (
f
)
Ȥ
3 ㇯䁍ᳱ晈䕪⊷導䭡♱坎潎㇯
(
g
)
廯㇏ㄦ旦䕪㴏
ⶌ媤⪀Ȥ
ࣾ䉕ㆨಸ ⍖Ꮣ䃫Ⴧ
䶬⊷
130-150
º
C
㕔开
160-180
º
C
䭽⊷
190-200
º
C
4 ⷦ⢱≝⊷ᴱℳ潎嫝㞙䋬⠚⊷潎⫬⠚⊷⃬ヶ㑖䷠Ȥ㇯ᳱ㊍ℜ㘬
(
d
)
潎⫬᳦䷠⠚⊷㐤☎≝⊷㞸
(
c
)
⍲⠟䄭
(
b
)
ᴱ據Ȥ
5 㙤ⷦ㊍ℜ㘬᷋擓⋮⊷⠟ⵜ⫬≝⊷㞸㶷僙⊷㞈Ȥ
6 ☎⊷㞈ᳰ潎僐䀜☖幒↎ⵜ㒱幒≝⊷╎潎ṥ⠚⊷ᶴ⊷㞈僙⊷㜟丆
䶻☎≝⊷㞸ᳰȤ
᣽⹧
⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎ᳳ㿑ㄱ⫼䧕
(
a
)
幫↏⾎㒱幒≝⊷╎Ȥ
7 ṥ≝⊷弆♱╎ể㇧☎嫋ḳ乔Ȥ
᣽⹧
ㄹ弆叒㙤≝⊷㓜潎ṥ≝⊷╎ể㇧☎嫋ḳ乔⠍䶌
20
䢸潝ㄹ
弆㗚䰍僚䕪≝⊷㓜潎ṥ≝⊷╎ể㇧☎嫋ḳ乔⠍䶌
25
䢸Ȥ
8 壉ⷦ⊷䷠潎䗚№⋕开庭㊍ℜ㘬⁳㨇ㄹⷦ⊷⠟Ȥ
9 塧≝屝⁜ḿ⠚⊷潎嫝悳⟳㩋榊
4
8
Ȥ
Ҭ⩕ऻ
1 ⁙擓ᶍ⎧ⵜㆺᳱ䐛㵶㊸⠚Ȥ
2 ⫬⁜乔ᵴ㋧乔㚜
(
e
)
ᳰ潎䗚僙⁜₝≚Ȥ
3 㳫敊≝⊷㞸⍲⠟䄭ᳰ䕪⠚⊷⍲㽖⫾Ȥ
4 䐎㵥⳩㳫㯧≝⊷㞸⍲⠟䄭Ȥ
5 ⫬ᶍ⎧⨾㐤☎⩯⁎ȣⵘ䃋ȣ㳫㯧䕪ḳ乔Ȥ⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎㇨䊕
(
i
)
⫬ᶍ⎧㇨屝⨾㐤Ȥ
4 Ԋԛ̻᰺ߎ
⡨㚂⾎旦塧ᵬ壉ệ⽕潊⡨㗚㉈攪ᷜ䕪䗞⁙ệ⽕潋ー㗯ᷡḻ䑷擔潎
嫝媥擔柄ℏ㱌丷䦿潜
www.philips.com/support
潝⾎ᵅ⋕
᷋伺䯡⾎ㄦ☎◣⪜
/
☖∠䕪柄ℏ㱌⪈ㄝ㗳ↇᴓ⺩潊⋕ᶴ⁎䋩ểỔ
≇ᴓㅤ№⁜䐛嫃⋝䛧潋Ȥ⡨㚂⾎ㄦ☎䕪◣⪜
/
☖∠㮇㗯柄ℏ㱌⪈
ㄝ㗳ↇᴓ⺩潎嫝᳴⸹☖䕪柄ℏ㱌䶵揦␬伺䯡Ȥ

Transcripción de documentos

1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 3 2 El rizador con cilindro de 32 mm le ayuda a conseguir fácilmente rizos y tirabuzones vivos y con movimiento para obtener un look juvenil y desenfadado. El revestimiento protector cerámico garantiza una distribución uniforme del calor y cuida del cabello mientras lo riza. La temperatura máxima de 200 ºC garantiza unos resultados óptimos y minimiza los daños en el cabello. Esperamos que disfrute de su rizador. • Función de bloqueo Si no se pulsan los botones durante 5 segundos, la función de bloqueo se activa automáticamente y se muestra ( f ). La primera activación el icono de bloqueo automática después de encender el aparato se produce después de 15 segundos. Para desbloquear el aparato, ( g ) durante 1 segundo. pulse BHB868 a b c d d f g EN User manual IT DA Brugervejledning NL Gebruiksaanwijzing DE Benutzerhandbuch NO Brukerhåndbok EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ PT Manual do utilizador ES Manual del usuario SV Användarhandbok FI TR Kullanım kılavuzu Käyttöopas Manuale utente FR Mode d’emploi MS-MY Manual pengguna ID ZH-CN ⩕ᝤ᝸‫ڹ‬ Buku Petunjuk Pengguna e Introducción h 3 i 1 Rizado del cabello (Fig. 3) Enchufe la clavija a una toma de corriente. ( h ) durante un segundo para encender el aparato. » Se mostrará la posición de temperatura predeterminada de 170 °C ( f ). 3 Seleccione el ajuste de temperatura que desee pulsando o ( g ) en función de la tabla Tipo de cabello que se muestra más abajo. 2 Mantenga pulsado el botón 20 sec. 1 sec. Ympäristö • Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. 2 Johdanto Kihartimen 32 mm:n kiharrinosalla teet helposti eloisia ja ilmavia kiharoita ja korkkiruuveja ja saat iloisen ja nuorekkaan ilmeen. Suojaava keraaminen pinnoite takaa lämmön tasaisen jakautumisen ja suojaa hiuksiasi kihartamisen aikana. 200 ºC:n enimmäislämpötila takaa parhaan tuloksen ja suojaa hiuksia vahingoittumiselta. Toivottavasti nautit kihartimestasi. • Painikelukitustoiminto Jos laitteen painikkeita ei käytetä 5 sekuntiin, painikelukitus aktivoituu automaattisesti ja painikelukituksen kuvake tulee näyttöön ( f ). Virran kytkemisen jälkeen lukitus aktivoituu automaattisesti ensimmäisen kerran 15 sekunnin (g) kuluttua. Avaa laitteen lukitus painamalla painiketta 1 sekunnin ajan. 3 • • • Hiusten kihartaminen (kuva 3) Tipo de cabello Posiciones de temperatura Fino 130-150 ºC 1 Normal 160-180 ºC 2 Kytke laitteen virta painamalla painiketta Grueso 190-200 ºC • Liitä virtapistoke pistorasiaan. sekunnin ajan. ( h ) yhden Le revêtement du corps peut présenter une usure normale au fil du temps. Cependant, cela n’a aucune incidence sur les performances de l’appareil. Si vous utilisez l’appareil sur cheveux colorés, il est possible que le corps se tache. Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s’avérer extrêmement dangereuse pour l’utilisateur. N’insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de vous électrocuter. Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation après utilisation. Débranchez toujours l’appareil en tenant la fiche. » Oletuslämpötila-asetus 170 °C tulee näyttöön ( f ). ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ 4 Antes de empezar a moldear, peine el cabello y 3 Valitse hiustyypin mukainen lämpötila-asetus alla olevan divídalo en mechones pequeños. Pulse la palanca Hiustyyppi-taulukon mukaan painamalla painiketta ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜƧƫƩƪƟơƲ ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ The curler with 32 mm barrel helps you easily achieve ( d ) y coloque un mechón entre el cilindro ( c ) y la ( g ). tai ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ vivid, bouncy curls and ringlets for joyful and young look. pinza ( b ). ƥƴƾƭƪơƩƜƭƹ ƪơƨƾƲƪơƩơưƼ ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞ Protective ceramic coating ensures even heat distribution Champs électromagnétiques (CEM) Hiustyyppi Lämpötila-asetukset ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƥƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƪơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV 5 Suelte la palanca para cerrar la pinza y deslice el cilindro and takes good care of your hair while curling. Top ƜƴƯƬơƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ • hacia abajo hasta las puntas del cabello. Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à ƳƴƧƷƾƱơƳơƲ ƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ temperature of 200 ºC guarantees optimal result while Hento 130–150 ºC tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux ƥƣƣƽƧƳƧƲ ƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƥƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƪơƴơƭơƫƹƴƾƭƳƴƧ 6 En las puntas, gire y rote el rizador de forma natural de minimizing hair damage. We hope you will enjoy using your ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ Normaali 160–180 ºC modo que el cabello se enrolle alrededor del cilindro champs électromagnétiques. ƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV curler. desde las puntas a la raíz. ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲ ƞƷƹƱƟƲƥƬưƥƩƱƟơƪơƩ Paksu 190–200 ºC • Key Lock Function Consejo: También puede utilizar la punta fría ( a ) como If no buttons pressed for 5 seconds, the Key Lock is Environnement Español ƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧ 4 Kampaa hiuksesi ennen kihartamisen aloittamista ja jaa soporte para girar el rizador. activated automatically and key lock icon will be ne pieniin osiin. Paina vipua ( d ) ja aseta hiussuortuva 7 Sostenga el rizador en la posición. ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭƵưƼƥưƟƢƫƥƸƧƞ Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas Le felicitamos por la compra de este producto y le damos • displayed ( f ). The first automatic activation after kiharrinosan ( c ) ja pihdin ( b ) väliin. Elektromagnetiske felter (EMF) Consejo: Para obtener rizos sueltos, mantenga el rizador en être mis au rebut avec les ordures ménagères la bienvenida a Philips. Para sacar el máximo partido de switching on the appliance is after 15 seconds. To unlock the 5 Sulje pihti vapauttamalla vipu ja liu’uta kiharrinosa alas ƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭ la posición unos 20 segundos y, para rizos más marcados, (2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en appliance, press the ( g ) for 1 second. hiusten latvaan. Dette Philips-apparat overholder alle branchens espere hasta 25 segundos. dans votre pays pour la mise au rebut des produits www.philips.com/welcome. ơƳƶơƫƞƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ 6 Käännä ja kierrä kiharrinta hiusten latvassa luonnollisesti, gældende standarder og regler angående eksponering for électriques et électroniques. Une mise au rebut 8 Desenrolle el mechón de pelo hasta que pueda abrir la jotta hiukset kiertyvät kiharrinosan ympärille latvasta elektromagnetiske felter. 3 Curl your hair ( Fig.3 ) correcte contribue à préserver l’environnement et la santé. pinza de nuevo con la palanca. ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ tyveen. 1 Importante 9 Para rizar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 8. 1 Connect the plug to a power supply socket. Vinkki: Voit ottaa tukea viileästä kärjestä ( a ) pyörittäessäsi ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de Miljø • 2 Introduction kiharrinta. 2 Press and hold the button ( h ) for one second to Después del uso: usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ switch on the appliance. 7 Pidä kiharrin paikallaan. Dette symbol betyder, at produktet ikke 1 Apague el aparato y desenchúfelo. Le boucleur de 32 mm vous permet d’obtenir facilement futuro. » The default temperature setting 170°C is Vinkki: Jos haluat ilmavat kiharat, pidä kiharrinta paikallaan må bortskaffes sammen med almindeligt 2 Colóquelo el soporte de descanso ( e ) hasta que se ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ des boucles lumineuses et souples ainsi que des anglaises displayed ( f ). n. 20 sekuntia. Jos haluat tiukat kiharat, pidä kiharrinta husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg reglerne for enfríe. • ADVERTENCIA: No utilice este au style jeune et éclatant. Le revêtement de protection en ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƟƢƫƥƸƧ paikallaan korkeintaan 25 sekuntia. særskilt indsamling af elektriske og elektroniske 3 Select your desired temperature setting by pressing or 3 Elimine los pelos y el polvo del cilindro y la pinza. céramique garantit la répartition uniforme de la chaleur produkter i dit land. Korrekt bortskaffelse er med til at aparato cerca del agua. 8 Kierrä hiussuortuvaa auki, kunnes voit avata pihdin ( g ) according to the Hair type table below. 4 Limpie el cilindro y la pinza con un paño húmedo. et prend soin de vos cheveux lors de la réalisation des • ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ forhindre en negativ påvirkning af miljø og helbred. painamalla vipua. • 5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. Puede boucles. La température maximum de 200 ºC garantit un • Si utiliza el aparato en el cuarto Hair type Temperature settings 9 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 4–8. guardar el aparato colgándolo por la anilla ( i ). résultat optimal tout en minimisant les dommages pour vos ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ Specifications are subject to change without notice Fine 130-150 ºC cheveux. Nous espérons que votre boucleur vous donnera 2 Introduktion de baño, desenchúfelo después Käytön jälkeen: ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ © 2016 Koninklijke Philips N.V. entière satisfaction. Normal 160-180 ºC 4 Garantía y servicio 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. de usarlo. La proximidad de Krøllejernet med 32 mm cylinder hjælper dig med nemt All rights reserved. • Fonction de verrou ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ 2 Laita se telineeseen ( e ) jäähtymään. Thick 190-200 ºC at opnå levende, spændstige krøller og slangekrøller, der Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant plus de Si necesita información, por ejemplo sobre la sustitución agua representa un riesgo, 3 Poista hiukset ja pöly kiharrinosasta ja pihdistä. giver et festligt og ungt udseende. En beskyttende keramisk 3140 035 42391 ƱƥƽƬơƴƯƲ 4 Before you start to curl, comb and divide your hair into 5 secondes, le verrou s’active automatiquement et de un accesorio, o tiene algún problema, visite la página • 4 Puhdista kiharrinosa ja vipu kostealla liinalla. belægning sikrer en jævn varmefordeling og plejer håret, aunque el aparato esté s’affiche ( f ). La première activation l’icône de verrou web de Philips en www.philips.com/support, o póngase en small sections. Press the lever ( d ) and place a section of 5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä mens det krølles. En maks. temperatur på 200 °C sikrer et • ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ automatique après mise sous tension de l’appareil contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips hair between the barrel ( c ) and clip ( b ). English paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan optimalt resultat og minimerer skader på håret. Vi håber, du apagado. s’effectue au bout de 15 secondes. Pour déverrouiller en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la 5 Close the clip by releasing the lever and slide the barrel ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ ripustuslenkistään ( i ). får glæde af dit krøllejern. ( g ) pendant 1 l’appareil, appuyez sur le bouton garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! down to the hair tips. • ADVERTENCIA: No • Tastelåsfunktion seconde. de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local de To fully benefit from the support that Philips offers, register ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ 6 At the hair tips, turn and rotate the curler naturally so that Hvis der ikke trykkes på knapperne i 5 sekunder, aktiveres Philips. 4 Takuu ja huolto your product at www.philips.com/welcome. hair is wrapped around the barrel from tip to root. utilice este aparato ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ ( f ) vises. Den tastelåsen automatisk, og tastelåsikonet • Tip: You can also use the cool tip ( a ) as a support when 3 Bouclez vos cheveux ( Fig.3 ) første automatiske aktivering, efter apparatet tændes, sker Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta cerca del agua ni cerca Suomi you rotate the curler. 1 Important • ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧ efter 15 sekunder. For at låse apparatet op skal du holde tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin 1 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation. 7 Hold the curling iron in position. de bañeras, duchas, cubetas u ( g ) nede i 1 sekund. sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai kysy Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden 2 Maintenez enfoncé le bouton ( h ) pendant une ƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ Read this user manual carefully before you use the Tip: For loose curls, keep the curler in position around 20 neuvoa Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta. seconde pour allumer l’appareil. otros recipientes que contengan käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi appliance and keep it for future reference. seconds and for tighter curls, use up to 25 seconds. (Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä.) osoitteessa www.philips.com/welcome. • žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ 3 Krøl håret ( fig. 3 ) » Le réglage de température par défaut (170 °C) 8 Unwind the section of hair until you can open the clip Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin agua. • WARNING: Do not use this s’affiche ( f ). again with the lever. jälleenmyyjään. ƳƴƧƭưƱƟƦơ ƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ 1 Sæt stikket i stikkontakten. 3 Sélectionnez le réglage de température souhaité en 1 Tärkeää 9 To curl the rest of your hair, repeat steps 4 to 8. • Desenchufe siempre el aparato appliance near water. 2 Tænd for apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen ou ( g ) conformément au tableau appuyant sur ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ • ( h ) nede i et sekund. Français récapitulatif des types de cheveux ci-dessous. Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä After use: después de usarlo. • When the appliance is used in » Standardtemperaturindstillingen på 170 °C vises ( f ). se myöhempää käyttöä varten. • ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ 1 Switch off the appliance and unplug it. Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Type de cheveux Réglages de température 3 Vælg den ønskede temperaturindstilling ved at trykke • Si el cable de alimentación está a bathroom, unplug it after use 2 Place it on the resting stand ( e ) until it cools down. Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ • VAROITUS: Älä käytä tätä eller ( g ), så den passer til tabellen Hårtype på Fin 130-150 ºC 3 Remove hair and dust from the barrel and clip. enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : dañado, debe ser sustituido por since the proximity of water nedenfor. ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSV 4 Clean the barrel and the clip with damp cloth. laitetta veden lähellä. www.philips.com/welcome. Normal (Normale) 160-180 ºC un centro de servicio autorizado presents a risk, even when the 5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also Hårtype Temperaturindstillinger Épais 190-200 ºC ƪơƴƧƣƯƱƧƬơƴƩƪƜƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƆƜƭ • Jos käytät laitetta hang it with the hanging loop ( i ). o por personal cualificado con 1 Important appliance is switched off. Fint 130-150 ºC 4 Avant de commencer, brossez vos cheveux et séparezƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ kylpyhuoneessa, irrota pistoke • les par petites mèches. Appuyez sur la manette ( d ) et Normal 160-180 ºC el fin de evitar situaciones de Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser • WARNING: Do not use 4 Guarantee & Service ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ placez une mèche de cheveux entre le corps ( c ) et la pistorasiasta käytön jälkeen, l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. Tykt 190-200 ºC peligro. pince ( b ). this appliance near If you need information e.g. about replacement of an ƜƪƵƱƧ 4 Før du begynder at krølle, rede og opdele håret i små sillä laitteessa on jännitettä, 5 Refermez la pince en relâchant la manette et faites glisser • AVERTISSEMENT : n’utilisez pas attachment or if you have a problem, please visit the Philips • Este aparato puede ser usado bathtubs, showers, lokker, skal du trykke på håndtaget ( d ) og anbringe en le corps jusqu’à la pointe des cheveux. website at www.philips.com/support or contact the Philips • ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ vaikka virta olisi katkaistu. cet appareil à proximité d’une lok mellem cylinderen ( c ) og klemmen ( b ). 6 Au niveau des pointes, faites tourner le boucleur Customer Care Centre in your country (you will find its por niños a partir de ocho basins or other vessels 5 Luk klemmen ved at give slip på håndtaget, og træk naturellement et enroulez les cheveux des pointes aux ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there • VAROITUS: älä käytä • source d’eau. cylinderen ned til hårspidserne. años y por personas con su racines autour de l’appareil. containing water. is no Consumer Care Centre in your country, go to your local • ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ 6 Ved hårspidserne skal du vende og dreje krøllejernet laitetta kylpyammeen, Conseil : vous pouvez également utiliser la pointe froide Philips dealer. • Si vous utilisez l’appareil dans capacidad física, psíquica o naturligt, så håret vikles rundt om cylinderen fra spidsen • Always unplug the appliance ( a ) comme support lorsque vous faites tourner le ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ suihkun, altaan tai til roden. une salle de bains, débranchez- boucleur. sensorial reducida y por quienes Dansk after use. Tip: Du kan også bruge den kølige spids ( a ) som støtte, 7 Maintenez le fer à friser en position. muiden vesiastioiden • ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ le après utilisation car la no tengan los conocimientos når du drejer krøllejernet. Conseil : pour de larges boucles, maintenez le boucleur en Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt • If the mains cord is damaged, lähellä. ưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟƭơ 7 Hold krøllejernet i denne stilling. proximité d’une source d’eau position pendant environ 20 secondes et pour des boucles udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit y la experiencia necesarios, you must have it replaced Tip: Hold krøllejernet i denne stilling i ca. 20 sekunder for at plus serrées, comptez jusqu’à 25 secondes. produkt på www.philips.com/welcome. ơƭơưƴƽƮƥƩưƯƫƽƵƸƧƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ • Irrota pistoke pistorasiasta aina constitue un risque, få store krøller og i op til 25 sekunder for at få fastere krøller. si han sido supervisados o 8 Déroulez la mèche jusqu’à ce que vous puissiez de by service centre or similarly 8 Rul hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen ved hjælp nouveau ouvrir la pince avec la manette. ƋƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧƫơƢƞƪơƨƾƲƧ käytön jälkeen. même lorsque l’appareil 1 Vigtigt instruidos acerca del uso del af håndtaget. 9 Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les qualified persons in order to ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƳƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧ • est hors tension. 9 For at krølle resten af håret skal du gentage trin 4 til 8. • Jos virtajohto on vahingoittunut, étapes 4 à 8. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet aparato de forma segura y avoid a hazard. i brug, og opbevar den til senere brug. ƥƟƭơƩƵƸƧƫƞ ƂưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ Efter brug: Après utilisation : vaihdata se oman turvallisuutesi • AVERTISSEMENT : siempre que sepan los riesgos • This appliance can be used 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. 1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le. • ADVARSEL: Anvend ikke dette ƬƥƴƯƤƝƱƬơ vuoksi huoltoliikkeessä tai n’utilisez pas l’appareil près que conlleva su uso. No permita 2 Anbring det i holderen ( e ), indtil det er kølet ned. 2 Placez-le sur son socle ( e ) jusqu’à ce qu’il refroidisse. by children aged from 8 years apparat i nærheden af vand. 3 Fjern hår og støv fra cylinderen og klemmen. 3 Retirez les cheveux et la poussière du corps et de la • ƔƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ muulla ammattitaitoisella d’une baignoire, d’une douche, que los niños jueguen con el pince. 4 Rengør cylinderen og klemmen med en fugtig klud. and above and persons with • Hvis du anvender apparatet i ƬƥƴƧƢƜƳƧƳƥƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞ korjaajalla. • d’un lavabo ni de tout autre 4 Nettoyez le corps et la pince avec un chiffon humide. 5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. aparato. Los niños no deben reduced physical, sensory or Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( i ). 5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la badeværelset, skal du trække ƳƴơƨƥƱƞƪơƩƥưƟưƥƤƧƥưƩƶƜƭƥƩơƔƯ récipient contenant de l’eau. • Laitetta voivat käyttää myös yli llevar a cabo la limpieza ni el poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil mental capabilities or lack of stikket ud efter brug, da ƨƥƱƬƼƳƾƬơƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƥƴơƩ par son anneau de suspension ( i ). 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, • Débranchez toujours l’appareil mantenimiento a menos que lo 4 Reklamationsret og service experience and knowledge vand udgør en risiko, selvom ƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥ joiden fyysinen tai henkinen après utilisation. hagan bajo supervisión. For alle yderligere oplysninger, f.eks. om udskiftning 4 Garantie et service if they have been given apparatet er slukket. af tilbehør, eller ved eventuelle problemer med ƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ toimintakyky on rajoittunut tai • Si le cordon d’alimentation • Antes de enchufar el aparato, apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, supervision or instruction • ADVARSEL: Brug • ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ www.philips.com/support eller dit lokale Philipsjoilla ei ole kokemusta tai tietoa par exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou est endommagé, il doit être compruebe que el voltaje concerning use of the appliance kundecenter. Telefonnumre findes i vedlagte ”Worldwide si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de ikke dette apparat i ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ laitteen käytöstä, jos heitä on Guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit remplacé par un Centre Service Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez indicado en el mismo se Elektromagnetische Felder in a safe way and understand land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler. le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous nærheden af badekar, ƳƵƳƪƥƵƞƲ neuvottu laitteen turvallisesta ou un technicien qualifié afin corresponde con el voltaje de la trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen the hazards involved. Children brusekabiner, kummer dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de und Regelungen bezüglich der Exposition in käytöstä tai tarjolla on • žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ Deutsch d’éviter tout accident. red eléctrica local. shall not play with the Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à elektromagnetischen Feldern. eller andre kar, der indeholder turvallisen käytön edellyttämä ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ • No utilice este aparato para votre revendeur Philips. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen • Cet appareil peut être utilisé appliance. Cleaning and user bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal vand. Umgebung valvonta ja jos he ymmärtävät ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ par des enfants âgés de 8 ans otros fines distintos a los nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter maintenance shall not be made Indonesia www.philips.com/welcome. • Tag altid stikket ud, efter du har laitteeseen liittyvät vaarat. Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht • ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ ou plus, des personnes dont descritos en este manual. by children without supervision. mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di brugt apparatet. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. ƯƴƩƤƞưƯƴƥ ưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ les capacités physiques, kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan • No utilice el aparato sobre 1 Wichtig • Before you connect the Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di Lasten ei saa antaa puhdistaa • Hvis netledningen beskadiges, ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ sensorielles ou intellectuelles cabello artificial. elektrischen und elektronischen Produkten. Eine www.philips.com/welcome. appliance, ensure that the Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung tai huoltaa laitetta ilman ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen må den kun udskiftes af et sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf. • ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯ sont réduites ou des personnes • Nunca deje el aparato sin voltage indicated on the auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. 1 Penting valvontaa. serviceværksted eller en ƳƥƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƥƩƱƟƦƥƳƴƥƴƧ vigilancia cuando esté • WARNUNG: Verwenden Sie das manquant d’expérience et de appliance corresponds to the Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum 2 Einführung tilsvarende kvalificeret fagmand • Varmista ennen laitteen ƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ Gerät nicht in der Nähe von connaissances, à condition enchufado a la red eléctrica. local power voltage. menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti. for at undgå enhver risiko. liittämistä, että laitteeseen Der Lockenstab mit 32 mm Durchmesser unterstützt Wasser. que ces enfants ou personnes • ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƯƳƾƬơƴƧƲ • No utilice nunca accesorios • Do not use the appliance • PERINGATAN: Jangan gunakan Sie dabei, ganz einfach lebendige, federnde Locken merkitty jännite vastaa • Dette apparat kan bruges soient sous surveillance ou ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƼ ƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ • Wenn das Gerät in einem und Ringellocken für einen tollen, jugendlichen Look zu o piezas de otros fabricantes for any other purpose than alat ini di dekat air. erhalten. Eine schützende Keramikbeschichtung sorgt für paikallista jännitettä. af børn fra 8 år og op og af qu’ils aient reçu des instructions ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ Badezimmer verwendet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schont Ihr Haar o que no hayan sido described in this manual. • Bila alat digunakan di kamar beim Stylen von Locken. Die Höchsttemperatur von 200 ºC personer med nedsatte fysiske, quant à l’utilisation sécurisée ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ wird, trennen Sie es nach específicamente recomendados • Älä käytä laitetta muuhun kuin garantiert ein optimales Ergebnis, wobei Beschädigungen • Do not use this appliance on mandi, cabutlah stekernya sensoriske eller mentale evner tässä oppaassa kuvattuun de l’appareil et qu’ils aient pris auf ein Minimum reduziert werden. Wir hoffen, dass Ihnen ƪơƩƴƦƥƫ dem Gebrauch von der por Philips. La garantía quedará artificial hair. setelah digunakan karena dekat der Lockenstab viel Freude bereitet. eller manglende viden eller tarkoitukseen. connaissance des dangers Stromversorgung. Die • ƔƯƳƾƬơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƤƩơƨƝƴƥƩ • Tastensperre anulada si utiliza tales piezas o dengan air dapat menimbulkan • When the appliance is erfaring, hvis de er blevet Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, encourus. Les enfants ne • Älä käytä laitetta tekohiuksiin. Nähe zum Wasser ƥưƟƳƴƱƹƳƧƈƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟƭơ accesorios. risiko, sekalipun alat telah aktiviert sich die Tastensperre automatisch, und das connected to the power, never vejledt eller instrueret i brug af doivent pas jouer avec stellt ein Risiko dar, wird angezeigt ( f ). Die erste Schlüsselsymbol • Kun laite on liitetty pistorasiaan, ƶƨơƱƥƟƬƥƴƯưƝƱơƳƬơƴƯƵƷƱƼƭƯƵ • No enrolle el cable de dimatikan. leave it unattended. automatische Aktivierung nach dem Einschalten des Geräts apparatet på en sikker måde l’appareil. Le nettoyage et sogar wenn das Gerät älä jätä sitä ilman valvontaa. ƙƳƴƼƳƯơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭ erfolgt nach 15 Sekunden. Um das Gerät zu entsperren, alimentación alrededor del • PERINGATAN: Jangan • Never use any accessories or ( g ) 1 Sekunde lang gedrückt. halten Sie die Taste og forstår de involverede l’entretien ne doivent pas être abgeschaltet ist. ơưƼƤƯƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ • Älä koskaan käytä muita aparato. gunakan alat ini di dekat parts from other manufacturers risici. Børn må ikke lege med réalisés par des enfants sans • WARNUNG: Verwenden Sie kuin Philipsin valmistamia tai • ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ 3 Stylen von Locken (Abb. 3) • Espere a que se enfríe el bak mandi, pancuran, or that Philips does not apparatet. Rengøring og surveillance. das Gerät nicht in der Nähe suosittelemia lisävarusteita tai ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜ ƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. aparato antes de guardarlo. bak atau tempat berisi air specifically recommend. If brugervedligeholdelse må ikke 2 Halten Sie die Taste ( h ) eine Sekunde lang gedrückt, • Avant de brancher l’appareil, von Badewannen, Duschen, -osia. Jos käytät muita osia, ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƯƳƾƬơƴƧƲ • Preste mucha atención al lainnya. um das Gerät einzuschalten. you use such accessories or foretages af børn uden opsyn. assurez-vous que la tension Waschbecken oder sonstigen takuu ei ole voimassa. » Die Standard-Temperaturstufe von 170 °C wird • ƓƴƝƫƭƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ utilizar el aparato, ya que puede parts, your guarantee becomes • Selalu mencabut steker setiap angezeigt ( f ). • Før du tilslutter apparatet, skal indiquée sur l’appareil Behältern mit Wasser. • Älä kierrä virtajohtoa laitteen ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲ 3 Wählen Sie die gewünschte Temperatureinstellung aus, estar muy caliente. Dado que invalid. kali selesai menggunakan alat. du sikre dig, at den spænding, correspond bien à la tension indem Sie die Tasten oder ( g ) drücken. Beziehen • Ziehen Sie nach jedem ympärille. ƴƧƲ3KLOLSVƣƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞ ƈ otras partes están calientes, Sie sich dabei auf die unten aufgeführte Tabelle zum • Do not wind the mains cord • Jika kabel listrik rusak, Anda der er angivet på apparatet, secteur locale. Gebrauch den Netzstecker aus Haartyp. ƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơ • Anna laitteen jäähtyä ennen sujete solo el mango y evite el round the appliance. harus membawanya ke pusat svarer til den lokale spænding. • N’utilisez pas l’appareil dans der Steckdose. ƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơơưƯƢƥƟƩƤƩơƟƴƥƱơ Haartyp Temperatureinstellungen säilytykseen asettamista. contacto con la piel. layanan resmi untuk diganti • Wait until the appliance has • Brug ikke apparatet til andre un autre but que celui qui est Fein 130 bis 150 ºC ƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯƷƱƞƳƴƧ • Ist das Netzkabel defekt, darf • Keskity yksinomaan laitteen • Coloque siempre el aparato con atau bawa kepada orang yang cooled down before you store it. Normal 160 bis 180 ºC formål end dem, der er indiqué dans ce manuel. es aus Sicherheitsgründen nur • ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ käyttöön, kun käytät sitä, koska el soporte sobre una superficie mempunyai keahlian sejenis Dick 190 bis 200 ºC • Pay full attention when using beskrevet i vejledningen. • N’utilisez pas cet appareil sur von einer Werkstatt oder einer ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ ƬƧƭƢƜƦƥƴƥ se voi olla erittäin kuuma. Pidä plana, estable y resistente al 4 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne agar terhindar dari bahaya. the appliance since it could be • Brug ikke dette apparat på cheveux artificiels. Strähnen, bevor Sie mit der Verwendung beginnen. ähnlich qualifizierten Person ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ kiinni vain kahvasta, koska calor. El cilindro caliente nunca Drücken Sie auf den Hebel ( d ), und legen Sie eine • Alat ini dapat digunakan extremely hot. Only hold the kunstigt hår. ausgetauscht werden, um • Lorsque l’appareil est sous ƣƱƟƫƩƥƲ Haarsträhne zwischen Lockenstab ( c ) und Clip ( b ). muut osat ovat kuumia. Vältä debe tocar superficies ni otros oleh anak-anak usia 8 tahun handle as other parts are hot 5 Schließen Sie den Clip, indem Sie den Hebel loslassen, • Hold konstant opsyn med Gefährdungen zu vermeiden. tension, ne le laissez jamais ihokosketusta. • ƍƧƭƴƱơƢƜƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƬƥƴƜ materiales inflamables. und ziehen Sie den Lockenstab bis zu den Spitzen. ke atas dan orang dengan and avoid contact with the skin. apparatet, når det er sluttet til 6 Drehen Sie den Lockenstab nun so, dass sich das Haar sans surveillance. • Dieses Gerät kann von Kindern ƴƧƷƱƞƳƧ ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧ • Aseta aina laite telineen kanssa • Evite que el cable de keterbatasan fisik, indera, atau von den Spitzen bis zum Ansatz um den Lockenstab • Always place the appliance with stikkontakten. ab 8 Jahren und Personen • N’utilisez jamais d’accessoires, wickelt. ƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲ lämmönkestävälle, tukevalle alimentación entre en contacto kecakapan mental atau kurang the stand on a heat-resistant, Tipp: Sie können auch die Cool-Tip-Spitze ( a ) als Hilfe • Brug aldrig tilbehør eller dele mit verringerten physischen, ni de pièces d’autres ƴƯƢƽƳƬơ ja tasaiselle alustalle. Kuumaa con las piezas calientes del verwenden, wenn Sie den Lockenstab drehen. pengalaman dan pengetahuan stable flat surface. The hot fra andre fabrikanter, eller sensorischen oder psychischen 7 Halten Sie den Lockenstab in Position. fabricants ou qui n’ont pas été kiharrinosaa ei saa päästää aparato. jika mereka diberi pengawasan ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ (0) barrel should never touch the Tipp: Um lockere Locken zu stylen, halten Sie den tilbehør/dele som ikke specifikt Fähigkeiten oder Mangel spécifiquement recommandés kosketuksiin alustan tai minkään Lockenstab etwa 20 Sekunden in Position. Feste Locken • Mantenga el aparato lejos de atau petunjuk mengenai cara ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ surface or other flammable erhalten Sie, wenn Sie den Lockenstab bis zu 25 Sekunden er anbefalet af Philips, da an Erfahrung und Kenntnis par Philips. Votre garantie ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ tulenaran materiaalin kanssa. objetos y materiales inflamables in Position halten. penggunaan alat yang aman material. garantien i så fald bortfalder. verwendet werden, wenn sie bei 8 Wickeln Sie die Haarsträhne wieder so weit ab, dass sich ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ ne sera pas valable en cas • Pidä huoli, ettei virtajohto joudu mientras esté encendido. dan mengerti bahayanya. der Clip mit dem Hebel öffnen lässt. • Avoid the mains cord from der Verwendung beaufsichtigt d’utilisation de tels accessoires • Du må ikke sno ledningen rundt ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ kosketuksiin laitteen kuumien 9 Um Locken für Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Anak-anak tidak diperbolehkan • Nunca cubra el aparato (por coming into contact with the hot Sie die Schritte 4 bis 8. werden oder Anweisungen ou pièces. om apparatet. ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭ osien kanssa. bermain dengan alat ini. ejemplo, con una toalla o ropa) parts of the appliance. ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƟưƴƥƴơƩƬơƦƟƬƥƪơƭƯƭƩƪƜƯƩƪƩơƪƜ Nach dem Gebrauch: zum sicheren Gebrauch • N’enroulez pas le cordon • Læg aldrig apparatet væk, før • Pidä laite poissa helposti ơưƯƱƱƟƬƬơƴơ ƆƆ  ƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ Pembersihan dan pemeliharaan 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den mientras esté caliente. • Keep the appliance away from des Geräts erhalten und die ƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ Netzstecker aus der Steckdose. d’alimentation autour de det er helt afkølet. syttyvistä esineistä ja pengguna tidak boleh dilakukan ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩ • Utilice el aparato solo sobre 2 Stellen Sie es auf den Ständer ( e ), bis es abkühlt. flammable objects and material Gefahren verstanden haben. l’appareil. ƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭ • Vær opmærksom, når du materiaaleista, kun sen virta on 3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Lockenstab und oleh anak-anak tanpa cabello seco. No lo use con las ơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ when it is switched on. vom Clip. Kinder dürfen nicht mit dem • Attendez que l’appareil ait bruger apparatet, da det kan kytkettynä. pengawasan. 4 Reinigen Sie den Lockenstab und den Clip mit einem manos mojadas. • Never cover the appliance Gerät spielen. Die Reinigung feuchten Tuch. refroidi avant de le ranger. ƆƩƳơƣƹƣƞ være meget varmt. Hold kun • Älä peitä laitetta esimerkiksi • Sebelum Anda • Mantenga el cilindro limpio 5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen with anything (e.g. a towel or und Pflege des Geräts darf von i håndtaget, da andre dele er ƍƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƬƥƳƾƬơƷƩƫ ƬưƯƱƥƟƴƥƭơưƥƴƽƷƥƴƥ • Cet appareil peut être und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der pyyhkeellä tai vaatteella, kun se menghubungkan alat, pastikan y sin polvo ni productos para clothing) when it is hot. ƥƽƪƯƫơƝƭƴƯƭƥƲơƭƜƫơƶƱƥƲƬƥƣƜƫƥƲƪơƩƬƩƪƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƣƩơ Kindern nicht ohne Aufsicht Aufhängeöse ( i ) aufhängen. varme, og undgå kontakt med extrêmement chaud ; soyez on kuuma. ơƭƝƬƥƫƯƪơƩƭƥơƭƩƪƼƫƯƵƪƈưƱƯƳƴơƴƥƵƴƩƪƞƪƥƱơƬƩƪƞƥưƟƳƴƱƹƳƧ voltase yang ditunjukkan pada moldear el pelo, tales como • Only use the appliance on durchgeführt werden. ƥƮơƳƶơƫƟƦƥƩƯƬƯƩƼƬƯƱƶƧƪơƴơƭƯƬƞƴƧƲƨƥƱƬƼƴƧƴơƲƪơƩươƱƜƫƫƧƫơ huden. particulièrement vigilant(e) 4 Garantie und Kundendienst alat sesuai dengan voltase listrik • Käytä laitetta vain kuiviin ƶƱƯƭƴƟƦƥƩƴơƬơƫƫƩƜƪơƴƜƴƧƷƱƞƳƧƈƬƝƣƩƳƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơº& espuma moldeadora, laca o gel. dry hair. Do not operate the • Bevor Sie das Gerät an eine ƥƣƣƵƜƴơƩƴƝƫƥƩƯơưƯƴƝƫƥƳƬơƥƭƾưƥƱƩƯƱƟƦƥƩƴƧƶƨƯƱƜƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ lors de son utilisation. Tenez • Anbring altid apparatet i foden di tempat Anda. hiuksiin. Älä käytä laitetta, jos Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zum Ersatz eines • El cilindro tiene un ƆƫưƟƦƯƵƬƥƭơơưƯƫơƽƳƥƴƥƴƧƤƩƪƞƳơƲƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲ appliance with wet hands. Steckdose anschließen, Zubehörteils, oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte uniquement la poignée car les på et varmebestandigt, stabilt • ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơƪƫƥƩƤƾƬơƴƯƲưƫƞƪƴƱƹƭ kätesi on märät. • Jangan gunakan alat untuk Philips Website (www.philips.com/support), oder setzen revestimiento. Este • Keep the barrel clean and free überprüfen Sie, ob die auf dem die ƂƭƤƥƭươƴƧƨƥƟƪơƭƝƭơƪƯƵƬưƟƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩ autres parties sont chaudes et Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in underlag. Den varme cylinder keperluan selain yang • Puhdista kiharrinosa ơƵƴƼƬơƴơƴƯƋƫƥƟƤƹƬơưƫƞƪƴƱƹƭƪơƩƥƬƶơƭƟƦƥƴơƩƴƯơƭƴƟƳƴƯƩƷƯ revestimiento se puede Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es of dust and styling products Gerät angegebene Spannung évitez tout contact avec la peau. må aldrig berøre underlaget  f  ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ ƥƩƪƯƭƟƤƩƯ in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich diterangkan dalam buku säännöllisesti, ettei niihin kerry desgastar lentamente con ƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƬƥƴƜƴƧƭƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƴƧƲ such as mousse, spray and gel. mit der Netzspannung vor Ort bitte an Ihren Philips Händler. eller andre brandbare • Placez toujours l’appareil sur ƳƵƳƪƥƵƞƲƄƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞươƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ petunjuk ini. pölyä ja muotoilutuotteita, el tiempo. No obstante, esto übereinstimmt. g ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯ • The barrel has coating. This materialer. son support sur une surface ƆƫƫƧƭƩƪƜ kuten muotoiluvaahtoa, • Jangan menggunakan alat ini no afecta al rendimiento del coating might slowly wear away • Netledningen må ikke komme i • Verwenden Sie das Gerät plane et stable résistant à la ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƾƲƞƱƨơƴƥƳƴƧ3KLOLSV ƅƧƬƩƯƵƱƣƞƳƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƳƴơ hiuslakkaa tai geeliä. pada rambut tiruan. aparato. ƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵươƱƝƷƥƩƧ over time. However, this does nie für andere als in dieser chaleur. Le corps chaud ne doit kontakt med apparatets varme ƬơƫƫƩƜƳơƲ ƆƩƪ • Kiharrinosassa on pinnoite, 3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơZZZSKLOLSV • Bila alat telah terhubung • Si se utiliza el aparato con not affect the performance of Bedienungsanleitung FRPZHOFRPH jamais être en contact avec la dele. 1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ joka voi kulua hitaasti käytössä. ke listrik, jangan sekali-kali cabello teñido, el cilindro puede the appliance. 2 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ h ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯƣƩơƭơ beschriebene Zwecke. surface ou d’autres matériaux • Når apparatet er tændt, skal Kuluminen ei kuitenkaan vaikuta ƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ ƓƧƬơƭƴƩƪƼ meninggalkannya tanpa mancharse. • If the appliance is used on • Verwenden Sie dieses Gerät » ƆƬƶơƭƟƦƥƴơƩƧưƱƯƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ inflammables. det holdes væk fra brændbare laitteen tehoon. diawasi. ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ ƒ& f • Para revisiones o reparaciones, color-treated hair, the barrel nicht auf Kunsthaar. ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ • Veillez à ce que le cordon genstande og materialer. 3 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ ƞ g ƣƩơƭơƥưƩƫƝƮƥƴƥƴƧƭ • Jos laitteella käsitellään • Jangan sekali-kali lleve siempre el aparato a un ƥưƩƨƵƬƧƴƞƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƳƽƬƶƹƭơƬƥƴƯƭưƟƭơƪơ may be stained. • Wenn das Gerät an eine d’alimentation ne soit pas • ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ • Når apparatet er varmt, må der ©ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭªươƱơƪƜƴƹ värjättyjä hiuksia, kiharrinosa menggunakan aksesori centro de servicio autorizado • Always return the appliance to Steckdose angeschlossen ist, en contact avec les parties ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ ikke lægges noget hen over det saattaa värjäytyä. ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭ ƒƵƨƬƟƳƥƩƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ atau komponen apa pun por Philips. Las reparaciones a service centre authorized by lassen Sie es zu keiner Zeit chaudes de l’appareil. ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ (f.eks. håndklæder eller tøj). ƌƥưƴƞƴƱƟƷơ ºC dari produsen lain atau • Toimita laite aina tarvittaessa llevadas a cabo por personal Philips for examination or repair. • Anvend kun apparatet i tørt hår. unbeaufsichtigt. ƋơƭƯƭƩƪƞ ºC • Ne laissez pas l’appareil à • žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ yang tidak secara khusus tarkastettavaksi tai korjattavaksi no cualificado pueden dar lugar Repair by unqualified people ƗƯƭƴƱƞ ºC proximité d’objets et matériaux ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ Betjen ikke apparatet med våde • Verwenden Sie keine direkomendasikan oleh Philips. Philipsin valtuuttamaan a situaciones extremadamente 4 ƑƱƩƭơƱƷƟƳƥƴƥƭơƪƜƭƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƷƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩ could result in an extremely Zubehörteile anderer Hersteller inflammables lorsqu’il ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ hænder. ƷƹƱƟƳƴƥƴơƳƥƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲƑƩƝƳƴƥƴƯƬƯƷƫƼ d ƪơƩƢƜƫƴƥ Jika Anda menggunakan huoltoliikkeeseen. peligrosas para el usuario. hazardous situation for the user. ƬƩơƴƯƽƶơƬơƫƫƩƾƭơƭƜƬƥƳơƳƴƯƳƾƬơ c ƪơƩƴƯƪƫƩư b oder solche, die von Philips est allumé. ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ • Hold cylinderen ren og fri for aksesori atau komponen Ammattitaidottomasti tehty 5 ƂƶƞƳƴƥƴƯƬƯƷƫƼƣƩơƭơƪƫƥƟƳƥƴƥƴƯƪƫƩưƪơƩƳƽƱƥƴƥƴƯƳƾƬơ • Para evitar descargas eléctricas, • Do not insert metal objects nicht ausdrücklich empfohlen ưƱƯƲƴơƪƜƴƹƬƝƷƱƩƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ • Ne couvrez jamais l’appareil støv og stylingprodukter som tersebut, garansi Anda menjadi korjaus saattaa aiheuttaa no introduzca objetos metálicos 6 ƓƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƣƵƱƟƳƴƥƪơƩưƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƶƵƳƩƪƜƴƧ into openings to avoid electric werden. Falls Sie derartiges ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ (par exemple d’une serviette f.eks. mousse, spray og gel. ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƝƴƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƭơƴƵƫƩƷƴƯƽƭƳƴƯ batal. vaaratilanteita. por las aberturas. shock. Zubehör benutzen, erlischt die ƳƾƬơơưƼƴƩƲƜƪƱƥƲưƱƯƲƴƩƲƱƟƦƥƲ ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ ou d’un vêtement) lorsqu’il est • Cylinderen er belagt. • Jangan melilitkan kabel listrik • Älä työnnä laitteen aukkoihin ƓƵƬƢƯƵƫƞƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƼ • No tire del cable de Garantie. • Do not pull on the power cord chaud. ƜƪƱƯ a ƳơƭƳƴƞƱƩƣƬơƼƴơƭưƥƱƩƳƴƱƝƶƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơ • ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ Belægningen kan med tiden pada alat. metalliesineitä, ettet saa alimentación después de usar el ƬưƯƽƪƫƥƲ after using. Always unplug the • Wickeln Sie das Netzkabel nicht ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞ • Utilisez l’appareil uniquement langsomt slides af. Dette 7 ƋƱơƴƞƳƴƥƴƯƳƟƤƥƱƯƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƳƥƥƪƥƟƭƯƴƯƳƧƬƥƟƯ sähköiskua. • Tunggulah sampai alat sudah producto. Desenchufe siempre appliance by holding the plug. um das Gerät. ƓƵƬƢƯƵƫƞƄƩơƷơƫơƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƥƪƥƟƭƯ ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ sur cheveux secs. N’utilisez pas påvirker dog ikke apparatets dingin sebelum menyimpannya. • Älä vedä laitteen virtajohdosta el aparato sujetando la clavija. ƴƯƳƧƬƥƟƯƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơưƥƱƟưƯƵƄƩơưƩƯƳƶƩƷƴƝƲƬưƯƽƪƫƥƲ • Lassen Sie das Gerät abkühlen, ƭƩưƴƞƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲ l’appareil si vous avez les mains ƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ ydeevne. Electromagnetic fields (EMF) laitteen käytön jälkeen. Irrota • Beri perhatian penuh saat Campos electromagnéticos (CEM) 8 ƏƥƴƵƫƟƮƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƝƷƱƩƭơƬưƯƱƝƳƥƴƥƭơơƭƯƟƮƥƴƥƮơƭƜƴƯ bevor Sie es wegräumen. ƳƪƥƽƧưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ mouillées. • Hvis apparatet bruges til This Philips appliance complies with all applicable ƪƫƩưƬƥƴƯƬƯƷƫƼ laitteen pistoke pistorasiasta menggunakan alat ini, sebab Este aparato de Philips cumple los estándares y las standards and regulations regarding exposure to • Geben Sie acht bei der • ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ 9 ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩƳƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜ normativas aplicables sobre exposición a campos • Le corps de l’appareil doit être farvet hår, kan det smitte af på aina pitämällä kiinni suhunya bisa menjadi sangat electromagnetic fields. ƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƝƹƲ electromagnéticos. Verwendung des Geräts, da es ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ propre et ne doit comporter cylinderen. pistokkeesta. panas. Genggam pegangannya ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ Environment Medioambiental äußerst heiß sein könnte. Halten • ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƱƥƽƬơƴƯƲƵưƯƳƴƥƟ aucune trace de poussières, ni 1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ • Hvis apparatet skal efterses eller saja karena bagian lainnya Sähkömagneettiset kentät (EMF) 2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƴƧƢƜƳƧ e ƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ Este símbolo significa que este producto no This symbol means that this product shall not Sie nur den Griff, da die anderen de produits coiffants du type ƶƨƯƱƜ ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟ repareres, skal du henvende dig debe desecharse con la basura normal del hogar 3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƪơƩƴƧƳƪƼƭƧơưƼƴƯƳƾƬơƪơƩƴƯƪƫƩư panas dan hindarkan kontak be disposed of with normal household waste Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (2012/19/UE). Siga la normativa de su país con Teile heiß sind, und vermeiden 4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƯƳƾƬơƪơƩƴƯƪƫƩưƬƥƝƭơƢƱƥƣƬƝƭƯươƭƟ (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the mousse, spray ou gel. ơưƼƝƭơƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƞơưƼ til Philips, da en uautoriseret (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. dengan kulit. respecto a la recogida de productos eléctricos separate collection of electrical and electronic 5 ƂưƯƨƧƪƥƽƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƳƴƥƣƭƼƬƝƱƯƲ Sie Kontakt mit der Haut. y electrónicos. El correcto desecho de los ƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲ products. Correct disposal helps prevent negative ƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ reparation efterfølgende kan productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el consequences for the environment and human health. ƣơƭƴƦƜƪƩ i ơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ medioambiente y la salud humana. være til fare for brugeren. 2 Introduction • Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød. Træk ikke i ledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde i stikket. • Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Der heiße Lockenstab sollte nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt. Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien. Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen. Verwenden Sie das Gerät nur auf trockenem Haar. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Halten Sie die Aufsätze sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel. Der Lockenstab hat eine Beschichtung, die sich im Laufe der Zeit abnutzen kann. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktion des Geräts. Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar kann sich der Lockenstab möglicherweise verfärben. Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen können den Benutzer stark gefährden. Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann. Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. • Selalu letakkan alat dengan dudukannya di atas permukaan yang tahan panas, stabil, dan rata. Laras yang panas tidak boleh menyentuh permukaan atau bahan lainnya yang mudah terbakar. Jangan biarkan kabel listrik menyentuh bagian alat yang panas. Jauhkan alat dari barang dan bahan yang mudah terbakar saat dihidupkan. Jangan pernah menutupi alat dengan sesuatu (mis. handuk atau pakaian) saat sedang panas. Gunakan alat hanya pada rambut yang kering. Jangan mengoperasikan alat dengan tangan basah. Jagalah laras agar tetap bersih dan bebas dari debu serta produk penataan seperti mousse, semprotan dan gel. Laras memiliki lapisan. Lapisan ini perlahan-lahan bisa aus seiring waktu. Kendati demikian, hal ini tidak mempengaruhi kinerja alat. Jika alat digunakan pada rambut yang diwarnai, laras bisa berkarat. Selalu kembalikan alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi syarat bisa sangat merugikan penggunanya. Jangan memasukkan barang logam ke dalam lubang untuk menghindari kejutan listrik. Jangan menarik kabel daya setelah penggunaan. Selalu cabut steker alat dengan memegang stekernya. • • • • • • • • • • • Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non lasciarlo mai incustodito. Non usare mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui si utilizzino detti accessori o parti, la garanzia decade. Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio. Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di riporlo. Prestare la massima attenzione durante l’uso dell’apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l’apposita impugnatura, poiché le altre parti scottano, ed evitare il contatto con la pelle. Appoggiare sempre l’apparecchio sull’apposito supporto, posizionandolo su una superficie piana, stabile e resistente al calore. Il cilindro caldo non deve toccare la superficie o altro materiale infiammabile. Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell’apparecchio. Tenere l’apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili. Non coprire mai l’apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo. Utilizzare l’apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate. Assicurarsi che il cilindro sia pulito e privo di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Il cilindro è dotato di un rivestimento che è soggetto a usura nel corso del tempo. Ciò, tuttavia, non compromette le prestazioni dell’apparecchio. Se l’apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, il cilindro potrebbe macchiarsi. Per qualunque controllo o riparazione, l’apparecchio dovrà essere affidato a un centro d’assistenza autorizzato Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità dell’utente. Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture. Non tirare il cavo di alimentazione dopo l’uso. Scollegare sempre l’apparecchio afferrando la spina. • • • • • • • • • • • Medan elektromagnet (EMF) Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet. • Lingkungan Simbol ini berarti bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga biasa (2012/19/EU). Ikuti peraturan di negara Anda tentang pembuangan terpisah untuk produk listrik dan elektronik. Cara pembuangan yang benar membantu mencegah konsekuensi negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. 2 • Pendahuluan Pengikal dengan laras 32 mm ini membantu Anda mendapatkan keriting dan ikal yang tegas mengembang dengan mudah untuk tampilan ceria dan muda. Lapisan keramik pelindung memastikan penyebaran panas yang merata dan melindungi rambut Anda saat diikal. Suhu tertinggi 200 ºC menjamin hasil optimal sekaligus mencegah kerusakan rambut. Kami harap Anda senang menggunakan pengeriting rambut ini. • Fungsi Pengunci Tombol Jika tidak ada tombol yang ditekan selama 5 detik, Pengunci Tombol akan aktif secara otomatis dan ikon akan ditampilkan ( f ). Aktivasi pengunci tombol otomatis pertama kali setelah menyalakan alat akan beroperasi setelah 15 detik. Untuk membuka pengunci alat, tekan ( g ) selama 1 detik. 3 Mengeriting rambut Anda ( Gbr.3 ) • • • Hubungkan steker ke soket catu daya. 2 Tekan dan tahan tombol ( h ) selama satu detik untuk menyalakan alat. » Setelan suhu default 170°C akan ditampilkan ( f ). 3 Pilih setelan suhu yang Anda inginkan dengan menekan atau ( g ) sesuai tabel jenis rambut di bawah ini. 1 Jenis rambut Setelan suhu Halus 130-150 ºC Normal 160-180 ºC Tebal 190-200 ºC 4 Sebelum mulai mengeriting rambut, sisir dan bagi rambut Anda menjadi beberapa bagian kecil. Tekan tuas ( d ) dan masukkan satu bagian rambut di antara laras ( c ) lalu jepit ( b ). 5 Tutup penjepit dengan melepaskan tuas dan tarik laras turun hingga ke ujung rambut. 6 Saat di ujung rambut, balik dan putar pengeriting secara alami sehingga rambut tergulung di sekeliling laras dari ujung sampai akarnya. Tip: Anda juga dapat menggunakan ujung yang dingin ( a ) sebagai penahan saat pengeriting diputar. 7 Tahan tongkat pengeriting pada posisi yang tepat. Tip: Untuk ikal longgar, tahan pengeriting pada posisi yang tepat sekitar 20 detik, sedangkan untuk ikal lebih ketat, gunakan hingga 25 detik. 8 Buka gulungan bagian rambut tersebut hingga Anda dapat kembali membuka jepitan dengan tuas. 9 Untuk mengikal bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 4 sampai 8. Setelah penggunaan: Matikan alat dan cabut stekernya. 2 Letakkan alat pada dudukan ( e ) hingga dingin. 3 Bersihkan rambut dan debu dari laras dan penjepit. 4 Lap laras dan jepitan dengan kain lembap. 5 Simpan di tempat yang aman dan kering, bebas dari debu. Anda juga dapat menggantungnya dengan kait gantungan ( i ). 1 4 Garansi & Servis Jika Anda membutuhkan informasi, mis. tentang penggantian alat pelengkap atau mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam leaflet garansi internasional). Jika tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat. Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia Italiano Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrare il prodotto su www.philips.com/welcome. 1 Importante Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro. • • • • • • • • • AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua. Quando l’apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché la vicinanza all’acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento. AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni. Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’utilizzo dell’apparecchio in modo sicuro e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non sotto la supervisione di un adulto. Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest’ultimo corrisponda a quella locale. Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale. Non utilizzare l’apparecchio su capelli artificiali. Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Ambiente - Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE). - Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore: 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore. 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2. In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e per la salute. 2 Introduzione L’arricciacapelli con cilindro da 32 mm consente di ottenere ricci luminosi, voluminosi e boccoli per un look giovane e allegro. Il rivestimento protettivo in ceramica assicura una distribuzione uniforme del calore, e si prende cura dei capelli mentre esegue l’arricciatura. La temperatura massima di 200 ºC garantisce risultati perfetti e un maggiore rispetto per i capelli. Buon divertimento con l’arricciacapelli. • Funzione di blocco dei pulsanti Se non si preme alcun pulsante per 5 secondi, si attiva automaticamente la funzione di blocco dei pulsanti e della funzione di blocco viene visualizzata l’icona ( f ). La prima attivazione automatica avviene dopo 15 secondi dall’accensione dell’apparecchio. Per sbloccare ( g ) per 1 secondo. l’apparecchio, premere 3 Arricciatura dei capelli (Fig. 3) Collegare la presa a una spina di alimentazione. ( h ) per un secondo per accendere l’apparecchio. » Viene visualizzata l’impostazione della temperatura predefinita di 170 °C ( f ). 3 Selezionare l’impostazione della temperatura desiderata o ( g ) in base alla tabella relativa al premendo tipo di capelli riportata di seguito. 1 2 Tenere premuto il pulsante Tipo di capelli Impostazioni della temperatura Sottili 130-150 ºC Normale 160-180 ºC Spessi 190-200 ºC 4 Prima di arricciare i capelli, pettinarli e separarli in piccole ciocche. Premere la leva ( d ) e posizionare una ciocca di capelli tra il cilindro ( c ) e la clip ( b ). 5 Chiudere la clip rilasciando la leva, quindi far scorrere il cilindro fino alla punta dei capelli. 6 Partendo dalle punte, ruotare l’arricciacapelli in modo in modo che i capelli siano avvolti attorno al cilindro dalle punte alle radici. Suggerimento: è possibile usare anche la punta fredda ( a ) come supporto quando si ruota l’arricciacapelli. 7 Tenere il ferro arricciacapelli in posizione. Suggerimento: per ricci morbidi, tenere l’arricciacapelli in posizione per circa 20 secondi; fino a 25 secondi per ricci più definiti. 8 Srotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la clip usando la leva. 9 Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 4 a 8. Dopo l’uso: 1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina. 2 Posizionarlo sul supporto di appoggio ( e ) finché non si raffredda. 3 Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla clip. 4 Pulire il cilindro e la clip con un panno umido. 5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere appeso all’apposito gancio ( i ). 4 Garanzia e assistenza Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) e in caso di problemi, visitare il sito Web di Philips all’indirizzo www.philips.com/support oppure contattare il centro assistenza clienti Philips del proprio paese. Per conoscere il numero di telefono, consultare l’opuscolo della garanzia internazionale. Se nel proprio paese non esiste un centro assistenza clienti, rivolgersi al rivenditore Philips più vicino. Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. 1 Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. • • • • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Sugestão: também pode utilizar a ponta fria ( a ) como 6 Vid hårtopparna vänder du och roterar upp locktången så 6 Saç uçlarına vardığınızda, saçın ucundan köküne bigudiye Viktig 1 Importante Indien het netsnoer beschadigd 1 apoio enquanto roda o modelador de caracóis. sarılması için bukle cihazını doğal bir şekilde çevirip att håret är virat runt kolven från topparna till rötterna. döndürün. 7 Mantenha a posição do modelador. Tips! Du kan också använda den svala änden ( a ) som is, moet het worden vervangen Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de İpucu: Bukle cihazını döndürürken destek almak için soğuk stöd när du roterar locktången. Sugestão: para caracóis soltos, mantenha a posição do og ta vare på den for senere referanse. utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. door een servicecentrum of ucu da ( a ) kullanabilirsiniz. 7 Håll locktången stilla. modelador durante cerca de 20 segundos; para caracóis • ADVARSEL: Ikke bruk dette • AVISO: não utilize este aparelho 7 Bukle aparatını sabit tutun. fechados, mantenha até 25 segundos. Tips! För lösa lockar håller du locktången stilla i ungefär 20 personen met vergelijkbare 8 Desenrole a madeixa de cabelo até conseguir abrir İpucu: Buklelerin gevşek olması için bukle cihazını yaklaşık sekunder och för tightare lockar håller du den i upp till 25 apparatet i nærheten av vann. perto de água. novamente a mola com o manípulo. kwalificaties om gevaar te 20 saniye, sıkı olması içinse en fazla 25 saniye sabit tutun. sekunder. 9 Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 4 a 8. 8 Linda ut hårslingan tills du kan öppna klämman med 8 Klipsi kolu bastırarak açabilmeniz mümkün olana kadar • Når du bruker apparatet på • Quando o aparelho for voorkomen. spaken igen. maşayı döndürerek saç tutamını açın. Após a utilização: badet, må du koble det fra etter utilizado numa casa-de-banho, 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente. 9 Upprepa steg 4 till 8 för att locka resten av håret. 9 Saçınızın kalanını bukle yapmak için 4 - 8 arası adımları • Dit apparaat kan worden tekrarlayın. bruk. Nærheten til vann utgjør desligue-o da corrente após Efter användning: 2 Coloque-o no suporte de descanso ( e ) até arrefecer. gebruikt door kinderen vanaf Kullanım sonrası: 1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden. 3 Remova cabelos e pó do ferro e da mola. en risiko, selv når apparatet er a utilização, uma vez que a 8 jaar en door personen met 1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin. 2 Lägg den på stödstativet ( e ) tills den svalnar. 4 Limpe o ferro e a mola com um pano húmido. 2 Cihazı soğuması için standa ( e ) yerleştirin. 3 Ta bort hårstrån och damm från kolven och klämman. slått av. presença de água apresenta 5 Guarde-o num local seguro, seco e sem pó. Também verminderde lichamelijke, 3 Bigudide ve klipste kalan saç ve tozu temizleyin. pode pendurá-lo pela argola de suspensão ( i ). 4 Rengör kolven och klämman med en fuktig trasa. riscos, mesmo com o • ADVARSEL: Ikke bruk 4 Bigudiyi ve klipsi nemli bir bezle temizleyin. zintuiglijke of geestelijke 5 Förvara den på en säker och torr plats, utan damm. Du 5 Cihazı güvenli, kuru, toz almayan bir yerde saklayın. kan även hänga upp den i upphängningsöglan ( i ). aparelho desligado. 4 Garantia e assistência apparatet nær badekar, capaciteiten, of die gebrek aan Dilerseniz asma kancasıyla ( i ) asarak da saklayabilirsiniz. dusjer, håndvasker eller • AVISO: não utilize este Se precisar de informações, por ex. sobre a substituição ervaring of kennis hebben, als 4 Garanti och service de um acessório, ou se tiver algum problema, visite o Web andre elementer som aparelho perto de iemand die verantwoordelijk is site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Om du vill ha mer information, om till exempel byten av 4 Garanti ve Servis Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (poderá tillbehör, eller om du har ett problem kan du besöka Philips inneholder vann. banheiras, chuveiros, lavatórios voor hun veiligheid toezicht op encontrar o número de telefone no folheto de garantia Bir aparatı değiştirme gibi bir konu hakkında bilgiye webbplats på www.philips.com/support eller kontakta mundial). Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no ou outros recipientes que ihtiyacınız varsa veya sorun yaşıyorsanız lütfen Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i hen houdt en zij de gevaren van • Koble alltid fra apparatet etter seu país, dirija-se ao representante local da Philips. www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt contenham água. bruk. het gebruik begrijpen. Kinderen ziyaret edin ya da ülkenizdeki Philips Müşteri Destek land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare. Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında Svenska • Desligue sempre da corrente mogen niet met het apparaat • Hvis nettledningen er ødelagt, garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Türkçe Merkezi yoksa yerel Philips bayinize başvurun. Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra após cada utilização. spelen. Reiniging en onderhoud må den skiftes ut av et maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e dienen niet zonder toezicht servicesenter eller lignende • Se o cabo de alimentação registrera din produkt på www.philips.com/welcome. hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek Bahasa Melayu için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden door kinderen te worden kvalifisert personell for å unngå estiver danificado, deve ser kaydedin. Tahniah atas pembelian anda dan selamat datang ke 1 Viktigt! Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada uitgevoerd. farlige situasjoner. sempre substituído por um sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk Läs användarhandboken noggrant innan du använder 1 Önemli centro de assistência autorizado apparaten och spara den för framtida bruk. • Controleer voordat u het • Dette apparatet kan brukes av anda di www.philips.com/welcome. Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle ou por pessoal devidamente apparaat aansluit of het barn over åtte år og av personer • VARNING: Använd inte den här okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın. 1 Penting qualificado para se evitarem voltage dat op het apparaat is med nedsatt sanseevne apparaten nära vatten. • UYARI: Bu cihazı su yakınında Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda situações de perigo. aangegeven overeenkomt met eller fysisk eller psykisk menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa • Om du använder apparaten kullanmayın. depan. de plaatselijke netspanning. • Este aparelho pode ser utilizado funksjonsevne, eller personer i ett badrum måste du dra ut • Yakında su bulunması, • AMARAN: Jangan gunakan por crianças com idade igual ou med manglende erfaring • Gebruik het apparaat niet kontakten efter användning. cihaz kapalı bile olsa tehlike perkakas ini dekat dengan air. superior a 8 anos e por pessoas eller kunnskap, dersom de får voor andere doeleinden Närhet till vatten utgör en fara, oluşturacağından, cihazı • Apabila anda menggunakan com capacidades físicas, instruksjoner om sikker bruk dan beschreven in deze även när apparaten är avstängd. banyoda kullandıktan sonra perkakas ini dalam bilik sensoriais ou mentais reduzidas, • VARNING: Använd inte av apparatet eller tilsyn som gebruiksaanwijzing. fişini prizden çekin. mandi, cabut plagnya ou com falta de experiência sikrer sikker bruk, og hvis de er • Gebruik dit apparaat niet op apparaten i närheten av • UYARI: Bu cihazı banyo setelah digunakan kerana e conhecimento, caso sejam klar over risikoen. Barn ikke skal kunsthaar. badkar, duschar, handfat küveti, duş, lavabo kehampirannya dengan air juga supervisionadas ou tenham leke med apparatet. Rengjøring • Laat het apparaat nooit zonder eller andra kärl som veya suyla dolu başka adalah risiko, walaupun recebido instruções relativas à og brukervedlikehold skal ikke toezicht liggen wanneer het is innehåller vatten. eşyaların yakınında setelah perkakas utilização segura do aparelho utføres av barn uten tilsyn. aangesloten op het stopcontact. • Dra alltid ut nätsladden efter dimatikan. çalıştırmayın. e se tiverem sido alertadas • Før du kobler til apparatet, må • Gebruik geen accessoires användning. • AMARAN: Jangan • Kullanımdan sonra cihazın fişini para os perigos envolvidos. As du kontrollere at spenningen of onderdelen van andere • Om nätsladden är skadad gunakan perkakas ini mutlaka çekin. crianças não podem brincar som er angitt på apparatet, fabrikanten of die niet måste den bytas ut av ett berhampiran dengan tab mandi, • Cihazın elektrik kablosu com o aparelho. A limpeza e stemmer med den lokale specifiek door Philips worden serviceombud eller av liknande pancur air, sinki atau bekas lain hasarlıysa bir tehlike oluşmasını a manutenção do utilizador nettspenningen. aanbevolen. Als u dergelijke yang mengandungi air. behöriga personer för att önlemek için kablonun não podem ser efectuadas por • Ikke bruk apparatet til noe accessoires of onderdelen undvika olyckor. • Cabut plag perkakas setiap kali mutlaka bir servis merkezi veya crianças sem supervisão. annet formål enn det som gebruikt, vervalt de garantie. selepas digunakan. • Den här apparaten kan benzeri yetkili kişiler tarafından beskrives i denne veiledningen. • Antes de ligar o aparelho, • Wikkel het netsnoer niet om het • Jika kord sesalur kuasa rosak, användas av barn från 8 års değiştirilmesini sağlayın. certifique-se de que a • Ikke bruk dette apparatet på apparaat. anda perlu menggantikannya di ålder, personer med olika • Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki tensão indicada no mesmo kunstig hår. • Wacht met opbergen tot het pusat servis yang disahkan atau funktionshinder samt av çocuklar ve fiziksel, motor ya da corresponde à tensão do local • Når apparatet er koblet til oleh pihak yang mempunyai apparaat is afgekoeld. personer som inte har kunskap zihinsel becerileri gelişmemiş onde está a utilizá-lo. strømmen, må du aldri la det stå kelayakan seumpamanya bagi • Wees zeer voorzichtig bij om apparaten så länge det sker veya bilgi ve tecrübe açısından • Não utilize o aparelho para uten tilsyn. mengelakkan bahaya. gebruik van het apparaat. Het under tillsyn eller om de har eksik kişiler tarafından kullanımı outro fim que não o descrito • Du må ikke bruke tilbehør eller kan bijzonder heet zijn. Houd informerats om hur apparaten sadece bu kişilerin nezaretinden • Perkakas ini boleh digunakan neste manual. deler fra andre produsenter, oleh kanak-kanak berumur 8 alleen het handvat vast als de används på ett säkert sätt sorumlu kişilerin bulunması • Não utilize este aparelho em tahun dan ke atas dan orang eller deler som Philips ikke andere onderdelen heet zijn en och de eventuella medförda veya cihazın güvenli kullanım cabelo artificial. yang kurang keupayaan spesifikt anbefaler. Hvis du vermijd contact met de huid. riskerna. Barn får inte leka med talimatlarının bu kişilere fizikal, deria atau mental atau • Nunca deixe o aparelho sem bruker denne typen tilbehør apparaten. Barn får inte rengöra • Plaats het apparaat altijd sağlanması ve olası tehlikelerin kekurangan pengalaman dan vigilância quando estiver ligado eller deler, fører det til at eller underhålla apparaten utan met de standaard op een anlatılması durumunda pengetahuan jika mereka à corrente. garantien blir ugyldig. överinseende av en vuxen. hittebestendige, stabiele, vlakke mümkündür. Çocuklar cihazla diberikan pengawasan atau • Nunca utilize quaisquer • Ikke surr ledningen rundt ondergrond. Laat de hete staaf • Innan du ansluter apparaten oynamamalıdır. Temizlik ve arahan berkaitan penggunaan acessórios ou peças de outros apparatet. nooit in contact komen met kontrollerar du att spänningen kullanıcı bakımı herhangi bir perkakas secara selamat dan fabricantes ou que a Philips • Vent til apparatet er avkjølt før de ondergrond of brandbaar som anges på apparaten gözetim olmadan çocuklar memahami bahaya yang não tenha especificamente du legger det vekk. materiaal. motsvarar den lokala tarafından yapılmamalıdır. mungkin berlaku. Kanakrecomendado. Se utilizar tais nätspänningen. • Vær forsiktig når du bruker • Voorkom dat het netsnoer in • Cihazı bağlamadan önce, kanak tidak sepatutnya acessórios ou peças, a garantia • Använd inte apparaten för apparatet, siden det kan aanraking komt met de hete cihaz üzerinde belirtilen bermain dengan perkakas torna-se inválida. være svært varmt. Bare hold i delen van het apparaat. något annat ändamål än gerilim değerinin yerel şebeke ini. Pembersihan dan håndtaket, ettersom andre deler • Não enrole o cabo de vad som beskrivs i den här • Houd het apparaat uit de buurt penyenggaraan oleh pengguna gerilimiyle ayını olduğundan alimentação à volta do er varme, og unngå kontakt med användarhandboken. van brandbare voorwerpen tidak sepatutnya dilakukan emin olun. aparelho. huden. oleh kanak-kanak tanpa en materialen als het is • Använd inte apparaten på • Cihazı bu kılavuzda açıklanan • Aguarde que o aparelho • Plasser alltid apparatet og pengawasan. ingeschakeld. syntetiskt hår. dışında bir amaç için arrefeça antes de o guardar. stativet på en jevn, flat og • Sebelum anda • Dek het apparaat nooit af • Lämna aldrig apparaten kullanmayın. • Tenha muito cuidado ao utilizar varmebestandig overflate. menyambungkan perkakas ini, als het heet is (bijv. met een obevakad när den är ansluten • Bu cihazı peruk üzerinde o aparelho, pois este pode estar Den varme sylinderen må aldri pastikan voltan yang dinyatakan handdoek of kleding). till elnätet. kullanmayın. extremamente quente. Segure pada perkakas selaras dengan komme borti overflaten eller • Gebruik het apparaat alleen • Använd aldrig tillbehör eller • Cihaz güce bağlandığında, apenas pela pega, visto que as voltan kuasa tempatan anda. annet brennbart materiale. op droog haar. Gebruik het delar från andra tillverkare hiç bir zaman gözetimsiz outras peças estão quentes e • Jangan gunakan perkakas untuk • Unngå at strømledningen apparaat niet als uw handen om inte Philips särskilt har bırakmayın. evite o contacto com a pele. sebarang tujuan lain selain kommer i kontakt med de varme nat zijn. rekommenderat dem. Om du • Başka marka ya da Philips daripada yang diterangkan • Coloque sempre o aparelho delene av apparatet. använder sådana tillbehör eller • Houd de staaf schoon en vrij tarafından önerilmeyen dalam buku panduan ini. com o suporte numa superfície • Hold apparatet unna brennbare delar gäller inte garantin. van stof en stylingproducten aksesuar ve parçaları kesinlikle • Jangan gunakan perkakas pada plana, estável e resistente ao gjenstander og brennbart zoals mousse, haarlak en gel. • Linda inte nätsladden runt kullanmayın. Bu gibi aksesuar rambut palsu. calor. O ferro quente nunca materiale når det er slått på. apparaten. • De staaf heeft een coating. ve parçaları kullandığınızda deve tocar na superfície nem • Apabila perkakas telah • Ikke dekk apparatet til med noe In de loop der tijd kan deze • Vänta tills apparaten har svalnat garantiniz geçersiz hale gelir. disambungkan kepada kuasa, noutros materiais inflamáveis. (for eksempel et håndkle eller coating langzaam wegslijten. Dit innan du lägger undan den. • Elektrik kablosunu cihazın jangan sekali-kali dibiarkan • Evite que o cabo de klesplagg) når det er varmt. heeft echter geen invloed op de • Apparaten kan bli extremt etrafına sarmayın. tanpa diawasi. alimentação entre em contacto • Bruk apparatet kun på tørt hår. prestaties van het apparaat. varm så var uppmärksam när • Cihazı kaldırmadan önce • Jangan sekali-kali com as partes quentes do Ikke bruk apparatet når du er våt • De staaf van het apparaat kan du använder den. Håll enbart i soğumasını bekleyin. menggunakan sebarang aparelho. på hendene. verkleuringen vertonen bij handtaget eftersom övriga delar • Çok sıcak olabileceği için cihazı aksesori atau bahagian dari • Mantenha o aparelho afastado • Hold alltid sylinderen ren og fri gebruik met gekleurd haar. är varma, och undvik kontakt kullanırken çok dikkatli olun. pengilang lain atau yang tidak de objectos e materiais for støv og friseringsprodukter med huden. • Breng het apparaat altijd naar disarankan secara khusus oleh Diğer parçalar sıcak olduğu inflamáveis quando estiver som skum, spray og gelé. een door Philips geautoriseerd • Placera alltid apparaten med Philips. Jika anda menggunakan için yalnızca sapından tutun ve ligado. • Sylinderen har et keramisk servicecentrum voor onderzoek stativet på en värmebeständig, aksesori atau bahagian teninize temas ettirmeyin. • Nunca cubra o aparelho (p. ex., belegg. Dette belegget slites of reparatie. Reparatie door een stabil och plan yta. Den varma sedemikian, jaminan anda akan • Cihazı daima standıyla ısıya com toalhas ou roupa) quando sakte vekk over tid. Det påvirker onbevoegd persoon kan zeer kolven bör aldrig vidröra dibatalkan. dayanıklı, sabit, düz bir yüzeye estiver quente. imidlertid ikke ytelsen til gevaarlijke situaties opleveren ytan eller andra brandfarliga • Jangan lilit kord sesalur yerleştirin. Sıcak bigudi yüzeye • Utilize o aparelho apenas apparatet. voor de gebruiker. material. mengelilingi perkakas. veya diğer yanıcı malzemelere em cabelo seco. Não utilize • Hvis apparatet brukes på farget • Steek geen metalen • Undvik att nätsladden kommer i • Tunggu sehingga perkakas sejuk asla temas etmemelidir. o aparelho com as mãos hår, kan sylinderen bli flekkete. sebelum menyimpannya. voorwerpen in de openingen, kontakt med apparatens varma • Elektrik kablosunun cihazın molhadas. om elektrische schokken te delar. • Lever alltid apparatet til et • Berikan perhatian penuh ısınan bölümlerine değmesini • Mantenha o modelador limpo voorkomen. semasa menggunakan perkakas servicesenter som er autorisert • Håll apparaten borta från önleyin. e sem pó e produtos de kerana perkakas boleh menjadi av Philips, hvis det må • Trek na gebruik niet aan het brandfarliga föremål och • Cihazı çalışırken yanıcı modelação do cabelo como terlampau panas. Pegang undersøkes eller repareres. netsnoer. Haal het netsnoer material när den är påslagen. maddelerden uzak tutun. espuma, laca e gel. pemegang sahaja kerana Hvis apparatet repareres av altijd uit het stopcontact door • Täck aldrig över apparaten med • Cihaz sıcakken üzerini havlu bahagian lain panas dan ukvalifiserte personer, kan dette • O ferro possui um revestimento, aan de stekker te trekken. något (t.ex. en handduk) när veya bez gibi kumaşlarla que poderá desgastar-se elakkan daripada bersentuhan føre til svært farlige situasjoner den är varm. örtmeyin. Elektromagnetische velden (EMV) dengan kulit anda. lentamente com o passar do for brukeren. • Använd apparaten endast på • Cihazı yalnızca saçınız kuruyken Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en tempo. No entanto, isto não • Sentiasa letakkan perkakas • Ikke stikk metallgjenstander voorschriften met betrekking tot blootstelling aan torrt hår. Använd inte apparaten kullanın. Cihazı ıslak ellerle elektromagnetische velden. afecta o desempenho do dengan diriannya di atas inn i åpningene. Det kan føre til med våta händer. çalıştırmayın. permukaan rata yang tahan aparelho. elektrisk støt. Milieu • Håll kolven ren och fri från • Bigudiyi temiz tutun ve içine panas dan stabil. Cerompong • Se o aparelho for utilizado em • Ikke dra i strømledningen etter Dit symbool betekent dat dit product niet bij damm och stylingprodukter som tozun ve krem, sprey, jöle gibi yang panas ini tidak boleh het gewone huishoudelijke afval mag worden cabelos pintados, o modelador bruk. Koble alltid fra apparatet hårskum, hårspray och hårgelé. weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels saç şekillendirme ürünlerinin sekali-kali menyentuh pode ficar manchado. in uw land voor de gescheiden inzameling van ved å holde i støpselet. • Kolven har en beläggning elektrische en elektronische producten. Door een permukaan atau bahan mudah girmesini önleyin. • Para verificações ou reparações, correcte afvalverwerking helpt u negatieve gevolgen voor som sakta kan nötas ut med terbakar yang lain. Elektromagnetiske felt (EMF) het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. • Bigudinin üzerinde kaplama entregue sempre o aparelho tiden. Detta påverkar dock inte Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder vardır. Bu kaplama zaman içinde • Jauhkan kord sesalur kuasa dari num centro de assistência 2 Inleiding og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt. apparatens prestanda. tersentuh pada bahagian panas yavaşça aşınabilir. Ancak bu autorizado pela Philips. As Met de krultang met staaf van 32 mm maakt u gemakkelijk • Om du använder apparaten på perkakas. Miljø durum cihazın performansını sterke, veerkrachtige (pijpen) krullen voor een speelse en reparações efectuadas por jonge uitstraling. De beschermende keramische laag zorgt färgat hår kan det bli fläckar på • Jauhkan perkakas daripada etkilemez. Dette symbolet betyr at dette produktet ikke skal pessoal não qualificado voor een gelijkmatige warmteverspreiding en beschermt uw kastes sammen med vanlig husholdningsavfall kolven. objek dan bahan yang mudah haar tijdens het krullen. De hoogste temperatuur van 200ºC • Cihaz boyalı saçlarla (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for egen podem originar situações garandeert een optimaal resultaat terwijl beschadiging van innsamling av elektriske og elektroniske produkter. terbakar apabila ia dihidupkan. • Lämna alltid in apparaten het haar tot een minimum wordt beperkt. Wij wensen u veel kullanıldığında bigudi extremamente perigosas para o Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å plezier met uw krultang. • Jangan sekali-kali tutup till ett serviceombud som forhindre negative konsekvenser for helse og miljø. lekelenebilir. utilizador. • Vergrendelingsfunctie perkakas dengan apa-apa är auktoriserat av Philips för Als er 5 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt de • Cihazın kontrolü veya tamiratı • Não introduza objectos 2 Introduksjon toetsenvergrendeling automatisch ingeschakeld en wordt (contohnya tuala atau kain) undersökning eller reparation. weergegeven ( f ). De het vergrendelingspictogram için her zaman yetkili bir Philips metálicos nas aberturas para Med krølltangen med en sylinder på 32 mm får du livlige, eerste automatische activering na het inschakelen van apabila ia panas. Om reparationer utförs av spenstige krøller og korketrekkere for en fin og ungdommelig servis merkezine götürün. evitar choques eléctricos. het apparaat is na 15 seconden. Om het apparaat te stil. Det beskyttende keramiske belegget sørger for jevn obehöriga personer kan ( g ). ontgrendelen, drukt u 1 seconde op Yetkili olmayan kişilerce yapılan • Gunakan perkakas hanya pada varmefordeling og beskytter håret mens du krøller det. • Não puxe o cabo de rambut yang kering. Jangan En topptemperatur på 200 ºC gir optimale resultater og det leda till mycket farliga tamirat, kullanıcı için tehlikeli minst mulig skader på håret. Vi håper du vil få glede av 3 Uw haar krullen (afb. 3) alimentação após a utilização. kendalikan perkakas dengan situationer för användaren. krølltangen din. durumlara sebep olabilir. Desligue o aparelho puxando 1 Steek de stekker in een stopcontact. • Knappelås tangan yang basah. • För inte in metallföremål i 2 Houd de knop ( h ) één seconde ingedrukt om het • Elektrik çarpması riski Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av fem sempre pela ficha. apparaat in te schakelen. • Pastikan cerompong sentiasa sekunder, aktiveres tastelåsen automatisk og tastelåsöppningarna eftersom det bulunduğundan açıklıklara » De standaardtemperatuurinstelling van 170°C vises ( f ). Tastelåsen aktiveres for første gang ikonet bersih dan bebas daripada Campos electromagnéticos (CEM) verschijnt ( f ). medför risk för elektriska stötar. 15 sekunder etter at du slår på apparatet. Trykk på og hold metal cisimler sokmayın. 3 Selecteer uw gewenste temperatuurinstelling door op ( g ) i ett sekund for å låse opp apparatet. inne habuk dan produk pendandan Este aparelho Philips cumpre todas as normas e • Dra inte i nätsladden efter of ( g ) te drukken volgens de onderstaande • Kullandıktan sonra güç regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos seperti mus, semburan dan gel. haartypetabel. electromagnéticos. användning. Dra alltid ur 3 Slik krøller du håret (fig. 3) kablosundan çekmeyin. Cihazı • Cerompong mempunyai Haartype Temperatuurstanden nätsladden genom att hålla i 1 Koble støpselet til en stikkontakt. prizden çekerken her zaman Ambiente Fijn 130-150ºC salutan. Salutan ini lama2 Trykk på og hold inne -knappen ( h ) i ett sekund for å stickkontakten. fişinden tutun. slå på apparatet. Normaal 160-180ºC Este símbolo significa que este produto não deve ser kelamaan akan luntur. » Standard temperaturinnstilling 170 °C vises ( f ). eliminado juntamente com os resíduos domésticos Dik 190-200ºC Elektromagnetiska fält (EMF) Bagaimanapun, ini tidak 3 Velg ønsket temperatur ved å trykke på eller (g )i comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país Elektromanyetik alanlar (EMF) 4 Kam uw haar en verdeel het in kleine lokken voordat u henhold til tabellen for hårtype nedenfor. para a recolha selectiva de produtos eléctricos e Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga menjejaskan prestasi perkakas. met krullen begint. Knijp de hendel ( d ) in en plaats een Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar standarder och regler gällande exponering av haarlok tussen de staaf ( c ) en de klem ( b ). ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur. Hårtype Temperaturinnstillinger consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde • Jika perkakas digunakan pada elektromagnetiska fält. 5 Sluit de klem door de hendel los te laten en schuif de pública. Tynt 130-150 ºC staaf naar het uiteinde van de lok. rambut yang dirawat warna, Çevre Normal 160-180 ºC Miljö 6 Draai de krultang vanaf het einde van de lok op een 2 Introdução cerompongnya mungkin natuurlijke manier, zodat het haar van de punt tot aan de Tykt 190-200 ºC Bu simge, bu ürünün normal ev atıklarıyla birlikte Denna symbol betyder att denna produkt inte wortel rond de staaf is gewikkeld. atılamayacağı anlamına gelir (2012/19/EU). Elektrikli menjadi kotor. O modelador de caracóis com um ferro de 32 mm permite4 Du må gre håret og dele det opp i mindre deler før du ska kasseras med det vanliga hushållsavfallet Tip: u kunt ook het koele uiteinde ( a ) als een steun ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasına ilişkin lhe obter facilmente caracóis e cachos atractivos e soltos krøller det. Trykk på hendelen ( d ) og legg i en del av (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för • Sentiasa pulangkan perkakas gebruiken wanneer u de krultang draait. ülkenizdeki kurallara uyun. Ürünün doğru atılması, para um estilo jovem e divertido. O revestimento protector håret mellom sylinderen ( c ) og klemmen ( b ). uppsamling av elektriska och elektroniska produkter. çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri 7 Houd de krultang in positie. em cerâmica assegura uma distribuição uniforme do Korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ 5 Lukk klemmen ved å slippe hendelen, og skyv sylinderen kepada pusat perkhidmatan önlemeye yardımcı olur. calor e cuida bem do seu cabelo enquanto o encaracola. Tip: voor losse krullen houdt u de krultang ongeveer 20 påverkan på miljö och hälsa. ut til hårtuppene. A temperatura máxima de 200 ºC assegura resultados yang diluluskan oleh Philips seconden in positie en voor uitgesproken krullen tot 25 6 Snu og drei krølltangen på en naturlig måte ved perfeitos, enquanto minimiza os danos para o cabelo. seconden. 2 Giriş hårtuppene, slik at håret vikles rundt sylinderen fra untuk pemeriksaan atau 2 Introduktion Esperamos que desfrute da utilização do seu modelador de 8 Rol de lok af tot u de klem weer met de hendel kunt hårtupp til -rot. caracóis. openen. 32 mm bigudili bukle cihazı, canlı ve genç bir görünüme pembaikan. Pembaikan oleh Tips: Du kan bruke den kjølige enden på sylinderen ( a ) Använd locktången med en kolv på 32 mm för att skapa sahip olmak için kolayca canlı, kabarık bukleler ve kıvırcık • Função de bloqueio dos botões 9 Herhaal stap 4 t/m 8 om de rest van het haar te krullen. som støtte når du dreier krølltangen. starka, spänstiga lockar för en pigg och ung look. Den orang yang tidak berkelayakan saçlar elde etmenize yardımcı olur. Koruyucu seramik Se não for premido nenhum botão durante 5 segundos, skyddande keramiska beläggningen garanterar en jämn 7 Hold krølltangen med klemmen lukket. Na gebruik: kaplama ısının eşit dağılmasını sağlar ve cihazı kullanırken o bloqueio dos botões é activado automaticamente e boleh menyebabkan situasi värmefördelning och vårdar ditt hår när du lockar det. Tips: Hold klemmen lukket i ca. 20 sekunder for løse krøller 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het saçınızı korur. 200ºC maksimum sıcaklık en iyi sonuçları o respectivo ícone é apresentado ( f ). A primeira Maxtemperaturen på 200 ºC garanterar optimalt resultat og i opptil 25 sekunder for strammere krøller. stopcontact. garantilerken saçın zarar görmesini önler. Bukle cihazınızı yang amat bahaya kepada activação automática depois de ligar o aparelho ocorre och minimal skada på håret. Vi hoppas att du kommer att 8 Vikle ut hårlokken til du kan åpne klemmen igjen med 2 Plaats het apparaat op de standaard ( e ) tot het is keyifle kullanacağınızı umuyoruz. após 15 segundos. Para desbloquear o aparelho, prima trivas med din nya locktång. pengguna. hendelen. afgekoeld. • Kilit Fonksiyonu ( g ) durante 1 segundo. • Knapplåsfunktion 9 Når du skal lage krøller i resten av håret, gjentar du trinn 3 Verwijder haren en stof van de staaf en de klem. 5 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa kilit otomatik • Jangan masukkan objek Om inga knappar trycks ned på 5 sekunder aktiveras 4 til 8. 4 Maak de staaf en de klem schoon met een vochtige görüntülenir ( f ). İlk olarak etkinleşir ve kilit simgesi 3 Encaracolar o cabelo (Fig. 3) visas ( f ). knapplåset automatiskt och knapplåsikonen doek. logam ke dalam bukaan untuk otomatik etkinleşme, cihaz açıldıktan 15 saniye sonra Etter bruk: Den första automatiska aktiveringen efter att apparaten slås 5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats ( g ) düğmesine 1 olur. Cihazın kilidini açmak için 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica. 1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten. mengelakkan kejutan elektrik. på sker efter 15 sekunder. För att låsa upp apparaten håller op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( i ) saniye basın. 2 Mantenha o botão ( h ) premido durante um segundo 2 Plasser det i stativet ( e ) til det er avkjølt. ( g ) intryckt i 1 sekund. du hangen. para ligar o aparelho. • Jangan tarik kord kuasa selepas 3 Fjern hår og støv fra sylinderen og klemmen. » A temperatura predefinida de 170 °C é 3 Saçınızı bukle yapma 4 Rengjør sylinderen og klemmen med en fuktig klut. menggunakannya. Pegang plag 3 Locka håret (bild 3) apresentada ( f ). 4 Garantie en service 5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan (Şekil 3) 3 Seleccione a sua regulação de temperatura pretendida setiap kali anda mencabut plag også henge det opp med hengeløkken ( i ). 1 Sätt i kontakten i ett eluttag. Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van ou ( g ) de acordo com a tabela de tipo premindo 1 Fişi elektrik prizine takın. 2 Håll knappen ( h ) intryckt i en sekund för att slå på een opzetstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan perkakas. de cabelo apresentada abaixo. 2 Cihazı açmak için düğmesini ( h ) bir saniye boyunca apparaten. de Philips-website (www.philips.com/support) of neem 4 Garanti og service basılı tutun. » Standardtemperaturen 170 °C visas ( f ). • contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Norsk Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Hvis du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke webområdet til Philips på www.philips.com/support eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philipsforhandleren. Português Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Tipo de cabelo Definições de temperatura Fino 130-150 ºC Normal 160-180 ºC Grosso 190-200 ºC 4 Antes de começar a encaracolar, penteie e divida o cabelo em madeixas pequenas. Prima o manípulo ( d ) e coloque uma madeixa de cabelo entre o ferro ( c ) e a mola ( b ). 5 Feche a mola soltando o manípulo e faça deslizar o ferro até às pontas do cabelo. 6 Nas pontas do cabelo, rode e enrole o modelador de caracóis de forma a enrolar o cabelo à volta do ferro desde as pontas até à raiz. 3 Välj önskad temperatur genom att trycka på eller ( g ) enligt tabellen med hårtyper nedan. 3 » Varsayılan sıcaklık ayarı olan 170°C görüntülenir ( f ). veya ( g ) düğmesine basarak aşağıdaki saç tipi tablosuna göre istediğiniz sıcaklık ayarını seçin. Hårtyp Temperaturinställningar Fint 130–150 ºC Saç tipi Sıcaklık ayarları Normal 160–180 ºC İnce 130-150ºC Tjockt 190–200 ºC Normal 160-180ºC 4 Kamma håret och dela in det i mindre sektioner innan du börjar locka det. Tryck in spaken ( d ) och lägg en hårslinga mellan kolven ( c ) och klämman ( b ). 5 Stäng klämman genom att släppa spaken och dra kolven till hårtopparna. Kalın 190-200ºC 4 Bukle yapmaya başlamadan önce saçınızı tarayın ve küçük tutamlar halinde ayırın. Kola ( d ) basın ve bigudi ( c ) ile klips ( b ) arasına bir tutam saç yerleştirin. 5 Kolu bırakarak klipsi kapatın ve bigudiyi saç uçlarına doğru çekin. Medan elektromagnet (EMF) Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet. Alam sekitar Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus dibuang dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU). Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara pelupusan yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. 2 Pengenalan Pengeriting dengan cerompong 32 mm membantu anda mendapatkan keriting yang jelas, beralun dan bergelung dengan mudah untuk penampilan ceria dan muda. Salutan pelindung seramik memastikan penyebaran haba sekata dan melindungi rambut anda semasa mengeriting. Suhu tertinggi 200 ºC menjamin hasil yang optimum di samping mengurangkan kerosakan rambut. Kami berharap anda seronok menggunakan pengeriting anda. • Fungsi Kunci Kekunci Jika tiada butang ditekan dalam masa 5 saat, Kunci Kekunci akan diaktifkan secara automatik dan ikon kunci kekunci akan dipaparkan ( f ). Pengaktifan automatik pertama selepas menghidupkan perkakas adalah selepas 15 saat. ( g ) selama Untuk membuka kunci perkakas, tekan 1 saat. 3 Keritingkan rambut anda ( Raj.3 ) Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa. ( h ) selama satu saat untuk menghidupkan perkakas. » Tetapan suhu lalai 170°C dipaparkan ( f ). 3 Pilih tetapan suhu yang anda kehendaki dengan atau ( g ) mengikut jadual jenis Rambut menekan di bawah. 1 2 Tekan dan tahan butang Jenis rambut Tetapan suhu Halus 130-150 ºC Biasa 160-180 ºC Tebal 190-200 ºC 4 Sebelum mula mengeriting, sikat dan bahagikan rambut anda kepada bahagian-bahagian kecil. Tekan tuil ( d ) dan letakkan satu bahagian rambut di antara cerompong ( c ) dan klip ( b ). 5 Tutup klip dengan melepaskan tuil dan luncurkan cerompong ke hujung rambut. 6 Di hujung rambut, pusing dan putar pengeriting secara semula jadi supaya rambut digulung pada cerompong dari hujung ke akar. Petua: Anda juga boleh menggunakan hujung yang dingin ( a ) sebagai sokongan apabila anda memutar pengeriting. 7 Tahan batang pengeriting pada kedudukannya. Petua: Untuk keriting yang longgar, kekalkan pengeriting dalam kedudukannya kira-kira 20 saat dan untuk keriting yang lebih halus, gunakan sehingga 25 saat. 8 Buka lilitan bahagian rambut tersebut sehingga anda boleh membuka klip sekali lagi dengan tuil. 9 Untuk mengeriting selebihnya, ulangi langkah 4 hingga 8. Selepas digunakan: 1 Matikan perkakas dan cabut plagnya. 2 Letakkannya pada dirian letak ( e ) sehingga ia menyejuk. 3 Buang rambut dan habuk daripada cerompong dan klip. 4 Bersihkan cerompong dan klip dengan kain lembap. 5 Simpan di tempat yang selamat dan kering yang bebas daripada habuk. Anda boleh juga menggantungnya dengan gelung gantung ( i ). 4 Jaminan & Servis Sekiranya anda memerlukan maklumat seperti maklumat penggantian alat tambahan atau jika anda mempunyai masalah, sila lawati laman web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan serata dunia). Jika tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke wakil pengedar Philips di tempat anda. キҀ͚᪴ 々嬈⾎䕪⿆杤潎㨈庴 ᴚ柄ℏ㱌潃ᴠᵬ⾎俣‫⃬‫‬ᶑ⊽柄ℏ㱌㊶ ẁ䕪㐕㇧潎嫝☎ www.philips.com/welcome ᳰ㯎⁲⾎ 䕪ᶍ⎧Ȥ 1 䛺㺮θ䶦 ṥ䐎ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝ᶺ䶬擫嫡㘒䐎ㄝㄱ⁲潎ⵜ⢋⑪ể䪇᷋ẁ㓋⋴ ⊨仩Ȥ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 婌⌰潜嫝⇥☎晆康㬚䕪☖㒟ṥ䐎㘒 ᶍ⎧Ȥ 㘒ᶍ⎧☎㱚⪊ṥ䐎㓜潎ṥ䐎⋴ㆺ ᳱ㊸⠚潎◆ᴠ≙ṥ㘒ᶍ⎧ⷦ⁙㒓ⷦ ⋴潎㊋康㬚ᶳ⨾☎≗敏Ȥ 婌⌰潜ᳳ塧☎䗁㬚䕪㱚丞ȣ㲱㱚ȣ 㯽倞䖬ー⁜ᶼ╎䖥攪康ṥ䐎 㘒╎⁝Ȥ 婌⌰䨌⋝㯎悰潜䡧㩈☎㯽 㺇ー㲱㱚㓜ṥ䐎Ȥ ṥ䐎⋴ↇ⺫ㆺᳱᶍ⎧䕪 ㊸⠚Ȥ ⡨㚂䐛㵶䶥㉅☵潎ᴠ彥″≗敏潎 ⺫条䐗㗳ↇᴓ⺩ー䭡Ḣ䕪᳹伲ᶠ⌾ 㙋㗚㉈Ȥ 㘒ᶍ⎧廨⋮䐗 8 ⭧ー᷋ᳰⵚ湪䕪 ‥䧋᷋⊰侈ḹᳳὋ⁎ȣ々墯ー䮤䡄 ᳰ㗯斂䝳ー丠ᴵ䗞⁙䶵楲⍲䛋媬䕪 ᶠ⟑ṥ䐎潎Ḭℳ㊶㔕㗯ᶠ⫟ᶼ᷒ṥ 䐎㘒ᶍ⎧廁圲䖷䙉ー㇭⫢潎᷋䝔ể ᶼ᷒⩯⁎ṥ䐎潎ⵜᳺ媏ᶼ᷒㓴䕣䗞 ⁙䕪≗⪙Ȥᳳ塧媏‥䧋☎㓆ᶠ䖷䙉 䕪⾫ₛᳱ廁圲㳫㯧⍲ể⁡Ȥᳳ⹽媏 ‥䧋䊏仳㘒ᶍ⎧Ȥᳳ塧媏‥䧋☎㓆 ᶠ䖷䙉䕪⾫ₛᳱ廁圲㳫㯧⍲ể⁡Ȥ 廄㊋ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝䝔ểᶍ⎧ᳰ㛭䠠 䕪䐛≱᳴⸹☖䐛㵶䐛≱䗞䨌Ȥ 嫝⇥⫬㘒ᶍ⎧䐎ᵴ㘒ㄱ⁲ᴓ嫚㓴᷋ ⟼䕪ᷡḻ⁜⩩䐎建Ȥ 嫝⇥☎Ἥ⊷ᳰṥ䐎㘒ᶍ⎧Ȥ ⸹ᶍ⎧廄㊋ᵬ䐛㵶㓜潎⃭⇥媏⁜㓆 ᶠ䗱䪇Ȥ ⃭⇥ṥ䐎⁜⩩ℜ弆␬䐅ᶍ䕪ー㘐䶵 柄ℏ㱌䅟ℑ㊎制䕪攪ᷜー忎ᷜȤ ⡨㚂⾎ṥ䐎ᵬ㩊䭡攪ᷜー忎ᷜ潎⃿ 㘒ᶍ⎧䕪ểỔ⫬Ḁ⠗㐮Ȥ ⃭⇥⫬䐛㵶䶥丆䶻☎ᶍ⎧ᳰȤ ⹫ᶍ⎧⩲⁎₝≚⋴⁳⨾㐤Ȥ 䐗ᵴᶍ⎧Ḁ⹮㿑潎嫝☎ṥ䐎㓜⠀ↆ 㯎⿵Ȥ⋐俣㋇ḵㄱ㚪潎◆ᴠ⁜ᶼ忎 ḳḀ⹮㿑潎ⵜᳺ彥″᳴䖔侊㊋壌Ȥ ⢱䶮⫬㘒ᶍ⎧乔ᵴ敺㿓䕪ⵙ䤙坎晈 ᳰȤ㿓≝⊷㞸ᳳ⹽㊋壌䅏ḹ坎晈ー ⁜ᶼ⋕䂩㘶㑿Ȥ ᳳ塧ṥ䐛㵶䶥㊋壌№ᶍ⎧䕪㽢㿓 忎⃬Ȥ ⡨㚂ᶍ⎧Ⳙㄹⷦ潎嫝ṥᶍ⎧廂䢡㓹 䂩䅏ḹ⍲㘶㑿Ȥ ⸹ᶍ⎧⊾㿓㓜⃭⇥☎⁜坎晈塬䖼ᷡ ḻ䅏⎧潊⡨㫁ⳤー坉㗳潋Ȥ ⋐俣☎ⵘ䃋䕪⠚⊷ᳰṥ䐎㘒ᶍ⎧Ȥ 嫝⇥䐎㵥ㄱ㎳Ṃ㘒ᶍ⎧Ȥ ể㇧≝⊷㞸㯧₦㓆⫾ᳺ㘐䭾ᳰ ⪀♱ᶍ⎧潊⡨㍏ᴃȣ⪀♱⒝ℨ⍲ ⊷俜潋Ȥ ≝⊷㞸⁝㗯㱨⬨Ȥ㩊㱨⬨⋕俣Ḁ☎ ⠀㨇ṥ䐎ᴱ⋴ええ䟎㉅ȤḬ庿ᳳḀ ⹗⎳ᶍ⎧䕪⼍俣Ȥ ⫬ᶍ⎧䐎ᵴ㚹庭兘䕪⠚⊷㓜潎≝⊷ 㞸⋕俣Ḁ㚹ᳰ枂兘Ȥ ᶍ⎧⋐俣廧№柄ℏ㱌㉮㘩䕪㗳ↇᴓ ⺩㞦ỔȤ䐗ᳳ⋮㜢ᶠ⌾廁圲Ổ䋬⋕ 俣⫬䐎ㄝ乔ᵴ㙧ⶌ≗敏䕪❩☖Ȥ ⃭⇥⫬悷⭄䅏ḹ㊸⁋ⷦ⋉ᴓ潎᷋″ 壌䐛Ȥ ṥ䐎⋴嫝⇥ㆯㅕ䐛㵶䶥Ȥㆺᳱᶍ⎧ ㊸⠚㓜潎嫝㋇䰍㊸⠚Ȥ ⩢ⷮ౧ (EMF) 㘒柄ℏ㱌ᶍ⎧䨌⋮ㄦ㗯㗯⁙㖚昘ᵴ䐛䞧☠䕪廨䐎㛭€⍲㮻墪Ȥ ⣜ධ 㩊䨌⋝坎䠠㘒ᶍ⎧ᳳ⵺᳴㕔开䐅㰡♩☤᳦⋲ⷩ乔 (2012/19/EU)Ȥ嫝彛⺐⾎ㄦ☎◣⪜/☖∠䕪䐛╎⊰䐛⨶ ᶍ⎧⃬䭡◄㐜墪⪀Ȥ㩉䝔ⷩ乔⫬㗯↏ᵴ彥″⫟䊕❩⍲ᶠ䭡 Ὃ⶝弆ヶ尅晈⹗⎳Ȥ 2 キϸ 㘒≝⊷╎怳㗯 32 㫑䭙≝⊷㞸潎⋕ⴔ↏⾎幡㙤ㄹ弆↎々䕪⸟⼍≝ ⊷⍲摥⊷≝潎媏⾎㿻⊷ⵚ幡 ⹏Ȥểㆊ⼍敜䏝㱨⬨⋕䝔ể㿓悵☭ ⇦⃬⳩潎≝⊷䕪⋲㓜䮤⺩⍛ㆊ⾎䕪䢦⊷Ȥ200 ºC 䕪㗦榾㴏ⶌ ⋕䝔ể㗦ṙ㐮㚂潎⋲㓜⫬⠚⊷䕪㉅Ḋ攳僙㗦ḴȤヷ᷒Ⳳ㘁⾎⒂㨈 ṥ䐎≝⊷╎Ȥ • ᠶ䩛䨮Ⴧߌ㘪 ⡨㚂 5 䢸掅㘐㇯ᷡḻ㇯掔潎⃿⫬僐↎⌕䐎㇯搔揧⪀ↅ俣潎ⵜᳺ Ḁ㔤䠠㇯搔揧⪀◤㛭 ( f )Ȥㄹⷦᶍ⎧⋴䨒᳦㨇僐↎㺦㰡⊷ 䐅☎ 15 䢸掅ᴱ⋴Ȥ塧壉揧ᶍ⎧潎嫝㇯ ( g ) 1 䢸掅Ȥ 3 ࢤࣾ 喍ఫ 3喎 ⫬㊸⠚廄㊋僙䐛㵶㊸ⶍȤ ㇯掔 ( h ) 1 䢸掅᷋ㄹⷦᶍ⎧Ȥ » ⫬㔤䠠涾媊㴏ⶌ媤⪀ 170fC ( f )Ȥ 3 ㇯䁍ᳱ晈䕪⊷導䭡♱坎潎㇯ ー (g ⶌ媤⪀Ȥ 1 2 ㇯ḵ ࣾ䉕ㆨಸ ⍖Ꮣ䃫Ⴧ 䶬⊷ 130-150 ºC 160-180 ºC 190-200 ºC 㕔开 䭽⊷ ) 廯㇏ㄦ旦䕪㴏 4 ⷦ⢱≝⊷ᴱℳ潎嫝㞙䋬⠚⊷潎⫬⠚⊷⃬ヶ㑖䷠Ȥ㇯ᳱ㊍ℜ㘬 ( d )潎⫬᳦䷠⠚⊷㐤☎≝⊷㞸 ( c ) ⍲⠟䄭 ( b ) ᴱ據Ȥ 5 㙤ⷦ㊍ℜ㘬᷋擓⋮⊷⠟ⵜ⫬≝⊷㞸㶷僙⊷㞈Ȥ 6 ☎⊷㞈ᳰ潎僐䀜☖幒↎ⵜ㒱幒≝⊷╎潎ṥ⠚⊷ᶴ⊷㞈僙⊷㜟丆 䶻☎≝⊷㞸ᳰȤ ᣽⹧喟⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎ᳳ㿑ㄱ⫼䧕 ( a ) 幫↏⾎㒱幒≝⊷╎Ȥ 7 ṥ≝⊷弆♱╎ể㇧☎嫋ḳ乔Ȥ ᣽⹧喟ㄹ弆叒㙤≝⊷㓜潎ṥ≝⊷╎ể㇧☎嫋ḳ乔⠍䶌 20 䢸潝ㄹ 弆㗚䰍僚䕪≝⊷㓜潎ṥ≝⊷╎ể㇧☎嫋ḳ乔⠍䶌 25 䢸Ȥ 8 壉ⷦ⊷䷠潎䗚№⋕开庭㊍ℜ㘬⁳㨇ㄹⷦ⊷⠟Ȥ 9 塧≝屝⁜ḿ⠚⊷潎嫝悳⟳㩋榊 4 僙 8Ȥ Ҭ⩕ऻ喟 1 ⁙擓ᶍ⎧ⵜㆺᳱ䐛㵶㊸⠚Ȥ 2 ⫬⁜乔ᵴ㋧乔㚜 ( e ) ᳰ潎䗚僙⁜₝≚Ȥ 3 㳫敊≝⊷㞸⍲⠟䄭ᳰ䕪⠚⊷⍲㽖⫾Ȥ 4 䐎㵥⳩㳫㯧≝⊷㞸⍲⠟䄭Ȥ 5 ⫬ᶍ⎧⨾㐤☎⩯⁎ȣⵘ䃋ȣ㳫㯧䕪ḳ乔Ȥ⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎㇨䊕 ( i ) ⫬ᶍ⎧㇨屝⨾㐤Ȥ 4 Ԋԛ̻᰺ߎ ⡨㚂⾎旦塧ᵬ壉ệ⽕潊⡨㗚㉈攪ᷜ䕪䗞⁙ệ⽕潋ー㗯ᷡḻ䑷擔潎 嫝媥擔柄ℏ㱌丷䦿潜www.philips.com/support潝⾎ᵅ⋕ ᷋伺䯡⾎ㄦ☎◣⪜/☖∠䕪柄ℏ㱌⪈ㄝ㗳ↇᴓ⺩潊⋕ᶴ⁎䋩ểỔ ≇ᴓㅤ№⁜䐛嫃⋝䛧潋Ȥ⡨㚂⾎ㄦ☎䕪◣⪜/☖∠㮇㗯柄ℏ㱌⪈ ㄝ㗳ↇᴓ⺩潎嫝᳴⸹☖䕪柄ℏ㱌䶵揦␬伺䯡Ȥ
 • Page 1 1
 • Page 2 2

Philips BHB868/00 Manual de usuario

Categoría
Peinados
Tipo
Manual de usuario