Philips HPS950/00 Manual de usuario

Categoría
Peinados
Tipo
Manual de usuario
ƴƯƪƯƵƬưƟƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƂưƥƫƥƵƨƥƱƾƳƴƥơƱƣƜƪơƩưƱƯƳƥƪƴƩƪƜ
ƴƧƭƴƯƽƶơơưƼƴƯƨƜƫơƬƯ
9 ƆươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƣƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươ
ƬơƫƫƩƜ
 ƓƵƬƢƯƵƫƝƲƪơƩƪƼƫươ
ƂƭươƣƩƤƥƵƴƯƽƭƴƱƟƷƥƲƬƧƭươƭƩƪƯƢƫƧƨƥƟƴƥƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪơƩơƶơƩƱƝƳƴƥưƱƯƳƥƪƴƩƪƜƴơ
ƬưƥƱƤƥƬƝƭơƬơƫƫƩƜƴƱơƢƾƭƴơƲƴƬƧƬơƴƩƪƜƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲƬƝƷƱƩ
ƭơơưƥƫƥƵƨƥƱƹƨƯƽƭƼƫƥƲƯƩƴƱƟƷƥƲ
ƑƱƩƭƮƥƪƩƭƞƳƥƴƥƷƴƥƭƟƳƴƥƪơƫƜƴơƬơƫƫƩƜƪơƩƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭ
ƥƟƭơƩƬưƥƱƤƥƬƝƭơ
ƗƹƱƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳƥƴƯƽƶƥƲƋƱơƴƞƳƴƥƴƩƲƴƯƽƶƥƲưƯƵ
ƤƥƭƪơƴƳơƱƾƭƥƴƥƬơƪƱƩƜơưƼƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵ
ƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƬưƝƱƤƥƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥ
ƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲưƯƵƷƹƱƯƽƭƳƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵơƮƥƳƯƵƜƱ
ƤƩơƷƹƱƩƳƬƯƽƬơƫƫƩƾƭ
ƏƥƪƩƭƞƳƴƥƴƯƪơƴƳƜƱƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơưƼƴƧƭưƟƳƹưƫƥƵƱƜ
ƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽ
ƖƱƯƭƴƟƳƴƥƭơƬƧƭơƶƞƭƥƴƥƷơƫơƱƝƲƴƯƽƶƥƲƪƯƭƴƜƳƴƯƜƭƯƩƣƬơ
ƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƆƩƪƓƴƱƟƸƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƟơƶƯƱƜƣƩơƭơƴƧƭƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥ
ƥƵƪƯƫƼƴƥƱơƳƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴơưƥƱƩƣƱƜƬƬơƴơƴƯƵơƭƯƟƣƬơƴƯƲƣƩơƭơ
ƯƤƧƣƞƳƥƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯ
ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƜƭƯƩƣƬơƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƴƯƳƧƬƥƟƯ
ưƯƵƨƝƫƥƴƥƭơƮƥƪƩƭƯƽƭƯƩƬưƯƽƪƫƥƲƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ưƯƫƽƪƯƭƴƜƳƴƯƤƝƱƬơƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽ
ƋƱơƴƞƳƴƥƳƴơƨƥƱƜƴƩƲƴƯƽƶƥƲƼƴơƭƴƩƲƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥơƭƜƬƥƳơƳƴƯ
ƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƐƷƱƼƭƯƲưƱƯƨƝƱƬơƭƳƧƲƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƴơƩơưƼƴƧƭƝƭƤƥƩƮƧ
ƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲưƯƵơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩƈƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƝƴƯƩƬƧƣƩơ
ƷƱƞƳƧƼƴơƭƧƝƭƤƥƩƮƧươƱơƬƥƟƭƥƩƳƴơƨƥƱƞ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƬƩƪƱƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲƣƩơƬƥƣơƫƽƴƥƱơƬƞƪƧ
ƬơƫƫƩƾƭƞƪơƩƣƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥưƩƯƝƭƴƯƭƥƲƬưƯƽƪƫƥƲ
ƄƩơƭơưƥƴƽƷƥƴƥƤƩơƶƯƱƥƴƩƪƜƥƟƤƧƬưƯƽƪƫơƲƪơƩƳƴƵƫơƫƫƜƮƴƥ
ƴƩƲƱƵƨƬƟƳƥƩƲƴƧƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƴƧƲƾƱơƲƞƪơƩƴƧƭƪơƴƥƽƨƵƭƳƧ
ưƥƱƩƳƴƱƯƶƞƲƆƩƪƪơƩƆƩƪ
ƑơƱơƴƧƱƞƳƥƩƲ
ƑơƴƞƳƴƥươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯƪƯƵƬưƟƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƬƝƷƱƩƭơ
ơƪƯƽƳƥƴƥƴơƳƵƭƥƷƼƬƥƭơƧƷƧƴƩƪƜƳƞƬơƴơƬưƩưƪơƩƪơƴƼưƩƭƴƯƭ
ƞƷƯ©ƪƫƩƪªƂƭơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƯƤƜƷƴƵƫƼƳơƲơưƼƴƯƪƯƵƬưƟ
ƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲưƱƩƭơƪƯƵƳƴƯƽƭƯƩƴƥƫƩƪƝƲƧƷƧƴƩƪƝƲƥƭƤƥƟƮƥƩƲ
ƍƈƎƴƯươƴƞƳƥƴƥƮơƭƜƂƶơƩƱƝƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƪơƩƮƥƪƩƭƞƳƴƥơưƼ
ƴƧƭơƱƷƞ
ƈƳƵƳƪƥƵƞơƭơƣƭƹƱƟƦƥƩưƼƴƥƴơƬơƫƫƩƜƝƷƯƵƭƬưƥƱƤƥƵƴƥƟưƯƫƽ
ƪơƩƳơƲưƱƯƥƩƤƯưƯƩƥƟƬƥƳƵƭƥƷƼƬƥƭơƧƷƧƴƩƪƜƳƞƬơƴơƬưƩưƪơƩ
ƪơƴƼưƩƭƬƥƝƭơƭƞƷƯ©ƪƫƩƪª·ƄƩơƴƧƭưƱƯƳƴơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơưƼ
ƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƧƳƵƳƪƥƵƞƨơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟơƵƴƼƬơƴơ
 ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƨƥƱƬƯơƭƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩƯ
ƨƜƫơƬƯƲƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
3 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
ƣơƭƴƦƜƪƩ
h ).
ƋơƨơƱƩƳƬƼƲƪơƩƳƵƭƴƞƱƧƳƧ
ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
ƆƩƪƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯơƮƥƳƯƵƜƱƪơƨơƱƩƳƬƯƽƴƧƲƱƜƢƤƯƵ
(
jƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƯƣƩơƭơ
ơƶơƩƱƝƳƥƴƥƴơƵưƯƫƥƟƬƬơƴơ
ƄƩơƭơƪơƨơƱƟƳƥƴƥƴƯơƮƥƳƯƵƜƱƪơƨơƱƩƳƬƯƽưƫƽƭƥƴƝƴƯƬƥ
ƴƱƥƷƯƽƬƥƭƯƭƥƱƼƪơƩơƶƞƳƴƥƴƯƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƩƥƭƴƥƫƾƲưƱƩƭƴƯ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƮơƭƜ
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ
ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ
ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞ
ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ
ƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭ
ƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯ
ƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
producto en www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto de
baño, desenchúfelo después de usarlo.
La proximidad de agua representa
un riesgo, aunque el aparato
esté apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua ni cerca de
bañeras, duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el
aparato después de usarlo.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips para evitar
situaciones de peligro.
Este aparato puede ser usado por
niños a partir de ocho años, por
personas con capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes
no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre que
ORKDJDQEDMRVXSHUYLVLyQRKD\DQ
recibido instrucciones sobre cómo
utilizar el aparato de forma segura
y conozcan los riesgos que conlleva
su uso. Es necesario supervisar a los
QLxRVSDUDHYLWDUTXHMXHJXHQFRQHVWH
aparato. Los niños no deben llevar a
cabo la limpieza ni el mantenimiento a
PHQRVTXHORKDJDQEDMRVXSHUYLVLyQ
Como protección adicional,
DFRQVHMDPRVTXHLQVWDOHHQHOFLUFXLWR
que suministre al cuarto de baño
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Antes de enchufar el aparato,
FRPSUXHEHTXHHOYROWDMHLQGLFDGR
en el mismo se corresponde con el
YROWDMHGHODUHGHOpFWULFDORFDO
No utilice este aparato para otros
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
manual.
1XQFDGHMHHODSDUDWRVLQYLJLODQFLD
cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
hace, quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.
Espere a que se enfríe el aparato
antes de guardarlo.
Preste toda su atención cuando utilice
el aparato, ya que podría estar caliente.
Agarre solo el mango (el resto de
piezas pueden estar calientes) y evite
el contacto con la piel.
Coloque siempre el aparato sobre una
VXSHUÀFLHSODQDHVWDEOH\UHVLVWHQWH
al calor. La cámara de rizado caliente
QXQFDGHEHWRFDUVXSHUÀFLHVQLRWURV
PDWHULDOHVLQÁDPDEOHV
Evite que el cable de alimentación
entre en contacto con las piezas
calientes del aparato.
0DQWHQJDHODSDUDWROHMRVGHREMHWRV
\PDWHULDOHVLQÁDPDEOHVPLHQWUDVHVWp
encendido.
Nunca cubra el aparato
SRUHMHPSORFRQXQDWRDOODRURSD
mientras esté caliente.
Utilice el aparato sólo sobre el pelo
seco. No utilice el aparato con las
PDQRVPRMDGDV
El cilindro tiene un revestimiento de
cerámica y titanio. Este revestimiento
se puede desgastar lentamente con el
tiempo. No obstante, esto no afecta al
rendimiento del aparato.
Si se utiliza el aparato con cabello
teñido, el cilindro puede mancharse.
No utilice el aparato sobre cabello
DUWLÀFLDO
Lleve siempre el aparato a un centro
de servicio autorizado por Philips
para su comprobación y reparación.
Las reparaciones llevadas a cabo por
SHUVRQDOQRFXDOLÀFDGRSXHGHQGDU
lugar a situaciones extremadamente
peligrosas para el usuario.
Para evitar descargas eléctricas, no
LQWURGX]FDREMHWRVPHWiOLFRVSRUODV
aberturas.
No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
VLHPSUHHODSDUDWRVXMHWiQGRORSRU
ODFODYLMD
Nunca abra o rompa el aparato para
evitar descargas eléctricas.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Medioambiental
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda
a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
2 Vista general
a Cámara de rizado
b Botón de rizado
c Rueda de dirección de rizado
d Ajuste de tiempo de rizado
e Ajuste de temperatura de rizado
f Piloto de encendido
g Botón de encendido/apagado
h Anilla para colgar
i Accesorio para dividir el cabello
j Accesorio de limpieza del cilindro
k Salida de iones
3 Rizado del cabello
Modo de empleo:
1 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH
2 Pulse el botón de encendido/apagado ( g ) para encender el
aparato.
» Mientras se calienta, el piloto de encendido (
f ) parpadea. Cuando
el dispositivo está listo para usarse, el piloto se ilumina de forma
permanente.
» Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de forma
automática y constante, reduciendo el encrespado y proporcionando
más brillo. Es posible que se desprenda un olor especial. Es normal, lo
causan los iones generados.
3 Seleccione el tiempo de rizado ( d ) y la temperatura de rizado
(
e ) que desee en función de lo que se muestra en la imagen 1.
Peinado Ondas Rizos sueltos Rizos marcados
Ajuste de
temperatura
180 °C
210 °C 230 °C
Ajuste de
tiempo de
rizado
8 s 10 s 12 s
4 (OLMDODGLUHFFLyQGHUL]DGRcTXHSUHÀHUDWRPDQGRFRPR
referencia la imagen 2.
Izquierdo Alternado Derecho
5 Determine la cantidad de cabello con la ayuda del accesorio para
dividir el pelo. Comience con un mechón de 2 a 3 cm de ancho.
Nota: No introduzca en la cámara de rizado más pelo del indicado
por el accesorio de mechones.
6 Para introducir fácilmente el mechón en la cámara de rizado,
primero inserte parte del mechón en la abertura de la parte
posterior del aparato. Utilice los contornos de la abertura para
colocar correctamente el mechón de pelo al introducirlo en la
cámara.
7 (ODSDUDWRGHEHVXMHWDUHOPHFKyQFRPRVHPXHVWUDHQODLPDJHQ
MANTENGA PULSADO el botón de rizado
( b ) y el mechón
se rizará automáticamente en el interior de la cámara.
» Cuando el mechón se haya introducido correctamente en la cámara,
escuchará un pitido a intervalos regulares. Si no escucha ningún
pitido y el mechón aún no se ha rizado en el interior de la cámara,
retírelo e insértelo de nuevo.
8 Cuando escuche un aviso de 4 pitidos consecutivos seguidos de un
“clic”, podrá soltar el botón de rizado. Saque el mechón de la cámara
lentamente y con suavidad.
9 Repita los pasos del 5 al 8 en el resto del pelo.
4 Consejos y trucos
Si el pelo queda atascado, mantenga la calma. Compruebe que
el aparato esté apagado y retire el mechón con cuidado; tire
de pequeñas secciones, de una en una, hasta que saque todo el
mechón.
Peine bien el pelo y asegúrese de que no tenga enredos antes de
proceder con el rizado.
Divida el pelo en secciones. Mantenga todas las secciones de pelo
TXHQRHVWpUL]DQGRDOHMDGDVGHODDEHUWXUDGHODFiPDUDGHUL]DGR
Para evitar enredos, utilice cantidades de pelo que quepan en la
abertura del accesorio para dividir el cabello.
Comience a rizar por la parte posterior de la cabeza.
( Imagen 4 ) Asegúrese de que no haya mechones sueltos próximos
a la abertura de la cámara de rizado.
Gire el mechón una vez para introducirlo por la abertura de la
cámara de rizado con más facilidad.
Utilice los contornos de la abertura para colocar correctamente el
mechón de pelo al introducirlo en la cámara.
Introduzca el mechón en la abertura por la parte en la que desea
empezar a rizar. No acerque el aparato demasiado al cuero
cabelludo.
Mantenga estirados los mechones cuando los inserte por la abertura
de la cámara de rizado.
Mientras el aparato se calienta, el piloto de encendido parpadea.
Cuando el dispositivo está listo para usarse, el piloto se ilumina de
forma permanente.
Utilice mechones más pequeños para cabellos largos y para
FRQVHJXLUUL]RVPiVGHÀQLGRV
6LGHVHDGLIHUHQWHVWLSRVGHUL]RVFDPELHORVDMXVWHVGHWHPSHUDWXUD
tiempo y dirección de la rotación. (Imágenes 1 y 2)
Notas:
MANTENGA PULSADO el botón de rizado hasta que escuche un
aviso de varios pitidos seguidos de un “clic”. Si suelta el botón de
UL]DGRDQWHVGHHVFXFKDUORVDYLVRVVRQRURVÀQDOHV12ORSXOVHGH
nuevo. Retire el mechón y vuelva a empezar.
El aparato detecta automáticamente el momento en que el pelo
se queda atascado y le avisa con varios pitidos seguidos de un
clic. Para proteger el pelo del calor excesivo, el aparato se apaga
automáticamente.
5 Después de su uso
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHODFiPDUD
de rizado se enfríe.
3 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
colgarlo por su anilla (
h ).
Limpieza y mantenimiento:
/LPSLHODVXSHUÀFLHGHODSDUDWRFRQXQSDxRK~PHGR
(Imagen 5) Inserte el accesorio de limpieza del cilindro ( j ) en la
cámara de rizado. Gírelo continuamente para eliminar los residuos.
3DUDOLPSLDUHODFFHVRULRGHOLPSLH]DKiJDOREDMRHODJXDGHOJULIR\
GHMHTXHVHVHTXHFRPSOHWDPHQWHDQWHVGHYROYHUDXWLOL]DUOR
6 Garantía y servicio
6LQHFHVLWDLQIRUPDFLyQSRUHMHPSORVREUHODVXVWLWXFLyQGHXQD
pieza o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en
www.philips.com/support o póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de Philips en su país (encontrará el número de
teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al
FOLHQWHHQVXSDtVGLUtMDVHDOGLVWULEXLGRU3KLOLSVORFDO
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä
K\YlNVHVL3KLOLSVLQWXNLMDUHNLVWHU|LWXRWHRVRLWWHHVVD
www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
/XHWlPlNl\WW|RSDVHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlMDVlLO\WlVHP\|KHPSll
käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.
Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
MlONHHQVLOOlODLWWHHVVDRQMlQQLWHWWl
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta
DLQDNl\W|QMlONHHQ
-RVYLUWDMRKWRRQYDXULRLWXQXWVH
on vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihdatettava Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
ODSVHWMDKHQNLO|WMRLGHQI\\VLQHQWDL
KHQNLQHQWRLPLQWDN\N\RQUDMRLWWXQXW
WDLMRLOODHLROHNRNHPXVWDWDLWLHWRD
ODLWWHHQNl\W|VWlMRVKHLWlRQQHXYRWWX
ODLWWHHQWXUYDOOLVHVWDNl\W|VWlWDLWDUMROOD
on turvallisen käytön edellyttämä
YDOYRQWDMDMRVKH\PPlUWlYlW
laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei
saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
MllQQ|VYLUWDODLWWHHQ5&'
-llQQ|VYLUWDODLWWHHQMllQQ|VYLUUDQ
RQROWDYDDOOHP$/LVlWLHWRMDVDDW
DVHQWDMDOWD
Varmista ennen laitteen liittämistä,
HWWlODLWWHHVHHQPHUNLWW\MlQQLWHYDVWDD
SDLNDOOLVWDMlQQLWHWWl
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
.XQODLWHRQOLLWHWW\SLVWRUDVLDDQlOlMlWl
sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
bOlNLHUUlYLUWDMRKWRDODLWWHHQ
ympärille.
$QQDODLWWHHQMllKW\lHQQHQ
säilytykseen asettamista.
Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
kun käytät sitä, koska se voi olla
kuuma. Pidä kiinni vain kahvasta, koska
muut osat voivat olla kuumia. Vältä
ihokosketusta.
Aseta aina laite lämmönkestävälle,
WXNHYDOOHMDWDVDLVHOOHDOXVWDOOH.XXPDD
kiharruskammiota ei saa päästää
kosketuksiin alustan tai minkään
tulenaran materiaalin kanssa.
3LGlKXROLHWWHLYLUWDMRKWRMRXGX
kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.
Pidä laite poissa helposti syttyvistä
HVLQHLVWlMDPDWHULDDOHLVWDNXQVHQYLUWD
on kytkettynä.
Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
tai vaatteella, kun se on kuuma.
Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Kiharrinosassa on keraaminen
WLWDDQLSLQQRLWH$MDQP\|WlSLQQRLWH
VDDWWDDKLOMDOOHHQNXOXD7lPlHLYDLNXWD
laitteen suorituskykyyn.
-RVODLWWHHOODNlVLWHOOllQYlUMlWW\Ml
KLXNVLDNLKDUULQRVDVDDWWDDYlUMl\W\l
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
7RLPLWDODLWHYLDQPllULW\VWlMD
NRUMDDPLVWDYDUWHQ3KLOLSVLQ
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
$VLDQWXQWHPDWRQNRUMDXVVDDWWDD
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
Nl\WWlMlOOH
Älä työnnä laitteen aukkoihin
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
bOlYHGlODLWWHHQYLUWDMRKGRVWDODLWWHHQ
Nl\W|QMlONHHQ,UURWDODLWWHHQSLVWRNH
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä koskaan vaurioita laitetta tahallaan
iskemällä sitä voimakkaasti, sillä se voi
aiheuttaa sähköiskun.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
NRVNHYLDVWDQGDUGHMDMDVllQQ|NVLl
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
WDYDOOLVHQNRWLWDORXVMlWWHHQPXNDQD(81RXGDWD
PDDVLVlKN|MDHOHNWURQLLNNDODLWWHLGHQHULOOLVWlNHUl\VWlNRVNHYLD
VllQW|Ml$VLDQPXNDLQHQKlYLWWlPLQHQDXWWDDHKNlLVHPllQ
\PSlULVW|OOHMDLKPLVLOOHPDKGROOLVHVWLNRLWXYLDKDLWWDYDLNXWXNVLD
2 Yleiskuvaus
a Kiharruskammio
b Kiharruspainike
c Kiharrussuunnan kytkin
d Kiharrusajan asetus
e Kiharruslämpötilan asetus
f Virran merkkivalo
g Virtapainike
h Ripustuslenkki
i Hiusosioiden erotustyökalu
j Kiharruskammion puhdistustyökalu
k Ioniaukko
3 Hiusten kihartaminen
Käyttöohjeet:
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kytke laite käyttöön painamalla virtapainiketta ( g ).
» Virran merkkivalo (
fYLONNXXODLWWHHQOlPSHQHPLVHQDMDQ/DLWHRQ
käyttövalmis, kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
» -RVODLWHRQSllOOlLRQHMDMDHWDDQDXWRPDDWWLVHVWLMDMDWNXYDVWLOLVlNLLOWRD
MDVlKN|LV\\GHQYlKHQWlPLVWlYDUWHQ/DLWWHHVWDVDDWWDDWXOODHULW\LQHQ
WXRNVX6HRQQRUPDDOLDMDMRKWXXLRQHLVWD
3 Valitse kiharrusaika ( dMDOlPS|WLODe ) kuvan 1 mukaan.
Kiharan tyyppi Laineet Ilmavat kiharat Tiukat kiharat
Lämpötila-
asetus
180 °C
210 °C 230 °C
Kiharrusajan
asetus
8 s 10 s 12 s
4 Valitse kiharrussuunta ( c ) kuvan 2 mukaan.
Vasen Vaihtelee Oikea
5 Määritä käsiteltävän hiusosion paksuus käyttämällä siihen tarkoitettua
OLVlYDUXVWHWWD$ORLWDNlVLWWHO\KLXVRVLROODMRQNDOHYH\VRQ²FP
Huomautus: älä aseta kiharruskammioon enempää hiuksia kuin mitä
hiusosioiden erotustyökalu osoittaa.
6 Kun asetat hiussuortuvaa kiharruskammioon, aseta ensin osa
VXRUWXYDVWDODLWWHHQWDNDRVDVVDROHYDDQDXNNRRQ2KMDDKLXVVXRUWXYD
kiharruskammioon seuraamalla aukon muotoilua.
7 Anna laitteen pitää hiussuortuvaa paikoillaan. Pidä kiharruspainiketta
( b ) painettuna, niin laite vetää hiussuortuvan automaattisesti
kiharruskammioon.
» Kun hiussuortuva on asettunut kammioon oikein, laite antaa
VllQQ|OOLVHVWLllQLPHUNNHMl-RVHWNXXOHllQLPHUNNHMlHLNl
KLXVVXRUWXYDYHWl\G\NDPPLRRQSRLVWDVXRUWXYDODLWWHHVWDMDDVHWD
se uudelleen.
8 .XQNXXOHWSHUlNNlLQllQLPHUNNLlMDQDSVDKGXNVHQYRLWYDSDXWWDD
NLKDUUXVSDLQLNNHHQ3RLVWDKLXVVXRUWXYDODLWWHHVWDKLWDDVWLMD
hellävaraisesti.
9 0XRWRLOHORSXWKLXNVHWWRLVWDPDOODYDLKHLWD²
4 Vinkkejä
Jos hiuksesi jäävät jumiin, älä hätäänny. Tarkista, että laite on pois
päältä, ja vedä varovasti hiukset pois laitteesta pieni osa kerrallaan.
Kampaa hiuksesi huolellisesti selväksi ennen kihartamista.
Jaa hiukset osioiksi. Pidä loput hiuksista poissa kiharruskammion
aukon läheltä.
9RLWHVWllWDNNXMHQV\QW\PLVHQMDNDPDOODKLXNVHWRVLRLKLQMRWND
mahtuvat hiusosioiden erotustyökalun aukkoon.
Aloita kihartaminen hiusten takaosasta.
( Kuva 4 ) Varmista, ettei kiharruskammion aukon lähettyvillä ole
irtohiuksia.
Kierrä hiussuortuva kerran itsensä ympäri, niin se on helpompi
asettaa kiharruskammioon.
2KMDDKLXVVXRUWXYDNLKDUUXVNDPPLRRQVHXUDDPDOODDXNRQPXRWRLOXD
$VHWDDXNNRVLLKHQNRKWDDQKLXNVLDMRVWDKDOXDWNLKDURLGHQDONDYDQ
Älä aseta aukkoa liian lähelle päänahkaa.
Pidä hiussuortuvaa kireällä, kun asetat sen kiharruskammioon.
9LUUDQPHUNNLYDORYLONNXXOlPSHQHPLVHQDMDQ/DLWHRQNl\WW|YDOPLV
kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
Jos sinulla on hyvin pitkät hiukset tai haluat tiukempia kiharoita,
kiharra pienempiä osioita kerralla.
9RLWYDLKGHOODNLKDURLGHQNRNRDMDW\\OLlPXXWWDPDOODOlPS|WLODDDLNDD
MDNLKDUUXVVXXQWDD.XYDNXYD
Huomautukset:
Pidä kiharruspainiketta painettuna, kunnes kuulet peräkkäin monta
llQLPHUNNLlMDQDSVDKGXNVHQ-RVYDSDXWDWNLKDUUXVSDLQLNNHHQHQQHQ
QlLWlllQLllOlSDLQDSDLQLNHWWDXXGHOOHHQ3RLVWDKLXNVHWODLWWHHVWDMD
aloita alusta.
/DLWHWXQQLVWDDDXWRPDDWWLVHVWLMRVKLXNVHWRYDWMllQHHWMXPLLQ
/DLWHHVWDNXXOXXVLOORLQPRQWDllQLPHUNNLlMDQDSVDKGXV/DLWH
N\WNH\W\\DXWRPDDWWLVHVWLSRLVSllOWlMRWWDKLXNVHWHLYlWYDKLQJRLWWXLVL
5 Käytön jälkeen
1 .DWNDLVHODLWWHHVWDYLUWDMDLUURWDSLVWRNHSLVWRUDVLDVWD
2 $QQDVHQMllKW\lOlPP|QNHVWlYlOOlDOXVWDOOD
3 6lLO\WlODLWHWWDWXUYDOOLVHVVDNXLYDVVDMDS|O\WW|PlVVlSDLNDVVD/DLWWHHQ
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistä (
h ).
Puhdistus ja hoito:
Pyyhi laitteen pinta puhtaaksi kostealla liinalla.
(Kuva 5) Aseta puhdistustyökalu ( j ) kiharruskammioon. Poista
OLNDMllPlWNllQWlPlOOlW\|NDOXDNDPPLRVVD
3HVHSXKGLVWXVW\|NDOXKDQDQDOODMDDQQDVHQNXLYXDHQQHQVHXUDDYDD
käyttökertaa.
6 Takuu ja huolto
-RVKDOXDWOLVlWLHWRMDHVLPHUNLNVLOLVlRVDQYDLKWDPLVHVWDWDLODLWWHHQ
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
NXOXWWDMDSDOYHOXNHVNXVWDRWD\KWH\VSDLNDOOLVHHQ3KLOLSVMlOOHHQP\\MllQ
)UDQoDLV
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH]
votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-le
après utilisation car la proximité
d’une source d’eau constitue un
risque, même lorsque l’appareil est
hors tension.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire, d’une
douche, d’un lavabo ni de
tout autre récipient contenant
de l’eau.
'pEUDQFKH]WRXMRXUV
l’appareil après utilisation.
Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, un Centre Service Agréé ou
GHVWHFKQLFLHQVTXDOLÀpVDJUppVDÀQ
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas
MRXHUDYHFO·DSSDUHLOVDQVVXUYHLOODQFH
Le nettoyage et l’entretien ne doivent
pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.
Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
FRXUDQWSURWpJpHSDUXQGLVMRQFWHXU
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.
Avant de brancher l’appareil, assurez-
vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans
ce manuel.
Lorsque l’appareil est sous tension, ne
OHODLVVH]MDPDLVVDQVVXUYHLOODQFH
1·XWLOLVH]MDPDLVG·DFFHVVRLUHVRXGH
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
Cet appareil peut être chaud ; soyez
particulièrement vigilant(e) lors de
son utilisation. Tenez uniquement la
poignée car les autres parties peuvent
être chaudes et évitez tout contact
avec la peau.
3ODFH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOVXUXQH
surface plane et stable résistant à
la chaleur. La chambre de bouclage
QHGRLWMDPDLVrWUHHQFRQWDFWDYHF
la surface ou d’autres matériaux
LQÁDPPDEOHV
Veillez à ce que le cordon
d’alimentation ne soit pas en contact
avec les parties chaudes de l’appareil.
Ne laissez pas l’appareil à proximité
G·REMHWVHWPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
lorsqu’il est allumé.
1HFRXYUH]MDPDLVO·DSSDUHLO
(par exemple d’une serviette ou d’un
vêtement) lorsqu’il est chaud.
Utilisez l’appareil uniquement sur
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
vous avez les mains mouillées.
Le corps de l’appareil présente un
revêtement en céramique/titane.
Ce revêtement peut présenter une
XVXUHQRUPDOHDXÀOGXWHPSV&H
phénomène n’affecte toutefois pas les
performances de l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
colorés, il est possible que le corps se
tache.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV
&RQÀH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOjXQ
Centre Service Agréé Philips pour
YpULÀFDWLRQRXUpSDUDWLRQ7RXWH
réparation par une personne non
TXDOLÀpHSHXWV·DYpUHUGDQJHUHXVH
pour l’utilisateur.
1·LQVpUH]DXFXQREMHWPpWDOOLTXH
dans les ouvertures au risque de vous
électrocuter.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOHQ
WHQDQWODÀFKH
1HIRUFH]MDPDLVO·DSSDUHLODÀQG·pYLWHU
tout risque d’électrocution.
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDXUHEXWDYHF
les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles en
vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte
contribue à préserver l’environnement et la santé.
2 Présentation
a Chambre de bouclage
b Bouton de bouclage
c Réglage du sens de la boucle
d Réglage du temps de bouclage
e Réglage de la température de bouclage
f Voyant d’alimentation
g Bouton marche/arrêt
h Anneau de suspension
i Accessoire de séparation des cheveux
j Accessoire de nettoyage du corps chauffant
k Prise ionique
3 Bouclez vos cheveux
Utilisation :
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ( g ) pour allumer l’appareil.
» Le temps de chauffe est indiqué par le clignotement du bouton
marche/arrêt (
f ). L’appareil est prêt à l’emploi lorsque le voyant
reste stable.
» Lorsque l’appareil est sous tension, des ions sont automatiquement
et continuellement diffusés pour réduire les frisottis et offrir plus de
brillance. Une odeur spéciale peut se faire sentir. Ce phénomène est
normal et est dû à la diffusion d’ions.
3 Sélectionnez le temps de bouclage ( d ) et le réglage de
température (
e ) comme indiqué à la Fig.1.
Style de
coiffure
Boucles
ondulées
Boucles
souples
Boucles serrées
Réglage de
température
180 °C
210 °C 230 °C
Réglage du
temps de
bouclage
8 s 10 s 12 s
4 Choisissez le sens du bouclage ( c ) selon vos préférences comme
indiqué à la Fig.2.
Gauche Alternatif Droite
5 Déterminez la quantité de cheveux grâce à l’accessoire de séparation
des cheveux. Commencez par une mèche de 2 à 3 cm de largeur.
Remarque : n’insérez pas plus de cheveux dans la chambre de
bouclage que la quantité indiquée par l’accessoire de séparation
des cheveux.
6 Pour faire facilement rentrer la mèche de cheveux dans la chambre
de bouclage, insérez d’abord une partie des cheveux dans
l’ouverture située à l’arrière de l’appareil. Utilisez les contours de
l’ouverture pour guider la mèche de cheveux dans la chambre.
7 Laissez l’appareil maintenir la mèche en place. APPUYEZ sur le
bouton de bouclage
( b ) et MAINTENEZ-LE ENFONCÉ. La
mèche est automatiquement bouclée dans la chambre.
» Lorsque les cheveux sont correctement insérés, vous entendez un
bip à intervalles réguliers. Si vous n’entendez aucun bip et que les
cheveux ne sont pas bouclés dans la chambre, retirez la mèche et
insérez-la de nouveau.
8 Lorsque vous entendez une alerte constituée de quatre bips en
continu suivie d’un déclic, vous pouvez retirer votre doigt du bouton
de bouclage. Retirez vos cheveux de la chambre lentement et
délicatement.
9 Répétez les étapes 5 à 8 pour mettre en forme le reste de
vos cheveux.
4 Conseils et astuces
6LYRVFKHYHX[VRQWFRLQFpVQHSDQLTXH]SDV9pULÀH]TXHO·DSSDUHLO
est éteint et retirez doucement les cheveux coincés en retirant
GHÀQHVPqFKHVXQHSDUXQHMXVTX·jFHTXHWRXVYRVFKHYHX[
soient dégagés.
Peignez vos cheveux soigneusement et assurez-vous de l’absence de
nœuds avant le bouclage.
Séparez les cheveux en mèches. Maintenez les cheveux inutilisés à
l’écart de l’ouverture de la chambre.
Pour éviter les nœuds, utilisez une quantité de cheveux qui tient dans
l’ouverture de l’accessoire de séparation des cheveux.
Commencez à boucler à l’arrière de la tête.
( Fig. 4 ) Assurez-vous qu’aucune mèche libre n’est proche de
l’ouverture de la chambre de bouclage.
Torsadez les cheveux une fois pour les rendre plus faciles à insérer
dans l’ouverture de la chambre de bouclage.
Utilisez les contours de l’ouverture pour guider vos cheveux dans la
chambre de bouclage.
Placez l’ouverture au niveau de la longueur de cheveux où vous
souhaitez commencer à boucler. Ne la placez pas trop près du
cuir chevelu.
Tendez les mèches de cheveux lorsque vous les placez dans
l’ouverture de la chambre de bouclage.
Le temps de chauffe est indiqué par le clignotement du voyant
d’alimentation. L’appareil est prêt à l’emploi lorsque le voyant
reste stable.
Utilisez moins de cheveux à la fois pour les cheveux plus longs et/ou
pour obtenir des boucles plus nettes.
Pour obtenir différents styles et types de boucles, changez les
réglages de température, de durée et/ou le sens de rotation.
(Fig. 1 et Fig.2)
Remarques :
APPUYEZ sur le bouton de bouclage et MAINTENEZ-LE
(1)21&eMXVTX·jFHTXHYRXVHQWHQGLH]OHVELSVFRQWLQXVVXLYLV
d’un déclic. Si vous relâchez le bouton de bouclage avant les
indicateurs sonores, N’APPUYEZ PAS dessus une seconde fois.
Retirez vos cheveux et recommencez à zéro.
L’appareil reconnaît de façon intelligente quand les cheveux sont
coincés. Il vous alerte en émettant des bips continus suivis d’un
déclic. Pour protéger vos cheveux de la surchauffe, l’appareil sera
automatiquement éteint.
 $SUqVXWLOLVDWLRQ
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 3ODFH]OHVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWHjODFKDOHXUMXVTX·jFHTXHOD
chambre de bouclage refroidisse.
3 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
suspension (
h ).
Nettoyage et entretien :
Nettoyez la surface de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
(Fig. 5) Insérez l’accessoire de nettoyage du corps chauffant ( j )
dans la chambre de bouclage. Faites le tourner en continu pour
retirer les résidus.
Pour laver l’accessoire de nettoyage, passez-le sous le robinet et
laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.
6 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
par exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si
vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips
à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le
numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie
internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs dans votre
pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
1 Penting
%DFDSHWXQMXNSHQJJXQDLQLGHQJDQVDNVDPDVHEHOXPPHQJJXQDNDQQ\D
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
di dekat air.
Bila alat digunakan di kamar mandi,
cabutlah stekernya setelah digunakan
karena dekat dengan air dapat
menimbulkan risiko, sekalipun alat
telah dimatikan.
PERINGATAN: Jangan
gunakan alat ini di dekat bak
mandi, pancuran, bak atau
tempat berisi air lainnya.
Selalu mencabut steker setiap kali
selesai menggunakan alat.
Jika kabel listrik rusak, maka harus
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
Philips atau orang yang mempunyai
NHDKOLDQVHMHQLVDJDUWHUKLQGDUGDUL
bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh anak-
anak di atas 8 tahun dan orang
GHQJDQFDFDWÀVLNLQGHUDDWDX
kecakapan mental yang kurang atau
kurang pengalaman dan pengetahuan
MLNDPHUHNDGLEHULSHQJDZDVDQ
DWDXSHWXQMXNPHQJHQDLFDUD
penggunaan alat yang aman dan
mengerti bahayanya. Anak kecil harus
diawasi untuk memastikan mereka
tidak bermain-main dengan alat ini.
Pembersihan dan perawatan tidak
boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan,
kami sarankan Anda memasang
Residual Current Device (RCD)
pada sirkuit listrik yang memasok
listrik ke kamar mandi. RCD ini harus
memiliki arus operasi residu terukur
yang tidak boleh lebih dari 30 mA.
Mintalah saran kepada petugas yang
memasang alat ini.
Sebelum Anda menghubungkan alat,
SDVWLNDQYROWDVH\DQJGLWXQMXNNDQSDGD
alat sesuai dengan voltase listrik di
tempat Anda.
Jangan gunakan alat untuk keperluan
selain yang diterangkan dalam buku
SHWXQMXNLQL
Bila alat telah terhubung ke listrik,
MDQJDQVHNDOLNDOLPHQLQJJDONDQQ\D
tanpa diawasi.
Jangan sekali-kali menggunakan
aksesori atau komponen apa pun dari
produsen lain atau yang tidak secara
khusus direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan aksesori atau
komponen tersebut, garansi Anda
PHQMDGLEDWDO
Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah dingin
sebelum menyimpannya.
Berhati-hatilah saat menggunakan
alat karena bisa sangat panas. Cukup
pegang gagang dan hindari kontak
dengan kulit karena bagian lain bisa
sangat panas.
Selalu tempatkan alat pada permukaan
yang tahan panas, stabil, dan datar.
Laras pengeriting yang panas tidak
boleh menyentuh permukaan atau
bahan yang mudah terbakar.
Jangan biarkan kabel listrik menyentuh
bagian alat yang panas.
Jauhkan alat dari barang dan bahan
yang mudah terbakar saat dihidupkan.
Jangan pernah menutupi alat dengan
sesuatu (mis. handuk atau pakaian)
saat sedang panas.
Gunakan alat hanya pada rambut yang
kering. Jangan operasikan alat dengan
tangan yang basah.
Laras memiliki lapisan titanium
keramik. Lapisan ini lambat laun akan
menipis seiring waktu. Meskipun
demikian, hal ini tidak memengaruhi
performa alat.
Jika alat digunakan pada rambut yang
diwarnai, laras bisa berkarat.
Jangan menggunakan alat pada rambut
tiruan.
Bawalah selalu alat ke pusat servis
resmi Philips untuk diperiksa atau
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat
merugikan bagi penggunanya.
Jangan memasukkan barang logam
ke dalam lubang mana pun untuk
PHQJKLQGDULNHMXWDQOLVWULN
Jangan menarik kabel listrik setelah
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
memegang stekernya.
Jangan membuka atau merusak
perangkat agar terhindar dari bahaya
NHMXWDQOLVWULN
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah
dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
2 Tinjauan Umum
a Laras pengeriting
b Tombol pengeriting
c Saklar arah pengeriting
d Setelan waktu pengeriting
e Setelan suhu pengeriting
f Indikator daya
g Tombol daya
h Lubang gantungan
i Aksesori pembagi rambut
j Aksesori pembersih laras
k Lubang keluar ion
3 Keriting rambut Anda
Cara menggunakan:
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Tekan tombol daya ( g ) untuk menyalakan alat.
» Waktu pemanasan terindikasi lewat daya pada indikator yang
berkedip-kedip (
f ). Alat siap digunakan bila indikator sudah
menyala stabil.
» Saat alat menyala, ion secara dikeluarkan secara otomatis dan
EHUNHODQMXWDQPHQJXUDQJLNXVXWGDQPHPEHULNDQNLODXWDPEDKDQ
Akan tercium bau yang khas. Hal ini normal dan disebabkan oleh ion
yang dihasilkan.
3 Pilih waktu pengeritingan yang Anda inginkan ( d ) dan setelan suhu
(
e ) seperti pada Gbr.1.
Gaya rambut Ikal berombak Ikal longgar Ikalan kecil
Setelan suhu 180 °C
210 °C 230 °C
Setelan waktu
pengeriting
8d 10d 12d
4 Pilih arah pengeritingan ( c ) sesuai keinginan seperti pada Gbr.2.
Kiri Alternatif Kanan
5 Pisahkan bagian rambut yang ingin ditata menggunakan aksesori
pembagi rambut. Mulailah dengan untaian rambut selebar 2-3 cm.
Catatan: Jangan masukkan rambut ke dalam wadah pengeriting
PHOHELKL\DQJGLWXQMXNNDQROHKDNVHVRULSHPEDJLUDPEXW
6 Agar dapat mengepaskan rambut ke dalam laras pengeriting,
pertama-tama masukkan sebagian rambut pada bukaan di sisi
belakang alat. Gunakan kontur bukaan untuk memasukkan bagian
rambut ke dalam laras.
7 Biarkan alat menahan rambut dengan erat. TEKAN dan TAHAN
tombol pengeriting
( b ), rambut akan dengan sendirinya
mengeriting masuk dalam laras.
» Saat rambut sudah berhasil masuk ke dalam laras dengan pas, Anda
akan mendengar bunyi bip dengan interval teratur. Jika Anda tidak
PHQGHQJDUEXQ\LELSGDQUDPEXWEHOXPMXJDWHUNHULWLQJPDVXN
dalam laras, lepaskan rambut dan cobalah memasukkannya lagi.
8 Saat Anda mendengar empat peringatan ‘BIP’ dan diikuti bunyi ‘Klik’,
$QGDGDSDWPHOHSDVNDQMDUL\DQJPHQHNDQWRPEROSHQJHULWLQJ
Perlahan-lahan dan dengan lembut lepaskan rambut Anda dari laras.
9 Ulangi langkah 5-8 ke bagian rambut yang lainnya.
4 Tips dan trik
Jika rambut tersangkut, jangan panik. Periksa apakah alat sudah
mati dan perlahan-lahan lepaskan rambut yang tersangkut dengan
menarik utas rambut sedikit demi sedikit sampai seluruhnya
terlepas
Sisir rambut sampai halus dan pastikan tidak ada yang kusut sebelum
mengeriting
%DJLUDPEXWPHQMDGLEHEHUDSDEDJLDQ-DXKNDQVHPXDUDPEXW\DQJ
belum dikeriting dari bukaan laras pengeriting
Untuk menghindari kusut, gunakan rambut secukupnya sehingga
dapat masuk ke dalam bukaan aksesori pembagi rambut
0XODLODKPHQJHULWLQJGDULEDJLDQXMXQJUDPEXW
( Gbr. 4 ) Pastikan tidak ada utas rambut yang lepas di dekat bukaan
laras pengeriting
Pelintir rambut satu kali untuk memudahkannya masuk dalam bukaan
laras pengeriting
Gunakan kontur bukaan untuk memasukkan rambut ke dalam laras
Tempatkan bukaan di titik pada rambut dimana Anda ingin mulai
mengeriting. Jangan tempatkan terlalu dekat dengan kulit kepala
7DKDQHUDWMDOLQDQUDPEXWVDDWPHPDVXNNDQQ\DGLDQWDUDEXNDDQODUDV
pengeriting
Waktu pemanasan terindikasi lewat kedipan daya pada indikator. Alat
siap digunakan bila indikator sudah stabil
*XQDNDQOHELKVHGLNLWUDPEXWXQWXNUDPEXW\DQJOHELKSDQMDQJGDQ
atau untuk mendapatkan hasil keriting yang lebih tegas
8QWXNPHQGDSDWNDQMHQLVNHULWLQJGDQSHQDPSLODQ\DQJEHUEHGD
ubahlah setelan suhu, setelan waktu, dan/atau arah pengeritingan.
*EU*EU
Keterangan:
TEKAN dan TAHAN tombol pengeriting sampai Anda mendengar
bunyi ‘BIP’ terus menerus, diikuti bunyi ‘KLIK’. Jika Anda melepaskan
MDULGDULWRPEROSHQJHULWLQJVHEHOXPWHUGHQJDUEXQ\LWHUDNKLU
JANGAN tekan lagi. Lepaskan rambut dan mulai dari awal.
Alat ini dengan pintar mengenali masalah bila rambut tersangkut dan
memperingati Anda dengan bunyi ‘BIP’ terus menerus, diikuti bunyi
‘KLIK’. Untuk melindungi rambut Anda dari kerusakan akibat panas,
alat akan mati dengan sendirinya.
5 Setelah menggunakan
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Tempatkan pada permukaan tahan-panas sampai laras pengeriting
mendingin.
3 6LPSDQGLWHPSDW\DQJDPDQGDQNHULQJVHUWDEHEDVGHEX$QGDMXJD
dapat menggantungnya dengan kait gantungan (
h ).
Pembersihan dan Pemeliharaan:
Bersihkan bagian luar alat dengan kain lembap.
(Gbr. 5) Masukkan aksesori pembersih laras ( j ) ke dalam laras
pengeriting. Nyalakan terus menerus untuk membersihkan
sisa-sisa kotoran.
Untuk membersihkan aksesori pembersih, cuci di bawah alir mengalir
dan biarkan kering sepenuhnya sebelum digunakan kembali.
 *DUDQVLVHUYLV
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
SHOHQJNDSDWDXPHQHPXLPDVDODKKDUDSNXQMXQJLVLWXVZHE3KLOLSV
di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan
3KLOLSVGLQHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDWHPXNDQSDGDOHDÁHW
garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
3HODQJJDQNXQMXQJLGHDOHU3KLOLSVVHWHPSDW
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99
Jakarta 12510 Indonesia

Transcripción de documentos

ƴƯƪƯƵƬưƟƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƂưƥƫƥƵƨƥƱƾƳƴƥơƱƣƜƪơƩưƱƯƳƥƪƴƩƪƜ ƴƧƭƴƯƽƶơơưƼƴƯƨƜƫơƬƯ 9 ƆươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƣƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươ ƬơƫƫƩƜ • ƓƵƬƢƯƵƫƝƲƪơƩƪƼƫươ • ƂƭươƣƩƤƥƵƴƯƽƭƴƱƟƷƥƲƬƧƭươƭƩƪƯƢƫƧƨƥƟƴƥƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧ ƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪơƩơƶơƩƱƝƳƴƥưƱƯƳƥƪƴƩƪƜƴơ ƬưƥƱƤƥƬƝƭơƬơƫƫƩƜƴƱơƢƾƭƴơƲƴƬƧƬơƴƩƪƜƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲƬƝƷƱƩ ƭơơưƥƫƥƵƨƥƱƹƨƯƽƭƼƫƥƲƯƩƴƱƟƷƥƲ • ƑƱƩƭƮƥƪƩƭƞƳƥƴƥƷƴƥƭƟƳƴƥƪơƫƜƴơƬơƫƫƩƜƪơƩƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭ ƥƟƭơƩƬưƥƱƤƥƬƝƭơ • ƗƹƱƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳƥƴƯƽƶƥƲƋƱơƴƞƳƴƥƴƩƲƴƯƽƶƥƲưƯƵ ƤƥƭƪơƴƳơƱƾƭƥƴƥƬơƪƱƩƜơưƼƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵ ƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ • ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƬưƝƱƤƥƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥ ƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲưƯƵƷƹƱƯƽƭƳƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵơƮƥƳƯƵƜƱ ƤƩơƷƹƱƩƳƬƯƽƬơƫƫƩƾƭ • ƏƥƪƩƭƞƳƴƥƴƯƪơƴƳƜƱƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơưƼƴƧƭưƟƳƹưƫƥƵƱƜ ƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽ • ƖƱƯƭƴƟƳƴƥƭơƬƧƭơƶƞƭƥƴƥƷơƫơƱƝƲƴƯƽƶƥƲƪƯƭƴƜƳƴƯƜƭƯƩƣƬơ ƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ • ƆƩƪ ƓƴƱƟƸƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƟơƶƯƱƜƣƩơƭơƴƧƭƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥ ƥƵƪƯƫƼƴƥƱơƳƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ • ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴơưƥƱƩƣƱƜƬƬơƴơƴƯƵơƭƯƟƣƬơƴƯƲƣƩơƭơ ƯƤƧƣƞƳƥƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯ • ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƜƭƯƩƣƬơƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƴƯƳƧƬƥƟƯ ưƯƵƨƝƫƥƴƥƭơƮƥƪƩƭƯƽƭƯƩƬưƯƽƪƫƥƲƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ ưƯƫƽƪƯƭƴƜƳƴƯƤƝƱƬơƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽ • ƋƱơƴƞƳƴƥƳƴơƨƥƱƜƴƩƲƴƯƽƶƥƲƼƴơƭƴƩƲƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥơƭƜƬƥƳơƳƴƯ ƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ • ƐƷƱƼƭƯƲưƱƯƨƝƱƬơƭƳƧƲƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƴơƩơưƼƴƧƭƝƭƤƥƩƮƧ ƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲưƯƵơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩƈƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƝƴƯƩƬƧƣƩơ ƷƱƞƳƧƼƴơƭƧƝƭƤƥƩƮƧươƱơƬƥƟƭƥƩƳƴơƨƥƱƞ • ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƬƩƪƱƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲƣƩơƬƥƣơƫƽƴƥƱơƬƞƪƧ ƬơƫƫƩƾƭƞƪơƩƣƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥưƩƯƝƭƴƯƭƥƲƬưƯƽƪƫƥƲ • ƄƩơƭơưƥƴƽƷƥƴƥƤƩơƶƯƱƥƴƩƪƜƥƟƤƧƬưƯƽƪƫơƲƪơƩƳƴƵƫơƫƫƜƮƴƥ ƴƩƲƱƵƨƬƟƳƥƩƲƴƧƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƴƧƲƾƱơƲƞƪơƩƴƧƭƪơƴƥƽƨƵƭƳƧ ưƥƱƩƳƴƱƯƶƞƲ ƆƩƪƪơƩƆƩƪ ƑơƱơƴƧƱƞƳƥƩƲ • ƑơƴƞƳƴƥươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯƪƯƵƬưƟƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƬƝƷƱƩƭơ ơƪƯƽƳƥƴƥƴơƳƵƭƥƷƼƬƥƭơƧƷƧƴƩƪƜƳƞƬơƴơ ƬưƩư ƪơƩƪơƴƼưƩƭƴƯƭ ƞƷƯ©ƪƫƩƪªƂƭơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƯƤƜƷƴƵƫƼƳơƲơưƼƴƯƪƯƵƬưƟ ƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲưƱƩƭơƪƯƵƳƴƯƽƭƯƩƴƥƫƩƪƝƲƧƷƧƴƩƪƝƲƥƭƤƥƟƮƥƩƲ ƍƈƎƴƯươƴƞƳƥƴƥƮơƭƜƂƶơƩƱƝƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƪơƩƮƥƪƩƭƞƳƴƥơưƼ ƴƧƭơƱƷƞ • ƈƳƵƳƪƥƵƞơƭơƣƭƹƱƟƦƥƩưƼƴƥƴơƬơƫƫƩƜƝƷƯƵƭƬưƥƱƤƥƵƴƥƟưƯƫƽ ƪơƩƳơƲưƱƯƥƩƤƯưƯƩƥƟƬƥƳƵƭƥƷƼƬƥƭơƧƷƧƴƩƪƜƳƞƬơƴơ ƬưƩư ƪơƩ ƪơƴƼưƩƭƬƥƝƭơƭƞƷƯ©ƪƫƩƪª·ƄƩơƴƧƭưƱƯƳƴơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơưƼ ƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƧƳƵƳƪƥƵƞƨơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟơƵƴƼƬơƴơ • • • • • • • • • ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ 1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ 2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƨƥƱƬƯơƭƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩƯ ƨƜƫơƬƯƲƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ 3 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ ƣơƭƴƦƜƪƩ h ). ƋơƨơƱƩƳƬƼƲƪơƩƳƵƭƴƞƱƧƳƧ • ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ • ƆƩƪ ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯơƮƥƳƯƵƜƱƪơƨơƱƩƳƬƯƽƴƧƲƱƜƢƤƯƵ ( j ƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƯƣƩơƭơ ơƶơƩƱƝƳƥƴƥƴơƵưƯƫƥƟƬƬơƴơ • ƄƩơƭơƪơƨơƱƟƳƥƴƥƴƯơƮƥƳƯƵƜƱƪơƨơƱƩƳƬƯƽưƫƽƭƥƴƝƴƯƬƥ ƴƱƥƷƯƽƬƥƭƯƭƥƱƼƪơƩơƶƞƳƴƥƴƯƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƩƥƭƴƥƫƾƲưƱƩƭƴƯ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƮơƭƜ ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞ ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV ƳƴƧƷƾƱơƳơƲ ƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ ƥƣƣƽƧƳƧƲ ƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭ ƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯ ƴƧƲ3KLOLSV • Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome. Importante Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro. • • • • • • • • • • • • • • • Limpieza y mantenimiento: • /LPSLHODVXSHUÀFLHGHODSDUDWRFRQXQSDxRK~PHGR • (Imagen 5) Inserte el accesorio de limpieza del cilindro ( j ) en la cámara de rizado. Gírelo continuamente para eliminar los residuos. • 3DUDOLPSLDUHODFFHVRULRGHOLPSLH]DKiJDOREDMRHODJXDGHOJULIR\ GHMHTXHVHVHTXHFRPSOHWDPHQWHDQWHVGHYROYHUDXWLOL]DUOR 6 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä K\YlNVHVL3KLOLSVLQWXNLMDUHNLVWHU|LWXRWHRVRLWWHHVVD www.Philips.com/welcome. 1 2 a • • • • • • b c d e g h i j 3 • Vista general Cámara de rizado Botón de rizado Rueda de dirección de rizado Ajuste de tiempo de rizado Ajuste de temperatura de rizado Piloto de encendido Botón de encendido/apagado Anilla para colgar Accesorio para dividir el cabello Accesorio de limpieza del cilindro Salida de iones Rizado del cabello Modo de empleo: 1 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH 2 Pulse el botón de encendido/apagado ( g ) para encender el aparato. » Mientras se calienta, el piloto de encendido ( f ) parpadea. Cuando el dispositivo está listo para usarse, el piloto se ilumina de forma permanente. » Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de forma automática y constante, reduciendo el encrespado y proporcionando más brillo. Es posible que se desprenda un olor especial. Es normal, lo causan los iones generados. 3 Seleccione el tiempo de rizado ( d ) y la temperatura de rizado ( e ) que desee en función de lo que se muestra en la imagen 1. Tärkeää /XHWlPlNl\WW|RSDVHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlMDVlLO\WlVHP\|KHPSll käyttöä varten. Medioambiental (VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. Garantía y servicio 6LQHFHVLWDLQIRUPDFLyQSRUHMHPSORVREUHODVXVWLWXFLyQGHXQD pieza o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips en su país (encontrará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al FOLHQWHHQVXSDtVGLUtMDVHDOGLVWULEXLGRU3KLOLSVORFDO Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos. k 1 3 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede colgarlo por su anilla ( h ). &DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV &(0 f Español QXQFDGHEHWRFDUVXSHUÀFLHVQLRWURV PDWHULDOHVLQÁDPDEOHV Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las piezas calientes del aparato. 0DQWHQJDHODSDUDWROHMRVGHREMHWRV \PDWHULDOHVLQÁDPDEOHVPLHQWUDVHVWp encendido. Nunca cubra el aparato SRUHMHPSORFRQXQDWRDOODRURSD mientras esté caliente. Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato con las PDQRVPRMDGDV El cilindro tiene un revestimiento de cerámica y titanio. Este revestimiento se puede desgastar lentamente con el tiempo. No obstante, esto no afecta al rendimiento del aparato. Si se utiliza el aparato con cabello teñido, el cilindro puede mancharse. No utilice el aparato sobre cabello DUWLÀFLDO Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips para su comprobación y reparación. Las reparaciones llevadas a cabo por SHUVRQDOQRFXDOLÀFDGRSXHGHQGDU lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el usuario. Para evitar descargas eléctricas, no LQWURGX]FDREMHWRVPHWiOLFRVSRUODV aberturas. No tire del cable de alimentación después de cada uso. Desenchufe VLHPSUHHODSDUDWRVXMHWiQGRORSRU ODFODYLMD Nunca abra o rompa el aparato para evitar descargas eléctricas. • • • • VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä. Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön MlONHHQVLOOlODLWWHHVVDRQMlQQLWHWWl vaikka virta olisi katkaistu. VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä. Irrota pistoke pistorasiasta DLQDNl\W|QMlONHHQ -RVYLUWDMRKWRRQYDXULRLWXQXWVH on vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdatettava Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat ODSVHWMDKHQNLO|WMRLGHQI\\VLQHQWDL KHQNLQHQWRLPLQWDN\N\RQUDMRLWWXQXW WDLMRLOODHLROHNRNHPXVWDWDLWLHWRD ODLWWHHQNl\W|VWlMRVKHLWlRQQHXYRWWX ODLWWHHQWXUYDOOLVHVWDNl\W|VWlWDLWDUMROOD on turvallisen käytön edellyttämä YDOYRQWDMDMRVKH\PPlUWlYlW laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan MllQQ|VYLUWDODLWWHHQ 5&' -llQQ|VYLUWDODLWWHHQMllQQ|VYLUUDQ RQROWDYDDOOHP$/LVlWLHWRMDVDDW DVHQWDMDOWD Varmista ennen laitteen liittämistä, HWWlODLWWHHVHHQPHUNLWW\MlQQLWHYDVWDD SDLNDOOLVWDMlQQLWHWWl Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen. .XQODLWHRQOLLWHWW\SLVWRUDVLDDQlOlMlWl sitä ilman valvontaa. Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa. bOlNLHUUlYLUWDMRKWRDODLWWHHQ ympärille. $QQDODLWWHHQMllKW\lHQQHQ säilytykseen asettamista. Keskity yksinomaan laitteen käyttöön, kun käytät sitä, koska se voi olla kuuma. Pidä kiinni vain kahvasta, koska muut osat voivat olla kuumia. Vältä ihokosketusta. Aseta aina laite lämmönkestävälle, WXNHYDOOHMDWDVDLVHOOHDOXVWDOOH.XXPDD kiharruskammiota ei saa päästää kosketuksiin alustan tai minkään tulenaran materiaalin kanssa. 3LGlKXROLHWWHLYLUWDMRKWRMRXGX kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa. Pidä laite poissa helposti syttyvistä HVLQHLVWlMDPDWHULDDOHLVWDNXQVHQYLUWD on kytkettynä. Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteella, kun se on kuuma. Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta märillä käsillä. Kiharrinosassa on keraaminen WLWDDQLSLQQRLWH$MDQP\|WlSLQQRLWH VDDWWDDKLOMDOOHHQNXOXD7lPlHLYDLNXWD laitteen suorituskykyyn. -RVODLWWHHOODNlVLWHOOllQYlUMlWW\Ml KLXNVLDNLKDUULQRVDVDDWWDDYlUMl\W\l Älä käytä laitetta tekohiuksiin. 7RLPLWDODLWHYLDQPllULW\VWlMD NRUMDDPLVWDYDUWHQ3KLOLSVLQ valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. $VLDQWXQWHPDWRQNRUMDXVVDDWWDD aiheuttaa vaaratilanteita laitteen Nl\WWlMlOOH Älä työnnä laitteen aukkoihin metalliesineitä, ettet saa sähköiskua. bOlYHGlODLWWHHQYLUWDMRKGRVWDODLWWHHQ Nl\W|QMlONHHQ,UURWDODLWWHHQSLVWRNH pistorasiasta aina pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vaurioita laitetta tahallaan iskemällä sitä voimakkaasti, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua. Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. • La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato • esté apagado. ADVERTENCIA: No utilice este • aparato cerca del agua ni cerca de Peinado Ondas Rizos sueltos Rizos marcados bañeras, duchas, cubetas u otros Ajuste de 180 °C 210 °C 230 °C recipientes que contengan temperatura agua. Ajuste de Desenchufe siempre el • tiempo de 8s 10 s 12 s rizado aparato después de usarlo. 4 (OLMDODGLUHFFLyQGHUL]DGR c TXHSUHÀHUDWRPDQGRFRPR Si el cable de alimentación está referencia la imagen 2. dañado, debe ser sustituido por Izquierdo Alternado Derecho Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips para evitar • situaciones de peligro. Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por • personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes 5 Determine la cantidad de cabello con la ayuda del accesorio para no tengan los conocimientos y la • dividir el pelo. Comience con un mechón de 2 a 3 cm de ancho. experiencia necesarios siempre que • Nota: No introduzca en la cámara de rizado más pelo del indicado por el accesorio de mechones. ORKDJDQEDMRVXSHUYLVLyQRKD\DQ • 6 Para introducir fácilmente el mechón en la cámara de rizado, recibido instrucciones sobre cómo primero inserte parte del mechón en la abertura de la parte posterior del aparato. Utilice los contornos de la abertura para utilizar el aparato de forma segura • colocar correctamente el mechón de pelo al introducirlo en la y conozcan los riesgos que conlleva cámara. 7 (ODSDUDWRGHEHVXMHWDUHOPHFKyQFRPRVHPXHVWUDHQODLPDJHQ su uso. Es necesario supervisar a los PULSADO el botón de rizado ( b ) y el mechón QLxRVSDUDHYLWDUTXHMXHJXHQFRQHVWH seMANTENGA rizará automáticamente en el interior de la cámara. aparato. Los niños no deben llevar a » Cuando el mechón se haya introducido correctamente en la cámara, • escuchará un pitido a intervalos regulares. Si no escucha ningún cabo la limpieza ni el mantenimiento a pitido y el mechón aún no se ha rizado en el interior de la cámara, PHQRVTXHORKDJDQEDMRVXSHUYLVLyQ retírelo e insértelo de nuevo. • 8 Cuando escuche un aviso de 4 pitidos consecutivos seguidos de un Como protección adicional, “clic”, podrá soltar el botón de rizado. Saque el mechón de la cámara • DFRQVHMDPRVTXHLQVWDOHHQHOFLUFXLWR lentamente y con suavidad. 9 Repita los pasos del 5 al 8 en el resto del pelo. que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual 4 Consejos y trucos (RCD). Este RCD debe tener una • Si el pelo queda atascado, mantenga la calma. Compruebe que el aparato esté apagado y retire el mechón con cuidado; tire corriente operacional residual que de pequeñas secciones, de una en una, hasta que saque todo el no exceda de 30 mA. Consulte a su mechón. • • Peine bien el pelo y asegúrese de que no tenga enredos antes de electricista. proceder con el rizado. Antes de enchufar el aparato, • Divida el pelo en secciones. Mantenga todas las secciones de pelo • FRPSUXHEHTXHHOYROWDMHLQGLFDGR TXHQRHVWpUL]DQGRDOHMDGDVGHODDEHUWXUDGHODFiPDUDGHUL]DGR • Para evitar enredos, utilice cantidades de pelo que quepan en la en el mismo se corresponde con el abertura del accesorio para dividir el cabello. YROWDMHGHODUHGHOpFWULFDORFDO • Comience a rizar por la parte posterior de la cabeza. • ( Imagen 4 ) Asegúrese de que no haya mechones sueltos próximos No utilice este aparato para otros • a la abertura de la cámara de rizado. ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH • Gire el mechón una vez para introducirlo por la abertura de la manual. cámara de rizado con más facilidad. • Utilice los contornos de la abertura para colocar correctamente el 1XQFDGHMHHODSDUDWRVLQYLJLODQFLD mechón de pelo al introducirlo en la cámara. 6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW (0) cuando esté enchufado a la red • Introduzca el mechón en la abertura por la parte en la que desea Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) empezar a rizar. No acerque el aparato demasiado al cuero eléctrica. NRVNHYLDVWDQGDUGHMDMDVllQQ|NVLl cabelludo. No utilice nunca accesorios ni piezas • Mantenga estirados los mechones cuando los inserte por la abertura Ympäristö de la cámara de rizado. de otros fabricantes o que Philips no Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää • Mientras el aparato se calienta, el piloto de encendido parpadea. UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR WDYDOOLVHQNRWLWDORXVMlWWHHQPXNDQD (8 1RXGDWD Cuando el dispositivo está listo para usarse, el piloto se ilumina de PDDVLVlKN|MDHOHNWURQLLNNDODLWWHLGHQHULOOLVWlNHUl\VWlNRVNHYLD forma permanente. hace, quedará anulada su garantía. VllQW|Ml$VLDQPXNDLQHQKlYLWWlPLQHQDXWWDDHKNlLVHPllQ • Utilice mechones más pequeños para cabellos largos y para No enrolle el cable de alimentación \PSlULVW|OOHMDLKPLVLOOHPDKGROOLVHVWLNRLWXYLDKDLWWDYDLNXWXNVLD FRQVHJXLUUL]RVPiVGHÀQLGRV alrededor del aparato. • 6LGHVHDGLIHUHQWHVWLSRVGHUL]RVFDPELHORVDMXVWHVGHWHPSHUDWXUD 2 Yleiskuvaus tiempo y dirección de la rotación. (Imágenes 1 y 2) Espere a que se enfríe el aparato a Kiharruskammio Notas: antes de guardarlo. b Kiharruspainike • MANTENGA PULSADO el botón de rizado hasta que escuche un aviso de varios pitidos seguidos de un “clic”. Si suelta el botón de c Kiharrussuunnan kytkin Preste toda su atención cuando utilice UL]DGRDQWHVGHHVFXFKDUORVDYLVRVVRQRURVÀQDOHV12ORSXOVHGH d Kiharrusajan asetus el aparato, ya que podría estar caliente. nuevo. Retire el mechón y vuelva a empezar. e Kiharruslämpötilan asetus • El aparato detecta automáticamente el momento en que el pelo Agarre solo el mango (el resto de f Virran merkkivalo se queda atascado y le avisa con varios pitidos seguidos de un piezas pueden estar calientes) y evite g Virtapainike clic. Para proteger el pelo del calor excesivo, el aparato se apaga h Ripustuslenkki automáticamente. el contacto con la piel. i Hiusosioiden erotustyökalu Coloque siempre el aparato sobre una 5 j Kiharruskammion puhdistustyökalu Después de su uso VXSHUÀFLHSODQDHVWDEOH\UHVLVWHQWH k Ioniaukko 1 Apague el aparato y desenchúfelo. al calor. La cámara de rizado caliente 2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHODFiPDUD de rizado se enfríe. à boucler à l’arrière de la tête. Lorsque l’appareil est sous tension, ne •• Commencez ( Fig. 4 ) Assurez-vous qu’aucune mèche libre n’est proche de Käyttöohjeet: OHODLVVH]MDPDLVVDQVVXUYHLOODQFH l’ouverture de la chambre de bouclage. 1 Liitä virtapistoke pistorasiaan. • Torsadez les cheveux une fois pour les rendre plus faciles à insérer • 1·XWLOLVH]MDPDLVG·DFFHVVRLUHVRXGH 2 Kytke laite käyttöön painamalla virtapainiketta ( g ). dans l’ouverture de la chambre de bouclage. pièces d’un autre fabricant ou n’ayant • Utilisez les contours de l’ouverture pour guider vos cheveux dans la » Virran merkkivalo ( f YLONNXXODLWWHHQOlPSHQHPLVHQDMDQ/DLWHRQ käyttövalmis, kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta. chambre de bouclage. SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV » -RVODLWHRQSllOOlLRQHMDMDHWDDQDXWRPDDWWLVHVWLMDMDWNXYDVWLOLVlNLLOWRD • Placez l’ouverture au niveau de la longueur de cheveux où vous par Philips. L’utilisation de ce type MDVlKN|LV\\GHQYlKHQWlPLVWlYDUWHQ/DLWWHHVWDVDDWWDDWXOODHULW\LQHQ souhaitez commencer à boucler. Ne la placez pas trop près du WXRNVX6HRQQRUPDDOLDMDMRKWXXLRQHLVWD d’accessoires ou de pièces entraîne cuir chevelu. 3 Valitse kiharrusaika ( d MDOlPS|WLOD e ) kuvan 1 mukaan. • Tendez les mèches de cheveux lorsque vous les placez dans l’annulation de la garantie. l’ouverture de la chambre de bouclage. Kiharan tyyppi Laineet Ilmavat kiharat Tiukat kiharat • N’enroulez pas le cordon • Le temps de chauffe est indiqué par le clignotement du voyant d’alimentation. L’appareil est prêt à l’emploi lorsque le voyant d’alimentation autour de l’appareil. Lämpötila180 °C 210 °C 230 °C reste stable. asetus • Attendez que l’appareil ait refroidi • Utilisez moins de cheveux à la fois pour les cheveux plus longs et/ou pour obtenir des boucles plus nettes. avant de le ranger. Kiharrusajan 8s 10 s 12 s • Pour obtenir différents styles et types de boucles, changez les asetus • Cet appareil peut être chaud ; soyez réglages de température, de durée et/ou le sens de rotation. (Fig. 1 et Fig.2) particulièrement vigilant(e) lors de 4 Valitse kiharrussuunta ( c ) kuvan 2 mukaan. Remarques : son utilisation. Tenez uniquement la Vasen Vaihtelee Oikea • APPUYEZ sur le bouton de bouclage et MAINTENEZ-LE poignée car les autres parties peuvent (1)21&eMXVTX·jFHTXHYRXVHQWHQGLH]OHVELSVFRQWLQXVVXLYLV d’un déclic. Si vous relâchez le bouton de bouclage avant les être chaudes et évitez tout contact indicateurs sonores, N’APPUYEZ PAS dessus une seconde fois. avec la peau. Retirez vos cheveux et recommencez à zéro. • L’appareil reconnaît de façon intelligente quand les cheveux sont • 3ODFH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOVXUXQH coincés. Il vous alerte en émettant des bips continus suivis d’un surface plane et stable résistant à déclic. Pour protéger vos cheveux de la surchauffe, l’appareil sera automatiquement éteint. la chaleur. La chambre de bouclage QHGRLWMDPDLVrWUHHQFRQWDFWDYHF $SUqVXWLOLVDWLRQ 5 Määritä käsiteltävän hiusosion paksuus käyttämällä siihen tarkoitettua OLVlYDUXVWHWWD$ORLWDNlVLWWHO\KLXVRVLROODMRQNDOHYH\VRQ²FP la surface ou d’autres matériaux 1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le. • Huomautus: älä aseta kiharruskammioon enempää hiuksia kuin mitä 2 3ODFH]OHVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWHjODFKDOHXUMXVTX·jFHTXHOD LQÁDPPDEOHV hiusosioiden erotustyökalu osoittaa. chambre de bouclage refroidisse. • Veillez à ce que le cordon 6 Kun asetat hiussuortuvaa kiharruskammioon, aseta ensin osa 3 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. VXRUWXYDVWDODLWWHHQWDNDRVDVVDROHYDDQDXNNRRQ2KMDDKLXVVXRUWXYD d’alimentation ne soit pas en contact Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de kiharruskammioon seuraamalla aukon muotoilua. suspension ( h ). avec les parties chaudes de l’appareil. 7 Anna laitteen pitää hiussuortuvaa paikoillaan. Pidä kiharruspainiketta Nettoyage et entretien : ( b ) painettuna, niin laite vetää hiussuortuvan automaattisesti • Ne laissez pas l’appareil à proximité • Nettoyez la surface de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide. kiharruskammioon. • (Fig. 5) Insérez l’accessoire de nettoyage du corps chauffant ( j ) G·REMHWVHWPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV » Kun hiussuortuva on asettunut kammioon oikein, laite antaa dans la chambre de bouclage. Faites le tourner en continu pour VllQQ|OOLVHVWLllQLPHUNNHMl-RVHWNXXOHllQLPHUNNHMlHLNl lorsqu’il est allumé. retirer les résidus. KLXVVXRUWXYDYHWl\G\NDPPLRRQSRLVWDVXRUWXYDODLWWHHVWDMDDVHWD • Pour laver l’accessoire de nettoyage, passez-le sous le robinet et • 1HFRXYUH]MDPDLVO·DSSDUHLO se uudelleen. laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser. 8 .XQNXXOHWSHUlNNlLQllQLPHUNNLlMDQDSVDKGXNVHQYRLWYDSDXWWDD (par exemple d’une serviette ou d’un NLKDUUXVSDLQLNNHHQ3RLVWDKLXVVXRUWXYDODLWWHHVWDKLWDDVWLMD vêtement) lorsqu’il est chaud. 6 Garantie et service hellävaraisesti. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, 9 0XRWRLOHORSXWKLXNVHWWRLVWDPDOODYDLKHLWD² • Utilisez l’appareil uniquement sur exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si par vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips 4 Vinkkejä à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le vous avez les mains mouillées. • Jos hiuksesi jäävät jumiin, älä hätäänny. Tarkista, että laite on pois Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le päältä, ja vedä varovasti hiukset pois laitteesta pieni osa kerrallaan. • Le corps de l’appareil présente un numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie • Kampaa hiuksesi huolellisesti selväksi ennen kihartamista. internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs dans votre revêtement en céramique/titane. • Jaa hiukset osioiksi. Pidä loput hiuksista poissa kiharruskammion pays, adressez-vous à votre revendeur Philips. Ce revêtement peut présenter une aukon läheltä. • 9RLWHVWllWDNNXMHQV\QW\PLVHQMDNDPDOODKLXNVHWRVLRLKLQMRWND XVXUHQRUPDOHDXÀOGXWHPSV&H Indonesia mahtuvat hiusosioiden erotustyökalun aukkoon. phénomène n’affecte toutefois pas les Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk • Aloita kihartaminen hiusten takaosasta. memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan performances de l’appareil. • ( Kuva 4 ) Varmista, ettei kiharruskammion aukon lähettyvillä ole produk Anda di www.philips.com/welcome. irtohiuksia. • Si vous utilisez l’appareil sur cheveux • Kierrä hiussuortuva kerran itsensä ympäri, niin se on helpompi Penting colorés, il est possible que le corps se 1 asettaa kiharruskammioon. %DFDSHWXQMXNSHQJJXQDLQLGHQJDQVDNVDPDVHEHOXPPHQJJXQDNDQQ\D • 2KMDDKLXVVXRUWXYDNLKDUUXVNDPPLRRQVHXUDDPDOODDXNRQPXRWRLOXD tache. dan simpanlah sebagai referensi nanti. • $VHWDDXNNRVLLKHQNRKWDDQKLXNVLDMRVWDKDOXDWNLKDURLGHQDONDYDQ • N’utilisez pas l’appareil sur cheveux Älä aseta aukkoa liian lähelle päänahkaa. • PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini DUWLÀFLHOV • Pidä hiussuortuvaa kireällä, kun asetat sen kiharruskammioon. di dekat air. • 9LUUDQPHUNNLYDORYLONNXXOlPSHQHPLVHQDMDQ/DLWHRQNl\WW|YDOPLV • &RQÀH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOjXQ • Bila alat digunakan di kamar mandi, kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Centre Service Agréé Philips pour • Jos sinulla on hyvin pitkät hiukset tai haluat tiukempia kiharoita, cabutlah stekernya setelah digunakan kiharra pienempiä osioita kerralla. YpULÀFDWLRQRXUpSDUDWLRQ7RXWH karena dekat dengan air dapat • 9RLWYDLKGHOODNLKDURLGHQNRNRDMDW\\OLlPXXWWDPDOODOlPS|WLODDDLNDD réparation par une personne non MDNLKDUUXVVXXQWDD .XYD NXYD menimbulkan risiko, sekalipun alat TXDOLÀpHSHXWV·DYpUHUGDQJHUHXVH Huomautukset: telah dimatikan. • Pidä kiharruspainiketta painettuna, kunnes kuulet peräkkäin monta pour l’utilisateur. • PERINGATAN: Jangan llQLPHUNNLlMDQDSVDKGXNVHQ-RVYDSDXWDWNLKDUUXVSDLQLNNHHQHQQHQ • 1·LQVpUH]DXFXQREMHWPpWDOOLTXH QlLWlllQLllOlSDLQDSDLQLNHWWDXXGHOOHHQ3RLVWDKLXNVHWODLWWHHVWDMD gunakan alat ini di dekat bak aloita alusta. dans les ouvertures au risque de vous mandi, pancuran, bak atau • /DLWHWXQQLVWDDDXWRPDDWWLVHVWLMRVKLXNVHWRYDWMllQHHWMXPLLQ électrocuter. /DLWHHVWDNXXOXXVLOORLQPRQWDllQLPHUNNLlMDQDSVDKGXV/DLWH tempat berisi air lainnya. N\WNH\W\\DXWRPDDWWLVHVWLSRLVSllOWlMRWWDKLXNVHWHLYlWYDKLQJRLWWXLVL • Ne tirez pas sur le cordon • Selalu mencabut steker setiap kali d’alimentation après utilisation. 5 Käytön jälkeen selesai menggunakan alat. 'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOHQ 1 .DWNDLVHODLWWHHVWDYLUWDMDLUURWDSLVWRNHSLVWRUDVLDVWD • Jika kabel listrik rusak, maka harus WHQDQWODÀFKH 2 $QQDVHQMllKW\lOlPP|QNHVWlYlOOlDOXVWDOOD diganti oleh Philips, pusat layanan resmi 3 6lLO\WlODLWHWWDWXUYDOOLVHVVDNXLYDVVDMDS|O\WW|PlVVlSDLNDVVD/DLWWHHQ • 1HIRUFH]MDPDLVO·DSSDUHLODÀQG·pYLWHU voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistä ( h ). Philips atau orang yang mempunyai tout risque d’électrocution. Puhdistus ja hoito: NHDKOLDQVHMHQLVDJDUWHUKLQGDUGDUL • Pyyhi laitteen pinta puhtaaksi kostealla liinalla. &KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV &(0 bahaya. • (Kuva 5) Aseta puhdistustyökalu ( j ) kiharruskammioon. Poista Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous OLNDMllPlWNllQWlPlOOlW\|NDOXDNDPPLRVVD • Alat ini dapat digunakan oleh anak• 3HVHSXKGLVWXVW\|NDOXKDQDQDOODMDDQQDVHQNXLYXDHQQHQVHXUDDYDD les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs anak di atas 8 tahun dan orang électromagnétiques. käyttökertaa. GHQJDQFDFDWÀVLNLQGHUDDWDX Environnement 6 Takuu ja huolto kecakapan mental yang kurang atau &HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDXUHEXWDYHF -RVKDOXDWOLVlWLHWRMDHVLPHUNLNVLOLVlRVDQYDLKWDPLVHVWDWDLODLWWHHQ kurang pengalaman dan pengetahuan les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles en suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits MLNDPHUHNDGLEHULSHQJDZDVDQ www.philips.com/support tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole DWDXSHWXQMXNPHQJHQDLFDUD contribue à préserver l’environnement et la santé. NXOXWWDMDSDOYHOXNHVNXVWDRWD\KWH\VSDLNDOOLVHHQ3KLOLSVMlOOHHQP\\MllQ penggunaan alat yang aman dan 2 Présentation )UDQoDLV mengerti bahayanya. Anak kecil harus a Chambre de bouclage Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! diawasi untuk memastikan mereka b Bouton de bouclage 3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH] tidak bermain-main dengan alat ini. votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. c Réglage du sens de la boucle d Réglage du temps de bouclage Pembersihan dan perawatan tidak 1 Important e Réglage de la température de bouclage boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa f Voyant d’alimentation Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et pengawasan. conservez-le pour un usage ultérieur. g Bouton marche/arrêt h Anneau de suspension • Untuk perlindungan tambahan, • AVERTISSEMENT : n’utilisez pas i Accessoire de séparation des cheveux kami sarankan Anda memasang cet appareil à proximité d’une j Accessoire de nettoyage du corps chauffant Residual Current Device (RCD) source d’eau. k Prise ionique pada sirkuit listrik yang memasok • Si vous utilisez l’appareil dans 3 Bouclez vos cheveux listrik ke kamar mandi. RCD ini harus une salle de bains, débranchez-le Utilisation : memiliki arus operasi residu terukur après utilisation car la proximité 1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ yang tidak boleh lebih dari 30 mA. 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ( g ) pour allumer l’appareil. d’une source d’eau constitue un » Le temps de chauffe est indiqué par le clignotement du bouton Mintalah saran kepada petugas yang risque, même lorsque l’appareil est marche/arrêt ( f ). L’appareil est prêt à l’emploi lorsque le voyant memasang alat ini. hors tension. reste stable. » Lorsque l’appareil est sous tension, des ions sont automatiquement • Sebelum Anda menghubungkan alat, • AVERTISSEMENT : n’utilisez pas et continuellement diffusés pour réduire les frisottis et offrir plus de SDVWLNDQYROWDVH\DQJGLWXQMXNNDQSDGD l’appareil près d’une baignoire, d’une brillance. Une odeur spéciale peut se faire sentir. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d’ions. alat sesuai dengan voltase listrik di douche, d’un lavabo ni de 3 Sélectionnez le temps de bouclage ( d ) et le réglage de tempat Anda. tout autre récipient contenant température ( e ) comme indiqué à la Fig.1. • Jangan gunakan alat untuk keperluan de l’eau. Style de Boucles Boucles Boucles serrées selain yang diterangkan dalam buku coiffure ondulées souples • 'pEUDQFKH]WRXMRXUV SHWXQMXNLQL l’appareil après utilisation. Réglage de 180 °C 210 °C 230 °C température • Bila alat telah terhubung ke listrik, • Si le cordon d’alimentation est MDQJDQVHNDOLNDOLPHQLQJJDONDQQ\D endommagé, il doit être remplacé par Réglage du temps de 8 s 10 s 12 s tanpa diawasi. Philips, un Centre Service Agréé ou bouclage • Jangan sekali-kali menggunakan GHVWHFKQLFLHQVTXDOLÀpVDJUppVDÀQ 4 Choisissez le sens du bouclage ( c ) selon vos préférences comme aksesori atau komponen apa pun dari d’éviter tout accident. indiqué à la Fig.2. produsen lain atau yang tidak secara • Cet appareil peut être utilisé Gauche Alternatif Droite khusus direkomendasikan oleh Philips. par des enfants âgés de 8 ans Jika Anda menggunakan aksesori atau ou plus, des personnes dont les komponen tersebut, garansi Anda capacités physiques, sensorielles ou PHQMDGLEDWDO intellectuelles sont réduites ou des • Jangan melilitkan kabel listrik pada alat. personnes manquant d’expérience et de connaissances, à condition que • Tunggulah sampai alat sudah dingin ces enfants ou personnes soient sebelum menyimpannya. 5 Déterminez la quantité de cheveux grâce à l’accessoire de séparation des cheveux. Commencez par une mèche de 2 à 3 cm de largeur. sous surveillance ou qu’ils aient reçu • Berhati-hatilah saat menggunakan • Remarque : n’insérez pas plus de cheveux dans la chambre de des instructions quant à l’utilisation alat karena bisa sangat panas. Cukup bouclage que la quantité indiquée par l’accessoire de séparation sécurisée de l’appareil et qu’ils des cheveux. pegang gagang dan hindari kontak 6 Pour faire facilement rentrer la mèche de cheveux dans la chambre aient pris connaissance des dangers dengan kulit karena bagian lain bisa de bouclage, insérez d’abord une partie des cheveux dans encourus. Les enfants ne doivent pas sangat panas. l’ouverture située à l’arrière de l’appareil. Utilisez les contours de l’ouverture pour guider la mèche de cheveux dans la chambre. MRXHUDYHFO·DSSDUHLOVDQVVXUYHLOODQFH • Selalu tempatkan alat pada permukaan l’appareil maintenir la mèche en place. APPUYEZ sur le Le nettoyage et l’entretien ne doivent 7 Laissez yang tahan panas, stabil, dan datar. bouton de bouclage ( b ) et MAINTENEZ-LE ENFONCÉ. La mèche est automatiquement bouclée dans la chambre. pas être réalisés par des enfants sans Laras pengeriting yang panas tidak » Lorsque les cheveux sont correctement insérés, vous entendez un surveillance. boleh menyentuh permukaan atau bip à intervalles réguliers. Si vous n’entendez aucun bip et que les • Pour plus de sécurité, il est conseillé cheveux ne sont pas bouclés dans la chambre, retirez la mèche et bahan yang mudah terbakar. insérez-la de nouveau. de brancher l’appareil sur une prise de 8 Lorsque • Jangan biarkan kabel listrik menyentuh vous entendez une alerte constituée de quatre bips en FRXUDQWSURWpJpHSDUXQGLVMRQFWHXU continu suivie d’un déclic, vous pouvez retirer votre doigt du bouton bagian alat yang panas. de bouclage. Retirez vos cheveux de la chambre lentement et différentiel de 30 mA dans la salle • Jauhkan alat dari barang dan bahan délicatement. de bains. Demandez conseil à votre 9 Répétez les étapes 5 à 8 pour mettre en forme le reste de yang mudah terbakar saat dihidupkan. vos cheveux. électricien. • Jangan pernah menutupi alat dengan • Avant de brancher l’appareil, assurez4 Conseils et astuces sesuatu (mis. handuk atau pakaian) vous que la tension indiquée sur • 6LYRVFKHYHX[VRQWFRLQFpVQHSDQLTXH]SDV9pULÀH]TXHO·DSSDUHLO saat sedang panas. est éteint et retirez doucement les cheveux coincés en retirant l’appareil correspond bien à la tension • Gunakan alat hanya pada rambut yang GHÀQHVPqFKHVXQHSDUXQHMXVTX·jFHTXHWRXVYRVFKHYHX[ secteur locale. soient dégagés. kering. Jangan operasikan alat dengan • Peignez vos cheveux soigneusement et assurez-vous de l’absence de • N’utilisez pas l’appareil dans un autre tangan yang basah. nœuds avant le bouclage. but que celui qui est indiqué dans • Laras memiliki lapisan titanium • Séparez les cheveux en mèches. Maintenez les cheveux inutilisés à l’écart de l’ouverture de la chambre. ce manuel. keramik. Lapisan ini lambat laun akan • Pour éviter les nœuds, utilisez une quantité de cheveux qui tient dans menipis seiring waktu. Meskipun l’ouverture de l’accessoire de séparation des cheveux. 3 Hiusten kihartaminen demikian, hal ini tidak memengaruhi performa alat. Jika alat digunakan pada rambut yang diwarnai, laras bisa berkarat. Jangan menggunakan alat pada rambut tiruan. Bawalah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli dapat sangat merugikan bagi penggunanya. Jangan memasukkan barang logam ke dalam lubang mana pun untuk PHQJKLQGDULNHMXWDQOLVWULN Jangan menarik kabel listrik setelah penggunaan. Selalu cabut alat dengan memegang stekernya. Jangan membuka atau merusak perangkat agar terhindar dari bahaya NHMXWDQOLVWULN • • • • • • • 0HGDQHOHNWURPDJQHW (0) Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet. Lingkungan Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 2 Tinjauan Umum Laras pengeriting Tombol pengeriting Saklar arah pengeriting Setelan waktu pengeriting Setelan suhu pengeriting Indikator daya Tombol daya Lubang gantungan Aksesori pembagi rambut Aksesori pembersih laras Lubang keluar ion a b c d e f g h i j k 3 Keriting rambut Anda Cara menggunakan: 1 Hubungkan steker ke soket catu daya. 2 Tekan tombol daya ( g ) untuk menyalakan alat. » Waktu pemanasan terindikasi lewat daya pada indikator yang berkedip-kedip ( f ). Alat siap digunakan bila indikator sudah menyala stabil. » Saat alat menyala, ion secara dikeluarkan secara otomatis dan EHUNHODQMXWDQPHQJXUDQJLNXVXWGDQPHPEHULNDQNLODXWDPEDKDQ Akan tercium bau yang khas. Hal ini normal dan disebabkan oleh ion yang dihasilkan. 3 Pilih waktu pengeritingan yang Anda inginkan ( d ) dan setelan suhu ( e ) seperti pada Gbr.1. Gaya rambut Ikal berombak Ikal longgar Ikalan kecil Setelan suhu 180 °C 210 °C 230 °C Setelan waktu pengeriting 8d 10d 12d 4 Pilih arah pengeritingan ( c ) sesuai keinginan seperti pada Gbr.2. Kiri Alternatif Kanan 5 Pisahkan bagian rambut yang ingin ditata menggunakan aksesori pembagi rambut. Mulailah dengan untaian rambut selebar 2-3 cm. Catatan: Jangan masukkan rambut ke dalam wadah pengeriting PHOHELKL\DQJGLWXQMXNNDQROHKDNVHVRULSHPEDJLUDPEXW 6 Agar dapat mengepaskan rambut ke dalam laras pengeriting, pertama-tama masukkan sebagian rambut pada bukaan di sisi belakang alat. Gunakan kontur bukaan untuk memasukkan bagian rambut ke dalam laras. 7 Biarkan alat menahan rambut dengan erat. TEKAN dan TAHAN tombol pengeriting ( b ), rambut akan dengan sendirinya mengeriting masuk dalam laras. » Saat rambut sudah berhasil masuk ke dalam laras dengan pas, Anda akan mendengar bunyi bip dengan interval teratur. Jika Anda tidak PHQGHQJDUEXQ\LELSGDQUDPEXWEHOXPMXJDWHUNHULWLQJPDVXN dalam laras, lepaskan rambut dan cobalah memasukkannya lagi. 8 Saat Anda mendengar empat peringatan ‘BIP’ dan diikuti bunyi ‘Klik’, $QGDGDSDWPHOHSDVNDQMDUL\DQJPHQHNDQWRPEROSHQJHULWLQJ Perlahan-lahan dan dengan lembut lepaskan rambut Anda dari laras. 9 Ulangi langkah 5-8 ke bagian rambut yang lainnya. • 4 Tips dan trik • Jika rambut tersangkut, jangan panik. Periksa apakah alat sudah mati dan perlahan-lahan lepaskan rambut yang tersangkut dengan menarik utas rambut sedikit demi sedikit sampai seluruhnya terlepas • Sisir rambut sampai halus dan pastikan tidak ada yang kusut sebelum mengeriting • %DJLUDPEXWPHQMDGLEHEHUDSDEDJLDQ-DXKNDQVHPXDUDPEXW\DQJ belum dikeriting dari bukaan laras pengeriting • Untuk menghindari kusut, gunakan rambut secukupnya sehingga dapat masuk ke dalam bukaan aksesori pembagi rambut • 0XODLODKPHQJHULWLQJGDULEDJLDQXMXQJUDPEXW • ( Gbr. 4 ) Pastikan tidak ada utas rambut yang lepas di dekat bukaan laras pengeriting • Pelintir rambut satu kali untuk memudahkannya masuk dalam bukaan laras pengeriting • Gunakan kontur bukaan untuk memasukkan rambut ke dalam laras • Tempatkan bukaan di titik pada rambut dimana Anda ingin mulai mengeriting. Jangan tempatkan terlalu dekat dengan kulit kepala • 7DKDQHUDWMDOLQDQUDPEXWVDDWPHPDVXNNDQQ\DGLDQWDUDEXNDDQODUDV pengeriting • Waktu pemanasan terindikasi lewat kedipan daya pada indikator. Alat siap digunakan bila indikator sudah stabil • *XQDNDQOHELKVHGLNLWUDPEXWXQWXNUDPEXW\DQJOHELKSDQMDQJGDQ atau untuk mendapatkan hasil keriting yang lebih tegas • 8QWXNPHQGDSDWNDQMHQLVNHULWLQJGDQSHQDPSLODQ\DQJEHUEHGD ubahlah setelan suhu, setelan waktu, dan/atau arah pengeritingan. *EU *EU Keterangan: • TEKAN dan TAHAN tombol pengeriting sampai Anda mendengar bunyi ‘BIP’ terus menerus, diikuti bunyi ‘KLIK’. Jika Anda melepaskan MDULGDULWRPEROSHQJHULWLQJVHEHOXPWHUGHQJDUEXQ\LWHUDNKLU JANGAN tekan lagi. Lepaskan rambut dan mulai dari awal. • Alat ini dengan pintar mengenali masalah bila rambut tersangkut dan memperingati Anda dengan bunyi ‘BIP’ terus menerus, diikuti bunyi ‘KLIK’. Untuk melindungi rambut Anda dari kerusakan akibat panas, alat akan mati dengan sendirinya. 5 Setelah menggunakan 1 Matikan alat dan cabut stekernya. 2 Tempatkan pada permukaan tahan-panas sampai laras pengeriting mendingin. 3 6LPSDQGLWHPSDW\DQJDPDQGDQNHULQJVHUWDEHEDVGHEX$QGDMXJD dapat menggantungnya dengan kait gantungan ( h ). Pembersihan dan Pemeliharaan: • Bersihkan bagian luar alat dengan kain lembap. • (Gbr. 5) Masukkan aksesori pembersih laras ( j ) ke dalam laras pengeriting. Nyalakan terus menerus untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. • Untuk membersihkan aksesori pembersih, cuci di bawah alir mengalir dan biarkan kering sepenuhnya sebelum digunakan kembali. *DUDQVL VHUYLV Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat SHOHQJNDSDWDXPHQHPXLPDVDODKKDUDSNXQMXQJLVLWXVZHE3KLOLSV di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan 3KLOLSVGLQHJDUD$QGD QRPRUWHOHSRQELVD$QGDWHPXNDQSDGDOHDÁHW garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan 3HODQJJDQNXQMXQJLGHDOHU3KLOLSVVHWHPSDW Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4

Philips HPS950/00 Manual de usuario

Categoría
Peinados
Tipo
Manual de usuario