ECG MTD 231 S Manual de usuario

Marca
ECG
Categoría
microondas
Modelo
MTD 231 S
Escribe
Manual de usuario
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen
kpřístroji. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený
k prístroju. Przed pierwszym użyciem urdzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyccymi bezpieczeństwa i ytkowania. Instrukcja obsługi musi być
zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati
útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the rst time. The user´s manual
must be always included. Avant de mettre le produit en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode
d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima
volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre
debe estar incluido el manual del usuario.
MTD 231 S
CZ
MIKROVLNNÁ TROUBA
NÁVOD K OBSLUZE
GB
MICROWAVE OVEN
INSTRUCTION MANUAL
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
NÁVOD NA OBSLUHU
FR
FOUR A MICRO-ONDES
MODE D'EMPLOI
PL
KUCHENKA MIKROFALOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT
FORNO A MICROONDE
MANUALE DI ISTRUZIONI
HU
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
ES
HORNO MICROONDAS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE
MIKROWELLENHERD
BEDIENUNGSANLEITUNG
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 1 27.08.2018 11:48:31
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 2 27.08.2018 11:48:31
CZ
MIKROVLNNÁ TROUBA
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření apokyny uvedené vtomto návodu nezahrnují
všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dot. Uživatel musí
pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného zvýrobků, je zdravý
rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/
uživateli používajícími aobsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody
způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kosáním napětí nebo
změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla by být
při používání elektrických zařízení vždy dodržona základní opatření, včet
těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve ví zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku
zařízení, a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalona
podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Nikdy troubu nepoužívejte, pokud jsou poškozená dvířka, trouba nefunguje
správně, nebo pokud je přívodní kabel poškozen.
VÝSTRAHA: Je nebezpečné pro jakoukoliv osobu jinou než proškolenou,
aby prováděla jakékoliv opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění
libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné
energie. Veškeré opravy nebo seřízení včetně výměny napájecího přívodu
svěřte odbornému servisu! Před opravou musí být odpojen síťový přívod
ze zásuvky. Odstraněním krytů se zapojeným síťom přívodem můžete
vystavit nebezpečí zasažení mikrovlnnou energií aelektrickým proudem
servisního technika!
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem svodou ajinými tekutinami, aby
nedošlo kpřípadnému úrazu elektrickým proudem. Neponořujte přívodní
kabel nebo vidlici do vody!
4. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku nebo ve vlhkém prostředí ani se
nedotýkejte přívodního kabelu nebo spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte troubu vblízkosti dětí.
6. Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 3 27.08.2018 11:48:31
CZ
4
5
7. Doporučujeme nenechávat troubu se zasunutým přívodním kabelem
v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťo
zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze
zásuvky uchopením za vidlici.
8. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdroje tepla, např. plotýnky
sporáku. Chraňte ji před přímým slunečním zářením.
9. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
10. Riziko vzniku požáru uvnitř trouby omezíte následovně:
a) Jídlo nepřehřívejte.
b) ed umístěním papírových nebo plastových sáčků do trouby z nich
odstraňte sponky.
c) Nerozehřívejte olej nebo tuk na smažení vtroubě, protože teplotu oleje
nelze regulovat. Vtroubě nesmažte potraviny. Horký olej může poškodit
části trouby akuchyňské nádoby ataké způsobit popáleniny.
d) Po použití otřete dvířka, těsnění dvířek avnitřní prostor trouby utěrkou
navlenou v roztoku saponátu a vytřete do sucha. Tím odstrate
veškeré nečistoty, mastnotu apřípadné zbytky pokrmu.
VÝSTRAHA: Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, nesmí být
trouba používána, dokud nebude opravena proškolenou osobou. Trouba
by měla být správně čištěna a případné zbytky pokrmu odstraněny.
Neudržování trouby včistotě by mohlo vést kpoškození povrchu, které
by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče amít za následek vznik
nebezpečné situace. Navršená mastnota by se mohla přehřát amohl by tak
vzniknout následně požár. Pro čištění nepoužívejte abrazivní prostředky.
Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.
e) Pokud by se zupravovaného pokrmu uvnitř trouby začalo kouřit nebo by
se vznítil, nechte dvířka trouby zavřená, troubu vypněte avytáhněte vidlici
napájecího přívodu ze zásuvky, aby se zabránilo rozšíření případného
ohně.
f) V případě použití jednorázových nádob z plastu, papíru nebo jiných
hořlavých materiálů nesmíte troubu nechat bez dozoru, aby nedošlo ke
vznícení.
11. Riziko výbuchu nebo náhlého varu omezíte takto:
VÝSTRAHA: Kapaliny ajiné pokrmy se nesmějí ohřívat ve vzduchotěsně
uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi. Za uzavřené
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 4 27.08.2018 11:48:31
CZ
4
5
nádoby se považují i dětské láhve se šroubovacím uzávěrem nebo
sdudlíkem.
a) Na ohřev tekutin použijte nádobu se širokým hrdlem a po ohřevu ji
nechejte 20 sekund odstát, aby nedošlo kjejímu eruptivnímu varu.
b) Vejce ve skořápce, celá natvrdo uvená vejce, voda obsahující tuk nebo
olej auzavřené skleněné nádoby se nesmějí vmikrovlnné troubě ohřívat,
protože mohou explodovat a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
Brambory, párky nebo kaštany musíte před vlením do trouby oloupat
nebo propíchnout.
c) Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, sčímž se musí
počítat při držení nádoby.
d) Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy musí být před podáváním
promícn nebo protřepán a musí se zkontrolovat jeho teplota před
konzumací, aby se zabránilo popálení.
12. Po dokončení vaření jsou nádoby velmi horké. Kjejich vyjímání používejte
chňapky. Pozor na popáleniny obličeje a rukou způsobené kontaktem
shorkou párou.
13. Vždy pomalu nadzvedávejte nejvzdáleněí okraj víka nebo potravino
fólie. Sáčky spopcornem apečicí sáčky otevírejte vdostatečné vzdálenosti
od obličeje.
14. Aby se nerozbil otočný talíř:
a) Před čištěním nechte otočný talíř vychladnout.
b) Na studený otný talíř nepokládejte žádné horké pokrmy ani nádoby.
c) Na horký otočný talíř nepokládejte zmražené potraviny nebo stude
nádoby.
15. Ujistěte se, že se nádoby během vaření nedotýkají vnitřních stěn trouby.
16. Uvnitř trouby neskladujte potraviny ani jiné předměty. Pokud dojde
kzasažení elektrické sítě bleskem, může dojít ksamovolnému zapnutí trouby.
17. Troubu nepoužívejte, pokud uvnitř nejsou žádné tekutiny ani potraviny.
Takto byste mohli troubu poškodit. Neblokujte a neucpávejte ventilační
otvory trouby.
18. Nepoužívejte příslenství, které není doporeno výrobcem, jinak se
vystavujete riziku ztráty záruky.
19. Používejte mikrovlnnou troubu pouze v souladu s pokyny uvedenými
vtomto návodu. Tato mikrovlnná trouba je uena pouze pro domácí použi.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 5 27.08.2018 11:48:31
CZ
6
7
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto
spotřebiče.
20. Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev potravin anápojů. Sušení potravin
nebo oděvů aohřev ohřívacích podušek, domácí obuvi, mycích hub, vlhkého
textilu apodobných věcí může vést knebezpečí poranění, vznícení nebo
požáru.
21. Tento spotřebič je určen pro použití vdomácnosti apodobných prostorech
jako jsou:
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních
prostředích
- spotřebiče používané vzemědělství
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných
prostředích
- spotřebiče používané vpodnicích zajišťuch nocleh se sdaní.
22. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let astarší aosoby se sníženými
fyzickými či mentálmi schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání
spotřebiče bezpečným způsobem arozumějí nebezpečím při nespvném
používání. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění aúdržbu prováděnou
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let apod dozorem.
Nevystavujte se zbytečně přílišnému mikrovlnnému záření
1. Nesnažte se ust mikrovlnnou troubu do provozu, jsou-li dvířka trouby
otevřena. Můžete se tak vystavit škodlivému mikrovlnnému záření. Nesnažte
se porušit nebo přidržovat bezpečnostní zámky dvířek trouby.
2. Nevkládejte žádné cizí předměty mezi dvířka trouby. Dbejte na to, aby se
na těsnění dvířek trouby ana těsnicích plochách neusazovala špína nebo
zbytky čisticích prostředků.
3. Nesnažte se uvést troubu do provozu, je-li poškozena. Je nutné, aby dvířka
trouby po uzavření dokonale dolehla anebyla nijak poškozena.
Příklady nebezpečného poškození dvířek:
a) PROMÁČKNUTÍ dvířek trouby.
b) Uvolněné nebo zlomené upevňovací PANTY či POJISTKY dvířek.
c) TĚSNĚNÍ DVÍŘEK NEBO TĚSNICÍ PLOCHY ČELA RÁMU TROUBY.
Pouze kvalikovaná osoba smí mikrovlnnou troubu seřizovat nebo opravovat.
4. Jako uvětšiny přístrojů určených na pečení je pro snížení rizika vzniku oh
vprostoru trouby nutný přísný dozor.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 6 27.08.2018 11:48:31
CZ
6
7
Pokud dojde kpožáru:
1. Neotevírejte dveře trouby.
2. Vypněte troubu avytáhněte vidlici ze zásuvky.
3. Vypněte hlavní vypínač rozvodu elektricho proudu.
ČIŠTĚNÍ
Ujistěte se, že jste odpojili troubu od přívodu elektrické energie
vytažením vidlice napájecího přívodu ze zásuvky.
1. Použijte vlhký hadřík aočistěte vniek trouby.
2. Očistěte příslušenství obvyklým způsobem vmýdlové vodě.
3. Znečištěný rám dvířek, těsnění asousední části se musí opatrně čistit vlhkým
hadříkem namočeným vroztoku saponátu apoté vytřít do sucha.
Trouba musí být uzemněna. Vidlice napájecího přívodu smí být zapojena pouze
do zásuvky, která je náležitě uzemněna. V případě jakýchkoliv pochybností
osprávnosti el. instalace nebo při poruchách trouby se obraťte na kvalikovaného
elektrikáře nebo servisního technika.
1. Mikrovlnná trouba je vybavena krátkým přívodm kabelem, aby se snížilo
riziko úrazu zakopnutí nebo zamotání.
2. Dlouhý prodlužovací kabel musí splňovat tyto požadavky:
a) Z hlediska povoleného elektrického zatížení musí jmenovité hodnoty
prodlužovacího kabelu a zásuvky odpovídat jmenovitým hodnotám
mikrovlnné trouby.
b) Prodlužovací kabel musí být třížilový avidlice izásuvka musí být vybavena
uzemňovacím kolíkem.
c) Kabel musí být dobře uschován, aby nevisel zbytečně přes pracovní
desku kuchské linky, aaby nemohlo dojít kzakopnutí nebo kvytažení
kabelu dětmi.
NÁSTROJE ANÁDOBÍ
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu
Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné kpoužití vmikrovlnných troubách.
Těsně uzavřené nádoby mohou při vaření explodovat. Uzavřené nádoby
musí být před vařením otevřeny aplastové obaly propíchnuty, viz Materiály,
které mohou anemohou být použity při vaření vmikrovlnné troubě. Existují
některé nekovové materiály, které nemohou být bezpečně používány při vení
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 7 27.08.2018 11:48:32
CZ
8
9
vmikrovlnné trou. Pokud si nejste jisti, je-li možné materiál bezpečně použít
při vaření vmikrovlnné troubě, postupujte následovně:
Test kuchyňského nádobí:
1. Nádobu určenou pro vaření vmikrovlnné troubě naplňte studenou vodou
(250 ml).
2. Vařte po dobu 1 minuty při maximálním výkonu trouby.
3. Opatrně zkuste teplotu zkoušeného nádobí. Pokud je zkoušené nádobí
teplé, nepoužívejte ho při vaření vmikrovlnné troubě.
4. Nevařte déle než 1 minutu.
NEBEZPEČÍ pro děti: Děti si nesmějí hrát sobalovým materiálem. Nenechte
děti hrát si splastovými sáčky. Nebezpečí udušení.
Horký povrch!
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 8 27.08.2018 11:48:32
CZ
8
9
Materiály, které můžete použít vmikrovlnné troubě
Nádobí Poznámky
Zapékací plechy Řiďte se pokyny výrobce. Dno picí nádoby musí být alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné zacháze
může mít za následek prasknutí otočného talíře.
Talíře Používejte pouze taře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Řte se pokyny výrobce.
Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Skleněné
sklenice adžbány
Vždy sejměte těsnící víčko. Pokrm pouze ohřejte. Nevařte! Většina skleněných džbánů asklenic neodolává
vysokým teplotám amůže dojít kprasknutí.
Skleněné
zapékací mísy
Používejte pouze skleněné zapékací mísy odolávající vysokým teplotám. Přesvědčte se, že mísa nemá kovový
lem nebo jiný kovový doplněk. Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Zapékací sáčky Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovými sponami. Ponechejte spoj vaku pootevře, aby horké páry
mohly volně unikat.
Papírové tácky Vhodné pouze pro ohřívání nebo krátké vaření. Nenechávejte troubu bez dozoru během vaření.
Papírové utěrky Používejte na přikrytí pokrmů ana odsátí rozpuštěného tuku. Používejte pouze na krátkodobé vaření.
Nenechávejte bez dozoru během vaření.
Pergamenový
zapékací papír
Používejte na přikrytí pokrmů, na zabalení pokrmů během dušení ajako zábranu proti postříkání trouby.
Plastové
materiály
Používejte pouze taře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Řte se pokyny výrobce. Plastový
materiál vhodný kpoužití vmikrovlnné troubě musí mít specické označení: „Vhodný pro mikrovlnné trouby“.
Některé plasty měknou vdůsledku dlouhodobého působení vysokých teplot. „Varné sáčky“ azapékací vaky
musí být proříznuty, propíchnuty nebo jinak odvětrány podle návodu výrobce pokrmu.
Plastové
obalovací fólie
Používejte pouze taře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Používejte je na přikrývání pokrmů
ana udržení vlhkosti pokrmu během vaření. Dbejte na to, aby se plastová fólie nedotýkala připravovaného
pokrmu.
Teploměry Používejte pouze teploměry vhodné kpoužívání vmikrovlnných troubách. (Teploměry na maso, pečivo acukroví.)
Voskovaný papír Používejte na přikrytí pokrmů, jako zábranu proti postříní trouby ana udržení vlhkosti pokrmu během vaření.
Materiály, které nemohou být používány při vaření vmikrovlnné troubě
Nástroje anádobí Poznámky
Hliníkové podnosy aplechy Hrozí nebezpí zkroucení. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné pro vaření vmikrovlnných
troubách.
Potravinové akartonové
krabice skovovým dadlem
Hrozí nebezpí zkroucení. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné pro vaření vmikrovlnných
troubách.
Kovové nádobí anádobí
skovovými doplňky
Kov zabraňuje pronikání mikrovlnné energie. Kovový lem se může zkroutit.
Drátěné zavírací kroužky Hrozí nebezpí zkroucení apožáru uvnitř trouby.
Papírové sáčky Může dojít ke vznícení. Hrozí nebezpečí požáru uvnitř trouby.
Pěnové materiály Působením vysokých teplot se plastová pěna může rozpustit aznehodnotit pokrm.
Dřevo Dřevo se vysušuje amůže během vaření prasknout.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 9 27.08.2018 11:48:32
CZ
10
11
PŘÍPRAVA MIKROVLNNÉ TROUBY
Názvy částí mikrovlnné trouby apříslušenství
Vybalte troubu aveškeré příslušenství.
Trouba je dodávána snásledujícím příslušenstvím:
Skleněný talíř 1
Podpěrný prstenec otočného talíře 1
Návod kobsluze 1
Microwave
(Mikrovlnný výkon)
Weight/Time Defrost
(Rozmrazování dle váhy/času)
Clock/Timer
(Hodiny/Minutka)
Stop/Clear
(Stop/Zrit)
Start/+30Sec./Conrm
(Start/+30 s/Potvrdit)
Timer/Weight/Auto Menu
(Čas/Hmotnost/Auto Menu)
A) Ovládací panel
B) Hřídel otočného talíře
C) Podpěrný prstenec otočného talíře
D) Skleněný talíř
E) Pozorovací okénko
F) Sestava dvířek
G) Bezpečnostní zámek dveří
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE
Náboj (dolní strana)
Skleněný talíř
Hřídel otočho taře
Prstenec otočného talíře
1. Nikdy nepokládejte skleněný talíř dnem vzhůru. Pohyb
skleněného taře nesmí být nijak omezen.
2. Nikdy nepoužívejte troubu bez podpěrného prstence
askleněného taře.
3. Veškeré potraviny a nádoby musí být položeny na
skleněném talíři.
4. V případě poškození skleněného talíře nebo podpěrného
prstence kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 10 27.08.2018 11:48:32
CZ
10
11
INSTALACE NA DESCE KUCHYŇSKÉ LINKY
Odstraňte veškerý obalový materiál avyjměte veškeré příslušenství.
Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený (promáčknutá nebo prasklá dvířka a podobně). V případě jakýchkoli známek poškození
spotřebič neinstalujte.
Skříň přístroje: Zpovrchu odstraňte veškeré ochranné fólie. Neodstraňujte světle hnědý slídový ochranný kryt magnetronu.
Instalace
1. Vyberte rovný povrch, sdostatkem místa pro větrání přístroje.
Spotřebič musí být ustěn nejméně 7,5 cm od nejbližší zdi.
Alespoň jedna strana musí být volná.
1) Ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad troubou.
2) Neodstraňujte nožky trouby.
3) Zablokování větracích otvorů může zapříčinit poškození
spotřebiče.
4) Spotřebič umístěte co možná nejdále od rozhlasového
atelevizho přijímače.
Činnost mikrovlnné trouby může rušit příjem televizního
arozhlasového signálu.
2 Spotřebič připojte ke standardní síťové zásuvce. Ujistěte se, že se napětí afrekvence sítě shodují súdajem na štítku spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: Mikrovlnou troubu neumisťujte nad sporák nebo varnou desku, ani do blízkosti jiného zdroje tepla. Umístění nad nebo
do blízkosti zdroje tepla může mít za následek poškození trouby aztrátu platnosti záruky.
POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
1. Nastavení hodin
Po zapojení mikrovlnné trouby do sítě se na LED displeji zobrazí „0:00“ aozve se zvukový signál.
1) Stiskem tlačítka Clock/Timer vyberte funkci hodin. Rozbliká se údaj hodin.
2) Pomocí ovladače „
“ nastavte hodiny vrozmezí 0-23.
3) Stiskněte znovu tlačítko Clock/Timer, rozbliká se údaj minut.
4) Pomocí ovladače
“ nastavte minuty vrozsahu 0-59.
5) Dalším stiskem tlačítka Clock/Timer proces nastavení hodin ukončíte. Na displeji bude svítit údaj hodin sblikajícím symbolem „ : “.
Poznámka: 1) Správná funkce hodin vaduje nastavení času.
2) Během nastavování hodin můžete stisknout tlačítko Stop/Clear (Stop/Zrušit), trouba se automaticky přepne zpět
do předchozího stavu.
2. Vaření vmikrovlnné troubě
Stiskněte tlačítko Microwave aotočením „ “ zvolte požadovaný výkon. Stiskněte Start/+30Sec./Confirm apomocí „ “ nastavte
dobu vaření. Stiskem Start/+30Sec./Confirm spustíte vaření.
Příklad: Pokud chcete použít 80 % výkonu avařit po dobu 20 minut, postupujte následujícím způsobem:
1) Stiskněte tlačítko Microwave (Mikro), na displeji se rozsvítí „P100.
2) Pomocí ovladače „
“ nastavte 80 % výkonu – otáčejte, dokud se na displeji nezobrazí „P80“.
3) Potvte stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm.
4) Otočením „
“ nastavte délku vaření (otáčejte, dokud se na displeji nezobrazí „20:00“).
5) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm spute vaření nebo stiskem Stop/Clear zrušte provedené nastavení.
Volný prostor
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 11 27.08.2018 11:48:32
CZ
12
13
Poznámka: Při nastavování délky vaření se krok otočného ovladače mění podle nastavené délky vaření následujícím způsobem:
Nastavený čas Krok ovladače
0–1 min. : 5 s
1–5 min. : 10 s
5–10 min. : 30 s
1030 min. : 1 min
30–95 min. : 5 min
Tabulka mikrovlnného výkonu
Mikrovlnný výkon 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %
Displej P100 P80 P50 P30 P10
3. Rychlý start
1) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm v klidovém režimu spustíte vaření s výkonem 100 %, každým dalším stiskem tlačítka
prodloužíte vaření odalších 30 sekund až do maximální délky 95 minut.
2) Během mikrovlnného vaření nebo rozmrazování prodloužíte každým stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm dobu vaření
o
30
sekund.
3) V klidovém režimu můžete otočením ovladače „
“ doleva nastavit délku vaření se 100% výkonem a stiskem
Start/+30Sec./Confirm vaření spustit.
4. Rozmrazování podle hmotnosti
1) Stiskněte jednou tlačítko Weight/Time Defrost, na displeji se zobrazí „dEF1.
2) Otočením ovladače „
“ nastavte hmotnost potravin vrozsahu 100 až 2000 g.
3) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm pusťte rozmrazování.
5. Rozmrazování podle času
1) Stiskte dvakrát tlačítko Weight/Time Defrost, na displeji se zobrazí „dEF2“.
2) Otočením ovladače „
“ nastavte délku rozmrazování, maximální možné nastavení je 95 minut.
3) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm pusťte rozmrazování. Výkon při rozmrazování je P30 anelze jej změnit.
6. Funkce kuchyňské minutky
1) Stiskte dvakrát tlačítko Clock/Timer. Na displeji se zobrazí 00:00 arozsvítí se indikátor časovače.
2) Pomocí ovladače „
“ zadejte požadovaný čas odpočtu (maximální interval je 95 minut).
3) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm potvrďte nastavení, bude svítit indikátor časovače.
4) Po uplynutí nastaveného času indikátor časovače zhasne aozve se pětkrát zvukový signál. Pokud jsou nastaveny hodiny přístroje,
vrátí se displej kzobrazení času.
Poznámka: hem funkce kuchyňské minutky se nezobrazuje údaj hodin, ale čas odptu.
7. Automatické programy – Auto menu
1) Otočením „ “ doprava vyberte požadovaný program. Jednotlivé programy se zobrazují jako „A-1“ až „A-8“.
2) Potvrďte stiskem Start/+30Sec./Confirm.
3) Otočením „
“ vyberte výchozí hmotnost, viz následující tabulka programů.
4) Stiskem Start/+30Sec./Confirm spusťte vaření.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 12 27.08.2018 11:48:32
CZ
12
13
Příklad: Pokud chcete použít funkci „Auto Menu“ pro vaření ryby ohmotnosti 350 g:
1) Otáčejte ovladačem „
“ po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí „A-6.
2) Potvrďte stiskem Start/+30Sec./Confirm.
3) Otočením „
“ vyberte hmotnost ryby (otáčejte, dokud se nezobrazí „350“).
4) Stiskem Start/+30Sec./Confirm spusťte vaření.
Tabulka programů Auto menu
Menu Hmotnost (v g) Displej
A-1
PIZZA
200 g 200
400 g 400
A-2
MEAT (maso)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-3
VEGETABLE (zelenina)
200 g 200
300 g 300
400 g 400
A-4
PASTA (těstoviny)
50 g(se 450 ml studené vody) 50
100 g(s 800 ml studené vody) 100
A-5
POTATO (brambory)
200 g 200
400 g 400
600 g 600
A-6
FISH (ryby)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-7
BEVERAGE (nápoje)
1 šálek (120 ml) 1
2 šálky (240 ml) 2
3 šálky (360 ml) 3
A-8
POPCORN
50 g 50
85 g 85
100 g 100
8. Vícefázová příprava pokrmů
Zadat lze nejvýše 2 různé fáze přípravy. Pokud je součástí přípravy rozmrazování, mělo by být nastaveno jako první fáze.
Příklad: Pokud chcete pokrm po dobu 5 minut rozmrazovat apotom po dobu 7 minut vařit při výkonu 80 %, postupujte následovně:
1) Stiskte dvakrát tlačítko Weight/Time Defrost (Rozmrazování), na displeji se zobrazí „dEF2“.
2) Pomocí
“ nastavte délku rozmrazování na 5 minut (otáčejte, dokud se nezobrazí „5:00“).
3) Stiskněte jednou tlačítko Microwave. Na displeji se zobrazí „P100“.
4) Opětovným stiskem Microwave nebo otočením „
“ zvolte mikrovlnný výkon 80 %.
5) Potvrďte stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm. Na displeji se zobrazí „P80.
6) Pomocí
“ nastavte délku vaření na 7 minut (otáčejte, dokud se nezobrazí „7:00).
7) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Confirm spusťte přípravu pokrmu. Ozve se zvukový signál pro první fázi aspustí se odpočet doby
rozmrazování. Při přechodu do druhé fáze přípravy pokrmu se znovu ozve zvukový signál. Po uvaření pokrmu (dokončení všech fází)
zazní pětkrát zvukový signál.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 13 27.08.2018 11:48:32
CZ
14
15
9. Kontrola údajů
1) Během mikrovlnného ohřevu stiskněte tlačítko Microwave. Na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon. Po 3 sekundách se displej vrátí
do předchozího stavu.
2) Během vaření můžete stiskem tlačítka Clock/Timer zjistit aktuální čas. Na 3 sekundy se zobrazí údaj hodin.
10. Dětská pojistka
Uzamknutí: V klidovém režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko Stop/Clear. Ozve se dlouhé pípnutí oznamující aktivaci dětské
pojistky a zobrazí se ikona klíče. Pokud jste nastavili hodiny, zobrazí se aktuální čas. Vopačném případě se na LED
displeji zobrazí „
“.
Odemknutí: V uzamknutém stavu stiskněte na 3 sekundy tlačítko Stop/Clear (Stop/Zrušit). Ozve se dlouhé pípnutí oznamující
deaktivaci dětské pojistky a ikona klíče zmizí.
ODSTROVÁNÍ PROBLÉMŮ
Běžné
Mikrovlnná trouba ruší příjem
televize.
Podobně jako vpřípadě jiných malých spotřebičů, může ičinnost mikrovlnné trouby rušit příjem
rozhlasového atelevizního vylání. Tento jev je normální.
Světlo vtroubě se ztlumí. Při použití nižšího výkonu mikrovln se může světlo vtroubě ztlumit. Tento jev je normální.
Kondenzace páry na dřkách,
horký vzduch zvětracích otvorů.
Při vaření se může zpotravin uvolňovat pára. Většina vlhkosti je odvedena větracími otvory, část
však může kondenzovat na chladných místech, například na dvířkách. Tento jev je normální.
Trouba byla omylem spuštěna
prázdná.
Je zakázáno spouštět troubu bez vložených potravin. Je to velmi nebezpečné.
Problém Možná příčina Náprava
Troubu nelze zapnout.
(1) Napájecí šňůra není řádně zapojena do
zásuvky.
Odpojte přívodní šňůru apo 10sekundách ji
opět zapojte do zásuvky.
(2) Došlo kpřepálení pojistky nebo
vybavení jističe.
měnu pojistky nebo reset jističe svěřte
pracovníkům autorizovaného servisu.
(3) Vadná elektrická zásuvka. Zkuste do zásuvky zapojit jiné elektrické zařízení.
Trouba nehřeje. (4) Dvířka nejsou správně zavřená. Dvířka řádně zavřete.
Hlučný otočný talíř.
(5) Nečistoty na opěrných kolečkách ana
dně trouby
Očistěte troubu podle pokynů vodle „Čištění.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 23 l
Mikrovlnný výkon 800 W
Nerezové provedení
95minutový časovač
8 programů pro automatické vaře
Automatické rozmrazování podle váhy
5 úrovní výkonu
Dětská pojistka
Průměr otočného taře 270 mm
Hmotnost 12,8 kg
Rozměry: 485 × 293 × 410 mm (š × v× h)
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 1250 W
Provozní frekvence: 2450 MHz
Hlučnost: 60 dB
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 14 27.08.2018 11:48:32
CZ
14
15
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír avlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických aelektronických zízení (platí v členských zemích EU a daích evropských
zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakdáno jako sdomovním
odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických aelektronických zařízení. Správnou likvidací
produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování
domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.
Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
08/05
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 15 27.08.2018 11:48:32
17
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
16
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode
nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť.
Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať
do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto
faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi
aobsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas
prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou
akejkvek časti zariadenia.
Aby nedošlo kvzniku požiaru alebo kúrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri
používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane
tých nasledujúcich:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému
na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť
inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej normy podľa EN.
2. Rúru nikdy nepoužívajte, ak sú poškodené dvierka, rúra nefunguje správne
alebo ak je prívodný kábel poškodený.
STRAHA: Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu inú než preškolenú, aby
robila akékoľvek opravy alebo údržbu vedúcu kodstráneniu ľubovoľného
krytu, ktorý zaisťuje ochranu pred žiarením mikrovlnnej energie. Všetky
opravy alebo nastavenia vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte
odbornému servisu! Pred opravou musí byť odpojený sieťový prívod
zo zásuvky. Odstránením krytov so zapojeným sieťovým prívodom
môžete vystaviť nebezpečenstvu zasiahnutia mikrovlnnou energiou
aelektrickým prúdom servisného technika!
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom svodou ainými tekutinami, aby
nedošlo kprípadnému úrazu elektrickým prúdom. Neponárajte prívodný
kábel alebo vidlicu do vody!
4. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa
nedotýkajte prívodného kábla alebo spotrebiča mokrými rukami. Hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate rúru vblízkosti detí.
6. Mikrovlnná rúra by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 16 27.08.2018 11:48:32
SK
17
16
7. Odporúčame nenechávať rúru so zasunutým prívodným káblom vzásuvke
bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky.
Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky
uchopením za vidlicu.
8. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru v blízkosti zdroja tepla, napr. platničky
sporáka. Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením.
9. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
10. Riziko vzniku požiaru vnútri rúry obmedzíte nasledovne:
a) Jedlo neprehrievajte.
b) Pred umiestnením papierových alebo plastových vrecúšok do rúry znich
odstráňte sponky.
c) Nerozohrievajte olej alebo tuk na smaženie vrúre, pretože teplotu oleja
nie je možné regulovať. V rúre nesmažte potraviny. Horúci olej môže
poškodiť časti rúry akuchynské nádoby atiež spôsobiť popáleniny.
d) Po použití utrite dvierka, tesnenie dvierok a vnútorný priestor rúry
utierkou navlhčenou v roztoku saponátu a vytrite do sucha. Tým
odstránite všetky nečistoty, mastnotu aprípadné zvyšky pokrmu.
STRAHA: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmie
byť rúra používaná, kým nebude opravená preškolenou osobou. Rúra
by mala byť správne čistená a prípadné zvyšky pokrmu odstránené.
Neudržiavanie rúry včistote by mohlo viesť kpoškodeniu povrchu, ktoré
by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča amať za následok
vznik nebezpečnej situácie. Navŕšená mastnota by sa mohla prehriať
a mohol by tak vzniknúť následne požiar. Na čistenie nepoužívajte
abrazívne prostriedky. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
e) Pokiaľ by sa zupravovaného pokrmu vnútri rúry začalo dymiť alebo by
sa vznietil, nechajte dvierka rúry zatvorené, rúru vypnite a vytiahnite
vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky, aby sa zabránilo rozšíreniu
prípadného ohňa.
f) V prípade použitia jednorazových nádob zplastu, papiera alebo iných
horľavých materiálov nesmiete rúru nechať bez dozoru, aby nedošlo
kvznieteniu.
11. Riziko výbuchu alebo náhleho varu obmedzíte takto:
STRAHA: Kvapaliny ainé pokrmy sa nesmú ohrievať vo vzduchotesne
uzatvorených nádobách, pretože sú náchylné na explóziu. Za uzatvorené
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 17 27.08.2018 11:48:32
SK
18
19
nádoby sa považujú i detské fľaše so skrutkovacím uzáverom alebo
scumlíkom.
a) Na ohrev tekutín použite nádobu so širokým hrdlom a po ohreve ju
nechajte 20 sekúnd odstáť, aby nedošlo kjej eruptívnemu varu.
b) Vajcia v škrupinke, celé natvrdo uvarené vajcia, voda obsahujúca tuk
alebo olej auzatvorené sklenené nádoby sa nesmú vmikrovlnnej rúre
ohrievať, pretože môžu explodovať, ato aj po ukončení mikrovlnného
ohrevu. Zemiaky, párky alebo gaštany musíte pred vložením do rúry
olúpať alebo prepichnúť.
c) Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, sčím sa musí
počítať pri držaní nádoby.
d) Obsah dojčenských iaš a detskej stravy musí byť pred podávaním
premiešaný alebo pretrepaný amusí sa skontrolovať jeho teplota pred
konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.
12. Po dokončení varenia sú nádoby veľmi horúce. Na ich vyberanie používajte
lapky. Pozor na popáleniny tváre arúk spôsobené kontaktom shorúcou
parou.
13. dy pomaly nadvihujte najvzdialenejší okraj veka alebo potravinovej
fólie. Vrecúška spopcornom avrecúška na pečenie otvárajte vdostatočnej
vzdialenosti od tváre.
14. Aby sa nerozbil otočný tanier:
a) Pred čistením nechajte otočný tanier vychladnúť.
b) Na studený otočný tanier neklaďte žiadne horúce pokrmy ani nádoby.
c) Na horúci otočný tanier neklaďte zmrazené potraviny alebo studené
nádoby.
15. Uistite sa, že sa nádoby počas varenia nedotýkajú vnútorných stien rúry.
16. Vnútri rúry neskladujte potraviny ani iné predmety. Pokiaľ dôjde kzasiahnutiu
elektrickej siete bleskom, môže dôjsť ksamovoľnému zapnutiu rúry.
17. Rúru nepoužívajte, pokiaľ vnútri nie sú žiadne tekutiny ani potraviny. Takto
by ste mohli rúru poškodiť. Neblokujte aneupchávajte ventilačné otvory
rúry.
18. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, inak sa
vystavujete riziku straty záruky.
19. Používajte mikrovlnnú rúru iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto
návode. Táto mikrovlnná rúra je určená iba na domáce použitie. Výrobca
nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto spotrebiča.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 18 27.08.2018 11:48:33
SK
18
19
20. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín anápojov. Sušenie potravín
alebo odevov a ohrev ohrievacích podušiek, domácej obuvi, umývacích
húb, vlhkého textilu a podobných vecí môže viesť k nebezpečenstvu
poranenia, vznieteniu alebo požiaru.
21. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných
priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracovných
prostrediach
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve
- spotrebiče používané hosťami vhoteloch, moteloch ainých obytných
prostrediach
- spotrebiče používané vpodnikoch zaisťujúcich nocľah sraňajkami.
22. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov aosoby so zníženými
fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
aznalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené opoužívaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám pri nesprávnom
používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie aúdržbu vykonávanú
používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov apod
dozorom.
Nevystavujte sa zbytočne prílišnému mikrovlnnému žiareniu.
1. Nesnažte sa uviesť mikrovlnnú rúru do prevádzky, ak sú dvierka rúry
otvorené. Môžete sa tak vystaviť škodlivému mikrovlnnému žiareniu.
Nesnažte sa porušiť alebo pridržovať bezpečnostné zámky dvierok rúry.
2. Nevkladajte žiadne cudzie predmety medzi dvierka rúry. Dbajte na to, aby
sa na tesnení dvierok rúry a na tesniacich plochách neusadzovala špina
alebo zvyšky čistiacich prostriedkov.
3. Nesnažte sa uviesť rúru do prevádzky, ak je poškodená. Je nutné, aby dvierka
rúry po uzatvorení dokonale doľahli aneboli nijako poškodené.
Príklady nebezpečného poškodenia dvierok:
a) PRETLAČENIE dvierok rúry.
b) Uvoľnené alebo zlomené upevňovacie PÁNTY či POISTKY dvierok.
c) TESNENIE DVIEROK ALEBO TESNIACE PLOCHY ČELA RÁMU RÚRY.
Iba kvalikovaná osoba smie mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opravovať.
4. Ako pri väčšine prístrojov určených na pečenie je na zníženie rizika vzniku
ohňa vpriestore rúry nutný prísny dozor.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 19 27.08.2018 11:48:33
SK
20
21
Pokiaľ dôjde kpožiaru:
1. Neotvárajte dvere rúry.
2. Vypnite rúru avytiahnite vidlicu zo zásuvky.
3. Vypnite hlavný vypínač rozvodu elektrického prúdu.
ČISTENIE
Uistite sa, že ste odpojili rúru od prívodu elektrickej energie
vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky.
1. Použite vlhkú handričku aočistite vnútro rúry.
2. Očistite príslušenstvo obvyklým spôsobom vmydlovej vode.
3. Znečistený rám dvierok, tesnenia asusedné časti sa musia opatrne čistiť
vlhkou handričkou namočenou v roztoku saponátu a potom vytrieť do
sucha.
Rúra musí byť uzemnená. Vidlica napájacieho prívodu smie byť zapojená iba
do zásuvky, ktorá je náležite uzemnená. Vprípade akýchkoľvek pochybností
osprávnosti el. inštalácie alebo pri poruchách rúry sa obráťte na kvalikovaného
elektrikára alebo servisného technika.
1. Mikrovlnná rúra je vybavená krátkym prívodným káblom, aby sa znížilo
riziko úrazu zakopnutia alebo zamotania.
2. Dlhý predlžovací kábel musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Z hľadiska povoleného elektrického zaťaženia musia menovité hodnoty
predlžovacieho kábla a zásuvky zodpovedať menovitým hodnotám
mikrovlnnej rúry.
b) Predlžovací kábel musí byť trojžilový a vidlica i zásuvka musia byť
vybavené uzemňovacím kolíkom.
c) Kábel musí byť dobre uschovaný, aby nevisel zbytočne prevesený cez
pracovnú dosku kuchynskej linky a aby nemohlo dôjsť k zakopnutiu
alebo kvytiahnutiu kábla deťmi.
NÁSTROJE ARIADY
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo úrazu
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
Tesne uzatvorené nádoby môžu pri varení explodovať. Uzatvorené nádoby
musia byť pred varením otvorené a plastové obaly prepichnuté, pozrite
Materiály, ktoré môžu a nemôžu byť použité pri varení v mikrovlnnej rúre.
Existujú niektoré nekovové materiály, ktoré nemôžu byť bezpečne používané
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 20 27.08.2018 11:48:33
SK
20
21
pri varení vmikrovlnnej rúre. Ak si nie ste istí, či je možné materiál bezpečne
použiť pri varení vmikrovlnnej rúre, postupujte nasledovne:
Test kuchynského riadu:
1. Nádobu určenú na varenie vmikrovlnnej rúre naplňte studenou vodou (250
ml).
2. Varte 1 minútu pri maximálnom výkone rúry.
3. Opatrne skúste teplotu skúšaného riadu. Pokiaľ je skúšaný riad teplý,
nepoužívajte ho pri varení vmikrovlnnej rúre.
4. Nevarte dlhšie než 1 minútu.
NEBEZPEČENSTVO pre deti: Deti sa nesmú hrať sobalovým materiálom.
Nenechajte deti hrať sa splastovými vreckami. Nebezpečenstvo udusenia.
Horúci povrch!
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 21 27.08.2018 11:48:33
SK
22
23
Materiály, ktoré môžete použiť vmikrovlnnej rúre
Riad Poznámky
Zapekacie plechy Riaďte sa pokynmi výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť aspoň 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne
zaobchádzanie môže mať za následok prasknutie otočného taniera.
Taniere Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu.
Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené misy.
Sklenené poháre
adžbány
Vždy snímte tesniace viečko. Pokrm iba ohrejte. Nevarte! Väčšina sklenených džbánov apohárov neodoláva
vysokým teplotám amôže dôjsť kprasknutiu.
Sklenené
zapekacie misy
Používajte iba sklenené zapekacie misy odolávajúce vysokým teplotám. Presvedčte sa, že misa nemá kovový
lem alebo iný kovový doplnok. Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené misy.
Zapekacie vrecká Riaďte sa pokynmi výrobcu. Neuzatvárajte kovovými sponami. Ponechajte spoj vaku pootvorený, aby horúce
pary mohli voľne unikať.
Papierové tácky Vhodné iba na ohrievanie alebo ktke varenie. Nenechávajte rúru bez dozoru počas varenia.
Papierové utierky Používajte na prikrytie pokrmov ana odsatie rozpusteného tuku. Používajte iba na krátkodobé varenie.
Nenechávajte bez dozoru počas varenia.
Pergamenový
zapekací papier
Používajte na prikrytie pokrmov, na zabalenie pokrmov počas dusenia aako zábranu proti postriekaniu rúry.
Plastové
materiály
Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Plastový
materiál vhodný na použitie vmikrovlnnej rúre musí mať špecické označenie: „Vhodný pre mikrovlnné rúry“.
Niektoré plasty mäknú vdôsledku dlhodoho pôsobenia vysokých teplôt. „Varné vrecúška“ azapekacie vaky
musia byť prerezané, prepichnuté alebo inak odvetrané podľa návodu výrobcu pokrmu.
Plastové
obaľovacie fólie
Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Používajte ich na prikrývanie pokrmov
ana udanie vlhkosti pokrmu pas varenia. Dbajte na to, aby sa plastová fólia nedotýkala pripravovaného
pokrmu.
Teplomery Používajte iba teplomery vhodné na používanie vmikrovlnných rúrach. (Teplomery na mäso, pečivo
acukrovinky.)
Voskovaný papier Používajte na prikrytie pokrmov, ako zábranu proti postriekaniu rúry ana udržanie vlhkosti pokrmu počas
varenia.
Materiály, ktoré nemôžu byť používané pri varení vmikrovlnnej rúre
stroje ariady Poznámky
Hliníkové podnosy aplechy Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej na varenie
vmikrovlnných rúrach.
Potravinové akarnové
škatule skovovým držadlom
Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej na varenie
vmikrovlnných rúrach.
Kovový riad ariad skovovými
doplnkami
Kov zabraňuje prenikaniu mikrovlnnej energie. Kovový lem sa môže skrútiť.
Drôtené zatváracie krúžky Hrozí nebezpečenstvo skrútenia apožiaru vnútri rúry.
Papierové vrecká Môže dôjsť kvznieteniu. Hrozí nebezpečenstvo požiaru vnútri rúry.
Penové materiály Pôsobením vysokých teplôt sa plastová pena môže rozpustiť aznehodnotiť pokrm.
Drevo Drevo sa vysušuje amôže počas varenia prasknúť.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 22 27.08.2018 11:48:33
SK
22
23
PRÍPRAVA MIKROVLNNEJ RÚRY
Názvy častí mikrovlnnej rúry apríslušenstva
Vybaľte rúru avšetko príslušenstvo.
Rúra je dodávaná snasledujúcim príslušenstvom:
Sklenený tanier 1
Podperný prstenec otočného taniera 1
Návod na obsluhu 1
Microwave
(Mikrovlnný výkon)
Weight/Time Defrost
(Rozmrazovanie podľa
hmotnosti/času)
Clock/Timer
(Hodiny/Minútka)
Stop/Clear
(Stop/Zr)
Start/+30Sec./Conrm
(Start/+30 s/Potvrdiť)
Timer/Weight/Auto Menu
(Čas/Hmotnosť/Auto Menu)
A) Ovládací panel
B) Hriadeľ otočného taniera
C) Podperný prstenec otočného taniera
D) Sklenený tanier
E) Pozorovacie okienko
F) Zostava dvierok
G) Bezpečnostná zámka dverí
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA
Náboj (dolná strana)
Sklenený tanier
Hriadeľ otočného taniera
Prstenec otočného taniera
1. Nikdy neklaďte sklenený tanier dnom nahor. Pohyb
skleneného taniera nesmie byť nijako obmedzený.
2. Nikdy nepoužívajte rúru bez podperného prstenca
askleneného taniera.
3. Všetky potraviny a nádoby musia byť položené na
sklenenom tanieri.
4. V prípade poškodenia skleneného taniera alebo
podperného prstenca kontaktujte najbližší autorizovaný
servis.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 23 27.08.2018 11:48:33
SK
24
25
INŠTALÁCIA NA DOSKE KUCHYNSKEJ LINKY
Odstráňte všetok obalový materiál avyberte všetky príslušenstvá.
Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený (pretlačené alebo prasknuté dvierka apodobne). Vprípade akýchkoľvek známok poškodenia
spotrebič neinštalujte.
Skriňa prístroja: Zpovrchu odstráňte všetky ochranné fólie. Neodstraňujte svetlohnedý sľudový ochranný kryt magnetrónu.
Inštalácia
1. Vyberte rovný povrch, sdostatkom miesta na vetranie prístroja.
Spotrebič musí byť umiestnený najmenej 7,5 cm od najblšej
steny.
Aspoň jedna strana musí byť voľná.
1) Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru nad rúrou.
2) Neodstraňujte nôžky rúry.
3) Zablokovanie vetracích otvorov môže zapríčiniť poškodenie
spotrebiča.
4) Spotrebič umiestnite čo možno najďalej od rozhlasového
atelevízneho prijímača.
Činnosť mikrovlnnej rúry môže rušiť pjem televízneho
arozhlasového signálu.
2 Spotrebič pripojte kštandardnej sieťovej zásuvke. Uistite sa, že sa napätie afrekvencia siete zhodujú súdajom na štítku spotrebiča.
UPOZORNENIE: Mikrovlnnú rúru neumiestňujte nad sporák alebo varnú dosku, ani do blízkosti iného zdroja tepla. Umiestnenie nad
alebo do blízkosti zdroja tepla môže mať za následok poškodenie rúry astratu platnosti záruky.
POUŽÍVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY
1. Nastavenie hodín
Po zapojení mikrovlnnej rúry do siete sa na LED displeji zobrazí „0:00“ aozve sa zvukový signál.
1) Stlačením tlačidla Clock/Timer vyberte funkciu hodín. Rozbliká sa údaj hodín.
2) Pomocou ovládača „
“ nastavte hodiny vrozmedzí 0 – 23.
3) Stlačte znovu tlačidlo Clock/Timer, rozbliká sa údaj minút.
4) Pomocou ovládača
“ nastavte minúty vrozsahu 0 – 59.
5) Ďalším stlačením tlačidla Clock/Timer proces nastavenia hodín ukončíte. Na displeji bude svietiť údaj hodín s blikajúcim
symbolom„:“.
Poznámka: 1) Správna funkcia hodín vyžaduje nastavenie času.
2) Počas nastavovania hodín môžete stlačiť tlačidlo Stop/Clear (Stop/Zrušiť), rúra sa automaticky prepne späť do
predchádzajúceho stavu.
2. Varenie vmikrovlnnej rúre
Stlačte tlačidlo Microwave aotočením „ “ zvoľte padovaný výkon. Stlte Start/+30Sec./Confirm apomocou „ “ nastavte
čas varenia. Stlačením Start/+30Sec./Confirm spustíte varenie.
Príklad: Ak chcete použiť 80 % výkonu avariť 20 minút, postupujte nasledujúcim spôsobom:
1) Stlačte tlačidlo Microwave (Mikro), na displeji sa rozsvieti „P100“.
2) Pomocou ovládača „
“ nastavte 80 % výkonu – otáčajte, kým sa na displeji nezobrazí „P80“.
3) Potvrďte stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm.
4) Otočením „
“ nastavte dĺžku varenia (otáčajte, kým sa na displeji nezobrazí „20:00“).
5) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm spustite varenie alebo stlačením Stop/Clear zrušte nastavenie.
Voľný priestor
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 24 27.08.2018 11:48:33
SK
24
25
Poznámka: Pri nastavovaní dĺžky varenia sa krok otočného ovládača mení podľa nastavenej dĺžky varenia nasledujúcim spôsobom:
Nastavený čas Krok ovládača
0 – 1 min. : 5 s
1 – 5 min. : 10 s
5 – 10 min. : 30 s
10 – 30 min. : 1 min.
30 – 95 min. : 5 min.
Tabka mikrovlnného výkonu
Mikrovlnný výkon 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %
Displej P100 P80 P50 P30 P10
3. Rýchly štart
1) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm vpokojovom režime spustíte varenie svýkonom 100 %, každým ďalším stlačením tlačidla
predĺžite varenie oďalších 30 sekúnd až do maximálnej dĺžky 95 minút.
2) Počas mikrovlnného varenia alebo rozmrazovania predĺžite každým stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm čas varenia o 30
sekúnd.
3) V pokojovom režime môžete otočením ovládača „
“ doľava nastaviť dĺžku varenia so 100 % výkonom a stlačením
Start/+30Sec./Confirm varenie spustiť.
4. Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1) Stlačte jedenkrát tlačidlo Weight/Time Defrost, na displeji sa zobrazí „dEF1.
2) Otočením ovládača „
“ nastavte hmotnosť potravín vrozsahu 100 až 2 000 g.
3) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm spustite rozmrazovanie.
5. Rozmrazovanie podľa času
1) Stlačte dvakrát tlačidlo Weight/Time Defrost, na displeji sa zobrazí „dEF2.
2) Otočením ovládača „
“ nastavte dĺžku rozmrazovania, maximálne možné nastavenie je 95 minút.
3) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm spustite rozmrazovanie. Výkon pri rozmrazovaní je P30 anie je možné ho zmeniť.
6. Funkcia kuchynskej minútky
1) Stlačte dvakrát tlačidlo Clock/Timer. Na displeji sa zobrazí 00:00 arozsvieti sa indikátor časovača.
2) Pomocou ovládača „
“ zadajte požadovaný čas odptu (maximálny interval je 95 minút).
3) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm potvte nastavenie, bude svietiť indikátor časovača.
4) Po uplynutí nastaveného času indikátor časovača zhasne aozve sa päťkrát zvukový signál. Ak sú nastavené hodiny prístroja, vráti sa
displej kzobrazeniu času.
Poznámka: Počas funkcie kuchynskej minútky sa nezobrazuje údaj hodín, ale čas odpočtu.
7. Automatické programy – Auto menu
1) Otočením „ “ doprava vyberte požadovaný program. Jednotlivé programy sa zobrazujú ako „A-1“ až „A-8.
2) Potvrďte stlačením Start/+30Sec./Confirm.
3) Otočením „
“ vyberte východiskovú hmotnosť, pozrite nasledujúcu tabuľku programov.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 25 27.08.2018 11:48:33
SK
26
27
4) Stlačením Start/+30Sec./Confirm spustite varenie.
Príklad: Ak chcete použiť funkciu „Auto Menu“ na varenie ryby shmotnosťou 350 g:
1) Otáčajte ovládačom „
“ vsmere hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí „A-6“.
2) Potvrďte stlačením Start/+30Sec./Confirm.
3) Otočením „
“ vyberte hmotnosť ryby (otáčajte, kým sa nezobrazí „350“).
4) Stlačením Start/+30Sec./Confirm spustite varenie.
Tabuľka programov Auto menu
Menu Hmotnosť (v g) Displej
A-1
PIZZA
200 g 200
400 g 400
A-2
MEAT (mäso)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-3
VEGETABLE (zelenina)
200 g 200
300 g 300
400 g 400
A-4
PASTA (cestoviny)
50 g(so 450 ml studenej
vody)
50
100 g(s 800 ml studenej
vody)
100
A-5
POTATO (zemiaky)
200 g 200
400 g 400
600 g 600
A-6
FISH (ryby)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-7
BEVERAGE (nápoje)
1 šálka (120 ml) 1
2 šálky (240 ml) 2
3 šálky (360 ml) 3
A-8
POPCORN
50 g 50
85 g 85
100 g 100
8. Viacfázová príprava pokrmov
Zadať je možné najviac 2 rôzne fázy prípravy. Ak je súčasťou prípravy rozmrazovanie, malo by byť nastavené ako prvá fáza.
Príklad: Ak chcete pokrm 5 minút rozmrazovať apotom 7 minút variť pri výkone 80 %, postupujte nasledovne:
1) Stlačte dvakrát tlačidlo Weight/Time Defrost (Rozmrazovanie), na displeji sa zobrazí „dEF2“.
2) Pomocou
“ nastavte dĺžku rozmrazovania na 5 minút (otáčajte, kým sa nezobrazí „5:00“).
3) Stlačte jedenkrát tlačidlo Microwave. Na displeji sa zobrazí „P100“.
4) Opätovným stlačením Microwave alebo otočením „
“ zvoľte mikrovlnný výkon 80 %.
5) Potvrďte stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm. Na displeji sa zobrazí „P80.
6) Pomocou
“ nastavte dĺžku varenia na 7 minút (otáčajte, kým sa nezobrazí „7:00“).
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 26 27.08.2018 11:48:33
SK
26
27
7) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm spustite prípravu pokrmu. Ozve sa zvukový signál pre prvú fázu aspustí sa odpočet času
rozmrazovania. Pri prechode do druhej fázy prípravy pokrmu sa znovu ozve zvukový signál. Po uvarení pokrmu (dokončení všetkých
z) zaznie päťkrát zvukový signál.
9. Kontrola údajov
1) Počas mikrovlnného ohrevu stlačte tlačidlo Microwave. Na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon. Po 3 sekundách sa displej vráti do
predchádzajúceho stavu.
2) Počas varenia môžete stlačením tlačidla Clock/Timer zistiť aktuálny čas. Na 3 sekundy sa zobrazí údaj hodín.
10. Detská poistka
Uzamknutie: V pokojovom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo Stop/Clear. Ozve sa dlhé pípnutie oznamujúce aktiváciu detskej
poistky a zobrazí sa ikona kľúča. Ak ste nastavili hodiny, zobrazí sa aktuálny čas. V opačnom prípade sa na LED
displeji zobrazí „ “.
Odomknutie: V uzamknutom stave stlačte na 3 sekundy tlačidlo Stop/Clear (Stop/Zruš). Ozve sa dlhé pípnutie oznamujúce
deaktiváciu detskej poistky aikona kľúča zmizne.
ODSTROVANIE PROBLÉMOV
Bežné
Mikrovlnná rúra ruší príjem
televízie.
Podobne ako vprípade iných malých spotrebičov, môže aj činnosť mikrovlnnej rúry rušiť príjem
rozhlasového atelevízneho vysielania. Tento jav je normálny.
Svetlo vrúre sa stlmí. Pri použití nižšieho výkonu mikrovĺn sa môže svetlo vrúre stlmiť. Tento jav je normálny.
Kondenzácia pary na dvierkach,
horúci vzduch zvetracích
otvorov.
Pri varení sa môže zpotravín uvoľňovať para. Väčšina vlhkosti sa odvedie vetracími otvormi, časť
však môže kondenzovať na chladných miestach, napríklad na dvierkach. Tento jav je normálny.
Rúra bola omylom spuste
prázdna.
Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpečné.
Problém Možná príčina Náprava
Rúru nie je možné zapnúť.
(1) Napájacia šnúra nie je riadne zapojená
do zásuvky.
Odpojte prívodnú šnúru apo 10 sekundách ju
opäť zapojte do zásuvky.
(2) Došlo kprepáleniu poistky alebo
vybaveniu ističa.
menu poistky alebo reset ističa zverte
pracovníkom autorizovaného servisu.
(3) Chybná elektrická zásuvka.
Skúste do zásuvky zapojiť iné elektrické
zariadenie.
Rúra nehreje. (4) Dvierka nie sú správne zatvorené. Dvierka riadne zavrite.
Hlučný otočný tanier.
(5) Nečistoty na oporných kolieskach ana
dne rúry
Očistite rúru podľa pokynov voddiele „Čistenie.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 27 27.08.2018 11:48:33
SK
28
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 23 l
Mikrovlnný výkon 800 W
Antikorové vyhotovenie
95-minútový časovač
8 programov pre automatické varenie
Automatické rozmrazovanie podľa hmotnosti
5 úrovní výkonu
Detská poistka
Priemer otočného taniera 270 mm
Hmotnosť 12,8 kg
Rozmery: 485 × 293 × 410 mm (š × v× h)
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý pkon: 1250 W
Prevádzková frekvencia: 2450 MHz
Hlučnosť: 60 dB
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov
na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia poitých elektrických aelektronických zariadení (platí včlenských krajinách EÚ aďaích európskych
krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad,
organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg-electro.eu.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
08/05
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 28 27.08.2018 11:48:34
PL
KUCHENKA MIKROFALOWA
29
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Uwaga: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie
obejmują wszystkich warunków isytuacji, mogących spowodować zagrenie.
Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne korzystanie
z urządzeń elektrycznych jest ostrność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to
na uwadze wtrakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za
szkody powstałe podczas transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania,
wahania napięcia oraz zmiany lub modykacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym,
korzystając zurządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na
etykiecie urządzenia iże gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko
musi być zainstalowane zgodnie zobowiązującymi przepisami zgodnymi
znormąEN.
2. Nie należy korzystać zurządzenia, jeżeli nie działa wprawidłowy sposób,
uszkodzone są drzwiczki lub przewód zasilający.
OSTRZEŻENIE: Osoby bez odpowiedniego przeszkolenia nie
powinny wykonywać żadnych napraw ani konserwacji, przy których
zachodzi konieczność demontażu jednej z osłon, chroniących przed
promieniowaniem mikrofalowym. Wszelkie naprawy i regulacje, wtym
wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym
serwisie! Przed naprawą należy odłączyć przewód zasilający od gniazda.
Zdjęcie osłon przy podłączonym przewodzie zasilania grozi obrażeniami
na skutek działania energii mikrofalowej lub prądu elektrycznego!
3. Chroń urządzenie przed bezpośrednim kontaktem zwodą iinnymi cieczami,
aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Nie zanurzaj przewodu
zasilającego ani wtyczki wwodzie!
4. Nie używaj kuchenki mikrofalowej na zewnątrz lub w wilgotnym
środowisku, nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi
rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
5. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia
przebywają dzieci.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 29 27.08.2018 11:48:34
PL
30
31
6. Nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez nadzoru.
7. Nie należy pozostawiać piekarnika podłączonego do gniazda zasilania
bez nadzoru. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego zgniazdka. Nie należy wyciągać wtyczki pociągając
za kabel. Odłącz kabel chwytając za wtyczkę.
8. Nie używaj kuchenki w pobliżu źródeł ciepła, np. piekarnika. Chroń
urządzenie przed promieniowaniem słonecznym.
9. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych
krawędzi.
10. Aby obniżyć ryzyko pożaru wewnątrz kuchenki, należy przestrzegać
poniższych zasad:
a) Nie ogrzewaj potraw zbyt długo.
b) Przed włożeniem do kuchenki torebek papierowych lub plastikowych
usuń znich wszelkie spinacze.
c) Nie podgrzewaj wkuchence oleju ani tłuszczu do smażenia, ponieważ nie
można kontrolować ich temperatury. Kuchenka nie służy do smażenia.
Gorący olej może uszkodzić kuchenkę i naczynia oraz spowodować
oparzenia.
d) Po użyciu wytrzyj drzwiczki, uszczelkę i wnętrze kuchenki ściereczką
zamoczoną wwodzie zpłynem do mycia naczyń, anastępnie wytrzyj
kuchenkę do sucha. Należy w ten sposób usunąć zanieczyszczenia,
tłuszcz iresztki jedzenia.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwi (lub ich uszczelka) są uszkodzone, nie wolno
używać kuchenki i należy oddać ją do naprawy w profesjonalnym
serwisie. Kuchenka powinna być w odpowiedni sposób czyszczona,
a resztki żywności powinny być usuwane. Nieutrzymywanie kuchenki
w czystości może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może
negatywnie wpłynąć na okres użytkowania urządzenia idoprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzew
wkuchence idoprowadzić do pożaru. Nie używaj do czyszczenia środków
trących. Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą myjki parowej.
e) Jeżeli podgrzewane jedzenie zapali się lub zacznie się zniego wydobywać
dym, nie otwieraj kuchenki, ale natychmiast ją wyłącz iwyjmij wtyczkę
przewodu zasilającego zgniazdka, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
ewentualnego ognia.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 30 27.08.2018 11:48:34
PL
30
31
f) Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas korzystania
z jednorazowych naczyń plastikowych lub innych materiałów
łatwopalnych, aby zapobiec zapłonowi.
11. Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu lub nagłego zagotowania, należy
przestrzegać poniższych zasad:
OSTRZEŻENIE: Płyny i inne potrawy nie mogą być ogrzewane
wzamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem. Dotyczy to
także butelek dziecięcych zzakrętką lub ze smoczkiem.
a) Płyny podgrzewaj wnaczyniu zszerokim otworem, apo podgrzaniu nie
dotykaj go przez 20 sekund, aby zawartość nie wykipiała inie wylała się.
b) W kuchence nie wolno podgrzewać jaj w skorupkach, całych jaj
ugotowanych na twardo, wody zawierającej tłuszcz lub olej ani
zamkniętych naczyń szklanych, które mogłyby wybuchnąć również po
zakończenia ogrzewania. Ziemniaki, parówki i kasztany należy przed
włożeniem do kuchenki obrać lub przebić.
c) Ogrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione
wrzenie, zczym należy się liczyć podczas trzymania naczynia.
d) Należy wymieszać lub wstrząsnąć zawartość butelek do karmienia
oraz żywności dla dzieci przed podaniem. Należy także sprawdzić
temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć poparzenia.
12. Po zakończeniu podgrzewania naczynia są bardzo gorące. Należy wyjmować
je wrękawicach kuchennych. Gorąca para może spowodować oparzenia
rąk itwarzy.
13. Pokrywki naczyń lub folię spożywczą należy zdejmować powoli, zdaleka
od twarzy. Wpodobny sposób należy otwierać woreczki zpopcornem.
14. Aby uniknąć rozbicia talerza obrotowego:
a) Przed czyszczeniem pozostaw talerz do ostygnięcia.
b) Nie stawiaj na zimnym talerzu gorącego jedzenia ani naczyń.
c) Na gorącym talerzu nie stawiaj mrożonych produktów ani zimnych
naczyń.
15. Upewnij się, że naczynia wtrakcie podgrzewania nie dotykają wewnętrznych
ścian kuchenki.
16. W kuchence nie należy przechowywać pożywienia ani innych przedmiotów.
Kuchenka może uruchomić się samoczynnie przy uderzeniu pioruna wsieć
elektryczną.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 31 27.08.2018 11:48:34
PL
32
33
17. Nie włączaj kuchenki, jeżeli nie znajdują się w niej produkty spożywcze.
Mogłoby to spowodować jej uszkodzenie. Nie należy zapychać ani blokować
otworów wentylacyjnych urządzenia.
18. Stosowanie innych akcesoriów od zalecanych przez producenta grozi utratą
gwarancji.
19. Używaj urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukcji. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek
nieprawidłowego stosowania urządzenia.
20. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania żywności
i napojów. Suszenie żywności lub odzieży, podgrzewanie poduszek
rozgrzewających, obuwia, gąbek do mycia, mokrych ubrań i podobnych
przedmiotów może doprowadzić do zranienia lub pożaru.
21. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz zastosowań
takich, jak:
- aneksy kuchenne wsklepach, biurach ipozostałych miejscach pracy
- urządzenia stosowane wrolnictwie
- urządzenia używane przez gości whotelach, motelach itp.
- urządzenia używane w przedsiębiorstwach zapewniających nocleg ze
śniadaniem.
22. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, osoby starsze iosoby
o ograniczonych zdolnościach psychozycznych lub niewystarczającym
doświadczeniu i znajomościach, jeżeli są pod nadzorem lub zostały
odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie
ikonserwację można powierzyć dzieciom od 8 lat, ale tylko pod nadzorem.
Nie należy wystawiać się na działanie promieniowania
mikrofalowego
1. Nie wolno próbować włączać urządzenia, kiedy otwarte są drzwiczki.
Grozi to wystawieniem na szkodliwe promieniowanie mikrofalowe. Nie
należy próbować przytrzymywać ani modykować zamka bezpieczeństwa
drzwiczek.
2. Pomiędzy drzwiczki kuchenki nie należy wkładać żadnych przedmiotów.
Na uszczelkach oraz przylegającej do nich powierzchni nie powinno być
żadnych śladów brudu ani resztek środków czyszczących.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 32 27.08.2018 11:48:34
PL
32
33
3. Nie należy próbować uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Po zamknięciu
drzwiczki powinny być idealnie szczelne.
Przykładowe niebezpieczne uszkodzenie drzwiczek:
a) WGNIECENIE drzwiczek.
b) Poluzowane lub ułamane ZAWIASY oraz ZABEZPIECZENIA drzwiczek.
c) USZCZELKA DRZWI LUB PRZYLEGAJĄCA DO NIEJ POWIERZCHNIA RAMY
KUCHENKI.
Napraw iregulacji kuchenki może dokonywać wyłącznie wykwalikowany
specjalista.
4. Podobnie, jak wprzypadku innych urządzeń do pieczenia, wtrakcie obsługi
kuchenki konieczny jest ciągły nadzór, ze względu na zagrożenie pożarowe.
Jeżeli wybuchnie pożar:
1. Nie otwieraj drzwiczek kuchenki.
2. Wyłącz kuchenkę iwyciągnij wtyczkę zgniazdka.
3. Wyłącz główny wyłącznik prądu elektrycznego.
CZYSZCZENIE
Upewnij się, że kuchenka została odłączona od zasilania poprzez
wyjęcie wtyczki zgniazdka.
1. Wyczyść wnętrze kuchenki wilgotną szmatką.
2. Umyj akcesoria wwodzie zmydłem.
3. Zanieczyszczoną ramę drzwiczek, uszczelkę ijej okolicę należy ostrożnie
oczyścić wilgotną szmatką, zmoczoną wwodzie zniewielką ilością płynu
do mycia naczyń, anastępnie wytrzeć do sucha.
Kuchenka musi być uziemiona. Wtyczkę przewodu zasilania można podłączyć
tylko do odpowiednio uziemionego gniazdka. Wrazie jakichkolwiek wątpliwości
dot. sprawności instalacji el. lub awarii kuchenki należy skorzystać z usług
wykwalikowanego elektryka.
1. Kuchenka mikrofalowa posiada krótki kabel zasilający, aby zmniejszyć
ryzyko zaplątania kabla lub przypadkowego zawadzenia.
2. Przedłużacz musi spełniać następujące warunki:
a) Wartości nominalne obciążenia elektrycznego przedłużacza igniazdka
muszą odpowiadać wartościom nominalnym kuchenki mikrofalowej.
b) Przedłużacz musi być trójżyłowy, ajego wtyczka igniazdko muszą być
uziemione.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 33 27.08.2018 11:48:34
PL
34
35
c) Kabel musi być schowany, nie może zwisać zblatu stołu, gdzie łatwo
byłoby oniego zawadzić lub przypadkowo wyciągnąć zgniazdka.
PRZYBORY INACZYNIA
UWAGA
Niebezpieczeństwo urazu
Stosuj wyłącznie naczynia przeznaczone do użytku w kuchenkach
mikrofalowych. Szczelnie zamknięte naczynia mogą wybuchnąć w trakcie
podgrzewania. Pojemniki naly przed podgrzewaniem otworzyć,
aopakowania plastikowe przedziurawić, patrz: Materiały, które mogą inie mogą
być stosowane do podgrzewania produktów wkuchence mikrofalowej. Oprócz
metali są też inne materiy, które nie mogą być używane do podgrzewania
produktów spożywczych wkuchence mikrofalowej. Wrazie niepewności, czy
dany materiał nadaje się do użycia wkuchence mikrofalowej, naly postępować
wponiższy sposób:
Test naczyń kuchennych:
1. Napełnij naczynie zimną wodą (250 ml).
2. Ogrzewaj przez 1 minutę przy maksymalnej mocy kuchenki.
3. Ostrożnie dotknij naczynia i sprawdź jego temperaturę. Jeżeli naczynie
jest ciepłe, nie należy używać go do podgrzewania jedzenia wkuchence
mikrofalowej.
4. Nie należy podgrzewać dłużej niż 1 minutę.
NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci: Dzieci nie powinny bawić się materiałami
opakowaniowymi. Nie pozwalaj dzieciom bawić się torbami plastikowymi.
Niebezpieczeństwo uduszenia.
Gorąca powierzchnia!
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 34 27.08.2018 11:48:34
PL
34
35
Materiały, które mogą być stosowane wkuchence mikrofalowej
Naczynie Uwagi
Blachy do
pieczenia
Stosować się do zaleceń producenta. Dno naczynia musi znajdować się min. 5 mm nad talerzem obrotowym.
Wprzeciwnym razie talerz obrotowy może pęknąć.
Talerze Stosować wyłącznie talerze inaczynia przeznaczone do użytku wkuchenkach mikrofalowych. Stosować się do
zaleceń producenta. Nie używać pękniętych ani uszkodzonych nacz.
Szklanki idzbanki
ze sza
Naly zawsze zdjąć pokrywkę/zakrętkę. Produkt można co najwyżej lekko podgrzać. Nie wolno gotować!
Większość szklanek idzbanków ze szkła nie jest odporna na wysokie temperatury imoyby popękać.
Szklane
brytfanny
Stosować wącznie brytfanny odporne na działanie wysokiej temperatury. Sprawdzić, czy brytfanna nie
posiada metalowych elementów. Nie używać pękniętych ani uszkodzonych naczyń.
Woreczki do
pieczenia
Stosować się do zaleceń producenta. Nie zamykać przy pomocy metalowych klipsów. Należy pozostawić
woreczki lekko otwarte, aby para moa swobodnie wydostać się na zewnątrz.
Talerze
papierowe
Nadają się tylko do podgrzania lub krótkiego gotowania. Wtrakcie podgrzewania nie pozostawiać urządzenia
bez nadzoru.
Serwetki
papierowe
ywać do przykrycia produktów iusunięcia roztopionego tłuszczu. Stosować do krótkotrwałego gotowania.
Wtrakcie podgrzewania nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru.
Papier do
pieczenia
ywać do przykrycia produktów, do zapakowania wtrakcie duszenia iw celu ochrony kuchenki przed
zabrudzeniem.
Plastiki Stosować wącznie talerze inaczynia przeznaczone do użytku wkuchenkach mikrofalowych. Stosować się do
zaleceń producenta. Naczynia plastikowe, przeznaczone do użytku wkuchence mikrofalowej, muszą posiadać
odpowiednie oznaczenie: „Nadaje się do użytku wkuchence mikrofalowej”. Niektóre plastiki miękną na skutek
ugotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury. Woreczki do gotowania ipieczenia należy przeciąć,
przedziurawić lub winny sposób umożliwić wydostanie się pary na zewnątrz – patrz zalecenia producenta.
Plastikowa folia
opakowaniowa
Stosować wącznie talerze inaczynia przeznaczone do użytku wkuchenkach mikrofalowych. Używać do
przykrycia produktów izachowania ich wilgotności wtrakcie gotowania. Folia plastikowa nie powinna dotykać
produktów spożywczych wtrakcie podgrzewania.
Termometry Stosować wyłącznie termometry, przeznaczone do użytku wkuchenkach mikrofalowych. (Termometry do
mięsa, pieczywa iciast.)
Papier
woskowany
ywać do przykrycia produktów, wcelu zachowania ich wilgotności oraz zapobieżenia zabrudzeniu kuchenki.
Materiały, których nie wolno stosować wtrakcie podgrzewania produktów wkuchence
mikrofalowej
Naczynia iprzybory Uwagi
Blachy itace aluminiowe Mogłyby zostać zdeformowane. Produkt należy przełożyć do naczynia, nadającego się do użytku
wkuchence mikrofalowej.
Kartony ipojemniki na
żywność zmetalowym
uchwytem
Moyby zostać zdeformowane. Produkt należy przełyć do naczynia, nadającego się do użytku
wkuchence mikrofalowej.
Naczynia metalowe lub
posiadające metalowe
elementy
Mikrofale nie przenikają przez metal. Metalowa obwódka może zostać zdeformowana.
Druciane zaciski Moyby zostać zdeformowane ispowodować par.
Torebki papierowe Są łatwopalne. Mogłyby spowodować pożar.
Naczynia zpianki Na skutek działania wysokiej temperatury pianka może się rozpuścić, zanieczyszczając żywność.
Drewno Drewno wysusza się imoże popękać wtrakcie ogrzewania.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 35 27.08.2018 11:48:34
PL
36
37
PRZYGOTOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Nazwy części kuchenki mikrofalowej iakcesoriów
Rozpakuj kuchenkę iwszystkie jej elementy.
W opakowaniu powinny znajdować się następujące części:
Szklany talerz 1
Pierścień nośny talerza obrotowego 1
Instrukcja obsługi 1
Microwave
(Moc wyjściowa mikrofal)
Weight/Time Defrost
(Rozmrażanie wg wagi/czasu)
Clock/Timer
(Godziny/Stoper)
Stop/Clear
(Stop/Anuluj)
Start/+30Sec./Conrm
(Start/+30 s/Potwierdź)
Timer/Weight/Auto Menu
(Czas/Masa/Auto Menu)
A) Panel sterowania
B) Wał talerza obrotowego
C) Pierścień nośny talerza obrotowego
D) Szklany talerz
E) Okienko
F) Drzwiczki
G) Zamek bezpieczeństwa drzwi
MONTAŻ TALERZA OBROTOWEGO
Nabój (dolna cść)
Szklany talerz
Wał talerza obrotowego
Pierścień nośny talerza obrotowego
1. Szklany talerz nie może być kładziony dnem do góry.
Ruch talerza szklanego nie może być w żaden sposób
ograniczony.
2. Kuchenki należy używać tylko wpołączeniu zpierścieniem
nośnym iszklanym talerzem.
3. Naczynia i produkty spożywcze muszą być zawsze
umieszczone na szklanym talerzu.
4. W wypadku uszkodzenia szklanego talerza lub pierścienia
nośnego należy skontaktować się z najblszym
autoryzowanym serwisem.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 36 27.08.2018 11:48:34
PL
36
37
MONTAŻ WKUCHNI
Naly usunąć opakowania iwyjąć wszystkie akcesoria.
Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone (czy nie posiada wgnieceń, czy nie są uszkodzone drzwiczki itp.). W wypadku oznak
uszkodzenia nie należy instalować urządzenia.
Obudowa urządzenia: Zpowierzchni należy usunąć folie ochronne. Nie należy usuwać brązowej osłony magnetronu.
Montaż
1. Wybierz płaską powierzchnię z wystarczającą ilością miejsca do
wentylacji urządzenia.
Urządzenie musi być umieszczone przynajmniej 7,5 cm od
najbliższej ściany.
Przynajmniej zjednej strony musi być swobodny dostęp.
1) Wolna przestrzeń nad kuchenką powinna wynosić
przynajmniej 30 cm.
2) Nie należy demontować nóżek kuchenki.
3) Blokada otworów wentylacyjnych może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
4) Urządzenie należy umieścić jak najdalej od odbiornika
radiowego lub telewizyjnego.
Dzianie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia sygnału radiowego itelewizyjnego.
2 Podłącz urządzenie do standardowego gniazdka sieciowego. Należy się upewnić, że napięcie iczęstotliwość odpowiadają danym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
UWAGA: Nie wolno umieszczać kuchenki mikrofalowej nad kuchenką lub płytą grzewc, ani w pobliżu innych źródeł ciepła.
Umieszczenie nad lub wpobliżu źródła ciepła mogłoby spowodować uszkodzenie kuchenki iutratę gwarancji.
KORZYSTANIE ZKUCHENKI MIKROFALOWEJ
1. Ustawienie zegara
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do sieci na ekranie LED pojawi się „0:00” irozlegnie się sygnał dźwiękowy.
1) Naciśnięcie przycisku Clock/Timer spowoduje wybór funkcji zegara. Na ekranie będzie migać czas.
2) Za pomocą regulatora „
” naly ustawić godziny wprzedziale 0-23.
3) Po naciśnięciu przycisku Clock/Timer zaczną migać minuty.
4) Za pomoregulatora
” naly ustawić godziny wprzedziale 0-59.
5) Naciśnięcie przycisku Clock/Timer spowoduje zakończenie ustawiania godziny. Na ekranie będzie wyświetlona godzina wraz
zmigającym symbolem „ : ”.
Uwaga: 1) Prawidłowe funkcjonowanie zegara wymaga ustawienia czasu.
2) W trakcie wprowadzania ustawień można nacisnąć przycisk Stop/Clear (Stop/Anuluj), aby przączyć kuchenkę do
poprzedniego stanu.
2. Gotowanie wkuchence mikrofalowej
Naciśnij przycisk Microwave iwybierz moc poprzez przekręcenie „ . Naciśnij Start/+30Sec./Confirm iza pomocą „ ” ustaw
czas gotowania. Naciśnięcie Start/+30Sec./Confirm spowoduje rozpoczęcie gotowania.
Przyad: Wrazie potrzeby wykorzystania 80 % mocy podczas 20 minut gotowania, należy postępować wnastępujący sposób:
1) Nacisnąć przycisk Microwave (Mikro), na ekranie pojawi się „P100.
2) Za pomocą regulatora „
” naly ustawić 80 % mocy – należy obracać regulator dopóki na ekranie nie pojawi się „P80.
3) Należy potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm.
4) Obracanie „
” powoduje zmianę czasu gotowania (należy obracać dopóki na ekranie nie pojawi się „20:00”).
Wolna
przestrzeń
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 37 27.08.2018 11:48:34
PL
38
39
5) Naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm spowoduje włączenie gotowania, a przycisk Stop/Clear anuluje wprowadzone
ustawienia.
Uwaga: Podczas regulacji czasu gotowania krok obrotowego regulatora zmienia się wnastępujący sposób:
Ustawiony czas Krok regulatora
0–1 min. : 5 s
1-5 min. : 10 s
5-10 min. : 30 s
10-30 min. : 1 min
30-95 min. : 5 min
Tabela mocy kuchenki mikrofalowej
Moc wyjściowa mikrofal 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %
Wyświetlacz P100 P80 P50 P30 P10
3. Szybki start
1) Naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm w trybie bezczynności spowoduje rozpoczęcie gotowania z mocą 100 %, każde
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje wydłużenie gotowania o30 sekund aż do maksymalnej długości 95 minut.
2) Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej lub rozmrażania przycisk Start/+30Sec./Confirm przey czas gotowania
o30sekund.
3) W trybie czuwania można poprzez przekręcenie regulatora „
” wlewo ustawić czas gotowania z mocą 100%, a naciśnięcie
przycisku Start/+30Sec./Confirm spowoduje rozpoczęcie gotowania.
4. Rozmrażanie wg masy
1) Naciśnij raz przycisk Weight/Time Defrost, na ekranie pojawi się „dEF1.
2) Poprzez przekręcanie regulatora „
” naly ustawić wagę pokarmu wzakresie od 100 do 2000 g.
3) Naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm uruchomi rozmrażanie.
5. Rozmrażanie wg czasu
1) Naciśnij dwa razy przycisk Weight/Time Defrost, na ekranie pojawi się „dEF2”.
2) Obracając pokrętło
” ustaw czas rozmrania, maksymalnie można ustawić 95 minut.
3) Naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm uruchomi rozmrażanie. Moc wtrakcie rozmrażania wynosi P30 inie można jej zmienić.
6. Funkcje stopera kuchennego
1) Naciśnij dwa razy przycisk Clock/Timer. Na ekranie pojawi się 00:00 iwskaźnik czasomierza.
2) Za pomocą regulatora „
” naly ustawić czas odliczania (maksymalny interwał wynosi 95 minut).
3) Naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm spowoduje potwierdzenie ustawienia, na ekranie będzie świecić wskaźnik
czasomierza.
4) Po upływie ustawionego czasu wskaźnik czasomierza zgaśnie iusłyszysz pięć sygnałów dźwiękowych. Jeśli zostało przeprowadzone
nastawienie czasu urządzenia, ekran ponownie będzie pokazywał ustawiony czas.
Uwaga: Podczas korzystania zczasomierza nie jest wyświetlany zegar, ale czas odliczania.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 38 27.08.2018 11:48:34
PL
38
39
7. Programy automatyczne – Auto menu
1) Przekręcenie „ ” wprawo spowoduje wyr programu. Poszczególne programy są wwietlane jako „A-1” aż do „A-8”.
2) Potwierdź za pomocą naciśnięcia Start/+30Sec./Confirm.
3) Wybierz wagę poprzez przekręcenie „
” (patrz następująca tabelka programów).
4) Naciśnięcie Start/+30Sec./Confirm spowoduje rozpoczęcie gotowania.
Przyad: Jeśli chcesz skorzystać zfunkcji „Auto Menu” do gotowania ryby owadze 350 g:
1) Obracaj regulator „
” zgodnie zkierunkiem ruchu wskazówek zegara, dopóki na ekranie nie pojawi się „A-6”.
2) Potwierdź za pomocą naciśnięcia Start/+30Sec./Confirm.
3) Poprzez obracanie „
” wybierz masę ryby (naly obracać aż do wyświetlenia „350”).
4) Naciśnięcie Start/+30Sec./Confirm spowoduje rozpoczęcie gotowania.
Tabela programów Auto Menu
Menu Masa (w g) Wyświetlacz
A-1
PIZZA
200 g 200
400 g 400
A-2
MEAT (mięso)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-3
VEGETABLE (warzywa)
200 g 200
300 g 300
400 g 400
A-4
Pasta (makaron)
50 g(z 450 ml zimnej wody) 50
100 g(z 800 ml zimnej wody) 100
A-5
POTATO (ziemniaki)
200 g 200
400 g 400
600 g 600
A-6
FISH (ryby)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-7
BEVERAGE (napoje)
1 szklanka (120 ml) 1
2 szklanki (240 ml) 2
3 szklanki (360 ml) 3
A-8
POPCORN
50 g 50
85 g 85
100 g 100
8. Wielofazowe przygotowanie żywności
Można wprowadzić maksymalnie 2 różne fazy przygotowania. Jeśli rozmranie jest częścią przygotowań, powinno być ustawione jako
pierwsza faza.
Przyad: Jeśli chcesz żywność rozmrażać przez 5 minut, anastępnie przez 7 minut gotować przy mocy 80 %, postępuj wnastępujący
sposób:
1) Naciśnij dwa razy przycisk Weight/Time Defrost (Rozmrażanie) na wwietlaczu pojawi się „dEF2.
2) Poprzez obracanie
” ustaw długość rozmrażania na 5 minut (obracaj, dopóki na ekranie nie pojawi się „5:00).
3) Naciśnij raz przycisk Microwave. Na wwietlaczu pojawi się „P100.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 39 27.08.2018 11:48:34
PL
40
41
4) Poprzez ponowne naciśnięcie Microwave lub przekręcenie „ ” wybierz moc kuchenki mikrofalowej 80 %.
5) Należy potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm. Na wyświetlaczu pojawi się „P80.
6) Poprzez obracanie
” ustaw długość gotowania na 7 minut (obracaj, dopóki na ekranie nie pojawi się „7:00”).
7) Naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm uruchomi przygotowanie pokarmu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy dla pierwszej
fazy i zostanie uruchomione odliczanie czasu rozmrażania. Podczas przejścia do drugiej fazy przygotowania pokarmu ponownie
usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po ugotowaniu posiłku (ukończenie wszystkich faz) uyszysz pć razy sygnał dźwiękowy.
9. Kontrola danych
1) Podczas mikrofalowego ogrzewania naciśnij przycisk Microwave. Na ekranie przez 3 sekundy zostanie wwietlona aktualna moc.
Po 3 sekundach ekran wróci do stanu poprzedniego.
2) Podczas gotowania można poprzez naciśnięcie przycisku Clock/Timer sprawdzić aktualny czas. Na 3 sekundy pojawi się zegar.
10. Zabezpieczenie przed dziećmi
Zablokowanie: W trybie czuwania naciśnij przez 3 sekundy przycisk Stop/Clear. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący
aktywację zabezpieczenia przed dziećmi, ana ekranie pojawi się ikona kłódki. Jeśli został ustawiony czas zegara, na
ekranie pojawi się aktualny czas. Wprzeciwnym wypadku na ekranie LED pojawi się „
”.
Odblokowanie: W stanie zablokowanie naciśnij przez 3 sekundy przycisk Stop/Clear (Stop/Anuluj). Usłyszysz długi sygnał
więkowy sygnalizujący wyłączenie zabezpieczenia przed dziećmi, az ekranu zniknie ikona kłódki.
USUWANIE PROBLEMÓW
Najczęstsze
Kuchenka mikrofalowa zaóca
odbiór telewizji.
Podobnie jak wwypadku innych małych urdzeń, dzianie kuchenki mikrofalowej może
zakłócać sygnał radiowy lub telewizyjny. Jest to całkowicie normalne.
Światło wkuchence przygasa. Światło może być mniej intensywne przy stosowaniu niższej mocy mikrofal. Jest to całkowicie
normalne.
Kondensacja pary na drzwiach,
gorące powietrze wydobywające
się zotworów wentylacyjnych.
W trakcie gotowania może wydobywa się para zproduktów. Większość wilgoci jest
odprowadzana otworami wentylacyjnymi, jednakże część może się skraplać wchłodnych
miejscach, np. na drzwiach. Jest to całkowicie normalne.
Przez pomyłkę została
uruchomiona pusta kuchenka.
Nie wolno uruchamiać kuchenki bez jedzenia. Jest to bardzo niebezpieczne.
Problem Możliwa przyczyna Naprawa
Kuchenki nie można włączyć.
(1) Przewód zasilający nie jest właściwie
podłączony do gniazdka.
Odłącz przewód zasilający ipodłącz ponownie
po 10 sekundach.
(2) Doso do spalenia lub wyjęcia
bezpiecznika.
Wymianę lub ponowne korzystanie
zbezpiecznika należy zlecić autoryzowanemu
serwisowi.
(3) Wadliwe gniazdko elektryczne.
Spróbować podłączyć do gniazdka inne
urządzenia.
Kuchenka nie grzeje. (4) Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte. Zamknij drzwi.
ośny talerz obrotowy.
(5) Zanieczyszczenia na kółkach
podpierających idnie kuchenki
Wyczcić kuchenkę zgodnie zzaleceniami
wczęści „Czyszczenie”.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 40 27.08.2018 11:48:35
PL
40
41
DANE TECHNICZNE
Pojemność 23 l
Moc wyjściowa mikrofal 800 W
Nierdzewne wykończenie
Programator 95 minut
8 programów automatycznego gotowania
Automatyczne rozmrażanie wg wagi
5 poziomów ustawienia mocy
Blokada dziecięcia
Talerz obrotowy ośrednicy 270 mm
Waga 12,8 kg
Wymiary: 485 × 293 × 410 mm (sz × wys × gł)
Napięcie nominalne: 230 V~ 50 Hz
Moc nominalna: 1250 W
Częstotliwość robocza: 2450 MHz
Poziom hałasu: 60 dB
EKSPLOATACJA IUSUWANIE ODPADÓW
Papier słący do owinięcia itektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy zplastiku – wrzuc
do pojemników zplastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE iinnych krajów
europejskich zwprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego
iśrodowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. Wcelu uzyskania dalszych informacji orecyklingu tego
produktu należy się skontaktować zlokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem odpadów
lub sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej ibezpieczeństwa urdzeń
elektrycznych.
Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
08/05
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 41 27.08.2018 11:48:35
43
HU
MIKROHULLÁMÚ SÜ
42
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Olvassa el gyelmesen és akésőbbi felhasználásokhoz is őrizze
meg!
Figyelmeztetés! A jelen útmutaban feltüntetett biztonsági előírások
és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt,
amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie,
hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárha
elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket haszló és keze
felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék
helytelen használatából, alózati feszültségingadozásokból, vagy akészülék
bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért.
A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos
készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett
biztonsági utasításokat:
1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati
aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke
megegyezik-e akészülék típuscímkéjén feltüntetett tápfeszültség értékével.
Afali aljzat feleljen meg avonatkozó EN szabványok előírásainak.
2. Ne használja a sütőt, ha sérült az ajtaja, hibásan működik, vagy sérült
ahálózati vezetéke.
FIGYELEM! A mikrohullámú sugárzás veszélyes az egészségre, ezért
akészülék bármilyen burkolatát illetéktelen személy nem szerelheti le.
A javítást bízza mindig a márkaszervizre. A készülék minden javítását,
beleértve a hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! Javítás előtt
húzza ki ahálózati vezetéket afali aljzatból. Amennyiben aburkolatot
akkor szereli le, amikor akészülék még ahálózathoz van csatlakoztatva,
akkor akészüléket javító személyt áramütés vagy mikrohullámú sugárzás
érheti!
3. A készüléket óvja víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés
érheti. Ahálózati vezetéket és acsatlakozódugót vízbe mártani tilos!
4. A mikrohullámú sütőt szabadban vagy nedves környezetben használni tilos!
Ahálózati vezetéket és akészüléket nedves kézzel ne fogja meg. Áramütés
veszélye!
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 42 27.08.2018 11:48:35
HU
43
42
5. Szenteljen fokozott gyelmet a sütő használatának, ha gyermekek
közelében használja.
6. A mikrohullámú sütőt üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül.
7. Lehetőleg soha ne hagyja az áram alá helyezett sütőt felügyelet nélkül.
Karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali
aljzatból. Acsatlakozódugót avezetéknél fogva ne húzza ki afali aljzatból.
Aművelethez fogja meg acsatlakozódugót.
8. Soha ne használja a mikrohullámú sütőt hőforrás, pl. konyhai tűzhely
közelében. Óvja akészüléket aközvetlen napsugárzástól.
9. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles
eszközökre se helyezze rá.
10. A mikrohullámú sütő belsejében keletkező tűz akövetkező intézkedésekkel
előzhető meg:
a) Ne melegítse túl az ételt.
b) Mielőtt apapír vagy műanyag zacskókat asütőbe helyezné, távolítsa el
róluk afémkapcsokat.
c) Soha ne melegítsen sütéshez használt olajt vagy zsírt asütőben, mert
az olaj hőmérséklete nem szabályozható. Amikrohullámú sütőben ne
készítsen olajban sült ételeket. Aforró olaj károsíthatja asütő részeit és
akonyhai edényeket, valamint égési sérüléseket okozhat.
d) A használatot követően mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje
meg az ajtót, az ajtó szigetelését és asütő belsejét, majd azokat törölje
szárazra. Ezzel eltávolíthatók a lerakódott szennyeződések, zsír és
esetleges ételmaradékok.
FIGYELEM! Soha ne használja asütőt, ha akészülék ajtaja vagy szigetelése
sérült, ajavítást bízza szakemberre. Asütőt rendszeresen tisztítsa meg,
abból az ételmaradékokat mindig távolítsa el. A sütő tisztításának
az elhanyagolása a készülék felületeinek a sérüléséhez vezethet, ami
akészülék meghibásodását okozhatja, illetve akészülék élettartamának
acsökkenéséhez vezet. Alerakódott zsírréteg túlmelegedhet, és füstöt,
vagy akár tüzet is okozhat. A tisztításhoz soha ne használjon karcoló
hatású tisztítószereket. A készüléket gőzfejlesztő készülékkel tisztítani
tilos.
e) Ha asütőben készülő étel füstölni vagy égni kezd, kapcsolja ki asütőt,
húzza ki ahálózati vezetéket afali aljzatból és hagyja zárva az ajtót (az
esetleges tűz magától elalszik és nem terjed tovább).
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 43 27.08.2018 11:48:35
HU
44
45
f) Egyszer használatos műanyag-, papír- vagy más gyúlékony anyagból
készült edények használata esetén soha ne hagyja felügyelet nélkül
asütőt (ezek az anyagok begyulladhatnak).
11. A robbanás- vagy hirtelen felforrás veszélyét a következő módon
csökkentheti:
FIGYELEM! Folyadékokat vagy más ételeket zárt edényben ne melegítsen
fel, mert akeletkező nyomástól az edény szétrobbanhat. Zárt edénynek
kell tekinteni amenetes cumisüvegeket is.
a) Folyadékok melegítéséhez széles torkú edényt használjon, majd
amelegítést követően hagyja 20 másodpercig állni, nehogy atartalma
robbanásszerűen felforrjon.
b) Soha ne melegítsen a mikrohullámú sütőben tojást héjastól,
keményre főzött egész tojást, zsírt vagy olajat tartalmazó vizet és zárt
üvegedényeket, mert felrobbanhatnak (akár a mikrohullámú sütőből
való kivétel után is). Mielőtt burgonyát, virslit vagy gesztenyét tenne
asütőbe, lyukassza ki őket, nehogy felrobbanjanak.
c) Mikrohullámú főzéskor aforrás később is bekövetkezhet, ezért bánjon
nagyon óvatosan afelmelegített folyadékokkal.
d) A cumisüvegek tartalmát és abébiételeket az etetés előtt keverje össze
vagy rázza fel, és ellenőrizze le ahőmérsékletüket, nehogy égési sérülés
okozzanak.
12. A melegítést követően az edények forrók. Akivételükhöz használjon konyhai
kesztyűt. Vigyázzon, nehogy aforró gőz megégesse az arcát vagy akezét.
13. Mindig afedő vagy afólia legtávolabbi részét kezdje el óvatosan felemelni.
Apattogatott kukoricát tartalmazó zacskókat és asütőzacskókat az arcától
biztonságos távolságban nyissa ki.
14. Hogy el ne törjön aforgótányér:
a) A tisztítás előtt aforgótányért hagyja kihűlni.
b) A hideg forgótányérra soha ne helyezzen semmilyen forró ételt se
edényt.
c) A forró forgótányérra soha ne helyezzen mélyhűtött élelmiszert, se hideg
edényeket.
15. Ellenőrizze le, hogy melegítés közben az edények nem érnek hozzá asütő
belső falaihoz.
16. Soha ne tároljon a sütőben élelmiszereket és egyéb tárgyakat. Ha az
elektromos hálózatba villám csap be, akkor asütő magától bekapcsolhat.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 44 27.08.2018 11:48:35
HU
44
45
17. Soha ne használja a sütőt, ha nem tett be valamilyen folyadékot vagy
élelmiszert. Ellenkező esetben asütő elromolhat vagy károsodhat. Asütő
szellőzőnyílásait letakarni tilos.
18. Ne használjon agyártó által nem ajánlott tartozékokat, ellenkező esetben
elveszítheti akészülékre nyújtott garanciát.
19. A készüléket kizárólag ahasználati útmutatóban ismertetett utasításokkal
összhangban használja. Ez a mikrohullámú sütő kizárólag otthoni
használatra készült. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata
okozta károkért.
20. A mikrohullámú sütővel élelmiszereket és italokat lehet felmelegíteni.
A készülékben élelmiszereket vagy ruhát szárítani, melegítő párnákat,
papucsot, szivacsot, nedves ruhát és egyéb idegen anyagokat melegíteni
tilos, az ilyen tevékenység tüzet vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
21. A készüléket háztartásokban, illetve akövetkező helyeken lehet használni:
- konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák,
- mezőgazdasági üzemekhez tartozó konyhák,
- szállodai és motelszobák, munkásszállások konyhái,
- turistaszállások és egyéb jellegű szállások.
22. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos
személyek, illetve akészülék használatát nem ismerő és hasonló készülék
üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak
a készülék használati utasítását ismerő és a készülék biztonságos
használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
Akészülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. Akészüléket 8 év
feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
Ne tegye ki magát feleslegesen amikrohullámú sugárzásnak.
1. A mikrohullámú sütőt addig ne kapcsolja be, amíg nyitva van az ajtaja.
Ellenkező esetben egészségre ártalmas mikrohullámú sugárzásnak teszi
ki magát. Ne próbálja meg kiiktatni vagy felfeszíteni a sütő ajtajának
abiztonsági zárját.
2. Ne helyezzen idegen tárgyakat a sütő ajtónyílásába. Ügyeljen arra, hogy
asütő ajtótömítésén ne rakódjon le szennyeződés vagy tisztítószer.
3. A hibás vagy sérült sütőt bekapcsolni tilos. Abecsukást követően akészülék
ajtajának tökéletesen fel kell feküdnie. Az ajtó nem lehet sérült.
Példák az ajtó veszélyes sérüléseire:
a) A sütőajtó BENYOMÓDÁSA.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 45 27.08.2018 11:48:35
HU
46
47
b) Kilazult vagy törött AJTÓPÁNT vagy AJTÓBIZTOSÍTÉK.
c) AJTÓSZIGETELÉS VAGY A KÉSZÜLÉKHÁZ HOMLOKFALÁNAK ATÖMÍTŐ
FELÜLETE.
A mikrohullámú süt kizárólag szakképzett személy állíthatja be, vagy
javíthatja.
4. Mint alegtöbb sütő esetében, akészülékházban keletkező tűz elkerülése
érdekében abiztonsági utasítások szigorú betartására van szükség.
Ha tűz ütne ki:
1. Ne nyissa ki asütő ajtaját.
2. Kapcsolja ki asütőt, és húzza ki avillásdugót ahálózatból.
3. Kapcsolja ki aelektromos áramkör főkapcsolóját.
TISZTÍTÁS
Ellenőrizze le, hogy a készüléket a villásdugó kihúzával
áramtalanította.
1. Nedves ruhadarabbal törölje ki asütő belsejét.
2. A tartozékokat amegszokott módon tisztítsa meg mosogatószeres
vízben.
3. A beszennyeződött ajtókeretet, tömítést és környező felületeket óvatosan
törölje át tisztítószeres vízbe merített ruhadarabbal, majd törölje őket
szárazra.
A sütőt földelni kell. A készülék villásdugóját kizárólag megfelelően földelt
konnektorba szabad csatlakoztatni. Az elektromos áramkörrel vagy a sütő
helyes működésével kapcsolatosan felmerülő bármilyen kétségek esetén kérje
szakképzett villanyszerelő vagy szerviztechnikus segítségét.
1. A mikrohullámú sütő rövid csatlakozókábellel rendelkezik, csökkentve ezzel
abeakadás vagy akészülék lerántásának kockázatát.
2. A hosszabbító kábelnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) A megengedett elektromos terhelés szempontjából ahosszabbító kábel
és akonnektor névleges értékeinek meg kell felelniük amikrohullámú
sütő névleges értékeinek.
b) Háromeres hosszabbító kábelre van szükség, és mind avillásdugónak,
mind adugaszolóaljzatnak földelő érintkezővel kell rendelkeznie.
c) A kábelt rejtse el, hogy ne lógjon feleslegesen le a konyhapultról,
könnyen bele lehetne akadni, ami akészülék lerántásának vagy akábel
kiszakadásának aveszélyét rejti magában.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 46 27.08.2018 11:48:35
HU
46
47
ESZKÖZÖK ÉS EDÉNYEK
FIGYELMEZTETÉS!
Balesetveszély
Kizárólag csak mikrohullámú sütőben haszlható tányérokat és edényeket
használjon. A szorosan lezárt edények melegítés közben felrobbanhatnak.
A lezárt edényeket melegítés előtt nyissa ki, a műanyag csomagolást át
kell lyukasztani, lásd a mikrohullámú sütős használatra alkalmas anyagok.
Léteznek olyan nem fém anyagok, amelyek nem használhatók biztonságosan
a mikrohullámú sütőkben. Ha nem biztos benne, hogy az adott anyag
biztonságosan használható-e a mikrohulmú sütőben, az alábbiak szerint
járjon el:
Konyhai edény próba
1. A mikrohullámú sütős használatra szánt edényt töltse fel hideg vízzel (250
ml).
2. Melegítse megközelítőleg 1 percig maximális sütőteljesítménnyel.
3. Óvatosan ellenőrizze le az edény hőmérsékletét. Ha az edény meleg, ne
használja mikrohullámú sütőben.
4. Ne melegítse 1 percnél tovább.
ÉLETVESZÉLY gyerekeknek! Acsomagolóanyag nem játék, azt gyerekek
elöl elzárva tárolja! Műanyag zacskókkal a gyerekek nem játszhatnak!
Fulladásveszély!
Forró felület!
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 47 27.08.2018 11:48:35
HU
48
49
A mikrohullámú sütőben használható anyagok
Edények Megjegyzések
Sütőtepsik Tartsa be agyártó utasításait. Asütőtepsi aljának legalább 5 mm-rel aforgótányér fölött kell lennie. Ahelytelen
használat aforgótányér elrepedéséhez vezethet.
nyérok Kizárólag mikrohullámú sütős használatra alkalmas tányérokat és edényeket használjon. Tartsa be agyár
utasításait. Ne használjon repedt, vagy más módon sérült tálakat.
Üvegpoharak és
kancsók
Minden esetben távolítsa el alégmentesen záró kupakot, fedelet. Az ételt csak melegítse. Ne főzze! Alegtöbb
üvegkancsó és pohár nem képes ellenállni amagas hőmérsékleteknek, ezért megrepedhetnek.
Üveg sütőtálak Kizárólag magas hőmérsékleteknek ellenálló üveg sütőtálakat használjon. Ellenőrizze le, hogy atál nem
tartalmaz sem fémszegélyt sem más fémtartozékot. Ne használjon repedt, vagy más módon sérült tálakat.
Sütőzacskók Tartsa be agyártó utasításait. Ne zárja le fémcsattal. Hagyja nyitva azsák sját, hogy akeletkező forró gőzök
szabadon távozhassanak.
Papírtálcák Kizárólag melegítésre vagy rövid főzésre alkalmas. Soha ne hagyja asütőt főzés közben felügyelet nélkül.
Papírtörlők Az ételek letakarására és amegolvadt zsír felszívására használja. Csak rövid főzésre használja. Soha ne hagyja
asütőt főzés közben felügyelet nélkül.
Pergamen
sütőpapír
Kizárólag az ételek letakarására, az ételek becsomagolására pároláshoz, illetve asütő belsejének
összefröcskölésének megelőzésére használja.
Műanyagok Kizárólag mikrohullámú sütős használatra alkalmas tányérokat és edényeket használjon. Tartsa be agyár
utasításait. Amikrohullámú sütős használatra alkalmas műanyagoknak akövetkező egyedi jelzéssel kell
rendelkezniük: „Mikrohullámú sütőben használható.” Egyes műanyagok ahosszan tartó hőhatás következtében
meglágyulnak. A„főzőzacskókat” és sütőzacskókat fel kell vágni, át kell szúrni, vagy az étel gyártójának
utasításai szerint más módon biztosítani kell aszellőzésüket.
Műanyag
csomagolófólia
Kizárólag mikrohullámú sütős használatra alkalmas tányérokat és edényeket használjon. Az ételek letakarására
és az ételek nedvesgtartalmának megőrzésére használja afőzés során. Ügyeljen arra, hogy aműanyag fólia ne
érjen hozzá akészülő ételhez.
Hőmérők Kizárólag mikrohullámú sütős használatra alkalmas hőmérőket használjon. (Húsok, péksütemények és
édességek sütésére használatos hőmérők).
Viaszpapír Az ételek letakarására és az ételek nedvességtartalmának megőrzésére, illetve asütő belseje
összefröcskölésének megelőzésére használja.
Mikrohullámú sütőben nem használható anyagok
Szerszámok és edények Megjegyzések
Alumínium tálcák és tepsik Összezsugorodás veszélye. Helyezze át az ételt mikrohullámú sütőben használható edénybe.
Fémfogantyús
élelmiszertartó és
kartondobozok
Összezsugorodás veszélye. Helyezze át az ételt mikrohullámú sütőben használható edénybe.
Fémenyek és
fémkiegészítőket tartalmazó
edények
A fém megakadályozza amikrohullámú energia átjutását. Afémszegély összezsugorodhat.
Drótkarikák Összezsugorodás és tűz veszélye asütőben.
Papírzacskók Kigyulladhat. Tűz veszélye asütőben.
Habanyagok Magas hőmérsékletek hatására aműanyag hab elolvadhat, és tönkreteheti az ételt.
Fa A fa kiszárad, és főzés közben elrepedhet.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 48 27.08.2018 11:48:35
HU
48
49
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ELŐKÉSZÍTÉSE
A mikrohullámú sütő részei és tartozékai
A csomagl vegye ki amikrohullámú sütőt és tartozékait.
A sütőhöz akövetkező tartozékok tartoznak:
Forgótányér 1
Forgótányér támasztógyűrű 1
Használati útmutató 1
Microwave
(Mikrohullámú teljesítmény)
Weight/Time Defrost (Kiolvasztás
súly/idő szerint)
Clock/Timer gomb
(Óra/Perc)
Stop/Clear
(Stop/Törlés)
Start/+30Sec./Conrm
(Start/+30 s/Jóváhagyás)
Timer/Weight/Auto Menu
(Idő/Súly/Auto menü)
A) Működtető panel
B) Forgótányér menesz
C) Forgótányér támasztógyűrű
D) Forgótányér
E) Betekintő ablak
F) Ajtó
G) Biztonsági zár
A FORTÁNYÉR SZERELÉSE
Agy (alsó oldal)
Forgótányér
Forgótányér menesztő
Forgótányér támasztógyűrű
1. A forgótányért tetejével lefelé ne helyezze be a tőbe.
Aforgótányér szabad forgását akadályozni tilos.
2. A sütőt a forgótányér és a masztógyűrű nélkül ne
használja.
3. Az ételeket tartalmazó edényeket mindig a forgótányérra
kell ráhelyezni.
4. Amennyiben a forgótányér vagy a támasztógyűrű
megsérül, akkor forduljon amárkaszervizhez.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 49 27.08.2018 11:48:35
HU
50
51
TELEPÍTÉS AKONYHAI MUNKALAPRA
volítsa el az összes csomagolóanyagot és vegyen ki minden tartozékot.
Ellenőrizze le, hogy asütő nem sérült-e meg (horpadás, üvegrepedés stb.). Sérülés esetén asütőt használni és telepíteni tilos.
Készülékház: afelületéről távolítson el minden védőfóliát. Amagnetronról abarna színű csillámburkolatot nem szabad eltávolítani..
Telepítés
1. A készüléket olyan helyre állítsa fel, ahol biztosított aszabad és
akadálymentes hozzáférés, valamint akészülék szellőzése.
A késket legalább 7,5 cm távolságra állítsa fel afaltól.
A késknek legalább az egyik oldalát teljesen szabadon kell
hagyni.
1) A sütő felett biztosítson legalább 30 cm szabad helyet.
2) A sütő lábait ne távolítsa el.
3) A szellőzőnyílások letakarása a készülék meghibásodását
okozhatja.
4) A sütőt a lehető legmesszebb helyezze el a rád- és
tévékészülékektől.
A mikrohullámú sütő zavarhatja atévé- és rádióadások vételét.
2 A készüléket csatlakoztassa aföldelt fali aljzathoz. Ellenőrizze le, hogy asütő gyári adatlapján feltüntetett tápfeszültség és frekvencia
megegyezik ahálózati feszültséggel és frekvenciával.
FIGYELMEZTETÉS! Amikrohullámú sütőt tűzhely vagy főzőlap fölé, vagy más hőforrás közelébe elhelyezni tilos. Ahőforrások közelében
való felállítás meghibásodást vagy sérülést okozhat asütőben, ezekre agarancia nem vonatkozik.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA
1. Az óra beállítása
A hálózathoz csatlakoztatás után aLED kijelzőn a„0:00” felirat jelenik meg és sípszó hallatszik.
1) A Clock/Timer gomb megnyomásával válassza ki az óra funkciót. Az óra adat villogni kezd.
2) A
gomb segítségével állítsa be az óra adatot 0 és 23 között.
3) Nyomja meg ismételten aClock/Timer gombot, aperc adat villog.
4) A
gomb segítségével állítsa be aperc adatot 0 és 59 között.
5) A Clock/Timer gomb ismételt megnyomásával befejezi az idő beállítását. Akijelzőn az idő adat látható amelyben a„ : ” jel villog.
Megjegyzés: 1) Az óra megfelelő működéséhez be kell állítani a pontos időt.
2) Ha az idő beállítása közben megnyomja aStop/Clear (Stop/Törlés) gombot, akkor asütő az előző állapotba kapcsol
vissza.
2. Főzés amikrohullámú sütőben
Nyomja meg aMicrowave gombot és a gomb elforgatásával állítsa be akívánt főzési teljesítményt. AStart/+30Sec./Confirm
gomb megnyomása után a
gombbal állítsa be afőzési időt. Afőzést aStart/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával indíthatja el.
Példa: Amennyiben 80%-os teljesítménnyel kíván 20 percig főzni, akkor akövetkezőket tegye:
1) Nyomja meg aMicrowave (Mikrohullám) gombot, akijelzőn a„P100” felirat jelenik meg.
2) A
gomb segítségével állítson be 80 %-os teljesítményt, agombot addig forgassa, amíg akijelzőn meg nem jelenik a„P80.
3) A beállítást hagyja jóvá aStart/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával.
4) A
gombbal állítsa be főzés idejét (a gombot addig forgassa, amíg akijelzőn meg nem jelenik a„20:00” felirat).
Szabad terület
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 50 27.08.2018 11:48:35
HU
50
51
5) A főzés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot, vagy a Stop/Clear gomb megnyomásával törölje
abeállításokat.
Megjegyzés: A főzési idő beállítása során akülönböző időtartományokhoz különböző osztásidők tartoznak:
Beállított idő Gomb osztásideje
0 és 1 perc között : 5 másodperc
1 és 5 perc között : 10 másodperc
5 és 10 perc között : 30 másodperc
10 és 30 perc között : 1 perc
30 és 95 perc között : 5 perc
Mikrohullámú teljesítmény táblázata
Mikrohullámú teljesítmény 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %
Kijelző P100 P80 P50 P30 P10
3. Gyors indítás
1) Amennyiben a tő készenléti állapotban van és megnyomja a Start/+30Sec./Confirm gombot, akkor a főzés 100 %-os
teljesítménnyel kezdik meg. A gomb minden egyes újabb megnyomásával a főzési időt 30 másodperccel meghosszabbítja
(egészen 95 percig).
2) Mikrohullámú főzés vagy kiolvasztás közben aStart/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával aködési időt 30 másodperccel
meghosszabbíthatja.
3) A sütő készenléti állapotában a
gomb elforgatásával beállíthatja a100%-os teljesítményű főzés idejét, majd aStart/+30Sec./
Confirm gomb megnyomásával elindíthatja afőzést.
4. Kiolvasztás tömeg szerint
1) Nyomja meg egyszer aWeight/Time Defrost gombot, akijelzőn a„dEF1” felirat jelenik meg.
2) A
gomb elforgatásával állítsa be az élelmiszer súlyát 100 és 2000 gközött.
3) A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg aStart/+30Sec./Confirm gombot.
5. Kiolvasztás idő szerint
1) Nyomja meg kétszer aWeight/Time Defrost gombot, akijelzőn a„dEF2” felirat jelenik meg.
2) A
gomb forgatásával állítsa be akiolvasztás idejét (a maximálisan beállítható idő 95 perc).
3) A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg aStart/+30Sec./Confirm gombot. Akiolvasztás teljesítménye xen P30-ra van beállítva,
ezt nem lehet megváltoztatni.
6. Konyhai óra funkció
1) Kétszer nyomja meg aClock/Timer gombot. Akijelzőn a00:00 felirat jelenik meg, illetve az időszámláló jele világít.
2) A
gomb segítségével állítsa be akívánt időt (maximum 95 percet lehet beállítani).
3) A Start/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával elindítja avisszaszámlálást, az időszámláló jele világít.
4) A beállított idő eltelte után az időszámláló jele kikapcsol akészülék pedig öt sípoló hangot ad ki. Akészülék visszakapcsol anormál
idő kijelzésére.
Megjegyzés: A konyhai óra funkció aktiválása esetén akijelzőn nem apontos idő, hanem az idő visszaszámlálása látható.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 51 27.08.2018 11:48:36
HU
52
53
7. Automatikus programok – Auto menü
1) A gomb elforgatásával válasszon programot. Az egyes programok jele: A-1-től A-8-ig.
2) A beállítást hagyja jóvá aStart/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával.
3) A
gomb elforgatásával válassza ki az élelmiszer súlyát (lásd akövetkező táblázatot).
4) A főzést aStart/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával indíthatja el.
Példa: Amennyiben az „Auto menü” segítségével 350 ghalat kíván elkészíteni, akkor akövetkezőket tegye:
1) A
gombot az óramutató járásával azonos irányba elforgatva állítsa be az A-6 programot.
2) A beállítást hagyja jóvá aStart/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával.
3) A
gomb elforgatásával állítsa be ahal súlyát (a gombot addig forgassa, amíg akijelzőn meg nem jelenik a„350”).
4) A főzést aStart/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával indíthatja el.
Az Auto menü programok táblázata
Menü Súly (g) Kijelző
A-1
PIZZA
200 g 200
400 g 400
A-2
MEAT (hús)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-3
VEGETABLE (zöldség)
200 g 200
300 g 300
400 g 400
A-4
PASTA (tészta)
50 g(450 ml hideg vízzel) 50
100 g(800 ml hideg vízzel) 100
A-5
POTATO (burgonya)
200 g 200
400 g 400
600 g 600
A-6
FISH (hal)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-7
BEVERAGE (italok)
1 csésze (120 ml) 1
2 csésze (240 ml) 2
3 csésze (360 ml) 3
A-8
POPCORN
50 g 50
85 g 85
100 g 100
8. Szakaszos főzés
Legfeljebb 2 különböző főzési szakaszt lehet beállítani. Ha az ételkészítés egyik szakasza akiolvasztás, akkor ezt kell első szakaszként
beállítani.
Példa: Amennyiben egy ételt előbb 5 percig fel kíván olvasztani, majd 7 percen keresztül 80 %-os teljesítményen főzni, akkor
akövetkezőket tegye:
1) Nyomja meg kétszer aWeight/Time Defrost (kiolvasztás) gombot, akijelzőn a„dEF2” felirat jelenik meg.
2) A
gomb segítségével állítson be 5 perces kiolvasztást (a kijelzőn legyen: 5:00).
3) Nyomja meg egyszer aMicrowave gombot. Akijelzőn a„P100” felirat jelenik meg.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 52 27.08.2018 11:48:36
HU
52
53
4) A Microwave gomb ismételt megnyomásával vagy a gomb elforgatásával állítson be 80 %-os teljesítményt.
5) A beállítást hagyja jóvá aStart/+30Sec./Confirm gomb megnyomásával. Akijelzőn a„P80” felirat jelenik meg.
6) A
gomb segítségével állítson be 7 perces főzést (a kijelzőn legyen: 7:00).
7) Az indításhoz nyomja meg aStart/+30Sec./Confirm gombot. Sípszó hallatszik, amely jelzi az első szakasz kezdetét, és megkezdődik
akiolvasztási idő visszaszámlálása. Amásodik szakasz kezdetén ismét sípszó hallatszik. Amásodik szakasz befejezése után öt sípszó
hallatszik, ez jelzi afőzés végét.
9. Adatok ellenőrzése
1) A mikrohullámú főzés ideje alatt nyomja meg a Microwave gombot. A kijelzőn 3 másodpercig az aktuális teljesítmény látható.
3másodperc után akijelző visszakapcsol az eredeti megjelenítésre.
2) Ha főzés közben megnyomja aClock/Timer gombot, akkor apontos idő jelenik meg. Akijelzőn 3 másodpercig látható apontos idő.
10. Gyerekzár
Aktiválás: Készenléti állapotban nyomja meg 3 másodpercig a Stop/Clear gombot. Egy hosszú sípszó jelzi a gyerekzár
aktiválását, akijelzőn pedig világít akulcs ikon. Amennyiben aszüléken az idő be van állítva, akkor akijelzőn az
idő jelenik meg. Ellenkező esetben akijelzőn a
látható.
Kikapcsolás: Zárt állapotban nyomja meg 3 másodpercig aStop/Clear (Stop/Törlés) gombot. Egy hosszú sípszó jelzi agyerekr
kikapcsolását, akijelzőn akulcs ikon elalszik.
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Általában
A mikrohullámú sütő zavarja
atévé vételét.
A mikrohullámú sütő zavarhatja atévé- és rádióadások vételét, hasonlóan az egyék kisebb
gépekhez. Ez normális jelenség.
A sütőben elhalványul alámpa
fénye.
Kisebb mikrohullámú teljesítmény használata esetén asütőben elhalványulhat alámpa fénye. Ez
normális jelenség.
Az ajtón gőz csapódik le,
aszellőzőnyílásokl for
levegő áramlik ki.
Főzés közben az ételből gőz sllhat fel. Ez aszellőzőnyílásokon kereszl távozik el
akészülékből, de agőz egy része akészülék hideg részein (pl. az ajtón) is lecsadhat. Ez
normális jelenség.
A sütő véletlenül üres állapotban
lett bekapcsolva.
Tilos amikrohullámú sütőt ételek vagy folyadékok nélkül üzemeltetni. Nagyon veszélyes.
Probléma Lehetséges ok Megszüntetés
A sütő nem kapcsolható be.
(1) A hálózati vezeték nincs megfelelően
csatlakoztatva afali aljzathoz.
Húzza ki ahálózati vezetéket az aljzatból, majd
10 másodperc után ismét csatlakoztassa.
(2) A biztosító kiolvadt vagy lekapcsolt
akismegszakító.
Cserélje ki abiztosítót vagy kapcsolja be
akismegszakítót.
(3) Az aljzatban nincs feszültség.
Az aljzathoz csatlakoztasson egy másik
készüléket.
A sütő nem melegít. (4) Az ajtó nincs megfelelően becsukva. Az ajtót csukja be.
A forgótányér hangos.
(5) Szennyeződések ragadtak ameneszre
vagy asütő aljára.
Tisztítsa meg asütőt a„Tisztás” fejezetben
olvasható utasítások szerint.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 53 27.08.2018 11:48:36
HU
54
MŰSZAKI ADATOK
Térfogat 23 l
Mikrohullámú teljesítmény 800 W
Rozsdamentes acél kivitel
95 perces időkapcso
8 automatikus főzési program
Súly szerinti automatikus kiolvasztás
5 beállítható teljesítmény
Gyerekzár
Forgótányér átmérő 270 mm
Súly 12,8 kg
Méret: 485 × 293 × 410 mm (sz × ma × mé)
Névleges feszültség: 230 V~ 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 1250 W
Üzemi frekvencia: 2450 MHz
Zajszint: 60 dB
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek – műanyaggyűjtő
szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és smos
szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztarsi hulladékként
megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott hulladékgyűjtő
telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtsen ki az emberi egészségre
és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a terszetes forrásainkat. A termék újrahasznosításával
kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzatl, aháztartási hullakot feldolgozó szervezettől, vagy a
termék forgalmazójától kérhet.
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU
irányelveknek.
A készülék használati útmutatója a www.ecg-electro.eu oldalon található.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
08/05
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 54 27.08.2018 11:48:36
DE
MIKROWELLENHERD
55
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen undgut aufbewahren!
Warnung: Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen und
Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen
kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand,
Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen
lassen. Diese Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei
der Verwendung und Bedienung dieses Gerätes gewährleistet werden. Wir haften
nicht für Schäden, die durch den Transport, eine unsachgemäße Verwendung,
Spannungsschwankungen oder eine Modikation des Gerätes entstehen.
Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, müssen bei der Verwendung
von elektrischen Geräten u.a. folgende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten
werden:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit der Spannung
auf dem Etikett übereinstimmt und die Steckdose ordnungsgemäß geerdet
wurde. Die Steckdose muss gemäß gültiger elektrotechnischer Norm (EN)
installiert werden.
2. Verwenden Sie niemals den Mikrowellenherd, falls dieser nicht richtig
funktioniert oder die Tür bzw. das Stromkabel beschädigt ist.
ACHTUNG: Personen, die nicht geschult wurden, sollten keine Reparatur-
oder Wartungsarbeiten vornehmen, bei denen eine Abdeckung des
Gerätes abgenommen wird, die den Anwender vor einer gefährlichen
Mikrowellenstrahlung schützt. Lassen Sie sämtliche Reparaturen und
Änderungen sowie das Auswechseln des Stromkabels durch einen
autorisierten Kundendienst durchführen! Vor der Reparatur muss das
Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Entfernen Sie niemals eine
Abdeckung, falls das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Sie
könnten den Wartungstechniker einer Mikrowellenstrahlung oder einer
Gefahr durch den elektrischen Strom aussetzen!
3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und sonstigen
Flüssigkeiten, um Stromunfällen vorzubeugen. Stromkabel oder -stecker
niemals ins Wasser tauchen!
4. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht im Außenbereich oder in einer
feuchten Umgebung. Stromkabel oder Gerät nicht mit nassen Händen
berühren. Es besteht die Gefahr von Stromschlag.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 55 27.08.2018 11:48:36
DE
56
57
5. Seien Sie besonders vorsichtig, falls Sie den Mikrowellenherd in der Nähe
von Kindern verwenden.
6. Der Mikrowellenherd sollte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt
gelassen werden.
7. Der Mikrowellenherd sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, falls
dieser an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der Wartung Stromkabel
aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus
der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Kabel aus der
Steckdose zu ziehen.
8. Mikrowellenherd nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Herdplatte)
verwenden. Gerät vor direkter Sonnenstrahlung schützen.
9. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen oder
über scharfe Kanten führen.
10. Beugen Sie möglichen Brandursachen vor, indem Sie folgendes beachten:
a) Speisen nicht überhitzen.
b) Entfernen Sie sämtliche Metallclips von Papier- und Plastikbeuteln, ehe
Sie diese in den Mikrowellenherd legen.
c) Erwärmen Sie im Mikrowellenherd kein Bratöl oder -fett, da die
Öltemperatur nicht reguliert werden kann. Der Mikrowellenherd
dient nicht zum Braten von Lebensmitteln. Heißes Öl könnte den
Mikrowellenherd oder das Küchengeschirr beschädigen sowie zu
Verbrennungen führen.
d) Wischen Sie nach dem Gebrauch die Tür, die Türdichtung und den
Innenraum der Mikrowelle mit einem Küchentuch ab, das in eine
Reinigungslösung eingetaucht wurde. Anschließend trocken wischen.
Auf diese Weise entfernen Sie Schmutz, Fett und eventuelle Speisereste.
WARNUNG: Wurde die Tür oder die Türdichtung beschädigt, muss der
Schaden durch eine geschulte Person behoben werden. Während dieser
Zeit darf der Mikrowellenherd nicht benutzt werden. Der Mikrowellenherd
sollte richtig gereinigt werden. Eventuelle Speisereste sollten entfernt
werden. Falls der Mikrowellenherd nicht sauber gehalten wird, könnte
hierdurch die Oberäche beschädigt werden. Das wiederum könnten die
Lebensdauer des Gerätes beeinussen und zu gefährlichen Situationen
führen. Aufgeschichtetes Fett könnte sich überhitzen und einen Brand
verursachen. Verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuermittel. Das
Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 56 27.08.2018 11:48:36
DE
56
57
e) Sollte die zubereitete Speise im Mikrowellenherd qualmen oder sich
entzünden, lassen Sie die Mikrowellentür geschlossen. Schalten Sie
den Mikrowellenherd aus und trennen diesen vom Stromnetz, um eine
Ausbreitung des Brandes zu vermeiden.
f) Falls Sie Einweggeschirr aus Plastik, Papier oder anderen brennbaren
Materialien verwenden, darf der Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt
gelassen werden.
11. Das Risiko einer Explosion oder einer plötzlichen Kochreaktion kann
folgendermaßen reduziert werden:
ACHTUNG: Flüssigkeiten und Speisen dürfen nicht in luftdichten
geschlossenen Gefäßen erwärmt werden, da Explosionsgefahr besteht.
Als dicht verschlossene Gefäße werden sowohl Babyaschen mit
Schraubverschluss oder Schnuller betrachtet.
a) Möchten Sie Flüssigkeiten erwärmen, verwenden Sie Geschirr mit einem
breiten Hals, das Sie anschließend 20 Sekunden lang abstehen lassen,
um eine eruptive Kochreaktion zu vermeiden.
b) Eier samt Schale, hart gekochte Eier, Wasser mit Fett oder Öl sowie dicht
verschlossenes Glasgefäße dürfen nicht im Mikrowellenherd erwärmt
werden, da diese explodieren könnten (sogar nach dem Erwärmen).
Kartoeln, Würstchen oder Kastanien müssen vor dem Einlegen in den
Mikrowellenherd geschält oder durchstochen werden.
c) Getränke können etwas später zu Kochen anfangen, womit Sie rechnen
sollten, ehe Sie das Geschirr in die Hand nehmen.
d) Der Inhalt von Babyaschen und Babynahrung muss vor dem Servieren
gerührt oder geschüttelt werden. Darüber hinaus sollten Sie vor dem
Verzehr die Temperatur überprüfen, um eine Verbrennung zu vermeiden.
12. Nach dem Kochvorgang ist das Geschirr sehr heiß. Benutzen Sie
Ofenhandschuhe. Achten Sie auf Gesichts- oder Handverbrennungen, die
durch Kontakt mit heißem Dampf entstehen könnten.
13. Stets langsam den fernsten Rand des Deckels oder der Lebensmittelfolie
anheben. Popcorn- und Backbeutel in ausreichender Entfernung von
Gesicht önen.
14. Damit der Drehteller nicht zerbricht:
a) Drehteller vor der Reinigung abkühlen lassen.
b) Heiße Gerichte oder Geschirr niemals auf den kalten Drehteller stellen.
c) Eingefrorene Lebensmittel oder kaltes Geschirr niemals auf den heißen
Drehteller stellen.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 57 27.08.2018 11:48:36
DE
58
59
15. Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr beim Kochen nicht die Innenwände
des Mikrowellenherds berührt.
16. Lagern Sie bitte weder Lebensmittel noch sonstige Gegenstände im
Mikrowellenherd. Nach einem Blitzschlag könnte sich der Mikrowellenherd
von alleine einschalten.
17. Schalten Sie den Mikrowellenherd nicht ein, falls sich im Inneren keine
Flüssigkeiten oder Lebensmittel benden. Sie könnten dadurch den
Mikrowellenherd beschädigen. Blockieren oder verstopfen Sie nicht die
Lüftungsönungen des Mikrowellenherdes.
18. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.
Dies könnte zur Nichtanerkennung der Garantie führen.
19. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nur gemäß den in dieser Anleitung
aufgeführten Hinweisen. Dieser Mikrowellenherd ist ausschließlich für den
Haushaltsgebrauch bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die
durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind.
20. Der Mikrowellenherd dient zum Erwärmen von Lebensmitteln und
Getränken. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidungsstücken sowie
das Erwärmen von Heizdecken, Hausschuhen, Badeschwämmen, feuchten
Textilien und sonstigen Gegenständen könnten zu einer Verletzung, einer
Entzündung oder einem Brand führen.
21. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Haushalten und
folgenden Räumen bestimmt:
- Küchenzeilen in Geschäften, Büroräumen und anderen Arbeitsräumen
- landwirtschaftliche Verbrauchsgeräte
- Verbrauchsgeräte, die in Hotels, Motels und sonstigen
Beherbergungseinrichtungen verwendet werden
- Verbrauchsgeräte, die in Betrieben mit Übernachtung und Frühstück
verwendet werden.
22. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen und
mentalen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen
können dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder nachdem diese
über einen gefahrlosen Gebrauch unterwiesen wurden und möglichen
Gefahren verstehen, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstehen.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die seitens des Anwenders
vorgenommenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur Kinder ab
8 Jahren durchführen, die überdies beaufsichtigt werden.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 58 27.08.2018 11:48:36
DE
58
59
Setzen Sie sich nicht unnötig einer übermäßigen
Mikrowellenstrahlung aus
1. Schalten Sie den Mikrowellenherd nicht ein, falls die Tür geönet ist. Sie
könnten sich einer schädlichen Mikrowellenstrahlung aussetzen. Die
Sicherheitsschlösser der Mikrowellentür dürfen nicht beschädigt oder
zugehalten werden.
2. Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Mikrowellentür. Geben Sie Acht,
damit sich an der Türdichtung und den Dichtungsächen kein Schmutz
oder Überreste von Reinigungsmitteln ablagern.
3. Betreiben Sie den Mikrowellenherd nicht, falls dieser beschädigt ist. Es ist
notwendig, damit die Mikrowellentür nach dem Schließen gut anliegt,
damit sie nicht beschädigt wird.
Beispiele einer gefährlichen Türbeschädigung:
a) EINGEDRÜCKTE Mikrowellentür.
b) Lockere oder abgebrochene TÜRBÄNDER oder TÜRSICHERUNGEN.
c) TÜRDICHTUNG ODER DICHTUNGSFLÄCHEN AN DER FRONTSEITE DES
MIKROWELLENRAHMENS.
Änderungen und Reparaturen dürfen ausschließlich qualizierte Personen
durchführen.
4. Ähnlich wie bei den meisten Vorrichtungen, die zum Braten dienen, ist
auch hier größere Aufsicht gefragt, um das Risiko einer Brandentstehung
im Mikrowellenbereich zu reduzieren.
Falls es zu einem Brand kommt:
1. Önen Sie nicht die Mikrowellentür.
2. Schalten Sie den Mikrowellenherd aus und ziehen den Stecker aus der
Steckdose.
3. Schalten Sie den Hauptverteilungsschalter aus.
REINIGUNG
Vergewissern Sie sich, dass der Mikrowellenherd vom Stromnetz
getrennt wurde, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
1. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um das Innengehäuse des
Mikrowellenherds zu reinigen.
2. Reinigen Sie das Zubehör in gewohnter Weise mit Seifenwasser.
3. Falls der Türrahmen, die Dichtung oder anliegende Teile verschmutzt
sind, reinigen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch, der in eine
Reinigungslösung eingetaucht wurde. Anschließend trocken wischen.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 59 27.08.2018 11:48:36
DE
60
61
Der Mikrowellenherd muss geerdet sein. Der Netzstecker darf ausschließlich
in eine geerdete Steckdose gesteckt werden. Sollten Sie Zweifel bzgl.
der Elektroinstallation haben oder sollten irgendwelche Srungen am
Mikrowellenherd auftauchen, wenden Sie sich bitte an einen qualizierten
Elektroinstallateur oder einen Wartungstechniker.
1. Der Mikrowellenherd wurde mit einem kurzen Stromkabel ausgestattet,
damit Unfälle durch Stolpern oder Einfangen reduziert werden.
2. Ein langes Verlängerungskabel muss folgende Anforderungen erfüllen:
a) Aufgrund der limitierten elektrischen Belastung, müssen die Nennwerte
des Verlängerungskabels und der Steckdose mit den Nennwerten des
Mikrowellenherds übereinstimmen.
b) Das Verlängerungskabel muss dreiadrig sein. Der Stecker und die
Steckdose müssen einen Erdungsstift haben.
c) Das Kabel muss gut aufbewahrt werden, damit es nicht über die
Küchenplatte hängt, Unfälle durch Stolpern verursacht oder von Kindern
herausgezogen werden kann.
UTENSILIEN UND GESCHIRR
HINWEIS
Unfallgefahr
Verwenden Sie ausschließlich Geschirr, dasr den Mikrowellengebrauch
geeignet ist. Dicht verschlossenes Geschirr kann während des Kochvorganges
explodieren. Verschlossenes Geschirr vor dem Kochen önen und
Plastikverpackungen durchstechen – s. geeignete/nicht geeignete Materialien
für den Mikrowellengebrauch. Sowohl einige Nichtmetallmateriale sind für den
Mikrowellengebrauch nicht geeignet. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche
Materialien für den Mikrowellengebrauch geeignet sind, gehen Sie wie folgt vor:
Küchengeschirr-Test:
1. Kaltes Wasser (250 ml) in den Behälter geben, der für den Mikrowellengebrauch
bestimmt ist.
2. 1 Minute lang bei Höchstleistung kochen lassen.
3. Vorsichtig die Geschirrtemperatur überprüfen. Falls das
Testgeschirr warm ist, sollten Sie es nicht zum Kochen im
Mikrowellenherd benutzen.
4. Nicht länger als 1 Minute kochen lassen.
Heiße Oberäche!
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 60 27.08.2018 11:48:36
DE
60
61
GEFAHR für Kinder: Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial
spielen. Kinder dür fen nicht mit den Kunststobeuteln
spielen. Erstickungsgefahr.
Materialien, die sich zur Verwendung im Mikrowellenherd eignen
Geschirr Bemerkungen
Backbleche Richten Sie sich nach den Hinweisen des Herstellers. Der Boden der Backformen muss sich mindestens 5 mm
über dem Drehteller benden. Eine unsachgemäße Handhabung kann ein Zerbrechen des Drehtellers zur
Folge haben.
Teller
Verwenden Sie nur Teller und Geschirr, die zur Verwendung im Mikrowellenherd geeignet sind. Richten Sie sich
nach den Hinweisen des Herstellers. Verwenden Sie keine gesprungenen oder sonstwie beschädigten Schüsseln.
Gläser und Krüge Entfernen Sie stets einen etwaigen Dichtungsdeckel. Nur zum Aufwärmen verwenden. Nicht darin Kochen!
Die meisten Glasgefäße halten hohen Temperaturen nicht stand und können zerbersten.
Gläserne
Backschüsseln
Benutzen Sie nur gläserne Backschüsseln, die sich für hohe Temperaturen eignen. Kontrollieren Sie, dass die
Schüssel keine Metallborte oder andere Metallteile hat. Verwenden Sie keine gesprungenen oder sonstwie
beschädigten Schüsseln.
Backbeutel Richten Sie sich nach den Hinweisen des Herstellers. Nicht mit Metallspangen verschließen. Lassen Sie den
Beutel einen Spalt oen, damit heißer Dampf austreten kann.
Papierteller Nur geeignet zum Aufrmen oder kurzen Kochen. Lassen Sie den Mikrowellenherd während dem
Kochvorgang nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher Zum Abdecken von Speisen und zum Aufsaugen von geschmolzenem Fett. Nur zum kurzfristigen Erhitzen
verwenden. Lassen Sie den Mikrowellenherd während dem Kochen nicht unbeaufsichtigt.
Backpapier Eignet sich zum Abdecken von Speisen, zum Einpacken von Speisen beim Dünsten und als Spritzschutz.
Kunststomaterialien Verwenden Sie nur Teller und Geschirr, die zur Verwendung im Mikrowellenherd geeignet sind. Richten Sie
sich nach den Hinweisen des Herstellers. Kunststogeschirr, das zur Verwendung in der Mikrowelle geeignet
ist, ist speziell gekennzeichnet: „mikrowellengeeignet. Bestimmte Kunststoe werden weich in Folge der
langen Einwirkung von hoher Temperatur. Entsprechend der Anleitung des Speiseherstellers müssen Koch-
und Backbeutel eingeschnitten, eingestochen oder sonstwie entlüftet sein.
Kunststofolien Verwenden Sie nur Teller und Geschirr, die zur Verwendung im Mikrowellenherd geeignet sind. Verwenden
Sie Folien zum Abdecken von Speisen und zur Erhaltung der Feuchtigkeit von Speisen während dem Kochen.
Achten Sie darauf, dass die Kunststofolie die zubereiteten Speisen nicht berührt.
Thermometer Verwenden Sie nur Thermometer, die zur Verwendung in der Mikrowelle geeignet sind. (Thermometer für
Fleisch und Back- und Süßwaren.)
Wachspapier Eignet sich zum Zudecken von Speisen, als Spritzschutz in der Mikrowelle und zur Erhaltung der Feuchtigkeit
von Speisen während ihrer Zubereitung.
Materialien, die nicht im Mikrowellenherd verwendet werden dürfen
Utensilien und Geschirr Bemerkungen
Aluminiumtabletts und
Alubleche
Es besteht Verbiegungsgefahr. Geben Sie die Speise in ein für die Mikrowelle geeignetes Gefäß.
Lebensmittelschachteln und
Kartons mit Metallgrien
Es besteht Verbiegungsgefahr. Geben Sie die Speise in ein für die Mikrowelle geeignetes Gefäß.
Metallgeschirr und Geschirr
mit Metallteilen
Metall blockiert die Mikrowellenenergie. Metallborten können sich verbiegen.
Verschlussringe aus Draht Es besteht die Gefahr des Verbiegens und eines Brandes in der Mikrowelle.
Papierbeutel Es kann zur Entammung kommen. Es besteht die Gefahr eines Brandes in der Mikrowelle.
Schaumsto Wegen der hohen Temperatur kann Schaumsto schmelzen und die Speise vernichten.
Holz Holz trocknet aus und kann während dem Kochvorgang brüchig werden.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 61 27.08.2018 11:48:36
DE
62
63
VORBEREITUNG DES MIKROWELLENHERDS
Bezeichnungen der Teile und des Zubehörs
Packen Sie den Mikrowellenherd und alles Zubehör aus.
Der Mikrowellenherd wird mit folgendem Zubehör geliefert:
Glasteller 1
Drehring des Glastellers 1
Bedienungsanleitung 1
Microwave
(Mikrowellenleistung)
Weight/Time Defrost (Auftauen
nach Gewicht/Zeit)
Clock/Timer
(Uhrzeit/Küchenwecker)
Stop/Clear
(Stopp/Storno)
Start/+30Sec./Conrm
(Start/+30 Sek./Bestätigen)
Timer/Weight/Auto Menu
(Zeit/Gewicht/Auto Menu)
A) Bedienpanel
B) Welle des Drehtellers
C) Drehring des Glastellers
D) Glasteller
E) Sichtfenster
F) Tür
G) Sicherheitsschloss der Tür
EINLEGEN DES DREHTELLERS
Nabe (Unterseite)
Glasteller
Welle des Drehtellers
Drehring
1. Legen Sie den Glasteller niemals verkehrt in den
Mikrowellenherd. Die Bewegung des Drehtellers darf in keiner
Weise behindert sein.
2. Verwenden Sie den Mikrowellenherd niemals ohne Drehring
und Glasteller.
3. Alle Lebensmittel und Gefäße müssen sich auf dem Drehteller
benden.
4. Falls der Glasteller oder der Drehring beschädigt ist,
kontaktieren Sie eine autorisierte Werkstatt.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 62 27.08.2018 11:48:37
DE
62
63
AUFSTELLEN DER MIKROWELLE IN DER KÜCHE
Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial und legen Sie alles Zubehör bereit.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät nicht beschädigt ist (eingedrückte oder kaputte Tür u.ä.). Bei jeglicher Beschädigung ist der
Mikrowellenherd nicht aufzustellen.
Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Geräteoberäche. Die hellbraune Glimmerplatte, die als Magnetronabdeckung
dient, darf nicht entfernt werden!
Installation
1. Wählen Sie eine ebene Oberäche aus, mit genügend Platz zur
Lüftung des Geräts.
Der Mikrowellenherd muss mindestens 7,5 cm von der nächsten
Wand entfernt sein.
Mindestens eine Geräteseite muss vollständig frei stehen.
1) Über dem Mikrowellenherd muss es mindestens 30 cm
Freiraum geben.
2) Die Füße des Mikrowellenherds dürfen nicht entfernt werden.
3) Alle Lüftungsönungen des Geräts müssen stets frei sein,
sonst kann es zur Beschädigung der Mikrowelle kommen.
4) Stellen Sie die Mikrowelle so weit wie möglich von Radio-
oder Fernsehgeräten entfernt auf.
Der Betrieb des Mikrowellenherds kann den Empfang von TV- bzw. Radiosignalen stören.
2 Schließen Sie das Gerät an einer gebräuchlichen Steckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz mit den
Angaben auf dem Geräteetikett übereinstimmen.
ACHTUNG: Stellen Sie den Mikrowellenherd nicht über dem Kochherd oder in der Nähe einer anderen Hitzequelle auf. Ein Aufstellen
über oder in der Nähe einer Hitzequelle kann die Beschädigung des Geräts und den Verlust des Garantieanspruchs zur Folge haben.
BEDIENUNG DES MIKROWELLENHERDS
1. Uhrzeit einstellen
Nachdem Sie den Mikrowellenherd am Stromnetz anschließen, erscheint auf dem LED-Display „0:00“ und es ertönt ein Tonsignal.
1) Drücken Sie die Taste Clock/Timer, um die Uhrfunktion auszuwählen. Das Display blinkt.
2) Stellen Sie die Uhrzeit im Bereich 0-23 mit dem Regler „
“ ein.
3) Drücken Sie erneut die Taste Clock/Timer, nun blinken die Minuten.
4) Stellen Sie die Minuten im Bereich 0-59 mit dem Regler
“ ein.
5) Mit einem weiteren Druck der Taste Clock/Timer beenden Sie die Uhreinstellung. Das Display zeigt die Uhrzeit und es blinkt das
Symbol „ : “.
Hinweis: 1) Falls Sie die Uhrzeit nicht einstellen, wird der Mikrowellenherd nicht funktionieren.
2) hrend der Uhreinstellung können Sie jederzeit die Taste Stop/Clear (Stopp/Löschen) drücken, und der
Mikrowellenherd kehrt automatisch in den Ausgangszustand zurück.
2. Kochen im Mikrowellenherd
Drücken Sie die Taste Microwave und wählen Sie mit dem Regler „ “ die gewünschte Leistung aus. Drücken Sie Start/+30Sec./
Confirm und wählen Sie mit Hilfe des Reglers „
“ die Kochzeit aus. Nun drücken Sie Start/+30Sec./Confirm, um den
Kochvorgang zu starten.
Beispiel: Wenn Sie in der Mikrowelle während 20 Minuten mit 80 % Leistung kochen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1) Drücken Sie die Taste Microwave (Mikro). Auf dem Display erscheint „P100“.
2) Mit Hilfe des Reglers „
“ stellen Sie 80 % Leistung ein – drehen Sie, bis auf dem Display „P80“ erscheint.
3) Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste Start/+30Sec./Confirm.
Freiraum
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 63 27.08.2018 11:48:37
DE
64
65
4) Mit Hilfe des Reglers „ “ stellen Sie nun die Kochdauer ein (drehen Sie, bis auf dem Display „20:00“ erscheint).
5) Mit der Taste Start/+30Sec./Confirm starten Sie den Kochvorgang, oder Sie können mit Stop/Clear Ihre Einstellungen stornieren.
Hinweis: Bei der Einstellung der Kochdauer hängen die Schritte des Drehreglers von der eingestellten Kochdauer ab:
Eingestellte Dauer Reglerschritt
0–1 Min. : 5 Sek.
1–5 Min. : 10 Sek.
5–10 Min. : 30 Sek.
1030 Min. : 1 Min.
30–95 Min. : 5 Min.
Tabelle der Mikrowellenleistung
Mikrowellenleistung 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %
Display P100 P80 P50 P30 P10
3. Schnellstart
1) Wenn Sie in der Ruhestellung des Geräts die Taste Start/+30Sec./Confirm drücken, beginnt ein Kochvorgang mit 100 % Leistung,
wobei sich dieser mit jedem weiteren Tastendruck um 30 Sek. bis zur Maximalkochdauer von 95 Minuten verlängert.
2) Während dem Koch- oder Auftauvorgang können Sie dementsprechend mit jedem weiteren Druck der Taste Start/+30Sec./Confirm
die Dauer um 30 Sekunden verlängern.
3) In der Ruhestellung des Geräts können Sie durch Drehen des Reglers „
“ nach links die Dauer mit 100 % Kochleistung einstellen
und mit der Taste Start/+30Sec./Confirm den Vorgang starten.
4. Auftauen nach Gewicht
1) Drücken Sie einmal die Taste Weight/Time Defrost, auf dem Display erscheint „dEF1“.
2) Mit dem Drehregler „
“ wird das Gewicht der Lebensmittel zwischen 100 g und 2000 g eingestellt.
3) Drücken Sie die Taste Start/+30Sec./Confirm, um das Auftauen zu starten.
5. Auftauen nach Zeit
1) Drücken Sie die Taste Weight/Time Defrost zweimal, auf dem Display erscheint „dEF2“.
2) Mit dem Drehregler „
“ stellen Sie die Auftaudauer ein (maximal möglich sind 95 Minuten).
3) Drücken Sie Start/+30Sec./Confirm, um den Auftauvorgang zu starten. Die Leistung beim Auftauen ist P30; sie lässt sich nicht
ändern.
6. Küchenwecker
1) Drücken Sie zweimal die Taste Clock/Timer. Auf dem Display erscheint 00:00 und das Timer-Symbol leuchtet.
2) Geben Sie mit dem Regler „
“ die gewünschte Zeitdauer ein (maximaler Countdown sind 95 Minuten).
3) Drücken Sie die Taste Start/+30Sec./Confirm, um die Einstellung zu bestätigen, das Timer-Symbol leuchtet.
4) Nach dem Verstreichen der eingestellten Zeit erlischt das Timer-Symbol und es ernt fünfmal ein Tonsignal. Sofern die Uhr des
Geräts eingestellt ist, erscheint auf dem Display wieder die Uhrzeit.
Hinweis: Während der Timer-Funktion zeigt das Display nicht die Uhrzeit sondern die abgezählte Zeit an.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 64 27.08.2018 11:48:37
DE
64
65
7. Automatische Programme – Auto Menu
1) Drehen Sie mit dem Regler „ “ nach rechts, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die einzelnen Programme erscheinen
als „A-1“ bis „A-8.
2) Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste Start/+30Sec./Confirm.
3) Wählen Sie nun mit dem Regler „
“ das Ausgangsgewicht, siehe die nachfolgende Programmtabelle.
4) Mit Start/+30Sec./Confirm starten Sie den Kochvorgang.
Beispiel: Zum Kochen eines Fisches von 350 g mit „Auto Menu“:
1) Drehen Sie mit dem Regler „
“ im Uhrzeigersinn, bis „A-6“ erscheint.
2) Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste Start/+30Sec./Confirm.
3) Wählen Sie nun mit „
“ das Gewicht des Fisches aus (drehen, bis „350“ erscheint).
4) Mit Start/+30Sec./Confirm starten Sie den Kochvorgang.
Auto Menu-Programme
Menü Gewicht (in g) Display
A-1
PIZZA
200 g 200
400 g 400
A-2
MEAT (Fleisch)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-3
VEGETABLE (Gemüse)
200 g 200
300 g 300
400 g 400
A-4
PASTA (Teigwaren)
50 g (mit 450 ml kaltem Wasser) 50
100 g (mit 800 ml kaltem Wasser) 100
A-5
POTATO (Kartoeln)
200 g 200
400 g 400
600 g 600
A-6
FISH (Fisch)
250 g 250
350 g 300
450 g 400
A-7
BEVERAGE (Getränk)
1 Tasse (120 ml) 1
2 Tassen (240 ml) 2
3 Tassen (360 ml) 3
A-8
POPCORN
50 g 50
85 g 85
100 g 100
8. Speisenzubereitung in mehreren Phasen
Es können höchstens 2 verschiedene Phasen programmiert werden. Falls Auftauen teil der Zubereitung ist, sollte es als erste Phase
eingestellt werden.
Beispiel: Falls Sie die Speise 5 Minuten lang auftauen und danach 7 Minuten lang mit 80 % Leistung kochen wollen, gehen Sie wie folgt
vor:
1) Drücken Sie zweimal die Taste Weight/Time Defrost (Auftauen), auf dem Display erscheint „dEF2“.
2) Stellen Sie mit Hilfe des Reglers „
“ die Auftaudauer ein (drehen Sie, bis auf dem Display „05:00“ erscheint).
3) Drücken Sie einmal die Taste Microwave. Auf dem Display erscheint „P100“.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 65 27.08.2018 11:48:37
DE
66
67
4) Wählen Sie durch wiederholtes Drücken von Microwave oder mit dem Regler „ “ die Mikrowellenleistung 80 % aus.
5) Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste Start/+30Sec./Confirm. Auf dem Display erscheint „P80“.
6) Stellen Sie nun mit Hilfe des Reglers „
“ die Kochdauer von 7 Minuten ein (drehen Sie, bis auf dem Display „07:00“ erscheint).
7) Starten Sie mit der Taste Start/+30Sec./Confirm den Zubereitungsvorgang. Es ertönt ein Tonsignal für die erste Phase und die
Auftauzeit wird abgezählt. Beim Übergang zur zweiten Zubereitungsphase ertönt wiederum ein Tonsignal. Am Ende der gesamten
Zubereitungszeit (wenn beide Phasen fertig sind) ertönt fünfmal ein Tonsignal.
9. Infoanzeige
1) Drücken Sie während dem Kochvorgang die Taste Microwave. Für 3 Sekunden wird die aktuell eingestellte Leistungsstufe angezeigt.
Nach 3 Sekunden kehrt das Display in den vorhergehenden Zustand zurück.
2) Während dem Kochvorgang können Sie durch Dcken der Taste Clock/Timer die aktuelle Uhrzeit anzeigen. Für 3 Sekunden wird die
Uhrzeit angezeigt.
10. Kindersicherung
Sichern: Drücken Sie im Ruhezustand des Geräts für 3 Sekunden die Taste Stop/Clear. Es ernt ein langes Tonsignal, das die
Aktivierung der Kindersicherung anzeigt, und es leuchtet ein Schlüsselsymbol. Falls die Uhrzeit eingestellt ist, wird
die aktuelle Zeit angezeigt. Andernfalls erscheint auf dem LED-Display „ “.
Aufschließen: Drücken Sie beim gesicherten Gerät für 3 Sekunden die Taste Stop/Clear (Stopp/Storno). Es ertönt ein langes
Tonsignal, das die Aufhebung der Kindersicherung anzeigt, und das Schlüsselsymbol erlischt.
STÖRUNGSBEHEBUNG
Häug
Der Mikrowellenherd stört den
Fernsehempfang.
Ähnlich wie andere kleine Verbrauchsgeräte, so kann auch ein Mikrowellenherd den Empfang
von Radio- und Fernsehsignalen stören. Diese Erscheinung ist normal.
Das Licht im Mikrowellenherd
wird gedämpft.
Bei der Verwendung einer niedrigeren Mikrowellenleistung kann sich das Licht im
Mikrowellenherd dämpfen. Diese Erscheinung ist normal.
Beschlagen der Tür, heiße Luft
aus den Lüftungsönungen.
Beim Kochen kann aus Lebensmitteln Dampf freigesetzt werden. Der Hauptteil der Feuchtigkeit
wird durch die Lüftungsönungen abgeleitet, ein Teil kann aber an kühleren Stellen
kondensieren, wie z.B. an der Tür. Diese Erscheinung ist normal.
Der Mikrowellenherd wurde aus
Versehen leer eingeschaltet.
Es ist verboten, den Mikrowellenherd leer zu betreiben! Es ist sehr gehrlich.
Störung Mögliche Ursache Abhilfe
Der Mikrowellenherd lässt sich
nicht einschalten.
(1) Das Stromkabel ist nicht richtig
eingesteckt.
Ziehen Sie den Stecker, und stecken Sie ihn nach
10 Sekunden erneut ein.
(2) Die Sicherung ist durchgebrannt oder
der Schutzschalter hat angesprochen.
Vertrauen Sie ein Austauschen einer Sicherung
oder das Reseten eines Schutzschalters einer
autorisierten Werkstatt an.
(3) Schadhafte Steckdose.
Versuchen Sie ein anderes Elektrogerät an der
Steckdose anzuschließen.
Der Mikrowellenherd kocht
nicht.
(4) Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Schließen Sie die Tür richtig.
Drehteller lärmt beim Betrieb.
(5) Verunreinigungen am Drehring und am
Boden des Mikrowellenherds.
Reinigen Sie bitte den Mikrowellenherd gemäß
den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 66 27.08.2018 11:48:37
DE
66
67
TECHNISCHE ANGABEN
Fassungsvermögen 23 l
Mikrowellenleistung 800 W
Ausführung rostfreier Stahl
95-Minuten-Timer
8 Programme für automatisches Kochen
Automatisches Auftauen nach Gewicht
5 Leistungsniveaus
Kindersicherung
Durchmesser des Drehtellers 270 mm
Gewicht 12,8 kg
Maße: 485 × 293 × 410 mm (B × H × T)
Nennspannung: 230 V~ 50 Hz
Anschlusswert: 1250 W
Betriebsfrequenz: 2450 MHz
Geräuschpegel: 60 dB
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer für
Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern der EU
und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll
abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einüssen auf die menschliche
Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses
Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die Verkaufsstelle,
in der Sie das Produkt erworben haben.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität und elektrische
Sicherheit.
Bedienungsanleitung s. www.ecg-electro.eu.
Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.
08/05
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 67 27.08.2018 11:48:37
69
GB
MICROWAVE OVEN
68
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do
not include all conditions and situations possible. The user must understand
that common sense, caution and care are factors that cannot be integrated
into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using
and operating this appliance. We are not liable for any damages caused during
shipping, by incorrect use, voltage uctuation or the modication or adjustment
of any part of the appliance.
To protect against arisk of re or electric shock, basic precautions shall be taken
while using electrical appliances, including the following:
1. Ensure that the voltage in your outlet matches the voltage indicated on the
device label and that the outlet is properly grounded. The outlet must be
installed in accordance with applicable electrical codes according to EN.
2. Never use the oven if the door is damaged, the oven does not work properly,
or the supply cord is damaged.
WARNING: It is dangerous for any person other than trained to perform
any repairs or maintenance leading to removal any cover that provides
protection from microwave radiation. All repairs or adjustments including
cord replacements shall be performed by aprofessional service centre!
The AV power supply must be unplugged prior to any repair. Removing
the cover with the cord plugged in can result in the service technician
being exposed to microwave energy or being shocked by electric current!
3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids,
to prevent potential electric shock. Do not immerse cord or plug in water!
4. Do not operate the microwave oven outdoors or in amoist environment
and do not touch the cord or appliance with wet hands. Risk of electric
shock.
5. Close supervision is necessary for operating the oven near children!
6. Do not leave the microwave oven running unattended.
7. Leaving the oven cord connected to outlet unattended is not recommended.
Disconnect the cord from the electrical outlet prior to any maintenance. Do
not remove the power cord from the outlet by yanking the cord. Unplug the
power cord from the outlet by grasping the plug.
MTD 231 S_manual_cz_sk_pl_hu_de_en_fr_it_es.indb 68 27.08.2018 11:48:37
GB
69
68
8. Do not use the microwave oven near asource of heat, for example, stove
hotplates. Protect the appliance against direct sunlight.
9. Do not allow the power cord to touch hot surfaces or run the cord over
sharp edges.
10. Prevent res inside the oven by observing the following:
a) Do not overheat the food.
b) Before placing paper or plastic bags in the oven remove paper clips from
them.
c) Do not heat oil or frying fat in the oven because you cannot regulate
the temperature of the oil. Do not fry food inside the oven. Hot oil can
damage parts of the oven and kitchen dishes and also cause burns.
d) After use, wipe the door, the door seal and inside of the oven with acloth
soaked in amild detergent solution and wipe dry. All stains, greases and
food residue are removed this way.
WARNING: If the door or door seal is damaged, the oven should not be
used until it has been repaired by atrained person. The oven should be
properly cleaned and any food residue removed. Failure to keep the oven
clean may result in damage to the surface, which could adversely aect
the life of the appliance and result in ahazardous situation. The piled up
grease may overheat and could start are. Do not use abrasive