DeWalt DW088 Manual de usuario

Tipo
Manual de usuario

Este manual también es adecuado para

www.
.eu
DW088
DW088CG
Dansk 9
Deutsch 24
English (original instructions) 41
Français 56
Norsk 72
Suomi 87
Svenska 102
Español 117
Italiano 133
Nederlands 149
Português 165
Türkçe 181
Ελληνικά 196
Copyright DeWALT
1
Fig. A
11
8
97
10
1
2
3
6
5
4
2
Fig. B
Fig. C1
12
10
13
8
14
3
Fig. C2
Fig. C3
8
9
14
15
4
Fig. C4
Fig. D
16
5
Fig. E
Fig. F
28
30
17
18
24
25
20
23
21
22
19
6
Fig. G
Fig. H
31
26
29
27
7
Fig. I1
Fig. I2
32 33
34 33
8
Fig. J1
Fig. J2
36 37
39
35
38
35
DANSK
9
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
SIGTE-LASERAPPARAT
DW088, DW088CG
Tillykke !
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og
innovation gør DeWALT til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
DW088 DW088CG
Spænding V
DC
4,5 4,5
Type 2 2
Batteristørrelse 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Laserkraft mW < 1,3 < 1,3
Laserklasse 2 2
Bølgelængde nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Beskyttelsesklasse IP54 IP54
Selvindstillingsområde ° +/- 4 +/- 4
Driftstemperatur °C -10 – +45 -10 – +45
Gevindhul 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Vægt kg 0,75 0,75
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på dissesymboler.
!
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre den undgås, vil
resultere i død eller alvorligpersonskade.
!
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, kunne
resultere i død eller alvorligpersonskade.
!
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, kan
resultere i mindre eller moderatpersonskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men som
kan resultere iproduktskade.
!
Angiver risiko for elektriskstød.
10
DANSK
!
Angiverbrandfare.
Sikkerhedsvejledning for lasere
!
ADVARSEL! Læs og forstå hele vejledningen. Manglende overholdelse af alle
nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Laseren må ikke anvendes i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
Brug kun laseren med de dertil beregnede batterier. Brug af andre batterier kan
medføre brandfare.
Opbevar laseren uden for rækkevidde af børn og andre uuddannede personer, når
den ikke er i brug. Lasere er farligere i hænderne på uuddannede brugere.
Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten af din model. Tilbehør, der egner
sig til én laser, kan medføre risiko for skader, når det anvendes på en anden laser.
Service på værktøjet må KUN udføres af uddannet reparationspersonale.
Reparationer, service eller vedligeholdelse udført af ukvalificeret personale
kan medføre skader. Se adressen på din nærmeste autoriserede DeWALT reparatør på
listen over autoriserede DeWALT reparatører på bagsiden af denne vejledning eller besøg
www.2helpU. com på internettet.
Brug ikke optisk værktøj som f.eks. et teleskop eller meridianinstrument til at se
laserstrålen. Det kan medføre alvorlige øjenskader.
Placer ikke laseren et sted, hvor man forsætligt eller hændeligt kan se ind i
laserstrålen. Det kan medføre alvorlige øjenskader.
Placer ikke laseren i nærheden af reflekterende overflader, der kan reflektere
laserstrålen mod personers øjne. Det kan medføre alvorlige øjenskader.
Sluk laseren, når den ikke er i brug. Hvis laseren efterlades tændt, øger det risikoen for
at se ind i laserstrålen.
Anvend ikke laseren i nærheden af børn, og tillad ikke børn at anvende laseren.
Det kan medføre alvorlige øjenskader.
Advarselsmærkaterne må ikke fjernes eller udviskes. Hvis mærkaterne fjernes, kan
brugeren eller andre uforvarende blive udsat for stråling.
Placer laseren sikkert på en vandret overflade. Hvis laseren falder ned, kan det
medføre skader på laseren eller alvorlige kvæstelser.
11
DANSK
Bær korrekt påklædning. Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker.
Tildæk langt hår. Hold hår, beklædning og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende beklædning, smykker eller langt hår kan sidde fast i bevægelige dele.
Lufthuller dækker ofte over bevægelige dele og skal også undgås.
!
ADVARSEL: Brug af andre knapper, justeringer eller udførelse af andre
procedurer end de heri beskrevne kan medføre eksponering for farlig stråling.
!
ADVARSEL! SKIL IKKE LASEREN AD. Der er ingen dele indeni, der kan serviceres
af brugeren. Hvis du adskiller laseren, ugyldiggøres garantien på produktet.
Du må ikke ændre produktet på nogen måder. Ændring af værktøjet kan resultere
i farlig udsættelse for laserstråling.
!
ADVARSEL: Brandfare ! Undgå kortslutning af kontakter til et fjernet batteri.
Overensstemmelseserklæring
DEWALT Tool Co erklærer, at CE-mærkningen på dette produkt er i
overensstemmelse med EF marketingsdirektivet 93/68/EEC.
Produktet er i overensstemmelse med IEC/EN60825-1:2014.
For yderligere oplysninger, se www.2helpU.com.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for lasere
Denne laser overholder klasse 2 betingelser i henhold til IEC/EN 60825-1:2014. Laserdioden
ikke udskiftes med en anden type. Hvis laseren er beskadiget, skal den repareres af en
godkendt reparatør.
Brug ikke laseren til andet formål end projicering af laserlinier.
Øjet må ikke udsættes for strålen fra en klasse 2 laser i mere end 0,25sekunder.
Øjenlågsreflekserne giver normalt den nødvendige beskyttelse af øjnene.
Man må aldrig se direkte ind i laserstrålen.
Se ikke på laserstrålen gennem optisk værktøj.
Opsæt ikke værktøjet på et sted, hvor laserstrålen kan ramme personer i hovedhøjde.
Børn må ikke komme i kontakt med laseren.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af dette apparat:
skader forårsaget af at se ind i laserstrålen.
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på maskinen:
12
DANSK
Læs brugsanvisningen før brugen.
Laser-advarsel.
Kig ikke ind i laserstrålen.
Placering af datokoden
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er trykt på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for batteriet
!
ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller lække og medføre kvæstelser eller brand.
Sådan mindskes denne risiko:
Følg omhyggeligt alle vejledninger og advarsler på batterimærkaten
ogemballagen.
Isæt altid batterier med polerne vendt korrekt (+ og -), som angivet på batteriet
ogudstyret.
Batteriets poler må ikke kortsluttes.
Batterierne må ikke oplades.
Nye og gamle batterier må ikke blandes. Udskift alle batterier samtidig med nye
batterier af samme mærke og type.
Fjern brugte batterier med det samme og bortskaf dem i overensstemmelse med
lokal lovgivning.
Batterier må ikke kastes i åben ild.
Hold batterier uden for børns rækkevidde.
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
13
DANSK
Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal anvendes i flere måneder.
Batterier (Fig. B)
Batteritype
Denne laser bruger tre LR6-batterier (størrelse AA).
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Sigte-laserapparat
1 Vægstativ
3 LR6-batterier (AA-str.)
1 Detektor (DW088KD)
1 Klemme (DW088KD)
1 9 V-batteri (DW088KD)
1 Kasse
1 Brugervejledning
Kontrollér for skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være opstået under transport.
Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før betjening.
Beskrivelse (Fig. A)
!
ADVARSEL: Modificer aldrig elværktøjet eller dele heraf. Det kan medføre materiel-
eller personskade.
1
Afbryder (vertikal laserstråle)
2
Afbryder (horisontal laserstråle)
3
Indikator for lavt batteri
4
Vertikal laserstråle
5
Horisontal laserstråle
6
Indikator for vertikal laserstråle
7
Indikator for horisontal laserstråle
8
Drejekonsol
9
Vægstativ
10
Dæksel til batterirum
11
1/4" x 20 indvendigt gevind
14
DANSK
Tilsigtet Brug
Sigte-laserapparatet DW088/DW088CG er designet til at projicere laserlinjer som
hjælpemiddel for professionelle. Værktøjet kan bruges både inde og ude til vandret (vater),
og lodret (i lod). Anvendelsesområderne strækker sig fra layout af vægge og vinduer til
installation af rammeskinner.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Krydslinjelaseren er et værktøj til professionelle. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene med detteprodukt.
SAMLING OG JUSTERING
!
ADVARSEL! Placer ikke laseren et sted, hvor man forsætligt eller hændeligt kan
se ind i laserstrålen. Det kan medføre alvorlige øjenskader.
Udskiftning af batterier (Fig. B)
Tilbehøret bruger batterier af typen LR6 (AA).
Åbn batterirumsdækslet
10
.
Udskift batterierne
12
. Sørg for at anbringe de nye batterier som vist.
Luk batterirumsdækslet.
!
ADVARSEL: Udskift altid hele sættet, når du skifter batterier. Bland ikke gamle batterier
med nye. Brug helst alkalinebatterier.
Indikator for lavt batteri (Fig. A)
Værktøjet er udstyret med en indikator for lavt batteri
3
placeret på kontrolpanelet.
Indikatoren for lavt batteri lyser, mens værktøjet er tændt. Den blinker for at indikere, at
batterierne skal udskiftes, og værktøjet afbrydes automatisk.
Sluk for værktøjet, og tag batterierne ud, så snart indikatoren blinker.
Opsætning af værktøjet (Fig. C1 - C4)
Værktøjet kan let opsættes på flere forskellige måder, hvilket gør det praktisk til
mangeanvendelser.
Gulvopsætning
Anbring værktøjet på en relativt jævn og vandret overflade.
15
DANSK
Vægopsætning (Fig. C1)
Monteringshullet
13
i drejekonsollen
8
er beregnet til montering på vægkonstruktioner.
Alternativt kan værktøjet monteres direkte på metalobjekter ved hjælp af magneterne
14
.
Sæt en skrue eller et søm i væggen.
Hæng værktøjet op på skruen i monteringshullet.
Fastgørelse af værktøjet på vægstativet (Fig. C2 - C4)
Værktøjet er udstyret med et vægstativ
9
til montering på en vægskinne som
hjælpeværktøj til loftshængt installation og andre specielle nivelleringsprojiceringer.
Drejekonsollen
8
har magneter til fastgørelse af værktøjet på vægstativet.
Indstil magneterne
14
efter metalpladen på vægstativet
9
.
Fjern vægstativet ved at trække det tilstrækkelig kraftigt fra værktøjet.
Fastgør vægstativet på vægskinnen således(Fig. C3):
Åbn klemmekæberne
15
.
Sæt klemmekæberne ind over vægskinnen, og løsn klemmen, så klemmekæberne
strammes omkring skinnen.
Montér vægstativet på væggen således (Fig. C4):
Hold værktøjet i den ønskede position mod væggen, og markér placeringen af
monteringshullet på væggen.
Bor et hul på det markerede sted.
Indsæt en tilsvarende rawlplug i hullet.
Hold værktøjet foran rawlpluggen.
Sæt en skrue i monteringshullet
16
.
Justering af værktøjet
Tænd for værktøjet for at starte vaterindstillingen. Den vandrette og/eller lodrette
orientering er korrekt justeret, så længe laserstrålerne er tændt.
Laserstrålerne begynder at blinke for at signalere, at værktøjet er blevet opstillet med
en hældning, der er større end selvindstillingsområdet på 4°. Sluk for værktøjet, justér
opstillingen igen, så værktøjet kommer inden for selvindstillingsområdet, og tænd igen
for værktøjet.
Justering af laserlinjen (Fig. D)
Justér laserlinjen for begge laserstrålerne med positionsmarkeringen. Flyt værktøjet
efter behov.
16
DANSK
BETJENING
!
ADVARSEL! Placer ikke laseren et sted, hvor man forsætligt eller hændeligt kan
se ind i laserstrålen. Det kan medføre alvorlige øjenskader.
Brugervejledning
!
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
Markér altid centrum af laserpunkterne.
Sørg for, at værktøjet er sat sikkert op.
Ekstreme temperaturændringer medfører bevægelser af de indre dele, hvilket kan
påvirke værktøjets præcision. Kontroller regelmæssigt nøjagtigheden, hvis værktøjet
bruges under sådanne omstændigheder.
Selv om værktøjet automatisk korrigerer for små ude-af-water- fejl, der opstår ved stød,
kan det være nødvendigt igen at justere balance eller opstilling.
Hvis værktøjet har været tabt eller er vippet over, skal der foretages feltkalibreringscheck
for at sikre, at der ikke er sket skader. Se Vedligeholdelse.
Tænd og sluk (Fig. A)
Værktøjet har separate kontakter til betjening af den vertikale og den horisontale laserlinje.
Tænd for den vertikale laserstråle
4
, og tryk på afbryderknappen
1
.
Tænd for den horisontale laserstråle
5
, og tryk på afbryderknappen
2
.
Sluk for en laserstråle ved at trykke på afbryderknappen igen.
Overførsel af en positionsmarkering (Fig. D)
Værktøjet danner to laserlinjer i både vandret og lodret retning for at overføre en markering.
Indstil den relevante laserstråle efter markeringen.
Drejning af værktøjet (Fig. E)
Når værktøjet er i vægopsætning, kan det drejes manuelt for at overføre den horisontale
laserlinje.
Drej værktøjet til venstre eller højre efter behov.
Lasertilbehør
Digital laserdetektor: DE0892 (Fig. F)
Visse lasersæt indeholder en DEWALT digital laserdetektor. DEWALT digital laserdetektor
hjælper med at lokalisere en laserstråle, der udsendes af laseren i lyse omgivelser eller over
17
DANSK
lange afstande. Detektoren kan både bruges indenfor og udenfor, hvor det er svært at
selaserstrålen.
Detektoren er udelukkende designet for brug sammen med DW088/DW088CG og DW089
linjelasere og andre kompatible DeWALT linjelasere. Den er ikke beregnet til brug sammen
med rotationslasere.
Detektoren udsender både visuelle signaler gennem vinduet på LCD-displayet
17
og
lydsignaler gennem højttaleren
18
for at indikere laserstrålens placering.
DeWALT digital laserdetektor kan bruges med eller uden detektorklemmen. Når den bruges
med klemmen, kan detektoren placeres på en mire, nivellerstang, stolpe eller pæl.
Batterier (Fig. F)
Den digitale laserdetektor strømforsynes af et batteri på 9 volt. For at isætte det
medfølgende batteri skal du løfte op i dækslet til batterirummet
19
. Læg batteriet på 9 volt
i rummet, mens du flugter batteriet som vist på det prægede ikon.
Detektorknapper (Fig. F)
Detektoren styres med tænd-/sluk-knappen
21
og lydstyrkeknappen
22
.
Når der trykkes én gang på tænd-/sluk-knappen, tændes detektoren. Den øverste del af
sensor-vinduet viser ikonet for TÆNDT og lydstyrkeikonet.
DeWALT digital laserdetektor har også en automatisk slukfunktion. Hvis en laserstråle ikke
rammer stråledetektionsvinduet, eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper, vil detektoren
slukke for sig selv efter ca. 5 minutter.
For at slukke for lydsignalet skal du trykke på knappen igen; lydstyrkeikonet forsvinder.
Detektoren tændes i den smalle nøjagtighedsindstilling (ikon vises i det nederste
venstre hjørne). Tryk på nøjagtighedsknappen
23
én gang for at skifte til bred
nøjagtighedsindstilling (ikon vises i det nederste højre hjørne).
Nøjagtighed
Detektoren har to nøjagtighedsindstillinger, bred og smal. I den brede indstilling giver
detektoren en større tolerance for at indikere, at detektoren er ”i niveau”. I den smalle
indstilling reduceres denne tolerance for en mere nøjagtig indikation af ”i niveau”.
For at få de mest nøjagtige resultater skal du påbegynde arbejdet med den brede indstilling
og afslutte i den smalle indstilling.
18
DANSK
Magneter
Magneterne
24
gør det muligt at montere detektoren på metalbælterne under
installationen af et forsænket loft.
Betjening af detektoren (Fig. F)
1. Opsæt og indstil laseren.
2. Tænd for detektoren ved at trykke på tænd-/sluk-knappen
21
.
3. Stil detektoren, så sensor-vinduet
25
vender hen mod laserstrålen. Flyt detektoren
op eller ned inden for strålens omtrentlige område, indtil du har centreret detektoren.
For information om displayvindueindikatorerne og lydsignalindikatorerne henvises til
tabellen med titlen Indikatorer.
INDIKATORER
Over niveau Lidt over niveau
I
niveau
Lidt under
niveau Under niveau
lydsignaler
hurtigt bip
hurtigt
bip
konstant tone
langsomt
bip
langsomt bip
displayikoner
1. Brug markeringshakkerne
20
til at markere laserstrålens position nøjagtigt.
Montering på en mire (Fig. F, G)
1. For at sætte detektoren fast på en mire skal du først sætte detektoren fast på klemmen
ved at trykke klemmeklinken ind
26
. Skub klemmens spor
27
omkring skinnen
28
detektoren, indtil klinken
29
på klemmen springer ind i klinkehullet
30
på detektoren.
2. Åbn klemmens kæber ved at dreje klemmeknappen
31
mod uret.
3. Placer detektoren i den påkrævede højde, og drej klemmeknappen med uret for at
fastgøre klemmen til miren.
4. For at foretage højdejusteringer skal du blot løsne klemmen let, omplacere og
strammeigen.
19
DANSK
Rengøring og opbevaring af detektor
Snavs og fedt kan fjernes fra ydersiden af detektoren med en klud eller en blød, ikke-
metallisk børste.
Dewalt digital laserdetektor er regntæt, men kan ikke nedsænkes i vand. Man må ikke
hælde vand på apparatet eller nedsænke den i vand.
Det bedste opbevaringssted er et, der er køligt og tørt—væk fra sollys og for stærk
varme eller kulde.
Detektorservice
Ud over batterier er der ingen dele i den digitale laserdetektor, der kan serviceres af
brugeren. Skil ikke apparatet ad. Uautoriseret indgriben i laserdetektoren vil ugyldiggøre
alle garantier.
Fejlfinding af detektor
Detektoren tænder ikke.
Tryk og slip tænd-/sluk-knappen.
Se efter, om batteriet sidder på plads og er i den korrekte position.
Hvis detektoren er meget kold, skal du lade den varme op i et opvarmet område.
Udskift batteriet på 9 volt. Tænd for apparatet.
Hvis detektoren stadigvæk ikke tændes, skal du aflevere den på et DeWALT-
servicecenter.
Der kommer ingen lyd fra detektorens højttaler.
Kontrollér, at detektoren er tændt.
Tryk på lydstyrkeknappen. Den vil blive slået til og fra.
Kontrollér, at laseren er tændt, og at den udsender en laserstråle.
Hvis detektoren stadigvæk ikke udsender nogen lyd, skal du aflevere den på et
DeWALTservicecenter.
Reagerer ikke på strålen fra et andet laserapparat.
DeWALT digital laserdetektor er blevet udformet til kun at fungere med DW088/
DW088CG og DW089 og visse andre kompatible linjelasere.
Detektoren udsender en tone, men lcd-displayvinduet virker ikke.
Hvis detektoren er meget kold, skal du lade den varme op i et opvarmet område.
Hvis LCD-displayvinduet stadigvæk ikke tændes, skal du aflevere detektoren på et
DeWALT-servicecenter.
20
DANSK
Klart lys, der skinner på detektoren, forårsager kontinuerligt ”i niveau”-
signal.
Ved meget intenst omgivende lys kan detektoren muligvis give en falsk eller forkert
niveauindikation.
Stil detektoren væk fra det intense lys eller skyg for sensorvinduet
25
for at genoptage
normal drift.
Valgfrit tilbehør
Brug af laseren med tilbehør (Fig. 1 indlagt)
Laseren er udstyret med et 1/4" x 20 indvendigt gevind
11
på bunden af apparatet. Dette
gevind er til tilslutning af fremtidigt DeWALT-tilbehør. Brug kun DeWALT-tilbehør, der er
beregnet til brug med dette produkt. Følg instruktionerne, der følger med tilbehøret.
Ret henvendelse til din forhandler vedr. yderligere informationer omkring det
passendetilbehør.Disse omfatter:
DE0734 DeWALT mire
DE0737 DeWALT mire
DE0881 DeWALT trefod
DE0882 DeWALT laserstolpe
DE0892 DeWALT detektor
VEDLIGEHOLDELSE
Din DeWALT laserenhed er designet til at fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse.
Kontinuerlig tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af laseren og
regelmæssigrengøring.
Feltkalibreringscheck (Fig. H–J)
Feltkalibreringscheck skal udføres sikkert og præcist, for at der kan gives en korrekt
diagnose. Når en fejl registreres, skal værktøjet undersøges af en godkendt reparatør.
!
ADVARSEL: Forholdene i området er indikative for de resultater der præsenteres. Hvis
praksis afviger fra disse forhold, skal målingerne justeres derefter.
Scanningscheck (Fig. H)
Anbring værktøjet i et område mellem to lodrette overflader, der er mindst 9 m fra
hinanden. Montér værktøjet præcis midt på væggen.
Anbring værktøjet med en vinkel på 45° til venstre.
Tænd for den horisontale laserstråle.
Markér midten af laserstrålen nøjagtigt på midten af den modsatte væg.
21
DANSK
Sluk for værktøjet, og drej det 90° med uret.
Tænd for den horisontale laserstråle.
Markér midten af laserstrålen nøjagtigt på midten af den modsatte væg.
Sluk for værktøjet.
Mål forskellen mellem markeringerne.
Hvis forskellen mellem markeringerne er 3 mm eller derunder, er værktøjet korrekt
kalibreret.
Hvis forskellen mellem markeringerne er større end 3 mm, skal værktøjet efterses.
Vandret check (Fig. I1, I2)
Anbring værktøjet i et område med en væg på mindst 9 meters længde. Montér
værktøjet på den ene ende af væggen.
Anbring værktøjet med en vinkel på 90° til venstre.
Tænd for den horisontale laserstråle.
Markér midten af laserstrålen med en tredjedels afstand
32
og to tredjedeles afstand
33
på væggen.
Sluk for værktøjet.
Montér værktøjet på den anden ende af væggen.
Anbring værktøjet med en vinkel på 90° til højre.
Tænd for den horisontale laserstråle.
Tænd for værktøjet, justér laserstrålen efter vægmarkeringen
33
, og markér laserstrålen
med to tredjedeles afstand
34
på væggen.
Sluk for værktøjet.
Mål forskellen mellem markeringerne (
32
,
34
).
Hvis forskellen mellem markeringerne er 6 mm eller derunder, er værktøjet korrekt
kalibreret.
Hvis forskellen mellem markeringerne er større end 6 mm, skal værktøjet efterses.
Lodret check (Fig. J1, J2)
Anbring værktøjet på gulvet i et område med et loft, der er mindst 2,5meter højt.
Markér en linje på 1,5 meters længde
35
på gulvet. Anbring værktøjet i den ene ende
af gulvmarkeringen
35
.
Tænd for den vertikale laserstråle.
Indstil laserstrålen efter gulvmarkeringen
35
.
Markér midten af laserstrålen med en tredjedels afstand
36
og to tredjedeles afstand
37
på loftet.
22
DANSK
Sluk for værktøjet. Anbring værktøjet i den anden ende af gulvmarkeringen
35
med
forsiden mod markeringen.
Tænd for den vertikale laserstråle.
Indstil laserstrålen efter gulvmarkeringen
35
.
Markér midten af laserstrålen med en tredjedels afstand
38
og to tredjedeles afstand
39
på loftet.
Sluk for værktøjet.
Mål forskellen mellem markeringerne (
36
,
38
).
Mål forskellen mellem markeringerne (
37
,
39
).
Hvis forskellen mellem markeringerne er 3,5 mm eller derunder, er værktøjet korrekt
kalibreret.
Hvis forskellen mellem markeringerne er større end 3,5 mm, skal værktøjet efterses.
Rengøring
Fjern batterierne, før værktøjet rengøres.
Rens regelmæssigt kabinettet med en blød klud.
Når det er nødvendigt, skal linsen rengøres med en blød klud eller et stykke vat dyppet i
alkohol. Man må ikke benytte andre rengøringsmidler.
Kassering
Kassera inte denna produkt som hushållsavfall.
Kassera alltid batterier i enlighet med lokalaföreskrifter.
Vänligen lämna till återanvändning i enlighet med lokala föreskrifter för insamling och
kassering av elektriskt och elektroniskt avfall enligt EU:s WEEE-direktiv.
Batterier
Ved bortskaffelse af batterier bør du være opmærksom på miljøet. Kontakt de lokale
myndigheder for korrekt miljømæssig bortskaffelse af batterier.
23
DANSK
GARANTI
DeWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en enestående garanti
til professionelle brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring er en
tilføjelse til dine kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel bruger og påvirker
dem på ingen måde. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den
Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DeWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til den forhandler, hvor værktøjet blev
købt og få alle pengene refunderet eller bytte det. Produktet skal have været
underlagt almindelig brug og slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit DeWALT værktøj, inden
for 12 måneder efter købet, er du berettiget til en gratis serviceydelse. Den vil
blive foretaget gratis af et autoriseret DeWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DeWALT produkt bliver defekt på grund af fejlbehæftede materialer
eller produktionsfejl inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer DeWALT
gratis udskiftning af alle defekte dele eller gratis udskiftning af enheden efter
vores valg under forudsætning af, at:
Produktet ikke er blevet misbrugt;
Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
Købsbeviset fremvises;
Produktet returneres komplet med alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler eller find adressen på dit
nærmeste autoriserede DeWALT serviceværksted i DeWALT kataloget eller
kontakt dit DeWALT kontor på den adresse, der er opgivet i denne manual. Der
findes en liste over autoriserede DeWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
24
DEUTSCH
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
KREUZLINIENLASER
DW088, DW088CG
Herzlichen Glückwunsch !
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT entschieden, das die lange DeWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den
Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung
machen DeWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
DW088 DW088CG
Spannung V
GS
4,5 4,5
Typ 2 2
Batteriegröße 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Laserleistung mW < 1,3 < 1,3
Laserklasse 2 2
Wellenlänge nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Schutzklasse IP54 IP54
Selbstnivellierungsbereich ° +/- 4 +/- 4
Betriebstemperatur °C -10 – +45 -10 – +45
Aufnahmegewinde 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Gewicht kg 0,75 0,75
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das
Handbuch und achten Sie auf dieseSymbole.
!
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern
nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungenführt.
!
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führenkann.
!
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, u. U. zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führenkann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führenkann.
!
Weist auf ein Stromschlagrisikohin.
25
DEUTSCH
!
Weist auf eine Brandgefahrhin.
Sicherheitsanweisungen für Laser
!
WARNUNG! Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Missachtung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen kann einen Stromunfall, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Betreiben Sie den Laser nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
Benutzen Sie den Laser nur mit den speziell dazu bestimmten Batterien. Der Einsatz
anderer Batterien kann zu Brandgefahr führen.
Bewahren Sie den unbenutzten Laser außerhalb der Reichweite von Kindern oder
anderer, nicht geschulter Personen auf. Laser sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller für Ihr Modell empfohlen wird.
Zubehör, das für den einen Laser geeignet sein mag, kann ein Verletzungsrisiko
schaffen, wenn es für einen anderen Laser verwendet wird.
Reparaturen am Werkzeug DÜRFEN NUR von qualifizierten Fachleuten
vorgenommen werden. Reparaturen, Servicearbeiten oder Wartung, die von nicht
qualifizierten Personen durchgeführt werden, können zu Verletzungen führen. Die
Adresse Ihrer am nächsten gelegenen DeWALT Kundendienstwerkstatt erfahren Sie von der
Liste der autorisierten DeWALT Kundendienstwerkstätten auf der Rückseite dieser Anleitung
oder im Internet unter www.2helpU.com.
Schauen Sie nicht in den Laserstrahl durch optische Instrumente wie Teleskope
oder Fernrohre. Daraus können schwere Augenverletzungen entstehen.
Stellen Sie den Laser nicht so auf, dass jemand veranlasst wird, absichtlich
oder unabsichtlich in den Laserstrahl zu schauen. Daraus können schwere
Augenverletzungen entstehen.
Stellen Sie den Laser nicht in der Nähe von reflektierenden Flächen auf, die den
Laserstrahl in die Augen einer Person umlenken können. Daraus können schwere
Augenverletzungen entstehen.
Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht benutzt wird. Wenn der Laser eingeschaltet
bleibt, steigt das Risiko, dass jemand in den Laserstrahl schaut.
Betreiben Sie den Laser nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie nicht zu, dass
Kinder den Laser betreiben. Daraus könnten schwere Augenverletzungen entstehen.
26
DEUTSCH
Entfernen oder verändern Sie keine Warnschilder. Wenn Warnschilder entfernt
werden, können der Benutzer oder andere Personen sich versehentlich einem
Strahlungsrisiko aussetzen.
Stellen Sie den Laser sicher auf einer ebenen Fläche auf. Wenn der Laser umfällt,
kann der Laser beschädigt werden oder es können schwere Verletzungen entstehen.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Binden Sie langes Haar zusammen. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und
Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen. Lüftungsschlitze bedecken häufig
bewegliche Teile und sollten auch gemieden werden.
!
WARNUNG: Die Verwendung von Reglern oder Einstellungen oder die
Anwendung von Verfahren, die nicht den in dieser Anweisung Enthaltenen
entsprechen, können dazu führen, dass jemand einer gefährlichen Strahlung
ausgesetzt wird.
!
WARNUNG! ZERLEGEN SIE DEN LASER NICHT. Es gibt keine vom Benutzer
zu wartenden Teile im Inneren des Lasers. Eine Zerlegung des Lasers führt
zur Nichtigkeit aller Produktgarantien. Verändern Sie das Produkt in keiner
Weise. Veränderungen am Werkzeug können zu gefährlicher Aussetzung an
Laserstrahlungführen.
!
WARNUNG: Feuergefahr ! Vermeiden Sie ein Kurzschließen der Anschlüsse einer nicht
im Gerät befindlichen Batterie
Konformitätserklärung
Die DEWALT Werke erklären, dass die CE-Kennzeichnung auf diesem
Produkt in Übereinstimmung mit der CE-Kennzeichnungsrichtlinie
93/68/EWG angebracht wurde.
Dieses Produkt entspricht IEC/EN60825-1:2014
Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte www.2helpU.com.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Laser
Dieser Laser entspricht der Klasse 2 nach EN 60825-1:2007. Tauschen Sie die Laserdiode
nicht gegen einen anderen Typ aus. Lassen Sie einen defekten Laser von einer
Kundendienstwerkstatt reparieren.
Verwenden Sie den Laser ausschließlich für das Projizieren von Laserlinien.
27
DEUTSCH
Sollte das Auge dem Strahl eines Klasse-2-Lasers ausgesetzt werden, so gilt dies für
maximal 0,25 Sekunden als unschädlich. Die Reflexe der Augenlider stellen im allgemeinen
einen ausreichenden Schutz dar.
Schauen Sie niemals direkt bzw. absichtlich in den Laserstrahl.
Verwenden Sie keine optischen Geräte, um den Laserstrahl betrachten.
Stellen Sie das Werkzeug nicht in einer solchen Lage auf, daß der Laserstrahl Personen auf
Kopfhöhe kreuzen kann.
Sorgen Sie dafür, daß Kinder den Laser nicht berühren.
Restrisiken
Følgende risici er forbundet med brugen af dette apparat:
Verletzungen durch Blick in den Laserstrahl.
Aufkleber auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem Werkzeug:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
Kig ikke ind i laserstrålen.
Age des datumscodes
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
28
DEUTSCH
Wichtige Sicherheitsanweisungen für die Batterie
!
WARNUNG: Batterien können explodieren oder auslaufen und zu Verletzungen oder
Brand führen. Um diese Gefahr zu reduzieren:
Beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise auf der Batterie und
derVerpackung.
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien immer auf die richtige Polarität (+ und –),
die auf der Batterie und am Gerät angegeben ist.
Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.
Laden Sie die Batterien nicht auf.
Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Ersetzen Sie alle gleichzeitig durch neue
Batterien derselben Marke und Typs.
Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort und entsorgen Sie diese gemäß den für
Sie geltenden Bestimmungen.
Batterien nicht ins Feuer werfen.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie dieses für mehrere Monate
nicht benutzen.
Batterien (Abb. [Fig.] B)
Batterietyp
Dieser Laser wird mit drei LR6-Batterien (AA-Größe) betrieben.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Kreuzlinien-Laser
1 Wandbefestigung
3 LR6 (AA-Größe) Batterien
1 Detektor (DW088KD)
1 Klemme (DW088KD)
1 9 V-Akku (DW088KD)
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und
zu verstehen.
29
DEUTSCH
Gerätebeschreibung (Abb. B)
!
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug oder seinen Teilen
vor. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen.
1
Ein-/Aus-Schalter (vertikaler Laserstrahl)
2
Ein-/Aus-Schalter (horizontaler Laserstrahl)
3
Batterieanzeige
4
Vertikaler Laserstrahl
5
Horizontaler Laserstrahl
6
Anzeige für vertikalen Laserstrahl
7
Anzeige für horizontalen Laserstrahl
8
Schwenkhalter
9
Wandbefestigung
10
Batteriefachdeckel
11
1/4" x 20 Innengewinde
Bestimmungsgemässe Verwendung
Der Kreuzlinienlaser DW088/DW088CG wurde zur Projektion von Laserlinien bei Profi-
Einsätzen entwickelt. Das Werkzeug kann in geschlossenen Räumen verwendet werden,
um horizontale (ebene) und vertikale (lotrechte) Ausrichtungen durchzuführen. Das
Einsatzgebiet reicht vom Layout von Wänden und Fenstern bis hin zur Installation von
Rahmenschienen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
Der Kreuzlaser ist ein Werkzeug für den professionellen Gebrauch. LASSEN SIE NICHT ZU,
dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassenwerden.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
!
ADVARSEL! Placer ikke laseren et sted, hvor man forsætligt eller hændeligt kan
se ind i laserstrålen. Det kan medføre alvorlige øjenskader.
30
DEUTSCH
Erneuerung der Batterien (Abb. B)
Im Anbaugerät werden Batterien des Typs LR6 (AA) verwendet.
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel
10
.
Erneuern Sie die Batterien
12
. Vergewissern Sie sich, daß die neuen Batterien wie
angegeben eingesetzt werden .
Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
!
WARNUNG: Bei der Erneuerung von Batterien immer den kompletten Satz
erneuern. Verwenden Sie keine alten Batterien zusammen mit neuen. Verwenden Sie
vorzugsweise Alkalibatterien.
Batterieentladeanzeige (Abb. A)
Das Werkzeug wurde mit einer Batterieentladeanzeige
3
ausgestattet, die sich am
Bedienfeld befindet. Die Batterieentladeanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Werkzeug.
Die Anzeige blinkt, um anzuzeigen, daß die Batterien erneuert werden müssen und das
Werkzeug automatisch abgeschaltet wird.
Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie die Batterien, sobald die
Anzeigeblinkt.
Aufstellen des Werkzeugs (Abb. C1 - C4)
Das Werkzeug ermöglicht verschiedene Aufstellmöglichkeiten, so daß es für
unterschiedliche Einsätze geeignet ist.
Bodenaufstellung
Stellen Sie das Werkzeug auf eine relativ glatte und ebene Fläche.
Wandbefestigung (Abb. C1)
Das Schlüsselloch
13
im Schwenkhalter
8
wird zur Befestigung an Wandkonstruktionen
verwendet. Alternativ hierzu kann das Werkzeug unter Verwendung der Magnete
14
direkt
an Metallbaustreben angebracht werden.
Treiben Sie eine Schraube oder einen Nagel in die Wand.
Hängen Sie das Werkzeug am Schlüsselloch an die Befestigung.
Anbringen des Werkzeugs an der Wandbefestigung
(Abb. C2 - C4)
Das Werkzeug hat eine Wandschienen-Befestigungsmöglichkeit
9
, die beim Abhängen
von Decken und anderen speziellen Nivellierprojekten hilfreich ist. Der Schwenkhalter
8
hat Magnete, um das Werkzeug an der Wandbefestigung anzubringen.
Richten Sie die Magnete
14
mit der Metallplatte an der Wandbefestigung
9
aus.
31
DEUTSCH
Um die Wandbefestigung zu entfernen, ziehen Sie sie mit genügend Kraft
vomWerkzeug.
Um die Wandhalterung an der Wandschiene anzubringen, gehen Sie
folgendermaßen vor (Fig. C3):
Öffnen Sie die Spannbacken
15
.
Legen Sie die Spannbacke um die Wandschiene herum, und geben Sie die Klammer
frei, um die Spannbacken auf der Schiene zu schließen.
Um die Wandbefestigung an einer Wand anzubringen, gehen Sie
folgendermaßen vor (Fig. C4):
Halten Sie das Werkzeug in der gewünschten Stellung gegen die Wand, und markieren
Sie die Lage des Befestigungslochs auf der Wand.
Bohren Sie ein Loch in die markierte Stelle.
Stecken Sie einen entsprechenden Dübel in die Bohrung.
Halten Sie das Werkzeug vor den Dübel.
Drehen Sie eine Schraube in das Befestigungsloch
16
.
Einstellung des Werkzeugs
Um die Nivellierung einzuleiten, schalten Sie das Werkzeug ein. Die ebene und/oder
lotrechte Ausrichtung ist richtig eingestellt, solange die Laserstrahlen eingeschaltet
bleiben.
Die Laserstrahlen beginnen zu blinken, um darauf hinzuweisen, daß das Werkzeug
auf einer Steigung aufgestellt wurde, die außerhalb des Selbstnivellierungsbereiches
von 4° liegt. Schalten Sie das Werkzeug aus, richten Sie es erneut innerhalb des
Selbstnivellierungsbereiches ein, und schalten Sie es wieder ein.
Ausrichten der Laserlinie (Abb. D)
Richten Sie die Laserlinie einer der Laserstrahlen auf die Positionsmarke aus. Bewegen
Sie das Werkzeug in die erforderliche Richtung.
BETRIEB
!
WARNUNG! Stellen Sie den Laser nicht so auf, dass jemand veranlasst
wird, absichtlich oder unabsichtlich in den Laserstrahl zu blicken. Schwere
Augenschäden können entstehen, wenn man in den Strahl blickt.
Gebrauchsanweisung
!
WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Markieren Sie immer die Mitte der Laserpunkte.
32
DEUTSCH
Achten Sie darauf, dass das Werkzeug sicher aufgestellt wurde.
Extreme Temperaturänderungen können eine Bewegung der internen Teile bewirken
und die Genauigkeit des Werkzeugs beeinträchtigen. Überprüfen Sie regelmäßig die
Genauigkeit, falls Sie das Werkzeug unter derartigen Umständen verwenden.
Obwohl das Werkzeug kleinere Nivellierungsungenauigkeiten automatisch korrigiert,
wenn es angestoßen wird, kann eine erneute Einstellung bzw. Einrichtung erforderlich
sein, um das Werkzeug in die Waage zu bringen.
Wurde das Werkzeug fallengelassen oder ist es umgekippt, prüfen Sie, ob Schäden
aufgetreten sind, indem Sie die Vor-Ort-Kalibrierungstests durchführen. Siehe Wartung.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Das Werkzeug hat getrennte Schalter, die den vertikalen Laserstrahl und den horizontalen
Laserstrahl schalten.
Um den vertikalen Laserstrahl
4
einzuschalten, drücken Sie auf den Ein-/Aus-
Schalter
1
.
Um den horizontalen Laserstrahl
5
einzuschalten, drücken Sie auf den Ein-/Aus-
Schalter
2
.
Um den einen bzw. den anderen Laserstrahl auszuschalten, drücken Sie erneut auf den
Ein-/Aus-Schalter.
Übertragen einer Positionsmarke (Abb. D)
Das Werkzeug erzeugt zwei Laserlinien in horizontaler sowie in vertikaler Richtung, um eine
Marke zu übertragen.
Richten Sie den entsprechenden Laserstrahl mit der Marke aus.
Drehen des Werkzeugs (Abb. E)
An der Wand befestigt kann das Werkzeug von Hand gedreht werden, um die horizontale
Laserlinie zu übertragen.
Das Werkzeug wie gewünscht nach links oder rechts drehen.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an Ihren Händler.
Laserzubehör
Digitaler Laserdetektor: DE0892 (Abb. F)
Zu einigen Lasergeräten gehört ein DEWALT Digitaler Laserdetektor. Der DEWALT Digitale
Laserdetektor hilft bei der Lokalisierung eines vom Lasergerät ausgegebenen Strahls bei
33
DEUTSCH
hellen Lichtverhältnissen oder über lange Strecken. Der Detektor kann im Innen- und
Außenbereich eingesetzt werden, wo es schwierig ist, den Laserstrahl zu sehen.
Der Detektor ist ausschließlich zur Verwendung mit den Linienlasern DW088/DW088CG
und DW089 sowie anderen kompatiblen DeWALT Linienlasern vorgesehen. Er darf nicht mit
Rotationslasern verwendet werden.
Der Detektor gibt sowohl optische Signale über das LCD-Anzeigefenster
17
und akustische
Signale über den Lautsprecher
18
, um die Position des Laserstrahls anzuzeigen.
Der DeWALT Digitale Laserdetektor kann mit oder ohne die Detektorklammer verwendet
werden. Wenn er mit der Klammer verwendet wird, kann der Detektor auf einer Messlatte,
Nivellierstange, Pfosten oder Pfahl angebracht werden.
Batterien (Abb. F)
Der digitale Laserdetektor wird von einer 9-Volt Batterie gespeist. Zum Einlegen der
mitgelieferten Batterie heben Sie den Batteriefachdeckel
19
. Legen Sie die9-Volt Batterie in
das Fach in der Richtung, die auf dem eingeprägten Symbol dargestellt ist.
Bedienelemente des Detektors (Abb. F)
Der Detektor wird über die Einschalttaste
21
und die Lautstärketaste
22
bedient.
Wenn die Einschalttaste einmal gedrückt wird, ist der Detektor eingeschaltet. Oben im
Sensor-Fenster wird das EIN-Symbol und das Lautstärke-Symbol angezeigt.
Der DeWALT Digitale Laserdetektor verfügt auch über eine automatische Abschaltfunktion.
Wenn ein Laserstrahl nicht das Strahlerkennungsfenster trifft oder wenn keine Tasten
gedrückt werden, wird der Detektor nach ca. 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.
Zum Ausschalten des akustischen Signals drücken Sie die Taste erneut, daraufhin
verschwindet das Lautstärke-Symbol.
Der Detektor schaltet sich im engen Genauigkeitsbereich ein (Symbol erscheint in der
linken unteren Ecke). Drücken Sie die Taste für die Genauigkeit
23
einmal, um auf die weite
Genauigkeitseinstellung zu wechseln (Symbol erscheint nun in der unteren rechten Ecke).
Genauigkeit
Der Detektor bietet zwei Genauigkeitseinstellungen, weit und eng. In der weiten
Einstellung bietet der Detektor eine größere Toleranz um anzugeben, dass er „bodengleich”
ist. In der engen Einstellung ist diese Toleranz geringer, um die „Bodengleichheit“ genauer
anzugeben.
Für die genauesten Ergebnisse beginnen Sie die Arbeit mit dem weiten Einstellung und
beenden Sie sie mit der engen Einstellung.
Magnete
Unter Verwendung der Magnete
24
kann der Detektor bei Montage einer hängenden
Decke direkt an den Metallstreben angebracht werden.
34
DEUTSCH
Bedienung des Detektors (Abb. F)
1. Stellen Sie den Laser auf und richten Sie ihn aus.
2. Schalten Sie den Detektor ein, indem Sie die Einschalttaste
21
drücken.
3. Positionieren Sie den Detektor so, dass das Sensor Fenster
25
dem Laserstrahl
gegenüberliegt. Bewegen Sie den Detektor im ungefähren Bereich des Strahls nach
oben oder unten, bis Sie den Detektor zentriert haben. Für Informationen über die
Anzeiger im Display-Fenster und für das akustische Signal beziehen sich auf die Tabelle
mit dem Titel Anzeiger.
ANZEIGER
Über
bodengleich
Etwas über
bodengleich Bodengleich
Etwas unter
bodengleich
Unter
bodengleich
hörbare
Signale
schneller
Alarmton
schneller
Alarmton
Dauerton
langsamer
Alarmton
langsamer
Alarmton
Display-Symbole
1. Verwenden Sie die Markierungskerben
20
, um die Position des Laserstrahls genau zu
markieren.
Befestigung auf einer Messlatte (Abb. F, G)
1. Zur Sicherung des Detektors an einer Messlatte befestigen Sie zuerst den Detektor an
der Klammer, indem Sie den Riegel der Klammer hereindrücken
26
. Schieben Sie die
Schienen
27
auf die Klammer um die Schiene
28
am Detektor, bis der Riegel
29
an
der Klammer in die Öffnung für den Riegel
30
am Detektor springt.
2. Öffnen Sie die Spannbacken durch Drehen des Knopfes
31
entgegen
demUhrzeigersinn.
3. Positionieren Sie den Detektor in der benötigten Höhe und drehen Sie den Knopf im
Uhrzeigersinn, um die Klammer auf der Latte zu sichern.
4. Zur Anpassung der Höhe lösen Sie etwas die Klammer, positionieren Sie das Gerät neu
und ziehen Sie die Klammer wieder fest.
35
DEUTSCH
Reinigung und Aufbewahrung des Detektors
Schmutz und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen, nicht-metallischen
Bürste vom Äußeren des Detektors entfernt werden.
Der Dewalt digitale Laserdetektor ist regenbeständig, darf jedoch nicht in Wasser
getaucht werden. Schütten Sie kein Wasser auf das Gerät und tauchen Sie es nicht in
Wasser ein.
Der beste Aufbewahrungsort ist kühl und trocken—ohne direkte Sonneneinstrahlung
und übermäßige Wärme oder Kälte.
Wartung des Detektors
Außer den Batterien gibt es im Digitalen Laserdetektor keine Teile, die vom Benutzer
gewartet werden können. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Das nicht autorisierte Zerlegen des
Lasers führt zur Nichtigkeit aller Produktgarantien.
Fehlerbehebung am Detektor
Der detektor lässt sich nicht einschalten.
Drücken Sie die Einschalttaste und lassen Sie sie wieder los.
Überprüfen Sie, ob Batterien vorhanden und ob sie richtig herum eingelegt sind.
Wenn der Detektor sehr kalt ist, lassen Sie ihn sich in einem geheizten Bereich
akklimatisieren.
Tauschen Sie die 9-Volt-Batterie aus. Schalten Sie das Gerät ein.
Wenn sich der Detektor immer noch nicht einschalten lässt, bringen Sie ihn zu einer
DeWALT Kundendienststelle.
Der lautsprecher des detektors gibt keine töne aus.
Stellen Sie sicher, dass der Detektor eingeschaltet ist.
Drücken Sie die Lautstärke-Taste. Sie wechselt zwischen ein und aus.
Stellen Sie sicher, dass der Laser eingeschaltet ist und dass er einen Laserstrahl ausgibt.
Wenn der Detektor immer noch keine Töne ausgibt, bringen Sie ihn zu einer DeWALT
Kundendienststelle.
Reagiert nicht auf den strahl anderer lasergeräte.
Der DeWALT Digitale Laserdetektor wurde ausschließlich für die Arbeit mit den
Linienlasern DW088/DW088CG und DW089 sowie bestimmten anderen kompatiblen
Gerätenentwickelt.
36
DEUTSCH
Der detektor gibt einen ton aus, aber das LDC-display-fenster funktioniert
nicht.
Wenn der Detektor sehr kalt ist, lassen Sie ihn sich in einem geheizten
Bereichakklimatisieren.
Wenn das LCD-Display-Fenster immer noch nicht funktioniert, bringen Sie den Detektor
zu einer DeWALT Kundendienststelle.
Durch helles licht, das auf den detektor scheint, wird ein ständiges
“bodengleich”-signal erzeugt.
Bei sehr intensivem Umgebungslicht kann es möglich sein, dass der Detektor das
Niveau falsch anzeigt
Stellen Sie den Detektor an einer Stelle ohne intensiven Lichteinfall auf oder decken Sie
das Sensor-Fenster
25
ab, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.
Optionales Zubehör
Verwendung des Lasers mit Zubehör (Abb. A Einsatz)
Der Laser ist mit einem 1/4" x 20 Innengewinde
11
unten am Gerät ausgestattet. Dieses
Gewinde ist für aktuelles oder zukünftiges Zubehör von DeWALT geeignet. Verwenden Sie
nur DeWALT-Zubehör, das für dieses Produkt angegeben ist. Befolgen Sie die Anweisungen,
die dem Zubehör beiliegen.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem Zubehör.Diese sind:
DE0734 DeWALT Messlatte
DE0737 DeWALT Messlatte
DE0881 DeWALT Stativ
DE0882 DeWALT Laserstange
DE0892 DeWALT Detektor
WARTUNG
Ihr DeWALT Lasergerät wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten
Pflege des Lasers und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
Vor-Ort-Kalibrierungstest (Abb. H–J)
Die Vor-Ort-Kalibrierung muß sorgfältig und genau durchgeführt werden, um richtige
Diagnosen durchführen zu können. Wird ein Fehler festgestellt, lassen Sie das Werkzeug
von einer qualifizierten Fachwerkstatt reparieren.
37
DEUTSCH
!
WARNUNG: Der Zustand der Fläche spiegelt sich in den gezeigten Ergebnissen. Wird
dieser Zustand in der Praxis nicht erzielt, so müssen die Messungen entsprechend
justiert werden.
Scan-Überprüfung (Abb. H)
Stellen Sie das Werkzeug in einem Bereich zwischen zwei vertikalen Oberflächen auf,
die mindestens 9 m auseinander liegen. Stellen Sie das Werkzeug genau mittig zur
Wand auf.
Positionieren Sie das Werkzeug in einem Winkel von 45° nach links.
Schalten Sie den horizontalen Laserstrahl ein.
Markieren Sie die Mitte des Laserstahls genau mittig auf der
gegenüberliegendenWand.
Schalten Sie das Werkzeug aus und drehen Sie es um 90° im Uhrzeigersinn.
Schalten Sie den horizontalen Laserstrahl ein.
Markieren Sie die Mitte des Laserstahls genau mittig auf der
gegenüberliegendenWand.
Schalten Sie das Werkzeug aus.
Messen Sie den Unterschied zwischen den Marken.
Ist der Unterschied zwischen den Marken 3 mm oder kleiner, so ist das Werkzeug richtig
kalibriert.
Ist der Unterschied zwischen den Marken größer als 3 mm, so muß das Werkzeug
repariert werden.
Überprüfung auf Ebenheit (Abb. I1, I2)
Stellen Sie das Werkzeug in einem Bereich mit einer Wand von mindestens 9 m Länge
auf. Bringen Sie das Werkzeug an einem Ende der Wand an.
Positionieren Sie das Werkzeug in einem Winkel von 90° nach links.
Schalten Sie den horizontalen Laserstrahl ein.
Markieren Sie die Mitte des Laserstrahls im Abstand von einem Drittel
32
und zwei
Dritteln
33
an der Wand.
Schalten Sie das Werkzeug aus.
Bringen Sie das Werkzeug am anderen Ende der Wand an.
Positionieren Sie das Werkzeug in einem Winkel von 90° nach rechts.
Schalten Sie den horizontalen Laserstrahl ein.
Schalten Sie das Werkzeug ein, richten Sie den Laserstrahl mit der Wandmarke
33
aus
und markieren Sie den Laserstrahl im Abstand von zwei Dritteln
34
an der Wand.
Schalten Sie das Werkzeug aus.
38
DEUTSCH
Messen Sie den Unterschied zwischen den Marken (
32
,
34
).
Ist der Unterschied zwischen den Marken 6 mm oder kleiner, so ist das Werkzeug richtig
kalibriert.
Ist der Unterschied zwischen den Marken größer als 6 mm, so muß das Werkzeug
repariert werden.
Überprüfung auf Lotrechtigkeit (Abb. J1, J2)
Stellen Sie das Werkzeug auf dem Boden in einem Bereich mit einer Deckenhöhe von
mindestens 2,5 m auf.
Ziehen Sie eine Linie von 1,5 m Länge
35
auf dem Boden. Positionieren Sie das
Werkzeug an einem Ende der Bodenmarke
35
.
Schalten Sie den vertikalen Laserstrahl ein.
Richten Sie den Laserstrahl mit der Bodenmarke
35
aus.
Markieren Sie die Mitte des Laserstrahls im Abstand von einem Drittel
36
und zwei
Dritteln
37
an der Decke.
Schalten Sie das Werkzeug aus. Positionieren Sie das Werkzeug am anderen Ende der
Bodenmarke
35
, die der Marke gegenüberliegt.
Schalten Sie den vertikalen Laserstrahl ein.
Richten Sie den Laserstrahl mit der Bodenmarke
35
aus.
Markieren Sie die Mitte des Laserstrahls im Abstand von einem Drittel
38
und zwei
Dritteln
39
an der Decke.
Schalten Sie das Werkzeug aus.
Messen Sie den Unterschied zwischen den Marken (
36
,
38
).
Messen Sie den Unterschied zwischen den Marken (
37
,
39
).
Ist der Unterschied zwischen den Marken 3,5 mm oder kleiner, so ist das Werkzeug
richtig kalibriert.
Ist der Unterschied zwischen den Marken größer als 3,5 mm, so muß das Werkzeug
repariert werden.
Reinigung
Nehmen Sie vor der Reinigung die Batterien aus dem Werkzeug.
Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Lappen.
Reinigen Sie die Linse bei Bedarf mit einem weichen Tuch oder einem in Alkohol
getränkten Wattestäbchen. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel.
39
DEUTSCH
Entsorgung
Entsorgen Sie dieses Produkt NICHT imHausmüll.
Entsorgen Sie Batterien IMMER gemäß den an Ihrem Standort
geltendenBestimmungen.
BITTE UM WIEDERVERWERTUNG gemäß den örtlichen Bestimmungen für die
Sammlung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikabfall unter der WEEE-Richtlinie.
Batterien
Berücksichtigen Sie bei der Entsorgung der Batterien den Umweltschutz.
Umweltgerechte Entsorgungsmöglichkeiten für Batterien erfahren Sie bei Ihren
örtlichen Behörden.
40
DEUTSCH
GARANTIE
DeWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DeWALT-Gerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf, wird einmalig eine
Wartungsinspektion für Ihre DeWALT-Maschine ausgeführt. Diese Arbeiten werden
kostenlos von einem autorisierten DeWALT-Service-Partner ausgeführt. Der
Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für
Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DeWALT-Produkt wegen Material- oder Produktionsmängeln innerhalb
von 12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DeWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung
des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden Sie sich an einen
DeWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen Adresse Sie im DeWALT-Katalog
finden, oder Sie wenden sich an die DeWALT-Niederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten DeWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
41
ENGLISH
English (original instructions)
CROSSLINE LASER
DW088, DW088CG
Congratulations !
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development
and innovation make DeWALT one of the most reliable partners for professional power
toolusers.
Technical data
DW088 DW088CG
Voltage V
AC
4.5 4.5
Type 2 2
Battery size 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Laser power mW < 1.3 < 1.3
Laser class 2 2
Wavelength nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Protection class IP54 IP54
Self-leveling range ° +/- 4 +/- 4
Operating temperature °C -10 – +45 -10 – +45
Receptacle thread 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Weight kg 0.75 0.75
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the
manual and pay attention to thesesymbols.
!
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will
result in death or seriousinjury.
!
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could
result in death or seriousinjury.
!
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may
result in minor or moderateinjury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided,
may result in propertydamage.
42
ENGLISH
!
Denotes risk of electricshock.
!
Denotes risk offire.
Safety Instructions for Lasers
!
WARNING! Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions
listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Do not operate the laser in explosive atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
Use the laser only with the specifically designated batteries. Use of any other
batteries may create a risk of fire.
Store idle laser out of reach of children and other untrained persons. Lasers are
dangerous in the hands of untrained users.
Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.
Accessories that may be suitable for one laser, may create a risk of injury when used on
another laser.
Tool service MUST be performed only by qualified repair personnel. Repairs,
service or maintenance performed by unqualified personnel may result in injury.
For the location of your nearest authorized DeWALT repair agent, refer to the list of
authorized DeWALT repair agents on back of this manual or visit www.2helpU.com on
the Internet.
Do not use optical tools such as a telescope or transit to view the laser beam.
Serious eye injury could result.
Do not place the laser in a position which may cause anyone to intentionally or
unintentionally stare into the laser beam. Serious eye injury could result.
Do not position the laser near a reflective surface which may reflect the laser
beam toward anyone’s eyes. Serious eye injury could result.
Turn the laser off when it is not in use. Leaving the laser on increases the risk of staring
into the laser beam.
Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser.
Serious eye injury may result.
Do not remove or deface warning labels. If labels are removed user or others may
inadvertently expose themselves to radiation.
43
ENGLISH
Position the laser securely on a level surface. Damage to the laser or serious injury
could result if the laser falls.
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep
your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry or
long hair can be caught in moving parts. Air vents often cover moving parts and should
also be avoided.
!
WARNING: Use of controls or adjustments or performance of procedures other
than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
!
WARNING! DO NOT DISASSEMBLE THE LASER. There are no user serviceable
parts inside. Disassembling the laser will void all warranties on the product.
Do not modify the product in any way. Modifying the tool may result in hazardous
laser radiation exposure.
!
WARNING: Fire hazard ! Avoid short-circuiting the contacts of a removed battery.
Declaration of Conformity
DEWALT Tools declares that the CE Mark has been applied to this product in
accordance with the CE Marking Directive 93/68/EEC.
This product conforms with IEC/EN60825-1:2014
For further details please refer to www.2helpU.com.
Additional Safety Instructions for Lasers
This laser complies with class 2 according to IEC/EN 60825-1:2014. Do not replace a
laser diode with a different type. If damaged, have the laser repaired by an authorised
repairagent.
Do not use the laser for any purpose other than projecting laser lines.
An exposure of the eye to the beam of a class 2 laser is considered safe for a maximum of
0.25 seconds. Eyelid reflexes will normally provide adequate protection.
Never look into the laser beam directly and intentionally.
Do not use optical tools to view the laser beam.
Do not set up the tool at a position where the laser beam can cross any person at
headheight.
Do not let children come in contact with the laser.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of this device:
injuries caused by staring into laser beam.
44
ENGLISH
Labels on tool
The following pictographs are shown on the tool:
Read the instruction manual before use.
Laser warning.
Do not stare into the laser beam.
Date Code Position
The date code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for Batteries
!
WARNING: Batteries can explode, or leak, and can cause injury or fire. To
reduce thisrisk:
Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package.
Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and –), marked on the
battery and the equipment.
Do not short battery terminals.
Do not charge batteries.
Do not mix old and new batteries. Replace all of them at the same time with new
batteries of the same brand and type.
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
45
ENGLISH
Remove dead batteries immediately and dispose of per local codes.
Do not dispose of batteries in fire.
Keep batteries out of reach of children.
Remove batteries if the device will not be used for several months.
Batteries (Fig. B)
Battery type
This laser operates on three LR6 (AA-size) batteries.
Package Contents
The package contains:
1 Crossline laser
1 Wall mount
3 LR6 (AA-size) batteries
1 Detector (DW088KD)
1 Clamp (DW088KD)
1 9 V battery (DW088KD)
1 Kitbox
1 Instruction manual
Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred
duringtransport.
Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.
Description (Fig. A)
!
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury
could result.
1
On/off switch (vertical laser beam)
2
On/off switch (horizontal laser beam)
3
Low battery indicator
4
Vertical laser beam
5
Horizontal laser beam
6
Vertical laser beam indicator
7
Horizontal laser beam indicator
8
Pivot bracket
9
Wall mount
10
Battery compartment cover
46
ENGLISH
11
1/4" x 20 female thread
Intended Use
The crossline laser DW088/DW088CG has been designed to project laser lines to aid in
professional applications. The tool can be used indoor for horizontal (level), vertical (plumb).
The applications range from layout of walls and windows to installation of framing track.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.
The crossline laser is a professional tool. DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.
This product is not intended for use by persons (including children) suffering from
diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should
never be left alone with thisproduct.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
!
WARNING: Do not place the laser in a position which may cause anyone to
intentionally or unintentionally stare into laser beam. Serious eye injury may
result from staring at the beam.
Replacing Batteries (Fig. B)
The attachment uses batteries of type LR6 (AA).
Open the battery compartment cover
10
.
Replace the batteries
12
. Make sure the new batteries are placed as indicated .
Close the battery compartment cover.
!
WARNING: When replacing batteries, always replace the complete set. Do not mix old
batteries with new ones. Preferably use alkaline batteries.
Low Battery Indicator (Fig. A)
The tool has been equipped with a low battery indicator
3
located on the control panel.
The low battery indicator is lit while the tool is switched on. It will blink to indicate that the
batteries need to be replaced and the tool will automatically shut down.
Switch off the tool and remove the batteries as soon as the indicator blinks.
Setting up the Tool (Fig. C1 - C4)
The tool facilitates various set-ups, making it useful for several applications.
Floor set-up
Place the tool on a relatively smooth and level surface.
47
ENGLISH
Wall Set-up (Fig. C1)
The keyhole
13
in the pivot bracket
8
is used for mounting to wall constructions.
Alternatively, the tool can be attached to metal studs directly using the magnets
14
.
Drive a screw or nail into the wall.
Hang the tool onto the fastener by the keyhole.
Fitting the Tool to the Wall Mount (Fig. C2 - C4)
The tool has been equipped with a wall mount
9
for mounting to wall track to aid in drop
ceiling installation and other specialty leveling projects. The pivot bracket
8
has magnets
to attach the tool to the wall mount.
Align the magnets
14
with the metal plate on the wall mount
9
.
To remove the wall mount, pull the wall mount from the tool applying sufficient force.
To fit the wall mount to wall track, proceed as follows (Fig. C3):
Open the clamp jaws
15
.
Place the clamp jaw around the wall track and release the clamp to close the clamp
jaws shut on the track.
To mount the wall mount to a wall, proceed as follows (Fig. C4):
Hold the tool at the desired position against the wall and mark the location of the
mounting hole on the wall.
Drill a hole at the marked location.
Insert a corresponding plug into the hole.
Hold the tool in front of the plug.
Turn a screw into the mounting hole
16
.
Adjusting the Tool
To initiate the leveling procedure, switch on the tool. The level and/or plumb orientation
is correctly adjusted as long as the laser beams remain on.
The laser beams start flashing to indicate that the tool has been set up at a slope that is
beyond the self-leveling range of 4°. Switch the tool off, re-adjust the tool set-up within
the self-leveling range and switch the tool on again.
Aligning the Laser Line (Fig. D)
Align the laser line of either one of the laser beams with the position mark. Move the
tool as required.
48
ENGLISH
OPERATION
!
WARNING! Do not place the laser in a position which may cause anyone to
intentionally or unintentionally stare into the laser beam. Serious eye injury may
result from staring at the beam.
Instructions for Use
!
WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.
Always mark the center of the laser dots.
Make sure the tool has been set up securely.
Extreme temperature changes cause movement of internal parts that may affect
the accuracy of the tool. Regularly check the accuracy while using the tool under
thesecircumstances.
Although the tool corrects small out-of-level errors automatically, when it is bumped,
re-adjustment to balance or set-up may be required.
If the tool has been dropped or has tipped over, check whether there is damage by
performing the field calibration checks. See Maintenance.
Switching On and Off (Fig. A)
The tool has separate switches to operate the vertical laser line and the horizontal laser line.
To switch the vertical laser beam
4
on, press the on/off switch
1
.
To switch the horizontal laser beam
5
on, press the on/off switch
2
.
To switch either laser beam off, press the on/off switch again.
Transferring a Position Mark (Fig. D)
The tool produces two laser lines in horizontal and in vertical direction, to transfer a mark.
Align the relevant laser beam with the mark.
Rotating the Tool (Fig. E)
When in wall set-up, the tool can be rotated manually to transfer the horizontal laser line.
Rotate the tool to the left or right as required.
49
ENGLISH
Laser Accessories
Digital Laser Detector: DE0892 (Fig. F)
Some laser kits include a DEWALT Digital Laser Detector. The DEWALT Digital Laser Detector
helps in locating a laser beam emitted by the laser in bright light conditions or over long
distances. The detector can be used in both indoor and outdoor situations where it is
difficult to see the laser beam.
The detector is designed exclusively for use with the DW088/DW088CG and the DW089 line
lasers and other compatible DeWALT line lasers. It is not for use with rotating lasers.
The detector gives both visual signals through the LCD display window
17
and audio
signals through the speaker
18
to indicate the location of the laser beam.
The DeWALT Digital Laser Detector can be used with or without the detector clamp. When
used with the clamp, the detector can be positioned on a grade rod, leveling pole, stud
orpost.
Batteries (Fig. F)
The digital laser detector is powered by a 9-volt battery. To install the battery provided, lift
up on the battery compartment cover
19
. Place the 9-volt battery in the compartment,
aligning the battery as shown on the embossed icon.
Detector Controls (Fig. F)
The detector is controlled by the power button
21
and the volume button
22
.
When the power button is pushed once, the detector is turned on. The top of the sensor
window shows the ON icon and the volume icon.
The DeWALT Digital Laser Detector also has an auto shut-off feature. If a laser beam does
not strike the beam detection window, or if no buttons are pressed, the detector will shut
itself off in about 5 minutes.
To turn off the audible signal push the button again; the volume icon will disappear.
The detector powers up in the narrow accuracy setting (icon appears in the lower left
corner). Press the accuracy button
23
once to change to wide accuracy setting (icon now
appears in the lower right corner).
Accuracy
The detector provides two accuracy settings, wide and narrow. In the wide setting, the
detector provides a larger tolerance for indicating that the detector is “on grade”. In the
narrow setting, this tolerance is reduced for more accurate indication of “on grade”.
50
ENGLISH
For the most accurate results, start the work using the wide setting and finish in the
narrowsetting.
Magnets
The magnets
24
allow the detector to be mounted to the metal tracks during the
installation of a suspended ceiling.
Detector Operation (Fig. F)
1. Set up and position the laser.
2. Turn the detector on by pressing the power button
21
.
3. Position the detector so that the sensor window
25
is facing the laser beam. Move the
detector up or down within the approximate area of the beam, until you have centered
the detector. For information about the display window indicators and the audible
signal indicators, refer to the table titled Indicators.
INDICATORS
Above Grade
Slightly Above
Grade On Grade
Slightly below
Grade Below Grade
audible
signals
fast beep fast beep steady tone slow beep slow beep
display
icons
1. Use the marking notches
20
to accurately mark the position of the laser beam.
Mounting on a Grade Rod (Fig. F, G)
1. To secure your detector to a grade rod, first attach the detector to the clamp by pushing
in on the clamp latch
26
. Slide the tracks
27
on the clamp around the rail
28
on the
detector until the latch
29
on the clamp pops into the latch hole
30
on the detector.
2. Open the jaws of the clamp by turning the clamp knob
31
counterclockwise.
3. Position the detector at the height needed and turn the clamp knob clockwise to
secure the clamp on the rod.
4. To make adjustments in height, slightly loosen the clamp, reposition and retighten.
51
ENGLISH
Detector Cleaning and Storage
Dirt and grease may be removed from the exterior of the detector using a cloth or soft,
non-metallic brush.
The Dewalt digital laser detector is rain resistant but not immersible. Do not pour water
on the unit or submerge it under water.
The best storage place is one that is cool and dry—away from direct sunlight and
excess heat or cold.
Detector Service
Except for batteries, there are no user serviceable parts in the Digital Laser Detector.
Do not disassemble the unit. Unauth orized tampering with the laser detector will void
allwarranties.
Detector Troubleshooting
The detector will not turn on.
Press and release the power button.
Check to see that the battery is in place and in the proper position.
If the detector is very cold, allow it to warm up in a heated area.
Replace the 9-volt battery. Turn the unit on.
If the detector still does not turn on, take the detector to a DeWALT service center.
The detectors speaker makes no sound.
Ensure that the detector is on.
Press the volume button. It will toggle on and off.
Ensure that the laser is turned on and that it is emitting a laser beam.
If the detector is still not making any sound, take it to a DeWALT service center.
The detector does not respond to the beam from another laser unit.
The DeWALT Digital Laser Detector has been designed to work only with the DW088/
DW088CG and the DW089 and certain other compatible line lasers.
The detector gives off a tone but the lcd display window does not
function.
If the detector is very cold, allow it to warm up in a heated area.
If the LCD display window is still not functioning, take the detector to a DeWALT
servicecenter.
52
ENGLISH
Bright light shining on detector causes continuous “on-grade” signal.
In the presence of very intense ambient light, the detector may give a false or erratic
indication of level.
Reposition the detector out of the intense light or shade the sensor window
25
to
resume normal operation.
Optional Accessories
Using the Laser with Accessories (Fig. 1 inset)
The laser is equipped with a 1/4" x 20 female thread
11
on the bottom of the unit.
This thread is to accommodate current or future DeWALT accessories. Only use DeWALT
accessories specified for use with this product. Follow the directions included with
theaccessory.
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.These are:
DE0734 DeWALT grade rod
DE0737 DeWALT grade rod
DE0881 DeWALT tripod
DE0882 DeWALT laser pole
DE0892 DeWALT detector
MAINTENANCE
Your DeWALT laser unit has been designed to operate over a long period of time with a
minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper laser
care and regular cleaning.
Field Calibration Check (Fig. H–J)
The field calibration check must be performed securely and accurately to make a
correct diagnosis. Whenever an error is registered, have the tool serviced by a qualified
repairagent.
!
WARNING: The conditions of the area are indicative of the results presented.
If the practice differs from these conditions, the measurements have to be
adjustedaccordingly.
Scan Check (Fig. H)
Place the tool in an area between two vertical surfaces that are at least 9 m apart.
Mount the tool exactly midways to the wall.
Position the tool at an angle of 45° to the left.
Switch on the horizontal laser beam.
Mark the centre of the laser beam exactly midways on the opposite wall.
53
ENGLISH
Switch off the tool and rotate it 90° clockwise.
Switch on the horizontal laser beam.
Mark the centre of the laser beam exactly midways on the opposite wall.
Switch off the tool.
Measure the difference between the markings.
If the difference between the markings is 3 mm or less, the tool is properly calibrated.
If the difference between the markings is more than 3 mm, the tool must be serviced.
Level Check (Fig. I1, I2)
Place the tool in an area with a wall of at least 9 m length. Mount the tool to one end of
the wall.
Position the tool at an angle of 90° to the left.
Switch on the horizontal laser beam.
Mark the centre of the laser beam at one-third distance
32
and at two-third distance
33
on the wall.
Switch off the tool.
Mount the tool to the other end of the wall.
Position the tool at an angle of 90° to the right.
Switch on the horizontal laser beam.
Switch on the tool, align the laser beam with the wall marking
33
and mark the laser
beam at two-third distance
34
on the wall.
Switch off the tool.
Measure the difference between the markings (
32
,
34
).
If the difference between the markings is 6 mm or less, the tool is properly calibrated.
If the difference between the markings is more than 6 mm, the tool must be serviced.
Plumb Check (Fig. J1, J2)
Place the tool on the floor in an area with a ceiling of at least 2.5 m height.
Mark a line of 1.5 m length
35
on the floor. Position the tool at one end of the floor
marking
35
.
Switch on the vertical laser beam.
Align the laser beam with the floor marking
35
.
Mark the centre of the laser beam at one-third distance
36
and at two-third distance
37
on the ceiling.
Switch off the tool. Position the tool at the other end of the floor marking
35
facing
themarking.
54
ENGLISH
Switch on the vertical laser beam.
Align the laser beam with the floor marking
35
.
Mark the centre of the laser beam at one-third distance
38
and at two-third distance
39
on the ceiling.
Switch off the tool.
Measure the difference between the markings (
36
,
38
).
Measure the difference between the markings (
37
,
39
).
If the difference between the markings is 3.5 mm or less, the tool is properly calibrated.
If the difference between the markings is more than 3.5 mm, the tool must be serviced.
Cleaning
Remove the batteries before cleaning the tool.
Regularly clean the housing with a soft cloth.
When necessary, clean the lens using a soft cloth or a cotton bud soaked in alcohol. Do
not use any other cleaning agents.
End of Life
Do not dispose of this product with householdwaste.
Always dispose of batteries per localcode.
Please recycle in line with local provisions for the collection and disposal of electrical
and electronic waste.
Batteries
When disposing batteries, think of the protection of the environment. Check with your local
authorities for an environmentally safe way of battery disposal.
55
ENGLISH
GUARANTEE
DeWALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no
way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your DeWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all original components, as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange. The product must have been subject to
fair wear and tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DeWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free of charge. It will be undertaken free of
charge at an authorised DeWALT repair agent. Proof of purchase must be produced.
Includes labour. Excludes accessories and spare parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DeWALT product becomes defective due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase, DeWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion – replace the unit free of charge provided that:
The product has not been misused;
The product has been subject to fair wear and tear;
Repairs have not been attempted by unauthorised persons;
Proof of purchase is produced;
The product is returned complete with all original components.
If you wish to make a claim, contact your seller or check the location of your nearest
authorised DeWALT repair agent in the DeWALT catalogue or contact your DeWALT office
at the address indicated in this manual. A list of authorised DeWALT repair agents and full
details of our after-sales service is available on the Internet at: www.2helpU.com.
56
FRANÇAIS
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
LASER À RÉTICULE
DW088, DW088CG
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Depuis de nombreuses années, DeWALT produit des
outils électriques adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
DW088 DW088CG
Tension V
DC
4,5 4,5
Type 2 2
Taille des piles 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Puissance du laser mW < 1,3 < 1,3
Catégorie de laser 2 2
Longueur d’onde nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Classe de protection IP54 IP54
Écart de mise à niveau automatique ° +/- 4 +/- 4
Température de travail °C -10 – +45 -10 – +45
Filetage du réceptacle 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Poids kg 0,75 0,75
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot signalétique. Lisez
le manuel de l’utilisateur et soyez attentif à cessymboles.
!
DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée,
entraînera des blessures graves oumortelles.
!
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, pourrait entraîner des blessures graves oumortelles.
!
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, pourrait entraîner des blessures minimes oumodérées.
AVIS: indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels,
mais qui par contre, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommagesmatériels.
57
FRANÇAIS
!
Indique un risque d’électrocution.
!
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité relatives aux lasers
!
AVERTISSEMENT! lire et comprendre toutes les directives. Le non-respect des
directives suivantes comporte des risques de choc électrique, d’incendie et/ou de
blessure grave.
CONSERVER CES CONSIGNES
Ne pas faire fonctionner le laser dans un milieu déflagrant, en présence par
exemple de poussières, gaz ou liquides inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute émanation ou poussière ambiante.
Utiliser le laser uniquement avec les piles spécialement conçues à cet effet.
L’utilisation de toute autre pile peut comporter des risques d’incendie.
Ranger le laser hors de la portée des enfants ou de toute personne non familière
avec cet outil. Les lasers peuvent être dangereux entre les mains d’utilisateurs
inexpérimentés.
Utiliser uniquement des accessoires recommandés par le fabricant de votre
modèle spécifique. Les accessoires propres à un modèle de laser peuvent comporter
des risques de blessure lorsqu’utilisés avec un modèle différent.
L’outil DOIT être entretenu ou réparé exclusivement par du personnel qualifié.
Tout entretien ou maintenance effectué par une personne non qualifiée comporte
des risques de blessure. Pour localiser le centre de réparation agréé DeWALT le plus
proche, se reporter à la liste des centres de réparation agréés DeWALT au dos de ce manuel
ou visiter le site Internet www.2helpU.com.
Ne pas utiliser d’outils optiques comme les télescopes ou les lunettes méridiennes
pour observer le faisceau laser. Des lésions oculaires graves pourraient en résulter.
Ne pas disposer le laser de façon à permettre à quiconque de regarder,
délibérément ou non, directement le faisceau laser. Des lésions oculaires graves
pourraient en résulter.
Ne pas disposer le laser à proximité d’une surface réfléchissante qui pourrait
refléter le faisceau laser dans les yeux d’un individu. Des lésions oculaires graves
pourraient en résulter.
Arrêter le laser en fin d’utilisation. Le fait de le laisser en marche augmente les risques
que quelqu’un regarde directement dans le faisceau laser.
Ne pas utiliser le laser à proximité d’enfants ou permettre à un enfant de l’utiliser.
Des lésions oculaires graves pourraient en résulter.
58
FRANÇAIS
Ne pas retirer ou abîmer les étiquettes d’avertissement. Des étiquettes
manquantes pourraient faire que des utilisateurs ou toute autre individu soient exposés
involontairement à des radiations.
Disposer soigneusement le laser sur une surface plane. En cas de chute, le laser
pourrait être sérieusement endommagé ou causer des blessures graves.
Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux.
Couvrir ou attacher les cheveux longs. Maintenir cheveux, vêtements et gants
éloignés des pièces mobiles, car ils pourraient s’y faire prendre. Prendre des précautions
à proximité des orifices d’aération car ils cachent des pièces mobiles.
!
AVERTISSEMENT: toute utilisation de commandes ou réglages ou exécution
des procédures non conformes aux spécifications incluses dans ce document
comporte des risques d’exposition à des radiations laser dangereuses.
!
AVERTISSEMENT! NE PAS DEMONTER LE LASER. L’appareil ne comprend
aucune pièce destinée à être entretenue par l’utilisateur. Le démontage
du laser annulera toutes les garanties relatives à ce produit. Ne modifier le
produit en aucune manière. La modification de l’outil peut entraîner une exposition
au rayonnement laser nocif.
!
AVERTISSEMENT : inflammable ! Évitez de court-circuiter les contacts d’une pile
Déclaration de conformité
DEWALT Tools déclare que le marquage CE a été attribué à ce produit
conformément à la directive 93/68/CEE.
Ce produit est conforme à IEC/EN60825-1:2014.
Pour plus d’informations, consulter www.2helpU.com.
Consignes de sécurité supplémentaires pour laser
Ce laser est conforme à la classe 2 selon EN 60825-1:2007. Ne remplacez pas la diode laser
par un type différent. S’il est abîmé, faites-le réparer par un agent de réparationagréé.
N’utilisez pas le laser que pour projeter des lignes laser.
On considère qu’une exposition de l’fiil au rayon d’un laser de classe 2 est inoffensive
pendant 0,25 secondes maximum. Les réflexes de la paupière seront normalement une
protection adéquate.
Ne regardez jamais le rayon laser directement et de façon volontaire.
N’utilisez pas d’appareil optique pour visualiser le rayon laser.
Ne placez pas l’outil à une position dans laquelle le rayon laser pourrait se projeter sur une
personne à la hauteur de la tête.
59
FRANÇAIS
Ne laissez pas les enfants en contact avec le laser.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de cet appareil:
accidents oculaires par pénétration du faisceau laser.
Étiquettes sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Lire le manuel d’abord.
Attention Laser.
Ne jamais fixer le faisceau laser des yeux.
Emplacement de la date codée de fabrication
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de fabrication, est imprimée sur
le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes relatives aux piles
!
AVERTISSEMENT: les piles peuvent exploser ou fuir et causer des dommages
corporels ou un incendie. Pour réduire ces risques:
Suivre soigneusement toute instruction ou tout avertissement inclus sur l’étiquette
ou l’emballage des piles.
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
60
FRANÇAIS
Lors de l’installation des piles, toujours respecter la polarité (+ et –) inscrite sur les
piles et l’appareil.
Ne pas court-circuiter les bornes.
Ne pas recharger les piles.
Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées. Les remplacer toutes en
même temps par des piles neuves de la même marque et du même type.
Retirer toute pile usagée immédiatement et s’en défaire conformément à la
réglementation locale.
Ne pas jeter de pile au feu.
Conserver les piles hors de la portée des enfants.
Retirer les piles lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant plusieurs mois.
Piles (Fig. B)
Type de pile
Ce laser fonctionne avec trois piles LR6 (format AA).
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Laser à réticule
1 Support mural
3 Piles LR6 (format AA)
1 Détecteur (DW088KD)
1 Pince (DW088KD)
1 Pile 9V (DW088KD)
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été endommagés lors
dutransport.
Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. A)
!
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’appareil électrique ou aucun de ses
composants. Il y a risque de dommages corporels et matériels.
1
Interrupteur marche/arrêt (faisceau laser vertical)
2
Interrupteur marche/arrêt (faisceau laser horizontal)
61
FRANÇAIS
3
Indicateur de batterie faible
4
Faisceau laser vertical
5
Faisceau laser horizontal
6
Indicateur de faisceau laser vertical
7
Indicateur de faisceau laser horizontal
8
Support pivot
9
Support mural
10
Couvercle du logement de la batterie
11
Filetage femelle 1/4" x 20
Usage Prévu
Le laser à réticule DW088/DW088CG a été conçu pour projeter des lignes laser dans le cadre
d’applications professionnelles. L’outil peut être utilisé à l’intérieur pour des alignements
horizontaux (niveau) et verticaux (plomb). Les applications vont de la conformation de
murs et fenêtres à l’installation de structure de charpente.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de liquides inflammables.
Le laser en croix est un outil professionnel. NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent
d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec
ceproduit.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
!
AVERTISSEMENT! ne pas disposer le laser de façon à permettre à quiconque
de regarder, délibérément ou non, directement le faisceau laser. Des lésions
oculaires graves pourraient en résulter.
Remplacement des piles (Fig. B)
L’accessoire utilise des piles de type LR6 (AA).
Ouvrez le couvercle du compartiment des piles
10
.
Remplacez les piles
12
. Vérifiez que les piles sont bien installées comme indiqué.
Fermez le couvercle du logement des piles.
!
AVERTISSEMENT : lorsque vous changez les piles, changez-les toutes en même
temps. Ne mélangez pas les piles usées et les piles neuves. Utilisez de préférence des
pilesalcalines.
62
FRANÇAIS
Témoin de décharge des piles (Fig. A)
L’outil a été équipé d’un témoin de décharge des piles
3
situé sur le panneau de
commande. Le témoin de décharge des piles est allumé lorsque l’outil est allumé. Il
clignote pour indiquer que les piles doivent être remplacées et que l’outil s’arrêtera
automatiquement.
Éteignez l’outil et enlevez les piles comme indiqué lorsque le témoin clignote.
Réglage de l’outil (Fig. C1 - C4)
Vous pourrez effectuer plusieurs réglages sur l’outil, et lui permettre ainsi d’être disponible
pour diverses applications.
Installation au sol
Placez l’outil sur une surface lisse et de niveau.
Installation murale (Fig. C1)
L’orifice en trou de serrure
13
dans le support pivot
8
est destiné au montage au mur. Il
est également possible de fixer l’outil à des montants métalliques avec des aimants
14
.
Enfoncez une vis ou un clou dans le mur.
Suspendez l’outil au support mural par l’orifice en trou de serrure.
Montage de l'outil sur le support mural (Fig. C2 - C4)
L’outil a été équipé d’un système de fixation murale
9
pour pouvoir le monter sur un point
d’attache du mur lors de l’installation d’un plafond suspendu et pour d’autres projets où
une mise à niveau est nécessaire. Le support pivot
8
comporte des aimants pour fixer
l’outil au mur.
Alignez les aimants
14
avec la plaque métallique du support mural
9
.
Pour retirer le support mural, tirez-le de l’outil en appliquant une force suffisante.
Pour fixer le support mural au point d’attache, procédez comme suit (Fig. C3) :
Ouvrez les mâchoires de serrage
15
.
Placez les mâchoires de serrage autour du point d’attache et relâchez-les pour les
refermer sur l’attache.
Pour monter le support mural au mur, procédez comme suit (Fig. C4) :
Maintenez l’outil dans la position souhaitée contre le mur et repérez l’emplacement de
l’orifice de montage sur le mur.
Percez un trou sur le repère.
Insérez une cheville dans le trou correspondant.
Maintenez l’outil devant la cheville.
Vissez une vis dans l’orifice de montage
16
.
63
FRANÇAIS
Réglage de l’outil
Pour démarrer la procédure de mise à niveau, mettez l’outil sous tension. Lorientation
ou le niveau du plomb sont correctes tant que les faisceaux du laser restent allumés.
Les faisceaux du laser commencent à clignoter pour indiquer que l’outil a été installé sur
une inclinaison supérieure à l’écart de 4º de mise à niveau automatique. Mettez l’outil
hors tension, réglez de nouveau l’outil sur des paramètres contenus dans l’écart de mise
à niveau automatique, puis remettez l’outil sous tension.
Alignement de la ligne laser (Fig. D)
Alignez la ligne laser de l’un ou de l’autre des faisceaux laser avec le repère. Déplacez
l’outil selon les besoins.
FONCTIONNEMENT
!
AVERTISSEMENT! ne pas disposer le laser de façon à permettre à quiconque
de regarder, délibérément ou non, directement le faisceau laser. Des lésions
oculaires graves pourraient en résulter.
Mode d’emploi
!
AVERTISSEMENT : toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en vigueur.
Repérez toujours le centre des points de laser.
Assurez-vous que l’outil est bien correctement réglé et en toute sécurité.
Les changements brusques de température peuvent entraîner un déplacement des
pièces internes qui pourrait endommager la précision de l’outil. Vérifiez régulièrement
la précision lorsque vous utilisez l’outil dans ces circonstances.
Quoique l’outil effectue une correction automatique des petits défauts de nivellement,
lorsqu’il a subi un choc, il peut être nécessaire de le régler à nouveau pour l’équilibrer.
Si l’outil est tombé ou s’est renversé, vérifiez s’il est endommagé en effectuant les tests
de calibrage de champs. Voir Entretien.
Mise en marche et arrêt (Fig. A)
L’outil comporte des interrupteurs séparés pour utiliser la ligne laser verticale et la ligne
laser horizontale.
Pour allumer le faisceau laser vertical
4
, appuyez sur l’interrupteur de marche/arrêt
1
.
Pour allumer le faisceau laser horizontal
5
, appuyez sur l’interrupteur de marche/
arrêt
2
.
64
FRANÇAIS
Pour éteindre l’un ou l’autre des faisceaux laser, appuyez à nouveau sur l’interrupteur de
marche/arrêt.
Transfert de repère de position (Fig. D)
L’outil produit deux lignes laser, à l’horizontale et à la verticale, pour transférer un repère.
Alignez le faisceau laser approprié avec le repère.
Rotation de l’outil (Fig. E)
Pour un montage mural, l’outil peut pivoter manuellement pour transférer la ligne laser
horizontale.
Faites pivoter l’outil vers la gauche ou vers la droite, selon vos besoins.
Accessoires du laser
Détecteur de laser numérique : DE0892 (Fig. F)
Certains kits laser incluent un détecteur de laser numérique DEWALT. Le détecteur de
laser numérique DEWALT favorise le repérage d’un faisceau émis par le laser lorsque la
luminosité est élevée ou sur de longues distances. Le détecteur peut être utilisé à l’intérieur
comme à l’extérieur lorsqu’il est difficile de voir le faisceau laser.
Le détecteur est exclusivement conçu pour l’utilisation avec les lasers linéaires DW088/
DW088CG et DW089 et les autres lasers linéaires DeWALT compatibles. Il ne doit pas être
utilisé avec les lasers rotatifs.
Le détecteur fournit des signaux visuels sur la fenêtre de l’écran LCD
17
et des signaux
sonores grâce au haut-parleur
18
pour indiquer l’emplacement du faisceau laser.
Le détecteur de laser numérique DeWALT peut être utilisé avec ou sans la pince du
détecteur. Lorsqu’il est utilisé avec la pince, le détecteur peut être positionné sur une tige
graduée, un poteau de mise de niveau, un montant ou un pilier.
Piles (Fig. F)
Le détecteur de laser numérique est alimenté par une pile de 9 volts. Pour installer la pile
fournie, soulever le couvercle du logement de pile
19
. Placer la pile de 9 volts dans le
logement en alignant la pile comme illustré sur l’icône gravée.
Commandes du détecteur (Fig. F)
Le détecteur est commandé par le bouton d’alimentation
21
et le bouton de volume
22
.
Lorsque le bouton d’alimentation est enfoncé une fois, le détecteur se met en marche. Le
haut de la fenêtre de détection indique l’icône ON (marche) et l’icône du volume.
Le détecteur de laser numérique DeWALT possède également une fonction d’arrêt
automatique. Si aucun faisceau laser ne passe dans la fenêtre de détection de faisceau
65
FRANÇAIS
ou si aucun bouton n’est enfoncé, le détecteur s’arrête automatiquement au bout de 5
minutesenviron.
Pour désactiver le signal sonore, appuyer à nouveau sur le bouton; l’icône du volume
disparaît alors.
Le détecteur se met en marche avec le réglage de précision étroite (l’icône s’affiche en bas
à gauche). Appuyer une fois sur le bouton de précision
23
pour passer à la précision large
(l’icône s’affiche alors en bas à droite).
Précision
Le détecteur offre deux réglages de précision, étroite et large. Avec le réglage large, le
détecteur offre une plus grande tolérance pour indiquer qu’il est «aligné». Avec le réglage
étroit, cette tolérance est réduite pour une indication plus précise de l’alignement.
Pour obtenir des résultats plus précis, commencer le travail en utilisant le réglage large et
terminer avec le réglage étroit.
Aimants
Les aimants
24
permettent de monter le détecteur sur des rails métalliques durant
l’installation d’un plafond suspendu.
Utilisation du détecteur (Fig. F)
1. Configurer et positionner le laser.
2. Mettre le détecteur en marche en appuyant sur le bouton d’alimentation
21
.
3. Positionner le détecteur de sorte que la fenêtre de détection
25
soit face au faisceau
du laser. Déplacer le détecteur vers le haut ou le bas dans la zone approximative du
faisceau jusqu’à avoir centré le détecteur. Pour plus d’informations sur les indicateurs de
la fenêtre d’affichage et sur les indicateurs du signal sonore, consulter le tableau intitulé
Indicateurs.
INDICATEURS
Au-dessus de
l’alignement
Légèrement
au-dessus de
l’alignement
Aligné Légèrement
au-dessous de
l’alignement
Au-dessous de
l’alignement
signaux
sonores
bip rapide bip rapide son continu bip lent bip lent
66
FRANÇAIS
icônes affichées
1. Utiliser les encoches de repérage
20
pour repérer précisément la position du
faisceaulaser.
Montage sur une tige graduée (Fig. F, G)
1. Pour fixer votre détecteur sur une tige graduée, fixer d’abord le détecteur à la pince en
le poussant sur le verrou de la pince
26
. Faire coulisser les rails
27
sur la pince autour
du rail
28
sur le détecteur jusqu’à ce que le verrou
29
sur la pince s’enclenche dans le
trou de blocage
30
sur le détecteur.
2. Ouvrir les mâchoires de la pince en tournant le bouton de la pince
31
dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
3. Positionner le détecteur à la hauteur désirée et tourner le bouton de la pince dans le
sens des aiguilles d’une montre pour fixer la pince sur la tige.
4. Pour effectuer des ajustements en hauteur, desserrer légèrement la pince, repositionner
et resserrer.
Nettoyage et rangement du détecteur
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur du détecteur avec un chiffon
ou une brosse souple non métallique.
Le détecteur de laser numérique Dewalt est résistant à la pluie, mais ne doit pas être
immergé. Ne pas verser d’eau sur l’appareil, ni le plonger dans l’eau.
Le meilleur endroit pour le rangement est un lieu frais et sec, à l’abri des rayons du soleil
et du chaud ou du froid excessifs.
Révision du détecteur
À l’exception des piles, aucune pièce ne peut être réparée par l’utilisateur dans le détecteur
de laser numérique. Ne pas démonter l’appareil. Toute altération non autorisée du
détecteur laser annulera toutes les garanties.
Dépannage du détecteur
Le détecteur ne s’allume pas.
Appuyer et relâcher le bouton d’alimentation.
67
FRANÇAIS
Contrôler que la pile est en place et bien positionnée.
Si le détecteur est très froid, laissez-le chauffer dans une zone chauffée.
Remplacer la pile de 9 volts. Allumer l’appareil.
Si le détecteur ne s’allume toujours pas, porter le détecteur dans un centre de
serviceDeWALT.
Le haut-parleur du détecteur n’émet aucun son.
S’assurer que le détecteur est allumé.
Appuyer sur le bouton de volume. Il sert pour l’activation et la désactivation.
S’assurer que le laser est allumé et qu’il émet un faisceau laser.
Si le détecteur n’émet toujours aucun son, porter le détecteur dans un centre de
serviceDeWALT.
Ne répond pas au faisceau d’un autre appareil laser.
Le détecteur laser numérique DeWALT a été conçu pour fonctionner uniquement avec
les modèles DW088/DW088CG et DW089 et certains autres lasers linéaires compatibles.
Le détecteur émet un son, mais la fenêtre de l’écran LCD ne fonctionne
pas.
Si le détecteur est très froid, laissez-le chauffer dans une zone chauffée.
Si la fenêtre de l’écran LCD ne fonctionne toujours pas, porter le détecteur dans un
centre de service DeWALT.
La forte luminosité sur le détecteur provoque un signal continu
d’alignement.
En présence d’une lumière ambiante très intense, le détecteur peut fournir une
indication de niveau erronée ou irrégulière.
Repositionner le détecteur hors de la lumière intense ou protéger la fenêtre de
détection
25
pour rétablir le fonctionnement normal.
Accessoires en option
Utilisation du laser avec les accessoires (Fig. 1 encadré)
Le laser est équipé d’un filetage femelle 1/4" x 20
11
au bas de l’appareil. Ce filetage sert à
raccorder les accessoires DeWALT actuels ou à venir. N’utiliser que des accessoires DeWALT
spécifiés pour l’utilisation avec ce produit. Suivre les indications fournies avec l’accessoire.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les accessoires appropriés.
Il s’agit de:
tige graduée DE0734 DeWALT
tige graduée DE0737 DeWALT
68
FRANÇAIS
trépied DE0881 DeWALT
poteau laser DE0882 DeWALT
détecteur DE0892 DeWALT
ENTRETIEN
Votre laser DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum d’entretien.
Le fonctionnement continu et satisfaisant de l’appareil dépendra d’un entretien adéquat et
d’un nettoyage régulier.
Vérification de calibrage de champ (Fig. H–J)
Les vérifications de calibrage de champs doivent être effectuées en toute sécurité et
précisément pour obtenir un diagnostic correct. Lorsqu’une erreur est enregistrée, faites
réparer l’outil par un technicien de maintenance qualifié.
!
AVERTISSEMENT: les conditions de la zone sont indicatives des résultats présentés. Si
la pratique diffère de ces conditions, les mesures doivent être ajustées en conséquence.
Contrôle d’exploration (Fig. H)
Placez l’outil dans une zone entre deux surfaces verticales séparées d’au moins 9 m.
Montez l’outil exactement à mi-chemin entre les deux murs.
Positionnez l’outil à un angle de 45° à gauche.
Allumez le faisceau laser horizontal.
Repérez le centre du faisceau laser exactement à mi-chemin du mur opposé.
Éteignez l’outil et faites-le pivoter de 90º dans le sens horaire.
Allumez le faisceau laser horizontal.
Repérez le centre du faisceau laser exactement à mi-chemin du mur opposé.
Mettez l’outil hors tension.
Mesurez l’écart entre les repères.
Si la différence entre ces repères est inférieure ou égale à 3 mm, l’outil est
correctementcalibré.
Si la différence entre ces repères est supérieure à 3 mm, l’outil doit être calibré.
Contrôle de niveau (Fig. I1, I2)
Placez l’outil dans une zone présentant un mur d’au moins 9 m. Montez l’outil à l’une
des extrémités du mur.
Positionnez l’outil à un angle de 90° à gauche.
Allumez le faisceau laser horizontal.
Repérez le centre du faisceau laser au tiers
32
et aux deux tiers de la distance
33
sur
le mur.
69
FRANÇAIS
Mettez l’outil hors tension.
Montez l’outil à l’autre extrémité du mur.
Positionnez l’outil à un angle de 90° à droite.
Allumez le faisceau laser horizontal.
Allumez l’outil, alignez le faisceau laser avec le repère au mur
33
et portez un repère du
faisceau laser aux deux tiers de la distance
34
sur le mur.
Mettez l’outil hors tension.
Mesurez l’écart entre les repères (
32
,
34
).
Si la différence entre ces repères est inférieure ou égale à 6 mm, l’outil est
correctementcalibré.
Si la différence entre ces repères est supérieure à 6 mm, l’outil doit être calibré.
Contrôle en aplomb (Fig. J1, J2)
Placez l’outil sur le sol dans une zone présentant un plafond d’au moins 2,5 m de haut.
Repérez une ligne de 1,5 m de long
35
au sol. Positionnez l’outil à l’une des extrémités
du repère au sol
35
.
Allumez le faisceau laser vertical.
Alignez le faisceau laser avec le repère au sol
35
.
Repérez le centre du faisceau laser au tiers
36
et aux deux tiers de la distance
37
sur
le plafond.
Mettez l’outil hors tension. Positionnez l’outil à l’autre extrémité du repère au sol
35
face au repère.
Allumez le faisceau laser vertical.
Alignez le faisceau laser avec le repère au sol
35
.
Repérez le centre du faisceau laser au tiers
38
et aux deux tiers de la distance
39
sur
le plafond.
Mettez l’outil hors tension.
Mesurez l’écart entre les repères (
36
,
38
).
Mesurez l’écart entre les repères (
37
,
39
).
Si la différence entre ces repères est inférieure ou égale à 3,5 mm, l’outil est
correctement calibré.
Si la différence entre ces repères est supérieure à 3,5 mm, l’outil doit être calibré.
70
FRANÇAIS
Nettoyage
Retirez les piles avant de nettoyer l’outil.
Nettoyez régulièrement le compartiment à l’aide d’un chiffon doux.
Lorsque cela est nécessaire, nettoyez la lentille avec un chiffon doux ou un coton tige
imprégné d’alcool. N’utilisez pas d’autres produits d’entretien.
Fin de vie
Ne pas jeter ce produit avec les déchets domestiques.
Toujours mettre les piles au rebut conformément à la législation locale.
Veuillez recycler conformément aux dispositions locales concernant la collecte et
l’élimination des déchets électriques et électroniques dans le cadre de la directive WEEE.
Piles
Au moment de mettre les piles au rebut, pensez à protéger l’environnement. Veuillez
contacter les autorités locales pour prendre connaissance des directives en matière de
protection de l’environnement relatives à la mise au rebut des piles.
71
FRANÇAIS
GARANTIE
DeWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del producto. Esta declaración de garantía
es adicional a sus derechos contractuales como usuario profesional y a sus derechos
legales como usuario particular no profesional y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA
Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento de su producto
DeWALT, sólo tiene que devolverlo al punto de compra en un plazo de 30 días y le
propondremos un cambio por una herramienta más adecuada. En producto deberá
estar completo, tal y como se compró, y deberá presentarse un justificante de compra.
Quedan excluidas las piezas de repuesto y accesorios, a menos que presenten algún
fallo cubierto por la garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio para su herramienta de
DeWALT, durante los 12 meses siguientes a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a un agente de reparación autorizado por
DeWALT. Debe presentarse la prueba de compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DeWALT resulta defectuoso debido a fallos de materiales o de
fabricación en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra, DeWALT le
garantiza la sustitución de todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o a nuestra
entera discreción, la sustitución de toda la unidad gratuitamente, siempre y cuando:
El producto no se haya utilizado mal;
El producto se haya sometido a un desgaste lógico y normal;
No se hayan intentado hacer reparaciones por personas no autorizadas;
Se presente prueba de compra;
El producto se devuelva completo con todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más cercano de DeWALT en el catálogo de
DeWALT o póngase en contacto con su oficina de DeWALT en la dirección indicada en
el presente manual. Puede obtener una lista de agentes de reparaciones autorizados
de DeWALT y todos los detalles de nuestro servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
72
NORSK
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
KRYSSLASER
DW088, DW088CG
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse
gjør DeWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
DW088 DW088CG
Spenning V
DC
4,5 4,5
Type 2 2
Batteristørrelse 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Laserstyrke mW < 1,3 < 1,3
Laserklasse 2 2
Bølgelengde nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Beskyttelsesklasse IP54 IP54
Selvjusteringsområde ° +/- 4 +/- 4
Driftstemperatur °C -10 – +45 -10 – +45
Kontaktgjenger 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Vekt kg 0,75 0,75
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les
brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på dissesymbolene.
!
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til
dødsfall eller alvorligpersonskade.
!
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre
til dødsfall eller alvorligpersonskade.
!
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre
til mindre eller moderatpersonskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan
føre til skader på utstyr hvis den ikkeunngås.
!
Angir fare for elektriskstøt.
73
NORSK
!
Angirbrannfare.
Sikkerhetsinstruksjoner for lasere
!
ADVARSEL! Les og forstå alle instruksjoner. Manglende overholdelse av instruksjonene
som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig personskade.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige
væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv
ellergasser.
Bruk laseren kun med batteriene som er spesielt tiltenkt. Bruk av andre batterier kan
skape risiko for brann.
Oppbevar lasere som ikke er i bruk utenfor rekkevidde for barn og andre utrenede
personer. Lasere er farlige i hendene på utrenede brukere.
Bruk bare tilbehør som er anbefalt for din modell av produsenten. Tilbehør som er
velegnet for en laser kan skape risiko for skader hvis det brukes på en annen laser.
Verktøyservice MÅ bare utføres av kvalifisert reparasjonspersonell. Reparasjoner,
service og vedlikehold utført at ukvalifisert personell kan resultere i skader. Se
listen over autoriserte DeWALT reparasjonsagenter på baksiden av denne håndboken eller
besøk www.2helpU.com på internett for å lokalisere din nærmeste autoriserte DeWALT
reparasjonsagent.
Ikke bruk optiske verktøy slik som teleskoper eller transit for å se laserstrålen.
Dette kan føre til alvorlige øyeskader.
Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre inn i laserstrålen,
tilsiktet eller utilsiktet. Dette kan føre til alvorligeøyeskader.
Ikke plasser laseren i nærheten av en reflekterende overflate som kan reflektere
laserstrålen mot noens øyne. Dette kan føre til alvorlige øyeskader.
Slå av laseren når den ikke er i bruk. Å la laseren stå på øker risikoen for å stirre
inn i laserstrålen.
Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller tillat barn å betjene laseren. Dette kan
føre til alvorlige øyeskader.
Ikke fjern eller dekk over advarselsmerker. Hvis merkene fjernes kan brukeren eller
andre utsette seg selv for stråling ved en feiltakelse.
Plasser laseren trygt på en plant underlag. Hvis laseren faller kan dette resultere i
skade på laseren eller alvorlig personskade.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Samle langt
hår. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk
74
NORSK
eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. Luftventiler dekker ofte over
bevegelige deler og bør også unngås.
!
ADVARSEL: Bruk av andre kontroller eller justeringer eller utføring av andre
prosedyrer enn dem som er spesifisert her kan føre til farlig eksponering
forstråling.
!
ADVARSEL! IKKE TA LASEREN FRA HVERANDRE. Det er ingen deler inne i den
som brukeren kan vedlikeholde. Dersom laseren tas fra hverandre bortfaller
alle garantier. Ikke modifiser produktet på noen måte. Modifisering av verktøyet
kan resultere i farlig eksponering for laserstråling.
!
ADVARSEL: Brannfare! Ikke kortslutt kontaktene til et batteri som er tatt ut
avmaskinen.
Konformitetserklæring
DEWALT Tools erklærer at CE-merking har blitt brukt på dette produktet i
henhold til CE-merkingsdirektiv 93/68/EEC.
Dette produktet følger IEC/EN60825-1:2014
For ere detaljer gå inn på www.2helpU.com.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for lasere
Denne laseren overholder kravene til klasse 2 i henhold til EN 60825-1:2007. Ikke skift
ut laserdioder med dioder av en annen type. Ved skader må laseren repareres av en
autorisertteknikker.
Ikke bruk laseren til noe annet formål en å projisere laserlinjer.
Skulle øyet bli utsatt for en laserstråle i klasse 2 i under 0,25 sekunder, ansees dette som
sikkert. Øyelokkrefleksen vil vanligvis sørge for nok beskyttelse.
Se aldri direkte inn i laserstrålen.
Ikke se på laserstrålen gjennom optiske instrumenter.
Ikke sett opp utstyret på en posisjon der laserstrålen kan krysse noen i hodehøyde.
La ikke barn komme i kontakt med laseren.
Øvrige farer
Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av dette apparatet:
Skader som følger av å stirre inn i laserstrålen.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
75
NORSK
Les bruksanvisningen før sagen tas i bruk.
Laseradvarsel.
Ikke stirr inn i laserstrålen.
Posisjon for datokode
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for lasere
!
ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller lekke og kan forårsake personskader eller
brann. For å redusere denne faren.
Følg alle instruksjoner og advarsler på batterimerket og pakken.
Sett alltid inn batterier korrekt når det gjelder polaritet (+ og -), som merket på
batteriet og på utstyret.
Ikke kortslutt batteriklemmene.
Ikke lad batterier.
Ikke bland gamle og nye batterier. Skift ut alle samtidig med nye batterier av
samme merke og type.
Fjern døde batterier omgående og deponer dem iht. lokale bestemmelser.
Ikke kast batterier i ilden.
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
76
NORSK
Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
Fjern batteriene hvis innretningen ikke skal brukes på flere måneder.
Batterier (Fig. B)
Batteritype
Denne laseren drives av tre LR6 (AA-size) batterier.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Krysslinjelaser
1 Veggmontering
3 LR6 (AA-størrelse) batterier
1 Detektor (DW088KD)
1 Klemme (DW088KD)
1 9 V batteri (DW088KD)
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
Ta deg tid til  lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. A)
!
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til
materiell- eller personskader.
1
Strømbryter (vertikal laserstråle)
2
Strømbryter (horisontal laserstråle)
3
Indikator for lite batteristrøm
4
Vertikal laserstråle
5
Horisontal laserstråle
6
Indikator for vertikal laserstråle
7
Indikator for horisontal laserstråle
8
Svingbrakett
9
Veggfeste
10
Batteriromdeksel
11
1/4” x 20 innvendig gjenge
77
NORSK
Bruksområde
Krysslaseren DW088/DW088CG er konstruert for å projisere laserlinjer til hjelp i profesjonelle
applikasjoner. Verktøyet kan brukes innendørs, til horisontal (vannrett) og vertikal (loddrett)
justering. Den brukes til mange formål, fra plassering av vegger og vinduer til montering
avskinnespor.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
Krysslinje-laseren er et profesjonelt verktøy. LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med
mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates
alene med detteproduktet.
MONTERING OG JUSTERING
!
ADVARSEL! Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre
inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Alvorlige øyeskader kan oppstå når
strålenstartes.
Skifte av batterier (Fig. B)
Tilleggsutstyret bruker batterier av typen LR6 (AA).
Åpne dekselet
10
til batterirommet.
Skift batteriene
12
. Sørg for å plassere de nye batteriene som anvist.
Lukk dekselet til batterirommet.
!
ADVARSEL: Når du skifter batterier, må du alltid skifte alle batteriene. Du må ikke
blande gamle og nye batterier. Bruk helst alkaline-batterier.
Indikator for lite batteristrøm (Fig. A)
Verktøyet har en indikator
3
for lavt strømnivå på batteriet. Denne sitter på kontrollpanelet.
Indikatoren lyser når verktøyet er slått på. Den blinker for å vise at batteriene må skiftes, og
verktøyet slås av automatisk.
Slå av verktøyet og fjern batteriene med en gang indikatoren blinker.
Innstilling av verktøyet (Fig. C1 - C4)
Verktøyet har en rekke innstillinger, slik at det kan brukes til en rekke formål.
Gulvmontering
Plasser verktøyet på en forholdsvis plan og jevn overflate.
78
NORSK
Veggmontering (Fig. C1)
Hullet
13
i svingbraketten
8
brukes til montering på veggkonstruksjoner. Alternativt kan
verktøyet festes direkte til metalltapper ved hjelp av magnetene
14
.
Sett en skrue eller spiker inn i veggen.
Heng verktøyet inn på festeelementet etter hullet.
Montering av verktøyet til veggfestet (Fig. C2 - C4)
Verktøyet har veggmontering
9
for montering til veggskinne som hjelp ved
falltakinstallering og andre spesial-nivelleringsprosjekter. Svingbraketten
8
er utstyrt med
magneter som skal holde verktøyet på veggfestet.
Plasser magnetene
14
på linje med metallplaten på veggfestet
9
.
For å fjerne veggfestet må du trekke det fra verktøyet med tilstrekkelig kraft.
For å feste veggfestet til veggskinnen må du gå frem på følgende måte (Fig. C3):
Åpne klemmen
15
.
Plasser klemmen rundt veggskinnen og la klemmekjeften lukke seg om skinnen.
For å feste veggfestet til en vegg må du gå frem på følgende måte (Fig. C4):
Hold verktøyet i ønsket posisjon mot veggen og merk av posisjonen til
monteringshullet på veggen.
Bor et hull på det avmerkede stedet.
Sett inn en passende plugg i hullet.
Hold verktøyet foran pluggen.
Sett inn en skrue i monteringshullet
16
.
Justering av verktøyet
Du starter justeringsprosedyren ved å slå på verktøyet. Den vannrette og/eller loddrette
innrettingen er korrekt justert så lenge laserstrålen forblir på.
Laserstrålene begynner å blinke for å vise at verktøyet er plassert med en helning som er
større enn det selvjusterende området på 4°. Slå av verktøyet, juster verktøyets oppsett
slik at det er innenfor grensen, og slå verktøyet på igjen.
Justering av laserlinjen (Fig. D)
Juster laserlinjen til en av laserstrålene med posisjonsmerket. Flytt verktøyet etter behov.
BRUK
!
ADVARSEL! Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre
inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Alvorlige øyeskader kan oppstå når
strålenstartes.
79
NORSK
Bruksanvisning
!
ADVARSEL: Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
Marker alltid midtpunktet på laserpunktet.
Pass på at verktøyet er riktig stilt inn.
Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake bevegelse av delene inne i verktøyet,
som kan påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten regelmessig når verktøyet
brukes under disse forholdene.
Selv om verktøyet foretar automatiske korreksjoner hvis det kommer litt ut av stilling,
kan det være nødvendig å balansere eller stille inn verktøyet på nytt hvis det får et
kraftigere støt.
Hvis verktøyet har falt ned eller over ende, må du kontrollere om det er skadet, ved å
foreta feltkalibreringskontrollene. Se Vedlikehold.
Start - stopp (Fig. A)
Verktøyet har separate brytere for bruk av den vertikale laserlinjen og den horisontale
laserlinjen.
Når du skal slå på den vertikale laserstrålen
4
, må du trykke på strømbryteren
1
.
Når du skal slå på den horisontale laserstrålen
5
, må du trykke på strømbryteren
2
.
For å slå av en av laserstrålene må du trykke på strømbryteren igjen.
Overføring av et posisjonsmerke (Fig. D)
Verktøyet lager to laserlinjer, både i horisontal og vertikal retning, for å overføre et merke.
Juster den aktuelle laserstrålen etter merket på gulvet.
Rotering av verktøyet (Fig. E)
Under veggmonteringen kan verktøyet roteres manuelt når den horisontale laserlinjen
skaloverføres.
Roter verktøyet mot venstre eller høyre ved behov.
Lasertilbehør
Digital laserdetektor: DE0892 (Fig. F)
Noen lasersett inkluderer en DEWALT digital laserdetektor DEWALT digital laserdetektor
hjelper til med å lokalisere en laserstråle fra enheten i skarpt lys, eller på lang avstand.
Detektoren kan brukes både innendørs og utendørs der det er vanskelig å se laserstrålen.
Detektoren er designet utelukkende for bruk med DW088/DW088CG og DW089 linjelasere
og andre kompatible DeWALT linjelasere. Skal ikke brukes med roterende lasere.
80
NORSK
Detektoren gir både visuelle signaler via LCD displayet
17
og lydsignaler fra høyttaleren
18
for å indikere posisjonen av laserstrålen.
DeWALT digital laserdetektor kan brukes både med og uten detektorklemmen. Når den
brukes med klemmen, kan detektoren plasseres på en siktestang (mire), nivelleringsstang,
stubbe eller påle.
Batterier (Fig. F)
Den digitale laserdetektoren bruker et 9-volts batteri. For å installere batteriet som følger
med, løft batteridekselet
19
. Legg 9-volts batteriet på plass, rett inn batteriet som vist på
det innstøpte symbolet.
Detektorkontroll (Fig. F)
Detektoren kontrolleres av strømbryteren
21
og volumknappen
22
.
Når strømbryteren trykkes en gang slås detektoren på. Toppen av sensorvinduet viser
symbolet ON (på) og volumsymbolet.
DeWALT digital laserdetektor har også en automatisk utkoblingsfunksjon. Dersom en
laserstråle ikke treffer stråledeteksjonsvinduet, eller ingen knapp trykkes, slår detektoren seg
automatisk av etter omtrent 5 minutter.
For å slå av lydsignalet, trykk knappen en gang til; volumsymbolet forsvinner.
Detektoren slår seg på med innstilling smal nøyaktighet (symbolet vises i nedre venstre
hjørne). Trykk på nøyaktighetsknappen
23
en gang for å endre nøyaktigheten (symbolet
vises nå i nedre høyre hjørne).
Nøyaktighet
Detektoren gir to nøyaktighetsinnstillinger, bred og smal. Med bred innstilling gir
detektoren en større toleranse for å indikere at detektoren er ”på graden”. Med smal
innstilling reduseres denne toleransen for en mer nøyaktig visning av ”på graden”.
For mest nøyaktig resultat, start jobben med bred innstilling og avslutt med smal innstilling.
Magneter
Magnetene
24
lar detektoren monteres på metallskinner under installasjon av
opphengttak.
Bruk av detektor (Fig. F)
1. Sette opp og posisjonere laseren.
81
NORSK
2. Slå på detektoren ved å trykke på strømbryteren
21
.
3. Plasser detektoren slik at sensor vinduet
25
er rettet mot laserstrålen. Beveg detektoren
opp eller ned innen det omtrentlige området for strålen, til du har sentrert detektoren.
For infoirmasjon om displayvinduet og lydsignalene, se tabellen Indikatorer.
INDIKATORER
Over graden Litt over graden
graden
Litt under
graden Under graden
lydsignaler
rask pip rask pip jevn tone langsom pip langsom pip
displaysymboler
1. Bruk markeringshakkene
20
for nøyaktig å merke posisjon av laserstrålen.
Montering på en siktestang (Fig. F, G)
1. For å feste detektoren til en siktestang, fest først detektoren til klemmen ved å skyve
den inn på klemmelåsen
26
. Skyv sporene
27
inn på klemmen rundt skinnen
28
detektoren til låsen
29
på klemmen smetter inn i låsehullet
30
på detektoren.
2. Åpne kjeften på klemmen ved å vri klemmeknotten
31
counterclockwise.
3. Plasser detektoren på nødvendig høyde og vri klemmeknotten med klokka for å feste
klemmen på siktestangen.
4. For å gjøre høydejustering, løsne klemmen litt, flytt og trekk til igjen.
Detektor rengjøring og lagring
Smuss og fett kan fjernes fra detektoren ved hjelp av en klut eller enn myk,
metallfribørste.
Dewalt digital laserdetektor tåler regn men ikke å dyppes i vann. Ikke hell vann på
enheten eller senk den ned i vann.
Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt — uten direkte sollys og uten sterk kuled
ellervarme.
82
NORSK
Detektor-service
Unntatt for batterier er det ingen deler inne i den digitale laserdetektoren som kan
vedlikeholdes av brukeren. Ikke ta enheten fra hverandre. Uautorisert klussing med
laserdetektoren vil gjøre alle garantier ugyldige.
Detektor feilsøking
Detektoren slår seg ikke på.
Trykk og slipp strømknappen.
Kontroller at batteriet er på plass og i korrekt posisjon.
Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt område.
Skift ut 9-volts batteri. Slå på enheten.
Dersom detektoren fortsatt ikke slår seg på, lever detektoren til et DeWALT servicesenter.
Høyttaleren på detektoren gir ikke noe lyd
Forsikre deg om at detektoren er slått på.
Tykk på volumknappen. Den vil slå seg på og av.
Pass på at laseren er slått på og at den sender ut en laserstråle.
Dersom detektoren fortsatt ikke gir lyd fra seg, lever den til et DeWALT servicesenter.
Reagerer ikke på strålen fra en annen laserenhet.
DeWALT Digital Laser Detector er designet å fungere kun med the DW088/DW088CG
og DW089 og visse andre kompatible linjelasere.
Detektoren gir fra seg en tone, men LCD-displayet fungerer ikke.
Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt område.
Dersom LCD displayet fortsatt ikke fungerer, lever detektoren til et DeWALT
servicecenter.
Kraftig lys skinner på detektoren og fører til et kontinuerlig ”på graden”
signal.
Dersom det er svært sterkt lys i omgivelsene, kan detektoren gi fra seg feilaktige signaler
om innrettingen.
Flytt detektoren ut av det intense lyset, eller plasser en skygge over sensorvinduet
25
for å få normal drift.
83
NORSK
Tilleggsutstyr
Bruk av laseren med tilbehør (Fig. 1 innlegg)
Laseren er utstyrt med en gjenget hull 1/4" x 20
11
i bunnen av enheten. Dette gjengede
hullet kan brukes for eksisterende eller fremtidig DeWALT tilbehør. Bruk kun DeWALT
tilbehør som er spesifisert for dette produktet. Følg anvisningene som følger tilbehøret.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.Disse er:
DE0734 DeWALT siktestang
DE0737 DeWALT siktestang
DE0881 DeWALT trefot
DE0882 DeWALT laserpåle
DE0892 DeWALT detektor
VEDLIKEHOLD
Din DeWALT laserenhet er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av laseren
og regelmessig renhold.
Feltkalibreringssjekk (Fig. H–J)
Feltkalibreringssjekken må utføres på en sikker og nøyaktig måte for å gi en korrekt
diagnose. Hvis feil registreres, må verktøyet kalibreres av en kvalifisert tekniker.
!
ADVARSEL: Resultatene er avhengig av forholdene i området. Ved avvikende forhold
må målingene justeres i henhold til disse.
Skannekontroll (Fig. H)
Sett verktøyet i et område mellom to vertikale overflater som er minst 9 m fra
hverandre. Monter verktøyet nøyaktig midtveis til veggen.
Sett verktøyet i 45° vinkel mot venstre.
Slå på den horisontale laserstrålen.
Marker sentrum for laserstrålen nøyaktig midt på den motsatte veggen.
Slå av verktøyet og drei det 90° med klokken.
Slå på den horisontale laserstrålen.
Marker sentrum for laserstrålen nøyaktig midt på den motsatte veggen.
Slå av verktøyet.
Mål differansen mellom merkene.
Hvis differansen mellom merkene er 3 mm eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
Hvis differansen mellom merkene er over 3 mm, må verktøyet etterses.
84
NORSK
Plankontroll (Fig. I1, I2)
Plasser verktøyet i et område der det er en vegg som er minst 9 m lang. Monter
verktøyet på den ene enden av veggen.
Sett verktøyet i 90° vinkel mot venstre.
Slå på den horisontale laserstrålen.
Merk av sentrum for laserstrålen på veggen, ved en tredjedel av avstanden
32
og ved
to tredjedeler av avstanden
33
.
Slå av verktøyet.
Monter verktøyet på den andre enden av veggen.
Sett verktøyet i 90° vinkel mot høyre.
Slå på den horisontale laserstrålen.
Slå på verktøyet, still inn laserstrålen etter markeringen på veggen
33
, og marker
midtpunktet av laserstrålen på veggen ved to tredjedeler av avstanden
34
.
Slå av verktøyet.
Mål den vertikale differansen mellom merkene (
32
,
34
).
Hvis differansen mellom merkene er 6 mm eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
Hvis differansen mellom merkene er over 6 mm, må verktøyet etterses.
Vertikal kontroll (Fig. J1, J2)
Sett verktøyet på gulvet i et område med et tak som er minst 2,5 m høyt.
Tegn opp en linje med en lengde på 1,5 m
35
på gulvet. Plasser verktøyet ved den ene
enden av gulvmerket
35
.
Slå på den vertikale laserstrålen.
Juster laserstrålen etter merket på gulvet
35
.
Merk av sentrum for laserstrålen i taket, ved en tredjedel av avstanden
36
og ved to
tredjedeler av avstanden
37
.
Slå av verktøyet. Plasser verktøyet ved den andre enden av gulvmerket
35
, med
verktøyet vendt mot merket.
Slå på den vertikale laserstrålen.
Juster laserstrålen etter merket på gulvet
35
.
Merk av sentrum for laserstrålen i taket, ved en tredjedel av avstanden
38
og ved to
tredjedeler av avstanden
39
.
Slå av verktøyet.
Mål den vertikale differansen mellom merkene (
36
,
38
).
Mål den vertikale differansen mellom merkene (
37
,
39
).
Hvis differansen mellom merkene er 3,5 mm eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
85
NORSK
Hvis differansen mellom merkene er over 3,5 mm, må verktøyet etterses.
Rengjøring
Fjern batteriene før verktøyet skal rengjøres.
Rengjør huset regelmessig med en myk klut.
Ved behov må linsen rengjøres ved hjelp av en myk klut eller en bomullspinne fuktet
med alkohol. Ikke bruk andre rengjøringsmidler.
Slutt på funksjonstid
IKKE kast dette produktet i husholdningsavfallet.
AVHEND batteriene i henhold til lokale regler.
Vennligst resirkuler i samsvar med lokale regler for innsamling og avhending av elektrisk
og elektronisk avfall under WEEE-direktivet.
Batterier
Tenk på å beskytte miljøet ved deponering av batterier. Kontakt lokale myndigheter for
informasjon om miljøvennlig deponering av batterier.
86
NORSK
GARANTI
DeWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti
for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til,
og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DeWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha
blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DeWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DeWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DeWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DeWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
Kvittering fremvises;
Produktet returneres komplett med alle originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DeWALT
reparatør i DeWALT katalogen, eller kontakt ditt DeWALT kontor på adressen som angitt i
denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DeWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.
87
SUOMI
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
RISTIKKOLASER
DW088, DW088CG
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn
ja uudistusten ansiosta DeWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista
yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DW088 DW088CG
Jännite V
DC
4,5 4,5
Tyyppi 2 2
Pariston koko 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Laserteho mW < 1,3 < 1,3
Laserluokka 2 2
Aallonpituus nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Turvaluokka IP54 IP54
Itsetasausalue ° +/- 4 +/- 4
Käyttölämpötila °C -10 – +45 -10 – +45
Liitinjohto 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Paino kg 0,75 0,75
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota
näihinsymboleihin.
!
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingonvaara.
!
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaranmahdollisuus.
!
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa
aiheutua lievä tai keskinkertainenloukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaaomaisuusvahingon.
88
SUOMI
!
Sähköiskunvaara.
!
Tulipalonvaara.
Laserlaitteiden turvallisuusohjeet
!
VAROITUS! Lue ohjeet ja ymmärrä ne. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa
sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Älä käytä laseria, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn
tai kaasut.
Käytä laserlaitteessa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muutoin voi aiheutua tulipalo.
Säilytä laserlaite poissa lasten ja kouluttamattomien henkilöiden ulottuvilta.
Laserlaitteet ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita. Yhdelle laserlaitteelle soveltuvat
lisävarusteet voivat aiheuttaa onnettomuuden vaaran käytettynä yhdessä toisen
laserlaitteen kanssa.
VAIN koulutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa tämän laitteen.
Kouluttamattoman henkilöstön tekemät korjaus- tai huoltotyöt voivat aiheuttaa
onnettomuuden. Lähimmän valtuutetun DeWALT-huoltokorjaamon tiedot ovat
valtuutettujen DeWALT-huoltokorjaamoiden luettelossa tämän käyttöohjeen lopussa tai
Internet-sivustossa www.2helpU.com .
Älä käytä teleskoopin kaltaista optista välinettä lasersäteen siirtämiseksi.
Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio.
Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun silmään. Muutoin voi
aiheutua vakava silmävaurio.
Älä aseta lasersädettä lähelle heijastavaa pintaa, joka voi heijastaa säteen
jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio.
Kun laserlaitetta ei käytetä, katkaise siitä virta. Jos jätät laserlaitteeseen virran
kytketyksi, säteen silmään osumisen vaara kasvaa.
Älä käytä laserlaitetta lähellä lapsia äläkä anna lasten käyttää sitä. Muutoin voi
aiheutua vakava silmävaurio.
Älä poista tai peitä varoitusmerkintöjä. Jos ne poistetaan, käyttäjä tai muu henkilö voi
altistua säteilylle.
Aseta laserlaite vakaasti tasaiselle alustalle. Jos laserlaite kaatuu, se voi vaurioitua tai
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
89
SUOMI
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Sido pitkät hiukset kiinni.
Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut
tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. On vältettävä ilmanvaihtoaukkojen
peittämästä liikkuvia osia.
!
VAROITUS: Käyttäminen oppaassa esitettyjen ohjeiden vastaisesti saattaa
altistaa vaaralliselle säteilylle.
!
VAROITUS! ÄLÄ PURA LASERIA. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Laserin
purkaminen mitätöi kaikki tuotteen takuut. Älä muokkaa tuotetta millään
tavalla. Tuotteen muokkaaminen voi aiheuttaa vaarallisen altistumisen lasersäteilylle.
!
HUOMIO: Tulipalovaara! Vältä poistettujen paristojen kontaktipintojen koskemista
toisiinsa, se saattaa aiheuttaa oikosulun.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
DEWALT Tools vahvistaa, että tähän tuotteeseen on tehty CE-merkintä
CE-merkintädirektiivin 93/68/ETY mukaisesti.
Tämä tuote täyttää standardin IEC/EN60825-1:2014 vaatimukset. Lisätietoja saa
sivustolta www.2helpU.com.
Laserlaitteiden turvaohjeet
Tämä laserlaite täyttää IEC/EN 60825-1:2014 vaatimusten 2-luokan ehdot. Laser-diodia ei
tule korvata toisen tyyppisellä. Mikäli laite vahingoittuu, se tulee korjauttaa valtuutetulla
korjaajalla.
Älä käytä laserlaitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin laserjuovien heijastamiseen.
2-luokan lasersäteen katsomista paljaalla silmällä pidetään turvallisena korkeintaan 0,25
sekunnin ajan. Normaalit silmäluomen refleksit antavat yleensä riittävän suojan.
Älä koskaan katso tarkoituksella suoraan lasersäteeseen.
Älä käytä optisia välineitä lasersäteen katsomiseen.
Älä aseta laitetta asentoon, jossa lasersäde voi kulkea pään korkeudelta jonkun
henkilönohitse.
Älä anna lasten olla tekemisissä laserin kanssa.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä tätä laitetta:
Lasersäteeseen katsomisen aiheuttamat vammat.
Laitteen merkit
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
90
SUOMI
Lue käyttöohje.
Laservaroitus.
Älä katso lasersäteeseen.
Päivämääräkoodin sijainti
Päivämääräkoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden, on painettu tuotteen koteloon.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä paristoja koskeviaturvallisuusohjeita
!
VAROITUS: Paristot voivat räjähtää tai vuotaminen tai aiheuttaa tulipalon tai
vahingoittumisen. Voit vähentää tätä vaaraa toimimalla seuraavasti:
Noudat huolellisesti kaikkia paristojen ja niiden pakkausten merkintöjä.
Aseta paristot paikoilleen napaisuuden (plus ja miinus) suhteen oikein päin.
Älä oikosulje paristoja.
Älä lataa paristoja.
Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Vaihda kaikki paristot
samanaikaisesti uusiin samanmerkkisiin ja -tyyppisiin paristoihin.
Poista tyhjentyneet paristot heti ja kierrätä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
Älä hävitä paristoja polttamalla.
Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
Jos laite on monta kuukautta käyttämättä, poista paristot laitteesta.
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
91
SUOMI
Paristot (Kuva [Fig.] B)
Paristotyyppi
Laser toimii kolmella LR6-akulla (AA-koko).
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ristikkolaser
1 Seinätuki
3 Akkua LR6 (AA-kokoa)
1 Ilmaisin (DW088KD)
1 Kiinnitin (DW088KD)
1 9 V -akku (DW088KD)
1 Laukku
1 Käyttöohje
Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Kuvaus (Kuva A)
!
HUOMIO: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
1
Virtakytkin (pystysuuntainen lasersäde)
2
Virtakytkin (vaakasuuntainen lasersäde)
3
Tyhjän akun ilmaisin
4
Pystysuuntainen lasersäde
5
Vaakasuuntainen lasersäde
6
Pystysuuntaisen lasersäteen osoitin
7
Vaakasuuntaisen lasersäteen osoitin
8
Nivelkiinnike
9
Seinäteline
10
Akkutilan kansi
11
1/4” x 20 -naaraskierre
Käyttötarkoitus
Ristikkolaser DW088/DW088CG on tarkoitettu laserviivojen heijastamiseen ammattimaisen
käytön tukemista varten. Laitetta voidaan käyttää sisällä vaakasuoraan ja pystysuoraan
92
SUOMI
kohdistamiseen. Käyttökohteita ovat esimerkiksi seinien ja ikkunoiden kohdistus ja
rakenteiden asennus.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tähtäysristilaser on ammattimainen työkalu. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei
koskaan saa jättää yksin tämän tuotteenkanssa.
ASENNUS JA SÄÄDÖT
!
VAROITUS! Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun
silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio säteen osumisesta silmään..
Paristojen vaihto (Kuva B)
Laitteessa käytetään paristoja tyyppiä LR6 (AA).
Avaa paristokotelo
10
.
Vaihda paristot
12
. Varmistu siitä, että panet uudet paristot paikalleen oikein.
Sulje paristokotelo.
!
HUOMIO: Kun vaihdat paristoja, vaihda aina koko sarja. Kun vaihdat paristot, älä
käytä vanhoja yhdessä uusien kanssa. On suositeltavaa käyttää alakaliparistoja.
Tyhjän pariston ilmaisin (Kuva A)
Laitteen ohjaustaulussa on tyhjän pariston ilmaisin
3
. Tyhjän pariston ilmaisimeen syttyy
valo, kun laite käynnistetään. Se vilkkuu osoituksena siitä, että paristot on vaihdettava ja
laitteen moottori pysähtyy automaattisesti.
Sammuta kone ja poista paristot heti, kun valo alkaa vilkkua.
Työkalun asennus (Kuvat C1 - C4)
Työkalu voidaan asentaa eri tavoilla, jolloin sitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin.
Lattia-asennus
Pane työkalu suhteellisen sileälle ja tasaiselle pinnalle.
Seinäasennus (Kuva C1)
Kääntyvän kiinnikkeen
8
avainreikää
13
käytetään seinärakenteisiin asentamiseen.
Vaihtoehtoisesti työkalu voidaan kiinnittää suoraan metallinastoihin käyttämällä
magneetteja
14
.
Asenna seinään ruuvi tai naula.
93
SUOMI
Ripusta työkalu kiinnikkeeseen avaimenreiästä.
Työkalun asennus seinätelineeseen (Kuvat C2 - C4)
Koneessa on seinäkiinnitin
9
, jonka avulla se voidaan kiinnittää seinäkiskoon, jolloin sitä
voidaan käyttää asennettaessa sisäkattoja tai muissa erityisissä tasaustehtävissä. Kääntyvässä
kiinnikkeessä
8
on magneetit, joiden avulla työkalu voidaan asentaa seinään.
Kohdista magneetit
14
seinätelineen
9
metallilevyn kanssa.
Irrota seinäteline vetämällä seinäteline työkalusta käyttäen riittävää voimaa.
Asenna seinäteline seinäkiskoon seuraavasti (Kuva C3):
Avaa kiinnitysleuat
15
.
Aseta kiinnitysleuka seinäkiskon ympärille ja vapauta kiinnike leukojen
sulkemiseksikiskoon.
Asenna seinäteline seinään seuraavasti (Kuva C4):
Pidä konetta halutussa asennossa seinää vasten ja merkitse kiinnitysreiän
sijaintiseinään.
Poraa reikä merkittyyn kohtaan.
Aseta sopiva kiinnityspistoke reikään.
Pidä työkalua kiinnityspistokkeen edessä.
Kierrä ruuvi asennusreikään
16
.
Työkalun säätäminen
Tasaustoiminto käynnistyy, kun käynnistät työkalun. Kohdistus on säädetty oikein, kun
lasersäde on päällä.
Lasersäde vilkkuu, kun työkalu on jätetty kaltevalle pinnalle, joka on itsetasaustoiminnon
4° toiminta-alueen ulkopuolella. Sammuta työkalu, säädä työkalun asetus
itsetasausalueelle ja käynnistä työkalu uudelleen.
Laserviivan kohdistaminen (Kuva D)
Kohdista jommankumman lasersäteen laserviiva sijaintimerkinnän kanssa. Siirrä
työkalua vaaditulla tavalla.
KÄYTTÄMINEN
!
VAROITUS! Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun
silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio säteen osumisesta silmään.
Käyttöohjeet
!
HUOMIO: Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
94
SUOMI
Merkitse aina laserpisteiden keskusta.
Varmista, että kone on kiinnitetty lujasti.
Äärimmäiset lämpötilan vaihtelut aiheuttavat koneen sisäisten osien liikkumista, mikä
voi vaikuttaa koneen tarkkuuteen. Tarkista koneen tarkkuus säännöllisesti, jos käytät sitä
tällaisissa olosuhteissa.
Vaikka työkalu korjaa automaattisesti pienet tasausvirheet, jos se on törmännyt, on
mahdollista, että se pitää säätää uudelleen tasapainon tai asetusten muuttamiseksi.
Jos työkalu on pudonnut tai kaatunut, tarkista vauriot tekemällä
kenttäkalibrointitarkistukset. Katso Huolto.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A)
Työkalussa on erilliset kytkimet pysty- ja vaakalaserviivaa varten.
Kytke pystylasersäde
4
päälle painamalla virtakytkintä
1
.
Kytke vaakalasersäde
5
päälle painamalla virtakytkintä
2
.
Sammuttaaksesi jommankumman lasersäteen paina virtakytkintä uudelleen.
Sijaintimerkinnän siirtäminen (Kuva D)
Työkalu tuottaa kaksi laserviivaa vaaka- ja pystysuunnassa merkin siirtämiseksi.
Kohdista asianmukainen lasersäde merkinnän kanssa.
Työkalun kiertäminen (Kuva E)
Seinäkäytössä työkalua voidaan kiertää manuaalisesti vaakalaserviivan siirtämiseksi.
Kierrä työkalua vasemmalle tai oikealle vaaditulla tavalla.
Laserin lisävarusteet
Digitaalinen laserilmaisin: DE0892 (Kuva F)
Joissakin laserpakkauksissa on DEWALT digitaalinen laserilmaisin. DEWALT digitaalinen
laserilmaisin auttaa määrittämään lasersäteen sijainnin kirkkaassa valaistuksessa tai
pitkillä välimatkoilla. Ilmaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, kun lasersäteen
näkeminen on vaikeaa.
Ilmaisin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan DW088 ja DW089 -viivalaserien ja muiden
DeWALT-viivalaserien kanssa. Sitä ei saa käyttää pyörivien laserien kanssa.
95
SUOMI
Ilmaisin aktivoi merkkivalot nestekidenäytössä
17
ja äänimerkit kaiuttimen
18
kautta
ilmoittaakseen lasersäteen sijainnin.
DeWALT digitaalista laserilmaisinta voidaan käyttää ilmaisimen kiinnittimen kanssa tai sitä
ilman. Kiinnittimen kanssa käytettynä ilmaisin voidaan asettaa tasovarteen, varteen, tappeen
tai pylvääseen.
Paristot (Kuva F)
Digitaalinen laserilmaisin toimii 9-voltin akulla. Asenna pakkauksen akku nostamalla
paristokotelon kansi
19
. Aseta 9-voltin akku koteloon kuvakkeen mukaisesti.
Ilmaisimen ohjaimet (Kuva F)
Ilmaisinta hallitaan virtapainikkeella
21
ja äänenvoimakkuuden painikkeella
22
.
Kun virtapainiketta painetaan kerran, ilmaisin kytketään päälle. Anturi-ikkunan yläosaan
tulee näkyviin ON-kuvake ja äänenvoimakkuuden kuvake.
DeWALT digitaalisessa laserilmaisimessa on automaattinen sammutustoiminto. Jos
lasersäde ei kohdistu ilmaisimen ikkunaan, tai jos mitään painiketta ei paineta, ilmaisin
sammuu automaattisesti noin 5 minuutissa.
Kytke äänimerkki pois päältä painamalla painiketta uudelleen. Äänenvoimakkuuden kuvake
häviää tällöin näytöstä.
Ilmaisin toimii pienellä tarkkuusasetuksella (Kuvake tulee näkyviin vasempaan alakulmaan).
Paina tarkkuuspainiketta
23
(-painikkeita) kerran muuttaaksesi laajaa tarkkuusasetusta
(Kuvake tulee näkyviin oikeaan alakulmaan).
Tarkkuus
Ilmaisimessa on kaksi tarkkuusasetusta, laaja ja pieni. Laajassa asetuksessa ilmaisin tarjoaa
laajemman toleranssin osoittaessaan ilmaisimen olevan säteen tasolla. Pienessä asetuksessa
toleranssi on pienempi tarkemman tason saavuttamiseksi.
Tarkimmat tulokset saavutetaan, kun aloitat käyttämällä laajaa asetusta ja käytät lopuksi
pientä asetusta.
Magneetit
Magneetit
24
mahdollistavat ilmaisimen asentamisen metallikehyksiin kattoon
asennuksenaikana.
Ilmaisimen toiminta (Kuva F)
1. Aseta laser paikoilleen.
96
SUOMI
2. Kytke ilmaisin päälle painamalla virtapainiketta
21
.
3. Aseta ilmaisin siten, että anturi-ikkuna
25
osoittaa lasersäteeseen. Siirrä ilmaisinta ylös-
tai alaspäin säteen käyttöalueella, kunnes ilmaisin on keskitetty. Katso lisätietoa näytön
merkkivaloista ja äänimerkeistä taulukosta Merkkivalot.
MERKKIVALOT
Tason
yläpuolella
Hiukan tason
yläpuolella Oikealla tasolla
Hiukan tason
alapuolella
Tason
alapuolella
äänimerkit
nopea
äänimerkki
nopea
äänimerkki
tasainen
äänimerkki
hidas
äänimerkki
hidas
äänimerkki
näytön kuvakkeet
1. Merkitse lasersäteen asema tarkasti merkintäkoloja
20
käyttäen.
Tasovarteen asentaminen (Kuva F, G)
1. Kiinnitä ilmaisin tasovarteen kiinnittämällä ensin ilmaisin kiinnittimeen painamalla
kiinnittimen lukitsin
26
paikoilleen. Liu’uta kiinnittimen urat
27
ilmaisimen
ohjaimen
28
ympäri, kunnes kiinnittimen lukitsin
29
asettuu ilmaisimessa olevaan
kiinnitysreikään
30
.
2. Avaa kiinnittimen leuat kääntämällä kiinnittimen nuppia
31
vastapäivään.
3. Aseta ilmaisin vaaditulle korkeudelle ja käännä kiinnittimen nuppia vastapäivään sen
kiinnittämiseksi varteen.
4. Säädä korkeutta löysäämällä hiukan kiinnitintä, aseta uudelleen paikoilleen ja kiristä.
Ilmaisimen puhdistus ja säilytys
Lika ja rasva voidaan poistaa ilmaisimen ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä,
ei-metallisella harjalla.
Dewalt digitaalinen laserilmaisin on vedenkestävä, mutta sitä ei saa upottaa veteen. Älä
kaada vettä yksikön päälle tai upota sitä veden alle.
Paras säilytyspaikka on kuiva ja viileä paikka—suojaa laite suoralta auringonvalolta ja
liialliselta lämmöltä tai kylmyydeltä.
97
SUOMI
Ilmaisimen huolto
Paristoja lukuun ottamatta digitaalisessa laserilmaisimessa ei ole huollettavissa olevia osia.
Älä pura yksikköä. Valtuuttamaton laserilmaisimen käsittely mitätöi kaikki takuut.
Ilmaisimen vianmääritys
Ilmaisin ei kytkeydy päälle.
Paina ja vapauta virtapainike.
Tarkista, että akku on paikoillaan ja oikeassa asennossa.
Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä lämpimässä tilassa.
Vaihda 9-voltin akku. Kytke laite päälle.
Jos ilmaisin ei vieläkään kytkeydy päälle, vie ilmaisin DeWALT-huoltopalveluun.
Ilmaisimen kaiuttimesta ei kuulu mitään.
Varmista, että ilmaisin on kytketty päälle.
Paina äänenvoimakkuuden painiketta Se kytkeytyy päälle ja pois päältä.
Varmista, että laser on kytketty päälle ja että siitä tulee lasersäde.
Jos ilmaisimesta ei vieläkään kuulu ääntä, vie se DeWALT-huoltopalveluun.
Ei vastaa toisesta laseryksiköstä tulevaan säteeseen.
DeWALT digitaalinen laserilmaisin on suunniteltu toimimaan vain DW088/DW088CG- ja
DW089-laserien ja joidenkin muiden yhteensopivien laserien kanssa.
Ilmaisimesta kuuluu äänimerkki, mutta nestekidenäyttö ei toimi.
Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä lämpimässä tilassa.
Jos nestekidenäyttö ei vieläkään kytkeydy päälle, vie ilmaisin DeWALT-huoltopalveluun.
Ilmaisimeen kohdistuva kirkas valo aiheuttaa jatkuvan “aste”-signaalin.
Kun ympäristön valo on erittäin kirkas, ilmaisin voi antaa virheellisen tasoilmoituksen.
Aseta ilmaisin pois kirkkaasta valosta tai aseta anturi-ikkuna
25
varjoon normaalin
toiminnan palauttamiseksi.
Lisävarusteet
Laserin käyttäminen lisävarusteiden kanssa
(upotettu kuva A)
Laserin alaosassa on 1/4" x 20 -naaraskierteet
11
. Kierteisiin voidaan kiinnittää nykyisiä
tai tulevia DeWALT-lisävarusteita. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettuja DeWALT-
lisävarusteita. Noudata lisävarusteen mukana toimitettuja ohjeita.
Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi.Näitä ovat seuraavat:
98
SUOMI
DE0734 DeWALT -tasovarsi
DE0737 DeWALT -tasovarsi
DE0881 DeWALT -jalusta
DE0882 DeWALT -lasertanko
DE0892 DeWALT -ilmaisin
HUOLTO-OHJEITA
DeWALT-laserlaite on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän
kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja puhdistetaan
säännöllisesti.
Kentän kalibrointitarkistus (Kuvat H–J)
Kentän kalibroinnin tarkistukset on suoritettava varmasti ja tarkasti, jotta diagnoosit olisivat
oikeita. Jos havaitaan virhe, valtuutetun korjaajan tulee huoltaa laite.
!
VAROITUS: Alueen olosuhteet vaikuttavat esitettyihin tuloksiin. Jos käyttö eroaa
näistä olosuhteista, mittauksia on säädettävä vastaavalla tavalla.
Skannaustarkistus (Kuva H)
Aseta työkalu kahden, vähintään 9 metrin etäisyydellä toisistaan olevien pystypintojen
väliin. Asenna työkalu täsmälleen seinän puoliväliin.
Sijoita työkalu 45° kulmaan vasemmalle.
Kytke vaakalasersäde päälle.
Merkitse lasersäteen keskikohta tarkasti vastakkaisen seinän puoliväliin.
Kytke työkalu pois päältä ja kierrä sitä 90° myötäpäivään.
Kytke vaakalasersäde päälle.
Merkitse lasersäteen keskikohta tarkasti vastakkaisen seinän puoliväliin.
Kytke työkalu pois päältä.
Mittaa merkkien välinen ero.
Jos merkkien välinen ero on 3 mm tai vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein.
Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin 3 mm, työkalu on huollettava.
Tasotarkistus (Kuvat I1, I2)
Sijoita työkalu alueelle, jossa seinä on vähintään 9 m pitkä. Asenna työkalu seinän
toiseen päähän.
Sijoita työkalu 90° kulmaan vasemmalle.
Kytke vaakalasersäde päälle.
Merkitse lasersäteen keskikohta 1/3
32
ja 2/3
33
etäisyydelle seinästä.
99
SUOMI
Kytke työkalu pois päältä.
Asenna työkalu seinän toiseen päähän.
Sijoita työkalu 90° kulmaan oikealle.
Kytke vaakalasersäde päälle.
Kytke työkalu päälle. Kohdista lasersäde seinämerkin
33
kanssa. Merkitse lasersäde 2/3
etäisyydelle
34
seinään.
Kytke työkalu pois päältä.
Mittaa merkkien (
32
,
34
) välinen ero.
Jos merkkien välinen ero on 6 mm tai vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein.
Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin 6 mm, työkalu on huollettava.
Pystysuora tarkistus (Kuvat J1, J2)
Aseta kone lattialle alueelle, jossa katto on vähintään 2,5 m korkea.
Merkitse 1,5 m pitkä
35
viiva lattiaan. Sijoita työkalu lattiamerkin
35
toiseen päähän.
Kytke pystylasersäde päälle.
Kohdista lasersäde lattiassa olevan merkinnän
35
kanssa.
Merkitse lasersäteen keskikohta 1/3
36
ja 2/3
37
etäisyydelle katosta.
Kytke työkalu pois päältä. Sijoita työkalu lattiamerkin
35
toiseen päähän
merkintäävastapäätä.
Kytke pystylasersäde päälle.
Kohdista lasersäde lattiassa olevan merkinnän
35
kanssa.
Merkitse lasersäteen keskikohta 1/3
38
ja 2/3
39
etäisyydelle katosta.
Kytke työkalu pois päältä.
Mittaa merkkien (
36
,
38
) välinen ero.
Mittaa merkkien (
37
,
39
) välinen ero.
Jos merkkien välinen ero on 3,5 mm tai vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein.
Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin 3,5 mm, työkalu on huollettava.
Puhdistus
Irrota paristot ennen puhdistusta.
Puhdista koneen kuori säännöllisesti kostealla kankaalla.
Puhdista linssi tarvittaessa käyttämällä alkoholiin kastettua pehmeääkangasta tai
pumpulityynyä. Älä käytä muunlaisia puhdistusaineita.
100
SUOMI
Käyttöiän loppu
Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
Hävitä aina paristot paikallisten säännösten mukaisesti.
Kierrätä paikallisten WEEE-direktiivin sähkö- ja elektroniikkaromun keräys- ja
hävitysjärjestelyjen mukaisesti.
Paristot
Hävitä paristot ympäristöystävällisesti. Toimita ne kierrätykseen.
101
SUOMI
TAKUU
DeWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa
EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DeWALT-työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DeWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DeWALT-
korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DeWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai
valmistustyövirheen vuoksi, DeWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa
mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että:
laitetta ei ole väärinkäytetty,
laite on kulunut vain normaalisti,
valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta,
ostotodistus esitetään,
laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DeWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DeWALT -kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DeWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa: www.2helpU.com.
102
SVENSKA
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
LINJELASER
DW088, DW088CG
Vi gratulerar!
Du har valt ett DeWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och
förnyelse gör DeWALT till ett av de mest pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
DW088 DW088CG
Spänning V
DC
4,5 4,5
Typ 2 2
Batteristorlekt 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Lasereffekt mW < 1,3 < 1,3
Laserklass 2 2
Våglängd nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Skyddsklass IP54 IP54
Nivåinställning - auto ° +/- 4 +/- 4
Driftstemperatur °C -10 – +45 -10 – +45
Gänga stativuttag 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Vikt kg 0,75 0,75
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessasymboler.
!
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarligpersonskada.
!
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i dödsfall eller allvarligpersonskada.
!
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttigpersonskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till personskada som, om den
inte undviks, skulle kunna resultera iegendomsskada.
!
Anger risk för elektriskstöt.
103
SVENSKA
!
Anger risk föreldsvåda.
Säkerhetsinstruktioner för laserenheter
!
VARNING! Läs och förstå alla instruktioner. Om du inte följer instruktionerna nedan
kan detta ge upphov till elchocker, eldsvåda och/eller allvarliga personskador.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Använd inte lasern i explosiva miljöer, t.ex. i miljöer med brandfarliga vätskor,
gaser eller damm. Gnistor från motordrivna verktyg kan antända dammet eller ångorna.
Lasern får endast användas med särskilt utformade batterier. Om andra batterier
används kan detta leda till eldsvåda.
Lasern ska förvaras utom räckhåll för barn och andra outbildade personer.
Laserenheter är farliga redskap i händerna på en outbildad användare.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren av din modell.
Tillbehör som är lämpliga för en laser kan leda till personskador om de används
tillsammans med en annan laser.
Verktygen FÅR ENDAST servas av kvalificerade reparatörer. Reparation, service
eller underhåll som utförs av okvalificerad personal kan leda till personskador. Se
listan med auktoriserade DeWALT reparationsverkstäder på baksidan av den här manualen
eller besök www.2helpU.com på Internet för information om vilken auktoriserad
DeWALT-reparationsverkstad som är närmast.
Använd inte optiska verktyg såsom teleskop eller passageinstrument för att titta
på laserstrålen. Detta kan orsaka allvarliga skador på ögonen
Placera inte lasern på ett sådant sätt att någon avsiktligt eller av olyckshändelse
kan titta in i laserstrålen. Detta kan orsaka allvarliga skador på ögonen
Placera inte lasern i närheten av en reflekterande yta som kan reflektera
laserstrålen mot någons ögon. Detta kan orsaka allvarliga skador på ögonen
Stäng av lasern när den inte används. En tillslagen laser ökar risken för att någon ska
titta in i laserstrålen av misstag.
Använd inte lasern i närheten av barn och låt aldrig barn använda lasern. Detta
kan orsaka allvarliga skador på ögonen.
Etiketterna får inte tas bort eller göras oläsliga. Om etiketterna tas bort kan detta
leda till att användarna eller andra utsätts för strålning
Placera lasern på ett plant underlag. Om lasern faller kan detta leda till skador på
lasern eller ge upphov till allvarliga personskador
Bär lämplig klädsel: Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Långt hår måste
vara uppsatt. Hår, kläder och handskar får inte ha kontakt med rörliga delar. Löst
104
SVENSKA
sittande klädsel, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. De lufthål som ofta sitter
framför rörliga delar ska också undvikas.
!
VARNING: Om andra typer av kontroller eller procedurer än de som anges här
görs kan detta leda till att användaren exponeras för farlig strålning.
!
VARNING! PLOCKA INTE ISÄR DENNA LASER. Det finns inga servicebara delar
på insidan. Demontering av lasern kommer att upphäva garantin för denna
produkt. Modifiera inte produkten på något sätt. Modifiering av verktyget kan
resultera i att man utsätts för farlig laserstrålning.
!
VARNING: Brandrisk! Undvik att kortsluta kontakterna på ett uttaget batteri.
Deklaration om överensstämmelse
DEWALT Tool Co förklarar härmed att denna produkt är CE-märkt i
överensstämmelse med CE märkningsdirektiv 93/68/EEC.
Denna produkt överensstämmer med IEC/EN60825-1:2014.
För vidare information vänligen gå till www.2helpU.com.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för laser
Denna laser uppfyller Klass 2 enligt IEC /EN 60825-1:2014. Byt inte ut en laserdiod
mot en av annan typ. Om den skadas måste reparationerna utföras av auktoriserad
reparationsverkstad.
Använd inte lasern för något annat ändamål än projektion av laserlinjer.
Om ögonen utsätts för en laserstråle av Klass 2 under max 0,25 sekunder anses detta
ofarligt. Ögonlockens blinkreflexer brukar vanligtvis ge tillräckligt skydd.
Titta aldrig avsiktligt direkt in i laserstrålen.
Använd aldrig optiska redskap till att se laserstrålen.
Ställ inte upp lasern på en plats där strålen kan träffa en person vid huvudhöjd.
Se till att barn inte kommer i kontakt med lasern.
Kvarstående risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av detta redskap:
personskador till följd av att personer tittar in i laserstrålen.
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
105
SVENSKA
Läs bruksanvisningen före användning.
Laservarning.
Stirra inte in i strålen.
Datumkodplacering
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner för batteriet
!
VARNING: Batterier kan explodera eller läcka, vilket kan leda till personskador eller
eldsvåda. För att minska den här risken:
Följ noggrant alla instruktioner och varningar på batteriets etikett ochförpackning.
Sätt alltid in batterierna på ett korrekt sätt med avseende på polaritet (+ och –),
märkta på batteri och utrustning.
Kortslut inte batteripolerna.
Ladda inte batterierna.
Blanda inte gamla och nya batterier Ta ut alla batterier samtidigt och byt mot nya
av samma märke och typ.
Avlägsna förbrukade batterier omedelbart och avfallshantera dem enligt
lokalaföreskrifter.
Försök aldrig elda upp batterier.
Batterierna ska förvaras utom räckhåll för barn.
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
106
SVENSKA
Ta ur batterierna om apparaten inte kommer att användas under flera månader.
Batterier (Fig. B)
Batterityp
Denna laser drivs av fyra LR6 batterier (AA-storlek).
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Korslaser
1 Väggfäste
3 Batterier LR6 (storlek AA)
1 Detektor (DW088KD)
1 Klämmare (DW088KD)
1 9 V batteri (DW088KD
1 Låda
1 Instruktionshandbok
Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas ha
uppstått under transporten.
Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före användning.
Beskrivning (Fig. A)
!
VARNING: Modifiera aldrig det maskindrivna redskapet eller någon del av det. Detta
kan orsaka materiella skador eller personskador.
1
Strömbrytare (vertikal laserstråle)
2
Strömbrytare (horisontell laserstråle)
3
Batteriindikator
4
Vertikal laserstråle
5
Horisontell laserstråle
6
Indikator vertikal laserstråle
7
Indikator horisontell laserstråle
8
Vridbygel
9
Väggfäste
10
Batterifackets lock
11
1/4” x 20 invändig gänga
107
SVENSKA
Avsedd Användning
Korslasern DW088/DW088CG är konstruerad för att projicera laserlinjer som hjälp vid
yrkesmässig verksamhet. Redskapet kan användas inomhus för horisontell (vågrät) och
vertikal (lodrät) inriktning. Tillämpningarna varierar från inriktning av väggar och fönster till
montering av ramverk.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Linjelasern är ett professionellt verktyg. LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn
skall aldrig lämnas ensamma med dennaprodukt.
MONTERING OCH INSTÄLLNING
!
VARNING! Placera inte lasern i ett sådant läge att den kan orsaka att någon
avsiktligt eller oavsiktligt stirrar in i laserstrålen. Allvarlig ögonskada kan
resultera från att stirra på strålen.
Byte av batterier (Fig. B)
Tllbehöret behöver batterier av typ LR6 (AA).
Öppna batteriluckan
10
.
Byt ut batterierna
12
. Se till att batterierna kommer rätt.
Stäng batteriluckan.
!
VARNING: Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Blanda inte gamla och nya batterier.
Använd helst alkaline - batterier.
Indikator svagt batteri (Fig. A)
Apparaten har en indikator för svagt batteri
3
på kontrollpanelen. Indikatorn svagt batteri
tänds när apparaten startas. Om batteripaketet måste laddas om, blinkar indikatorn och
apparaten stängs automatiskt av.
Stäng av apparaten och ta ut batterierna så snart som indikatorn blinkar.
Uppställning av apparaten (Fig. C1 - C4)
Apparaten kan ställas upp på olika sätt för olika tillämpningar.
Golvupställning
Ställ apparaten på ett relativt jämnt och plant underlag.
108
SVENSKA
Vägguppställning (Fig. C1)
Nyckelhålet
13
i vridbygeln
8
används för montering mot väggkonstruktioner. Som
alternativ kan verktyget fästas direkt mot metallbjälkar med magneterna
14
.
Driv in en skruv eller spik i väggen.
Häng verktyget med nyckelhålet på spiken eller skruven.
Montering av verktyget på väggfästet (Fig. C2 - C4)
Redskapet är försett med en vägghållare
9
för montering på en väggskena som hjälp vid
takmontering och andra specialiserade riktningsändamål. Vridbygeln
8
har magneter för
att fästa verktyget vid väggfästet.
Rikta magneterna
14
gentemot metallplattan på väggfästet
9
.
För att avlägsna väggfästet drar du isär verktyget och fästet med tillräcklig kraft.
Gör så här för att montera väggfästet vid en väggskena (Fig. C3):
Öppna klämkäftarna
15
.
Placera klämkäften runt väggskenan och släpp klämman så att käftarna stängs
runtskenan.
Gör så här för att montera väggfästet mot en vägg (Fig. C4):
Håll apparaten i önskat läge mot väggen och markera platsen för monteringshålet på
väggen.
Borra ett hål på den markerade platsen.
För in en passande plugg i hålet.
Håll verktyget framför pluggen.
Dra in en skruv i monteringshålet
16
.
Inställning av verktyget
Riktningsproceduren börjar när apparaten startas. Våg- och eller lodriktningen hålls
korrekt justerad så länge laserstrålen är aktiv.
Om laserstrålen börjar blinka anger detta att apparaten har ställts i en lutning som
överskrider självriktningsområdet på 4°. Stäng av apparaten, ställ upp den på nytt inom
självriktningsområdet och starta den igen.
Riktning av laserlinjen (Fig. D)
Rikta en av de båda laserstrålarnas projektionslinje mot positionsmarkeringen. Förflytta
apparaten efter behov.
109
SVENSKA
ANVÄNDNING
!
VARNING! Placera inte lasern i ett sådant läge att den kan orsaka att någon
avsiktligt eller oavsiktligt stirrar in i laserstrålen. Allvarlig ögonskada kan
resultera från att stirra på strålen.
Bruksanvisning
!
VARNING: Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
Markera alltid mitten av laserpunkten.
Se till att apparaten står stadigt.
Extrema temperaturväxlingar kan rubba interna delar och på så sätt påverka apparatens
noggrannhet. Kontrollera noggrannheten regelbundet om apparaten används under
sådana omständigheter.
Även om apparaten själv korrigerar mindre vinkelavvikelser, kan den behöva justeras
eller balanseras på nytt om den har utsatts för en stöt.
Om verktyget har fallit eller vält, kan du kontrollera om skada uppstod genom att utföra
en kalibreringskontroll på platsen. Se Underhåll.
Till- och från-koppling (Fig. A)
Verktyget har separata strömbrytare för den vertikala och den horisontella laserlinjen.
Tryck på strömbrytaren
1
för att tända den vertikala laserstrålen
4
.
Tryck på strömbrytaren
2
för att tända den horisontella laserstrålen
5
.
För att släcka en av laserstrålarna trycker du på nytt på den tillhörande strömbrytaren.
Överföring av en positionsmarkering (Fig. D)
Verktyget ger två laserstrålar, i horisontell och vertikal riktning, för att överföra en markering.
Rikta den relevanta laserstrålen mot markeringen.
Rotation av verktyget (Fig. E)
Vid vägguppställning kan verktyget vridas för hand för att överföra den horisontella
laserlinjen.
Rotera verktyget åt vänster eller höger efter behov.
Lasertillbehör
Digital Laserdetektor: DE0892 (Fig. F)
En del lasersatser innehåller en digital laserdetektor från DEWALT . Den digitala
laserdetektorn från DEWALT är till hjälp att lokalisera en laserstråle som genereras av lasern
110
SVENSKA
i kraftigt solsken eller över ett långt avstånd. Detektorn kan användas både inomhus och
utomhus vid tillfällen då det är svårt att se laserstrålen.
Detektorn är konstruerad för att användas endast med linjelasrarna DW088/DW088CG och
DW089 samt andra kompatibla DeWALT linjelasrar. Den är Inte avsedd för användning med
roterande lasrar.
Detektorn ger både visuella signaler på LCD-skärmen
17
och ljudsignaler via högtalaren
18
för att ange laserstrålens placering.
DeWALTs digital laserdetektor kan användas med eller utan detektorklämman. När den
används med klämman kan detektorn placeras på en mätstång, stativ eller stolpe.
Batterier (Fig. F)
Den digitala laserdetektorn drivs av ett 9-volts batteri. För att installera det medföljande
batteriet, lyft upp locket till batterifacket
19
. Placera 9-volts batteriet i facket, och vänd det
så som det visas på den präglade bilden.
Detektorns Manöverorgan (Fig. F)
Detektorn styrs med strömbrytaren
21
och volymknappen
22
.
När strömbrytaren trycks in en gång är detektorn påslagen. Högst upp på sensor -fönstret
visas ON -symbolen och volym-ikonen.
DeWALTs digitala laserdetektor har också en automatisk avstängningsfunktion. Om ingen
laserstråle träffar ett stråldetektor, eller om inga knappar trycks in, kommer detektorn att
stänga av sig själv om ca. 5 minuter.
För att stänga av ljudsignalen trycker du på knappen igen; volymikonen försvinner.
Detektorn startar den smala noggrannhetsinställningen (ikon visas i det nedre vänstra
hörnet). Tryck på noggrannhetsknappen
23
en gång för att ändra till den breda
noggrannhetsinställningen (ikon visas nu i det nedre högra hörnet).
Korrekthet
Detektorn har två inställningar för noggrannhet, bred och smal. I den breda inställningen
ger detektorn en större tolerans för indikering av att detektorn är ”på graden”. I den smala
inställningen minskas denna tolerans för en exaktare angivelse av ”på graden”.
För att uppnå det exaktaste resultatet, börja med bred inställning och avsluta med
smalinställning.
Magneter
Magneterna
24
gör det möjligt att montera detektorn på metallskenorna vid installationen
av ett undertak.
111
SVENSKA
Användning av detektorn (Fig. F)
1. Ställ upp och positionera lasern.
2. Sätt på detektorn genom att trycka på strömbrytaren
21
.
3. Placera detektorn så att sensor-fönstret
25
är vänt mot laserstrålen. Flytta detektorn
uppåt eller nedåt inom strålens ungefärliga område, tills du har centrerat detektorn. För
mer information om displayfönstrets indikatorer och ljudsignalerna, se tabellen med
titeln Indikatorer.
INDIKATORER
Ovanför graden
En aning
ovanför graden På graden
En aning under
graden Under graden
ljudsignaler
snabbt
pip
snabbt
pip
oavbruten ton långsamma pip långsamma pip
ikoner på skärmen
1. Använd markeringsjacken
20
för att korrekt markera laserstrålens position.
Montering på en mätstång (Fig. F, G)
1. För att fästa detektorn vid mätstången, sätt först fast detektorn vid klämman genom att
trycka in klämmans spärr
26
. Skjut spåren
27
på klämman i skenan
28
på detektorn
tills spärren
29
på klämmaren snäpper på plats i sitt hål
30
på detektorn.
2. Öppna klämmans käftar genom att vrida klämmans ratt
31
moturs.
3. Placera detektorn på den höjd som krävs och vrid klämmans ratt medurs för att fästa
klämman vid stången.
4. För att göra höjdjusteringar, lossa klämman en aning, flytta och spänn sedan fast igen.
Detektor Rengöring och förvaring
Smuts och fett kan avlägsnas från utsidan av detektorn med en trasa eller med en mjuk,
icke-metallisk borste.
Dewalts digitala laserdetektorer är stänkvattenskyddade men får inte doppas i vatten.
Häll inte vatten på apparaten och doppa den inte under vatten.
112
SVENSKA
Den är bäst om förvaringsplatsen är sval och torr och borta från direkt solljus och kraftig
värme eller kyla.
Service på detektorn
Med undantag för batterierna, finns det inga delar i den digitala laserdetektorn som
behöver service. Plocka inte isär enheten. Obehörig manipulering av laserdetektorn
upphäver alla garantier.
Detektor Felsökning
Detektorn kopplas inte på
Tryck in och släpp upp strömbrytaren.
Kontrollera att batteriet är på plats och i rätt position.
Om detektorn är mycket kallt, låt den värmas upp i ett uppvärmt utrymme.
Byt ut 9-volts batteriet. Sätt på enheten.
Om detektorn fortfarande inte startar, lämna detektorn till ett DeWALT servicecenter.
Inget ljud kommer ur detektorns högtalare.
Säkerställ att detektorn är på.
Tryck på volymknappen. Den kommer att slå av och på.
Se till att lasern är påslagen och att den sänder ut en laserstråle.
Om detektorn fortfarande inte ger något ljud ifrån sig, lämna detektorn till ett DeWALT
servicecenter.
Reagerar inte på strålen från en annan laser enhet.
DeWALTs digitala laserdetektor har konstruerats för att endast fungera med DW088/
DW088CG och DW089 samt med vissa andra kompatibla linjelasrar.
Detektorn avger en ton men LCD-displayen fungerar inte.
Om detektorn är mycket kallt, låt den värmas upp i ett uppvärmt utrymme.
Om LCD-displayen fortfarande inte fungerar, lämna detektorn till ett
DeWALTservicecenter.
Starkt ljus som lyser på detektorn gör att detektorn hela tiden ger ”på
graden”-signal.
När det omgivande ljuset är mycket starkt, kan detektorn ge en felaktig eller ojämn
indikation på nivån.
Flytta bort detektorn från det intensiva ljuset eller skugga sensorfönstret
25
för att
återgå till normal funktion.
113
SVENSKA
Extra tillbehör
Använda Lasern med tillbehör (Fig. 1 bilaga)
Lasern är försedd med en 1/4 ”x 20 invändig gänga
9
på undersidan av enheten. Denna
gänga är till för att fästa existerande eller framtida DeWALT tillbehör. Använd endast
DeWALT tillbehör som har angetts för användning med denna produkt. Följ anvisningarna
som följer med tillbehöret.
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information angående lämpliga tillbehör.De är:
DE0734 DeWALT mätstång
DE0737 DeWALT mätstång
DE0881 DeWALT stativ
DE0882 DeWALT laserstång
DE0892 DeWALT detektor
SKÖTSEL
Din DeWALT laserenhet har konstruerats för att kunna användas under långa perioder med
minimalt underhåll. För att laserenheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt måste du
rengöra den noggrant och regelbundet.
Kalibreringskontroll på platsen (Fig. H–J)
Kalibreringskontroll på platsen måste utföras omsorgsfullt och noggrant för att ställa
en korrekt diagnos. Om ett fel konstateras måste apparaten justeras hos en kvalificerad
reparationsverkstad.
!
VARNING: Områdets förhållanden är avgörande för de visade resultaten. Om
praktiken avviker från dessa förhållanden, måste mätningarna justeras med hänsyn
till detta.
Avläsningskontroll (Fig. H)
Placera verktyget på en plats mellan två vertikala ytor på minst 9 m avstånd. Montera
verktyget exakt halvvägs från väggen.
Ställ verktyget i en vinkel på 45° åt vänster.
Tänd den horisontella laserstrålen.
Markera laserstrålens centrum exakt i mitten av den motsatta väggen.
Stäng av apparaten och rotera den 90° medurs.
Tänd den horisontella laserstrålen.
Markera laserstrålens centrum exakt i mitten av den motsatta väggen.
Stäng av apparaten.
114
SVENSKA
Mät skillnaden mellan markeringarna.
Om skillnaden mellan markeringarna är 3 mm eller mindre, är verktyget korrekt
kalibrerat.
Om skillnaden mellan markeringarna överskrider 3 mm måste verktyget justeras.
Horisontalkontroll (Fig. I1, I2)
Placera verktyget på en plats med en vägg som är minst 9 meter lång. Montera
verktyget på väggens ena ända.
Ställ verktyget i en vinkel på 90° åt vänster.
Tänd den horisontella laserstrålen.
Markera laserstrålens centrum vid en tredjedels avstånd
32
och två tredjedelar avstånd
33
på väggen.
Stäng av apparaten.
Montera verktyget på väggens andra ända.
Ställ verktyget i en vinkel på 90° åt höger.
Tänd den horisontella laserstrålen.
Starta apparaten, rikta laserstrålen mot väggmarkeringen
33
och markera laserstrålen
på två tredjedelar avstånd
34
på väggen.
Stäng av apparaten.
Mät skillnaden mellan markeringarna (
32
,
34
).
Om skillnaden mellan markeringarna är 6 mm eller mindre, är verktyget korrekt
kalibrerat.
Om skillnaden mellan markeringarna överskrider 6 mm måste verktyget justeras.
Vertikalkontroll (Fig. J1, J2)
Placera verktyget på golvet i ett område med en takhöjd på minst 2,5 m.
Markera en 1,5 m lång linje
35
på golvet. Placera verktyget vid ena ändan av
golvmarkeringen
35
.
Tänd den vertikala laserstrålen.
Rikta laserstrålen mot markeringen på golvet
35
.
Markera laserstrålens centrum vid en tredjedels avstånd
36
och två tredjedelar avstånd
37
i taket.
Stäng av apparaten. Placera verktyget vid andra ändan av golvmarkeringen
35
, riktat
mot markeringen.
Tänd den vertikala laserstrålen.
Rikta laserstrålen mot markeringen på golvet
35
.
115
SVENSKA
Markera laserstrålens centrum vid en tredjedels avstånd
38
och två tredjedelar avstånd
39
i taket.
Stäng av apparaten.
Mät skillnaden mellan markeringarna (
36
,
38
).
Mät skillnaden mellan markeringarna (
37
,
39
).
Om skillnaden mellan markeringarna är 3,5 mm eller mindre, är verktyget korrekt
kalibrerat.
Om skillnaden mellan markeringarna överskrider 3,5 mm måste verktyget justeras.
Rengöring
Avlägsna batterierna innan du rengör apparaten.
Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
Rengör vid behov linsen med en mjuk trasa eller bommullstuss, fuktad i alkohol.
Använd inga andra rengöringsmedel.
Kassering
Kassera inte denna produkt som hushållsavfall.
Kassera alltid batterier i enlighet med lokalaföreskrifter.
Vänligen lämna till återanvändning i enlighet med lokala föreskrifter för insamling och
kassering av elektriskt och elektroniskt avfall enligt EU:s WEEE-direktiv.
Batterier
Vid kassering av batterier, tänk på att skydda miljön. Kontrollera hos dina lokala
auktoriteter ang. ett miljömässigt säkert sätt för kassering av batterier.
116
SVENSKA
GARANTI
DeWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av produkten. Denna garanti-deklaration kommer
som tillägg till och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap av
professionell användare, eller dina lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild icke-
professionell användare. Garantin är giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i
Europeiska unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg från DeWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som
det köpts, till inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten måste ha blivit
utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DeWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad
hos ett auktoriserat DeWALT reparationsombud. Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DeWALT produkt fallerar på grund av bristfälligt material eller
tillverkning inom 12 månader efter inköpsdatum, garanterar DeWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt byter ut
enheten, förutsatt att:
Produkten inte har använts felaktigt;
Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer;
Bevis på köpet visas upp;
Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DeWALT reparationsombud i DeWALT katalogen eller kontakta ditt
DeWALT kontor på den adress som anges i denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DeWALT och komplett information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com.
117
ESPAÑOL
Español (traducido de las instrucciones originales)
LÁSER RETICULAR
DW088, DW088CG
¡ Enhorabuena !
Usted ha optado por una herramienta DeWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DeWALT en un
socio muy fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
DW088 DW088CG
Voltaje V
DC
4,5 4,5
Tipo 2 2
Tamaño de batería 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Potencia del láser mW < 1,3 < 1,3
Clase de láser 2 2
Longitud de onda nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Clase de protección IP54 IP54
Rango de autonivelación ° +/- 4 +/- 4
Temperatura de funcionamiento °C -10 – +45 -10 – +45
Rosca del receptáculo 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Peso kg 0,75 0,75
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las señales. Lea el manual y
preste atención a estossímbolos.
!
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que si no se evita, provocará la
muerte o lesionesgraves.
!
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesionesgraves.
!
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, puede provocar
lesiones leves omoderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones personales que, de no
evitarse, puede ocasionar dañosmateriales.
118
ESPAÑOL
!
Indica riesgo de descargaeléctrica.
!
Indica riesgo deincendio.
Instrucciones de seguridad para láseres
!
¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de las
instrucciones enumeradas más abajo puede provocar descargas eléctricas, incendios o
lesiones corporales graves.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
No utilice el láser en atmósferas explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas eléctricas originan chispas que pueden
inflamar el polvo o gases.
Sólo utilice las baterías específicamente designadas para el láser. El uso de
cualquier otro tipo de batería puede crear un riesgo de incendio.
Cuando no esté en uso, guarde el láser fuera del alcance de los niños y de otras
personas no capacitadas en su funcionamiento. Los láseres son peligrosos en manos
de personas no capacitadas.
Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo.
Algunos accesorios pueden ser apropiados para un modelo de láser, pero pueden crear un
riesgo de lesión cuando se utilizan con otro modelo.
El mantenimiento de la herramienta DEBE ser realizado sólo por personal
cualificado en reparaciones. Las reparaciones, revisiones o mantenimiento
realizados por personal no cualificado podrían ocasionar lesiones. Para informarse
del lugar del agente de reparaciones autorizado de DeWALT más cercano, consulte la lista
de agentes de reparaciones de DeWALT autorizados que figura al dorso de este manual o
visite www.2helpU.com en Internet.
No utilice instrumentos ópticos como telescopios o teodolitos para ver el rayo
láser. Pueden producirse graves lesiones oculares.
No coloque el láser en una posición que pueda ocasionar que alguien mire al rayo
láser, ya sea a propósito o sin querer. Pueden producirse graves lesiones oculares.
No coloque el láser cerca de una superficie reflectante que pueda reflejar el rayo
láser hacia los ojos de alguna persona. Pueden producirse graves lesiones oculares.
Apague el láser cuando no esté en funcionamiento. Si lo deja encendido, aumenta el
riesgo de que alguien mire directamente al rayo láser.
No maneje el láser en presencia de niños ni permita que los niños utilicen el láser.
Pueden producirse graves lesiones oculares.
119
ESPAÑOL
No quite las etiquetas de advertencia ni escriba sobre ellas. Si se quitan las etiquetas,
el usuario u otras personas pueden exponerse a la radiación sin darse cuenta.
Coloque bien el láser en una superficie plana. Si el láser se cayera, podría dañarse o
causar lesiones graves.
Vístase debidamente No se ponga ropa suelta o joyas. Sujétese el pelo largo.
Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa
suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Los orificios
de ventilación suelen cubrir las piezas móviles, por lo que también se deben evitar.
!
ADVERTENCIA: El uso de controles, o ajustes o la realización de otros
procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden ocasionar una
peligrosa exposición a la radiación.
!
¡ADVERTENCIA! NO DESMONTE EL LÁSER. Este aparato no incluye piezas
que puedan ser reparadas por el usuario en su interior. Si desmonta el láser,
anulará todas las garantías del producto. No cambie el producto de ningún
modo. Si realiza cambios en la herramienta, podrá dar lugar a una exposición
peligrosa ante la radiación láser.
!
ADVERTENCIA: ¡ Peligro de incendio ! Evite cortocircuitar los contactos de la batería
extraída.
Declaración de conformidad
DEWALT Tools declara que la marca CE se ha aplicado a este producto, con
arreglo a la directiva sobre marcado CE 93/68/EEC.
Este producto cumple la norma IEC/EN60825-1:2014.
Para más detalles, consulte con www.2helpU.com.
Instrucciones de seguridad adicionales para equipos de
rayos láser
Este láser cumple con la clase 2 según la norma EN 60825-1:2007. No sustituya el diodo del
láser por uno de diferente tipo. Si se estropea, haga que lo reparen en un servicio técnico
autorizado.
No utilice el láser para cualquier otra finalidad que no sea proyectar líneas láser.
Se ha determinado que la exposición de los ojos a un rayo láser de clase 2 no resulta
perjudicial si no excede de 0,25 segundos. Normalmente, las pestañas le proporcionarán
una protección adecuada.
No mire nunca directamente y deliberadamente al rayo láser.
No utilice herramientas ópticas para mirar el rayo láser.
120
ESPAÑOL
No monte la herramienta en una posición en la cual el rayo láser pueda alcanzar una
persona a la altura de la cabeza.
No permita que los niños entren en contacto con el láser.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de este dispositivo:
lesiones causadas por mirar fijamente al rayo láser.
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes pictogramas:
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
Antes de usar, leer el manual de instrucciones.
Aviso de láser.
No mire directamente al haz del láser.
Posición del código de fecha
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación, viene impreso en la caja
protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad importantes para las pilas
!
ADVERTENCIA: Las pilas pueden explotar, tener fugas y causar lesiones o un incendio.
Para reducir el riesgo:
121
ESPAÑOL
Siga atentamente todas las instrucciones y advertencias de la etiqueta y el paquete
de las pilas.
Introduzca siempre las pilas correctamente en cuanto a la polaridad (+ y –),
marcada en la pila y en el equipo.
No provoque un cortocircuito en los terminales de la pila.
No cargue las pilas.
No mezcle pilas nuevas y viejas. Cámbielas todas a la vez por pilas nuevas de la
misma marca y tipo.
Saque inmediatamente las pilas gastadas y deséchelas según los códigos locales.
No deseche las pilas en un fuego.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
Saque las pilas si el dispositivo no va a utilizarse durante varios meses.
Pilas (Fig. B)
Tipo de pila
Este láser funciona con tres pilas LR6 (tamaño AA).
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Láser reticular
1 Soporte de pared
3 Baterías LR6 (tamaño AA)
1 Detector (DW088KD)
1 Abrazadera (DW088KD)
1 Batería de 9 V (DW088KD)
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún desperfecto durante
el transporte.
Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender este manual antes de
utilizar la herramienta.
Descripción (Fig. A)
!
ADVERTENCIA: No modifique nunca la herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Pueden producirse daños o lesiones corporales.
1
Interruptor de marcha/parada (rayo láser vertical)
122
ESPAÑOL
2
Interruptor de marcha/parada (rayo láser horizontal)
3
Indicador de pilas agotadas
4
Rayo láser vertical
5
Rayo láser horizontal
6
Indicador de rayo láser vertical
7
Indicador de rayo láser horizontal
8
Soporte giratorio
9
Soporte de pared
10
Cubierta del compartimento de batería
11
Rosca hembra de 1/4" x 20
Uso Previsto
El láser reticular DW088/DW088CG ha sido diseñado para proyectar líneas láser con el fin de
ayudar en aplicaciones profesionales. Esta herramienta puede utilizarse en interiores para
alineaciones horizontales (nivelado) y verticales (plomada). Las aplicaciones van del diseño
de paredes y ventanas a la instalación de estructuras de marcos.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o gases inflamables.
El láser de línea cruzada es una herramienta profesional. NO permita que los niños toquen
la herramienta. El uso de esta herramienta por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los
niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos que estén supervisadas por
una persona que se haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con esteproducto.
MONTAJE Y AJUSTES
!
¡ADVERTENCIA! No coloque el láser en una posición que pueda ocasionar que
alguien mire al rayo láser, ya sea a propósito o sin querer. Al mirar directamente
al rayo pueden producirse lesiones oculares graves
Cambio de baterías (Fig. B)
El accesorio utiliza baterías de tipo LR6 (AA).
Abra la tapa del compartimento de las pilas
10
.
Sustituya las baterías
12
. Asegúrese de colocar las baterías nuevas del modo indicado.
Cierre la tapa del compartimento de la batería.
123
ESPAÑOL
!
ADVERTENCIA: Cuando cambie las baterías, sustituya siempre el juego completo. No
mezcle baterías usadas con nuevas. Utilice preferentemente baterías alcalinas.
Indicador de batería baja (Fig. A)
La herramienta está equipada con un indicador de batería baja
3
ubicado en el panel de
control. El indicador de batería baja se enciende cuando la herramienta se pone en marcha.
Parpadea para indicar que deben cambiarse las baterías y la herramienta se desconecta
automáticamente.
Desconecte la herramienta y retire las baterías en cuanto el indicador empiece
aparpadear.
Montaje de la herramienta (Fig. C1 - C4)
La herramienta permite diversos montajes, resultando útil para varias aplicaciones.
Montaje en suelo
Coloque la herramienta sobre una superficie relativamente lisa y nivelada.
Montaje en pared (Fig. C1)
El orificio
13
en el soporte giratorio
8
se utiliza para el montaje en estructuras de pared.
De forma alternativa, la herramienta puede fijarse a espárragos metálicos directamente con
la ayuda de imanes
14
.
Introduzca un tornillo o clavo en la pared.
Cuelgue la herramienta en el elemento de fijación por el orificio.
Fijación de la herramienta al soporte de pared (Fig. C2 - C4)
La herramienta está equipada con un soporte de pared
9
para montarla en una guía
de pared y ayudar en la instalación de falsos techos y otros proyectos de nivelado
especializados. El soporte giratorio
8
tiene imanes para fijar la herramienta al soporte
depared.
Alinee los imanes
14
con la placa metálica del soporte de pared
9
.
Para retirar el soporte de pared, tire para separar éste de la herramienta aplicando la
fuerza suficiente.
Para acoplar el soporte de pared a una guía de pared, proceda del siguiente modo
(Fig. C3):
Abra las mordazas
15
.
Coloque la mordaza cerca de la guía de pared y suelte la abrazadera para cerrar las
mordazas sobre la guía.
124
ESPAÑOL
Para montar el soporte de pared a una pared, proceda del siguiente modo (Fig. C4):
Sujete la herramienta en la posición deseada contra la paredy marque la posición del
orificio de montaje sobre la pared.
Haga un taladro en la posición marcada.
Introduzca un taco en el orificio taladrado.
Sostenga la herramienta delante del taco.
Introduzca un tornillo en el orificio de montaje
16
.
Ajuste de la herramienta
Para iniciar el procedimiento de nivelado, encienda la herramienta.El nivel y/o
orientación de la plomada estarán correctamente ajustados siempre que los rayos láser
permanezcan encendidos.
Los rayos láser comenzarán a parpadear para indicar que la herramienta ha sido
colocada en una pendiente que supera el rango de autonivelación de 4°. Apague
la herramienta, vuelva a ajustarla dentro del rango de autonivelación y encienda
nuevamente la herramienta.
Alineación de la línea láser (Fig. D)
Alinee la línea láser de uno de los rayos láser con la marca de posición. Mueva la
herramienta según sea necesario.
FUNCIONAMIENTO
!
¡ADVERTENCIA! No coloque el láser en una posición que pueda ocasionar que
alguien mire al rayo láser, ya sea a propósito o sin querer. Al mirar directamente
al rayo pueden producirse lesiones oculares graves.
Instrucciones para el uso
!
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
deaplicación.
Marque siempre el centro de los puntos láser.
Compruebe que la herramienta está firmemente montada.
Los cambios bruscos de temperatura ocasionan el movimiento de las piezas internas,
pudiendo afectar a la precisión de la herramienta. Compruebe la precisión de la
herramienta con regularidad mientras la utiliza en tales circunstancias.
Si bien la herramienta corrige automáticamente pequeños errores de desnivel, cuando
se le da un golpe, es posible que requiera un reajuste del equilibrio o del montaje.
Si la herramienta se ha caído o se ha volcado, compruebe si ha sufrido daños realizando
las comprobaciones de calibración de campo. Consulte Mantenimiento.
125
ESPAÑOL
Encender y apagar (Fig. A)
La herramienta dispone de interruptores independientes para accionarla línea láser vertical
y la horizontal.
Para encender el rayo láser vertical
4
, pulse el interruptor de marcha/parada
1
.
Para encender el rayo láser horizontal
5
, pulse el interruptor de marcha/parada
2
.
Para desconectar cualquiera de los rayos láser, pulse de nuevo el interruptor de marcha/
parada correspondiente.
Transferencia de una marca de posición (Fig. D)
La herramienta emite dos líneas láser en dirección horizontal y vertical, para transferir
unamarca.
Alinee el rayo láser correspondiente con la marca.
Giro de la herramienta (Fig. E)
En el montaje de pared, la herramienta puede girarse manualmente para transferir la línea
láser horizontal.
Gire la herramienta a la izquierda o a la derecha según sea necesario.
Accesorios del láser
Detector láser digital: DE0892 (Fig. F)
Algunos equipos láser incluyen un detector láser digital de DeWALT. El detector láser digital
de DeWALT facilita la localización de un rayo láser emitido por el láser en condiciones de
luminosidad alta o con grandes distancias. El detector puede utilizarse tanto en situaciones
de interior como de exterior, en donde sea difícil ver el rayo láser.
El detector ha sido diseñado exclusivamente para utilizarlo con los láseres lineales DW088/
DW088CG y DW089 y otros láseres lineales compatibles de DeWALT. No se destina a un uso
con láseresgiratorios.
El detector emite tanto señales visuales mediante la ventana de visualización LCD
17
como
señales de audio mediante el altavoz
18
para indicar la ubicación del rayo láser.
El detector láser digital de DeWALT puede utilizarse con o sin la abrazadera del detector.
Cuando se utiliza con la abrazadera, el detector puede posicionarse en una varilla gradual,
un polo de levantamiento, barras o soportes.
Pilas (Fig. F)
El detector láser digital se alimenta por una pila de 9 voltios . Para instalar la pila
suministrada, levante la tapa del compartimento de pilas
19
. Coloque la pila de 9 voltios en
el compartimento, alineando la pila tal y como se muestra en el icono integrado.
126
ESPAÑOL
Mandos del detector (Fig. F)
El detector está dirigido por el botón de alimentación
21
y el botón de volumen
22
.
Cuando se pulsa una vez el botón de alimentación, el detector se enciende. La parte
superior de la ventana del sensor muestra el icono de ENCENDIDO y el icono del volumen.
El detector láser digital de DeWALT también tiene una función de apagado automático. Si
un haz láser no alcanza la ventana de detección o si no se pulsan los botones, el detector se
apagará por sí mismo al cabo de 5 minutos.
Para apagar la señal sonora, pulse de nuevo el botón; el icono del volumen desaparecerá.
El detector se activa en la configuración de precisión estrecha (el icono aparece en la
esquina inferior izquierda). Pulse el botón de precisión
23
una vez para cambiar a la
configuración de precisión amplia (el icono aparece ahora en la esquina inferior derecha).
Precisión
El detector ofrece dos parámetros de precisión, la amplia y la estrecha. En la configuración
amplia, el detector ofrece una mayor tolerancia para indicar que el detector está “en grado”.
En la configuración estrecha, esta tolerancia se reduce para una indicación más precisa
del“grado”.
Para lograr resultados más precisos, inicie el trabajo utilizando la configuración amplia y
termine en la configuración estrecha.
Imanes
Los imanes
24
permiten que el detector se monte en los soportes metálicos durante la
instalación de un techo suspendido.
Funcionamiento del detector (Fig. F)
1. Instale y posicione el láser.
2. Encienda el detector pulsando el botón de encendido
21
.
3. Coloque el detector de forma que la ventana del sensor
25
esté frente al haz láser.
Mueva el detector hacia arriba o hacia abajo en la zona aproximada del haz, hasta
que haya centrado el detector. Para más información acerca de los indicadores de
la ventana de visualización y los indicadores de las señales sonoras, véase el cuadro
llamado Indicadores.
INDICADORES
Por encima del
nivel
Ligeramente
por encima del
nivel
En
nivel
Ligeramente
por debajo del
nivel
Por debajo del
nivel
127
ESPAÑOL
señales
sonoras
pitido rápido pitido rápido tono fijo pitido lento pitido lento
iconos de
visualización
1. Utilice las muescas de marcado
20
para marcar precisamente la posición del haz láser.
Montaje en una varilla de grado (Fig. F, G)
1. Para fijar su detector en una varilla de grado, una primeramente el detector a la
abrazadera empujando la pestaña de la abrazadera
26
. Deslice las pistas
27
sobre la
abrazadera alrededor del riel
28
del detector hasta que la pestaña
29
en la abrazadera
se coloque en el orificio de la pestaña
30
del detector.
2. Abra las mordazas de la abrazadera girando el botón de sujeción
31
en sentido
contrario al de las agujas del reloj.
3. Coloque el detector en la altura necesaria y gire la rueda de fijación en sentido de las
agujas del reloj para fijar la abrazadera sobre la varilla.
4. Para realizar ajustes en la altura, afloje ligeramente la abrazadera, reposicione
yreapriete.
Limpieza y almacenamiento del detector
Podrá retirar la grasa y la suciedad del exterior del detector utilizando un paño o un
cepillo suave no metálico.
El detector láser digital de DeWALT es resistente a la lluvia pero no puede sumergirse.
No difunda agua sobre la unidad ni la sumerja bajo agua.
El mejor lugar de almacenamiento es aquel que sea frío y seco, lejos de la luz directa del
sol y de los excesos de frío o de calor.
Reparación del detector
Salvo para las pilas, no hay piezas reparables por el usuario en el detector láser digital. No
desmonte la unidad. La modificación no autorizada del detector de láser anulará todas
lasgarantías.
128
ESPAÑOL
Resolución de problemas del detector
El detector no se enciende
Pulse y suelte el botón de alimentación.
Compruebe que la pila está en su lugar y con una posición adecuada.
Si el detector está muy frío, deje que se caliente en una zona calentada.
Cambie la pila de 9 voltios. Encienda la unidad.
Si el detector sigue sin en
El altavoz del detector no suena.
Compruebe que el detector está encendido.
Pulse el botón de volumen. Cambiará entre encendido y apagado.
Compruebe que el láser está encendido y que está emitiendo un rayo láser.
Si el detector sigue sin emitir ningún sonido, llévelo a un centro de reparación de
DeWALT.
No responde al rayo de otra unidad láser.
El Detector Láser Digital de DeWALT ha sido diseñado para funcionar exclusivamente
con el DW088/DW088CG y el DW089 y otros láseres lineales compatibles.
El detector emite una tonalidad pero la ventana de la pantalla LCD no
funciona.
Si el detector está muy frío, deje que se caliente en una zona calentada.
Si la ventana de la pantalla LCD sigue sin funcionar, lleve el detector a un centro de
reparación de DeWALT.
El brillo de la luz en el detector provoca una señal “en grado” continua.
En presencia de mucha luz ambiental, el detector puede dar una indicación falsa o
errónea del nivel.
Coloque el detector fuera de la luz intensa u oculte la ventana del sensor
25
para
recuperar un funcionamiento normal.
Accesorios opcionales
Uso del láser con accesorios (Fig. A, complemento)
El láser está equipado con una rosca de 1/4" x 20 hembra
11
en la parte inferior de la
unidad. Esta rosca se utiliza para integrar los accesorios actuales o futuros de DeWALT.
Utilice exclusivamente accesorios de DeWALT específicos para este producto. Siga las
instrucciones incluidas con el accesorio.
129
ESPAÑOL
Consulte con su distribuidor para obtener más información acerca de los accesorios
adecuados.
Los riesgos son los siguientes:
Varilla de nivel DE0734 de DeWALT
Varilla de nivel DE0737 de DeWALT
Trípode DE0881 de DeWALT
Poste de láser DE0882 de DeWALT
Detector DE0892 de DeWALT
MANTENIMIENTO
Su aparato láser DeWALT está diseñado para funcionar durante un período largo de tiempo
con un mantenimiento mínimo. El continuo funcionamiento satisfactorio depende del
cuidado adecuado del láser y de una limpieza habitual.
Comprobación de calibrado del campo (Fig. H–J)
La comprobación de calibrado del campo debe realizarse con seguridad y precisión
para efectuar un diagnóstico correcto. Siempre que se registre un error, haga reparar la
herramienta por un servicio técnico cualificado.
!
ADVERTENCIA: Las condiciones de la zona son indicativas de los resultados
presentados. Si la práctica difiere de estas condiciones, las mediciones deben ajustarse
en consecuencia.
Comprobación de exploración (Fig. H)
Sitúe la herramienta en una zona entre dos superficies verticales que estén separadas al
menos 9 m. Monte la herramienta exactamente en la mitad de la pared.
Sitúe la herramienta en un ángulo de 45° a la izquierda.
Encienda el rayo láser horizontal.
Marque el centro del rayo láser exactamente en la mitad de la pared contraria.
Apague la herramienta y gírela 90° en el sentido de las agujas del reloj.
Encienda el rayo láser horizontal.
Marque el centro del rayo láser exactamente en la mitad de la pared contraria.
Apague la herramienta.
Mida la diferencia entre las marcas.
Si la diferencia entre las marcas es de 3 mm o inferior, la herramienta está
correctamente calibrada.
Si la diferencia entre las marcas es superior a 3 mm, la calibraciónde la herramienta
debe revisarse.
130
ESPAÑOL
Comprobación de nivel (Fig. I1, I2)
Coloque la herramienta en una zona con una pared de al menos 9 m de longitud.
Monte la herramienta en un extremo de la pared
Sitúe la herramienta en un ángulo de 90° a la izquierda.
Encienda el rayo láser horizontal.
Marque el centro del rayo láser a un tercio de la distancia
32
y a dos tercios de la
distancia
33
en la pared.
Apague la herramienta.
Monte la herramienta en el otro extremo de la pared
Sitúe la herramienta en un ángulo de 90° a la derecha.
Encienda el rayo láser horizontal.
Encienda la herramienta, alinee el rayo láser con la marca de la pared
33
y marque el
rayo láser a dos tercios de la distancia
34
en la pared.
Apague la herramienta.
Mida la diferencia entre las marcas (
32
,
34
).
Si la diferencia entre las marcas es de 6 mm o inferior, la herramienta está
correctamente calibrada.
Si la diferencia entre las marcas es superior a 6 mm, la calibraciónde la herramienta
debe revisarse.
Comprobación de plomada (Fig. J1, J2)
Sitúe la herramienta en el suelo en una zona con un techo de al menos 2,5 m de altura.
Marque una línea de 1,5 m de longitud
35
en el suelo. Sitúe la herramienta en un
extremo de la marca de suelo
35
.
Encienda el rayo láser vertical.
Alinee el rayo láser con la marca del suelo
35
.
Marque el centro del rayo láser a un tercio de la distancia
36
y a dos tercios de la
distancia
37
en el techo.
Apague la herramienta. Sitúe la herramienta en el otro extremo de la marca de suelo
35
, de cara a la marca.
Encienda el rayo láser vertical.
Alinee el rayo láser con la marca del suelo
35
.
Marque el centro del rayo láser a un tercio de la distancia
38
y a dos tercios de la
distancia
39
en el techo.
Apague la herramienta.
131
ESPAÑOL
Mida la diferencia entre las marcas (
36
,
38
).
Mida la diferencia entre las marcas (
37
,
39
).
Si la diferencia entre las marcas es de 3,5 mm o inferior,la herramienta está
correctamente calibrada.
Si la diferencia entre las marcas es superior a 3,5 mm, la calibración de la herramienta
debe revisarse.
Limpieza
Extraiga las baterías antes de limpiar la herramienta.
Limpie la carcasa periódicamente con un paño suave.
Siempre que sea necesario, limpie la lente con un paño suave o un algodón
humedecido con alcohol. No use ningún otro producto de limpieza.
Vida útil
No se deshaga de este producto junto con la basura doméstica.
Deshágase de las pilas de acuerdo con la normativa local.
Recicle siguiendo la normativa local para la recogida y eliminación de residuos eléctricos y
electrónicos emanada de la Directiva WEEE.
Pilas
Cuando deseche pilas, piense en la protección del medio ambiente. Consulte con sus
autoridades locales una forma de desechar las pilas que respete el medio ambiente.
132
ESPAÑOL
GARANTÍA
DeWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos y ofrece una
excepcional garantía para los usuarios profesionales del producto. Esta declaración
de garantía es adicional a sus derechos contractuales como usuario profesional y a
sus derechos legales como usuario particular no profesional y no perjudica de ningún
modo dichos derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados
Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre Comercio Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA
Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento de su producto
DeWALT, sólo tiene que devolverlo al punto de compra en un plazo de 30 días y
le propondremos un cambio por una herramienta más adecuada. En producto
deberá estar completo, tal y como se compró, y deberá presentarse un justificante
de compra. Quedan excluidas las piezas de repuesto y accesorios, a menos que
presenten algún fallo cubierto por la garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio para su herramienta de
DeWALT, durante los 12 meses siguientes a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a un agente de reparación autorizado por
DeWALT. Debe presentarse la prueba de compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DeWALT resulta defectuoso debido a fallos de materiales o de
fabricación en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra, DeWALT le
garantiza la sustitución de todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o a nuestra
entera discreción, la sustitución de toda la unidad gratuitamente, siempre y cuando:
El producto no se haya utilizado mal;
El producto se haya sometido a un desgaste lógico y normal;
No se hayan intentado hacer reparaciones por personas no autorizadas;
Se presente prueba de compra;
El producto se devuelva completo con todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más cercano de DeWALT en el catálogo de
DeWALT o póngase en contacto con su oficina de DeWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DeWALT y todos los detalles de nuestro servicio después de la venta
en Internet en: www.2helpU.com.
133
ITALIANO
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
LASER A FASCI INCROCIATI
DW088, DW088CG
Congratulazioni !
Siete entrati in possesso di un utensile DeWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DeWALT uno degli strumenti più affidabili
per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
DW088 DW088CG
Tensione V
DC
4,5 4,5
Tipo 2 2
Dimensione delle pile 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Potenza del laser mW < 1,3 < 1,3
Categoria del laser 2 2
Lunghezza d’onda nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Categoria di protezione IP54 IP54
Gamma di autolivellazione ° +/- 4 +/- 4
Temperatura di funzionamento °C -10 – +45 -10 – +45
Filetto della presa 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Peso kg 0,75 0,75
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna indicazione. Leggere il
manuale e prestare attenzione ai seguentisimboli.
!
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata,
provoca il decesso o lesioni personaligravi.
!
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può provocare il decesso o lesioni personaligravi.
!
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può provocare lesioni personali di entità lieve omoderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali ma che,
se non evitata, potrebbe provocare dannimateriali.
134
ITALIANO
!
Segnala il pericolo di scosseelettriche.
!
Segnala rischio diincendi.
Istruzioni di sicurezza per i laser
!
AVVERTENZA! leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di
tutte le istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni
personali.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Non azionare il laser in ambienti con atmosfera esplosiva, come quelli in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano scintille che possono
incendiare le polveri o i fumi.
Utilizzare il laser solo con le batterie specificatamente indicate. L’utilizzo di ogni
altra batteria crea rischio di incendio.
Quando non utilizzato, conservare il laser fuori dalla portata di bambini o di altre
persone inesperte. I laser sono pericolosi in mano a persone inesperte.
Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore del proprio modello. Gli
accessori adatti per un laser creano rischio di lesioni se utilizzati con un laser diverso.
L’assistenza all’apparato DEVE essere prestata solo da personale qualificato.
Riparazione, assistenza o manutenzione eseguite da personale non qualificato
possono dar luogo a lesioni. Per conoscere il centro di riparazione autorizzato DeWALT
più vicino, vedere la lista dei centri di riparazione autorizzati DeWALT sul retro di questo
manuale o visitare il sito internet www.2helpU.com.
Non utilizzare apparecchi ottici, come telescopi o tacheometri, per guardare il
raggio laser. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
Non collocare il laser in una posizione tale da invogliare qualcuno a guardare,
anche non intenzionalmente, il raggio laser. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
Non posizionare il laser vicino a una superficie riflettente che possa rinviare il
raggio laser verso gli occhi di qualcuno. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
Spegnere il laser quando non viene utilizzato. Più il laser resta acceso e maggiore è il
rischio che qualcuno lo guardi direttamente.
Non azionare il laser vicino ai bambini e non permettere loro di toccarlo. Rischio di
gravi lesioni agli occhi.
135
ITALIANO
Non rimuovere o cancellare le targhette di avvertenza. Se le etichette sono rimosse,
l’utilizzatore o altri possono inavvertitamente esporsi alle radiazioni.
Collocare il laser stabilmente su una superficie piana. Se dovesse cadere, potrebbero
verificarsi danni al laser o gravi lesioni personali.
Vestire adeguatamente. Non indossare abiti lenti o gioielli. Raccogliere i capelli
lunghi. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in movimento. Abiti lenti,
gioielli o capelli lunghi possono infilarsi nelle parti in movimento. I tubi di aerazione spesso
nascondono parti in movimento e dovrebbero essere anch’essi evitati.
!
AVVERTENZA: l’utilizzo di comandi o regolazioni o adempimenti di procedure
diverse da quelle qui specificate può esporre a radiazioni pericolose.
!
AVVERTENZA! NON SMONTARE IL LASER. Non vi sono parti riparabili
all’interno. Lo smontaggio del laser rende nulle tutte le garanzie del prodotto.
Non modificare il prodotto in alcun modo. Modificare l’apparato può esporre a
radiazioni pericolose.
!
AVVERTENZA: pericolo d’incendio ! Evitare di cortocircuitare i terminali quando la
batteria è rimossa.
Dichiarazione di conformità
La DEWALT Tool Co dichiara che il simbolo CE è stato applicato a questo
prodotto secondo quanto indicato dalla Direttiva di Marcatura CE
93/68/EEC.
Questo prodotto è conforme agli standard IEC/EN60825-1:2014.
Per ulteriori indicazioni far riferimento al sito www.2helpU.com.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per i laser
Questo laser è conforme alle caratteristiche della categoria 2 stabilite dalla norma EN
60825-1:2007. Non sostituire il diodo del laser con un diodo di tipo diverso. In caso di danni,
il laser deve essere riparato presso un centro di assistenza autorizzato.
Il laser va usato esclusivamente per proiettare dei fasci laser.
L’esposizione degli occhi al raggio di un laser di categoria 2 è considerata innocua
per un massimo di 0,25 secondi. Generalmente, i riflessi delle palpebre proteggono
adeguatamente gli occhi.
Non guardare mai nel raggio laser direttamente e intenzionalmente.
Non usare strumenti ottici per osservare il raggio laser.
L’attrezzo va collocato in modo da non consentire mai al raggio laser di proiettarsi
all’altezza della testa di una persona.
Mantenere il laser lontano dalla portata dei bambini.
136
ITALIANO
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di queste macchine:
lesioni causate dal guardare il raggio laser.
Etichette sull’attrezzo
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Leggere il manuale di istruzioni prima di mettere in funzione.
Avvertenza laser.
Non guardare direttamente il raggio del laser.
Posizione dei codici dei dati
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per le batterie
!
AVVERTENZA: le batterie possono esplodere o perdere l’elettrolito e possono causare
lesioni o incendi. Per ridurre tale rischio:
Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni e le avvertenze sull’etichetta delle
batterie e sulla confezione
Inserire sempre le batterie nell’apparato rispettando la corretta polarità (+ e –)
indicata sia sulla batteria sia sull’apparato.
Non porre i terminali delle batterie in cortocircuito.
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
137
ITALIANO
Non tentare di caricare la batterie.
Non mettere assieme batterie vecchie e nuove. Sostituirle sempre le batterie vecchie
tutte assieme, inserendo nell’apparato batterie nuove della stessa marca e tipo.
Rimuovere immediatamente le batterie esauste e smaltirle nei modi previsti dalle
leggi locali.
Non gettare le batterie nel fuoco.
Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini.
Rimuovere le batterie, se si prevede di non utilizzare l’apparato per diversi mesi.
Batterie (Fig. B)
Tipo batterie
Questo laser funziona con tre batterie LR6 (formato AA).
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Laser a fasci incrociati
1 Supporto a parete
3 Batterie LR6 (formato AA)
1 Rilevatore (DW088KD)
1 Morsetto (DW088KD)
1 Batteria 9 V (DW088KD)
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
Verificare che durante il trasporto l’utensile e i relativi componenti o accessori non siano
stati danneggiati.
Prima di utilizzare il prodotto, è bene leggere e comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (Fig. A)
!
AVVERTENZA: non modificare mai l’apparato elettrico o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni personali.
1
Interruttore acceso/spento (raggio laser verticale)
2
Interruttore acceso/spento (raggio laser orizzontale)
3
Indicatore di pila scarica
4
Raggio laser verticale
5
Raggio laser orizzontale
6
Indicatore del raggio laser verticale
138
ITALIANO
7
Indicatore del raggio laser orizzontale
8
Supporto articolato
9
Supporto a muro
10
Coperchio del vano batterie
11
Filettatura femmina 1/4” x 20
Destinazione d’uso
Il laser a fasci incrociati DW088/DW088CG è stato progettato per proiettare linee laser come
aiuto in applicazioni di tipo professionale. Lo strumento può essere utilizzato in interni per
effettuare allineamenti orizzontali (livellazione) e verticali (messa in piombo). Le applicazioni
spaziano dalla disposizione di pareti e finestre all’installazione di telai.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas infiammabili.
Il laser a fasci incrociati è un apparato elettrico professionale. NON PERMETTERE ai
bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare questo apparato
solo sotto sorveglianza.
Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai essere
lasciati da soli con questoprodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
!
AVVERTENZA! non collocare il laser in una posizione tale da invogliare
qualcuno a guardare, anche non intenzionalmente, il raggio laser. Guardare il
laser può provocare gravi lesioni agli occhi.
Sostituzione delle pile (Fig. B)
L’accessorio usa pile del tipo LR6 (AA).
Aprire il coperchio del vano delle pile
10
.
Sostituire le pile
12
. Assicurarsi che le pile nuove siano inserite come indicato .
Chiudere il coperchio del vano delle batterie.
!
AVVERTENZA: le pile devono essere sempre sostituite in gruppo. Non combinare pile
usate con pile nuove. Usare preferibilmente pile alcaline.
Indicatore di batteria scarica (Fig. A)
L’utensile è munito di una spia di livello della batteria
3
situata sul pannello comandi. La spia
della batteria si illumina quando si accende l’utensile. Quando lampeggia, segnala che si
devono sostituire le pile e, in questo caso, l’utensile si spegne automaticamente.
139
ITALIANO
Spegnere l’utensile ed estrarre le pile non appena la spia lampeggia.
Regolazione dell’utensile (Fig. C1 - C4)
L’utensile consente varie regolazioni ed è perciò utile per molteplici applicazioni.
Installazione sul pavimento
Collocare lo strumento su una superficie relativamente liscia ed orizzontale.
Impostazione da parete (Fig. C1)
L’intaglio a foro di serratura
13
sulla staffa articolata
8
è utilizzato per il montaggio su
parete. Alternativamente, lo strumento può essere collegato direttamente a montanti
metallici tramite i magneti
14
.
Inserire una vite o un chiodo nella parete.
Appendere lo strumento al supporto utilizzando l’intaglio a forodi serratura.
Montaggio dello strumento sul supporto a parete
(Fig. C2 - C4)
L’utensile è munito di supporto
9
per il montaggio su binario a parete per l’impiego
nell’installazione di elementi a caduta dal soffitto ed in altri particolari applicazioni di
livellazione. La staffa articolata
8
è dotata di magneti per applicare lo strumento al
supporto a parete.
Allineare i magneti
14
con la piastra metallica del supporto a parete
9
.
Per estrarre il supporto a parete, separare il supporto dallo strumento tirando con
forzasufficiente.
Per montare il supporto a parete sul binario procedere come segue (Fig. C3):
Aprire le ganasce del morsetto
15
.
Posizionare le ganasce del morsetto intorno al binario e rilasciare il morsetto in modo
che le ganasce si stringano sul binario.
Per montare il supporto a parete procedere come segue (Fig. C4):
Mantenere lo strumento nella posizione desiderata contro la paretee contrassegnare
sulla parete la posizione del foro di montaggio.
Eseguire un foro nella posizione contrassegnata.
Inserire un tassello nel foro.
Mantenere lo strumento in posizione sul tassello.
Inserire una vite nel foro di montaggio
16
.
140
ITALIANO
Regolazione dello strumento
Per iniziare la procedura di livellazione, accendere lo strumento: l’orientamento
orizzontale e/o verticale viene regolato in modo corretto solo se i raggi laser
rimangonoaccesi.
I raggi laser iniziano a lampeggiare per indicare che lo strumentoè stato regolato
con un’inclinazione che non rientra nei valori di autolivellazione di 4°. Spegnere lo
strumento e regolarne di nuovo l’impostazione entro i valori di autolivellazione; quindi
riaccenderlo.
Allineamento della linea laser (Fig. D)
Allineare la linea laser di uno qualsiasi dei raggi laser con il puntodi riferimento. Spostare
lo strumento secondo necessità
FUNZIONAMENTO
!
AVVERTENZA! Non collocare il laser in una posizione tale da invogliare
qualcuno a guardare, anche non intenzionalmente, il raggio laser. Guardare il
laser può provocare gravi lesioni agli occhi.
Istruzioni per l’uso
!
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative vigenti.
Contrassegnare sempre il centro dei punti laser.
Accertare che lo strumento sia posizionato saldamente.
Delle variazioni termiche estreme provocano lo spostamento dei componenti interni
con eventuali conseguenze sull’accuratezza dell’utensile. Se l’utensile viene adoperato
in tali condizioni, controllarne regolarmente la precisione.
Sebbene lo strumento corregga automaticamente gli errori di livellazione di minore
entità, se subisce un urto deve essere regolato nuovamente o anche riconfigurato.
Se lo strumento è caduto o è stato posizionato sottosopra, verificare se ha subito danni
eseguendo i controlli della taratura di campo. Vedere la sezione Manutenzione.
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Lo strumento è dotato di interruttori separati per utilizzare la linea laser verticale e
quellaorizzontale.
Per accendere il fascio laser verticale
4
, premere l’interruttore acceso/spento
1
.
Per accendere il fascio laser orizzontale
5
, premere l’interruttore acceso/spento
2
.
Per spegnere uno dei raggi laser, premere nuovamente il relativo interruttore
accesospento.
141
ITALIANO
Trasferimento di un punto di riferimento (Fig. D)
Lo strumento produce due linee laser, sia in orizzontale che in verticale, per trasferire
unriferimento.
Allineare il fascio laser relativo con il contrassegno.
Rotazione dello strumento (Fig. E)
Quando è montato a parete, è possibile ruotare manualmente lo strumento per trasferire la
linea laser orizzontale.
Ruotare lo strumento verso sinistra o verso destra, come desiderato.
Accessori laser
Rilevatore laser digitale: DE0892 (Fig. F)
Alcuni kit laser contengono un Rilevatore Laser Digitale DeWALT. Il Rilevatore Laser Digitale
DeWALT aiuta ad identificare un fascio laser emesso dal laser in condizioni di luminosità
intensa e su lunghe distanze. Il rilevatore può essere utilizzato sia al chiuso che all’aperto, in
situazioni dove è difficile vedere il fascio laser.
Il rilevatore è progettato esclusivamente per l’uso con i laser DW088/DW088CG e DW089 e
altri laser DeWALT a fascio compatibile. Non è previsto l’uso con laser rotanti.
Il rilevatore fornisce sia segnali visivi attraverso la finestra del display LCD
17
che segnali
audio attraverso l’altoparlante
18
per indicare la posizione del fascio laser.
Il Rilevatore Laser Digitale DeWALT può essere utilizzato con o senza il morsetto del
rilevatore. Quando è utilizzato con il morsetto, il rilevatore può essere posizionato su un’asta
graduata, un’asta di livellamento, perno o colonna.
Batterie (Fig. F)
Il rilevatore laser digitale è alimentato da una batteria da 9-volt . Per inserire la batteria in
dotazione, sollevare il coperchio del vano batteria
19
. Posizionare la batteria da 9-volt nel
vano, allineando la batteria come illustrato sull’icona in rilievo.
Comandi del rilevatore (Fig. F)
Il rilevatore è controllato dal pulsante di accensione
21
e dal pulsante volume
22
.
Quando il pulsante di accensione viene premuto una volta, il rilevatore si accende. La parte
superiore della finestra del sensore mostra l’icona ON e l’icona del volume.
Il Rilevatore Laser Digitale DeWALT è anche munito di una funzione di spegnimento
automatico. Se un fascio laser non va a colpire la finestra di rilevazione del fascio, o se non
viene premuto alcun pulsante, il rilevatore si spegne in circa 5 minuti.
Per spegnere il segnale acustico, premere nuovamente il pulsante; l’icona
volumescomparirà.
142
ITALIANO
Il rilevatore si accende nell’impostazione di precisione stretta (l’icona compare
nell’angolo in basso a sinistra). Premere il pulsante di precisione
23
una volta per passare
all’impostazione di precisione ampia (ora l’icona compare nell’angolo in basso a destra).
Precisione
Il rilevatore offre due impostazioni di precisione, ampia e stretta. Nell’impostazione ampia,
il rilevatore fornisce una tolleranza maggiore per indicare che il rilevatore è “a livello”.
Nell’impostazione stretta, questa tolleranza viene ridotta per un’indicazione più accurata di
“a livello”.
Per risultati più precisi, iniziare il lavoro utilizzando l’impostazione ampia e terminare
nell’impostazione stretta.
Magneti
I magneti
24
consentono il montaggio del rilevatore sulle guide metalliche durante
l’installazione di un soffitto sospeso.
Funzionamento del rilevatore (Fig. F)
1. Configurare e posizionare il laser.
2. Accendere il rilevatore premendo il pulsante di accensione
21
.
3. Posizionare il rilevatore in modo che la finestra del sensore
25
sia rivolta verso il
fascio laser. Spostare il rilevatore in su o in giù entro l’area approssimativa del fascio,
finché non si è centrato il rilevatore. Per informazioni sugli indicatori della finestra
di visualizzazione e sugli indicatori del segnale acustico, fare riferimento alla tabella
intitolata Indicatori.
INDICATORI
Sopra il livello
Leggermente
sopra il livello Alivello
Leggermente
sotto il livello Sotto il livello
segnali
acustici
segnale
acustico
rapido
segnale
acustico
rapido
tono stabile
segnale
acustico lento
segnale
acustico lento
icone di
visualizzazione
1. Utilizzare le due tacche di contrassegno
20
per contrassegnare in modo preciso la
posizione del fascio laser.
143
ITALIANO
Montaggio su un’asta graduata (Fig. F, G)
1. Per fissare il rilevatore a un’asta graduata, per prima cosa fissare il rilevatore al morsetto
spingendo in dentro sul dispositivo di aggancio del morsetto
26
. Far scorrere le guide
27
sul morsetto attorno al binario
28
sul rilevatore finché il dispositivo di aggancio
29
sul morsetto si innesta nel foro del dispositivo di aggancio
30
sul rilevatore.
2. Aprire le ganasce del morsetto ruotando la manopola di serraggio
31
in senso anti-
orario.
3. Posizionare il rilevatore all’altezza necessaria e ruotare la manopola di serraggio in senso
orario per fissare il morsetto sull’asta.
4. Per effettuare le regolazioni in altezza, allentare leggermente il morsetto, riposizionare
e riserrare.
Pulizia e conservazione del rilevatore
È possibile rimuovere lo sporco e il grasso dall’esterno del rilevatore utilizzando un
panno o una spazzola morbida non metallica.
Il rilevatore laser digitale DeWALT è resistente alla pioggia ma non immergibile. Non
versare acqua sull’unità e non immergerla nell’acqua.
Il luogo di conservazione ideale deve essere fresco e asciutto, lontano dalla luce solare
diretta e da sbalzi di temperatura eccessivi.
Manutenzione del rilevatore
Ad eccezione delle batterie, non vi sono parti riparabili dall’utente nel Rilevatore Laser
Digitale. Non smontare l’unità. Una manomissione non autorizzata del rilevatore laser
annullerà tutte le garanzie.
Risoluzione dei guasti del rilevatore
Il rilevatore non si accende.
Premere e rilasciare il pulsante di accensione.
Controllare per verificare che la batteria sia inserita e nella posizione corretta.
Se il rilevatore è molto freddo, lasciarlo riscaldare in un’area riscaldata.
Sostituire la batteria da 9-volt. Accendere l’unità.
Se il rilevatore non si accende ancora, portarlo presso un centro di assistenza DeWALT.
L’altoparlante del rilevatore non emette alcun suono.
Assicurarsi che il rilevatore sia acceso.
Premere il pulsante volume. Passerà da acceso a spento.
Assicurarsi che il laser sia acceso e che emetta un fascio laser.
144
ITALIANO
Se il rilevatore non emette ancora alcun suono, portarlo presso un centro di
assistenzaDeWALT.
Non risponde al fascio da un’altra unità laser.
Il Rilevatore Laser Digitale DeWALT è stato progettato per funzionare soltanto con il
DW088/DW088CG e il DW089 e determinati altri laser compatibili.
Il rilevatore emette un tono la finestra del display lcd non funziona.
Se il rilevatore è molto freddo, lasciarlo riscaldare in un’area riscaldata.
Se la finestra del display LCD non funziona ancora, portare il rilevatore presso un centro
di assistenza DeWALT.
La luce luminosa che batte sul rilevatore provoca un segnale “a livello”
continuo.
In presenza di una luce ambiente molto intensa, il rilevatore potrebbe dare
un’indicazione del livello falsa o irregolare.
Riposizionare il rilevatore lontano dalla luce intensa o riparare la finestra del sensore
25
per riprendere il funzionamento normale.
Accessori opzionali
Utilizzo del laser con gli accessori (inserto fig. A)
Il laser è dotato di una filettatura femmina 1/4" x 20
11
sul fondo dell’unità. Questa
filettatura serve per accomodare gli accessori DeWALT presenti o futuri. Utilizzare
esclusivamente accessori DeWALT specificati per l’uso con questo prodotto. Seguire le
istruzioni fornite in dotazione con l’accessorio.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori più adatti.
Questi sono:
DE0734 asta graduata DeWALT
DE0737 asta graduata DeWALT
DE0881 treppiede DeWALT
DE0882 asta laser DeWALT
DE0892 rilevatore DeWALT
MANUTENZIONE
L’unità laser DeWALT é stata progettata per funzionare per lungo tempo con la minima
manutenzione. Il funzionamento soddisfacente continuato è subordinato a una cura
appropriata e a una pulizia regolare.
145
ITALIANO
Controllo della taratura di campo (Fig. H–J)
Per garantire una diagnosi corretta, i controlli della taratura di campo devono essere eseguiti
in piena sicurezza e con estrema precisione. Qualora sia rilevato un errore di taratura, lo
strumento deve essere tarato presso un centro di assistenza qualificato.
!
AVVERTENZA: Le condizioni dell’area di applicazione hanno influenza sui risultati
dello strumento. Se le condizioni pratiche differiscono dalle condizioni indicative, sarà
necessario regolare opportunamente lo strumento.
Controllo di scansione (Fig. H)
Collocare lo strumento in un’area tra due superfici verticali distanti almeno 9 m.
Posizionare lo strumento in un punto esattamente equidistante fra le pareti.
Posizionare lo strumento su un angolo di 45° verso sinistra.
Accendere il fascio laser orizzontale.
Contrassegnare il centro del fascio laser esattamente al centro della parete opposta.
Spegnere lo strumento e ruotarlo di 90° in senso orario.
Accendere il fascio laser orizzontale.
Contrassegnare il centro del fascio laser esattamente al centro della parete opposta.
Spegnere lo strumento.
Misurare la differenza tra i punti di riferimento.
Se la differenza fra i punti contrassegnati risulta 3 mm o inferiore,lo strumento è
correttamente calibrato.
Se la differenza tra i punti di riferimento è superiore a 3 mm,lo strumento deve essere
calibrato.
Controllo di orizzontalità (messa in bolla) (Fig. I1, I2)
Collocare lo strumento in un’area con una parete di almeno 9 mdi lunghezza.
Posizionare lo strumento su un’estremità della parete.
Posizionare lo strumento su un angolo di 90° verso sinistra.
Accendere il fascio laser orizzontale.
Contrassegnare il centro del fascio laser a un terzo della distanza
32
e a due terzi della
distanza
33
sulla parete.
Spegnere lo strumento.
Posizionare lo strumento sull’altra estremità della parete.
Posizionare lo strumento su un angolo di 90° verso destra.
Accendere il fascio laser orizzontale.
Accendere lo strumento, allineare il raggio laser con il riferimento sulla parete
33
e
contrassegnare il raggio laser a due terzi della distanza
34
sulla parete.
146
ITALIANO
Spegnere lo strumento.
Misurare la differenza tra i punti di riferimento (
32
,
34
).
Se la differenza fra i punti contrassegnati risulta 6 mm o inferiore,lo strumento è
correttamente calibrato.
Se la differenza tra i punti di riferimento è superiore a 6 mm,lo strumento deve essere
calibrato.
Controllo di verticalità (messa in piombo) (Fig. J1, J2)
Posizionare lo strumento sul pavimento in un’area con un soffitto alto almeno 2,5 m.
Marcare una linea di 1,5 m di lunghezza
35
sul pavimento. Posizionare lo strumento su
un’estremità del contrassegno sul pavimento
35
.
Accendere il fascio laser verticale.
Allineare il fascio laser inferiore con il contrassegno sul pavimento
35
.
Contrassegnare il centro del fascio laser a un terzo della distanza
36
e a due terzi della
distanza
37
sul soffitto.
Spegnere lo strumento. Posizionare lo strumento sull’altra estremità del contrassegno
sul pavimento
35
rivolto verso il contrassegno.
Accendere il fascio laser verticale.
Allineare il fascio laser inferiore con il contrassegno sul pavimento
35
.
Contrassegnare il centro del fascio laser a un terzo della distanza
38
e a due terzi della
distanza
39
sul soffitto.
Spegnere lo strumento.
Misurare la differenza tra i punti di riferimento (
36
,
38
).
Misurare la differenza tra i punti di riferimento (
37
,
39
).
Se la differenza fra i punti contrassegnati risulta 3,5 mm o inferiore,lo strumento è
correttamente calibrato.
Se la differenza tra i punti di riferimento è superiore a 3,5 mm,lo strumento deve essere
calibrato.
Pulitura
Rimuovere le batterie prima di pulire lo strumento.
Pulire regolarmente l’alloggiamento con un panno morbido.
All’occorrenza, pulire la lente usando un panno morbido o un tampone di cotone
imbevuto di alcool. Non usare alcun altro tipo di detersivo.
147
ITALIANO
Fine vita utile
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici.
Smaltire sempre le batterie nel rispetto delle norme locali.
Riciclare rispettando le norme locali per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti elettrici ed
elettronici in conformità con la Direttiva sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici
(WEEE).
Batterie
Quando si gettano le batterie, pregasi rispettare le normative ambientali locali in vigore
sulla sicurezza dell’ambiente per lo smaltimento delle batterie.
148
ITALIANO
GARANZIA
DeWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e non
pregiudica in alcun modo la copertura assicurativa dell’utilizzatore professionista o
quella della previdenza sociale per l’utente privato non professionista. La garanzia è
valida sui territori degli stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA (Associazione
europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni del suo apparato DeWALT,
può semplicemente restituircelo entro 30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo apparato DeWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a titolo
gratuito presso un riparatore autorizzato DeWALT. Deve presentare uno scontrino
che provi l’acquisto. Sono compresi i costi di manodopera. Sono esclusi quelli per gli
accessori e i ricambi, a meno che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto DeWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella costruzione, DeWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose oppure, a nostra discrezione, la
sostituzione gratuita dell’intero apparato a condizione che:
il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
il prodotto abbia subito una normale usura;
non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate
afarli;
sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del prodotto;
il prodotto va restituito come era al momento dell’acquisto con tutti i
componentioriginali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di contattare il suo rivenditore o di
verificare dove si trova il suo riparatore autorizzato DeWALT più vicino nel catalogo
DeWALT o di contattare l’ufficio DeWALT all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
149
NEDERLANDS
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
DRADENKRUISLASER
DW088, DW088CG
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DeWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een betrouwbare partner voor de
professionele gebruiker.
Technische gegevens
DW088 DW088CG
Spanning V
DC
4,5 4,5
Type 2 2
Maat batterijen 3 x LR6 (AA) 3 x LR6 (AA)
Laservermogen mW < 1,3 < 1,3
Laserklasse 2 2
Golflengte nm 630 ~ 680 510 ~ 530
Beschermingsklasse IP54 IP54
Uitlijningsbereik ° +/- 4 +/- 4
Bedrijfstemperatuur °C -10 – +45 -10 – +45
Schroefdraad opname 1/4" x 20 TPI 1/4" x 20 TPI
Gewicht kg 0,75 0,75
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord. Gelieve de
handleiding te lezen en op deze symbolen teletten.
!
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal
leiden tot de dood of ernstigeverwondingen.
!
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de dood of ernstigeletsels.
!
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden,
kan leiden tot kleine of matigeletsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt
die, indien niet voorkomen, schade aan goederen kanveroorzaken.
150
NEDERLANDS
!
Wijst op risico van een elektrischeschok.
!
Wijst opbrandgevaar.
Veiligheidsinstructies voor lasers
!
WAARSCHUWING! Lees alle instructies en zorg dat u deze begrijpt. Het niet opvolgen
van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Bedien de laser niet in een explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Gereedschapsautomaten veroorzaken
vonken die de stof of dampen kunnen doen ontbranden.
Gebruik de laser uitsluitend met de specifiek daarvoor bedoelde accu’s. Gebruik
van andere accu’s kan leiden tot brandgevaar.
Bewaar de laser als deze niet in gebruik is buiten het bereik van kinderen
en andere ongetrainde personen. Lasers zijn gevaarlijk in handen van
ongetraindegebruikers.
Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant voor uw model worden
aanbevolen. Accessoires die geschikt zijn voor de ene laser kunnen mogelijk een gevaar of
letsel veroorzaken indien ze bij een andere laser worden gebruikt.
Onderhoud aan gereedschap MOET uitsluitend door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Reparaties, service of onderhoud die
door niet-gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd kunnen tot letsel leiden.
Zie voor de locatie van uw dichtstbijzijnde DeWALT reparatiemedewerker de lijst van
geautoriseerde DeWALT reparatiemedewerkers achter in deze gebruiksaanwijzing of
bezoek www.2helpU.com op het internet.
Gebruik geen optisch gereedschap zoals een telescoop of transport om naar de
laserstraal te kijken. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
Plaats de laser niet in een positie die ervoor kan zorgen dat iemand opzettelijk of
onopzettelijk in de laserstraal kijkt. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
Plaats de laser niet in de nabijheid van een reflecterend oppervlak dat de
laserstraal naar iemands ogen kan reflecteren. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
Zet de laser uit als deze niet in gebruik is. Het niet uitschakelen van de laser verhoogt
het risico op in de laserstraal kijken.
Bedien de laser niet in de buurt van kinderen en sta kinderen niet toe de laser te
bedienen. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
151
NEDERLANDS
Verwijder of beschadig de waarschuwingslabels niet. Als labels zijn verwijderd kan de
gebruiker of anderen zich onopzettelijk aan straling blootstellen.
Plaats de laser veilig op een egaal oppervlak. Als de laser valt kan schade aan de laser
of ernstig letsel optreden.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Bedek
lang haar. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende delen
worden gegrepen. Luchtopeningen bedekken vaak bewegende delen en dienen te
wordenvermeden.
!
WAARSCHUWING: Het toepassen van apparatuur of aanpassingen of
het uitvoeren van procedures die afwijken van die in dit document staan
beschreven, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.
!
WAARSCHUWING! HAAL DE LASER NIET UIT ELKAAR. Binnenin bevinden
zich geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.
Het demonteren van de laser doet alle garanties op het product vervallen.
Breng aan dit product op geen enkele manier wijzigingen aan. Het wijzigen
van dit apparaat kan tot gevolg hebben dat men blootgesteld wordt aan gevaarlijke
laserstraling.
!
WAARSCHUWING: Brandgevaar! Voorkom dat de contactpunten van een verwijderde
batterij kortsluiting veroorzaken.
Verklaring van conformiteit
DEWALT Tools verklaart dat het CE-merkteken op dit product overeenkomstig
de CE markeringsrichtlijn 93/68/EEC is toegepast.
Dit product voldoet aan IEC/EN60825-1:2014.
Ga voor meer informatie naar www.2helpU.com.
Aanvullende veligheidsinstructies voor lasers
Deze laser voldoet aan klasse 2 volgens EN 60825-1:2007. Vervang de laserdiode niet door
een ander type. Laat de laser bij beschadigingen door een erkend servicecentrum repareren.
Gebruik de laser niet voor enig ander doel dan het projecteren van lijnen.
Blootstelling van het oog aan de straal van een klasse-2-laser tot een maximum van
0,25 seconden wordt als veilig beschouwd. Reflexen van de oogleden zullen doorgaans
voldoende bescherming bieden.
Kijk nooit direct en opzettelijk in de laserstraal.
Gebruik geen optische middelen om de laserstraal te bekijken.
152
NEDERLANDS
Plaats de machine niet in een opstelling waarbij de laserstraal personen op hoofdhoogte
kan kruisen.
Laat geen kinderen aan de laser komen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van dit apparaat:
letsel veroorzaakt door het kijken in de laserstraal.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Laserwaarschuwing
Kijk niet in de laserstraal.
Positie datumcode
De datumcode, die het jaar van fabricage omvat, is in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies voor de batterij
!
WAARSCHUWING: Batterijen kunnen exploderen of lekken, en kunnen letsel of brand
veroorzaken. Om dit risico te verminderen:
Volg alle instructies en waarschuwingen op het batterijlabel en de batterij zelf
nauwkeurig op.
DW088CG
1.3mW @ 510-530 nm
153
NEDERLANDS
Plaats batterijen altijd met de juiste polariteit (+ en –) zoals staat aangegeven op
de batterij en het apparaat.
Sluit batterijen niet kort.
Laad batterijen niet op.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen naast elkaar. Vervang ze alle tegelijkertijd
voor nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type.
Verwijder lege batterijen onmiddellijk en bied ze als chemisch afval aan.
Gooi batterijen niet in het vuur.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende meerdere maanden niet
gebruikt gaat worden.
Batterijen (Afb. [Fig.] A)
Batterijtype
Deze laser werkt op drie LR6-batterijen (grootte AA).
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Kruislijnlaser
1 Muurbevestiging
3 LR6 (grootte AA) batterijen
1 Detector (DW088KD)
1 Klem (DW088KD)
1 9 V batterij (DW088KD)
1 Transportkoffer
1 Handleiding
Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn beschadigd
tijdens het transport.
Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
Beschrijving (Afb. A)
!
WAARSCHUWING: Pas de gereedschapsautomaat of een onderdeel ervan nooit aan.
Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1
Aan/uit-schakelaar (verticale laserstraal)
2
Aan/uit-schakelaar (horizontale laserstraal)
154
NEDERLANDS
3
Lege-accu-indicator
4
Verticale laserstraal
5
Horizontale laserstraal
6
Verticale laserstraalindicator
7
Horizontale laserstraalindicator
8
Draaibeugel
9
Muurbevestiging
10
Deksel batterijcompartiment
11
1/4” x 20 vrouwelijke draad
Gebruiksdoel
De dradenkruislaser DW088/DW088CG is ontworpen voor het projecteren van laserpunten
als hulpmiddel bij professionele toepassingen. De machine kan binnenshuis worden
gebruikt voor horizontaal (waterpas) en verticaal (loodrecht). De toepassingen variëren van
het installeren van muur- en raamsystemen tot het installeren van muurconstructies.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
De kruislijnlaser is professioneel gereedschap. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, sensorische of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen
worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnenspelen.
MONTEREN EN INSTELLEN
!
WAARSCHUWING! Plaats de laser niet in een positie die ervoor kan zorgen dat
iemand opzettelijk of onopzettelijk in de laserstraal kijkt. Door in de laserstraal
te kijken kan ernstig oogletsel optreden.
Batterijen vervangen (Afb. B)
Het hulpstuk werkt op batterijen van het type LR6 (AA).
Open het deksel van het batterijcompartiment
10
.
Vervang de batterijen
12
. Zorg ervoor dat de nieuwe batterijen worden geplaatst zoals
aangegeven.
Sluit de deksel van het batterijcompartiment.
155
NEDERLANDS
!
WAARSCHUWING: Vervang bij het vervangen van de batterijen altijd alle batterijen
tegelijk. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik bij voorkeur
alkalinebatterijen.
Lege-batterij-indicator (Fig. A)
De lege-batterij-indicatielamp
3
bevindt zich op het controlepaneel.De indicatielamp
brandt terwijl de machine is ingeschakeld. Hij gaat knipperen om aan te geven dat de
batterijen vervangen moeten worden. Tegelijkertijd valt de machine automatisch stil.
Schakel de machine uit zodra de indicatielamp knippert en neem de batterijen uit
demachine.
Opstellen van de machine (Fig. C1 - C4)
De machine kan in verschillende opstellingen worden geplaatst en kan voor diverse
toepassingen worden gebruikt.
Vloeropstelling
Plaats de machine op een relatief vlak en egaal oppervlak.
Muuropstelling (Fig. C1)
Het sleutelgat
13
in de draaibeugel
8
wordt gebruikt voor het monteren aan
muurconstructies. Als alternatief kan de machine aan metalstuds worden bevestigd met
behulp van de magneten
14
.
Breng een schroef of spijker in de muur.
Hang de machine met het sleutelgat op aan het bevestigingsmiddel.
Monteren van de machine aan de muurbevestiging
(Fig. C2 - C4)
De machine is uitgerust met een muurbevestiging
9
voor montage aan muurrails
om het waterpas uitlijnen van verlaagde plafonds en soortgelijke speciale projecten
te vereenvoudigen. De draaibeugel
8
heeft magneten om de machine aan de
muurbevestiging te monteren.
Breng de magneten
14
op een lijn met de metaalplaat op de muurbevestiging
9
.
Om de muurbevestiging te verwijderen, trekt u de muurbevestiging met voldoende
kracht van de machine.
Om de muurbevestiging aan muurrails te monteren, gaat u als volgt te werk
(Fig. C3):
Open de klembekken
15
.
Plaats de klembek rond over de muurrail en zet de klem los om de klembek op de rail
vast te zetten.
156
NEDERLANDS
Om de muurbevestiging aan een muur te monteren, gaat u als volgt te werk
(Fig. C4):
Houd de machine op de gewenste positie tegen de muur en markeer de locatie van het
bevestigingsgaten op de muur.
Boor een gat op de gemarkeerde locatie.
Steek een overeenkomstige plug in het gat.
Houd de machine voor de plug.
Draai een schroef in het bevestigingsgat
16
.
Afstellen van de machine
Schakel de machine in om de uitlijningsprocedure in werking te stellen. Het waterpas
uitlijnen wordt correct afgesteld zolang de laserstralen continu branden.
De laserstralen beginnen te knipperen om aan te geven dat de machine op een helling
buiten het uitlijningsbereik van 4° staat opgesteld. Schakel de machine uit, plaats
de machine in een aangepaste opstelling binnen het uitlijningsbereik en schakel de
machine weer in.
Uitlijnen van de laserlijn (Fig. D)
Breng de laserlijn van een van de laserstralen op een lijn met de gemarkeerde positie.
Verplaats de machine indien gewenst.
BEDIENING
!
WAARSCHUWING: Plaats de laser niet zo dat iemand, al dan niet opzettelijk, in
de laserstraal kan kijken. In de straal kijken kan tot ernstig oogletsel leiden.
Aanwijzingen voor gebruik
!
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
Markeer altijd het middelpunt van de laserpunten.
Zorg dat de machine stevig staat opgesteld.
Extreme temperatuurswisselingen veroorzaken speling op onderdelen in het
binnenwerk, wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid van de machine.
Controleer regelmatig de nauwkeurigheid wanneer u de machine onder dergelijke
omstandigheden gebruikt.
Hoewel de machine kleine uitlijnfouten automatisch corrigeert, kan het nodig zijn om
de machine opnieuw af te stellen als er een schok is geregistreerd.
Indien de machine gevallen of gekanteld is, controleer dan of er schade is door de ter
plaatse verrichtbare kalibratietests te verrichten. Zie Onderhoud.
157
NEDERLANDS
In- en uitschakelen (Fig. A)
De machine heeft aparte schakelaars om de verticale laserlijn en de horizontale laserlijn te
bedienen.
Om de verticale laserstraal
4
in te schakelen, drukt u de aan/
uit-schakelaar
1
in.
Om de horizontale laserstraal
5
in te schakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar
2
in.
Om een laserstraal uit te schakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar opnieuw in.
Overbrengen van een gemarkeerde positie (Fig. D)
De machine produceert twee laserlijnen, in horizontale en verticale richting, om een
markering over te brengen.
Breng de relevante laserstraal op een lijn met de markering.
Draaien van de machine (Fig. E)
In de muuropstelling kan de machine met de hand worden gedraaid om de horizontale
laserlijn over te de dragen.
Draai de machine naar wens naar links of naar rechts.
Laser Accessoires
Digitale Laser Detector: DE0892 (Fig. F)
Sommige laser kits bevatten een DeWALT Digitale Laser Detector. De DeWALT Digitale Laser
Detector helpt met het opsporen van een laserstraal uitgestraald door de laser in fel licht of
op een lange afstand. De detector kan zowel binnenshuis als buitenshuis gebruikt worden
bij situaties waar het moeilijk is om de laserstraal te zien.
De detector is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de lijnlasers DW088/DW088CG en
DW089 en andere geschikte DeWALT-lijnlasers. De detector is nieI bedoeld voor gebruik
met roterende lasers.
De detector geeft zowel visuele signalen, door middel van het LCD scherm
17
als audio
signalen, door middel van de luidspreker,
18
om aan te geven waar de laserstraal zich
bevindt.
De DeWALT Digitale Laser Detector kan gebruikt worden met of zonder de detector klem.
Als de klem gebruikt wordt kan de detector geplaatst worden op een meetstok, paal, frame
of kozijn.
Batterijen (Fig. F)
De digitale laser detector wordt aangedreven door een 9-volt batterij. Om de meegeleverde
batterij te plaatsen moet u het deksel van het batterijcompartiment optillen
19
. Plaats de
9-volt batterij in het compartiment, plaats de batterij zoals aangeven in het afgebeelde
pictogram.
158
NEDERLANDS
Detector Regeling (Fig. F)
De detector wordt geregeld door de AAN/UIT-knop
21
en de volumeknop
22
.
Als de AAN/UIT-knop wordt ingedrukt is de detector ingeschakeld. In de bovenkant van het
sensorscherm verschijnt een AAN icoon en het volume icoon.
De DeWALT Digitale Laser Detector heeft ook een automatische uitschakel functie. Als een
laser straal de straaldetector niet raakt, of als er geen knop ingedrukt wordt, zal de detector
zichzelf uitschakelen na ongeveer 5 minuten.
Druk nogmaals op de knop om het audio signaal uit te zetten; het volume icoon zal
verdwijnen.
De detector start op in de smalle nauwkeurigheid instelling (icoon verschijnt in de linker
onderhoek). Druk één keer op de nauwkeurigheid knop
23
om te veranderen naar de
wijde nauwkeurigheid instelling (icoon verschijnt nu in de rechter onderhoek).
Nauwkeurigheid
De detector biedt twee nauwkeurigheid instellingen, wijd en smal. In de wijde instelling
heeft de detector een hogere tolerantie voor het aanduiden of de detector “graads” is. In
de smalle instelling is deze tolerantie verlaagd voor een nauwkeurigere indicatie van het
“graads” zijn.
Voor het meest nauwkeurige resultaat begint u het werk met de wijde instelling en eindigt
u met de smalle instelling.
Magneten
De magneten
24
staan toe dat de detector gemonteerd kan worden op de metalen strips
van een verlaagd plafond.
Detector Besturing (Fig. F)
1. Opstelling en positionering van de laser.
2. Schakel de detector in door op de AAN/UIT knop te drukken
21
.
3. Plaats de detector zo dat het sensor scherm
25
naar de laserstraal gericht is. Verschuif
de detector omhoog of naar beneden binnen het gebied van de straal, totdat u de
detector hebt gecentraliseerd. Voor meer informatie over de display scherm indicatoren
en de audiosignaal indicatoren, raadpleeg de tabel genaamd Indicatoren.
INDICATOREN
Boven Graads
Gering boven
graads Op graad
Gering onder
graads Onder graads
audio
signalen
Snelle toon Snelle toon
constante
toon
langzame toon langzame toon
159
NEDERLANDS
display iconen
1. Gebruik de markeer uitsparingen
20
om de positie van de laserstraal nauwkeurig
temarkeren.
Montage op een Meetstok (Fig. F, G)
1. Om uw detector op een meetstok te monteren, maakt u eerst de detector vast aan
de klem door op het klem slot te drukken
26
. Schuif de banen
27
op de klem rond
de rails
28
van de detector, totdat het slot
29
op de klem in het gat van de detector
30
schiet.
2. Open de klem door de knop
31
naar links te draaien.
3. Plaats de detector op de benodigde hoogte en draai de klemknop rechtsom om de
klem vast te maken aan de stok.
4. Om de hoogte aan te passen, draai de klem een klein beetje los, verschuif de detector
en draai de klem weer vast.
Detector reiniging en opslag
Vuil en vet kan van de behuizing worden verwijderd door middel van een doek of een
zachte, niet metalen, borstel.
De DeWALT digitale laser detector is regen bestendig maar mag niet worden
ondergedompeld. Giet geen water over het apparaat en houdt het niet onder water.
De beste opslag plaats is er een die koel en droog is—weg van direct zonlicht en
overmatige warmte of kou.
Detector onderhoud
Behalve de batterijen zijn er geen onderdelen in de digitale laser detector die service van de
kant van de gebruiker vereisen. Haal het apparaat niet uit elkaar. Onbevoegde demontage
van de laser detector doet all garanties vervallen.
Detector problemen oplossen
Het lukt niet om de detector in te schakelen
Druk de AAN/UIT knop in en houdt deze vast.
Controleer of de batterijen geplaatst zijn en in de goede positie staan.
160
NEDERLANDS
Als de detector erg koud is, verwarm dan de detector in een warme ruimte.
Vervang de 9-volt batterij. Schakel het apparaat in.
Als de detector nu nog niet inschakelt, breng dan de detector naar een DeWALT
servicebedrijf.
De detector luidspreker maakt geen geluid.
Verzeker uzelf ervan dat de detector aan staat.
Druk op de volumeknop. Het schakelt aan en uit.
Verzeker uzelf ervan dat de laser aanstaat en dat deze een straal uitstraalt.
Als de detector nu nog steeds geen geluid maakt, breng dan de detector naar een
DeWALT servicebedrijf.
Reageert niet op de straal van een andere lasereenheid.
De DeWALT Digitale Laser Detector is ontworpen om alleen maar te werken met de
DW088/DW088CG, DW089 en sommige andere passende lijnlasers.
De detector geeft een toon, maar het lcd-scherm werkt niet.
Als de detector erg koud is, verwarm dan de detector in een warme ruimte.
Als het LCD-scherm nu nog niet werkt, breng dan de detector naar een DeWALT
servicebedrijf.
Fel licht dat op de detector schijnt veroorzaakt steeds een “op graad”
signaal.
Wanneer de detector in de nabijheid is van een fel omgevingslicht, kan de detector een
valse of een onregelmatige indicatie geven.
Verplaats de detector uit het omgevingslicht of zorg voor schaduw op de sensor
25
om normaal verder te gaan met de werkzaamheden.
Optionele accessoires
De laser gebruiken met accessoires (Fig. 1 bijlage)
De laser is uitgerust met een 1/4" x 20 vrouwelijke draad
11
aan de onderkant van
het apparaat. Deze draad is ervoor om huidige of toekomstige DeWALT accessoires te
gebruiken. Gebruik alleen DeWALT accessoires gespecificeerd voor gebruik met dit product.
Volg de instructies die bij de accessoires zijn bijgesloten.
Vraag uw dealer om nadere informatie over de juiste accessoires. Dit zijn:
DE0734 DeWALT meetstok
DE0737 DeWALT meetstok
DE0881 DeWALT vloerstatief
DE0882 DeWALT laser paal
161
NEDERLANDS
DE0892 DeWALT detector
ONDERHOUD
Uw DeWALT lasereenheid is ontworpen om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor de laser en regelmatig schoonmaken.
Kalibratietest ter plaatse (Fig. H–J)
De ter plaatse verrichtbare kalibratietest dient zorgvuldig en nauwkeurig te worden
uitgevoerd om de juiste diagnose te stellen. Laat de machine bij een erkend servicecentrum
nakijken zodra een fout wordt gesignaleerd.
!
WAARSCHUWING: De toestand van de ruimte is kenmerkend voor de vertoonde
resultaten. Indien de praktijksituatie van deze toestand verschilt, moeten de metingen
dienovereenkomstig worden aangepast.
Scantest (Fig. H)
Plaats de machine in een ruimte met twee verticale vlakken die tenminste 9 m van
elkaar verwijderd zijn. Monteer de machine precies in het midden op de muur.
Plaats de machine in een hoek van 45° naar links.
Schakel de horizontale laserstraal in.
Markeer het middelpunt van de lasterstraal precies in het midden op de
tegenovergelegen muur.
Schakel de machine uit en draai deze 90° rechtsom.
Schakel de horizontale laserstraal in.
Markeer het middelpunt van de lasterstraal precies in het midden op de
tegenovergelegen muur.
Schakel de machine uit.
Meet de verschillen tussen de markeringen.
Indien het verschil tussen de markeringen 3 mm of minder bedraagt, dan is de machine
correct gekalibreerd.
Indien het verschil tussen de markeringen meer dan 3 mm bedraagt, dan dient de
machine te worden nagekeken.
Test voor waterpas uitlijnen (Fig. I1, I2)
Plaats de machine in een ruimte met een muur van tenminste 9 m lang. Monteer de
machine aan een eind van de muur.
Plaats de machine in een hoek van 90° naar links.
Schakel de horizontale laserstraal in.
162
NEDERLANDS
Markeer het middelpunt van de laserstraal op één derde afstand
32
en twee derde
afstand
33
op de muur.
Schakel de machine uit.
Monteer de machine aan het andere eind van de muur.
Plaats de machine in een hoek van 90° naar rechts.
Schakel de horizontale laserstraal in.
Schakel de machine in, breng de laserstraal op een lijn met de markering op de muur
33
en markeer de laserstraal op twee derde afstand
34
op de muur.
Schakel de machine uit.
Meet de verschillen tussen de markeringen (
32
,
34
).
Indien het verschil tussen de markeringen 6 mm of minder bedraagt, dan is de machine
correct gekalibreerd.
Indien het verschil tussen de markeringen meer dan 6 mm bedraagt, dan dient de
machine te worden nagekeken.
Test voor loodrecht uitlijnen (Fig. J1, J2)
Plaats de machine op de vloer in een ruimte met een plafond van tenminste 2,5 m
hoogte.
Markeer een lijn van 1,5 m lang
35
op de vloer. Plaats de machine op een eind van de
markering op de vloer
35
.
Schakel de verticale laserstraal in.
Breng de laserstraal op een lijn met de markering op de vloer
35
.
Markeer het middelpunt van de laserstraal op één derde afstand
36
en twee derde
afstand
37
op het plafond.
Schakel de machine uit. Plaats de machine op het andere eind van de markering op de
vloer
35
, naar de markering gericht.
Schakel de verticale laserstraal in.
Breng de laserstraal op een lijn met de markering op de vloer
35
.
Markeer het middelpunt van de laserstraal op één derde afstand
38
en twee derde
afstand
39
op het plafond.
Schakel de machine uit.
Meet de verschillen tussen de markeringen (
36
,
38
).
Meet de verschillen tussen de markeringen (
37
,
39
).
Indien het verschil tussen de markeringen 3,5 mm of minder bedraagt, dan is de
machine correct gekalibreerd.
163
NEDERLANDS
Indien het verschil tussen de markeringen meer dan 3,5 mm bedraagt, dan dient de
machine te worden nagekeken.
Reiniging
Verwijder de batterijen alvorens de machine te reinigen.
Reinig de kast regelmatig met een zachte doek.
Maak de lens indien nodig schoon met een zachte doek of een in alcohol gedrenkte
wattenstaaf. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen..
Einde van levensduur
Batterijen NIET met het normale huisvuil meegeven.
Oude batterijen ALTIJD inleveren bij de aangewezen inzamelplaatsen.
RECYCLE A.U.B. volgens de plaatselijk voorschriften betreffende het inzamelen en
verwerkenvan elektrisch en elektronisch afval in navolging van de WEEE-richtlijn.
Batterijen
Denk bij het als afval aanbieden van batterijen aan de bescherming van het milieu.
Neem contact op met de plaatselijke overheden voor het milieuvriendelijk aanbieden
van batterijen.