Denver ASA-60 Manual de usuario

Tipo
Manual de usuario
Wireless Door / Window Contact
ASA-60
EN
Box Content
1 x Door / Window Contact
1 x User Manual
Transmitter
Magnet
Installation
-
Open the case and remove the battery activation
strip.
Mount the sensor on the door and the magnet on
the door frame.
-
-
-
-
Register the detector in the alarm system
Make sure the magnet is placed above of the
transmitter.
Mount the magnet max. 1cm away from the
transmitter and secure the transmitter and
magnet with double-sided tape or screws.
Avoid mounting the sensor in areas with a large
amount of metal or electrical wiring, such as a
furnace or utility room.
Switch to Connection Mode on the control panel.
Separate the magnet of the detector from its
transmitter. The control panel beeps once: the
detector is registered. If you hear two beeps, the
detector has already been connected.
To check if the registration is complete, arm the
system and separate the magnet from the
transmitter again by opening the door or
window on which it is installed. If the siren
rings out, the registration is successful.
PCB Layout
LED working indicator
Jumpers for zone setup
Tamper switch
Infrared sensor: Detects the infrared rays
released by human body motion. Do not touch
the surface. Keep the surface clean.
Tamper switch: When the alarm system is
armed, the tamper switch will trigger the alarm if
the case is opened.
Jumpers for Zone setup: The jumpers enable
you to assign the detector to a specic zone.
Refer to the user manual of your alarm system for
more information on zone set up.
Power Supply:
DC 12V (A23 12V
battery x1)
Static current:
30 uA
Alarm current:
40 mA
Transmission distance
80 m (in open area)
Radio-frequency:
433MHz (±75KHz)
Housing material:
ABS plastic
Operating conditions:
Temperature: -10°C ~
+55°C
Relative Humidity: 80%
(non-condensing)
Transmitter dimensions:
60 x 43 x 18 mm
Magnet dimensions:
19 x 43 x 18 mm
LED indications
Blinks once
Blinks quickly
The door or window is open and the transmitter
sends a signal to the control panel.
Low power indication: the batteries must be
replaced.
Standards
Electric and electronic equipment and included
batteries contains materials, components and
substances that can be hazardous to your health
and the environment, if the waste material
(discarded electric and electronic equipment and
batteries) is not handled correctly.
Electric and electronic equipment and batteries is
marked with the crossed out trash can symbol,
seen below. This symbol signies that electric and
electronic equipment and batteries should not be
disposed of with other household waste, but
should be disposed of separately.
As the end user it is important that you submit
your used batteries to the approriate and
designated facility. In this manner you make sure
that the batteries are recycled in accordance with
legislature and will not harm the environment.
ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Imported by:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/denverelectronics
All cities have established collection points, where
electric and electronic equipment and batteries
can either be submitted free of charge at recycling
stations and other collection sites, or be collected
from the households. Additional information is
available at the technical department of your city.
Hereby, Inter Sales A/S declares that the radio
equipment type ASA-60 is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declara
tion of conformity is available at the
following internet address: http://www.den-
ver-electronics.com/denver-asa-60/
NL
Inhoud van de doos
1 x deur-/raamcontact
1 x gebruiksaanwijzing
Zender
Magneet
Open de behuizing en verwijder de strip om de
batterij te activeren.
Monteer de sensor op de deur en de magneet op
het kozijn.
Installatie
-
-
-
-
-
De detector in het alarmsysteem registreren
Zorg ervoor dat de magneet boven de zender
geplaatst is.
Monteer de magneet op max. 1cm afstand van
de zender en zet de zender en magneet vast met
dubbelzijdige tape of schroeven.
Plaats geen sensor in gebieden met een grote
hoeveelheid metaal of elektrische bedrading zoals
een oven of wasruimte.
Schakel op Verbindingsmodus op het
bedieningspaneel. Haal de magneet van de
detector van zijn zender af. Het bedieningspaneel
piept eenmaal: de detector is geregistreerd. Als u
twee pieptonen hoort, dan is de detector al
verbonden.
Schakel op Verbindingsmodus op het
bedieningspaneel. Haal de magneet van de
detector van zijn zender af. Het bedieningspaneel
piept eenmaal: de detector is geregistreerd. Als u
twee pieptonen hoort, dan is de detector al
verbonden.
Om te controleren of de registratie voltooid is,
schakel het systeem in en scheid de magneet van
de zender weer door de deur of het raam waarop
de magneet is geïnstalleerd te openen. Als de
sirene weerklinkt, is de registratie gelukt.
Printplaatindeling
LED werkingsindicator
Jumpers voor
zone-instelling
Sabotageschakelaar

Infraroodsensor: Detecteert de infrarode stralen
vrijgegeven door menselijke lichaamsbeweging.
Raak het oppervlak niet aan. Houd het oppervlak
schoon.
Sabotageschakelaar:
Wanneer het
alarmsysteem ingeschakeld is, zal de sabotages-
chakelaar het alarm activeren indien de
behuizing wordt geopend.
Jumpers voor Zone-instelling: U kunt de
jumpers gebruiken om de detector toe te wijzen
aan een specieke. Lees de gebruikshandleiding
van uw alarmsysteem voor meer informatie over
de zone-instelling.
Specicaties
Voeding:
DC 12V (A23 12V
batterij x1)
Statische stroom:
30 uA
Stroom voor alarm:
40 mA
Zendafstand
80 m (in open veld)
Radiofrequentie:
433MHz (±75KHz)
Materiaal Behuizing:
ABS kunststof
Bedrijfsomstandigheden:
Temperatuur: -10°C ~ +55°C
Relatieve Vochtigheid:
80% (niet-condenserend)
Afmetingen van de zender:
60 x 43 x 18 mm
Afmetingen van de
magneet:
19 x 43 x 18 mm
LED-indicaties
Knippert eenmaal
Knippert snel
De deur of het raam is open en de zender stuurt
een signaal naar het bedieningspaneel.
Laag vermogen indicatie: de batterijen moeten
worden vervangen.
Normen
Elektrische en elektronische apparatuur en de
inbegrepen batterijen bevatten materialen,
componenten en stoen die schadelijk kunnen
zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de
afvalproducten (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen) niet
correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en
batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist
kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit
symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen
dat elektrische en elektronische apparatuur en
batterijen dient als normaal huishoudelijk afval
afgedankt dienen te worden, maar gescheiden
moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw
verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en
speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze
manier is het gegarandeerd dat de batterijen
worden hergebruikt in overeenstemming met de
wetgeving en het milieu niet aantasten.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/denverelectronics
Alle steden hebben speci eke inzamelpunten,
waar elektrische of elektronische apparatuur en
batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden
op recyclestations of andere inzamellocaties. In
bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis
worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij
uw plaatselijke autoriteiten.
ES
Contenidos del envase
1 x contacto de puerta/ventana
1 x Manual de usuario
Transmisor
Imán
Abra la carcasa y retire la tira de activación de la
pila.
Monte el sensor en la puerta y el imán en el marco
de la puerta.
Instalación
-
-
-
-
-
Registrar el detector en el sistema de alarma
Asegúrese que el imán se coloca por encima del
transmisor.
Monte el imán alejado un máximo de 1cm del
transmisor y asegure el transmisor y el imán con
una cinta de doble cara o tornillos.
Evite montar los sensores en zonas con una gran
cantidad de metal o cable eléctrico como en un
horno o un lavadero.
Cambie a modo de conexión en el panel de
control. Separe el imán del detector desde su
transmisor. El panel de control pita una vez: el
detector ha quedado registrado. Si oye dos
pitidos, el detector ya ha estado conectado.
Para comprobar si el registro está complete,
arme el sistema y vuelva a separar el imán del
transmisor abriendo la puerta o ventana en el
que esté instalado. Si suena la sirena, el registro
se ha completado con éxito.
Diseño PCB
Indicador LED de
funcionamiento
Puentes para la

Interruptor de bucle
Pila A23 12 V
Sensor de infrarrojos: Detecta los rayos
infrarrojos liberados por el movimiento del
cuerpo humano. No toque la supercie.
Mantenga la supercie limpia.
Interruptor de bucle: Cuando se arma el sistema
de alarma, el interruptor de bucle activará la
alarma si se abre la carcasa.
Puentes para la conguración de la zona: Los
puentes le permiten asignar el detector a una
zona especíca. Remítase al manual de usuario de
su sistema de alarma para obtener más
información de la conguración de la zona.
Especicaciones
Alimentación:
CC 12V (1 pila A23
12V)
Corriente estática:
30 uA
Corriente de la alarma:
40 mA
Distancia de transmisión
80 m (en zonas
abiertas)
Radiofrecuencia:
433 MHz (±75KHz)
Material de la carcasa:
Plástico ABS
Condiciones de
funcionamiento:
Temperatura: -10°C ~ +55°C
Humedad relativa: 80%
(sin condensación)
Dimensiones del transmisor:
60 x 43 x 18 mm
Dimensiones del imán:
19 x 43 x 18 mm
Indicaciones LED
Parpadea una vez
Parpadea rápidamente
El puerta o ventanas están abiertas y el transmisor
u8na señal al panel de control.
Indicación de alimentación baja: se deben sustituir
las pilas.
Estándares
Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o
baterías incluidas, contienen materiales,
componentes y sustancias que pueden ser
perjudiciales para su salud y para el medio
ambiente, si el material de desecho (equipos
eléctricos y electrónicos y baterías) no se
manipula correctamente.
Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o
baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo
de basura cruzado por un aspa, como el que se ve
a continuación. Este símbolo indica que los
equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o
baterías, no deberían ser eliminados con el resto
de basura del hogar, sino que deben eliminarse
por separado.
Como usuario nal, es importante que usted
remita las pilas o baterías usadas al centro
adecuado de recogida. De esta manera se
asegurará de que las pilas y baterías se reciclan
según la legislación y no dañarán el medio
ambiente.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
facebook.com/denverelectronics
Todas las ciudades tienen establecidos puntos de
recogida, en los que puede depositar los equipos
eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías
gratuitamente en los centros de reciclaje y en
otros lugares de recogida, o solicitar que sean
recogidos de su hogar. Puede obtener
información adicional en el departamento técnico
de su ciudad.
PT
Conteúdo da Caixa
1 x Contacto Porta/Janela
1 x Manual do Utilizador
Transmissor
Íman
Abrir a caixa e remover a faixa de ativação da
bateria.
Montar o sensor na porta e o íman na estrutura da
porta.
Instalação
-
-
-
-
-
Registar o detector no sistema de alarme
Certicar-se que o íman ca colocado por cima
do transmissor.
Instalar o íman, no máximo1cm afastado do
transmissor e xar o transmissor e o íman com
ta de face dupla ou parafusos.
Evitar instalar o sensor em áreas com uma grande
quantidade de metal ou cabos elétricos, como no
forno ou despensa.
Mudar para o Modo de Ligação no painel de
controlo. Separar o íman do detetor do respetivo
transmissor. O painel de controlo faz bipe uma
vez: o detetor está registado. Se ouvir dois avisos,
signica que o detetor já foi ligado.
Para vericar se o registo está completo, armar o
sistema e separar novamente o íman do
transmissor abrindo a porta ou a janela na qual
está instalado. Se a sirene soar, signica que o
registo foi realizado com sucesso
Disposição de PCB
Indicador de
funcionamento do LED
Comutadores para

Interruptor de selagem
Bateria A23 de 12 V
Sensor de infravermelhos: Deteta os raios
infravermelhos libertados pelo movimento
corporal. Não tocar na superfície. Manter a
superfície limpa.
Interruptor de selagem: Quando o sistema de
alarme está armado, o interruptor de selagem
aciona o alarme em caso de abertura.
Comutadores para conguração da Zona: Os
comutadores permitem-lhe atribuir o detetor a
uma zona especíca. Consultar o manual do
utilizador do seu sistema de alarme para obter
mais informações sobre a conguração da zona.
Especicações
Alimentação:
CC 12 V (1x bateria
A23 12 V)
Corrente estática:
30 uA
Corrente do alarme:
40 mA
Distância de transmissão:
80 m (em área
aberta)
Radiofrequência:
433 MHz (±75KHz)
Material da caixa
de proteção exterior:
Plástico ABS
Condições de
funcionamento:
Temperatura: -10°C ~ +55°C
Humidade Relativa: 80%
(não condensação)
Dimensões do transmissor:
60 x 43 x 18 mm
Dimensões do íman:
19 x 43 x 18 mm
Indicações do LED
Pisca uma vez
Pisca rapidamente
A porta ou a janela está aberta e o transmissor
envia um sinal para o painel de controlo.
Indicação de alimentação fraca: as baterias têm de
ser substituídas.
Normas
Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem
como as pilhas que os acompanham, contêm
materiais, componentes e substâncias que podem
ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente,
caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónic-
os jogados fora, incluindo pilhas) não seja
eliminado correctamente.
Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem
como as pilhas, vêm marcados com um símbolo
composto de uma lixeira e um X, como mostrado
abaixo. Este símbolo signica que equipamentos
eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não
devem ser jogados fora junto com o lixo
doméstico, mas separadamente.
Como o utilizador nal, é importante que envie
suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem
adequada. Assim, certamente as pilhas serão
recicladas de acordo com a legislação e o meio
ambiente não será prejudicado.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S
Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
facebook.com/denverelectronics
Toda cidade possui pontos de colecta especí cos,
onde equipamentos eléctricos e electrónicos,
bem como pilhas, podem ser enviados
gratuitamente a estações de reciclagem e outros
sítios de colecta ou buscados em sua própria casa.
O departamento técnico de sua cidade disponibi-
liza informações adicionais quanto a isto.
PL
Zawartość pudełka
1 x Kontakt okno/drzwi
1 x Podręcznik użytkownika
Nadajnik
Magnes
Otwórz obudowę i usuń pasek aktywacji baterii.
Zamontuj czujnik na drzwiach, a magnes na
framudze drzwi.
Instalacja
-
-
-
-
-
Rejestracja czujnika w systemie alarmowym
Upewnij się, że magnes znajduje się ponad
nadajnikiem.
Zamontuj magnes maksymalnie 1 cm od
nadajnika i zabezpiecz nadajnik i magnes
dwustronną taśmą lub śrubkami.
Unikaj montowania czujnika w miejscach o dużej
zawartości metalu lub okablowania elektrycznego
takich, jak piec lub pomieszczenie gospodarcze.
Włączyć tryb podłączania na panelu sterującym.
Odłączyć magnez czujnika od nadajnika. Z panelu
kontrolnego rozlegnie się jeden raz dźwięk:
czujnik został zarejestrowany. Jeśli słychać dwa
piśnięcia, to czujnik już był podłączony.
Aby sprawdzić zakończenie rejestracji, uzbrój
system i ponownie odłącz magnes od nadajnika,
otwierając drzwi lub okno, na których został on
zainstalowany. Jeśli uruchomi się syrena, to
rejestracja została zakończona pomyślnie.
Układ obwodu drukowanego



Bateria A23 12 V
Czujnik na podczerwień: Wykrywa promienie
podczerwone wydzielane przez ruch ludzkiego
ciała. Nie dotykaj powierzchni. Utrzymuj
powierzchnię w czystości.
Przełącznik antysabotażowy: Jeśli system
alarmowy jest uzbrojony, to przełącznik
antysabotażowy wywoła alarm, gdy otwarta
zostanie obudowa.
Zwory ustawiania strefy: Zwory pozwalają na
przypisanie czujnika do szczególnej strefy. Dalsze
informacje o ustawianiu strefy znajdują się w
podręczniku użytkownika.
Specykacje
Zasilanie:
DC 12 V (1 bateria
A23 12 V)
Prąd statyczny:
30 uA
Prąd alarmowy:
40 mA
Odległość transmisji:
80m (na otwartej
przestrzeni)
Częstotliwość radiowa:
433MHz (±75KHz)
Materiał obudowy:
Tworzywo sztuczne ABS
Warunki działania:
Temperatura: -10°C ~ +55°C
Wilgotność względna:
80% (bez kondensacji)
Wymiary nadajnika:
60 x 43 x 18 mm
Wymiary magnesu:
19 x 43 x 18 mm
Wskaźniki LED
Miga jednokrotnie
Miga szybko
Drzwi lub okno są otwarte, więc nadajnik wysyła
sygnał do panelu kontrolnego.
Wskaźnik niskiego zasilania: należy wymienić
baterie.
Standardy
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz
baterie zawierają materiały, komponenty i
substancje, które mogą być niebezpieczne dla
zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiała-
mi (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i
elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się
właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz
baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem
pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol
oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne
oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z
innymi odpadami domowymi, lecz powinny być
wyrzucane oddzielnie.
Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy
wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i
przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób
zapewniasz, że baterie podlegają procesowi
recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie
będą szkodzić środowisku.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA
AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
facebook.com/denverelectronics
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki,
gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia
elektryczne i elektroniczne oraz baterie do
stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki,
albo urządzenia i baterie mo być odebrane z
domu. Dodatkowe informacje znajdują się w
wydziale technicznym urzędu miasta.
SE
Lådans innehåll
1 x dörr/fönsterkontakt
1 x Bruksanvisning
Sändare
Magnet
Öppna luckan och ta bort batteriets
aktiveringsrems.
Montera sensorn dörren och magneten
dörrkarmen.
Installation
-
-
-
-
-
Registrera detektorn i larmsystemet
Se till att magneten är placerad ovanför
sändaren.
Montera magneten på max 1cm avstånd från
sändaren och säkra sändaren och magneten
med dubbelhäftad tejp eller skruvar.
Undvik att montera sensorn i områden med en stor
mängd metall eller elledningar såsom exempelvis
en ugn eller ett grovkök.
Växla till anslutningsläge kontrollpanelen.
Avskilj detektorns magnet från dess sändare.
Kontrollpanelen piper en gång: detektorn har
registerats. Om du hör två pip, har detektorn
redan anslutits.
Öppna luckan och ta bort batteriets
aktiveringsrems.
För att kontrollera om registreringen är klar,
pålarma systemet och separera magneten från
sändaren igen genom att öppna dörren eller
fönstret vilket den än är installerad. Om
sirenen ringer ut, är registreringen klar.
PCB Layout
LED arbetsindikator

Sabotagekontakt

nfraröd sensor: Känner av de infraröda strålarna
som släpps av människokroppens rörelse. Vidrör
inte ytan. Håll ytan ren.
Sabotagekontakt:
När larmsystemet är
pålarmat , kommer sabotagekontakten utlösa
larmet om luckan öppnas.
Byglar för zoninställningar: Med byglarna kan
du tilldela detektorn till en specik zon. Se
användarmanualen för ditt larmsystem för mer
information om upprättande av zon.
Specikationer
Strömförsörjning:
DC 12V (A23 12V
batteri x1)
Statisk ström:
30 uA
Ström vid larm:
40 mA
Överföringsavstånd:
80 m (i öppet
område)
Radiofrekvens:
433MHz (±75KHz)
Kapslingsmaterial:
ABS plast
Driftsförhållanden:
Temperatur: -10°C ~ +55°C
Relativ fuktighet: 80%
(icke-kondenserande)
Sändarens mått:
60 x 43 x 18 mm
Magnetens mått:
19 x 43 x 18 mm
LED-indikationer
Blinkar en gång
Blinkar snabbt
Dörren eller fönstret är öppet och sändaren
skickar en signal till kontrollpanelen.
Indikation på lågström: batterierna måste bytas ut.
Standarder
Elektrisk och elektronisk utrustning och
tillhörande batterier innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara skadliga
för hälsan och miljön om avfallet (kasserad
elektrisk och elektronisk utrustning och batterier)
inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
är märkta med en symbol i form av en överstruken
soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att
elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
inte bör slängas tillsammans med annat
hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in
dina använda batterier i en för ändamålet avsedd
facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna
återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER
ELECTRONICS A/S
Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denverelectronics
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen
där elektrisk och elektronisk utrustning och
batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i
återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.
Vidare information nns att tillgå hos din
kommuns tekniska förvaltning.
NO
Innholdet i esken
1 x dør-/vindukontakt
1 x brukerhåndbok
Sender
Magnet
Åpne dekselet og ern teipen for å aktivere
batteriet.
Monter sensoren døren og magneten
dørrammen.
Installasjon
-
-
-
-
-
Registrere detektoren i alarmsystemet
Sørg for at magneten er plassert over senderen.
Monter magneten maks 1 cm unna senderen.
Fest senderen og magneten med dobbeltsidig
teip eller skruer.
Unngå å montere sensoren på steder med store
mengder metall eller elektriske ledninger, som i et
fyrrom eller teknisk rom.
Bytt til forbindelsesmodus i kontrollpanelet. Skill
magneten til detektoren fra senderen. KontroKon-
trollpanelet piper én gang for å vise at detektoren
er registrert. Hvis det piper to ganger, betyr det at
detektoren allerede har blitt koblet til tidligere.
For å sjekke at registreringen er fullført, armerer
du systemet og skiller magneten fra senderen
igjen ved å åpne døren eller vinduet den er
montert på. Hvis sirenen avgir lyd, betyr det at
registreringen var vellykket.
PCB-kongurasjon
LED-indikator



Infrarød sensor: Den oppdager infrarød stråling
som stammer fra mennesker. Berør ikke
overaten. Hold overaten ren.
Sabotasjebryter: Når alarmsystemet er armert,
utløser sabotasjebryteren alarmen når kabinettet
åpnes.
Brytere for soneoppsett: Bryterne lar deg
tilordne detektoren til en spesikk sone. Les
brukerhåndboken for alarmsystemet for å mer
informasjon om soneoppsett.
Spesikasjoner
Strømforsyning:
DC 12 V (A23 12 V
batteri x1)
Statisk spenning:
30 uA
Alarmspenning:
40 mA
Overføringsavstand:
80 m (åpent
område)
Radiofrekvens:
433MHz (±75KHz)
Kabinettmateriale:
ABS-plast
Driftsforhold:
Temperatur: -10°C ~ +55°C
Relativ luftfuktighet: 80
% (ikke-kondenserende)
Senderens mål:
60 x 43 x 18 mm
Magnetens mål:
19 x 43 x 18 mm
LED-indikasjoner
Blinker én gang
Blinker raskt
Døren eller vinduet er åpent og senderen sender
et signal til kontrollpanelet.
Varsel om lite strøm: batteriet må skiftes ut.
Standarder
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier
inneholder materialer, komponenter og stoer
som kan være farlige for helse og miljøet, hvis
avfallet (kasserte elektriske og elektroniske
produkter og batterier) ikke håndteres riktig.
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er
merket med en søppelbøtte med kryss over, se
nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og
elektronisk utstyr og batterier ikke kastes
sammen med annet husholdningsavfall, men skal
avhendes separat.
Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine
brukte batterier til korrekt avfallsordning.
denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert
i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.
MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER
ELECTRONICS A/S
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denverelectronics
Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor
elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan
enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og
andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte
fra husholdningene. Mer informasjon er
tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.
-
DE
Packungsinhalt
1 x Tür-/Fensterkontakt
1 x Bedienungsanleitung
Transmitter
Magnet
Önen Sie das Gehäuse und entfernen Sie den
Aktivierungsstreifen der Batterie.
Montieren Sie den Sensor an der Tür und den
Magneten am Türrahmen.
Installation
-
-
-
-
-
Detektor im Alarmsystem registrieren
Achten Sie darauf, dass sich der Magnet
oberhalb des Senders bendet.
Bringen Sie den Magnet max. 1cm entfernt vom
Sender an und xieren Sie sowohl Sender als
auch Magnet mit doppelseitigem Klebeband
oder Schrauben.
Vermeiden Sie die Montage des Sensors in
Bereichen mit viel Metall oder elektrischen
Leitungen, wie einem Heizraum oder
Hauswirtschaftsraum.
Schalten Sie am Bedienfeld den Verbindungsmo-
dus ein. Trennen Sie den Magnet des Detektors
von dessen Transmitter. Das Bedienfeld erzeugt
einen Piepton: der Detektor ist registriert. Falls
zwei Pieptöne zu hören sind, ist der Detektor
bereits verbunden.
Um zu überprüfen, ob die Registrierung
abgeschlossen ist, aktivieren Sie das System und
trennen Sie den Magneten vom Sender, indem
Sie eine entsprechende Tür oder ein Fenster
önen. Wenn die Sirene ertönt, war die
Registrierung erfolgreich.
PCB-Layout
LED-Betriebsanzeige
Überbrückungen für
Zoneneinrichtung
Sabotageschalter

Infrarotsensor: Erfasst Infrarotstrahlen durch
menschliche Körperbewegungen. Berühren Sie
nicht die Oberäche. Halten Sie die Oberäche
sauber.
Sabotageschalter: Wenn das Alarmsystem
aktiviert ist, löst der Sabotageschalter bei
geönetem Gehäuse den Alarm aus.
Überbrückungen für Zoneneinrichtung: Die
Überbrückungen ermöglichen Ihnen, den
Detektor einer bestimmten Zone zuzuweisen.
Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung
Ihres Alarmsystems über die Einrichtung von
Zonen.
Technische Daten
Spannungsversorgung:
DC 12V (A23 12V
Batterie x1)
Statische Spannung:
30 uA
Alarmsspannung:
40 mA
Übertragungsdistanz:
80 m (in oenem
Gelände)
Radiofrequenz:
433MHz (±75KHz)
Gehäusematerial:
ABS-Kunststo
Einsatzbedingungen:
Temperatur: -10°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:
80% (nicht
kondensierend)
Abmessungen Transmitter:
60 x 43 x 18 mm
Abmessungen Magnet:
19 x 43 x 18 mm
LED-Anzeigen
Blinkt einmal
Blinkt schnell
Die Tür oder das Fenster sind geönet und der
Transmitter sendet ein Signal an das Bedienfeld.
Schwachstromanzeige: Batterien müssen
ausgetauscht werden.
Normen
Elektrische und elektronische Geräte sowie
Batterien enthalten Materialien, Komponenten
und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt
schädlich sein können, sofern die Abfallmaterial-
ien (entsorgte elektrische und elektronische
Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt
gehandhabt werden.
Elektrische und elektronische Geräte sowie
Batterien sind mit der durchgestrichenen
Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich
gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass
elektrische und elektronische Altgeräte sowie
Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden dürfen, sie müssen separat entsorgt
werden.
Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre
erschöpften Batterien bei den entsprechenden
Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen
Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der
Gesetzgebung recycelt werden und keine
Umweltschäden anrichten.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE
DENVER ELECTRONICS A/S
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
facebook.com/denverelectronics
Städte und Gemeinden haben Sammelstellen
eingerichtet, an denen elektrische und
elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei
zum Recycling abgegeben werden können,
alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere
Informationen erhalten Sie bei der Umweltbe-
hörde Ihrer Gemeinde.
FR
Contenu du coret
1 x contact de porte ou de fenêtre
1 x Guide d'utilisation
Emetteur
Aimant
Ouvrez le boîtier et retirez la languette
d'activation de la batterie.
Installez le capteur sur la porte et l'aimant sur le
cadre de la porte.
Installation
-
-
-
-
-
Enregistrement du détecteur dans le système
d'alarme
Assurez-vous que l'aimant est placé bien en face
de l'émetteur.
Installez l'aimant à 1cm max. de l'émetteur et
xez l'émetteur et l'aimant avec du ruban
adhésif double-face ou des vis.
Évitez d'installer le capteur dans des zones il a
beaucoup d’objets en métal ou de câbles
électriques, telles qu’une chauerie d'immeuble ou
un local d'entretien.
Accédez au mode Connexion sur le panneau de
commande. Séparer l'aimant du détecteur de son
émetteur. Le panneau de contrôle bipe une fois : le
détecteur est enregistré. Si vous entendez deux
bips, le détecteur est déjà connecté.
Pour vérier si l'enregistrement est terminé,
armez le système et séparez l'aimant de
l'émetteur en ouvrant la porte ou la fenêtre sur
laquelle il est installé. Si la sirène se déclenche,
l'enregistrement est réussi.
Présentation de la carte de
circuit imprimé

Cavaliers pour la

Interrupteur de sécurité
Pile 12 V A23
Capteur infrarouge : Détecte les rayons
infrarouges dégagés par les mouvements du
corps humain. Ne touchez pas la surface. Veillez à
ce que la surface reste propre.
Interrupteur de sécurité : Lorsque le système
d'alarme est armé, l'interrupteur de sécurité
déclenche l'alarme dès que le boîtier est ouvert.
Cavaliers pour la conguration des zones : Les
cavaliers vous permettent d'aecter le détecteur à
une zone spécique. Pour plus d'informations sur
la conguration des zones, reportez-vous au
guide d'utilisation de votre système d'alarme.
Spécications
Alimentation:
12 VDC (1 pile A23
12V)
Courant statique:
30 uA
Courant d'alarme :
40 mA
Distance de transmission
80 m (dans une
zone dégagée)
Radiofréquence:
433MHz (±75KHz)
Matériau du boîtier:
plastique ABS
Conditions d'utilisation:
Température: -10°C ~ +55°C
Humidité relative: 80%
(sans condensation)
Dimensions de l'émetteur :
60 x 43 x 18 mm
Dimensions de l'aimant :
19 x 43 x 18 mm
Témoins
Clignote une fois
Clignote rapidement
La porte ou la fenêtre est ouverte, et l'émetteur
envoie un signal au panneau de contrôle.
Indication de puissance faible : les piles doivent
être remplacées.
Normes
Les appareils électriques et électroniques et les
batteries contiennent des matériaux, composants
et substances qui peuvent nuire à votre santé et à
l'environnement si ces déchets ne sont pas traités
de façon appropriée.
Les appareils électriques et électroniques et les
batteries sont marqués par le symbole de
poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir
ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils
électriques et électroniques et les batteries
doivent être collectés et jetés séparément des
ordures ménagères.
En tant qu'utilisateur nal, il est important que
vous jetiez les batteries usagées dans des centres
de collecte appropriés. En mettant en rebus les
batteries pour être recyclées conformément à la
règlementation vous contribuez à préserver
l’environnement.
TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/denverelectronics
Dans toutes les villes existent des points de
collecte les appareils électriques et
électroniques et les batteries peuvent y être
déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez
obtenir des informations supplémentaires auprès
des autoris locales de la ville.
FI
Pakkauksen sisältö
1 x ovi-/ikkunakontakti
1 x käyttöohje
Lähetin
Magneetti
Avaa kotelo ja poista pariston aktivointiliuska.
Kiinnitä anturi oveen ja magneetti oven karmiin.
Asennus
-
-
-
-
-
Tunnistimen rekisteröinti hälytysjärjestelmään
Varmista, että magneetti sijoitetaan lähettimen
yläpuolelle.
Kiinnitä magneetti enintään 1cm etäisyydelle
lähettimestä ja kiinnitä lähetin ja magneetti
paikoilleen kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla.
Vältä kiinnittämästä anturia alueille, joissa on suuria
määriä metallia tai sähköjohtoja, kuten
lämpökeskus tai kodinhoitohuone.
Siirry ohjauspaneelissa yhteystilaan. Irrota
tunnistimen magneetti sen lähettimestä.
Ohjauspaneeli piippaa kerran: tunnistin on
rekisteröity. Jos kuulet kaksi piippausta, tunnistin
on jo yhdistetty.
Tarkista rekisteröinnin valmius aktivoimalla
järjestelmä ja erottamalla magneetti uudestaan
lähettimestä avaamalla ovi tai ikkuna, johon se on
asennettu. Jos sireeni antaa hälytyksen,
rekisteröinti on onnistunut.
Piirilevyn rakenne
LED-toimintamerkkivalo


arten

A23 12 V paristo
Infrapuna-anturi: Tunnistaa ihmisen kehon
liikkeen synnyttämät infrapunasäteet. Älä koske
pintaa. Pidä pinta puhtaana.
Peukalointikytkin: Kun hälytysjärjestelmä on
aktivoitu, peukalointikytkin laukaisee hälytyksen,
jos kuori avataan.
Jumpperikytkimet vyöhykkeen asetusta
varten: Jumpperikytkimien avulla voit määrittää
tunnistimen tietylle vyöhykkeelle. Katso lisätietoja
vyöhykkeen asettamisesta hälytysjärjestelmän
käyttöohjeesta.
Tekniset tiedot
Virtalähde:
DC 12 V (A23 12 V:n
paristo x 1)
Staattinen virta:
30 uA
Hälytysvirta:
40 mA
Kantoalue
80 m (avoimella
alueella)
Radiotaajuus:
433MHz (±75KHz)
Kotelon materiaali:
ABS-muovi
Käyttöolosuhteet:
Lämpötila: -10°C ~ +55°C
Suhteellinen
ilmankosteus: 80 %
(ei-kondensoiva)
Lähettimen mitat:
60 x 43 x 18 mm
Magneetin mitat:
19 x 43 x 18 mm
LED-merkkivalot
Vilkkuu kerran
Vilkkuu nopeasti
Ovi tai ikkuna on auki ja lähetin lähettää signaalin
ohjauspaneeliin.
Virran loppumisen merkki: paristot tulee vaihtaa.
Standardit
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä
käytettävät paristot sisältävät materiaaleja,
komponentteja ja aineita, jotka voivat olla
vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos
jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä
asianmukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on
merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla.
Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitte-
ita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen
mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.
On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt
paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit
varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan
eivätkä ne vahingoita ympäristöä.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS:
DENVER ELECTRONICS A/S
Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark
facebook.com/denverelectronics
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspiste-
itä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet se paristot voi
viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä
suoraan kotoa. Litietoja saat kuntasi teknisel
osastolta.
HR
Sadržaj pakiranja
1 x kontakt za vrata/prozor
1 x Korisnički priručnik
Odašiljač
Magnet
Otvorite kućište i uklonite vrpcu za aktivaciju
baterija.
Postavite senzor na vrata a magnet na okvir vrata.
Ugradnja
-
-
-
-
-
Registracija senzora unutar alarmnog sustava
Provjerite je li magnet postavljen iznad
odašiljača.
Postavite magnet najviše na 1cm udaljenosti od
odašiljača te pričvrstite odašiljač i magnet
dvostranom ljepljivom vrpcom ili vijcima.
Izbjegavajte postavljanje senzora na mjesta s
velikim količinama metala ili električnih vodova kao
što su peć ili ostava.
Uđite u način rada Povezivanja na kontrolnoj ploči.
Odvojite magnet od detektora ili odgovarajućeg
odašiljača. Kontrolna ploča oglašava jedan zvučni
signal: detektor je registriran. Ako začujete dva
zvučna signala, senzor je već bio spojen.
Kako biste provjerili uspješnost registracije,
aktivirajte sustav te zatim ponovo odvojite
magnet od odašiljača otvaranjem vrata ili prozora
na koje je detektor ugrađen. Ako se oglasi sirena,
registracija je uspješno obavljena.
Raspored tiskane pločice
LED indikator rada

zone



Infracrveni senzor: Detektira infracrvene zrake
koje emitira gibanje ljudskog tijela. Ne dodirujte
površinu. Držite površinu čistom.
Prekidač za zaštitu od neovlaštenog
mijenjanja: Kada je alarmni sustav aktiviran,
prekidač za zaštitu od neovlaštenog mijenjanja
će uključiti alarm ako se otvori kućište.
Premosnici za postavljanje zone: Premosnicima
možete senzor dodijeliti određenoj zoni. Za
dodatne informacije o postavljanju zona
pogledajte korisnički priručnik alarmnog sustava.
Tehnički podatci
Napajanje:
DC 12V (A23 12V
baterija x1)
Statična struja:
30 µA
Alarmna struja:
40 mA
Udaljenost odašiljanja
80 m (u otvorenom
prostoru)
Radijska frekvencija:
433MHz (±75KHz)
Materijal kućišta:
ABS plastika
Radni uvjeti:
Temperatura: -10°C ~ +55°C
Relativna vlažnost:
80% (bez kondenzacije)
Dimenzije odašiljača:
60 x 43 x 18 mm
Dimenzije magneta:
19 x 43 x 18 mm
LED oznake
Jedan treptaj
Ubrzano treperenje
Vrata su otvorena te prijenosnik šalje signal
kontrolnoj ploči.
Indikacija niskog napona: potrebno je zamijeniti
baterije.
Norme
Električna i elektronička oprema i priložene
baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji
mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se
otpadni materijal (odbačena električna i
elektronička oprema i baterije) ne odlože na
propisani način.
Električna i elektronička oprema i baterije su
označene simbolom prekrižene kante za smeće.
Ovaj simbol označava da se električka i elektronič-
ka oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s
ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati
zasebno.
Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene
baterije odnesete u predviđeno i označeno
postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje
baterija u sukladnosti sa zakonom i nećete nanijeti
štetu okolišu.
SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA
DENVER ELECTRONICS A/S
Uvoznik:
TEHNOCENTAR D.O.O.
Prilaz Ivana Visina 7
10020 Zagreb
Hrvatska
facebook.com/denverelectronics
Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se
električna i elektronička oprema te baterije mogu
besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva.
Dodatne informacije su dostupne u tehničkom
odjeljenju veg grada.
IT
Contenuto della
confezione
1 x Contatto porta/nestra
1 x manuale dell'utente
Trasmettitore
Magnete
Aprire il contenitore e rimuovere la striscia di
protezione della batteria.
Montare il sensore sulla porta e il magnete sul
telaio della porta.
Installazione
-
-
-
-
-
Registrare il rilevatore nel sistema di allarme
Assicurarsi che il magnete sia posizionato sopra
il trasmettitore.
Montare il magnete a una distanza massima di
1cm dal trasmettitore; ssare trasmettitore e
magnete con nastro biadesivo o viti.
Evitare di montare il sensore in zone in cui siano
presenti grandi quantità di metallo o cavi elettrici,
come ad esempio centrali termiche o locali tecnici.
Passare alla modalità Connessione nel pannello di
controllo. Separare il magnete del rilevatore dal
suo trasmettitore. Il pannello di controllo emette
un segnale acustico: il rilevatore è stato registrato.
Se si sentono due bip ciò indica che il rilevatore è
già stato connesso.
Per vericare se la registrazione è stata completa-
ta, inserire il sistema e separare nuovamente il
magnete dal trasmettitore aprendo la porta o la
nestra su cui è installato. Se la sirena suona, la
registrazione è riuscita.
Disposizione sulla scheda
Indicatore LED di
funzionamento

delle zone


Sensore a infrarossi: Rileva i raggi infrarossi
generati dal movimento del corpo umano. Non
toccare la supercie. Mantenere la supercie
pulita.
Interruttore antimanomissione: Quando il
sistema di allarme è inserito, l'interruttore
antimanomissione farà scattare l'allarme se
l'unità viene aperta.
Cavi per la congurazione delle zone: I cavi
permettono di assegnare il rilevatore a una
specica zona. Fare riferimento al manuale utente
del sistema di allarme per maggiori informazioni
sulla congurazione delle zone.
Speciche
Alimentazione elettrica:
DC 12V (1 batteria
A23 12V)
Corrente statica:
30 uA
Corrente allarme:
40 mA
Distanza di trasmissione
80 m (in campo
aperto)
Radio-Frequenza:
433MHz (±75KHz)
Materiale contenitore:
Plastica ABS
Condizioni operative:
Temperatura: -10°C ~ +55°C
Umidità relativa: 80%
(senza condensa)
Dimensioni trasmettitore:
60 x 43 x 18 mm
Dimensioni magnete:
19 x 43 x 18 mm
Indicazioni LED
Lampeggio singolo
Lampeggio rapido
La porta o nestra è aperta e il trasmettitore invia
un segnale al pannello di controllo.
Indicazione di alimentazione bassa: le batterie
devono essere sostituite.
Norme
L’attrezzatura elettrica e elettronica incluse le
batterie contengono materiali, componenti e
sostanze che possono essere dannose per la
salute e l’ambiente se il materiale di scarto
(attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e
batterie) non è gestito correttamente.
L’attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie
sono segnate con una croce sul simbolo del
cestino, visto sotto. Questo simbolo signica che
l’attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie
non dovrebbero essere eliminate con altri riuti
domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.
E’ importante che inviate le batterie usate alle
strutture appropriate e indicate. In questo modo
vi accertate che le batterie siano riciclate secondo
la legislatura e non danneggiano l’ambiente.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
facebook.com/denverelectronics
Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove
l’attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie
possono essere inviate senza spese alle stazioni di
riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa.
Informazioni aggiuntive sono disponibili al
dipartimento tecnico della città.
DA
Indholdet i æsken
1 x Dør-/vindueskontakt
1 x Betjeningsvejledning
Sender
Magnet
Åbn huset og tag strippen ud, batteriet
aktiveres.
Sæt sensoren døren og magneten
dørkarmen.
Opsætning
-
-
-
-
-
Registrér detektoren i alarmsystemet
Sørg for at placere magneten over senderen.
Placér magneten højst 1 cm fra senderen og sæt
både sender og magnet fast med
dobbeltklæbende tape eller skruer.
Undlad at placere sensoren steder, hvor der
ndes store mængder metal eller elkabler, som
f.eks. et fyrrum eller bryggers.
Slå tilslutningstilstand til i kontrolpanelet. Skil
magneten kontakten fra dens sender.
Kontrolpanelet afgiver ét bip: Detektoren er
registreret. Hvis du hører to bip, har detektoren
allerede forbindelse.
Tjek, om registreringen er færdiggjort, ved at slå
alarmsystemet til og skille magneten fra senderen
igen ved at åbne døren eller vinduet, som den er
monteret på. Hvis sirenen lyder, er registreringen
gennemført korrekt.
Knapper og kontroller




Infrarød sensor: Registrerer de infrarøde stråler,
der udgår fra et menneskelegeme i bevægelse.
Berør ikke overaden. Hold overaden ren.
Sabotagekontakt: Når alarmsystemet er slået
til, vil sabotagekontakten udløse alarmen, hvis
huset åbnes.
Jumpere til zoneopsætning: Jumperne gør det
muligt at fastsætte en speciel zone for detektoren.
Se i betjeningvejledningen til dit alarmsystem for
yderligere oplysninger om opsætning af zoner.
Specikationer
Strømforsyning:
12 V DC (A23
12V-batteri x 1)
Statisk strøm:
30 uA
Alarmstrøm:
40 mA
Senderækkevidde:
80 m (i åbent
område)
Radiofrekvens:
433MHz (±75KHz)
Hus:
ABS-plastik
Driftsbetingelser:
Temperatur: -10°C - +55°C
Relativ luftfugtighed:
80 % (ingen kondens)
Senderens mål:
60 x 43 x 18 mm
Magnetens mål:
19 x 43 x 18 mm
LED-indikatorer
Blinker én gang
Blinker hurtigt
Døren eller vinduet er åbent, og senderen sender
signaler til kontrolpanelet.
Lavt batteriniveau: Batteriet skal udskiftes.
Standarder
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende
batterier indeholder materialer, komponenter og
stoer, der kan være skadelige for menneskers
sundhed og for miljøet, hvis aaldet (kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke
håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er
mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og
elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaes
sammen med usorteret husholdningsaald, men
skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du aeverer dine
udtjente batterier til de ordninger, der er
etablerede. denne måde er du med til at sikre,
at batterierne genanvendes i overensstemmelse
med lovgivningen og ikke unødigt belaster
miljøet.
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denverelectronics
Alle kommuner har etableret indsamlingsord-
ninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr samt bærbare batterier gratis kan a everes
af borgerne genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra
husholdningerne. Nærmere information kan fås
hos kommunens tekniske forvaltning.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Denver ASA-60 Manual de usuario

Tipo
Manual de usuario