BRAVILOR BONAMAT Esprecious 11L Guía de inicio rápido

Categoría
Espumadores de leche
Tipo
Guía de inicio rápido

Este manual también es adecuado para

Original document by manufacturer
700.403.869B
Quick start guide
Guide d’installation rapide
Schnell−Start−Anleitung
Snelstart gids
Snabbguide
Hurtigguide
Hurtig startguide
Guía de inicio rápido
Guia de início rápido
Guida introduttiva
Stručná úvodní příručka
Skrócona instrukcja instalacji
Краткое руководство по
эксплуатации
Hızlı başlangıç kılavuzu
クイックスタートガイド
빠른 시작 가이드
快速安装指南
2
c
b
a
c
b
a
1
4 5
6 7
3
700.403.869B.indd 1700.403.869B.indd 1 17-1-2020 09:23:2117-1-2020 09:23:21
Original document by manufacturer
700.403.869B
Snabbguide
“Mjölkmodulen” fungerar endast med Esprecious 2.5 eller senare!
1. Packa upp maskinen och se om den är skadad.
I kylen nns ett antal tillbehör:
Nycklar för kylskåpsdörr Handtag (för att öppna avloppsventilen)
Anslutningsslang Termometer
Renegite Säkerhetshäftet
Rinza rengöringstabletter Dekalblad
Mätkopp
2. Läs säkerhetshäftet (700.403.347)
3. Installera Esprecious monteringsplatta och anslutningsdel för droppbrickan
(se instruktioner)
4. Anslut till samma vattenlter som Esprecious eller direkt till
vattenförsörjningen via medföljande slang
5. Öppna vattentillförselnKontrollera vattenförsörjningen.
6. Fäst termometern inuti kylskåpsdörren (g 1)
7. Fäst dekalerna med ditt språk över den engelska dekalen
8. Stäng av Esprecious
9. Öppna pumpens dörr (g 2)
10. Lossa skruven tills pumphuvudet är låst upp (g. 3)
11. Öppna pumphuvudet, placera den nya slangen i kopplingen och
pumpen (g. 4)
12. Stäng pumphuvudet och lås det med skruven (g. 5)
13. Stäng pumpens dörr med nyckeln
14. Dra rörens och kommunikationskabeln genom Esprecious
rörledning (g 6a)
15. Skruva fast skummaren på Esprecious (g 6b)
16. Koppla in kommunikationskabeln i Esprecious (g 6c)
17. Anslut mjölkröret till skummaren och dryckesutloppet (g 7)
A. Kaffe
B. Mjölk
C. Snabbdryck
18. Sätt i kontakten i eluttaget (jordat!)
19. Sätt på “Mjölkmodulen” med på/av-brytaren.
20. Starta Esprecious (igen) och följ installationsstegen på skärmen
SE
Hurtigguide
“Melkemodulen” fungerer bare med Esprecious 2.5 eller høyere!
1. Pakk ut maskinen og sjekk den for skader.
I kjøleren nnes det diverse tilbehør:
Nøkler til kjølerdøren Håndtak (for å åpne tømmeventilen)
Tilkoblingsslange Termometer
Renegite Sikkerhetshefte
Rinza rensetabletter Ark med etiketter
Målekopp
2. Les gjennom sikkerhetsheftet (700.403.347)
3. Monter festeplaten og koblingsstykket for dryppskålavløpet på Esprecious
(se bruksanvisningen)
4. Koble til samme vannlter som Esprecious, eller til vanntilførselen med den
medfølgende slangen
5. Åpne vannforsyningen
6. Fest termometeret på innsiden av kjølerdøren (g. 1)
7. Sett etikett med ønsket språket over den engelske etiketten
8. Slå av Esprecious
9. Åpne døren på pumpen (g. 2)
10. Løsne skruen til pumpehodet er låst opp (g. 3)
11. Åpne pumpehodet, sett den nye slangen inn i slangefestet og
pumpen (g. 4)
12. Lukk pumpehodet og fest det med skruen (g. 5)
13. Lukk døren på pumpen med nøkkelen.
14. Legg rørene og signalkabelen gjennom kanalen (g. 6a) på Esprecious
15. Skru skummeenheten på Esprecious (g. 6b)
16. Koble signalkabelen til Esprecious (g. 6c)
17. Koble melkeslangen til skummeenheten og drikkeutløpet (g. 7)
A. Kaffe
B. Melk
C. Hurtigdrikk
18. Sett støpslet i en stikkontakt (må være jordet!)
19. Slå på “Melkemodulen” med strømbryteren
20. Start Esprecious (igjen) og følg installasjonsveiledningen i displayet
NO ES
Guía de inicio rápido
¡El “Módulo de leche” solo funciona con el Esprecious 2.5 o superior!
1. Desembale la máquina y compruebe que no haya daños.
En el frigoríco hay una serie de accesorios:
Llaves del refrigerador Asa (para abrir la válvula de drenaje)
Manguito de conexión Termómetro
Renegite Manual de seguridad
Pastillas de limpieza Rinza Hojas de adhesivos
Vaso medidor
2. Lea el manual de seguridad (700.403.347)
3. Instale la placa de montaje y la pieza de conexión del drenaje de la
bandeja de goteo del Esprecious (consulte las instrucciones)
4. Conecte al mismo ltro de agua que el Esprecious o a la red de agua
utilizando el manguito suministrado
5. Abra el suministro de agua
6. Fije el termómetro en el interior de la puerta del refrigerador (g. 1)
7. Coloque los adhesivos con su idioma sobre el adhesivo en inglés
8. Apague el Esprecious
9. Abra la puerta de la bomba (g. 2)
10. Aoje el tornillo hasta que la cabeza de la bomba se desbloquee (g. 3)
11. Abra el cabezal de la bomba, inserte la nueva manguera en el accesorio
de la manguera y la bomba (g. 4)
12. Cierre el cabezal de la bomba y asegúrelo con el tornillo (g. 5)
13. Cierre la puerta de la bomba con la llave
14. Pase los tubos y el cable de comunicación por el conducto (g. 6a) del
Esprecious
15. Enrosque el espumador en el Esprecious (g. 6b)
16. Enchufe el cable de comunicación en el Esprecious (g. 6c)
17. Conecte el tubo de leche al espumador y la salida de bebida (g. 7)
A. Café
B. Leche
C. Instantáneo
18. Inserte el enchufe en el tomacorriente (con tierra).
19. Encienda el “Módulo de leche” con el interruptor de encendido/
apagado.
20. Inicie el Esprecious (de nuevo) y siga el procedimiento de instalación en la
pantalla
DK
Hurtig startguide
“Mælkemodulet” fungerer kun med Esprecious 2.5 eller højere!
1. Pak maskinen ud, og kontroller maskinen for eventuelle skader.
Følgende tilbehør ndes i kølerummet:
Nøgler til kølerumsdør Håndtag (til åbning af aftapningsventilen)
Tilslutningsslange Termometer
Renegite Sikkerhedsinstruktioner
Rinza rengøringstabletter Selvklæbende mærkater
Målekop
2. Læs sikkerhedshæftet (700.403.347)
3. Installér monteringspladen og tilslutningsstykket til spildbakkens aøb på
Esprecious (se instruktionerne)
4. Tilslut til samme vandlter som Esprecious eller til vandforsyningen med
den medfølgende slange
5. Åbn for vandforsyningen.
6. Fastgør termometeret i døren til kølerummet (g. 1)
7. Fastgør klæbemærkaterne i dit sprog over de engelske mærkater
8. Sluk for Esprecious
9. Åbn døren til pumpen (g. 2)
10. Løsn skruen, indtil pumpehovedet er låst op (g. 3)
11. Åbn pumpehovedet, indsæt den nye slange i slangeforbindelsen og
pumpen (g. 4)
12. Luk pumpehovedet, og lås det med skrue (g. 5)
13. Luk døren på pumpen med nøglen
14. Før slangerne og kommunikationskablet ind i
kabelgennemføringen (g. 6a) på Esprecious
15. Skru mælkeskummeren fast i Esprecious (g. 6b)
16. Sæt kommunikationskablet i Esprecious (g. 6c)
17. Tilslut mælkeslangen til mælkeskummeren og drik-udløbet (g. 7)
A. Kaffe
B. Mælk
C. Instant
18. Sæt stikket i stikkontakten (skal have jordforbindelse!)
19. Tænd for “Mælkemodulet” med on/off-kontakten
20. Tænd for Esprecious (igen), og følg installationsproceduren på skærmen
700.403.869B.indd 3700.403.869B.indd 3 17-1-2020 09:23:2217-1-2020 09:23:22

Transcripción de documentos

Quick start guide Guide d’installation rapide Schnell−Start−Anleitung Snelstart gids Snabbguide Hurtigguide Hurtig startguide Guía de inicio rápido Guia de início rápido Guida introduttiva Stručná úvodní příručka Skrócona instrukcja instalacji Краткое руководство по эксплуатации Hızlı başlangıç kılavuzu クイックスタートガイド 빠른 시작 가이드 快速安装指南 2 4 1 3 5 6 7 c a a b Original document by manufacturer 700.403.869B.indd 1 b c 700.403.869B 17-1-2020 09:23:21 SE NO Hurtig startguide Snabbguide “Mjölkmodulen” fungerar endast med Esprecious 2.5 eller senare! 1. Packa upp maskinen och se om den är skadad. I kylen finns ett antal tillbehör: • Nycklar för kylskåpsdörr • Handtag (för att öppna avloppsventilen) • Anslutningsslang • Termometer • Renegite • Säkerhetshäftet • Rinza rengöringstabletter • Dekalblad • Mätkopp 2. Läs säkerhetshäftet (700.403.347) 3. Installera Esprecious monteringsplatta och anslutningsdel för droppbrickan (se instruktioner) 4. Anslut till samma vattenfilter som Esprecious eller direkt till vattenförsörjningen via medföljande slang 5. Öppna vattentillförselnKontrollera vattenförsörjningen. 6. Fäst termometern inuti kylskåpsdörren (fig 1) 7. Fäst dekalerna med ditt språk över den engelska dekalen 8. Stäng av Esprecious 9. Öppna pumpens dörr (fig 2) 10. Lossa skruven tills pumphuvudet är låst upp (fig. 3) 11. Öppna pumphuvudet, placera den nya slangen i kopplingen och pumpen (fig. 4) 12. Stäng pumphuvudet och lås det med skruven (fig. 5) 13. Stäng pumpens dörr med nyckeln 14. Dra rörens och kommunikationskabeln genom Esprecious rörledning (fig 6a) 15. Skruva fast skummaren på Esprecious (fig 6b) 16. Koppla in kommunikationskabeln i Esprecious (fig 6c) 17. Anslut mjölkröret till skummaren och dryckesutloppet (fig 7) A. Kaffe B. Mjölk C. Snabbdryck 18. Sätt i kontakten i eluttaget (jordat!) 19. Sätt på “Mjölkmodulen” med på/av-brytaren. 20. Starta Esprecious (igen) och följ installationsstegen på skärmen “Mælkemodulet” fungerer kun med Esprecious 2.5 eller højere! 1. Pak maskinen ud, og kontroller maskinen for eventuelle skader. Følgende tilbehør findes i kølerummet: • Nøgler til kølerumsdør • Håndtag (til åbning af aftapningsventilen) • Tilslutningsslange • Termometer • Renegite • Sikkerhedsinstruktioner • Rinza rengøringstabletter • Selvklæbende mærkater • Målekop 2. Læs sikkerhedshæftet (700.403.347) 3. Installér monteringspladen og tilslutningsstykket til spildbakkens afløb på Esprecious (se instruktionerne) 4. Tilslut til samme vandfilter som Esprecious eller til vandforsyningen med den medfølgende slange 5. Åbn for vandforsyningen. 6. Fastgør termometeret i døren til kølerummet (fig. 1) 7. Fastgør klæbemærkaterne i dit sprog over de engelske mærkater 8. Sluk for Esprecious 9. Åbn døren til pumpen (fig. 2) 10. Løsn skruen, indtil pumpehovedet er låst op (fig. 3) 11. Åbn pumpehovedet, indsæt den nye slange i slangeforbindelsen og pumpen (fig. 4) 12. Luk pumpehovedet, og lås det med skrue (fig. 5) 13. Luk døren på pumpen med nøglen 14. Før slangerne og kommunikationskablet ind i kabelgennemføringen (fig. 6a) på Esprecious 15. Skru mælkeskummeren fast i Esprecious (fig. 6b) 16. Sæt kommunikationskablet i Esprecious (fig. 6c) 17. Tilslut mælkeslangen til mælkeskummeren og drik-udløbet (fig. 7) A. Kaffe B. Mælk C. Instant 18. Sæt stikket i stikkontakten (skal have jordforbindelse!) 19. Tænd for “Mælkemodulet” med on/off-kontakten 20. Tænd for Esprecious (igen), og følg installationsproceduren på skærmen Hurtigguide Guía de inicio rápido “Melkemodulen” fungerer bare med Esprecious 2.5 eller høyere! 1. Pakk ut maskinen og sjekk den for skader. I kjøleren finnes det diverse tilbehør: • Nøkler til kjølerdøren • Håndtak (for å åpne tømmeventilen) • Tilkoblingsslange • Termometer • Renegite • Sikkerhetshefte • Rinza rensetabletter • Ark med etiketter • Målekopp 2. Les gjennom sikkerhetsheftet (700.403.347) 3. Monter festeplaten og koblingsstykket for dryppskålavløpet på Esprecious (se bruksanvisningen) 4. Koble til samme vannfilter som Esprecious, eller til vanntilførselen med den medfølgende slangen 5. Åpne vannforsyningen 6. Fest termometeret på innsiden av kjølerdøren (fig. 1) 7. Sett etikett med ønsket språket over den engelske etiketten 8. Slå av Esprecious 9. Åpne døren på pumpen (fig. 2) 10. Løsne skruen til pumpehodet er låst opp (fig. 3) 11. Åpne pumpehodet, sett den nye slangen inn i slangefestet og pumpen (fig. 4) 12. Lukk pumpehodet og fest det med skruen (fig. 5) 13. Lukk døren på pumpen med nøkkelen. 14. Legg rørene og signalkabelen gjennom kanalen (fig. 6a) på Esprecious 15. Skru skummeenheten på Esprecious (fig. 6b) 16. Koble signalkabelen til Esprecious (fig. 6c) 17. Koble melkeslangen til skummeenheten og drikkeutløpet (fig. 7) A. Kaffe B. Melk C. Hurtigdrikk 18. Sett støpslet i en stikkontakt (må være jordet!) 19. Slå på “Melkemodulen” med strømbryteren 20. Start Esprecious (igjen) og følg installasjonsveiledningen i displayet ¡El “Módulo de leche” solo funciona con el Esprecious 2.5 o superior! 1. Desembale la máquina y compruebe que no haya daños. En el frigorífico hay una serie de accesorios: • Llaves del refrigerador • Asa (para abrir la válvula de drenaje) • Manguito de conexión • Termómetro • Renegite • Manual de seguridad • Pastillas de limpieza Rinza • Hojas de adhesivos • Vaso medidor 2. Lea el manual de seguridad (700.403.347) 3. Instale la placa de montaje y la pieza de conexión del drenaje de la bandeja de goteo del Esprecious (consulte las instrucciones) 4. Conecte al mismo filtro de agua que el Esprecious o a la red de agua utilizando el manguito suministrado 5. Abra el suministro de agua 6. Fije el termómetro en el interior de la puerta del refrigerador (fig. 1) 7. Coloque los adhesivos con su idioma sobre el adhesivo en inglés 8. Apague el Esprecious 9. Abra la puerta de la bomba (fig. 2) 10. Afloje el tornillo hasta que la cabeza de la bomba se desbloquee (fig. 3) 11. Abra el cabezal de la bomba, inserte la nueva manguera en el accesorio de la manguera y la bomba (fig. 4) 12. Cierre el cabezal de la bomba y asegúrelo con el tornillo (fig. 5) 13. Cierre la puerta de la bomba con la llave 14. Pase los tubos y el cable de comunicación por el conducto (fig. 6a) del Esprecious 15. Enrosque el espumador en el Esprecious (fig. 6b) 16. Enchufe el cable de comunicación en el Esprecious (fig. 6c) 17. Conecte el tubo de leche al espumador y la salida de bebida (fig. 7) A. Café B. Leche C. Instantáneo 18. Inserte el enchufe en el tomacorriente (con tierra). 19. Encienda el “Módulo de leche” con el interruptor de encendido/ apagado. 20. Inicie el Esprecious (de nuevo) y siga el procedimiento de instalación en la pantalla Original document by manufacturer 700.403.869B.indd 3 DK ES 700.403.869B 17-1-2020 09:23:22
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

BRAVILOR BONAMAT Esprecious 11L Guía de inicio rápido

Categoría
Espumadores de leche
Tipo
Guía de inicio rápido
Este manual también es adecuado para