Dometic CoolFun CR18 Instrucciones de operación

Categoría
Cajas frescas
Tipo
Instrucciones de operación

Este manual también es adecuado para

3
Índice
Instrucciones de uso. . . . . . . . 5
Funcionamiento . . . . . . . . . . . 7
Ventilación . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mantenimiento y cuidado . . . 11
Garantía/Reparación . . . . . . . 11
Localización de
posibles averias . . . . . . . . . . 13
Características técnicas . . . . 17
Contenuto
Istruzioni per l’uso. . . . . . . . . . 5
Condizioni d’impiego . . . . . . . 7
Ventilazione. . . . . . . . . . . . . . . 9
Manutenzione e cura. . . . . . . 11
Garanzia/Manutenzione. . . . . 11
Ricerca di anomalie. . . . . . . . 13
Specifiche tecniche. . . . . . . . 17
Contenu
Notice d’emploi. . . . . . . . . . . . 5
Fonctionnement . . . . . . . . . . . 7
Ventilation. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Entretien et soin . . . . . . . . . . 11
Garantie/Réparation . . . . . . . 11
Dépannage . . . . . . . . . . . . . . 13
Caractéristiques techniques. . 17
Contents
Instruction for use. . . . . . . . . . 5
Operating states . . . . . . . . . . . 7
Ventilation. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Maintenance and care. . . . . . 11
Warranty/Repair . . . . . . . . . . 11
Troubleshooting . . . . . . . . . . 13
Technical data. . . . . . . . . . . . 17
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . 5
Användningsområden . . . . . . . 7
Ventilation. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Garanti/Reparation . . . . . . . . 11
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . 13
Tekniska data . . . . . . . . . . . . 17
Inholdsfortegnelse
Betjeningsanvisning . . . . . . . . 5
Driftsforhold . . . . . . . . . . . . . . 7
Ventilation. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . 11
Garanti/Reparation . . . . . . . . 11
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . 13
Tekniske data . . . . . . . . . . . . 17
Innhold
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . 5
Bruksområder . . . . . . . . . . . . . 7
Ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . 11
Garanti/Reparasjoner . . . . . . 11
Feilsøkning . . . . . . . . . . . . . . 13
Tekniske data . . . . . . . . . . . . 17
Sisältö
Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . 5
Toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ilmanvaihto . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . 11
Takuu/Korjaukset . . . . . . . . . 11
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . 13
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . 17
IFEGB
FINNDK S
manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr Seite 3
5
Instrucciones de uso
El cable de conexión (1) de la
nevera se conecta al encendedor
de cigarillos del automóvil, barco,
caravana etc.
También se puede conectar en
el rectificador MOBITRONIC (2),
especial para utilizar la nevera
con corriente alterna ya sea en
casa, en el hotel, en la oficina etc.
¡Atención! No trate de conectar el
cable de conexión directamente
a la red de corriente alterna.
Suitable for camping use. The
appliance shall not be exposed
to rain.
Bruksanvisning
Anslutningskabeln för kylboxen
(1) passar i ett standard
cigarettändaruttag i bil båt
eller husvagn/ husbil.
Den passar också i vår
MOBITRONIC-omvandlare (2)
som gör det möjligt att ansluta
boxen till 220 V nätspänning
för drift hemma, på hotellrummet
eller på kontoret.
Lämplig för camping. Skall ej
utsättes fär regn.
Istruzioni per l’uso
Il cavo di alimentazione (1) del
Vostro box frigorifero è predisposto
per la presa nell’accendisigari
dell’autovettura, della barca o
della roulotte.
Esso è altresí collegabile al nostro
raddrizzatore MOBITRONIC (2)
che ne consente l’impiego con
corrente alternata a casa, in hotel
o in ufficio.
Non collegare mai direttamente il
cavo alla rete elettrica domestica
(corrente alternata)!
Utilizzablile in campeggio.
L’apparecchio non deve essere
esposto alla pioggia.
Notice d’emploi
Le cordon de raccordement (1)
de votre coffre réfrigérant peut se
brancher sur l’allume-cigare de
votre véhicule, sur votre bateau
ou votre camping-car.
Il convient également pour
notre redresseur de courant
MOBITRONIC (2), qui permet
d’utiliser l’appareil à la maison,
à l’hôtel ou au bureau sur secteur
alternatif.
Ne jamais essayer de brancher
le cordon de raccordement
directement sur secteur alternatif!
Convient pour une utilisation en
camping. L’appareil ne sera pas
exposé à la pluie.
Instruction for use
The connecting cable (1) of your
cooling box fits into the cigarette
lighter socket in your car, boat or
caravan.
It also fits into our MOBITRONIC
rectifier (2) which makes it
possible to use the appliance
via the AC network at home,
in the hotel or in the office.
Please never connect the
connecting cable to the AC
network directly!
Suitable for camping use. The
appliance shall not be exposed
to rain.
Betjeningsanvisning
Tilslutningskablet (1) til Deres
køleboks passer i cigartænder-
stikket i Deres bil, båd eller
autocamper.
Ligeledes passer det i vores
MOBITRONIC ensretter (2),
der muliggør drift via veksel-
strøms-nettet hjemme, på
hotel eller på kontoret.
Forsøg aldrig at tilslutte kablet
direkte til vekselstrømsnettet.
Egnet til campingbrug. Apparatet
bør ikke udsættes for regn.
Bruksanvisning
Tilslutningskabelen (1) for
kjøleboksen passer inn i sigarett-
tenner-kontakten i bilen, båten
eller campingvognen.
Den passer også i vår
MOBITRONIC likeretter (2),
som muliggjør drift av apparatet
over veksel-strømnettet i huset,
på hotellet eller på kontoret.
Prøv aldri å tilslutte tilslutnings-
kabelen direkte til vekselstrøm-
nettet!
Beregnet for camping bruk.
Produktet på ikke utsettes for
regn.
Käyttöohjeet
Kylmälaukun mukana tuleva
liitäntäjohto (1) sopii auton
savukkeensytytinkoskettimeen.
Se sopii myös MOBITRONIC
verkkolaitteeseen (2), joka
mahdollistaa verkkovirran käytön
siellä missä sitä on saatavissa.
Älkää koskaan kytkekö laukun
liitäntäjohtoa verkkovirtaan.
Sopii retkeilykäyttöön. Laitetta ei
saa jättää sateeseen.
IEFGB
FIN
SNDK
manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr Seite 5
7
Funcionamiento
Su nevera puede refrigerar o
calentar. El cambio entre
refrigerar y calentar se realiza
por medio del interruptor
deslizante (1).
Refrigerar
Para obtener mejor rendimiento
de su nevera, aconsejamos poner
los víveres y las bebidas previa-
mente refrigerados. Así se
mantienen fríos y continuarán
enfriándose mientras la nevera
esté conectada.
Calentar
La nevera está pensada para
mantener alimentos calientes,
no para calentar alimentos fríos.
Sin embargo esto se puede
conseguir si se deja transcurrir
el tiempo suficiente. Una vez
apagada la nevera, los alimentos
se mantienen calientes durante
varias horas, aunque debe
procurar mantener la tapa
el máximo tiempo cerrada.
Bruksområder
Kjøleboksen kan både varme
og kjøle. Omkobling fra kjøling
til varming skjer ved hjelp av
skyvebryteren (1).
Kjøling
Du oppnår best virkning hvis du
fyller kjøleboksen med mat- og
drikkevarer som er nedkjølt på
forhånd. De forblir da kjølige
og nedkjøles enda mer så lenge
apparatet er slått på.
Varming
Boksen er beregnet til å holde
varme matvarer varme og ikke
til å oppvarme kalde matvarer.
Naturligvis vil den også varme
opp kalde matvarer, men det tar
lang tid. Varme matvarer forblir
varme i flere timer etter at
apparatet er slått av, forutsatt
at lokket er tett lukket.
IEFGB
FIN
SNDK
Operating states
Your cooling box can cool or
heat. The change-over from
cooling to heating takes place
by means of a sliding switch (1).
Cooling
The best effect is achieved when
you fill your cooling box with food
and beverages which are already
refrigerated. They will then stay
cool and even become cooler
still, providing the appliance
remains switched on.
Heating
The box is designed for the
purpose of keeping warm food
warm and not for warming up
cold food. It will of course, also
warm up cold food providing it
is allowed sufficient time to do
so. Hot meals also stay hot for
a number of hours after the
equipment has been switched
off, providing the lid is properly
closed.
Driftsforhold
Deres køleboks kan køle eller
varme. Omskiftning mellem
køle og varme foretages med
en skydekontakt (1).
Køle
Den bedste effekt opnås, når
De fylder Deres køleboks med
mad- og drikkevarer, der allerede
er nedkølet. Disse forbliver da
kolde og køles sågar endnu
længere ned, sålænge De har
boksen tilsluttet.
Varme
Boksen er beregnet til at holde
varme retter varme, og ikke til
opvarmning af kolde retter. De
kan naturligvis også opvarme
kolde retter, såfremt De har
den nødvendige tid til rådighed.
Varme retter forbliver, også efter
boksen er afbrudt, varme, når
dækslet er tæt tillukket.
Användningsområden
Din kylbox kan både värma
och kyla. Omkoppling sker
med omkopplaren (1).
Kyldrift
Den bästa effekten uppnås om
boxen fylls med varor som redan
är nedkylda när de läggs ned.
Varorna kyls ner och håller
sig kylda så länge boxen är
inkopplad.
Värmedrift
Boxen är avsedd för att hålla
värmen på redan uppvärmda
varor, inte för att värma upp kalla
varor. Du kan naturligtvis även
värma upp kalla varor, men det
tar lång tid. Varma matvaror håller
sig varma i minst en timma även
sedan boxen har stängts av
under förutsättning att locket
hålls stängt.
Toiminnot
Laukkunne voi sekä jäähdyttää
että lämmittää. Toiminnon valinta
tapahtuu kytkimellä (1).
Jäähdytys
Laukku toimii parhaiten, kun
se täytetään jo jäähdytetyillä
ruokatavaroilla. Ne pysyvät
kylminä ja jopa jäähtyvät jonkin
verran lisää.
Lämmitys
Laukku on suunniteltu pitämään
lämmin ruoka lämpimänä, ja se
kykenee lämmittämään kylmää
ruokaa vain hitaasti. Eristetyn
rakenteen ansiosta lämmin ruoka
pysyy lämpimänä useita tunteja
myös virran katkaisun jälkeen.
Fonctionnement
Votre coffre réfrigérant peut soit
refroidir, soit chauffer. Le passage
du mode refoirdir au mode
chauffer s'effectue à l'aide de
l'interrupteur à coulisse (1).
Refroidir
Pour obtenir les meilleurs
résultats, placer dans le coffre
réfrigérant des aliments et des
boissons déjà refroidis au
préalable. Ils resteront alors
froids et continueront même à
se refroidir tant que l’appareil
est branché.
Chauffer
Le coffre est étudié pour
maintenir chauds des plats
chauds et non pour réchauffer
des plats froids. Mais s’il dispose
de suffisamment de temps, il peut
bien sûr réchauffer également des
plats froids. Tant que le couvercle
reste hermétiquement fermé, les
plats restent chauds de longues
heures, même après avoir arrêté
l’appareil.
Condizioni d’impiego
Il Vostro box frigorifero può sia
raffreddare che riscaldare.
L’impostazione viene effettuata
attraverso un selettore (1).
Funzionamento in
raffreddamento
Questo box offre un rendimento
ottimale se riempito con
alimentari e bevande preventiva-
mente raffreddati. Essi rimangono
freschi e si raffreddano ulterior-
mente fintanto che il box rimane
acceso.
Funzionamento in
riscaldamento
Questo box è predisposto per
mantenere caldi i cibi e non per
riscaldare quelli freddi. Tuttavia,
se gliene date tempo, può
provvedere anche a quest’ultima
funzione. Se il coperchio è chiuso
bene, i cibi rimangono caldi per
alcune ore anche dopo averlo
spento.
manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr Seite 7
Ventilación
Su nevera al igual que todos los
refrigeradores, debe de estar bien
ventilada, para que pueda disipar
todo el calor que produce; de
otra forma no se puede garantizar
un buen funcionamiento. Para
evitar este problema, procure no
expo-ner directamente la nevera
al sol, nunca tape la ventilación
(1 + 2) y no la ponga en un sitio
cerrado sin entrada de aire
fresco (3).
Ventilazione
Come ogni frigorifero, anche il
Vostro box ha bisogno di una
perfetta ventilazione in grado di
allontanare il calore asportato;
in caso contrario non è garantito
il perfetto funzionamento
dell’apparecchio. Per prevenire
un inconveniente di questo
genere, è bene quindi non tenere
il box frigorifero esposto al sole;
non ostacolarne mai la libera
circolazione dell’aria (1 + 2); non
impiegarlo mai in ambienti chiusi
che non offrano la possibilità di
ricambrio dell’aria (3).
Ventilation
Comme tout réfrigérateur, il est
nécessaire d'assurer une bonne
ventilation de votre coffre
frigorifique afin de permettre
l'évacuation de la chaleur
enlevée; dans le cas contraire,
un fonctionnement parfait de
l'appareil ne peut être garanti.
Pour éviter ce genre de prob-
lèmes, veiller à ne pas exposer
votre coffre réfrigérant directe-
ment au soleil, ne jamais
empêcher la circulation de
l’air (1 + 2), et ne jamais faire
fonctionner l’appareil dans un
espace fermé sans circulation
d’air frais (3).
Ventilation
As is the case with every fridge,
your cooling box must be very
well ventilated so that the heat
which is withdrawn may also be
carried off, otherwise it is not
possible for the equipment to
function properly. In order to
avoid this problem you should
protect your cooling box from
direct sunlight, never interfere
with the current of air (1 + 2)
and never use the appliance in
a closed room without an air
exchanger (3).
Ventilation
Precis som alla kylskåp måste
även din kylbox vara ordentligt
ventilerad, så att värmen som
avges från de produkter som kyls
ned kan ventileras bort. Annars
kan inte utrustningen fungera
ordentligt. För att undvika att
detta problemet uppstår bör Du
skydda boxen mot direkt solsken,
se till att ventilationen alltid har
fritt in och utlopp (1 + 2) och
aldrig placera boxen i små
tillslutna rum utan friskluft-
stillförsel (3).
Ventilation
Som ethvert køleskab skal
Deres køleboks have uhindret
ventilation, således at den
udtrukne varme kan føres bort,
idet en tilstrækkelig effekt ellers
ikke kan ydes. Til imødegåelse
af dette problem, bør De beskytte
boksen mod direkte sollys, aldrig
spærre for luftstrømmen (1 + 2)
og aldrig anvende boksen i
lukkede rum uden frisklufttilførsel
(3).
Ventilasjon
På samme måte som alle
kjøleskap må kjøleboksen være
ordentlig ventilert, slik at varmen
som forsvinner kan føres bort.
Hvis ikke, er det ingen garanti
for at apparatet fungerar som
det skal. For å unngå at dette
problemet oppstår bør du
beskytte kjøleboksen mot direkte
sollys, aldri blokkere luftstrømmen
(1 + 2) og aldri bruke apparatet i
et lukket rom uten tilførsel av frisk
luft (3).
Ilmanvaihto
Kylmälaukun, kuten kaikkien
jääkaappien, on saatava riittävä
ilmanvaihto, jotta lämpö voi siirtyä
pois. Muuten koneisto ei voi
toimia riittävällä teholla. Älkää
siis pitäkö laukkuanne suorassa
auringonpaisteessa alkääkä
koskaan tukkiko ilman kulkureittiä
(1 + 2). Laukkua ei myöskään
saa käyttää suljetussa
tuulettamattomassa tilassa (3).
IFEGB
FINNDK S
9
manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr Seite 9
11
IFEGB
FINNDK S
Entretien et soin
Pour nettoyer le coffre, ne jamais
utiliser de produit nettoyant
agressif ou de solvant. Le mieux
est de le nettoyer avec un chiffon
humide en y ajoutant éventuelle-
ment quelques gouttes de produit
pour la vaisselle. Si le coffre reste
assez longtemps inutilisé, veiller
à bien le sécher auparavant. Il est
également important d’assurer
une bonne aération, pour éviter
la moisissure. Il est donc
recommandé de laisser le
couvercle ouvert lorsque
l’appareil reste longtemps inutilisé.
Garantie/Réparation
Nos conditions de garantie
générales pour les groupes
frigorifiques sont valables. Pour
la réparation résp. le traitement
nous avons besoin des informa-
tions suivantes:
1. Copie de la facture avec la
date d’achat
2. Raison de la réclamation/
déscription de l’erreur.
Maintenance and care
When cleaning the cooling box
please refrain from using a harsh
cleaning agent or solvent. The
best way to clean the box is with
a damp cloth, possibly also using
some washing up liquid. If the
box is not going to be used for a
lenghty period of time it should
be dried beforehand. It is also
important for it to be ventilated
well so as to avoid any period
when the box is not in use.
Warranty/Repair
Repair or replacement are
granted in line with our General
Guarantee Conditions for cooling
appliances. The following
information is needed for the
guarantee procedure or repair
works:
1. Copy of invoice with date of
purchase
2. Reason for complaint/fault
description
Manutenzione e cura
Per la pulizia del Vostro box
frigorifero non impiegare mai
detersivi corrosivi o solventi.
Per una facile ed efficace pulizia
impiegare un panno umido,
utilizzando eventualmente un
po’di detersivo liquido per
stoviglie. In previsione di un
lungo periodo di inattività,
asciugarlo bene. E’ importante
anche assicurarne una buona
aerazione al fine di evitare la
possibile formazione di muffa.
In caso di lunghi periodi di
inattività è bene quindi lasciare
il box aperto.
Garanzia/Manutenzione
La riparazione o la sostituzione
sono in linea con le Condizioni
Generali di Garanzia.
Si prega di fornire sempre le
seguenti informazioni in caso
di garanzia o riparazione:
1. Copia della fattura o scontrino
fiscale con la data di acquisto.
2. Motivo della lamentela/
Descrizione del guasto.
Mantenimiento y cuidado
Para la limpiar la nevera no
emplee, de ninguna manera,
detergentes o disolventes
agresivos. Lo mejor es usar un
trapo mojado con un poco de
detergente limpia vajillas. En
caso de no usar la nevera durante
mucho tiempo, es conveniente
dejarla bien seca con la tapa
abierta para evitar la formación
de moho.
Garantía/Reparación
La reparación o el cambio están
ga-rantizados según nuestras
Condiciones Generales de
Garantía para los equipos de frío.
Para proceder a la reparación en
garantía es necesaria la siguiente
información:
1. Copia de la factura con la
fecha de compra
2. Razón de la demanda/
descripción de la avería
Skötsel
Boxen rengöres lämpligast med
en fuktig trasa och vanligt hand-
diskmedel. Aggressivt rengörings-
medel eller lösningsmedel får
absolut inte användas. Var noga
med att torka ur boxen om den
inte skall användas under en tid,
och se till att den är ren och torr
invändigt. Lämna gärna en
springa öppen så att den
ventileras ur ordentligt så
undviker du dålig lukt.
Garanti/Reparation
Våra allmänna garantibestämmel-
ser gäller för den här boxen.
För reparation under garanti
måste följande underlag bifogas:
1. Kopia på kvitto eller faktura
som visar när och var boxen är
köpt.
2. Tydlig beskrivning av felets art.
Vedligeholdelse
Til rengøring af boksen må under
ingen omstændigheder anvendes
stærke rengørings- eller opløs-
ningsmidler. Boksen rengøres
bedst med en fugtig klud, evt.
påført lidt opvaskemiddel. Skal
boksen ikke anvendes i længere
tid, bør den udtørres i forvejen.
De skal endvidere sørge for
tilstrækkelig udluftning, da der
i modsat fald vil danne sig mug.
Under en sådan længere
anvendelsespause bør låget
derfor være åbent.
Garanti/Reparation
Der gælder vore almindelige
garantibestemmelser for køle-
aggregater. For reparation hhv.
garantibehandling er følgende
bilag nødvendige:
1. Kopi af købsfaktura med dato
2. Reklamationsårsag/
fejlbeskrivelse
Vedlikehold
Bruk aldri aggressive rengjørings-
eller løsningsmidler til rengjøring
av kjøleboksen. Det beste er å
rengjøre boksen med en fuktig
klut, eventuelt også med litt
oppvaskmiddel. Hvis boksen
ikke skal brukes i lengre tid, skal
den tørres godt på forhånd.
Tilstrekkelig ventilasjon er også
viktig, hvis ikke, kan det danne
seg sopp. Lokket skal derfor
være åpent hvis boksen ikke
brukes i lengre tid.
Garanti/Reparasjoner
Det gjelder våre generelle
garantivilkår for kjøleapparater.
For reparasjons-, hhv. garanti-
bearbeidning trenger vi følgende
bilag:
1. Kopi av fakturaen med
kjøpsdato
2. Reklamasjonsgrunn/beskrivelse
av feilen.
Hoito ja huolto
Laukun puhdistuksessa on
käytettävä vain kosteata liinaa
ja mietoa pesuainetta. Vahvojen
tai hankaavien pesuaineiden ja
-välineiden käyttö vahingoittaa
laukun pintoja. Mikäli laukku
on käyttämättä pitemmän ajan,
kuivatkaa se käyttöön otettaessa.
On suositeltavaa pitää kansi
raollaan säilytyksen ajan.
Takuu/Korjaukset
Takuu ja/tai vaihto hoidetaan
takuuehtojen mukaisesti.
Molemmissa tapauksissa
tarvitaan seuraavat tiedot:
1. Kopio ostokuitista
päiväyksineen
2. Vikaselostus
manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr Seite 11
13
IFEGB
FINNDK S
Localización de posibles
averías
Problema 1:
Su nevera no funciona, y el
ventilador no se mueve.
Desconecte inmediatamente
la nevera y haga las siguientes
comprobaciones:
1. El encendedor del cigarillo:
Puede estar sucio por restos de
tabaco quemado, lo que significa
mal contacto. Conviene limpiarlo
con un cepillo no metálico y con
disolvente hasta que la clavija de
contacto central esté limpia.
Cuando la clavija de enchufe
de la nevera se caliente mucho
compruebe que esté bien
conectada y al mismo tiempo
que esté limpio el encendedor
como hemos dicho anteriormen-
te.
2. Fusible del coche:
En el portafusibles del coche hay
uno para el encendedor de
cigarrillos (normalmente de 15 A).
Mire si éste está fundido. En la
mayoría de los vehículos es
necesario poner el contacto para
tener corriente en el encendedor.
Felsökning
Problem 1:
Boxen fungerar inte, d.v.s.
fläktvingen snurrar inte.
Drag ur kontakten och prova
följande:
1. Kontrollera om det är kontakt
i cigarettändaruttaget
Kontaktytan kan vara starkt
nedsmutsad av förbrända tobaks-
rester med dålig elektrisk kontakt
som följd. Rengör med en icke
strömförande borste och lösning-
medel tills ytorna blir rena och fria
från beläggningar.
Om cigarettändarkontakten blir
onormalt varm kan det bero på
dålig kontakt eller möjligtvis att
det är något fel inne i kontakten.
2. Kontrollera att bilens egen
säkring för cigarettändaruttaget
är hel
Titta i bilens instruktionsbok för
att ta reda på var den sitter, och
kontrollera att den är hel. På de
flesta bilar måste startnyckeln
vara tillslagen för att cigarett-
ändaruttaget skall få spänning.
Ricerca di anomalie
Problema 1:
Il Vostro box frigorifero non
funziona.
Staccare immediatamente la
spina dalla presa ed effettuare
le segueti verifiche:
1. Presa dell’accendisigari:
Questa presa, in seguito ad
impiego prolungato, potrebbe
risultare sporca da resti di
tabacco bruciato, con conse-
guente cattivo contatto elettrico.
Pulire quindi con uno spazzolino
non metallico e del solvente fino
a far risultare pulita la spinetta
centrale di contatto. Il surriscalda-
mento della spina nella presa del-
l’accendeisigari, può essere
indice di sporcizia nella presa o
di errato montaggio della spina.
2. Fusibile dell’autovettura:
L’accendisigari della Vostra auto-
vettura è collegato ad un fusibile
(normalmente da 15 A).
Controllate che non sia bruciato.
Nella maggior parte degli auto-
veicoli deve inoltre essere acceso
il quadro perche funzioni l’accen-
disigari.
Dépannage
Problème 1:
Votre coffre réfrigérant ne fonc-
tionne pas, et l’ailette d’aération
ne tourne pas.
Retirer aussitôt la prise et effec-
tuer les vérifications suivantes:
1. Prise de l’allume-cigares:
En cas d’utilisation fréquente de
cette prise, elle risque d’être
encrassée par du tabac brûlé.
Cela entraîne un mauvais contact
électrique. la nettoyer avec une
brosse non métallique et un sol-
vant de manière à ce que la fiche
de contact soit de nouveau
propre. Si la prise de votre coffre
chauffe anormalement dans la
prise de l’allume-cigare, il est
nécessaire de nettoyer la prise
ou la prise n’est pas montée
correctement.
2. Fusible de la voiture:
Votre allume-cigare a déclenché
un fusible quelque part dans la
voiture (en général 15 A). Vérifier
si le fusible a sauté. Dans la
plupart des véhicules, il faut
mettre le contact pour que
l’allume-cigare soit sous tension.
Troubleshooting
Problem 1:
Your box does not function, and
the fan wheel does not turn
Remove the plug immediately
from the socket and check the
following:
1. Cigarette lighter mounting:
This mounting, if it is used very
frequently, may become a little
clogged with burnt tobacco. This
means a bad electrical contact.
Clean it using a non-metal brush
and a solvent so that the middle
contact pin looks clean. If the
cooling box plug gets very warm
in the cigarette lighter mounting
then either the mounting must be
cleaned or the plug may not have
been assembled correctly.
2. Car fuse:
Your cigarette lighter has a fuse
(normally 15 A) superposed
somewhere in the car. Check
whether the fuse has perhaps
burnt through. In most vehicles
the
ignition switch must be switched
on so that the cigarette lighter
carries current.
Fejlsøgning
Problem 1:
Deres boks fungerer ikkeog
ventilatoren drejer ikke rundt.
Træk omgående stikket ud og
foretag følgende test:
1. Cigartænderens fatning:
Denne fatning kan være tilsmud-
set ved hyppig anvendelse som
cigartænder. Dette har en dårlig
elektrisk kontakt til følge.
Rengøres med en ikke-metallisk
børste og et rensemiddel, så
det midterste kontaktpunkt ser
rent ud.
Hvis stikket til køleboksen bliver
meget varmt i cigartænder-
fatningen, må enten fatningen
rengøres, eller stikket er muligvis
ikke korrekt sammenbygget.
2. Bilens sikring:
Deres cigartænder har et sted
i bilen en sikring indbygget
(normalt 15 A). Se efter om denne
sikring ikke evt. er smeltet. I de
fleste køretøjer er der kun strøm
til cigartænderen, når tændingen
er slået til.
Feilsøking
Problem 1:
Boksen fungerer ikke og
ventilatorhjulet går ikke rundt.
Trekk straks støpslet ut av
kontakten og kontroller følgende:
1. Sigarett-tennerens fatning
Denne fatningen kan ved hyppig
bruk være tilgriset med brent
tobakk. Dette fører til dårlig
elektrisk kontakt. Gjør den ren
med en ikke-metallisk børste og
et løsningsmiddel, slik at kontakt-
stiften i midten er ren. Hvis kjøle-
boksens støpsel blir svært varmt
inne i sigarett-tennerens fatning,
må enten fatningen rengjøres,
eller støpslet er muligens ikke
riktig montert.
2. Sikring i bilen
Det er mulig at sigarett-tenneren
har en sikring (normalt 15 A),
innsatt et eller annet sted i bilen.
Se etter om sikringen eventuelt
er sprunget. I de fleste biler
må tenningen være slått på for
at sigarett-tenneren skal ha
spenning.
Vianetsintä
Vika 1:
Laukku ei toimi, ts. tuuletin ei
pyöri.
Irroittakaa liitäntäjohto
koskettimesta ja tarkistakaa:
1. Savukkeensytytinkosketin
Mikäli kosketinta käytetään
paljon, siihen voi jäädä palanutta
tupakantuhkaa, jolloin sähköinen
kosketus on huono. Puhdistakaa
se ei-metallisella harjalla.
Jos liitäntäjohdon kosketin on
kuuma, tarkistakaa että kosketin
on oikein asennettu, ja että kaikki
kosketuspinnat ovat puhtaat.
2. Auton sulake:
Savukkeensytyttimellä on oma
sulake (norm. 15 A), joka on
auton sulakerasiassa. Tarkistakaa,
että sulake on ehjä. Useimmissa
autoissa sytytysvirran on oltava
kytkettynä, jotta savukkeensytytti-
messä olisi virtaa.
manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr Seite 13
15
IFEGB
FINNDK S
Localización de posibles
averías (cont.)
Problema 2:
Su nevera no refrigera suficiente-
mente y el ventilador no se
mueve.
El motor del ventilador tiene,
posiblemente, un defecto.
La reparación sólo puede ser
efectuada por un servicio
autorizado y aprobado.
Problema 3:
Su nevera no refrigera, pero el
ventilador se mueve.
El elemento Peltier tiene,
posiblemente, un defecto.
La reparación sólo puede ser
efectuada por un servicio
autorizado y aprobado.
Ricerca di anomalie
Problema 2:
Il box non raffreda bene e la
girante del ventilatore non
funziona.
Probabilmente il motore del
ventilatore è rotto.
La riparazione può essere
effettuata solo presso uno dei
punti di assistenza autorizzati.
Problema 3:
Il box non raffredda, ma la girante
funziona.
Probabilmente l’elemento Peltier
è difettoso.
La riparazione può essere
effettuata solo presso uno dei
punti di assistenza autorizzati.
Dépannage (suite.)
Problème 2:
Votre coffre ne refroidit pas
suffisamment et la roue de
ventilateur ne tourne pas.
Le moteur du ventilateur est
probablement défectueux.
Seul un service après-vente
agréé est en mesure d’effectuer
la réparation.
Problème 3:
Votre coffre ne refroidit pas mais
la roue de ventilateur tourne.
L’élément Peltier est probable-
ment défectueux.
Seul un service après-vente
agréé est en mesure d’effectuer
la réparation.
Troubleshooting (cont.)
Problem 2:
Your box does not cool
adequately, and the fan
wheel does not turn. The fan
motor is probably defective.
Only an authorized service work-
shop may carry out repairs.
Problem 3:
Your box does not cool, but the
fan wheel turns.
The Peltier unit is probably
defective.
Only an authorized service work-
shop may carry out repairs.
Felsökning (forts.)
Problem 2:
Boxen kyler inte tillfredställande
och fläktvingen rör sig inte.
Fläktmotorn är antagligen defekt.
Reparationen kan endast utföras
av en specialist. Kontakta oss för
ytterligare informationer.
Problem 3:
Boxen kyler inte men fläktvingen
rör sig som den skall.
Peltierelementet är antagligen
defekt.
Reparationen kan endast utföras
av en specialist. Kontakta oss för
ytterligare informationer.
Fejlsøgning
Problem 2:
Deres boks køler ikke tilfreds-
stillende, og ventilatoren drejer
ikke rundt.
Blæsermotoren er sansynligvis
defekt.
Reparationen kan kun foretages
hos et autoriseret værksted eller
hos os.
Problem 3:
Deres boks køler ikke, men
ventilatoren drejer rundt.
Peltierelementet er sansynligvis
defekt.
Reparationen kan kun foretages
hos et autoriseret værksted eller
hos os.
Feilsøking (forts.)
Problem 2:
Boksen kjøler ikke som den skal
og ventilatorhjulet dreier ikke
rundt.
Sannsynligvis er ventilator-
motoren defekt.
Reparasjonen kan bare utføres
av autorisert serviceverksted.
Problem 3:
Boksen kjøler ikke, men
ventilatorhjulet dreier rundt.
Sannsynligvis er peltier-elementet
defekt.
Reparasjonen kan bare utføres
av autorisert serviceverksted.
Vianetsintä (jatkuu)
Vika 2:
Laukku ei kylmene kunnolla ja
tuuletin ei pyöri.
Tuuletinmoottori on
todennäköisesti viallinen.
Laukku on toimitettava
valtuutettuun huoltoon
korjausta varten.
Vika 3:
Laukku ei kylmene, vaikka
tuuletinmoottori pyörii.
Peltier-elementti on
todennäköisesti vioittunut.
Laukku on toimitettava
valtuutettuun huoltoon
korjausta varten.
manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr Seite 15
17
IFEGB
FINNDK S
Características técnicas
CR18
Aplicación: 12/24 voltios
Energía absorbida:
aprox. 1,7 A/42 W
Construcción: conmutación
automática 12 24 V
Capacidad: 18 litros
Peso: 4,3 kg
Capacidad de refrigeración:
máx. 20 °C por debajo de la
temperatura ambiente
Capacidad de calentamiento:
65 °C (termostato de ajuste fijo)
Aislamiento: 30 mm espuma
compacta de poliuretano
Grupo frigorífico:
elementos termoeléctricos
Specifiche tecniche
CR18
Alimentazione: 12/24 V
Potenza assorbita:
ca. 1,7 A/42 W
Funzionamento: commutazione
autom. 12 24 V
Capacità: 18 litri
Peso: 4,3 kg
Capacità di raffredd.:
massimo 20 °C al di sotto
della temperatura ambiente
Capacità di riscaldamento:
65 °C (temperatura fissa)
Isolamento:
30 mm di schiuma poliuretanica
Gruppo refrigerante:
ad elementi termoelettrici
Caractéristiques techn.
CR18
Domaine d'application: 12/24 V
Puissance absorbée):
env. 1,7 A/42 W
Exécution: interrupteur
automatique 12 24 V
Capacité: 18 litres
Poids: 4,3 kg
Capacité de refroidissement:
max. 20 °C sous la température
ambiante
Capacité de chauffage:
65 °C (thermostat de fixation)
Isolation:
mousse de polyuréthane – 30 mm
Groupe frigorifique:
éléments thermoélectriques
Tekniska data
CR18
Användningsområde: 12/24 V
Effektbehov: ca. 1,7 A/42 W
Utförande: autom. omkoppling
12 24 Volt
Volym: 18 liter
Vikt: 4,3 kg
Kylförmåga: max. 20 °C under
omgivningstemperaturen
Maximal wärmenivå:
65 °C (fast termostat)
Isolering: 30 mm Polyuretanskum
Aggregat:
termoelektrisk peltiersystem
Tekniset tiedot
CR18
Mallit: 12/24 V
Tehonkulutus: n. 1,7 A/42 W
Toiminta: kytkimellä
automaattinen 12 24 V valinta
Tilavuus: 18 L
Paino: 4,3 kg
Jäähdytyskyky: max. 20 °C
alle ympäristölämpötilan
Lämmityskyky:
65 °C (ylärajatermostaatti)
Eristys: 30 mm vaahdotettu PU
Jäähdytysmenetelmä:
termosähköiset elementit
Tekniske data
CR18
Anvendelsesområde: 12/24 V
Effektbehov: ca. 1,7 A/42 W
Udførelse: automatisk omskifter
12 24 V
Indhold: 18 L
Vægt: 4,3 kg
Kølekapacitet: max. 20 °C
under udenomstemperaturen
Varmekapacitet:
65 °C (fastpunkt termostat)
Isolering:
30 mm PU, fuldskummet
Aggregat:
termoelektrisk element
Technical data
CR18
Application: 12/24 V
Power input: approx. 1.7 A/42 W
Construction: automatic
change-over 12 24 V
Capacity: 18 litres
Weight: 4.3 kg
Cooling capacity: max. 20 °C
below ambient temperature
Heating capacity:
65 °C (set-point thermostat)
Insulation:
30 mm solid polyurethane foam
Cooling unit:
thermoelectric elements
Tekniske data
CR18
Bruksområde: 12/24 V
Inngangseffekt: ca. 1,7 A/42 W
Utførelse: automatisk omkobling
12 24 V
Innhold: 18 liter
Vekt: 4,3 kg
Kjøleeffekt: maks. 20 °C
under omgivelsestemperatur
Varmeeffekt:
65 °C (fastpunkt-termostat)
Isolering:
30 mm polyuretan-skumplast
Aggregat:
Termoelektriske elementer
manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr Seite 17

Transcripción de documentos

manual 4445100060 23.10.2003 GB 14:22 Uhr Seite 3 F E I Contents Contenu Índice Contenuto Instruction for use . . . . . . . . . . 5 Notice d’emploi. . . . . . . . . . . . 5 Instrucciones de uso. . . . . . . . 5 Istruzioni per l’uso. . . . . . . . . . 5 Operating states . . . . . . . . . . . 7 Fonctionnement . . . . . . . . . . . 7 Funcionamiento . . . . . . . . . . . 7 Condizioni d’impiego . . . . . . . 7 Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ventilación . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ventilazione. . . . . . . . . . . . . . . 9 Maintenance and care. . . . . . 11 Entretien et soin . . . . . . . . . . 11 Mantenimiento y cuidado . . . 11 Manutenzione e cura. . . . . . . 11 Warranty/Repair . . . . . . . . . . 11 Garantie/Réparation . . . . . . . 11 Garantía/Reparación . . . . . . . 11 Garanzia/Manutenzione. . . . . 11 Troubleshooting . . . . . . . . . . 13 Dépannage . . . . . . . . . . . . . . 13 Ricerca di anomalie. . . . . . . . 13 Technical data. . . . . . . . . . . . 17 Caractéristiques techniques. . 17 Localización de posibles averias . . . . . . . . . . 13 Specifiche tecniche. . . . . . . . 17 Características técnicas . . . . 17 DK N S FIN Inholdsfortegnelse Innhold Innehåll Sisältö Betjeningsanvisning . . . . . . . . 5 Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . 5 Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . 5 Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . 5 Driftsforhold . . . . . . . . . . . . . . 7 Bruksområder . . . . . . . . . . . . . 7 Användningsområden . . . . . . . 7 Toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ilmanvaihto . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . 11 Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . 11 Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . 11 Garanti/Reparation . . . . . . . . 11 Garanti/Reparasjoner . . . . . . 11 Garanti/Reparation . . . . . . . . 11 Takuu/Korjaukset . . . . . . . . . 11 Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . 13 Feilsøkning . . . . . . . . . . . . . . 13 Felsökning . . . . . . . . . . . . . . 13 Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . 13 Tekniske data . . . . . . . . . . . . 17 Tekniske data . . . . . . . . . . . . 17 Tekniska data . . . . . . . . . . . . 17 Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . 17 3 manual 4445100060 23.10.2003 GB 14:22 Uhr F Seite 5 E I Instruction for use Notice d’emploi Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso The connecting cable (1) of your cooling box fits into the cigarette lighter socket in your car, boat or caravan. Le cordon de raccordement (1) de votre coffre réfrigérant peut se brancher sur l’allume-cigare de votre véhicule, sur votre bateau ou votre camping-car. El cable de conexión (1) de la nevera se conecta al encendedor de cigarillos del automóvil, barco, caravana etc. Il cavo di alimentazione (1) del Vostro box frigorifero è predisposto per la presa nell’accendisigari dell’autovettura, della barca o della roulotte. It also fits into our MOBITRONIC rectifier (2) which makes it possible to use the appliance via the AC network at home, in the hotel or in the office. Please never connect the connecting cable to the AC network directly! Suitable for camping use. The appliance shall not be exposed to rain. DK Il convient également pour notre redresseur de courant MOBITRONIC (2), qui permet d’utiliser l’appareil à la maison, à l’hôtel ou au bureau sur secteur alternatif. Ne jamais essayer de brancher le cordon de raccordement directement sur secteur alternatif! Convient pour une utilisation en camping. L’appareil ne sera pas exposé à la pluie. N También se puede conectar en el rectificador MOBITRONIC (2), especial para utilizar la nevera con corriente alterna ya sea en casa, en el hotel, en la oficina etc. ¡Atención! No trate de conectar el cable de conexión directamente a la red de corriente alterna. Suitable for camping use. The appliance shall not be exposed to rain. S Esso è altresí collegabile al nostro raddrizzatore MOBITRONIC (2) che ne consente l’impiego con corrente alternata a casa, in hotel o in ufficio. Non collegare mai direttamente il cavo alla rete elettrica domestica (corrente alternata)! Utilizzablile in campeggio. L’apparecchio non deve essere esposto alla pioggia. FIN Betjeningsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Tilslutningskablet (1) til Deres køleboks passer i cigartænderstikket i Deres bil, båd eller autocamper. Tilslutningskabelen (1) for kjøleboksen passer inn i sigaretttenner-kontakten i bilen, båten eller campingvognen. Anslutningskabeln för kylboxen (1) passar i ett standard cigarettändaruttag i bil båt eller husvagn/ husbil. Kylmälaukun mukana tuleva liitäntäjohto (1) sopii auton savukkeensytytinkoskettimeen. Ligeledes passer det i vores MOBITRONIC ensretter (2), der muliggør drift via vekselstrøms-nettet hjemme, på hotel eller på kontoret. Den passer også i vår MOBITRONIC likeretter (2), som muliggjør drift av apparatet over veksel-strømnettet i huset, på hotellet eller på kontoret. Forsøg aldrig at tilslutte kablet direkte til vekselstrømsnettet. Prøv aldri å tilslutte tilslutningskabelen direkte til vekselstrømnettet! Den passar också i vår MOBITRONIC-omvandlare (2) som gör det möjligt att ansluta boxen till 220 V nätspänning för drift hemma, på hotellrummet eller på kontoret. Egnet til campingbrug. Apparatet bør ikke udsættes for regn. Lämplig för camping. Skall ej utsättes fär regn. Se sopii myös MOBITRONIC verkkolaitteeseen (2), joka mahdollistaa verkkovirran käytön siellä missä sitä on saatavissa. Älkää koskaan kytkekö laukun liitäntäjohtoa verkkovirtaan. Sopii retkeilykäyttöön. Laitetta ei saa jättää sateeseen. Beregnet for camping bruk. Produktet på ikke utsettes for regn. 5 manual 4445100060 23.10.2003 GB 14:22 Uhr F Seite 7 E I Operating states Fonctionnement Funcionamiento Condizioni d’impiego Your cooling box can cool or heat. The change-over from cooling to heating takes place by means of a sliding switch (1). Votre coffre réfrigérant peut soit refroidir, soit chauffer. Le passage du mode refoirdir au mode chauffer s'effectue à l'aide de l'interrupteur à coulisse (1). Su nevera puede refrigerar o calentar. El cambio entre refrigerar y calentar se realiza por medio del interruptor deslizante (1). Il Vostro box frigorifero può sia raffreddare che riscaldare. L’impostazione viene effettuata attraverso un selettore (1). Refroidir Pour obtenir les meilleurs résultats, placer dans le coffre réfrigérant des aliments et des boissons déjà refroidis au préalable. Ils resteront alors froids et continueront même à se refroidir tant que l’appareil est branché. Refrigerar Para obtener mejor rendimiento de su nevera, aconsejamos poner los víveres y las bebidas previamente refrigerados. Así se mantienen fríos y continuarán enfriándose mientras la nevera esté conectada. Cooling The best effect is achieved when you fill your cooling box with food and beverages which are already refrigerated. They will then stay cool and even become cooler still, providing the appliance remains switched on. Heating The box is designed for the purpose of keeping warm food warm and not for warming up cold food. It will of course, also warm up cold food providing it is allowed sufficient time to do so. Hot meals also stay hot for a number of hours after the equipment has been switched off, providing the lid is properly closed. DK Chauffer Le coffre est étudié pour maintenir chauds des plats chauds et non pour réchauffer des plats froids. Mais s’il dispose de suffisamment de temps, il peut bien sûr réchauffer également des plats froids. Tant que le couvercle reste hermétiquement fermé, les plats restent chauds de longues heures, même après avoir arrêté l’appareil. N Funzionamento in raffreddamento Questo box offre un rendimento ottimale se riempito con alimentari e bevande preventivamente raffreddati. Essi rimangono freschi e si raffreddano ulteriormente fintanto che il box rimane acceso. Calentar La nevera está pensada para mantener alimentos calientes, no para calentar alimentos fríos. Sin embargo esto se puede conseguir si se deja transcurrir el tiempo suficiente. Una vez apagada la nevera, los alimentos se mantienen calientes durante varias horas, aunque debe procurar mantener la tapa el máximo tiempo cerrada. Funzionamento in riscaldamento Questo box è predisposto per mantenere caldi i cibi e non per riscaldare quelli freddi. Tuttavia, se gliene date tempo, può provvedere anche a quest’ultima funzione. Se il coperchio è chiuso bene, i cibi rimangono caldi per alcune ore anche dopo averlo spento. S FIN Driftsforhold Bruksområder Användningsområden Toiminnot Deres køleboks kan køle eller varme. Omskiftning mellem køle og varme foretages med en skydekontakt (1). Kjøleboksen kan både varme og kjøle. Omkobling fra kjøling til varming skjer ved hjelp av skyvebryteren (1). Din kylbox kan både värma och kyla. Omkoppling sker med omkopplaren (1). Laukkunne voi sekä jäähdyttää että lämmittää. Toiminnon valinta tapahtuu kytkimellä (1). Køle Den bedste effekt opnås, når De fylder Deres køleboks med mad- og drikkevarer, der allerede er nedkølet. Disse forbliver da kolde og køles sågar endnu længere ned, sålænge De har boksen tilsluttet. Kjøling Du oppnår best virkning hvis du fyller kjøleboksen med mat- og drikkevarer som er nedkjølt på forhånd. De forblir da kjølige og nedkjøles enda mer så lenge apparatet er slått på. Kyldrift Den bästa effekten uppnås om boxen fylls med varor som redan är nedkylda när de läggs ned. Varorna kyls ner och håller sig kylda så länge boxen är inkopplad. Jäähdytys Laukku toimii parhaiten, kun se täytetään jo jäähdytetyillä ruokatavaroilla. Ne pysyvät kylminä ja jopa jäähtyvät jonkin verran lisää. Varme Boksen er beregnet til at holde varme retter varme, og ikke til opvarmning af kolde retter. De kan naturligvis også opvarme kolde retter, såfremt De har den nødvendige tid til rådighed. Varme retter forbliver, også efter boksen er afbrudt, varme, når dækslet er tæt tillukket. Varming Boksen er beregnet til å holde varme matvarer varme og ikke til å oppvarme kalde matvarer. Naturligvis vil den også varme opp kalde matvarer, men det tar lang tid. Varme matvarer forblir varme i flere timer etter at apparatet er slått av, forutsatt at lokket er tett lukket. Värmedrift Boxen är avsedd för att hålla värmen på redan uppvärmda varor, inte för att värma upp kalla varor. Du kan naturligtvis även värma upp kalla varor, men det tar lång tid. Varma matvaror håller sig varma i minst en timma även sedan boxen har stängts av under förutsättning att locket hålls stängt. Lämmitys Laukku on suunniteltu pitämään lämmin ruoka lämpimänä, ja se kykenee lämmittämään kylmää ruokaa vain hitaasti. Eristetyn rakenteen ansiosta lämmin ruoka pysyy lämpimänä useita tunteja myös virran katkaisun jälkeen. 7 manual 4445100060 23.10.2003 GB 14:22 Uhr Seite 9 F E I Ventilation Ventilation Ventilación Ventilazione As is the case with every fridge, your cooling box must be very well ventilated so that the heat which is withdrawn may also be carried off, otherwise it is not possible for the equipment to function properly. In order to avoid this problem you should protect your cooling box from direct sunlight, never interfere with the current of air (1 + 2) and never use the appliance in a closed room without an air exchanger (3). Comme tout réfrigérateur, il est nécessaire d'assurer une bonne ventilation de votre coffre frigorifique afin de permettre l'évacuation de la chaleur enlevée; dans le cas contraire, un fonctionnement parfait de l'appareil ne peut être garanti. Pour éviter ce genre de problèmes, veiller à ne pas exposer votre coffre réfrigérant directement au soleil, ne jamais empêcher la circulation de l’air (1 + 2), et ne jamais faire fonctionner l’appareil dans un espace fermé sans circulation d’air frais (3). Su nevera al igual que todos los refrigeradores, debe de estar bien ventilada, para que pueda disipar todo el calor que produce; de otra forma no se puede garantizar un buen funcionamiento. Para evitar este problema, procure no expo-ner directamente la nevera al sol, nunca tape la ventilación (1 + 2) y no la ponga en un sitio cerrado sin entrada de aire fresco (3). Come ogni frigorifero, anche il Vostro box ha bisogno di una perfetta ventilazione in grado di allontanare il calore asportato; in caso contrario non è garantito il perfetto funzionamento dell’apparecchio. Per prevenire un inconveniente di questo genere, è bene quindi non tenere il box frigorifero esposto al sole; non ostacolarne mai la libera circolazione dell’aria (1 + 2); non impiegarlo mai in ambienti chiusi che non offrano la possibilità di ricambrio dell’aria (3). S FIN DK N Ventilation Ventilasjon Ventilation Ilmanvaihto Som ethvert køleskab skal Deres køleboks have uhindret ventilation, således at den udtrukne varme kan føres bort, idet en tilstrækkelig effekt ellers ikke kan ydes. Til imødegåelse af dette problem, bør De beskytte boksen mod direkte sollys, aldrig spærre for luftstrømmen (1 + 2) og aldrig anvende boksen i lukkede rum uden frisklufttilførsel (3). På samme måte som alle kjøleskap må kjøleboksen være ordentlig ventilert, slik at varmen som forsvinner kan føres bort. Hvis ikke, er det ingen garanti for at apparatet fungerar som det skal. For å unngå at dette problemet oppstår bør du beskytte kjøleboksen mot direkte sollys, aldri blokkere luftstrømmen (1 + 2) og aldri bruke apparatet i et lukket rom uten tilførsel av frisk luft (3). Precis som alla kylskåp måste även din kylbox vara ordentligt ventilerad, så att värmen som avges från de produkter som kyls ned kan ventileras bort. Annars kan inte utrustningen fungera ordentligt. För att undvika att detta problemet uppstår bör Du skydda boxen mot direkt solsken, se till att ventilationen alltid har fritt in och utlopp (1 + 2) och aldrig placera boxen i små tillslutna rum utan friskluftstillförsel (3). Kylmälaukun, kuten kaikkien jääkaappien, on saatava riittävä ilmanvaihto, jotta lämpö voi siirtyä pois. Muuten koneisto ei voi toimia riittävällä teholla. Älkää siis pitäkö laukkuanne suorassa auringonpaisteessa alkääkä koskaan tukkiko ilman kulkureittiä (1 + 2). Laukkua ei myöskään saa käyttää suljetussa tuulettamattomassa tilassa (3). 9 manual 4445100060 23.10.2003 14:22 Uhr GB Seite 11 F E I Maintenance and care Entretien et soin Mantenimiento y cuidado Manutenzione e cura When cleaning the cooling box please refrain from using a harsh cleaning agent or solvent. The best way to clean the box is with a damp cloth, possibly also using some washing up liquid. If the box is not going to be used for a lenghty period of time it should be dried beforehand. It is also important for it to be ventilated well so as to avoid any period when the box is not in use. Pour nettoyer le coffre, ne jamais utiliser de produit nettoyant agressif ou de solvant. Le mieux est de le nettoyer avec un chiffon humide en y ajoutant éventuellement quelques gouttes de produit pour la vaisselle. Si le coffre reste assez longtemps inutilisé, veiller à bien le sécher auparavant. Il est également important d’assurer une bonne aération, pour éviter la moisissure. Il est donc recommandé de laisser le couvercle ouvert lorsque l’appareil reste longtemps inutilisé. Para la limpiar la nevera no emplee, de ninguna manera, detergentes o disolventes agresivos. Lo mejor es usar un trapo mojado con un poco de detergente limpia vajillas. En caso de no usar la nevera durante mucho tiempo, es conveniente dejarla bien seca con la tapa abierta para evitar la formación de moho. Per la pulizia del Vostro box frigorifero non impiegare mai detersivi corrosivi o solventi. Per una facile ed efficace pulizia impiegare un panno umido, utilizzando eventualmente un po’di detersivo liquido per stoviglie. In previsione di un lungo periodo di inattività, asciugarlo bene. E’ importante anche assicurarne una buona aerazione al fine di evitare la possibile formazione di muffa. In caso di lunghi periodi di inattività è bene quindi lasciare il box aperto. Warranty/Repair Garantie/Réparation Garantía/Reparación Garanzia/Manutenzione Repair or replacement are granted in line with our General Guarantee Conditions for cooling appliances. The following information is needed for the guarantee procedure or repair works: 1. Copy of invoice with date of purchase 2. Reason for complaint/fault description Nos conditions de garantie générales pour les groupes frigorifiques sont valables. Pour la réparation résp. le traitement nous avons besoin des informations suivantes: 1. Copie de la facture avec la date d’achat 2. Raison de la réclamation/ déscription de l’erreur. La reparación o el cambio están ga-rantizados según nuestras Condiciones Generales de Garantía para los equipos de frío. Para proceder a la reparación en garantía es necesaria la siguiente información: 1. Copia de la factura con la fecha de compra 2. Razón de la demanda/ descripción de la avería La riparazione o la sostituzione sono in linea con le Condizioni Generali di Garanzia. Si prega di fornire sempre le seguenti informazioni in caso di garanzia o riparazione: 1. Copia della fattura o scontrino fiscale con la data di acquisto. 2. Motivo della lamentela/ Descrizione del guasto. DK N S FIN Vedligeholdelse Vedlikehold Skötsel Hoito ja huolto Til rengøring af boksen må under ingen omstændigheder anvendes stærke rengørings- eller opløsningsmidler. Boksen rengøres bedst med en fugtig klud, evt. påført lidt opvaskemiddel. Skal boksen ikke anvendes i længere tid, bør den udtørres i forvejen. De skal endvidere sørge for tilstrækkelig udluftning, da der i modsat fald vil danne sig mug. Under en sådan længere anvendelsespause bør låget derfor være åbent. Bruk aldri aggressive rengjøringseller løsningsmidler til rengjøring av kjøleboksen. Det beste er å rengjøre boksen med en fuktig klut, eventuelt også med litt oppvaskmiddel. Hvis boksen ikke skal brukes i lengre tid, skal den tørres godt på forhånd. Tilstrekkelig ventilasjon er også viktig, hvis ikke, kan det danne seg sopp. Lokket skal derfor være åpent hvis boksen ikke brukes i lengre tid. Boxen rengöres lämpligast med en fuktig trasa och vanligt handdiskmedel. Aggressivt rengöringsmedel eller lösningsmedel får absolut inte användas. Var noga med att torka ur boxen om den inte skall användas under en tid, och se till att den är ren och torr invändigt. Lämna gärna en springa öppen så att den ventileras ur ordentligt så undviker du dålig lukt. Laukun puhdistuksessa on käytettävä vain kosteata liinaa ja mietoa pesuainetta. Vahvojen tai hankaavien pesuaineiden ja -välineiden käyttö vahingoittaa laukun pintoja. Mikäli laukku on käyttämättä pitemmän ajan, kuivatkaa se käyttöön otettaessa. On suositeltavaa pitää kansi raollaan säilytyksen ajan. Garanti/Reparation Garanti/Reparasjoner Garanti/Reparation Takuu/Korjaukset Der gælder vore almindelige garantibestemmelser for køleaggregater. For reparation hhv. garantibehandling er følgende bilag nødvendige: 1. Kopi af købsfaktura med dato 2. Reklamationsårsag/ fejlbeskrivelse Det gjelder våre generelle garantivilkår for kjøleapparater. For reparasjons-, hhv. garantibearbeidning trenger vi følgende bilag: 1. Kopi av fakturaen med kjøpsdato 2. Reklamasjonsgrunn/beskrivelse av feilen. Våra allmänna garantibestämmelser gäller för den här boxen. För reparation under garanti måste följande underlag bifogas: 1. Kopia på kvitto eller faktura som visar när och var boxen är köpt. 2. Tydlig beskrivning av felets art. Takuu ja/tai vaihto hoidetaan takuuehtojen mukaisesti. Molemmissa tapauksissa tarvitaan seuraavat tiedot: 1. Kopio ostokuitista päiväyksineen 2. Vikaselostus 11 manual 4445100060 23.10.2003 GB 14:22 Uhr F Troubleshooting Dépannage Problem 1: Your box does not function, and the fan wheel does not turn Remove the plug immediately from the socket and check the following: Problème 1: Votre coffre réfrigérant ne fonctionne pas, et l’ailette d’aération ne tourne pas. Retirer aussitôt la prise et effectuer les vérifications suivantes: 1. Cigarette lighter mounting: This mounting, if it is used very frequently, may become a little clogged with burnt tobacco. This means a bad electrical contact. Clean it using a non-metal brush and a solvent so that the middle contact pin looks clean. If the cooling box plug gets very warm in the cigarette lighter mounting then either the mounting must be cleaned or the plug may not have been assembled correctly. 1. Prise de l’allume-cigares: En cas d’utilisation fréquente de cette prise, elle risque d’être encrassée par du tabac brûlé. Cela entraîne un mauvais contact électrique. la nettoyer avec une brosse non métallique et un solvant de manière à ce que la fiche de contact soit de nouveau propre. Si la prise de votre coffre chauffe anormalement dans la prise de l’allume-cigare, il est nécessaire de nettoyer la prise ou la prise n’est pas montée correctement. 2. Car fuse: Your cigarette lighter has a fuse (normally 15 A) superposed somewhere in the car. Check whether the fuse has perhaps burnt through. In most vehicles the ignition switch must be switched on so that the cigarette lighter carries current. Seite 13 2. Fusible de la voiture: Votre allume-cigare a déclenché un fusible quelque part dans la voiture (en général 15 A). Vérifier si le fusible a sauté. Dans la plupart des véhicules, il faut mettre le contact pour que l’allume-cigare soit sous tension. DK E Localización de posibles averías Problema 1: Su nevera no funciona, y el ventilador no se mueve. Desconecte inmediatamente la nevera y haga las siguientes comprobaciones: 1. El encendedor del cigarillo: Puede estar sucio por restos de tabaco quemado, lo que significa mal contacto. Conviene limpiarlo con un cepillo no metálico y con disolvente hasta que la clavija de contacto central esté limpia. Cuando la clavija de enchufe de la nevera se caliente mucho compruebe que esté bien conectada y al mismo tiempo que esté limpio el encendedor como hemos dicho anteriormente. I Ricerca di anomalie Problema 1: Il Vostro box frigorifero non funziona. Staccare immediatamente la spina dalla presa ed effettuare le segueti verifiche: 1. Presa dell’accendisigari: Questa presa, in seguito ad impiego prolungato, potrebbe risultare sporca da resti di tabacco bruciato, con conseguente cattivo contatto elettrico. Pulire quindi con uno spazzolino non metallico e del solvente fino a far risultare pulita la spinetta centrale di contatto. Il surriscaldamento della spina nella presa dell’accendeisigari, può essere indice di sporcizia nella presa o di errato montaggio della spina. 2. Fusible del coche: En el portafusibles del coche hay uno para el encendedor de cigarrillos (normalmente de 15 A). Mire si éste está fundido. En la mayoría de los vehículos es necesario poner el contacto para tener corriente en el encendedor. 2. Fusibile dell’autovettura: L’accendisigari della Vostra autovettura è collegato ad un fusibile (normalmente da 15 A). Controllate che non sia bruciato. Nella maggior parte degli autoveicoli deve inoltre essere acceso il quadro perche funzioni l’accendisigari. S FIN N Fejlsøgning Feilsøking Felsökning Vianetsintä Problem 1: Deres boks fungerer ikkeog ventilatoren drejer ikke rundt. Træk omgående stikket ud og foretag følgende test: Problem 1: Boksen fungerer ikke og ventilatorhjulet går ikke rundt. Trekk straks støpslet ut av kontakten og kontroller følgende: Problem 1: Boxen fungerar inte, d.v.s. fläktvingen snurrar inte. Drag ur kontakten och prova följande: Vika 1: Laukku ei toimi, ts. tuuletin ei pyöri. Irroittakaa liitäntäjohto koskettimesta ja tarkistakaa: 1. Cigartænderens fatning: Denne fatning kan være tilsmudset ved hyppig anvendelse som cigartænder. Dette har en dårlig elektrisk kontakt til følge. Rengøres med en ikke-metallisk børste og et rensemiddel, så det midterste kontaktpunkt ser rent ud. Hvis stikket til køleboksen bliver meget varmt i cigartænderfatningen, må enten fatningen rengøres, eller stikket er muligvis ikke korrekt sammenbygget. 1. Sigarett-tennerens fatning Denne fatningen kan ved hyppig bruk være tilgriset med brent tobakk. Dette fører til dårlig elektrisk kontakt. Gjør den ren med en ikke-metallisk børste og et løsningsmiddel, slik at kontaktstiften i midten er ren. Hvis kjøleboksens støpsel blir svært varmt inne i sigarett-tennerens fatning, må enten fatningen rengjøres, eller støpslet er muligens ikke riktig montert. 1. Kontrollera om det är kontakt i cigarettändaruttaget Kontaktytan kan vara starkt nedsmutsad av förbrända tobaksrester med dålig elektrisk kontakt som följd. Rengör med en icke strömförande borste och lösningmedel tills ytorna blir rena och fria från beläggningar. Om cigarettändarkontakten blir onormalt varm kan det bero på dålig kontakt eller möjligtvis att det är något fel inne i kontakten. 1. Savukkeensytytinkosketin Mikäli kosketinta käytetään paljon, siihen voi jäädä palanutta tupakantuhkaa, jolloin sähköinen kosketus on huono. Puhdistakaa se ei-metallisella harjalla. Jos liitäntäjohdon kosketin on kuuma, tarkistakaa että kosketin on oikein asennettu, ja että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaat. 2. Sikring i bilen Det er mulig at sigarett-tenneren har en sikring (normalt 15 A), innsatt et eller annet sted i bilen. Se etter om sikringen eventuelt er sprunget. I de fleste biler må tenningen være slått på for at sigarett-tenneren skal ha spenning. 2. Kontrollera att bilens egen säkring för cigarettändaruttaget är hel Titta i bilens instruktionsbok för att ta reda på var den sitter, och kontrollera att den är hel. På de flesta bilar måste startnyckeln vara tillslagen för att cigarettändaruttaget skall få spänning. 2. Bilens sikring: Deres cigartænder har et sted i bilen en sikring indbygget (normalt 15 A). Se efter om denne sikring ikke evt. er smeltet. I de fleste køretøjer er der kun strøm til cigartænderen, når tændingen er slået til. 2. Auton sulake: Savukkeensytyttimellä on oma sulake (norm. 15 A), joka on auton sulakerasiassa. Tarkistakaa, että sulake on ehjä. Useimmissa autoissa sytytysvirran on oltava kytkettynä, jotta savukkeensytyttimessä olisi virtaa. 13 manual 4445100060 23.10.2003 GB 14:22 Uhr F Troubleshooting (cont.) Dépannage (suite.) Problem 2: Your box does not cool adequately, and the fan wheel does not turn. The fan motor is probably defective. Only an authorized service workshop may carry out repairs. Problème 2: Votre coffre ne refroidit pas suffisamment et la roue de ventilateur ne tourne pas. Le moteur du ventilateur est probablement défectueux. Seul un service après-vente agréé est en mesure d’effectuer la réparation. Problem 3: Your box does not cool, but the fan wheel turns. The Peltier unit is probably defective. Only an authorized service workshop may carry out repairs. DK Problème 3: Votre coffre ne refroidit pas mais la roue de ventilateur tourne. L’élément Peltier est probablement défectueux. Seul un service après-vente agréé est en mesure d’effectuer la réparation. N Seite 15 E Localización de posibles averías (cont.) Problema 2: Su nevera no refrigera suficientemente y el ventilador no se mueve. El motor del ventilador tiene, posiblemente, un defecto. La reparación sólo puede ser efectuada por un servicio autorizado y aprobado. Problema 3: Su nevera no refrigera, pero el ventilador se mueve. El elemento Peltier tiene, posiblemente, un defecto. La reparación sólo puede ser efectuada por un servicio autorizado y aprobado. S I Ricerca di anomalie Problema 2: Il box non raffreda bene e la girante del ventilatore non funziona. Probabilmente il motore del ventilatore è rotto. La riparazione può essere effettuata solo presso uno dei punti di assistenza autorizzati. Problema 3: Il box non raffredda, ma la girante funziona. Probabilmente l’elemento Peltier è difettoso. La riparazione può essere effettuata solo presso uno dei punti di assistenza autorizzati. FIN Fejlsøgning Feilsøking (forts.) Felsökning (forts.) Vianetsintä (jatkuu) Problem 2: Problem 2: Boksen kjøler ikke som den skal og ventilatorhjulet dreier ikke rundt. Sannsynligvis er ventilatormotoren defekt. Reparasjonen kan bare utføres av autorisert serviceverksted. Problem 2: Boxen kyler inte tillfredställande och fläktvingen rör sig inte. Fläktmotorn är antagligen defekt. Reparationen kan endast utföras av en specialist. Kontakta oss för ytterligare informationer. Vika 2: Laukku ei kylmene kunnolla ja tuuletin ei pyöri. Tuuletinmoottori on todennäköisesti viallinen. Laukku on toimitettava valtuutettuun huoltoon korjausta varten. Deres boks køler ikke tilfredsstillende, og ventilatoren drejer ikke rundt. Blæsermotoren er sansynligvis defekt. Reparationen kan kun foretages hos et autoriseret værksted eller hos os. Problem 3: Deres boks køler ikke, men ventilatoren drejer rundt. Peltierelementet er sansynligvis defekt. Reparationen kan kun foretages hos et autoriseret værksted eller hos os. Problem 3: Boksen kjøler ikke, men ventilatorhjulet dreier rundt. Sannsynligvis er peltier-elementet defekt. Reparasjonen kan bare utføres av autorisert serviceverksted. Problem 3: Boxen kyler inte men fläktvingen rör sig som den skall. Peltierelementet är antagligen defekt. Reparationen kan endast utföras av en specialist. Kontakta oss för ytterligare informationer. Vika 3: Laukku ei kylmene, vaikka tuuletinmoottori pyörii. Peltier-elementti on todennäköisesti vioittunut. Laukku on toimitettava valtuutettuun huoltoon korjausta varten. 15 manual 4445100060 23.10.2003 GB 14:22 Uhr Seite 17 F E I Technical data Caractéristiques techn. Características técnicas CR18 CR18 CR18 CR18 Application: 12/24 V Domaine d'application: 12/24 V Aplicación: 12/24 voltios Alimentazione: 12/24 V Power input: approx. 1.7 A/42 W Puissance absorbée): env. 1,7 A/42 W Energía absorbida: aprox. 1,7 A/42 W Potenza assorbita: ca. 1,7 A/42 W Capacity: 18 litres Exécution: interrupteur automatique 12 ↔ 24 V Construcción: conmutación automática 12 ↔ 24 V Funzionamento: commutazione autom. 12 ↔ 24 V Weight: 4.3 kg Capacité: 18 litres Capacidad: 18 litros Capacità: 18 litri Cooling capacity: max. 20 °C below ambient temperature Poids: 4,3 kg Peso: 4,3 kg Peso: 4,3 kg Heating capacity: 65 °C (set-point thermostat) Capacité de refroidissement: max. 20 °C sous la température ambiante Capacidad de refrigeración: máx. 20 °C por debajo de la temperatura ambiente Capacità di raffredd.: massimo 20 °C al di sotto della temperatura ambiente Insulation: 30 mm solid polyurethane foam Capacité de chauffage: 65 °C (thermostat de fixation) Capacidad de calentamiento: 65 °C (termostato de ajuste fijo) Capacità di riscaldamento: 65 °C (temperatura fissa) Cooling unit: thermoelectric elements Isolation: Aislamiento: 30 mm espuma mousse de polyuréthane – 30 mm compacta de poliuretano Isolamento: 30 mm di schiuma poliuretanica Groupe frigorifique: éléments thermoélectriques Gruppo refrigerante: ad elementi termoelettrici Construction: automatic change-over 12 ↔ 24 V DK Grupo frigorífico: elementos termoeléctricos Specifiche tecniche N S FIN Tekniske data Tekniske data Tekniska data Tekniset tiedot CR18 CR18 CR18 CR18 Anvendelsesområde: 12/24 V Bruksområde: 12/24 V Användningsområde: 12/24 V Mallit: 12/24 V Effektbehov: ca. 1,7 A/42 W Inngangseffekt: ca. 1,7 A/42 W Effektbehov: ca. 1,7 A/42 W Tehonkulutus: n. 1,7 A/42 W Udførelse: automatisk omskifter 12 ↔ 24 V Utførelse: automatisk omkobling 12 ↔ 24 V Utförande: autom. omkoppling 12 ↔ 24 Volt Toiminta: kytkimellä automaattinen 12 ↔ 24 V valinta Indhold: 18 L Innhold: 18 liter Volym: 18 liter Tilavuus: 18 L Vægt: 4,3 kg Vekt: 4,3 kg Vikt: 4,3 kg Paino: 4,3 kg Kølekapacitet: max. 20 °C under udenomstemperaturen Kjøleeffekt: maks. 20 °C under omgivelsestemperatur Kylförmåga: max. 20 °C under omgivningstemperaturen Jäähdytyskyky: max. 20 °C alle ympäristölämpötilan Varmekapacitet: 65 °C (fastpunkt termostat) Varmeeffekt: 65 °C (fastpunkt-termostat) Maximal wärmenivå: 65 °C (fast termostat) Lämmityskyky: 65 °C (ylärajatermostaatti) Isolering: 30 mm PU, fuldskummet Isolering: 30 mm polyuretan-skumplast Isolering: 30 mm Polyuretanskum Eristys: 30 mm vaahdotettu PU Aggregat: termoelektrisk element Aggregat: Termoelektriske elementer Aggregat: termoelektrisk peltiersystem Jäähdytysmenetelmä: termosähköiset elementit 17
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Dometic CoolFun CR18 Instrucciones de operación

Categoría
Cajas frescas
Tipo
Instrucciones de operación
Este manual también es adecuado para