GoodHome Imandra miroir L.40 x H.60 x P.15 cm Guía del usuario

Tipo
Guía del usuario
x ?
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
Ø8
30
[A] x4
[B] x4
[C] x8 [D] x2
Ø15
[E] x4 [F] x8
[I] x1
[J] x1
[K] x2
[G] x4
[H] x4
(Ø3.5 x 30mm)
[N] x2 [O] x2 [P] x1
[L] x1 [M] x2
(Ø3.5 x 15mm)
[Q] x4
(Ø3.5 x 15mm)
[R] x1 [S] x2 [T] x1 [U] x1
32 mm 32 mm
61 mm
32 mm 32 mm
61 mm
ORGKF1276318 IM +SM.indb 3 26/04/2019 14:57
10
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL
Bezpieczeństwo
RO
Siguranță
TR
Emniyet
asamblarea acestui produs.
Întotdeauna asigurați-vă că șuruburile intră exact în
găurile preexecutate.
Aveți grijă să nu strângeți excesiv vreunul dintre șuruburi.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
Siguranță
Numai pentru utilizare casnică.
Utilizați întotdeauna pe o suprafață netedă și fermă, asigurându-vă că
toate picioarele rămân în contact cu suprafața.
Verificați periodic structura produsului, a nu se utiliza dacă aveți dubii
privind siguranța acestuia.
Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs.
Dacă geamul este ciupit sau spart, nu mai utilizați produsul.
În cazuri excepționale, suprafața zgâriată sau deteriorată poate
cauza ruperea neașteptată a sticlei. Paharul de pe raft este proiectat
să se fragmenteze în fragmente mici în loc de bucăți mari / ascuțite.
Evitați lovirea părților laterale sau a muchiilor geamului, deoarece
acesta este locul unde sticla este cea mai sensibilă.
AVERTISMENT : pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie
utilizat cu un dispozitiv de fixare adaptat.
Îngrijire şi întreţinere
Utilizaţi o cârpă moale și uscată pentru a curăţa suprafața dulapului și
al blatului.
Vă rugăm nu lăsați urme de apă pe acest produs. Îndepărtați imediat
orice urmă de apă.
Nu utilizați niciodată pe produs solvenți, bureți abrazivi, produse
abrazive, clor, acizi, detergenți puternici, produse chimice de curățat
agresive sau soluții de curățat pe bază de solvenți.
Verificarea periodică
Asigurați-vă că toate componentele și elementele de prindere ale acestui
produs sunt prin fixate, nu utilizați produsul dacă aveți dubii în ceea ce
privește siguranța acestuia.
Asigurați-vă că baia este ventilată în mod corespunzător și evitați
amplasarea mobilierului în apropiere de cada de baie sau de duș.
Garanție
Acest produs este garantat 10 ani de la data achiziției, în condiții de
utilizare casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată numai
pe baza prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați dovada
achiziției într-un loc sigur.
Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice.
Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care apare
un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de garanție
oferită de la data achiziției pentru următoarele:
• compartimente
• fațade
• balamale
• sertare
• rafturi din sticlă călită sau melamină
Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub rezerva
unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și sub rezerva
unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele mai bune practici
și cu informațiile din manualul de utilizare.
Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi demontat
ulterior fără deteriorare.
Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările
provocate de uzura naturală a pieselor, de decolorarea la lumină, de
intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț, de deteriorările
provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, ...), de prezența
unor corpuri străine vehiculate sau nu de apă (nisip, particule, ...) sau de
lipsa ventilației camerei și de daunele care ar putea să fie rezultatul unei
utilizări necorespunzătoare, al unei utilizări abuzive, al neglijenței, al unui
accident sau al unei întrețineri defectuoase sau neconforme cu cele mai
bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.
De asemenea, sunt excluse din garanție consecințele negative datorate
utilizării de accesorii și/sau piese de schimb neoriginale sau neadaptate,
demontării sau modificării produsului.
Garanția este limitată la piesele recunoscute ca fiind defecte. Garanția nu
acoperă, în niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare, de manoperă) și
daunele directe și indirecte.
Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în
magazinul din care veți achiziționa produsul.
IMPORTANT - PĂSTRAȚI
ACESTE INFORMAȚII
PENTRU CONSULTĂRI
VIITOARE: CITIȚI
CU ATENȚIE
ES
Empezando...
Revise el paquete y asegúrese de que cuenta con todas las piezas
En caso contrario, póngase en contacto con el establecimiento más
cercano, donde podrán ayudarle.
Cuando esté preparado para empezar, asegúrese de que tiene las
herramientas adecuadas a mano, mucho espacio y una zona limpia y
seca para montar muebles.
Asegúrese de que no hay tuberías de suministro ni cables en la zona
en la que pretenda taladrar.
No recomendamos el uso de destornilladores eléctricos para el
montaje de este producto.
Asegúrese siempre de que los tornillos se colocan en los agujeros
piloto previamente taladrados.
Tenga cuidado de no apretar demasiado ninguno de los tornillos.
Atención: los tornillos y las clavijas de fijación de pared no están incluidas
porque dependen del tipo de pared al que se sujeta el mueble. Pida
consejo a un encargado de la tienda.
Seguridad
Para uso exclusivo doméstico.
Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie plana,
asegurándose de que las patas permanecen en contacto con
el suelo.
Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura del
producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado, o su uso.
No permita que los niños jueguen con este producto.
Si el vidrio está desconchado o roto, deje de usar el producto.
En casos excepcionales, la superficie rayada o dañada puede causar
una rotura inesperada del vidrio. El vidrio en el estante está diseñado
para romperse en pequeños fragmentos en lugar de piezas grandes /
afiladas. Evite golpear los lados o los bordes del vidrio, ya que este es
el lugar donde el vidrio es más sensible.
ADVERTENCIA: con el fin de impedir caídas, hay que usar este
producto con un dispositivo de fijación a la pared, adaptado.
Cuidados y Mantenimiento
Utilice un paño limpio y seco para limpiar la superficie del producto.
No deje que quede agua en el armario . Quite todo el
agua inmediatamente.
Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía,
ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o
soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto.
Control periódico
Revise el producto para asegurárse de que todos los componentes y
accesorios estan bien fijados y sujetos, no lo utilice si tiene alguna duda
sobre el estado o el uso del producto.
Procure que su baño esté bien ventilado y evite clocar muebles cerca de
la bañera o la ducha.
ORGKF1276318 IM +SM.indb 10 26/04/2019 14:57
11
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL
Bezpieczeństwo
RO
Siguranță
TR
Emniyet
Garantía
Este producto está garantizado durante 10 años a partir de la fecha de
compra, en el contexto de un uso doméstico normal, no profesional. La
garantía solo es aplicable mediante presentación del tíquet de caja o de la
factura de compra. Guarde su comprobante de compra en un lugar seguro.
La garantía se aplica solo en el ámbito de un uso doméstico. La garantía
cubre la reparación o el cambio del producto si aparece un defecto de
fabricación de los materiales durante todo el periodo de garantía ofrecido
desde la fecha de compra, para los siguientes elementos:
• cajas
• fachadas
• bisagras
• cajón
• estantes de vidrio templado o melamínico
La garantía cubre las averías y el mal funcionamiento del aparato, a
condición de que el uso haya sido el previsto para este producto, y de que
se instale y se mantenga según las buenas prácticas del oficio y según las
informaciones del manual de uso.
Deberá instalar este producto de forma que pueda ser retirado luego
sin deterioro.
Esta garantía contractual no cubre los defectos y el deterioro provocados
por el uso habitual de las piezas, la intemperie, las inundaciones, las
emisiones de calor, o la decoloración por la luz, el gel, los daños causados
por la calidad del agua (con mucha cal, agresiva, corrosiva...), por la.
presencia de cuerpos extraños que llegan o no con el agua (arena,
limaduras...) o la falta de aireación de la estancia y los daños que pudieran
ser consecuencia de un uso inadecuado o abusivo, negligencia, accidente
o mantenimiento defectuoso o que no está de acuerdo con las buenas
prácticas del sector o con las informaciones del manual de uso.
Se excluyen asimismo de la garantía las consecuencias nefastas debidas
al uso de accesorios u/o piezas de repuesto no originales o no adaptados
para el desmontaje o la modificación del producto.
La garantía se limita a las piezas que se reconozcan como defectuosas.
No cubre, en ningún caso, los gastos asociados (desplazamiento, mano de
obra) y los daños directos e indirectos.
La garantía se limita a las piezas que se reconozcan como defectuosas.
Quedan excluidos de la garantía, cualquier gasto asociado(transporte,
incorrecta instalación), así como los daños asociados directos e indirectos.
Brico Dépôt queda responsable de los defectos de conformidad del
producto según lo establecido por los artículos 114 a 124 del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.
Distribuidor: Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A
1a Planta 08820-El Prat de Llobregat
IMPORTANTE - GUARDE
ESTA INORMACIÓN PARA
FUTURAS CONSULTAS:
LEA ATENTAMENTE
PT
Iniciar...
Verifique a embalagem e certifique-se de que contém todas as
peças. Caso contrário, contacte a sua loja local para obter ajuda.
Quando estiver pronto para começar, certifique-se de que tem as
ferramentas certas, espaço suficiente e uma zona seca e limpa para
montar móveis.
Certifique-se de que não existe tubagem nem cabos no local onde
pretende efetuar a perfuração.
o recomendamos a utilização de chaves de parafusos elétricas na
montagem deste produto.
Certifique-se sempre de que os parafusos estão devidamente
posicionados nos orifícios pré-perfurados.
o aperte demasiado os parafusos.
Parafusos e buchas não incluídos.
Segurança
Apenas para uso doméstico.
Utilize sempre em superfícies niveladas, certificando-se de que as
pernas estão em contacto com o chão.
Devem ser efetuadas verificações estruturais periódicas a este
produto; não utilizar no caso de dúvidas quanto ao seu estado.
o permita que crianças brinquem com este produto.
Se o vidro estiver lascado ou quebrado, pare de usar o produto.
Em casos excepcionais, a superfície arranhada ou danificada pode
causar uma quebra inesperada do vidro. O vidro da prateleira foi
projetado para se transformar em pequenos fragmentos, em vez de
pedaços grandes / afiados. Evite bater nos lados ou nas bordas do
vidro, porque este é o local onde o vidro é mais sensível.
AVISO: De modo a impedir a queda, este produto deve ser utilizado
com um dispositivo de fixação à parede adaptado.
Cuidados e Manutenção
Utilize um pano suave e seco para limpar a superfície do produto.
o coloque recipientes com água no armário . Limpe
imediatamente qualquer água derramada.
Nunca utilize solventes, esfregões, abrasivos, lixívia, ácidos,
detergentes fortes, agentes químicos agressivos ou soluções de
limpeza à base de solventes.
Verificação regular
Verifique para garantir que todos os componentes e acessórios do
produto estão seguros; não utilizar no caso de dúvidas quanto ao
seu estado.
Zele para que a sua casa de banho seja correctamente ventilada e evite
colocar móveis na proximidade da banheira ou do duche.
Garantia
Este produto tem uma garantia de 10 anos a partir da data de compra, no
âmbito de uma utilização doméstica normal, não profissional. A garantia só
pode ser aplicada mediante apresentação do talão de caixa ou fatura de
compra. Guarde a sua prova de compra num local seguro.
A garantia aplica-se apenas no âmbito de um uso doméstico. A garantia
cobre a reparação ou a substituição do produto se surgir um defeito de
fabrico dos materiais durante todo o período da garantia oferecia a contar
da data de aquisição, para os elementos seguintes:
• caixas
• fachadas
• dobradiças
• gavetas
• prateleiras em vidro temperado e melamina A garantia abrange as
avarias e mau funcionamento do produto, sob reserva de uma utilização
em conformidade com os intuitos para que o produto foi criado e sob
reserva de uma instalação e manutenção em conformidade com as regras
da arte e as informações do manual de utilização.
Este produto tem de ser instalado de modo a que possa ser retirado
posteriormente sem ficar deteriorado.
Esta garantia contratual não abrange defeitos e deteriorações provocados
por um desgaste natural das peças, descoloração à luz, intempéries,
inundações, libertações de calor, gelo, danos causados pela qualidade
da água (calcário, agressividade, corrosão...), pela presença de corpos
estranhos veiculados ou não pela água (areia, limalhas...) ou a falta de
arejamento da peça e os danos que poderão ser consequência de uma
utilização inadequada, uma utilização abusiva, negligência, acidente ou
manutenção defeituosa, ou a não conformidade com as regras da arte ou
informações do manual de utilização.
Estão também excluídas da garantia as consequências nefastas devido
à utilização de acessórios e/ou peças sobresselentes que não sejam
originais ou não adaptadas, à desmontagem ou modificação do produto.
A garantia limita-se às peças reconhecidas como defeituosas. Ela não
abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento, mão-
deobra) e os danos diretos ou indiretos.
Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto
conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008.
ORGKF1276318 IM +SM.indb 11 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
13
[A] x4
[01] x2
[J] x1
[I] x1
[H] x4
[A]
[I]
[J]
[H]
[01]
[02]
[C] x4
[02] x2
[C]
01
02
ORGKF1276318 IM +SM.indb 13 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
14
[B] x2
[E] x2
1 2 3
1 2 3
[B] [E]
[04] x1
[04]
03
04
ORGKF1276318 IM +SM.indb 14 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
15
[C]
[C]
[C] x4
[B] x2
[B]
3
2
[E] x2
[E]
1
[B]
05
06
ORGKF1276318 IM +SM.indb 15 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
16
[F] x8
[F]
07
08
ORGKF1276318 IM +SM.indb 16 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
17
32
mm
32
mm
32
mm
32
mm
61 mm
61 mm
32 mm 32 mm
61 mm
32 mm 32 mm
61 mm
[T] x1
32 mm 32 mm
61 mm
[T] [U]
[U] x1
32 mm 32 mm
61 mm
[K] x2
[K] [K]
x4
09
10
ORGKF1276318 IM +SM.indb 17 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
18
[R] x1
[S] x2
[R]
[S]
[S]
[R]
11
12
ORGKF1276318 IM +SM.indb 18 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
20
[N] x2
[Q] x4
[N]
[Q]
[Q]
[05] x1
[05]
[O] x2
[O]
15
16
ORGKF1276318 IM +SM.indb 20 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
21
[L] x1
[M] x2
[D] x2
CLICK
50
[L][M]
25
[D]
[D]
[G] x4
[03] x1
[03]
[G]
CLICK
17
18
ORGKF1276318 IM +SM.indb 21 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
22
A
B
C
AB C
CLICK
[P] x1
[P]
19
20
ORGKF1276318 IM +SM.indb 22 26/04/2019 14:57
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
23
2 kg
2 kg
6 kg
21
ORGKF1276318 IM +SM.indb 23 26/04/2019 14:57

Transcripción de documentos

1 2 EN WARNING! Please read all safety warnings carefully and be sure that they are fully understood before handling the product. FR AVERTISSEMENT ! Avant de manipuler le produit, il est nécessaire d’avoir lu attentivement et parfaitement compris tous les avertissements de sécurité. PL OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa oraz upewnić się, że zostały w pełni zrozumiane. DE WARNUNG! Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie vollständig verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. RO AVERTISMENT! Citiţi cu atenţie toate avertismentele de siguranţă şi asiguraţivă că au fost complet înţelese înainte de manevrarea produsului. ES ¡ATENCIÓN! Lea todas las instrucciones de seguridad con detenimiento y asegúrese de que las ha entendido completamente antes de manipular el producto. PT AVISO! Leia atentamente todos os avisos de segurança e certifique-se de que estes são totalmente compreendidos antes de manusear o produto. TR UYARI! Lütfen tüm güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve ürün üzerinde çalışmaya başlamadan önce hepsini iyice anladığınızdan emin olun. RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности и убедитесь, что они вам понятны. x? 30 Ø15 [B] x4 [C] x8 [D] x2 [E] x4 [F] x8 [G] x4 61 mm [A] x4 [H] x4 (Ø3.5 x 30mm) 32 mm [I] x1 [L] x1 ORGKF1276318 IM +SM.indb 3 [J] x1 [M] x2 (Ø3.5 x 15mm) [K] x2 [R] x1 [N] x2 [S] x2 [O] x2 32 mm [T] x1 [P] x1 61 mm Ø8 32 mm 32 mm [U] x1 [Q] x4 (Ø3.5 x 15mm) 26/04/2019 14:57 EN Safety DE Sicherheit ES Seguridad FR Sécurité RUS Безопасность PT Segurança PL Bezpieczeństwo RO Siguranță TR Emniyet asamblarea acestui produs. Întotdeauna asigurați-vă că șuruburile intră exact în găurile preexecutate. • Aveți grijă să nu strângeți excesiv vreunul dintre șuruburi. Șuruburile și diblurile nu sunt incluse. Garanția este limitată la piesele recunoscute ca fiind defecte. Garanția nu acoperă, în niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare, de manoperă) și daunele directe și indirecte. Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în magazinul din care veți achiziționa produsul. Siguranță IMPORTANT - PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE • • • • • • • • Numai pentru utilizare casnică. Utilizați întotdeauna pe o suprafață netedă și fermă, asigurându-vă că toate picioarele rămân în contact cu suprafața. Verificați periodic structura produsului, a nu se utiliza dacă aveți dubii privind siguranța acestuia. Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs. Dacă geamul este ciupit sau spart, nu mai utilizați produsul. În cazuri excepționale, suprafața zgâriată sau deteriorată poate cauza ruperea neașteptată a sticlei. Paharul de pe raft este proiectat să se fragmenteze în fragmente mici în loc de bucăți mari / ascuțite. Evitați lovirea părților laterale sau a muchiilor geamului, deoarece acesta este locul unde sticla este cea mai sensibilă. AVERTISMENT : pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie utilizat cu un dispozitiv de fixare adaptat. ES Empezando... Îngrijire şi întreţinere • • • • Revise el paquete y asegúrese de que cuenta con todas las piezas En caso contrario, póngase en contacto con el establecimiento más cercano, donde podrán ayudarle. • Cuando esté preparado para empezar, asegúrese de que tiene las herramientas adecuadas a mano, mucho espacio y una zona limpia y seca para montar muebles. • Asegúrese de que no hay tuberías de suministro ni cables en la zona en la que pretenda taladrar. • No recomendamos el uso de destornilladores eléctricos para el montaje de este producto. • Asegúrese siempre de que los tornillos se colocan en los agujeros piloto previamente taladrados. • Tenga cuidado de no apretar demasiado ninguno de los tornillos. Atención: los tornillos y las clavijas de fijación de pared no están incluidas porque dependen del tipo de pared al que se sujeta el mueble. Pida consejo a un encargado de la tienda. Utilizaţi o cârpă moale și uscată pentru a curăţa suprafața dulapului și al blatului. Vă rugăm nu lăsați urme de apă pe acest produs. Îndepărtați imediat orice urmă de apă. Nu utilizați niciodată pe produs solvenți, bureți abrazivi, produse abrazive, clor, acizi, detergenți puternici, produse chimice de curățat agresive sau soluții de curățat pe bază de solvenți. Verificarea periodică Asigurați-vă că toate componentele și elementele de prindere ale acestui produs sunt prin fixate, nu utilizați produsul dacă aveți dubii în ceea ce privește siguranța acestuia. Asigurați-vă că baia este ventilată în mod corespunzător și evitați amplasarea mobilierului în apropiere de cada de baie sau de duș. Seguridad Garanție • • Acest produs este garantat 10 ani de la data achiziției, în condiții de utilizare casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată numai pe baza prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați dovada achiziției într-un loc sigur. Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice. Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care apare un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de garanție oferită de la data achiziției pentru următoarele: • compartimente • fațade • balamale • sertare • rafturi din sticlă călită sau melamină Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub rezerva unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și sub rezerva unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele mai bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare. Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi demontat ulterior fără deteriorare. Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările provocate de uzura naturală a pieselor, de decolorarea la lumină, de intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț, de deteriorările provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, ...), de prezența unor corpuri străine vehiculate sau nu de apă (nisip, particule, ...) sau de lipsa ventilației camerei și de daunele care ar putea să fie rezultatul unei utilizări necorespunzătoare, al unei utilizări abuzive, al neglijenței, al unui accident sau al unei întrețineri defectuoase sau neconforme cu cele mai bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare. De asemenea, sunt excluse din garanție consecințele negative datorate utilizării de accesorii și/sau piese de schimb neoriginale sau neadaptate, demontării sau modificării produsului. • • • • • Para uso exclusivo doméstico. Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie plana, asegurándose de que las patas permanecen en contacto con el suelo. Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura del producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado, o su uso. No permita que los niños jueguen con este producto. Si el vidrio está desconchado o roto, deje de usar el producto. En casos excepcionales, la superficie rayada o dañada puede causar una rotura inesperada del vidrio. El vidrio en el estante está diseñado para romperse en pequeños fragmentos en lugar de piezas grandes / afiladas. Evite golpear los lados o los bordes del vidrio, ya que este es el lugar donde el vidrio es más sensible. ADVERTENCIA: con el fin de impedir caídas, hay que usar este producto con un dispositivo de fijación a la pared, adaptado. Cuidados y Mantenimiento • • • Utilice un paño limpio y seco para limpiar la superficie del producto. No deje que quede agua en el armario . Quite todo el agua inmediatamente. Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto. Control periódico Revise el producto para asegurárse de que todos los componentes y accesorios estan bien fijados y sujetos, no lo utilice si tiene alguna duda sobre el estado o el uso del producto. Procure que su baño esté bien ventilado y evite clocar muebles cerca de la bañera o la ducha. 10 ORGKF1276318 IM +SM.indb 10 26/04/2019 14:57 EN Safety DE Sicherheit ES Seguridad FR Sécurité RUS Безопасность PT Segurança PL Bezpieczeństwo RO Siguranță TR Emniyet Garantía Segurança Este producto está garantizado durante 10 años a partir de la fecha de compra, en el contexto de un uso doméstico normal, no profesional. La garantía solo es aplicable mediante presentación del tíquet de caja o de la factura de compra. Guarde su comprobante de compra en un lugar seguro. La garantía se aplica solo en el ámbito de un uso doméstico. La garantía cubre la reparación o el cambio del producto si aparece un defecto de fabricación de los materiales durante todo el periodo de garantía ofrecido desde la fecha de compra, para los siguientes elementos: • cajas • fachadas • bisagras • cajón • estantes de vidrio templado o melamínico La garantía cubre las averías y el mal funcionamiento del aparato, a condición de que el uso haya sido el previsto para este producto, y de que se instale y se mantenga según las buenas prácticas del oficio y según las informaciones del manual de uso. Deberá instalar este producto de forma que pueda ser retirado luego sin deterioro. Esta garantía contractual no cubre los defectos y el deterioro provocados por el uso habitual de las piezas, la intemperie, las inundaciones, las emisiones de calor, o la decoloración por la luz, el gel, los daños causados por la calidad del agua (con mucha cal, agresiva, corrosiva...), por la. presencia de cuerpos extraños que llegan o no con el agua (arena, limaduras...) o la falta de aireación de la estancia y los daños que pudieran ser consecuencia de un uso inadecuado o abusivo, negligencia, accidente o mantenimiento defectuoso o que no está de acuerdo con las buenas prácticas del sector o con las informaciones del manual de uso. Se excluyen asimismo de la garantía las consecuencias nefastas debidas al uso de accesorios u/o piezas de repuesto no originales o no adaptados para el desmontaje o la modificación del producto. La garantía se limita a las piezas que se reconozcan como defectuosas. No cubre, en ningún caso, los gastos asociados (desplazamiento, mano de obra) y los daños directos e indirectos. La garantía se limita a las piezas que se reconozcan como defectuosas. Quedan excluidos de la garantía, cualquier gasto asociado(transporte, incorrecta instalación), así como los daños asociados directos e indirectos. Brico Dépôt queda responsable de los defectos de conformidad del producto según lo establecido por los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Distribuidor: Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de Llobregat • • • • • • • Apenas para uso doméstico. Utilize sempre em superfícies niveladas, certificando-se de que as pernas estão em contacto com o chão. Devem ser efetuadas verificações estruturais periódicas a este produto; não utilizar no caso de dúvidas quanto ao seu estado. Não permita que crianças brinquem com este produto. Se o vidro estiver lascado ou quebrado, pare de usar o produto. Em casos excepcionais, a superfície arranhada ou danificada pode causar uma quebra inesperada do vidro. O vidro da prateleira foi projetado para se transformar em pequenos fragmentos, em vez de pedaços grandes / afiados. Evite bater nos lados ou nas bordas do vidro, porque este é o local onde o vidro é mais sensível. AVISO: De modo a impedir a queda, este produto deve ser utilizado com um dispositivo de fixação à parede adaptado. Cuidados e Manutenção • • • Utilize um pano suave e seco para limpar a superfície do produto. Não coloque recipientes com água no armário . Limpe imediatamente qualquer água derramada. Nunca utilize solventes, esfregões, abrasivos, lixívia, ácidos, detergentes fortes, agentes químicos agressivos ou soluções de limpeza à base de solventes. Verificação regular Verifique para garantir que todos os componentes e acessórios do produto estão seguros; não utilizar no caso de dúvidas quanto ao seu estado. Zele para que a sua casa de banho seja correctamente ventilada e evite colocar móveis na proximidade da banheira ou do duche. Garantia Este produto tem uma garantia de 10 anos a partir da data de compra, no âmbito de uma utilização doméstica normal, não profissional. A garantia só pode ser aplicada mediante apresentação do talão de caixa ou fatura de compra. Guarde a sua prova de compra num local seguro. A garantia aplica-se apenas no âmbito de um uso doméstico. A garantia cobre a reparação ou a substituição do produto se surgir um defeito de fabrico dos materiais durante todo o período da garantia oferecia a contar da data de aquisição, para os elementos seguintes: • caixas • fachadas • dobradiças • gavetas • prateleiras em vidro temperado e melamina A garantia abrange as avarias e mau funcionamento do produto, sob reserva de uma utilização em conformidade com os intuitos para que o produto foi criado e sob reserva de uma instalação e manutenção em conformidade com as regras da arte e as informações do manual de utilização. Este produto tem de ser instalado de modo a que possa ser retirado posteriormente sem ficar deteriorado. Esta garantia contratual não abrange defeitos e deteriorações provocados por um desgaste natural das peças, descoloração à luz, intempéries, inundações, libertações de calor, gelo, danos causados pela qualidade da água (calcário, agressividade, corrosão...), pela presença de corpos estranhos veiculados ou não pela água (areia, limalhas...) ou a falta de arejamento da peça e os danos que poderão ser consequência de uma utilização inadequada, uma utilização abusiva, negligência, acidente ou manutenção defeituosa, ou a não conformidade com as regras da arte ou informações do manual de utilização. Estão também excluídas da garantia as consequências nefastas devido à utilização de acessórios e/ou peças sobresselentes que não sejam originais ou não adaptadas, à desmontagem ou modificação do produto. A garantia limita-se às peças reconhecidas como defeituosas. Ela não abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento, mãodeobra) e os danos diretos ou indiretos. Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008. IMPORTANTE - GUARDE ESTA INORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE PT Iniciar... • Verifique a embalagem e certifique-se de que contém todas as peças. Caso contrário, contacte a sua loja local para obter ajuda. • Quando estiver pronto para começar, certifique-se de que tem as ferramentas certas, espaço suficiente e uma zona seca e limpa para montar móveis. • Certifique-se de que não existe tubagem nem cabos no local onde pretende efetuar a perfuração. • Não recomendamos a utilização de chaves de parafusos elétricas na montagem deste produto. • Certifique-se sempre de que os parafusos estão devidamente posicionados nos orifícios pré-perfurados. • Não aperte demasiado os parafusos. Parafusos e buchas não incluídos. 11 ORGKF1276318 IM +SM.indb 11 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje 01 FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj 13 [A] [01] x2 [A] x4 [H] x4 [H] [I] [J] x1 [J] [01] [I] x1 02 [02] [C] x4 [02] x2 [C] ORGKF1276318 IM +SM.indb 13 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj 03 [B] x2 [E] x2 11 [B] 22 04 33 [E] [04] [04] x1 14 ORGKF1276318 IM +SM.indb 14 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje 05 FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj [C] [C] [C] x4 06 1 [B] [B] x2 2 [E] x2 [B] 3 [E] 15 ORGKF1276318 IM +SM.indb 15 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj 07 [F] [F] x8 08 16 ORGKF1276318 IM +SM.indb 16 26/04/2019 14:57 FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj 61 mm 09 61 mm EN Assembly DE Versammlung ES Montaje 32 32 mm mm 61 mm 32 32 mm mm 61 mm 32 mm 61 mm 32 mm [T] x1 61 mm [T] 32 mm 32 mm [U] 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm [U] x1 10 x4 [K] x2 [K] [K] 17 ORGKF1276318 IM +SM.indb 17 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj 11 [S] [R] [R] x1 [S] x2 [R] [S] 12 18 ORGKF1276318 IM +SM.indb 18 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje 15 [N] x2 FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj [Q] [N] [Q] [Q] x4 [05] [05] x1 16 [O] [O] x2 20 ORGKF1276318 IM +SM.indb 20 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj 17 25 [D] CLICK [L] x1 [M] x2 [D] x2 [D] [M] 50 18 [L] [03] [G] x4 [G] [03] x1 CLICK 21 ORGKF1276318 IM +SM.indb 21 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj 19 B A C A C B 20 [P] x1 CLICK [P] 22 ORGKF1276318 IM +SM.indb 22 26/04/2019 14:57 EN Assembly DE Versammlung ES Montaje FR Assemblage RUS Сборка PT Montagem PL Montaż RO Asamblare TR Montaj 21 6 kg 2 kg 2 kg 23 ORGKF1276318 IM +SM.indb 23 26/04/2019 14:57
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Imandra miroir L.40 x H.60 x P.15 cm Guía del usuario

Tipo
Guía del usuario