Blooma Cabris 4,25 x 3m taupe Assembly Instructions

Tipo
Assembly Instructions
IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU
ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
IMPORTANTE - GUARDE ESTA INORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE
ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN
GB IE
B&Q plc,
Chandlers Ford, Hants,
SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com
FR
Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
PL
Producent:
Castorama Polska Sp. z o. o.
ul. Krakowiaków 78;
02-255 Warszawa,
www.castorama.pl
RUS
ООО “Касторама РУС”
Дербеневская наб.,
дом 7, стр 8
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru
ES
Euro Depot España, S.A.U.
c/ La Selva, 10
Edicio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
Barcelona,
España
www.bricodepot.es
TR
İthalatçı Firma :
KOÇTAŞ YAPI
MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Şile Otobanı 11. Km
Alemdağ Sapağı
Sırrı Çelik Bulvarı
No:1 C Blok
34788 Taşdelen
Çekmeköy / İSTANBUL
www.koctas.com.tr
Kullanım Ömrü x Yıldır
GB IE
GB IE
FR
FR
PL
PL
ES
ES
TR
TR
RUS
RUS
In more detail... Et dans le détail... Więcej szczegółów... Подробнее... En mayor detalle… Daha detaylı olarak…
Getting started...
Pour bien commencer...
Pierwsze kroki…
Начало...
Empezando...…
Başlarken…
Kullanım halindeyken altın kural
Ürünün yüzeyini temizlemek ve leke veya pasları
çıkarmak için haf deterjanlı ılık su ve yumuşak nemli bir
bez kullanın. Temiz bir bezle kurulayın.
Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı
maddeler, asitler, güçlü deterjanlar, eritici kimyasal
temizleyiciler veya çözücü tip temizleme solüsyonları
kullanmayın.
Bu ürünün temizlenmesi için yüksek basınçlı bir yıkama
makinesi kullanmayın.
Kumaşın temizlenmesi için lütfen dikili etikete bakın.
Sezon başlarken
>Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli
olduğundan emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili
şüphe olması durumunda kullanmayın.
Sezon biterken
>Bu ürün, uzun süreli kötü hava şartlarında (yağmur veya
soğuk) ve kış boyunca üzerine örtü örtülerek muhafaza
edilmelidir (ideal olarak bahçedeki bir baraka veya
garajda).
>Muhafaza etmeden önce daima temizleyin ve iyice
kurulayın.
The golden rules for care
Use warm water with a mild detergent and a soft damp
cloth to clean the surface of the product and to remove
any stains or mildew. Wipe dry with a clean cloth.
Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach,
acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners
or solvent-type cleaning solutions on the product.
Do not use a high-pressure washer for cleaning of this
product.
Please refer to the sewn in label for fabric care
instructions.
At the beginning of the season
>Check to ensure that all components and xings of this
product are secure, do not use if you have any doubts
about its tness for purpose.
At the end of the season
>This product should be stored under cover during
prolonged spells of adverse weather (wet or cold) and
also during the winter (ideally in a garden shed or
garage).
>Always clean and dry thoroughly before storage.
Les règles d’or pour l’entretien
Pour nettoyer la surface du produit et retirer toute tache
ou moisissure, utilisez un mélange d’eau chaude et de
détergent doux sur un chiffon humide. Séchez à l’aide
d’un chiffon propre.
N’utilisez jamais de solvants, de produits à récurer,
d’abrasifs, de javel, d’acides, de détergents puissants,
de détergents chimiques agressifs ou de détergents à
base de solvant sur le produit.
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce
produit.
Pour procéder au nettoyage du tissu, veuillez vous
référer à l’étiquette cousue à l’intérieur.
En début de saison
>Vériez que tous les composants et xations de ce
produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne
l’utilisez pas.
En n de saison
>L’hiver ou en cas d’intempéries prolongées, il est
recommandé de ranger ce produit dans un garage ou
une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas.
>Nettoyez et séchez toujours le produit avant de le ranger.
Золотых правила для постоянного
использования
Используйте теплую воду с мягким моющим
средством и мягкую влажную ткань для чистки
поверхности продукции и удаления пятен и плесени.
После этого насухо вытрите чистой тканью.
Никогда не используйте растворители, жесткие
мочалки, абразивные материалы, отбеливатели,
кислоту, сильные моющие средства, агрессивные
химические очистители или чистящие растворы на
основе растворителей при чистке продукции.
Не используйте высоконапорные автомойки для
чистки этой продукции.
Инструкции по чистке ткани указаны на этикетке.
В начале сезона
>Проверьте надежность всех компонентов и креплений
продукции, не используйте продукцию, если у вас
есть сомнения в пригодности к использованию.
В конце сезона
>Эту продукцию нужно хранить накрытой во время
длительных периодов неблагоприятной погоды
(влажной или холодной), а также зимой ( лучше всего
– в садовом сарае или гараже).
>Всегда тщательно очищайте и высушивайте перед
хранением.
Zasady konserwacji
Użyj ciepłej wody z łagodnym detergentem i wilgotnej
szmatki do czyszczenia powierzchni produktu, w celu
usunięcia plam lub pleśni. Wytrzyj do sucha czystą
szmatką.
Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych
myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów,
agresywnych chemicznych środków czyszczących lub
środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do
czyszczenia produktu.
Do czyszczenia produktu nie używaj myjek
wysokociśnieniowych.
Informacje na temat czyszczenia tkaniny znajdują się na
przyszytej metce.
Na początku sezonu
>Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i
elementy montażowe zostały prawidłowo przymocowane.
Nie używaj produktu, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
na temat ich przydatności do użycia.
Na końcu sezonu
>Niniejszy produkt powinien być przykryty pokrowcem
podczas jego przechowywania, jeśli nie zamierzone jest
jego użycie przez dłuższy okres czasu lub podczas złych
warunków atmosferycznych (opady deszczu lub niska
temperatura otoczenia) oraz podczas zimy (najlepiej
przechowywać w schowku lub w garażu).
>Zawsze wyczyść i osusz produky przed
przechowywaniem.
Las reglas de oro para su uso y
mantenimiento
Para limpiar la supercie del producto y eliminar
cualquier tipo de mancha o moho, utilice agua caliente
con un detergente suave y un trapo húmedo y suave.
Séquelo con un paño limpio.
Nunca utilice disolventes, estropajos, productos
abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores
químicos agresivos o soluciones de limpieza de tipo
disolvente con este producto.
No utilice un limpiador a presión para limpiar este
producto.
Para limpiar la tela, por favor remítase a las
instrucciones detalladas en la etiqueta cosida a la
misma.
Al principio de la temporada
>Revise el producto para asegurárse de que todos los
componentes y accesorios están bien jados y sujetos,
no lo utilice si tiene alguna duda sobre el estado o el uso
del producto.
Al nal de la temporada
>Este producto debe guardarse bajo cubierto durante
largos periodos de mal tiempo o condiciones
meteorológicas adversas (de frío o lluvia) y también
durante el invierno (preferentemente en un garaje o
trastero).
>Siempre limpie y seque a fondo el producto antes de
almacenarlo.
Safety
For domestic use only.
Always use on rm level ground.
Periodic structural checks of this product should be
undertaken, do not use if you have any doubts about its
tness for purpose.
Do not let children play with this product.
This furniture must be set up by a competent adult.
Keep away from naked ames and direct sources of heat
such as patio heaters and barbeques.
Never stay under this product in thunderstorms.
Do not hang from the ribs, frame and canopy of this
product
This product is designed for occasional use only. This
is not to be used as a permanent structure and must
be protected from adverse weather conditions such as
high winds, heavy rain and snow. Do not use in such
conditions. Dismantle and store safely to prevent any
damage occurring.
Sécurité
Produit à usage domestique.
Positionnez le produit de manière stable sur une surface
plane.
Vériez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne
l’utilisez pas.
Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit.
Ce produit doit être monté par un adulte compétent.
Tenez le produit à l’écart des ammes nues et des
sources directes de chaleur telles que les radiateurs
d’extérieurs et les barbecues.
Ne pas rester sous ce produit en cas d’orage.
Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit. Ne les
laissez pas se suspendre à l’armature du produit
Ce produit s’utilise occasionnellement. Il ne doit pas être
utilisé comme structure permanente ni lors de mauvaises
conditions météorologiques telles que les grands vents,
les pluies fortes et la neige. Dans de telles conditions,
protégez-le ou démontez-le et rangez-le en sécurité pour
éviter tout dommage éventuel.
A monter soi même.
Bezpieczeństwo
Meble przeznaczone do użytku prywatnego.
Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej
powierzchni.
Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj
go, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.
Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci.
Niniejszy mebel musi zostać zmontowany przez
kompetentną osobę dorosłą.
Trzymaj produkt z dala od płomieni i bezpośrednich
źródeł ciepła, takich jak ogrzewaczy gazowych i grillów.
Nigdy nie stój pod niniejszym meblem podczas burzy.
Nie wieszaj się na poszyciu, jego konstrukcji oraz na
ramie tego produktu.
Niniejszy produkt jest wyłącznie przeznaczony do
sezonowego użycia. Nie powinien być używany jako
permanentna konstrukcja i musi być chroniony przed
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak
silny wiatr lub obte opady deszczu śniegu i gradu. Nie
używaj w takich warunkach. Rozmontuj i przechowuj w
sposób bezpieczny, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
Безопасность
Только для домашнего использования.
Всегда используйте на твердой ровной земле.
Необходимо периодически проверять состояние
продукции. Не используйте продукцию, если у вас есть
сомнения в пригодности к использованию.
Не позволяйте детям играть с этой продукцией.
Устанавливать эту мебель должен
квалифицированный взрослый человек.
Берегите от открытого огня и прямых источников
тепла, таких как обогреватели и барбекю.
Не находитесь под продукцией во время грозы.
Нельзя висеть на поперечных перекладинах и каркасе
изделия.
Продукция предназначена только для периодического
использования. Она не должна использоваться
постоянно и ее нужно защищать от неблагоприятной
погоды, такой как сильный ветер, ливень или снегопад.
Не используйте в таких условиях. Разберите и храните
в безопасном месте, чтобы не было повреждений.
Seguridad
Para uso exclusivo doméstico.
Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una
supercie plana.
Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la
estructura del producto, no lo utilice si tiene alguna duda
sobre su estado, o su uso.
No permita que los niños jueguen con este producto.
Estos muebles debe montarlos un adulto competente.
Manténga el producto alejado de llamas y fuentes de
calor directas como estufas calefactoras para exteriores y
barbacoas.
Nunca permanezca bajo este producto durante una
tormenta.
No colgar de las varillas, del marco ni de la cubierta de
este producto.
Este producto ha sido diseñado para un uso
exclusivamente ocasional. No debe utilizarse como
estructura permanente y debe protegerse de condiciones
climáticas adversas como viento fuerte, lluvia torrencial
y nieve. No lo utilice en esas condiciones. Desmónte y
guárdelo en un sitio seguro para evitar daños.
Güvenlik
Sadece ev kullanımı içindir.
Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın.
Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli,
amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda
kullanılmamalıdır.
Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin.
Bu mobilya uzman bir yetişkin tarafından kurulmalıdır.
Açık alevler ile ev tipi ısıtıcı ve barbekü gibi doğrudan ısı
kaynaklarından uzak tutun.
Gök gürültülü sağanak yağışlarda bu ürünün altında asla
durmayın.
Hiçbir şekilde ürünün iskeleti, güneşliği ve askılıklarına
asılmayınız.
Bu ürün sadece geçici kullanım için tasarlanmıştır.
Kalıcı bir yapı olarak kullanılmamalı ve kuvvetli rüzgar,
şiddetli yağmur, kar gibi elverişsiz hava koşullarından
korunmalıdır. Bu koşullar altında kullanmayın. Herhangi
bir hasara meydan vermemek için ürünü demonte edin ve
güvenli bir şekilde saklayın.
Bu ürünün bağlanti veya montaji tüketı
̇
̇
ye aı
̇
ttı
̇
r. Montaj
̇
zmetı
̇
veya bu ad altinda alinan montaj bedelı
̇
ürünün
satiş bedelı
̇
ne dahı
̇
l değı
̇
ldı
̇
r.
Réf: 598430
LGFD9162-Blooma-IM-A2-09.indd 2 15-3-27 ��4:57

Transcripción de documentos

Getting started... GB IE Safety Pour bien commencer... FR Sécurité Pierwsze kroki… PL Bezpieczeństwo Начало... RUS Безопасность Empezando...… ES Seguridad Başlarken… TR Güvenlik For domestic use only. Produit à usage domestique. Meble przeznaczone do użytku prywatnego. Только для домашнего использования. Para uso exclusivo doméstico. Sadece ev kullanımı içindir. Always use on firm level ground. Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane. Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej powierzchni. Всегда используйте на твердой ровной земле. Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie plana. Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın. Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l’utilisez pas. Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Необходимо периодически проверять состояние продукции. Не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию. Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit. Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci. Ce produit doit être monté par un adulte compétent. Niniejszy mebel musi zostać zmontowany przez kompetentną osobę dorosłą. Do not let children play with this product. This furniture must be set up by a competent adult. Tenez le produit à l’écart des flammes nues et des sources directes de chaleur telles que les radiateurs d’extérieurs et les barbecues. Keep away from naked flames and direct sources of heat such as patio heaters and barbeques. Never stay under this product in thunderstorms. Trzymaj produkt z dala od płomieni i bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak ogrzewaczy gazowych i grillów. Nigdy nie stój pod niniejszym meblem podczas burzy. Ne pas rester sous ce produit en cas d’orage. Do not hang from the ribs, frame and canopy of this product Nie wieszaj się na poszyciu, jego konstrukcji oraz na ramie tego produktu. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit. Ne les laissez pas se suspendre à l’armature du produit This product is designed for occasional use only. This is not to be used as a permanent structure and must be protected from adverse weather conditions such as high winds, heavy rain and snow. Do not use in such conditions. Dismantle and store safely to prevent any damage occurring. Niniejszy produkt jest wyłącznie przeznaczony do sezonowego użycia. Nie powinien być używany jako permanentna konstrukcja i musi być chroniony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silny wiatr lub obfite opady deszczu śniegu i gradu. Nie używaj w takich warunkach. Rozmontuj i przechowuj w sposób bezpieczny, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Ce produit s’utilise occasionnellement. Il ne doit pas être utilisé comme structure permanente ni lors de mauvaises conditions météorologiques telles que les grands vents, les pluies fortes et la neige. Dans de telles conditions, protégez-le ou démontez-le et rangez-le en sécurité pour éviter tout dommage éventuel. Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır. Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura del producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado, o su uso. Не позволяйте детям играть с этой продукцией. No permita que los niños jueguen con este producto. Устанавливать эту мебель должен квалифицированный взрослый человек. Estos muebles debe montarlos un adulto competente. Берегите от открытого огня и прямых источников тепла, таких как обогреватели и барбекю. Bu ürünün bağlanti veya montaji tüketi̇ ci̇ ye ai̇ tti̇ r. Montaj hi̇ zmeti̇ veya bu ad altinda alinan montaj bedeli̇ ürünün satiş bedeli̇ ne dahi̇ l deği̇ ldi̇ r. Castorama France BP 101 - 59175 Templemars www.castorama.fr Bu ürün sadece geçici kullanım için tasarlanmıştır. Kalıcı bir yapı olarak kullanılmamalı ve kuvvetli rüzgar, şiddetli yağmur, kar gibi elverişsiz hava koşullarından korunmalıdır. Bu koşullar altında kullanmayın. Herhangi bir hasara meydan vermemek için ürünü demonte edin ve güvenli bir şekilde saklayın. Este producto ha sido diseñado para un uso exclusivamente ocasional. No debe utilizarse como estructura permanente y debe protegerse de condiciones climáticas adversas como viento fuerte, lluvia torrencial y nieve. No lo utilice en esas condiciones. Desmónte y guárdelo en un sitio seguro para evitar daños. A monter soi même. FR Hiçbir şekilde ürünün iskeleti, güneşliği ve askılıklarına asılmayınız. No colgar de las varillas, del marco ni de la cubierta de este producto. Продукция предназначена только для периодического использования. Она не должна использоваться постоянно и ее нужно защищать от неблагоприятной погоды, такой как сильный ветер, ливень или снегопад. Не используйте в таких условиях. Разберите и храните в безопасном месте, чтобы не было повреждений. www.diy.com Açık alevler ile ev tipi ısıtıcı ve barbekü gibi doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutun. Nunca permanezca bajo este producto durante una tormenta. Нельзя висеть на поперечных перекладинах и каркасе изделия. SO53 3LE United Kingdom Bu mobilya uzman bir yetişkin tarafından kurulmalıdır. Gök gürültülü sağanak yağışlarda bu ürünün altında asla durmayın. B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin. Manténga el producto alejado de llamas y fuentes de calor directas como estufas calefactoras para exteriores y barbacoas. Не находитесь под продукцией во время грозы. GB IE PL Producent: Castorama Polska Sp. z o. o. ul. Krakowiaków 78; 02-255 Warszawa, www.castorama.pl In more detail... GB IE The golden rules for care Use warm water with a mild detergent and a soft damp cloth to clean the surface of the product and to remove any stains or mildew. Wipe dry with a clean cloth. Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent-type cleaning solutions on the product. Do not use a high-pressure washer for cleaning of this product. Please refer to the sewn in label for fabric care instructions. At the beginning of the season >>Check to ensure that all components and fixings of this product are secure, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. At the end of the season >>This product should be stored under cover during prolonged spells of adverse weather (wet or cold) and also during the winter (ideally in a garden shed or garage). >>Always clean and dry thoroughly before storage. Et dans le détail... FR Les règles d’or pour l’entretien PL Więcej szczegółów... Zasady konserwacji Pour nettoyer la surface du produit et retirer toute tache ou moisissure, utilisez un mélange d’eau chaude et de détergent doux sur un chiffon humide. Séchez à l’aide d’un chiffon propre. Użyj ciepłej wody z łagodnym detergentem i wilgotnej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu, w celu usunięcia plam lub pleśni. Wytrzyj do sucha czystą szmatką. N’utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d’abrasifs, de javel, d’acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce produit. Pour procéder au nettoyage du tissu, veuillez vous référer à l’étiquette cousue à l’intérieur. En début de saison >>Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l’utilisez pas. En fin de saison >>L’hiver ou en cas d’intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas. >>Nettoyez et séchez toujours le produit avant de le ranger. Do czyszczenia produktu nie używaj myjek wysokociśnieniowych. Informacje na temat czyszczenia tkaniny znajdują się na przyszytej metce. Na początku sezonu >>Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj produktu, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia. Na końcu sezonu >>Niniejszy produkt powinien być przykryty pokrowcem podczas jego przechowywania, jeśli nie zamierzone jest jego użycie przez dłuższy okres czasu lub podczas złych warunków atmosferycznych (opady deszczu lub niska temperatura otoczenia) oraz podczas zimy (najlepiej przechowywać w schowku lub w garażu). >>Zawsze wyczyść i osusz produky przed przechowywaniem. Подробнее... RUS Золотых правила для постоянного использования ES En mayor detalle… Las reglas de oro para su uso y mantenimiento Используйте теплую воду с мягким моющим средством и мягкую влажную ткань для чистки поверхности продукции и удаления пятен и плесени. После этого насухо вытрите чистой тканью. Para limpiar la superficie del producto y eliminar cualquier tipo de mancha o moho, utilice agua caliente con un detergente suave y un trapo húmedo y suave. Séquelo con un paño limpio. Никогда не используйте растворители, жесткие мочалки, абразивные материалы, отбеливатели, кислоту, сильные моющие средства, агрессивные химические очистители или чистящие растворы на основе растворителей при чистке продукции. Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto. Не используйте высоконапорные автомойки для чистки этой продукции. Инструкции по чистке ткани указаны на этикетке. В начале сезона >>Проверьте надежность всех компонентов и креплений продукции, не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию. В конце сезона >>Эту продукцию нужно хранить накрытой во время длительных периодов неблагоприятной погоды (влажной или холодной), а также зимой ( лучше всего – в садовом сарае или гараже). >>Всегда тщательно очищайте и высушивайте перед хранением. No utilice un limpiador a presión para limpiar este producto. Para limpiar la tela, por favor remítase a las instrucciones detalladas en la etiqueta cosida a la misma. Al principio de la temporada >>Revise el producto para asegurárse de que todos los componentes y accesorios están bien fijados y sujetos, no lo utilice si tiene alguna duda sobre el estado o el uso del producto. Al final de la temporada >>Este producto debe guardarse bajo cubierto durante largos periodos de mal tiempo o condiciones meteorológicas adversas (de frío o lluvia) y también durante el invierno (preferentemente en un garaje o trastero). >>Siempre limpie y seque a fondo el producto antes de almacenarlo. TR Daha detaylı olarak… Kullanım halindeyken altın kural RUS Дербеневская наб., Ürünün yüzeyini temizlemek ve leke veya pasları çıkarmak için hafif deterjanlı ılık su ve yumuşak nemli bir bez kullanın. Temiz bir bezle kurulayın. дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114 Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler, güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip temizleme solüsyonları kullanmayın. Bu ürünün temizlenmesi için yüksek basınçlı bir yıkama makinesi kullanmayın. Kumaşın temizlenmesi için lütfen dikili etikete bakın. www.castorama.ru ES Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de Llobregat >>Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanmayın. Barcelona, España Sezon biterken >>Muhafaza etmeden önce daima temizleyin ve iyice kurulayın. Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 Sezon başlarken >>Bu ürün, uzun süreli kötü hava şartlarında (yağmur veya soğuk) ve kış boyunca üzerine örtü örtülerek muhafaza edilmelidir (ideal olarak bahçedeki bir baraka veya garajda). ООО “Касторама РУС” www.bricodepot.es TR İthalatçı Firma : KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. Şile Otobanı 11. Km Alemdağ Sapağı Sırrı Çelik Bulvarı No:1 C Blok 34788 Taşdelen Çekmeköy / İSTANBUL www.koctas.com.tr Kullanım Ömrü x Yıldır Réf: 598430 IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО IMPORTANTE - GUARDE ESTA INORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN LGFD9162-Blooma-IM-A2-09.indd 2 15-3-27 ��4:57
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Blooma Cabris 4,25 x 3m taupe Assembly Instructions

Tipo
Assembly Instructions