Tristar VE5727 Manual de usuario

Categoría
Accesorios para hacer café
Tipo
Manual de usuario
VE5727
VE5728
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
3
4
2
WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands
ENInstruction manual
SAFETY
This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the appliance
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Never insert your fingers or any other object
into the air outlet. Take special care to warn
children of these dangers.
Do not use the unit:
near a source of fire.
in an area exposed to direct sunlight.
in an area where water is likely to splash.
near a bath, a shower or a swimming pool.
WARNING: Do not wrap the cable around the
main body of the appliance during or after
use.
WARNING: Misuse of the appliance could
cause personal injury.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments.
By clients in hotels, motels and other residential type
environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
This product complies with conformity requirements of the applicable
European regulations or directives.
Waste electrical products should not be disposed of with household
waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local
Authority or local store for recycling advice.
PARTS DESCRIPTION
1. Speed adjustment knob
2. Oscillation knob
3. Fan
4. Fan angle adjustment knob
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Be careful when mounting the blades (the blades can be sharp).
USE
Set the speed adjustment knob to the desired position.
To make the fan head oscillate, push down the Oscillation Knob.
To stop the fan head from oscillating, pull-up the Oscillation Knob.
The head of the fan can be adjusted up or down, to do this loosen the
adjusting knob, adjust the fan to the desired angle, to secure tighten
the adjusting knob.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan de benodigde
ervaring en kennis indien ze onder toezicht
staan of instructies krijgen over hoe het
apparaat op een veilige manier kan worden
gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met
het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen indien ze niet onder toezicht worden
gehouden.
Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten terwijl het op de voeding is
aangesloten.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de
luchtuitlaat. Waarschuw kinderen voor deze
gevaren.
Gebruik het apparaat niet:
in de buurt van vuur.
in een gebied dat wordt blootgesteld aan direct
zonlicht.
in een gebied met een grote kans op spattend
water.
in de buurt van een bad, douche of zwembad.
WAARSCHUWING: Wikkel het snoer tijdens of
na gebruik niet om het hoofddeel van het
apparaat.
WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het
apparaat kan leiden tot persoonlijk letsel.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële
omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
– Boerderijen.
Dit product voldoet aan de conformiteitsvereisten van de toepasselijke
Europese regelgeving en richtlijnen.
Gooi elektrische producten niet weg als huishoudelijk afval. Recycle het
product wanneer dit mogelijk is. Neem contact op met uw plaatselijke
autoriteiten of een lokaal verkooppunt voor advies over recycling.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Snelheidsknoppen
2. Oscillatieknop
3. Ventilator
4. Hoek instelknop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Let op: Zorg ervoor dat
het op het apparat aangegeven voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Wees voorzichtig bij het plaatsen van de bladen (deze kunnen scherp
zijn).
GEBRUIK
Zet de snelheidsknop in de gewenste positie.
Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten oscilleren.
Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten stoppen met
oscilleren.
De kop van de ventilator kan omhoog of omlaag ingesteld worden. Draai
de instelknop los, stel de ventilator in de gewenste hoek en draai de
instelknop vast om hem vast te zetten.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de
8 ans ou plus et des personnes présentant un
handicap physique, sensoriel ou mental voire
ne disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance
utilisateur ne doivent pas être confiés à des
enfants sans surveillance.
Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans
surveillance tant qu'il est branché sur
l'alimentation électrique.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Ne jamais insérer les doigts ou d'autres objets
dans la sortie d'air. Soyez particulièrement
attentif à avertir les enfants de ces dangers.
Ne pas utiliser l'appareil:
près d'une source d'ignition.
dans un espace exposé à la lumière directe du
soleil.
à proximité d'éclaboussures possibles d'eau.
près d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
AVERTISSEMENT: Ne pas enrouler le câble
autour du corps principal de l'appareil pendant
ou après utilisation.
AVERTISSEMENT: Une mauvaise utilisation
de l'appareil peut provoquer des blessures.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres
environnements de travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
– Fermes.
Ce produit satisfait aux exigences de conformité des règlements ou
directives européens applicables.
Les produits électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les
ordures ménagères. Veuillez les recycler là où il existe des installations
appropriées. Consultez les autorités locales ou votre magasin local pour
obtenir des conseils sur le recyclage.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Boutons de réglage de vitesse
2. Bouton d’oscillation
3. Ventilateur
4. Bouton de réglage d'angle
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Soyez prudent lorsque vous montez les lames (elles peuvent être
tranchantes).
UTILISATION
Réglez le bouton de réglage de vitesse sur la position voulue.
Pour que la tête du ventilateur oscille, enfoncez le Bouton d'Oscillation.
Pour que la tête du ventilateur cesse d'osciller, tirez le Bouton
d'Oscillation.
La tête du ventilateur est réglable vers le haut ou le bas. Pour ce faire,
desserrez le bouton de réglage, ajustez le ventilateur selon l'angle voulu
puis serrez fermement le bouton de réglage.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und
von Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung
und Kenntnissen verwendet werden, sofern
diese Personen beaufsichtigt oder über den
sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet
wurden und die damit verbundenen Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät
nicht spielen.
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt sein, wenn
es eingesteckt ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden.
Stecken Sie keinesfalls Ihre Finger oder
Gegenstände in die Luftauslassöffnung. Weisen
Sie insbesondere Kinder auf solche Gefahren
hin.
Benutzen Sie das Gerät nicht:
in der Nähe einer Feuerstelle
in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sind
in Bereichen, in denen Wasser verspritzt
werden könnte
in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder
eines Swimmingpools
WARNUNG: Wickeln Sie das Kabel beim oder
nach dem Betrieb nicht um das Gehäuse.
WARNUNG: Die unsachgemäße Benutzung
des Geräts kann zu Verletzungen führen.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen
gewerblichen Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen geltender EU-
Vorschriften oder -Richtlinien.
Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte zur
Weiterverwertung in vorhandenen Einrichtungen abgeben. Erkundigen Sie
sich bei den zuständigen Behörden oder im Fachhandel nach Recycling-
Möglichkeiten.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Geschwindigkeitseinstellknöpfe
2. Oszillationsknopf
3. Lüfter
4. Winkeleinstellknopf
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie sämtliche Aufkleber, Schutzfolien und Transportsicherungen vom
Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Seien Sie vorsichtig bei der Montage der Klingen (die Klingen können
scharf sein).
GEBRAUCH
Stellen Sie den Geschwindigkeitseinstellknopf auf die gewünschte
Position.
Drücken Sie den Oszillationsknopf herunter, damit der Lüfterkopf
oszilliert.
Ziehen Sie auf den Oszillationsknopf nach oben, damit der Lüfterkopf
nicht mehr oszilliert.
Der Kopf des Lüfters kann nach oben oder unten verstellt werden. Lösen
Sie hierzu den Einstellknopf, stellen Sie den Lüfter auf den gewünschten
Winkel ein und ziehen Sie den Einstellknopf zum Sichern an.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Este aparato puede ser utilizado por niños a
partir de los 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que no tengan experiencia ni
conocimientos, sin son supervisados o
instruidos en el uso del aparato de forma
segura y entienden los riesgos implicados. Los
niños no pueden jugar con el aparato. Los niños
no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que cuenten con supervisión.
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el aparato sin
supervisión mientras esté conectado a la red
eléctrica.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
No introduzca los dedos ni ningún otro objeto
en la salida de aire. Preste especial atención a
advertir a los niños de estos peligros.
No utilice la unidad:
cerca de una fuente de fuego.
en un lugar expuesto a la luz solar directa.
en un lugar donde pueda salpicar agua.
cerca de un baño, una ducha o una piscina.
ADVERTENCIA: No enrolle el cable alrededor
de la unidad principal del aparato durante el uso
o tras utilizarlo.
ADVERTENCIA: El uso inadecuado del aparato
podría provocar daños personales.
Este aparato se ha diseñado para el uso en el
hogar y en aplicaciones similares, tales como:
Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros
entornos de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo
residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.
– Granjas.
Este producto cumple con los requisitos de conformidad de las normativas
o directivas europeas aplicables.
Los productos eléctricos no deben desecharse junto a los residuos
domésticos. Recíclelos en las instalaciones correspondientes. Pregunte
las indicaciones de reciclaje a las autoridades locales o en su tienda local.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Mandos de ajuste de velocidad
2. Mando de oscilación
3. Ventilador
4. Perilla de ajuste de ángulo
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese
de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Lleve cuidado cuando monte las aspas (pueden estar afiladas).
USO
Sitúe el mando de ajuste de velocidad en la posición deseada.
Para que el cabezal del ventilador oscile, presione el mando de
oscilación.
Para que el cabezal del ventilador deje de oscilar, tire hacia arriba del
mando de oscilación.
El cabezal del ventilador puede ajustarse arriba o abajo, para ello afloje
el mando de ajuste y ajuste el ventilador al ángulo deseado. Para fijar
apriete el mando de ajuste.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com mais de 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o aparelho. A
limpeza e manutenção pelo utilizador não
devem ser realizadas por crianças sem
supervisão.
O fabricante não pode ser responsabilizado por
quaisquer danos se ignorar as instruções de
segurança.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
Nunca introduza os dedos ou qualquer objeto
na saída de ar. Tenha o especial cuidado de
avisar as crianças destes perigos.
Não utilize a unidade:
perto de uma fonte de incêndio.
numa área exposta a radiação solar direta.
numa área onde há probabilidade de salpicar
água.
perto de uma banheira, chuveiro ou piscina.
AVISO: Nunca enrole o cabo em volta do corpo
principal da ventoinha.
AVISO: O uso indevido da ventoinha pode
causar ferimentos.
Este aparelho destina-se a ser usado em
aplicações domésticas e semelhantes tais
como:
Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho.
Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo
residencial.
Ambientes de dormida e pequeno almoço.
– Quintas.
Este produto respeita os requisitos de conformidade dos regulamentos ou
diretivas aplicáveis da União Europeia.
Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo
doméstico. Faça a reciclagem dos mesmos nos locais adequados para
tal. Contacte a loja ou as autoridades locais para obter informações sobre
a reciclagem.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Botões de ajuste de velocidade
2. Botão de oscilação
3. Ventoinha
4. Botão de ajuste de ângulo
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de proteção do aparelho.
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
exterior.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Tenha cuidado ao montar as lâminas (podem estar afiadas).
UTILIZAÇÃO
Coloque o botão de ajuste de velocidade na posição pretendida.
Para que a cabeça da ventoinha oscile, prima o botão de oscilação.
Para impedir que a cabeça da ventoinha oscile, prima o botão de
oscilação.
A cabeça da ventoinha pode ser ajustada para cima ou para baixo, para
tal desaperte o botão de ajuste, ajuste a ventoinha para o ângulo
pretendido e, para fixar, aperte o botão de ajuste.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
www.tristar.eu!
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
la supervisione di un adulto o dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
possibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. I bambini non devono
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
senza supervisione.
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti la mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
L'utente non deve lasciare l'apparecchio
incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.
Questo apparecchio è destinato a un uso
esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
Non inserire mai le dita od oggetti di alcun tipo
nelle bocchette di uscita dell'aria. Avvertire in
modo esaustivo e chiaro i bambini di questi
pericoli.
Non utilizzare l'apparecchio:
vicino a fiamme libere o fuochi;
in zone esposte alla luce diretta del sole;
in luoghi dove potrebbe essere esposto a
schizzi di acqua;
vicino a bagni, docce o piscine.
AVVERTENZA: Non avvolgere il cavo attorno
al corpo principale dell'apparecchio durante o
dopo l'uso.
AVVERTENZA: L'uso improprio
dell'apparecchio può causare lesioni personali.
Questo apparecchio è concepito per uso
domestico e applicazioni simili come:
Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti
lavorativi.
Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
Ambienti di tipo Bed and breakfast.
– Fattorie.
Questo prodotto è conforme ai requisiti di conformità delle normative o
direttive europee applicabili.
I prodotti elettrici a fine vita non devono essere smaltiti con i rifiuti
domestici. Conferire presso gli appositi punti di riciclaggio. Richiedere al
proprio Comune o al rivenditore di zona informazioni sul corretto
conferimento e smaltimento.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Manopole di regolazione della velocità
2. Manopola di oscillazione
3. Ventilatore
4. Manopola di regolazione dell'angolo
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio.Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
Posizionare l’apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare
un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è
idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Prestare attenzione durante il montaggio delle lame (possono essere
affilate).
USO
Impostare la manopola di regolazione della velocità sulla posizione
desiderata.
Per far oscillare la testa del ventilatore, premere la manopola di
Oscillazione.
Per interrompere l'oscillazione della testa del ventilatore, sollevare la
manopola di Oscillazione.
La testa del ventilatore può essere sollevata o abbassata, a tale scopo
allentare la manopola di regolazione, regolare il ventilatore con
l'angolazione desiderata e serrare la manopola di regolazione.
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
www.tristar.eu!
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Apparaten kan användas av barn från och med
8 års ålder och av personer med ett fysiskt,
sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist på
erfarenhet och kunskap om de övervakas eller
instrueras om hur apparaten ska användas på
ett säkert sätt och förstår de risker som kan
uppkomma. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla in
sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Användaren får inte lämna apparaten obevakad
när den är ansluten till elnätet.
Denna apparat får endast användas för
hushållsändamål och endast för det syfte den
är konstruerad för.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
vatten eller någon annan vätska.
För aldrig in dina fingrar eller några andra
objekt i luftutloppet. Var extra varsam och varna
barn om dessa faror.
Använd inte enheten:
i närheten av en brandkälla.
i ett område med direkt solljus.
i ett område där det kan skvätta vatten.
i närheten av ett badkar, en dusch eller en pool.
VARNING: Linda inte kabeln runt fläktkroppen
under eller efter användning.
VARNING: Om enheten används på fel sätt kan
det leda till personskador.
Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och
liknande användningsområden, såsom:
Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
”Bed and breakfast” och liknande boendemiljöer.
– Bondgårdar.
Den här produkten uppfyller överensstämmelsekraven i gällande
europeiska förordningar och direktiv.
Avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter
får inte kastas med hushållsavfall. Återvinn sådant avfall på lämpliga
inrättningar. Kontakta kommunen om du behöver återvinningsråd.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Hastighetsreglage
2. Oscillationsvred
3. Fläkt
4. Vinkeljusteringsratt
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan.Avlägsna klistermärken,
skyddsfolie och plast från apparaten.
Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt
utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp
eller för användning utomhus.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Var försiktig när du monterar bladen (de är vassa).
ANVÄNDNING
Ställ hastighetsknappen till önskat läge.
Om du vill att fläkten ska oscillera, tryck ned oscillationsvredet.
Om du vill att fläkten ska sluta oscillera, tryck upp oscillationsvredet.
Fläkthuvudet kan justeras upp eller ned, för att göra detta, lossa på
justeringsvredet, justera fläkten till önskad vinkel och dra åt
justeringsvredet för att säkra fläkten.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på www.tristar.eu!
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Zurządzenia mogą korzystać dzieci wwieku od
8 lat oraz osoby oograniczonych
możliwościach fizycznych, sensorycznych
ipsychicznych bądź nieposiadające
odpowiedniej wiedzy idoświadczenia, pod
warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały
instrukcje dotyczące bezpiecznego używania
urządzenia, atakże rozumieją związane ztym
zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
dozwolona dla użytkownika nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru, kiedy jest podłączone do zasilania.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
Nigdy nie wkładaj palców ani innych
przedmiotów do wylotu powietrza. Zadbaj o to,
aby przestrzec dzieci przed takimi
zagrożeniami.
Nie używaj urządzenia:
w pobliżu źródła ognia.
w miejscu wystawionym na bezpośrednie
światło słoneczne.
w miejscu, w którym są możliwe rozbryzgi
wody.
w pobliżu wanny, prysznica lub basenu do
pływania.
OSTRZEŻENIE: Nie owijaj kabla wokół
głównego korpusu urządzenia w trakcie
użytkowania ani później.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa eksploatacja
urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
To urządzenie zaprojektowano do użycia w
domu oraz w celu podobnych zastosowań w
miejscach takich jak:
Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy.
Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego
typu.
Ośrodki oferujące noclegi ze śniadaniem.
Gospodarstwa rolne.
Produkt jest zgodny z wymaganiami w zakresie zgodności z odnośnymi
przepisami i dyrektywami europejskimi.
Zużytych wyrobów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami
domowymi. Należy oddać je do recyklingu tam, gdzie są dostępne
odpowiednie punkty zbiórki i przetwórstwa. Skontaktuj się z lokalnymi
władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać poradę na temat recyklingu.
OPIS CZĘŚCI
1. Pokrętła regulacji prędkości
2. Pokrętło pracy obrotowej
3. Wentylator
4. Pokrętło regulacji kąta
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Usuń zurządzenia
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie
jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym
powietrzu.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Zachowaj ostrożność, montując ostrza (mogą być ostre).
UŻYTKOWANIE
Ustawić przycisk do regulacji prędkości w odpowiednim położeniu.
Aby wprawić głowicę wentylatora w ruch obrotowy, należy wcisnąć
przycisk pracy obrotowej.
Aby zatrzymać ruch obrotowy głowicy wentylatora, należy podnieść
przycisk pracy obrotowej.
Głowicę wentylatora można podnieść lub opuścić poprzez odkręcenie
przycisku regulacyjnego, ustawienie wentylatora pod odpowiednim
kątem, a następnie dokręcenie pokrętła w celu zamocowania
wentylatora w ustawionym położeniu.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Wsparcie
Wszelkie informacje iczęści zamienne można znaleźć stronie
www.tristar.eu.
CSNávod k použití
BEZPEČNOST
Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a
rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
spotřebičem. Čištění a údržba by neměla být
prováděna dětmi bez dohledu.
Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže
být výrobce odpovědný za případná poškození.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
nemůže zamotat.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Uživatel nesmí nechat spotřebič bez dozoru,
pokud je připojen k napájení.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti
za účelem, pro který byl vyroben.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Nikdy nestrkejte prsty ani žádný předmět do
vzduchového výstupu. Obzvláště upozorněte
na tato nebezpečí děti.
Jednotku nepoužívejte:
v blízkosti zdrojů ohně;
na místech vystavených přímému slunečnímu
záření;
na místech, kde hrozí postříkání vodou;
v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
VAROVÁNÍ: Během používání ani po použití
neobmotávejte kabel kolem hlavní části
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: Nesprávné použití spotřebiče
může mít za následek zranění osob.
Tento spotřebič je určený k použití v
domácnosti a k podobnému používání, jako
například:
kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích.
Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
V penzionech.
Na statcích a farmách.
Tento výrobek splňuje požadavky týkající se shody s platnými evropskými
nařízeními nebo směrnicemi.
Vyřazené elektrické výrobky nesmí být likvidovány společně s domovním
odpadem. Zajistěte jejich recyklaci v příslušném sběrném místě. Se
žádostí o informace ohledně recyklace se obraťte na místní úřad nebo
místní obchod.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Knoflíky nastavení rychlosti
2. Knoflík vibrace
3. Ventilátor
4. Knoflík pro nastavení úhlu
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice.Ze spotřebiče odstraňte
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm
volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro
instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Při instalaci lopatek buďte opatrní (lopatky mohou být ostré).
POUŽITÍ
Knoflík nastavení rychlosti nastavte do požadované polohy.
Chcete-li spustit vibraci hlavy ventilátoru, stlačte dolů knoflík vibrace.
Chcete-li zastavit vibraci hlavy ventilátoru, vytáhněte knoflík vibrace.
Hlavu ventilátoru lze nastavit směrem nahoru nebo dolů. Chcete-li to
provést, povolte nastavovací knoflík, nastavte ventilátor do
požadovaného úhlu a utažením nastavovacího knoflíku jej zajistěte.
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete kochraně
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
zeptejte na místním obecním úřadě.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese
www.tristar.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
Tento spotrebič smejú detí staršie ako 8 rokov
a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické
alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez
patričných skúseností a/alebo znalostí
používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich
táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe
spotrebiča a príslušných rizikách. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom
dospelej osoby.
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Používateľ nesmie nechať spotrebič bez
dozoru, keď je pripojený k napájaniu.
Tento spotrebič sa smie používať iba na
špecifikované účely v domácom prostredí.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
VE5727
VE5728
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
3
4
2
WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands
Nikdy nedávajte prsty ani iné predmety do
vetracích otvorov. Špeciálne dbajte na
varovanie detí pred týmito nebezpečenstvami.
Jednotku nepoužívajte:
v blízkosti zdrojov ohňa,
v oblasti vystavenej priamemu slnečnému
svetlu,
v oblasti, kde je pravdepodobné ošpliechanie
vodou,
v blízkosti kúpeľne, sprchy alebo bazénu.
VAROVANIE: Kábel neovíjajte okolo hlavnej
časti zariadenia, a to počas a ani po skončení
používania.
VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní
zariadenia môže dôjsť k zraneniam.
Toto zariadenie je určené iba na používanie v
domácnosti a na podobné účely a smie sa
používať, napríklad:
Vkuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch,
kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov,
ktoré majú ubytovací charakter.
Vturistických ubytovniach.
Na farmách.
Tento produkt spĺňa požiadavky na zhodu podľa platných predpisov
alebo smerníc EÚ.
Elektroodpad by sa nemal likvidovať spolu s domovým odpadom.
Recyklujte ho v zariadeniach, ktoré sú na to určené. Poradenstvo v
oblasti recyklácie získate na miestnom úrade alebo v miestnom
obchode.
POPIS KOMPONENTOV
1. Regulátory nastavenia rýchlosti
2. Tlačidlo otáčania
3. Ventilátor
4. Gombík nastavenia uhla
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu.Zo spotrebiča odstráňte
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to,
aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento
výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
Pri montáži čepelí postupujte opatrne (čepele môžu byť ostré).
POUŽÍVANIE
Regulátor nastavenia rýchlosti nastavte do požadovanej polohy.
Ak chcete, aby sa hlava ventilátora otáčala, zatlačte tlačidlo otáčania.
Na zastavenie otáčania hlavy ventilátora povytiahnite tlačidlo otáčania.
Sklon hlavy ventilátora sa môže upraviť nahor alebo nadol, ak ho
chcete upraviť, uvoľnite nastavovací gombík, nastavte ventilátor do
požadovaného uhla a zaistite nastavovací gombík.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu
s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom
stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento
symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na
túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné
recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou
mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o
zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Tristar VE5727 Manual de usuario

Categoría
Accesorios para hacer café
Tipo
Manual de usuario