Philips DCM1170/12 Guía de inicio rápido

Categoría
Accesorios para reproductores MP3 / MP4
Tipo
Guía de inicio rápido
VOLUME
All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DCM1170_12_Short User Manual_V1.0
VOLUME
Short User Manual
100-240 V~50/60 Hz
AC MAINS~
100-240 V~50/60 Hz
AC MAINS~
VOLUME
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
CD
USB
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
VOLUME
DOCK
VOLUME
AUDIO IN
VOLUME
AUDIO IN
3 sec
Switch to standby mode
Before using your product, read all
accompanying safety information.
Repeat steps 2-3 to set
hour and minute.
Switch to ECO standby mode
User Manual
OS685
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
To download the full user manual, visit
www.philips.com/support.
Tune to FM radio stations
Store FM radio stations
automatically
Store FM radio stations
manually
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
FM
FM
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
2 sec.
2 sec.
PROG
PROG
PROG
SLEEP
SLEEP
SLEEP
FM
3 sec.
VOLUME
USB
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
SLEEP
Repeat step 2-3 to set minute, select a source
(CD, FM, USB, or iPod/iPhone), and adjust volume.
2
3
1
VOLUME
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d'emploi
Kort brugervejledning
EN
CS
DE
DA
ES
EL
FI
FR
www.philips.com/welcome
Always there to help you
DCM1170
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Rövid használati útmutató
Manuale dell'utente breve
HU
IT
Korte gebruikershandleiding
Krótka instrukcja obsługi
Manual do utilizador resumido
Краткое руководство пользователя
Stručný návod na používanie
Kortfattad användarhandbok
PL
NL
RU
PT
SK
SV
Kısa Kullanım Kılavuzu
USB
SLEEP
DISPLAY
CD
DOCK
VOL
CLOCK
TIMER
PROG
SHUFFLE
REPEAT
SOUND
MUTE
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
MENU
2
3
1
CLOCK
CLOCK
CLOCK
3 sec.
Control play
/
Select a folder.
/
Select an audio le.
Pause or resume play.
Stop play.
MENU (menu) Access iPod/iPhone menu.
OK (OK) Conrm a selection.
REPEAT (repeat) Play a track or all tracks repeatedly.
SHUFFLE (shufe) Play tracks randomly.
VOL +/- Increase or decrease the volume.
MUTE (mute) Mute or restore sound.
SOUND (sound) Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful,
warm, and bright.
DISPLAY (display) Adjust display brightness.
CS
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
Přepnutí do pohotovostního režimu.
Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
Přehrávání
/
Vyberte složku.
/
Vyberte zvukový soubor
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
MENU (nabídka) Přístup do nabídky zařízení iPod/iPhone.
OK (OK) Potvrzení výběru.
REPEAT (opakování) Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
SHUFFLE (náhodné přehrávání) Náhodné přehrání skladeb.
VOL+/- Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE (ztlumení) Ztlumení nebo obnovení zvuku.
SOUND (zvuk) Obohacení zvukového efektu prostřednictvím
funkce DSC: vyvážený, čistý, silný, klidný
a výrazný.
DISPLAY (displej) Nastavení jasu displeje.
Ladění rádiových stanic VKV
Automatické uložení rádiových stanic VKV
Ruční uložení rádiových stanic VKV
Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty.
Opakujte krok 2 až 3 pro nastavení minut, výběr zdroje (CD, FM , USB nebo iPod/
iPhone
) a úpravu hlasitosti.
Specikace
Maximální výstupní výkon <20 W
Rozsah ladění 87,5 až 108 MHz
Krok ladění 50 KHz
USB Direct, verze 2.0, plná rychlost
Napájení USB 5 V ≤500 mA
Průměr disku 12 cm /8 cm
Podporuje disky CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Napájení střídavým proudem
100–240 V~, 47–53 Hz
Spotřeba elektrické energie při
provozu
18 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu Eco
<0,5 W
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
– Reproduktorová skříň (Š x V x H)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Kompatibilní zařízení USB:
Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)
Podporované formáty:
USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu:
512 bajtů)
Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
Počet alb/složek: maximálně 99
Počet skladeb/titulů: maximálně 999
ID3 tag v2.0 nebo novější
Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)
Podporované formáty disků MP3
ISO9660, Joliet
Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
Maximální počet alb: 99
Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti
DA
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
Skift til standbytilstand.
Skift til Eco-standbytilstand.
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
Afspilningsstyring
/
Vælg en mappe.
/
Vælg en lydl.
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag
afspilningen.
Stop afspilningen.
MENU (menu) Gå til iPod/iPhone-menuen.
OK (OK) Bekræft et valg.
REPEAT (gentag) Afspil et nummer eller alle numre gentagne
gange.
SHUFFLE (bland) Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
VOL +/- Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE (lydløs) Slå lyd fra eller til.
SOUND (lyd) Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret,
klar, kraftfuld, varm og lys.
DISPLAY (display) Juster lysstyrken for displayet.
Find FM-radiostationer
Gem FM-radiostationer automatisk
Gem FM-stationer manuelt
Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.
Gentag trin 2 og 3 for at indstille minuttal, vælg en kilde (CD, FM, eller USB eller iPod/
iPhone), og juster lydstyrken.
Specikationer
Maksimal udgangseffekt 20 W
Indstillingsområde 87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter 50 KHz
Direkte USB-version 2.0 fuld hastighed
USB 5 V strøm ≤ 500 mA
Diskdiameter 12 cm/8 cm
Understøttet disk CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Vekselstrøm 100-240 V~, 47-53 Hz
Strømforbrug ved drift 18 W
Strømforbrug ved Eco-standby < 0,5 W
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
– Højttalerkabinet (B x H x D)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Kompatible USB-enheder:
USB-ash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
USB-ash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne
enhed)
Understøttede formater:
USB- eller hukommelseslformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
Mappen har op til 8 niveauer indlejret
Antal album/mapper: maksimalt 99
Antal spor/titler: maksimalt 999
ID3-mærke v2.0 eller nyere
Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)
Understøttede MP3-diskformater
ISO9660, Joliet
Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af lnavnenes længde)
Maksimale antal album: 99
Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder
Specications
Maximum Output Power 20 W
Tuning Range 87.5-108 MHz
Tuning grid 50 KHz
USB Direct Version 2.0 full speed
USB 5 V Power ≤500 mA
Disc Diameter 12 cm/8 cm
Support Disc CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC power 100-240 V~, 47-53 Hz
Operation Power Consumption 18 W
Eco Standby Power Consumption <0.5 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
1.5 kg
1.2 x 2 kg
Compatible USB devices:
USB ash memory (USB2.0 or USB1.1)
USB ash players (USB2.0 or USB1.1)
memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)
Supported formats:
USB or memory le format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate
Directory nesting up to a maximum of 8 levels
Number of albums/ folders: maximum 99
Number of tracks/titles: maximum 999
ID3 tag v2.0 or later
File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)
Supported MP3 disc formats
ISO9660, Joliet
Maximum title number: 128 (depending on le name length)
Maximum album number: 99
Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates
DE
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
Skift til standbytilstand.
Skift til Eco-standbytilstand.
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
Steuern der Wiedergabe
/
Wählen Sie einen Ordner aus.
/
Wählen Sie eine Audiodatei aus.
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
Stoppen der Wiedergabe
MENU (Menü) Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs
OK (OK) Bestätigen einer Auswahl
REPEAT (Wiederholen) Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen
Titeln
SHUFFLE (zufällige Wiedergabe) Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
VOL +/- Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
MUTE (Stummschaltung) Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
SOUND (Sound) Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen,
hell, kräftig, warm und klar.
DISPLAY (Anzeigefeld) Anpassen der Anzeigehelligkeit
Einstellen eines UKW-Radiosenders
Automatisches Speichern von UKWRadiosendern
Manuelles Speichern von UKWRadiosendern
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.
Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um die Minuten einzustellen, eine Quelle auszuwählen
(CD, UKW, USB oder iPhone/iPod) und die Lautstärke einzustellen.
Technische Daten
Maximale Ausgangsleistung 20 W
Empfangsbereich 87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich 50 kHz
USB Direct-Version Full-Speed USB 2.0
USB 5 V Strom ≤ 500 mA
Disc-Durchmesser 12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netzspannung
100 bis 240 V~, 47 bis 53 Hz
Betriebs-Stromverbrauch 18 W
Eco-Standby-Stromverbrauch < 0,5 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Lautsprecher (B x H x T)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Kompatible USB-Geräte:
USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät
erforderlich)
Unterstützte Formate:
USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte)
Unterstützte MP3-Disc-Formate
ISO9660, Joliet
Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Länge des Dateinamens)
Maximale Anzahl von Alben: 99
Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten
EL
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες
ασφαλείας.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support.
Έλεγχος της αναπαραγωγής
/
Επιλέξτε ένα φάκελο.
/
Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής.
MENU (Μενού) Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.
OK (OK) Επιβεβαίωση επιλογής.
REPEAT (Επανάληψη) Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή
όλων των κομματιών.
SHUFFLE (Τυχαία αναπαραγωγή) Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
VOL +/- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE (Σίγαση) Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND (Ήχος) Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC:
ισορροπημένο, καθαρό, ισχυρό, ζεστό και
φωτεινό.
DISPLAY (Οθόνη) Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Επαναλάβετε το βήμα 2-3 για να ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή (CD, FM,
USB ή iPod/iPhone) και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Προδιαγραφές
Μέγιστη ισχύς εξόδου 20 W
Εύρος συντονισμού 87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού 50 KHz
USB Direct, έκδοσης 2.0 πλήρους ταχύτητας
USB 5 V Power ≤500 mA
Διάμετρος δίσκου 12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ρεύμα AC 100-240 V~, 47-53 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία 18 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power <0,5 W
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
– Ηχείο (π x υ x β)
180 x 177 x 239 χιλ.
120 x 170 x 160 χιλ.
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
1,5 κιλά
1,2 x 2 κιλά
Συμβατές συσκευές USB:
Μνήμη ash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Συσκευές αναπαραγωγής ash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να
λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)
Υποστηριζόμενες μορφές:
USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3
ISO9660, Joliet
Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
ES
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
Cambio a modo de espera.
Cambio al modo de espera de bajo consumo.
Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
Control de reproducción
/
Seleccione una carpeta.
/
Seleccione un archivo de audio.
Detiene o reinicia la reproducción.
Detiene la reproducción.
MENU (Menú) Accede al menú del iPod/iPhone.
OK (Aceptar) Conrmar una selección.
REPEAT (Repetir) Reproduce una pista o todas las pistas
varias veces.
SHUFFLE (Aleatorio) Reproduce las pistas aleatoriamente.
VOL +/- Aumenta o reduce el volumen.
MUTE (Silenciar) Para silenciar o activar el sonido.
SOUND (Sonido) Enriquezca el efecto de sonido con DSC:
equilibrado, nítido, potente, caliente, y
brillante.
DISPLAY (Pantalla) Ajusta el brillo de la pantalla.
Sintonización de emisoras de radio FM
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
Repita los pasos 2 y 3 para con gurar la hora y los minutos.
Repita el paso 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (CD, FM, USB o
iPod/iPhone) y ajustar el volumen.
Especicaciones
Potencia de salida máxima 20 W
Rango de sintonización 87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización 50 kHz
Versión de USB directo 2.0 de alta velocidad
USB con potencia de 5 V ≤500 mA
Diámetro del disco 12 cm /8 cm
Discos compatibles CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentación de CA
100-240 V~, 47-53 Hz
Consumo de energía en funcionamiento 18 W
Consumo en modo de espera de bajo
consumo
< 0,5 W
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)
– Caja de altavoz (ancho x alto x profundo)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
1,5 kg
2 x 1,2 kg
Dispositivos USB compatibles:
Memoria ash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Reproductores ash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en
esta unidad).
Formatos compatibles:
USB o formato de archivo de memoria: FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector:
512 bytes)
Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits
variable
Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
Número de álbumes/carpetas: 99 como máximo
Número de pistas/títulos: 999 como máximo
Etiqueta ID3 v2.0 o superior
Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)
Formatos de disco MP3 compatibles
ISO9660 y Joliet
Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del archivo)
Número máximo de álbumes: 99
Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables
PL
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone
informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Przełączanie w tryb gotowości.
Przełączanie w tryb gotowości ECO.
Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.
Sterowanie odtwarzaniem
/
Wybór folderu.
/
Wybór pliku dźwiękowego.
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
Zatrzymywanie odtwarzania.
MENU (menu) Dostęp do menu urządzenia iPod/iPhone.
OK (OK) Zatwierdzanie wyboru.
REPEAT (powtarzanie) Wielokrotne odtwarzanie jednego lub
wszystkich utworów.
SHUFFLE (losowo) Odtwarzanie losowe utworów.
VOL +/- Zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
MUTE (wyciszenie) Wyciszanie lub włączanie dźwięku.
SOUND (dźwięk) Wzbogacanie efektu dźwiękowego za
pomocą cyfrowej korekcji dźwięku (DSC):
zrównoważony, wyraźny, mocny, ciepły i jasny.
DISPLAY (wyświetlanie) Regulacja jasności wyświetlacza.
Wyszukiwanie stacji radiowych FM
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM
Powtórz czynności 2–3, aby ustawić godzinę i minutę.
Powtórz czynność 2–3, aby ustawić minuty, wybierz źródło (CD, FM, USB lub iPod/
iPhone) i dostosuj głośność.
Dane techniczne
Maksymalna moc wyjściowa 20 W
Zakres strojenia 87,5–108 MHz
Siatka strojenia (50 kHz)
Wersja USB Direct 2.0 full speed
Moc USB 5 V ≤ 500 mA
Średnica płyty 12 cm / 8 cm
Obsługiwane płyty CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3
Zasilanie prądem przemiennym
100–240 V~, 47–53 Hz
Pobór mocy podczas pracy 18 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco
Power
< 0,5 W
Wymiary
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Waga
- jednostka centralna
- głośnik
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Zgodne urządzenia USB:
Karta pamięci ash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
Odtwarzacze audio z pamięcią ash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika
kart).
Obsługiwane formaty:
USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
Maksymalnie 8 poziomów katalogów
Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajty)
Obsługiwane formaty płyt MP3
ISO9660, Joliet
Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
Maksymalna liczba albumów: 99
Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)
PT
Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
Mudar para o modo de espera.
Mudar para o modo de poupança de energia.
Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.
Controlar a reprodução
/
Seleccione uma pasta.
/
Seleccione um cheiro de áudio.
Interromper ou retomar a reprodução.
Parar a reprodução.
MENU (menu) Aceder ao menu do iPod/iPhone.
OK (OK) Conrmar uma selecção.
REPEAT (repetir) Reproduz uma faixa ou todas as faixas
repetidamente.
SHUFFLE (aleatório) Reproduzir as faixas aleatoriamente.
VOL +/- Aumentar ou diminuir o volume.
MUTE (cortar som) Cortar ou restaurar o som.
SOUND (som) Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado,
cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.
DISPLAY (visor) Ajustar o brilho do visor.
Sintonizar estações de rádio FM
Memorizar estações de rádio FM automaticamente
Memorizar estações de rádio FM manualmente
Repita os passos 2 e 3 para de nir as horas e os minutos.
Repita o passo 2 e 3 para acertar os minutos, seleccione uma fonte (CD, FM, USB ou
iPod/iPhone) e ajuste o volume.
Especicações
Potência máxima de saída 20 W
Gama de sintonização
87,5-108 MHz
Grelha de sintonização 50 KHz
Versão do USB Directo 2.0 de velocidade total
USB de 5 V ≤500 mA
Diâmetro do disco 12 cm / 8 cm
Discos suportados CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Potência de CA
100-240 V~, 47-53 Hz
Consumo de energia em
funcionamento
18 W
Consumo de energia em espera eco <0,5 W
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
– Caixa dos altifalantes (L x A x P)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Peso
- Unidade principal
- Caixa dos altifalantes
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Dispositivos USB compatíveis:
Memória ash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Leitores ash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar
com esta unidade).
Formatos suportados:
Formato de USB ou do cheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do
sector: 512 bytes)
Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
O directório aceita um máximo de 8 níveis
Número máximo de álbuns/pastas: 99
Número máximo de faixas/títulos: 999
Identicação ID3 v2.0 ou posterior
Nome do cheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)
Formato de discos MP3 suportados
ISO9660, Joliet
Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do cheiro)
Número máximo de álbuns: 99
Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis
RU
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности.
Переключение в режим ожидания.
Переключение в режим ожидания ECO.
Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте
www.philips.com/support.
Управление воспроизведением
/
Выберите папку.
/
Выберите аудиофайл.
Приостановка или возобновление воспроизведения.
Остановка воспроизведения.
MENU (Меню) Доступ к меню iPod/iPhone.
OK (ОК) Подтверждение выбора.
REPEAT (повтор) Повторное воспроизведение отдельной дорожки
или всех дорожек.
SHUFFLE (в случайном
порядке)
Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
VOL +/- Увеличение и уменьшение громкости.
MUTE (без звука) Отключение или включение звука.
SOUND (звук) Оптимизация звучания с помощью функции
цифрового управления звуком (DSC):
сбалансированный, четкий, мощный, теплый и яркий
звук.
DISPLAY (дисплей) Настройка яркости дисплея.
Настройка FM-радиостанций
Автоматическое сохранение FM-радиостанций
Сохранение FM-радиостанций вручную
Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3.
Повторите шаг 2 и 3, чтобы установить значение минут, выберите источник (CD,
FMUSB или iPod/iPhone) и настройте уровень громкости.
Характеристики
Максимальная выходная мощность 20 Вт
Частотный диапазон 87,5–108 МГц
Шкала настройки 50 кГц
Версия USB Direct Полноскоростной, 2.0
Питание USB 5 В ≤500 мА
Диаметр диска 12 см/8 см
Поддержка дисков CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Сеть переменного тока
100—240 В~, 47—53 Гц
Энергопотребление во время работы
18 Вт
Энергопотребление в режиме
ожидания Eco Power
< 0,5 Вт
Размеры
- Основное устройство (Ш x В x Г)
- АС (Ш x В x Г)
180 x 177 x 239 мм
120 x 170 x 160 мм
Вес
- Основное устройство
- АС
1,5 кг
1,2 x 2 кг
Совместимые устройства USB:
Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное
устройство считывания карт памяти)
Поддерживаемые форматы:
Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный
битрейт
Каталоги с вложениями до 8 уровней
Количество альбомов/папок: 99 макс.
Количество дорожек/записей: 999 макс.
Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)
Поддерживаемые форматы MP3исков
ISO9660, Joliet
Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла)
Максимальное количество альбомов: 99
Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи
SK
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.
Prepnutie do pohotovostného režimu.
Prepnutie do pohotovostného režimu ECO.
Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie.
Ovládanie prehrávania
/
Vyberte priečinok.
/
Vyberte zvukový súbor.
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
MENU (ponuka) Prístup do ponuky zariadenia iPod/iPhone.
OK (OK) Potvrdenie výberu.
REPEAT (opakovať) Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých
skladieb.
SHUFFLE (náhodné poradie) Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
VOL +/- Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE (stlmenie zvuku) Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
SOUND (zvuk) Obohatenie zvuku efektom DSC: vyvážený, čistý,
silný, príjemný a jasný.
DISPLAY (displej) Nastavenie jasu displeja.
Naladenie rozhlasových staníc pásma FM
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte hodiny a minúty.
Zopakujte krok 2 až 3 a nastavte minútu, vyberte zdroj (CD, FM, USB alebo iPod/iPhone)
a upravte hlasitosť.
Technické údaje
Maximálny výstupný výkon 20 W
Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka 50 KHz
Verzia rozhrania USB Direct 2.0 (full speed)
Napájanie USB 5 V ≤ 500 mA
Priemer disku 12 cm/8 cm
Podporované disky CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Sieťové napájanie
100 – 240 V~, 47 – 53 Hz
Prevádzková spotreba energie 18 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime Eko
< 0,5 W
Rozmery
– Hlavná jednotka (Š x V x H)
– Skrinka reproduktora (Š x V x H)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Hmotnosť
- Hlavná jednotka
- Skrinka reproduktora
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Kompatibilné zariadenia USB:
Pamäťové zariadenia USB typu ash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
Prehrávače USB typu ash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)
Podporované formáty:
Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť
sektorov: 512 bajtov)
Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová
rýchlosť
Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
Počet skladieb/titulov: maximálne 999
Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)
Podporované formáty MP3 diskov
ISO9660, Joliet
Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
Maximálny počet albumov: 99
Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s
variabilným tokom
SV
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
Växla till standbyläge.
Växla till ECO-standbyläge.
Den fullständiga användarhandboken  nns på www.philips.com/support.
Kontrollera uppspelning
/
Välj en mapp.
/
Välj en ljudl.
Pausa eller återuppta uppspelning.
Stoppa uppspelning.
MENU (meny) Öppna iPod-/iPhone-menyn.
OK (OK) Bekräfta ett val.
REPEAT (repetera) Spela upp ett spår eller alla spår era gånger.
SHUFFLE (blanda) Spela upp spår slumpmässigt.
VOL +/- Höj eller sänk volymen.
MUTE (ljud av) Stäng av eller återställ ljud.
SOUND (ljud) Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt,
kraftfullt, mjukt och klart.
DISPLAY (skärm) Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
Ställa in FM-radiokanaler
Lagra FM-radiokanaler automatiskt
Lagra FM-radiokanaler manuellt
Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.
Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in minut, välja en källa (CD, FM, USB eller iPod/iPhone)
och justera volym.
Specikationer
Maximal uteffekt 20 W
Mottagningsområde
87,5–108 MHz
Inställningsområde 50 kHz
USB Direct-version 2.0, hög hastighet
USB 5 V ström
≤500 mA
Skivdiameter 12 cm/8 cm
Skivor som kan användas CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Nätström
100–240 V~, 47–53 Hz
Effektförbrukning vid användning 18 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge <0,5 W
Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
– Högtalarlåda (B x H x D)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Vikt
- Huvudenhet
- Högtalarlåda
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Kompatibla USB-enheter:
USB-ashminne (USB2.0 eller USB1.1)
USB-ashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)
Format som kan användas:
USB- eller minneslformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
Antal album/mappar: max. 99
Antal spår/titlar: max. 999
ID3 tag v2.0 eller senare
Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)
MP3-skivformat som kan användas
ISO9660, Joliet
Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på lnamnslängden)
Högsta antal möjliga album: 99
Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter
TR
Ürününüzü kullanmadan önce, birlikte verilen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
Bekleme moduna geçme
Güç Tasarruu Bekleme moduna geçme
Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support adresini
ziyaret edin.
Çalma kontrolü
/
Bir klasör seçer.
/
Bir ses dosyası seçin.
Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
Oynatmayı durdurur.
MENU (menü) iPod/iPhone menüsüne erişir.
OK (Tamam) Seçimi onaylayın.
REPEAT (tekrarla) Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
SHUFFLE (karışık) Parçaları rastgele sırada çalar.
VOL +/- Ses düzeyini artırır - azaltır.
MUTE (sessiz) Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND (ses) DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini
zenginleştirin.
DISPLAY (ekran) Ekran parlaklığını ayarlar.
FM radyo istasyonlarını ayarlama
FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme
FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme
Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımları tekrarlayın.
Dakikayı ayarlamak için 2-3. adımı tekrarlayın, bir kaynak seçin (CD, FM, USB veya iPod/
iPhone) ve ses seviyesini ayarlayın.
Özellikler
Maksimum Çıkış Gücü 20 W
Ayarlama Aralığı 87,5-108 MHz
Şebeke ayarı 50 KHz
USB Direct Sürümü 2.0 tam hız
USB 5 V Güç ≤500 mA
Disk Çapı 12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC gücü 100-240 V~, 47-53 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi 18 W
Güç Tasarruu Bekleme Modunda
Güç Tüketimi <0,5 W
Boyutlar
- Ana Ünite (G x Y x D)
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Ağırlık
- Ana Ünite
- Hoparlör Kasası
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Uyumlu USB cihazları:
USB ash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
USB ash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)
Desteklenen formatlar:
USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
Parça/başlık sayısı: en fazla 999
ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)
Desteklenen MP3 disk formatları
ISO9660, Joliet
Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
Maksimum albüm sayısı: 99
Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları
FI
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä .
Siirtyminen valmiustilaan.
ECO-valmiustilaan siirtyminen.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
Toiston hallinta
/
Valitse kansio.
/
Valitse äänitiedosto.
Keskeytä tai jatka toistoa.
Lopeta toisto.
MENU (valikko) iPod-/iPhone-valikon käyttäminen.
OK (OK) Valinnan vahvistaminen.
[REPEAT] (uusinta) Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
SHUFFLE (satunnaistoisto) Raitojen satunnaistoisto.
VOL +/- Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen
MUTE (mykistys) Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
SOUND (ääni) Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella:
tasapainoinen, selkeä, tehokas, lämmin ja kirkas.
DISPLAY (näyttö) Näytön kirkkauden säätäminen.
FM-radioasemien virittäminen
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Aseta minuutit, valitse lähde (CD, FM, USB tai iPod/iPhone) ja säädä äänenvoimakkuutta
toistamalla vaihetta 2 ja 3.
Teknisiä tietoja
Enimmäislähtöteho 20 W
Viritysalue 87,5-108 MHz
Virityskaavio 50 kHz
USB Direct versio 2.0, nopea
USB 5 V Power ≤500 mA
Levyn halkaisija 12 cm / 8 cm
Tuetut levyt CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Virta 100-240 V~, 47-53 Hz
Virrankulutus käytössä 18 W
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa <0,5 W
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
– Kaiutinkotelo (L x K x S)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Yhteensopivat USB-laitteet:
USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
USB ash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)
Tuetut muodot:
USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)
Tuetut MP3-levyformaatit
ISO9660, Joliet
Nimikkeiden enimmäismäärä: 128 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
Albumien enimmäismäärä: 99
Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet
FR
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
Activation du mode veille.
Pour activer le mode veille d’économie d’énergie.
Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.
Contrôle de la lecture
/
Permet de sélectionner un dossier.
/
Permet de sélectionner un chier audio.
Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
Permet d'arrêter la lecture.
MENU (menu) Permet d'accéder au menu iPod/iPhone.
OK (OK) Permet de conrmer une sélection.
REPEAT (répéter) Permet de lire une piste ou toutes les pistes en
boucle.
SHUFFLE (aléatoire) Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
VOL +/- Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
MUTE (silence) Permet de couper ou de rétablir le son.
SOUND (son) Permet d'enrichir l'effet sonore avec la fonction
DSC : équilibré, clair, puissant, chaud et lumineux.
DISPLAY (afcheur) Permet de régler la luminosité de l'écran.
Réglage des stations de radio FM
Mémorisation automatique des stations de radio FM
Programmation manuelle des stations de radio FM
Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes.
Répétez l’étape 2 et 3 pour régler les minutes, sélectionnez une source (CD, FM, USB ou
iPod/iPhone) et réglez le volume.
Caractéristiques techniques
Puissance de sortie maximale 20 W
Gamme de fréquences 87,5-108 MHz
Grille de syntonisation 50 kHz
Version USB Direct 2.0 ultrarapide
Alimentation USB 5 V ≤ 500 mA
Diamètre du disque 12 cm / 8 cm
Disques pris en charge CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentation par secteur
100-240 V~, 47-53 Hz
Consommation électrique en mode
de fonctionnement
18 W
Consommation électrique en mode
veille d'économie d'énergie
< 0,5 W
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Poids
- Unité principale
- Enceinte
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Périphériques USB compatibles :
Mémoires ash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Lecteurs ash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)
Formats pris en charge :
USB ou format de chier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur :
512 octets)
Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
Imbrication de répertoires jusqu’à 8 niveaux
Nombre d’albums/dossiers : 99 maximum
Nombre de pistes/titres : 999 maximum
ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
Nom de chier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)
Formats de disque MP3 pris en charge
ISO9660, Joliet
Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de chier)
Nombre d’albums maximum : 99
Fréquences d’échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables
HU
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
Készenléti üzemmódba kapcsolás.
ECO készenléti üzemmódba váltás.
A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support
címre.
Lejátszásvezérlés
/
Mappa kiválasztása.
/
Válasszon ki egy hangfájlt.
A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Lejátszás leállítása.
MENU (menü) Hozzáférés az iPod/iPhone menühöz.
OK (OK) Kiválasztás jóváhagyása.
REPEAT (ismétlés) Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
SHUFFLE (véletlenszerű
lejátszás)
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
VOL +/- A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE (némítás) Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND (hangzás) Változatos hanghatások a DSC funkcióval:
kiegyenlített, tiszta, erőteljes, meleg és éles.
DISPLAY (kijelző) A kijelző fényerejének beállítása.
FM-rádióállomások behangolása
FM rádióállomások automatikus tárolása
FM rádióállomások kézi tárolása
Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést, válasszon forrást (CD, FM, USB vagy
iPod/iPhone), és állítsa be a hangerőt.
Termékjellemzők
Maximális kimeneti teljesítmény 20 W
Hangolási tartomány 87,5-108 MHz
Lépésköz 50 KHz
USB Direct verzió 2.0 Full Speed
USB 5 V-os táp ≤500 mA
Lemezátmérő 12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Tápfeszültség 100-240 V~, 47-53 Hz
Teljesítményfelvétel 18 W
Eco és készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele <0,5 W
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
– Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Kompatibilis USB-eszközök:
USB ash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
USB ash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó
szükséges)
Támogatott formátumok:
FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 32 byte)
Támogatott MP3-lemezformátumok
ISO9660, Joliet
Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnév hosszúságától függően)
Maximális albumszám: 99
Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek
IT
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
Passaggio alla modalità standby.
Passaggio alla modalità ECO Standby.
Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
Controllo della riproduzione
/
Selezionare una cartella.
/
Selezionare un le audio.
Consente di mettere in pausa o riavviare la
riproduzione.
Interruzione della riproduzione.
MENU (menu) Consente di accedere al menu dell'iPod/iPhone.
OK (OK) Consente di confermare una selezione.
REPEAT (ripeti) Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
SHUFFLE (casuale) Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
VOL +/- Consente di aumentare o ridurre il volume.
MUTE (audio non attivo) Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
SOUND (suono) Consente di arricchire l'effetto audio con l'opzione
DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright.
DISPLAY (display) Consente di regolare la luminosità del display.
Sintonizzazione delle stazioni radio FM
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l’ora e i minuti.
Ripetere il passaggio 2 a 3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente (CD, FM, o
USB o iPod/iPhone)e regolare il volume.
Speciche
Potenza in uscita massima 20 W
Gamma di sintonizzazione 87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione 50 kHz
Versione USB diretta 2.0 a velocità piena
USB con alimentazione da 5 V ≤ 500 mA
Diametro disco 12 cm/8 cm
Supporto disco CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentazione CA 100-240 V~, 47-53 Hz
Consumo energetico durante il
funzionamento
18 W
Consumo energetico in modalità
Standby Eco Power < 0,5 W
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
– Cassa altoparlanti (L x A x P)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Dispositivi USB compatibili:
Memoria ash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Lettori USB ash (USB 2.0 o USB 1.1).
Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore
di schede supplementare)
Formati supportati:
Formato le memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
Directory nidicata no a un massimo di 8 livelli
Numero di album/cartelle: massimo 99
Numero di brani/titoli: massimo 999
Tag ID3 versione 2.0 o successiva
Nome le in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)
Formati disco MP3 supportati
ISO9660, Joliet
Numero massimo di titoli: 128 (in base alla lunghezza del nome le)
Numero massimo di album: 99
Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velocità di trasmissione supportate: 32~256 (kbps), velocità di trasmissione variabili
NL
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
Overschakelen naar de stand-bymodus.
De energiebesparende stand-bymodus inschakelen.
De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.
Bediening
/
Selecteer een map.
/
Selecteer een audiobestand.
Afspelen onderbreken of hervatten.
Hiermee stopt u het afspelen.
MENU (menu) Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.
OK (OK) Hiermee bevestigt u een selectie.
REPEAT (herhalen) Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
SHUFFLE (afspelen
in willekeurige
volgorde)
Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
VOL +/- Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
MUTE (dempen) Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.
SOUND (geluid) Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk,
krachtig, warm en helder.
DISPLAY (scherm) De helderheid van het display aanpassen.
Op FM-radiozenders afstemmen
FM-radiozenders automatisch opslaan
FM-radiozenders handmatig opslaan
Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.
Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen, kies een bron (CD, FMUSB, of iPod/
iPhone) en stel het volume in.
Specicaties
Maximaal uitvoervermogen 20 W
Frequentiebereik
87,5 - 108 MHz
Frequentierooster 50 KHz
USB Direct-versie 2.0 Full Speed
USB 5 V vermogen ≤ 500 mA
Discdoorsnede 12 cm/8 cm
Onderst. discs CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netspanning 100 - 240 V~, 47 - 53 Hz
Stroomverbruik in werking 18 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-
bystand
< 0,5 W
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
- Luidsprekerbox (b x h x d)
180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Gewicht
- Apparaat
- Luidsprekerbox
1,5 kg
1,2 x 2 kg
Compatibele USB-apparaten:
USB-ashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
USB-ashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in
combinatie met dit apparaat).
Ondersteunde bestandsindelingen:
USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512
bytes).
MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
Mappen met maximaal 8 niveaus
Aantal albums/mappen: maximaal 99
Aantal tracks/titels: maximaal 999
ID3-tag versie 2.0 of later
Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)
Ondersteunde MP3-discformaten
ISO9660, Joliet
Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
Maximum aantal albums: 99
Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

Transcripción de documentos

Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome DCM1170 Question? Contact Philips 100-240 V~50/60 Hz AC MAINS~ FM CD VOLUME DOCK PRESET/ALBUM AUDIO IN USB VOLUME VOLUME MENU VOL DISPLAY SHUFFLE MUTE REPEAT SOUND CLOCK PROG TIMER EN CS DA DE EL ES FI FR HU Short User Manual Manuale dell'utente breve Krátká uživatelská příručka Korte gebruikershandleiding IT NL Kort brugervejledning PL Kurzanleitung PT Σύντομο εγχειρίδιο χρήσησ RU Manual de usuario corto SK Lyhyt käyttöopas SV Bref mode d'emploi Rövid használati útmutató SLEEP DOCK FM 100-240 V~50/60 Hz AC MAINS~ CD AUDIO IN PRESET/ALBUM DOCK CD USB Short User Manual Krótka instrukcja obsługi Manual do utilizador resumido DOCK FM CD AUDIO IN PRESET/ALBUM USB DOCK FM CD AUDIO IN PRESET/ALBUM USB USB MENU Before using your product, read all accompanying safety information. Краткое руководство пользователя Stručný návod na používanie MENU Switch to standby mode MENU VOL DISPLAY VOL DISPLAY VOL VOLUME DISPLAY SHUFFLE MUTE Kortfattad användarhandbok Kısa Kullanım Kılavuzu REPEAT SHUFFLE PROG MUTE REPEAT SOUND CLOCK PROG SHUFFLE TIMER SOUND 3 sec TIMER SLEEP MUTE REPEAT SOUND CLOCK SLEEP PROG TIMER SLEEP Switch to ECO standby mode FM Control play CLOCK DOCK FM PRESET/ALBUM CD Store FM radio stations automatically AUDIO IN USB Store FM radio stations manually AUDIO IN FM CD DOCK AUDIO IN PRESET/ALBUM USB MENU MENU DISPLAY Select a folder. / VOL VOL SHUFFLE DISPLAY MUTE REPEAT SOUND CLOCK VOLUME PROG TIMER Select an audio file. / SHUFFLE MUTE REPEAT SOUND CLOCK PROG SLEEP VOLUME AUDIO IN TIMER SLEEP Pause or resume play. Stop play. MENU (menu) Access iPod/iPhone menu. OK (OK) Confirm a selection. REPEAT (repeat) Play a track or all tracks repeatedly. SHUFFLE (shuffle) Play tracks randomly. VOL +/- Increase or decrease the volume. MUTE (mute) Mute or restore sound. SOUND (sound) Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright. DISPLAY (display) Adjust display brightness. FM FM Tune to FM radio stations PROG PROG 2 sec. 2 sec. Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome OS685 Question? Contact Philips User Manual PROG All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. To download the full user manual, visit www.philips.com/support. DCM1170_12_Short User Manual_V1.0 CS FM CD DOCK DA FM Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger. Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger. Přepnutí do pohotovostního režimu. Skift til standbytilstand. Skift til standbytilstand. Přepnutí do pohotovostního režimu Eco. Skift til Eco-standbytilstand. Skift til Eco-standbytilstand. Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support. Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support. Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support. Přehrávání Afspilningsstyring Steuern der Wiedergabe Vyberte složku. USB Vyberte zvukový soubor / USB MENU DISPLAY SHUFFLE MUTE REPEAT SOUND CLOCK DISPLAY MUTE REPEAT SOUND CLOCK SLEEP VOLUME VOLUME SHUFFLE CLOCK SLEEP PROG TIMER SLEEP 1 1 CLOCK 3 sec. 2 3 SLEEP 3 sec. MENU (nabídka) Přístup do nabídky zařízení iPod/iPhone. OK (OK) Potvrzení výběru. REPEAT (opakování) Opakované přehrávání stopy nebo všech stop. SHUFFLE (náhodné přehrávání) Náhodné přehrání skladeb. VOL+/- Zvýšení nebo snížení hlasitosti. MUTE (ztlumení) Ztlumení nebo obnovení zvuku. SOUND (zvuk) Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC: vyvážený, čistý, silný, klidný a výrazný. 2 Repeat steps 2-3 to set hour and minute. DISPLAY (displej) 3 SLEEP CLOCK Nastavení jasu displeje. Ladění rádiových stanic VKV Opakujte krok 2 až 3 pro nastavení minut, výběr zdroje (CD, FM , USB nebo iPod/ iPhone) a úpravu hlasitosti. Specifikace Compatible USB devices: Maximum Output Power 20 W Tuning Range 87.5-108 MHz Tuning grid 50 KHz USB Direct Version 2.0 full speed Supported formats: USB 5 V Power ≤500 mA Disc Diameter 12 cm/8 cm Support Disc CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD AC power 100-240 V~, 47-53 Hz Operation Power Consumption 18 W Eco Standby Power Consumption <0.5 W • • • • • • • Dimensions - Main Unit (W x H x D) - Speaker Box (W x H x D) 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Weight - Main Unit - Speaker Box 1.5 kg 1.2 x 2 kg • • • USB flash memory (USB2.0 or USB1.1) USB flash players (USB2.0 or USB1.1) memory cards (requires an additional card reader to work with this unit) USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes) MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate Directory nesting up to a maximum of 8 levels Number of albums/ folders: maximum 99 Number of tracks/titles: maximum 999 ID3 tag v2.0 or later File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes) Supported MP3 disc formats • • • • • ISO9660, Joliet Maximum title number: 128 (depending on file name length) Maximum album number: 99 Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates Gå til iPod/iPhone-menuen. OK (OK) Bekræft et valg. REPEAT (gentag) Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange. SHUFFLE (bland) Afspil numre i tilfældig rækkefølge. VOL +/- Øg eller reducer lydstyrken. MUTE (lydløs) Slå lyd fra eller til. SOUND (lyd) Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret, klar, kraftfuld, varm og lys. DISPLAY (display) Juster lysstyrken for displayet. Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter. Gentag trin 2 og 3 for at indstille minuttal, vælg en kilde (CD, FM, eller USB eller iPod/ iPhone), og juster lydstyrken. Maximální výstupní výkon <20 W Specifikationer Rozsah ladění 87,5 až 108 MHz Maksimal udgangseffekt 20 W Krok ladění 50 KHz Indstillingsområde 87,5 - 108 MHz USB Direct, verze 2.0, plná rychlost Indstilling af gitter 50 KHz Napájení USB 5 V ≤500 mA Direkte USB-version 2.0 fuld hastighed Průměr disku 12 cm /8 cm USB 5 V strøm ≤ 500 mA Podporuje disky CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Diskdiameter 12 cm/8 cm Napájení střídavým proudem 100–240 V~, 47–53 Hz Understøttet disk CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Spotřeba elektrické energie při provozu 18 W Vekselstrøm 100-240 V~, 47-53 Hz Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco <0,5 W Strømforbrug ved drift 18 W Strømforbrug ved Eco-standby < 0,5 W Rozměry - Hlavní jednotka (Š x V x H) – Reproduktorová skříň (Š x V x H) 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Hmotnost – Hlavní jednotka – Reproduktorová skříň 1,5 kg 1,2 x 2 kg Kompatibilní zařízení USB: • • • Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1) Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1) paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku) Podporované formáty: • • • • • • • USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů) Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní Počet alb/složek: maximálně 99 Počet skladeb/titulů: maximálně 999 ID3 tag v2.0 nebo novější Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů) Podporované formáty disků MP3 • • • • • ISO9660, Joliet Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru) Maximální počet alb: 99 Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti Mål - Hovedenhed (B x H x D) – Højttalerkabinet (B x H x D) 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Vægt - Hovedenhed - Højttalerkabinet 1,5 kg 1,2 x 2 kg Kompatible USB-enheder: • • • USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1) USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1) Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed) Understøttede formater: • • • • • • • USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte) MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed Mappen har op til 8 niveauer indlejret Antal album/mapper: maksimalt 99 Antal spor/titler: maksimalt 999 ID3-mærke v2.0 eller nyere Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte) Understøttede MP3-diskformater • • • • • ISO9660, Joliet Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde) Maksimale antal album: 99 Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder Έλεγχος της αναπαραγωγής Επιλέξτε ένα φάκελο. / Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου. / Stoppen der Wiedergabe Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. MENU (Menü) Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs Διακοπή αναπαραγωγής. OK (OK) Bestätigen einer Auswahl MENU (Μενού) Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone. REPEAT (Wiederholen) Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen Titeln OK (OK) Επιβεβαίωση επιλογής. REPEAT (Επανάληψη) Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών. SHUFFLE (zufällige Wiedergabe) Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge VOL +/- Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke SHUFFLE (Τυχαία αναπαραγωγή) Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά. MUTE (Stummschaltung) Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe VOL +/- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου. SOUND (Sound) Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen, hell, kräftig, warm und klar. MUTE (Σίγαση) Σίγαση ή επαναφορά του ήχου. SOUND (Ήχος) Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC: ισορροπημένο, καθαρό, ισχυρό, ζεστό και φωτεινό. DISPLAY (Οθόνη) Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης. DISPLAY (Anzeigefeld) Anpassen der Anzeigehelligkeit Einstellen eines UKW-Radiosenders Manuelles Speichern von UKWRadiosendern Gem FM-stationer manuelt Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support. Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe Automatisches Speichern von UKWRadiosendern Gem FM-radiostationer automatisk Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty. Specifications MENU (menu) Find FM-radiostationer Automatické uložení rádiových stanic VKV Ruční uložení rádiových stanic VKV Repeat step 2-3 to set minute, select a source (CD, FM, USB, or iPod/iPhone), and adjust volume. Stop afspilningen. Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO. Wählen Sie eine Audiodatei aus. / Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen. Zastavení přehrávání. PROG TIMER VOL Wählen Sie einen Ordner aus. / Vælg en lydfil. / Pozastavení nebo obnovení přehrávání. VOL MENU Vælg en mappe. / Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας. Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής. AUDIO IN PRESET/ALBUM AUDIO IN PRESET/ALBUM CD EL Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace. / DOCK DE Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen. Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um die Minuten einzustellen, eine Quelle auszuwählen (CD, UKW, USB oder iPhone/iPod) und die Lautstärke einzustellen. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά. Technische Daten Επαναλάβετε το βήμα 2-3 για να ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή (CD, FM, USB ή iPod/iPhone) και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Maximale Ausgangsleistung 20 W Empfangsbereich 87,5 bis 108 MHz Abstimmungsbereich 50 kHz USB Direct-Version Full-Speed USB 2.0 USB 5 V Strom ≤ 500 mA Disc-Durchmesser 12 cm/8 cm Unterstützte Disc-Typen CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Netzspannung 100 bis 240 V~, 47 bis 53 Hz Betriebs-Stromverbrauch 18 W Eco-Standby-Stromverbrauch Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T) Lautsprecher (B x H x T) Gewicht - Hauptgerät - Lautsprecher Μέγιστη ισχύς εξόδου 20 W Εύρος συντονισμού 87,5-108 MHz Βήμα συντονισμού 50 KHz USB Direct, έκδοσης 2.0 πλήρους ταχύτητας USB 5 V Power ≤500 mA Διάμετρος δίσκου 12 εκ./8 εκ. Υποστηριζόμενος δίσκος CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD < 0,5 W Ρεύμα AC 100-240 V~, 47-53 Hz Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία 18 W 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power <0,5 W 1,5 kg 1,2 x 2 kg Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β) – Ηχείο (π x υ x β) 180 x 177 x 239 χιλ. 120 x 170 x 160 χιλ. Βάρος - Κύρια μονάδα - Ηχείο 1,5 κιλά 1,2 x 2 κιλά Kompatible USB-Geräte: • • • USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1) USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1) Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich) Unterstützte Formate: • • • • • • • USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte) MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt. Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99 Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999 ID3-Tag (Version 2.0 oder höher) Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte) Unterstützte MP3-Disc-Formate • • • • • Προδιαγραφές ISO9660, Joliet Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Länge des Dateinamens) Maximale Anzahl von Alben: 99 Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten Συμβατές συσκευές USB: • • • Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1) Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1) Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα) Υποστηριζόμενες μορφές: • • • • • • • USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte) Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99 Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999 Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte) Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3 • • • • • ISO9660, Joliet Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου) Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99 Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit ES FI FR HU IT NL Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta. Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä . Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies. A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza. Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt. Cambio a modo de espera. Siirtyminen valmiustilaan. Activation du mode veille. Készenléti üzemmódba kapcsolás. Passaggio alla modalità standby. Overschakelen naar de stand-bymodus. Cambio al modo de espera de bajo consumo. ECO-valmiustilaan siirtyminen. Pour activer le mode veille d’économie d’énergie. ECO készenléti üzemmódba váltás. Passaggio alla modalità ECO Standby. De energiebesparende stand-bymodus inschakelen. Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support. Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support. Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support. Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support. De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support. Control de reproducción Toiston hallinta Contrôle de la lecture A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support címre. Controllo della riproduzione Bediening Seleccione una carpeta. / Seleccione un archivo de audio. / Valitse kansio. / Permet de sélectionner un dossier. / Valitse äänitiedosto. / Keskeytä tai jatka toistoa. Permet de suspendre ou de reprendre la lecture. Detiene la reproducción. Lopeta toisto. Permet d'arrêter la lecture. Accede al menú del iPod/iPhone. MENU (valikko) iPod-/iPhone-valikon käyttäminen. MENU (menu) Permet d'accéder au menu iPod/iPhone. OK (Aceptar) Confirmar una selección. OK (OK) Valinnan vahvistaminen. OK (OK) Permet de confirmer une sélection. REPEAT (Repetir) Reproduce una pista o todas las pistas varias veces. [REPEAT] (uusinta) Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto. REPEAT (répéter) SHUFFLE (Aleatorio) Reproduce las pistas aleatoriamente. SHUFFLE (satunnaistoisto) Raitojen satunnaistoisto. Permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle. Permet de lire les pistes de façon aléatoire. Aumenta o reduce el volumen. Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen SHUFFLE (aléatoire) VOL +/- VOL +/- VOL +/- Permet d'augmenter ou de réduire le volume. MUTE (Silenciar) Para silenciar o activar el sonido. MUTE (mykistys) Äänen mykistäminen tai palauttaminen. MUTE (silence) Permet de couper ou de rétablir le son. SOUND (Sonido) Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido, potente, caliente, y brillante. SOUND (ääni) Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella: tasapainoinen, selkeä, tehokas, lämmin ja kirkas. SOUND (son) Permet d'enrichir l'effet sonore avec la fonction DSC : équilibré, clair, puissant, chaud et lumineux. DISPLAY (näyttö) Näytön kirkkauden säätäminen. DISPLAY (afficheur) Permet de régler la luminosité de l'écran. Ajusta el brillo de la pantalla. Sintonización de emisoras de radio FM Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM Repita los pasos 2 y 3 para confi gurar la hora y los minutos. Repita el paso 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (CD, FM, USB o iPod/iPhone) y ajustar el volumen. 20 W Rango de sintonización 87,5 - 108 MHz Intervalo de sintonización 50 kHz Versión de USB directo 2.0 de alta velocidad USB con potencia de 5 V ≤500 mA Diámetro del disco 12 cm /8 cm Discos compatibles CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Alimentación de CA 100-240 V~, 47-53 Hz Consumo de energía en funcionamiento 18 W Consumo en modo de espera de bajo consumo < 0,5 W Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo) – Caja de altavoz (ancho x alto x profundo) 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Peso - Unidad principal - Caja de altavoz 1,5 kg 2 x 1,2 kg Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes. Aseta minuutit, valitse lähde (CD, FM, USB tai iPod/iPhone) ja säädä äänenvoimakkuutta toistamalla vaihetta 2 ja 3. Répétez l’étape 2 et 3 pour régler les minutes, sélectionnez une source (CD, FM, USB ou iPod/iPhone) et réglez le volume. Puissance de sortie maximale 20 W Viritysalue 87,5-108 MHz Gamme de fréquences 87,5-108 MHz Virityskaavio 50 kHz Grille de syntonisation 50 kHz USB Direct versio 2.0, nopea Version USB Direct 2.0 ultrarapide USB 5 V Power ≤500 mA Alimentation USB 5 V Levyn halkaisija 12 cm / 8 cm Diamètre du disque Tuetut levyt CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Disques pris en charge Virta 100-240 V~, 47-53 Hz Alimentation par secteur Virrankulutus käytössä 18 W Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa Consommation électrique en mode de fonctionnement <0,5 W Mitat - Päälaite (L x K x S) – Kaiutinkotelo (L x K x S) Consommation électrique en mode veille d'économie d'énergie 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Paino - Päälaite - Kaiutinkotelo Dimensions - Unité principale (l x H x P) - Enceinte (l x H x P) 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm 1,5 kg 1,2 x 2 kg Poids - Unité principale - Enceinte 1,5 kg 1,2 x 2 kg Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przełączanie w tryb gotowości. Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support. Sterowanie odtwarzaniem Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham. Mudar para o modo de espera. Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support. Controlar a reprodução Seleccione uma pasta. / MENU (menu) Dostęp do menu urządzenia iPod/iPhone. OK (OK) Zatwierdzanie wyboru. REPEAT (powtarzanie) Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów. SHUFFLE (losowo) Odtwarzanie losowe utworów. VOL +/- Zwiększanie lub zmniejszanie głośności. MUTE (wyciszenie) Wyciszanie lub włączanie dźwięku. SOUND (dźwięk) Wzbogacanie efektu dźwiękowego za pomocą cyfrowej korekcji dźwięku (DSC): zrównoważony, wyraźny, mocny, ciepły i jasny. DISPLAY (wyświetlanie) Regulacja jasności wyświetlacza. Formats de disque MP3 pris en charge • • • • • ISO9660, Joliet Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de fichier) Nombre d’albums maximum : 99 Fréquences d’échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables Остановка воспроизведения. MUTE (cortar som) Cortar ou restaurar o som. SOUND (som) Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante. DISPLAY (visor) Ajustar o brilho do visor. SHUFFLE (в случайном порядке) Воспроизведение дорожек в случайном порядке. VOL +/- Увеличение и уменьшение громкости. MUTE (без звука) Отключение или включение звука. SOUND (звук) Оптимизация звучания с помощью функции цифрового управления звуком (DSC): сбалансированный, четкий, мощный, теплый и яркий звук. Sintonizar estações de rádio FM Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM Memorizar estações de rádio FM manualmente DISPLAY (дисплей) Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM Repita os passos 2 e 3 para defi nir as horas e os minutos. Настройка FM-радиостанций Powtórz czynności 2–3, aby ustawić godzinę i minutę. Repita o passo 2 e 3 para acertar os minutos, seleccione uma fonte (CD, FM, USB ou iPod/iPhone) e ajuste o volume. USB de 5 V ≤500 mA Moc USB 5 V ≤ 500 mA Diâmetro do disco 12 cm / 8 cm Średnica płyty 12 cm / 8 cm Discos suportados CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3 Obsługiwane płyty CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3 Potência de CA 100-240 V~, 47-53 Hz Zasilanie prądem przemiennym 100–240 V~, 47–53 Hz Pobór mocy podczas pracy 18 W Consumo de energia em funcionamento Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power < 0,5 W Consumo de energia em espera eco Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.) - głośnik (szer. x wys. x głęb.) Waga - jednostka centralna - głośnik 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm 1,5 kg 1,2 x 2 kg Zgodne urządzenia USB: • • • Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1) Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1) karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart). Obsługiwane formaty: • • • • • • • USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów) Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna Maksymalnie 8 poziomów katalogów Maksymalna liczba albumów/folderów: 99 Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999 Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajty) Obsługiwane formaty płyt MP3 • • • • • ISO9660, Joliet Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku) Maksymalna liczba albumów: 99 Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR) Dimensões - Unidade principal (L x A x P) – Caixa dos altifalantes (L x A x P) Peso - Unidade principal - Caixa dos altifalantes • • • • • • Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3. Повторите шаг 2 и 3, чтобы установить значение минут, выберите источник (CD, FMUSB или iPod/iPhone) и настройте уровень громкости. Характеристики 87,5–108 МГц Шкала настройки 50 кГц Версия USB Direct Полноскоростной, 2.0 Питание USB 5 В ≤500 мА Диаметр диска 12 см/8 см 18 W Поддержка дисков CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD <0,5 W Сеть переменного тока 100—240 В~, 47—53 Гц Энергопотребление во время работы 1,5 kg 1,2 x 2 kg Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade). Formato de USB ou do ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes) Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável. O directório aceita um máximo de 8 níveis Número máximo de álbuns/pastas: 99 Número máximo de faixas/títulos: 999 Identificação ID3 v2.0 ou posterior Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes) Formato de discos MP3 suportados • • • • • Сохранение FM-радиостанций вручную Частотный диапазон Formatos suportados: • Автоматическое сохранение FM-радиостанций 20 Вт Dispositivos USB compatíveis: • • • Настройка яркости дисплея. Максимальная выходная мощность 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm ISO9660, Joliet Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro) Número máximo de álbuns: 99 Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis Op FM-radiozenders afstemmen Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM FM-radiozenders automatisch opslaan Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l’ora e i minuti. FM-radiozenders handmatig opslaan Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen. Ripetere il passaggio 2 a 3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente (CD, FM, o USB o iPod/iPhone)e regolare il volume. Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen, kies een bron (CD, FMUSB, of iPod/ iPhone) en stel het volume in. Specifiche Potenza in uscita massima 20 W Specificaties Gamma di sintonizzazione 87,5-108 MHz Hangolási tartomány 87,5-108 MHz Maximaal uitvoervermogen 20 W Griglia di sintonizzazione 50 kHz Lépésköz 50 KHz Frequentiebereik 87,5 - 108 MHz Versione USB diretta 2.0 a velocità piena USB Direct verzió 2.0 Full Speed Frequentierooster 50 KHz USB con alimentazione da 5 V ≤ 500 mA USB 5 V-os táp ≤500 mA USB Direct-versie 2.0 Full Speed Diametro disco 12 cm/8 cm Lemezátmérő 12 cm / 8 cm USB 5 V vermogen ≤ 500 mA Supporto disco CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Támogatott lemezek CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Discdoorsnede 12 cm/8 cm Alimentazione CA 100-240 V~, 47-53 Hz Tápfeszültség 100-240 V~, 47-53 Hz Onderst. discs CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD 18 W Teljesítményfelvétel 18 W Consumo energetico durante il funzionamento Netspanning 100 - 240 V~, 47 - 53 Hz Eco és készenléti üzemmód teljesítményfelvétele 18 W <0,5 W Consumo energetico in modalità Standby Eco Power Stroomverbruik in werking < 0,5 W < 0,5 W Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé) – Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé) 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Dimensioni (lxpxa) - Unità principale (L x A x P) – Cassa altoparlanti (L x A x P) Stroomverbruik in energiebesparende standbystand 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Tömeg - Főegység - Hangsugárzódoboz 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm 1,5 kg 1,2 x 2 kg Peso - Unità principale - Cassa altoparlanti Afmetingen - Apparaat (b x h x d) - Luidsprekerbox (b x h x d) 1,5 kg 1,2 x 2 kg Gewicht - Apparaat - Luidsprekerbox 1,5 kg 1,2 x 2 kg Kompatibilis USB-eszközök: Dispositivi USB compatibili: • • • • • • USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1) USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1) Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges) Formati supportati: • • • • • • • • • • • • • • FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte) MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8 Albumok / mappák száma: legfeljebb 99 Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999 ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 32 byte) • • • Formati disco MP3 supportati • • • • • • • • • • • USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes). MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid Mappen met maximaal 8 niveaus Aantal albums/mappen: maximaal 99 Aantal tracks/titels: maximaal 999 ID3-tag versie 2.0 of later Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes) • • • • • • Ondersteunde MP3-discformaten ISO9660, Joliet Numero massimo di titoli: 128 (in base alla lunghezza del nome file) Numero massimo di album: 99 Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Velocità di trasmissione supportate: 32~256 (kbps), velocità di trasmissione variabili SV USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1) USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat). Ondersteunde bestandsindelingen: Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte) Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli Numero di album/cartelle: massimo 99 Numero di brani/titoli: massimo 999 Tag ID3 versione 2.0 o successiva Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte) Támogatott MP3-lemezformátumok ISO9660, Joliet Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnév hosszúságától függően) Maximális albumszám: 99 Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek Compatibele USB-apparaten: Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) Lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1). Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare) Támogatott formátumok: • • • • • ISO9660, Joliet Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam) Maximum aantal albums: 99 Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates TR Vyberte priečinok. / 18 Вт Энергопотребление в режиме ожидания Eco Power < 0,5 Вт Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г) - АС (Ш x В x Г) 180 x 177 x 239 мм 120 x 170 x 160 мм Вес - Основное устройство - АС 1,5 кг 1,2 x 2 кг Совместимые устройства USB: • • • Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1); Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1). Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти) Поддерживаемые форматы: • • • • • • • Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт) Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт Каталоги с вложениями до 8 уровней Количество альбомов/папок: 99 макс. Количество дорожек/записей: 999 макс. Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта) Поддерживаемые форматы MP3-дисков • • • • • ISO9660, Joliet Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла) Максимальное количество альбомов: 99 Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи Çalma kontrolü Välj en mapp. / Vyberte zvukový súbor. / Приостановка или возобновление воспроизведения. Aumentar ou diminuir o volume. 2.0 full speed Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM 20 W Выберите аудиофайл. / VOL +/- Wersja USB Direct Sintonizzazione delle stazioni radio FM Maximális kimeneti teljesítmény Выберите папку. / Reproduzir as faixas aleatoriamente. 2.0 de velocidade total Consente di regolare la luminosità del display. Kontrollera uppspelning SHUFFLE (aleatório) Versão do USB Directo Változatos hanghatások a DSC funkcióval: kiegyenlített, tiszta, erőteljes, meleg és éles. Ovládanie prehrávania Управление воспроизведением Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех дорожек. (50 kHz) SOUND (hangzás) SOUND (suono) Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin. REPEAT (повтор) Siatka strojenia Hang elnémítása vagy visszaállítása. Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente. 50 KHz MUTE (némítás) MUTE (audio non attivo) Den fullständiga användarhandboken fi nns på www.philips.com/support. REPEAT (repetir) Grelha de sintonização VOL +/- Växla till ECO-standbyläge. Подтверждение выбора. 87,5–108 MHz A hangerő növelése vagy csökkentése. Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie. Доступ к меню iPod/iPhone. Zakres strojenia VOL +/- Prepnutie do pohotovostného režimu ECO. OK (ОК) 87,5-108 MHz Consente di riprodurre i brani in modo casuale. Переключение в режим ожидания ECO. Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте www.philips.com/support. MENU (Меню) Gama de sintonização SHUFFLE (casuale) Bekleme moduna geçme Confirmar uma selecção. 20 W De helderheid van het display aanpassen. Műsorszámok véletlenszerű lejátszása. Växla till standbyläge. OK (OK) Maksymalna moc wyjściowa DISPLAY (scherm) SHUFFLE (véletlenszerű lejátszás) Prepnutie do pohotovostného režimu. Aceder ao menu do iPod/iPhone. 20 W Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk, krachtig, warm en helder. Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani. Ürününüzü kullanmadan önce, birlikte verilen tüm güvenlik bilgilerini okuyun. MENU (menu) Potência máxima de saída Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in. SOUND (geluid) REPEAT (ripeti) Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation. Wyszukiwanie stacji radiowych FM Dane techniczne Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume. MUTE (dempen) Egyetlen/összes műsorszám ismétlése. Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie. Parar a reprodução. Especificações VOL +/- Consente di arricchire l'effetto audio con l'opzione DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright. REPEAT (ismétlés) Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми прилагаемыми инструкциями по безопасности. Переключение в режим ожидания. Memorizar estações de rádio FM automaticamente Powtórz czynność 2–3, aby ustawić minuty, wybierz źródło (CD, FM, USB lub iPod/ iPhone) i dostosuj głośność. Consente di disattivare o di ripristinare l'audio. Consente di confermare una selezione. SK Interromper ou retomar a reprodução. Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. Zatrzymywanie odtwarzania. • • • • • • Seleccione um ficheiro de áudio. / Wybór pliku dźwiękowego. / USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 octets) Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable Imbrication de répertoires jusqu’à 8 niveaux Nombre d’albums/dossiers : 99 maximum Nombre de pistes/titres : 999 maximum ID3 tag version 2.0 ou ultérieure Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets) RU Wybór folderu. / Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil) • ISO9660, Joliet Nimikkeiden enimmäismäärä: 128 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan) Albumien enimmäismäärä: 99 Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet Mudar para o modo de poupança de energia. Przełączanie w tryb gotowości ECO. < 0,5 W Formats pris en charge : USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua) MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99 Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999 ID3-tunniste 2.0 tai uudempi Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua) PT 18 W Consente di aumentare o ridurre il volume. OK (OK) A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést, válasszon forrást (CD, FM, USB vagy iPod/iPhone), és állítsa be a hangerőt. 100-240 V~, 47-53 Hz Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af. Kiválasztás jóváhagyása. Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést. CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af. SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde) OK (OK) FM rádióállomások kézi tárolása 12 cm / 8 cm Hiermee bevestigt u een selectie. REPEAT (herhalen) Consente di accedere al menu dell'iPod/iPhone. FM rádióállomások automatikus tárolása ≤ 500 mA Hiermee stopt u het afspelen. Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu. MENU (menu) A kijelző fényerejének beállítása. Afspelen onderbreken of hervatten. OK (OK) Hozzáférés az iPod/iPhone menühöz. DISPLAY (display) Selecteer een audiobestand. / MENU (menu) MENU (menü) DISPLAY (kijelző) Périphériques USB compatibles : • • • Interruzione della riproduzione. Termékjellemzők 20 W USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1) USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1) muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija) Lejátszás leállítása. FM-rádióállomások behangolása Caractéristiques techniques Enimmäislähtöteho • • • • • ISO9660 y Joliet Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del archivo) Número máximo de álbumes: 99 Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables PL Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3. Tuetut MP3-levyformaatit Formatos de disco MP3 compatibles • • • • • Programmation manuelle des stations de radio FM • • • • • • • USB o formato de archivo de memoria: FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector: 512 bytes) Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits variable Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles Número de álbumes/carpetas: 99 como máximo Número de pistas/títulos: 999 como máximo Etiqueta ID3 v2.0 o superior Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes) • • • • • FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti Tuetut muodot: Formatos compatibles: • Mémorisation automatique des stations de radio FM • • • Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad). • FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti Yhteensopivat USB-laitteet: Dispositivos USB compatibles: • • • Réglage des stations de radio FM Teknisiä tietoja Especificaciones Potencia de salida máxima FM-radioasemien virittäminen A lejátszás szüneteltetése és folytatása. Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione. Selecteer een map. / Selezionare un file audio. / Válasszon ki egy hangfájlt. / Selezionare una cartella. / Mappa kiválasztása. / Permet de sélectionner un fichier audio. / Detiene o reinicia la reproducción. MENU (Menú) DISPLAY (Pantalla) Lejátszásvezérlés Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania. Pausa eller återuppta uppspelning. Zastavenie prehrávania. Stoppa uppspelning. MENU (ponuka) Prístup do ponuky zariadenia iPod/iPhone. MENU (meny) Öppna iPod-/iPhone-menyn. OK (OK) Potvrdenie výberu. OK (OK) Bekräfta ett val. REPEAT (opakovať) Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb. REPEAT (repetera) Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger. SHUFFLE (náhodné poradie) Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. SHUFFLE (blanda) Spela upp spår slumpmässigt. VOL +/- Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. VOL +/- Höj eller sänk volymen. MUTE (stlmenie zvuku) Stlmenie alebo obnovenie zvuku. MUTE (ljud av) Stäng av eller återställ ljud. SOUND (zvuk) Obohatenie zvuku efektom DSC: vyvážený, čistý, silný, príjemný a jasný. SOUND (ljud) Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt, kraftfullt, mjukt och klart. DISPLAY (displej) Nastavenie jasu displeja. DISPLAY (skärm) Justera ljusstyrkan för teckenfönstret. Naladenie rozhlasových staníc pásma FM Ställa in FM-radiokanaler Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM Lagra FM-radiokanaler automatiskt Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM Lagra FM-radiokanaler manuellt Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte hodiny a minúty. Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut. Zopakujte krok 2 až 3 a nastavte minútu, vyberte zdroj (CD, FM, USB alebo iPod/iPhone) a upravte hlasitosť. Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in minut, välja en källa (CD, FM, USB eller iPod/iPhone) och justera volym. Technické údaje Specifikationer Maximal uteffekt 20 W Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz Mottagningsområde 87,5–108 MHz Ladiaca mriežka 50 KHz Inställningsområde 50 kHz Verzia rozhrania USB Direct 2.0 (full speed) USB Direct-version 2.0, hög hastighet Napájanie USB 5 V ≤ 500 mA USB 5 V ström ≤500 mA Priemer disku 12 cm/8 cm Skivdiameter 12 cm/8 cm Podporované disky CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Skivor som kan användas CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Sieťové napájanie 100 – 240 V~, 47 – 53 Hz Nätström 100–240 V~, 47–53 Hz Prevádzková spotreba energie 18 W Effektförbrukning vid användning 18 W Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko < 0,5 W Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge <0,5 W Storlek - Huvudenhet (B x H x D) – Högtalarlåda (B x H x D) 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Vikt - Huvudenhet - Högtalarlåda 1,5 kg 1,2 x 2 kg Hmotnosť - Hlavná jednotka - Skrinka reproduktora 1,5 kg 1,2 x 2 kg Kompatibilné zariadenia USB: • • • Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1) Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1) Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet) Podporované formáty: • • • • • • • Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektorov: 512 bajtov) Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní Počet albumov/priečinkov: maximálne 99 Počet skladieb/titulov: maximálne 999 Označenie ID3 v2.0 alebo novšie Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov) Podporované formáty MP3 diskov • • • • • ISO9660, Joliet Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru) Maximálny počet albumov: 99 Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom Kompatibla USB-enheter: • • • USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1) USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1) minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten) Format som kan användas: • • • • • • • USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte) MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer Antal album/mappar: max. 99 Antal spår/titlar: max. 999 ID3 tag v2.0 eller senare Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte) MP3-skivformat som kan användas • • • • • Çalmayı duraklatır veya devam ettirir. Oynatmayı durdurur. MENU (menü) iPod/iPhone menüsüne erişir. OK (Tamam) Seçimi onaylayın. REPEAT (tekrarla) Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar. SHUFFLE (karışık) Parçaları rastgele sırada çalar. VOL +/- Ses düzeyini artırır - azaltır. MUTE (sessiz) Sesi kapatır veya eski durumuna getirir. SOUND (ses) DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini zenginleştirin. DISPLAY (ekran) Ekran parlaklığını ayarlar. FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme 20 W 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Bir ses dosyası seçin. / FM radyo istasyonlarını ayarlama Maximálny výstupný výkon Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H) – Skrinka reproduktora (Š x V x H) Bir klasör seçer. / Välj en ljudfil. / ISO9660, Joliet Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamnslängden) Högsta antal möjliga album: 99 Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımları tekrarlayın. Dakikayı ayarlamak için 2-3. adımı tekrarlayın, bir kaynak seçin (CD, FM, USB veya iPod/ iPhone) ve ses seviyesini ayarlayın. Özellikler Maksimum Çıkış Gücü 20 W Ayarlama Aralığı 87,5-108 MHz Şebeke ayarı 50 KHz USB Direct Sürümü 2.0 tam hız USB 5 V Güç ≤500 mA Disk Çapı 12 cm/8 cm Desteklenen Diskler CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD AC gücü 100-240 V~, 47-53 Hz Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi 18 W Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi <0,5 W Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D) - Hoparlör Kasası (G x Y x D) 180 x 177 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm Ağırlık - Ana Ünite - Hoparlör Kasası 1,5 kg 1,2 x 2 kg Uyumlu USB cihazları: • • • USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1) USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1) hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir) Desteklenen formatlar: • • • • • • • USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt) MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör Albüm/klasör sayısı: en fazla 99 Parça/başlık sayısı: en fazla 999 ID3 etiketi v2.0 veya sonrası Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt) Desteklenen MP3 disk formatları • • • • • ISO9660, Joliet Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak) Maksimum albüm sayısı: 99 Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips DCM1170/12 Guía de inicio rápido

Categoría
Accesorios para reproductores MP3 / MP4
Tipo
Guía de inicio rápido