Princess 103082 Manual de usuario

Categoría
Barbacoas
Tipo
Manual de usuario
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
Gebruik het apparaat en de accessoires uitsluitend voor de
beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat en de accessoires niet
voor andere doeleinden dan beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel of een acces-
soire beschadigd of defect is. Laat een beschadigd of defect
onderdeel of een accessoire door de fabrikant of een erkend
servicecentrum vervangen.
Houd altijd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze
met het apparaat spelen.
Het gebruik van dit apparaat door kinderen of personen
met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische
handicap of zonder de benodigde kennis en ervaring kan
gevaar veroorzaken. Personen die verantwoordelijk zijn voor
hun veiligheid moeten uitdrukkelijke instructies geven of
toezicht houden op het gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douch-
es, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Verwijder het apparaat niet met uw handen als het apparaat is on-
dergedompeld in water of andere vloeistoen. Haal onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als
het in water of andere vloeistoen ondergedompeld is geweest.
Elektrische veiligheid
Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinder-
en jonger dan 8 jaar.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeen-
komt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat op een geaard stopcontact aan. Gebruik
indien nodig een geaarde verlengkabel met een geschikte
diameter (minimaal 3 x 1 mm2).
Installeer voor extra bescherming een aardlekschakelaar
(RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
Bedien het apparaat niet door middel van een externe timer
of een apart afstandsbedieningssysteem.
Zorg dat er geen water in de aansluitpunten van het netsno-
er en het verlengsnoer kan komen.
Wikkel netsnoer en het verlengsnoer altijd volledig af.
Zorg dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad
hangt, dat het niet per ongeluk verstrengeld kan raken en
dat niemand erover kan struikelen.
Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker bescha-
digd of defect is. Laat een beschadigd of defect netsnoer of een
stekker door de fabrikant of een erkend servicecentrum vervangen.
Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in ge-
bruik is, voordat u het gaat monteren of demonteren en voordat
u reinigings- en onderhouds-werkzaamheden gaat uitvoeren.
Veiligheidsinstructies voor grills
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak.
Plaats het apparaat op een hittebestendig en spatvrij oppervlak.
Plaats het apparaat niet op een kookplaat.
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor
het ontsnappen van de warmte en voor voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met
brandbaar materiaal.
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
Bedek het apparaat niet.
Gebruik geen houtskool of gelijksoortige brandbare brandstoen.
Laat metalen bestek niet in aanraking komen met de grillp-
laat om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.
Pas op voor stoom en spetters bij het plaatsen van voedsel
op de hete grillplaat.
Voorzichtig: Heet vet kan van de grillplaat spetteren.
Giet geen water op de hete grillplaat. Het water zal spetteren
en de grillplaat beschadigen.
Wees altijd voorzichtig wanneer u het apparaat aanraakt.
Gebruik ovenhandschoenen indien u het apparaat tijdens of
kort na gebruik moet aanraken.
De grillplaat wordt zeer heet tijdens gebruik. Raak de hete
grillplaat niet aan.
De toegankelijke oppervlakken van het apparaat kunnen
zeer heet worden tijdens gebruik. Raak de toegankelijke
oppervlakken niet aan.
Zorg dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat aanraakt.
Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of
nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en
wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van vogels (bijv. tropis-
che volgels zoals papegaaien). De grillplaat is afgewerkt
met een antiaanbaklaag op PTFE-basis. Bij verwarming kan
de laag kleine hoeveelheden gassen afgeven die volkomen
onschadelijk voor mensen zijn. Het zenuwstelsel van vogels
is echter uiterst gevoelig voor deze gassen.
Berg het apparaat als het niet in gebruik is op een droge
plaats op. Zorg dat kinderen geen toegang hebben tot opge-
borgen apparaten.
DISCLAIMER
Wijzigingen voorbehouden; specicaties kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gede-
poneerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische
apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpa-
kking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van
ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.
Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichameli-
jke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis
indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht worden gehouden. Houd het apparaat en het nets-
noer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
BESCHRIJVING
Uw Princess grill is ontworpen voor het grillen van voedsel zonder gebruik van vet. Het apparaat is
geschikt voor het direct aan tafel bereiden van voedsel. Het apparaat is voorzien van grillplaten met een
antiaanbaklaag. Het apparaat is voorzien van keramische eetborden. Het apparaat is alleen geschikt voor
huishoudelijk gebruik.
1. Stroomindicator
2. Centrale unit
3. Eetbord (rauw voedsel)
4. Grillunit
5. Grillplaat
6. Eetbord (gekookt voedsel)
7. Stekkerdoos
8. Spatel
9. Beschermfolie
103080 is geschikt voor vier personen. 103082 is geschikt voor twee personen. De grillunits (4) worden
aangesloten op een stekkerdoos (7) die in de centrale unit wordt geplaatst.
EERSTE GEBRUIK
Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van de warmte en
voor voldoende ventilatie.
Reinig het apparaat. Zie het gedeelte «Reiniging en onderhoud».
Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak.
Plaats de netstekker in het stopcontact. De spanningsindicator gaat branden. Het apparaat begint
met opwarmen.
Verwijder na gebruik de netstekker uit het stopcontact. De spanningsindicator gaat uit.
Laat het apparaat volledig afkoelen.
Let op: Bij de eerste keer inschakelen van het apparaat kan gedurende korte tijd een lichte rookontwik-
keling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.
ASSEMBLAGE
Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:
Haal voordat u het apparaat gaat monteren of demonteren de stekker uit het stopcontact en wacht
tot het apparaat is afgekoeld.
Plaats de centrale unit (2) in het midden van de eettafel.
Plaats de grillunits (4) rond de centrale unit (2) op de eettafel.
Plaats de stekkerdoos (7) zoals afgebeeld in de centrale unit (2). Sluit de stekkers van de grillunits (4)
aan op de stekkerdoos (7).
Plaats de beschermfolie (9) op de centrale unit (2).
Rauw voedsel (3) op de beschermfolie (9).
Plaats de eetborden (6) op de grillunits (4).
GEBRUIK
Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:
Laat metalen bestek niet in aanraking komen met de grillplaten om beschadiging van de antiaanbak-
laag te voorkomen.
Verwijder het eetbord niet terwijl het apparaat ingeschakeld of het eetbord heet is.
Assembleer het apparaat. Zie het gedeelte “Assemblage.
Reinig indien nodig de grillplaten (5) met een vochtige doek.
Verricht een van de volgende stappen:
Leg het rauwe voedsel op het eetbord (3).
Plaats de netstekker in het stopcontact om het apparaat in te schakelen. De stroomindicator (1) gaat
branden. Het apparaat begint met opwarmen.
Wacht 20-25 minuten totdat de grillplaten (5) de stabiele temperatuur hebben bereikt. Het apparaat
is klaar voor gebruik.
Leg het rauwe voedsel portie voor portie op de grillplaten (5).
Gebruik de spatel (8) om het voedsel tijdens het grillen te draaien.
Grill het voedsel totdat hij klaar is voor consumptie. De vereiste tijd is afhankelijk van uw wensen.
Kleine stukken grillen beter en sneller dan grote stukken. Experimenteer met de gewenste tijd om de
beste resultaten te verkrijgen.
Blijf in de buurt van het apparaat om van tijd tot tijd te controleren of het voedsel klaar is en ervoor te
zorgen dat het voedsel niet aanbrandt.
Indien het voedsel klaar is voor consumptie, gebruik dan de spatel (8) om het voedsel van de grillplat-
en (5) te verwijderen.
Leg het gekookte voedsel op het eetbord (6).
Verwijder de netstekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen. De spanningsindicator
(1) gaat uit.
Laat het apparaat volledig afkoelen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:
Haal voor reiniging en onderhoud de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Dompel de stekkerdoos niet onder in water of andere vloeistoen.
Voordat u verder gaat, vragen wij graag u uw aandacht voor de volgende punten:
Reinig het apparaat niet met bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om het apparaat te reinigen.
De eetborden kunnen worden gereinigd in de vaatwasser.
Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke schade.
Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenkant van het
apparaat grondig met een schone, droge doek.
Verwijder eventuele resten met keukenpapier van de grillplaten (5). Reinig de grillplaten (5) met een
zachte, vochtige doek. Droog de grillplaten grondig (5) met een schone, droge doek.
Reinig de eetborden (3/6) in sop. Spoel de eetborden (3/6) af onder stromend water. Droog de eetbor-
den (3/6) grondig met een schone, droge doek.
Reinig de spatels (8) in sop. Spoel de spatels (8) af onder stromend water. Droog de spatels (8) grondig
met een schone, droge doek.
Opbergen
Plaats het apparaat en de accessoires in de originele verpakking.
Berg het apparaat met de accessoires op op een droge plaats, buiten bereik van kinderen.
NL Gebruiksaanwijzing
DE Bedienungsanleitung
The appliance can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory,
mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on
how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years
and supervised. Keep the appliance and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years.
DESCRIPTION
Your Princess grill has been designed for grilling food without using fat. The appliance is suitable for prepar-
ing food directly on the dinner table. The appliance is equipped with grill plates with a non-stick coating.
The appliance is equipped with ceramic dinner plates. The appliance is suitable for domestic use only.
1. Power indicator
2. Central unit
3. Dinner plate (raw food)
4. Grill unit
5. Grill plate
6. Dinner plate (cooked food)
7. Multi-plug socket
8. Spatula
9. Protective foil
103080 is suitable for four persons. 103082 is suitable for two persons. The grill units (4) are connected to a
multi-plug socket (7) that is placed into the central unit.
INITIAL USE
Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:
Make sure that there is sucient space around the appliance to allow heat to escape and provide
sucient ventilation.
Clean the appliance. Refer to the section “Cleaning and maintenance”.
Place the appliance on a stable and at surface.
Insert the mains plug into the wall socket. The power indicator comes on. The appliance starts heating.
After use, remove the mains plug from the wall socket. The power indicator goes o.
Allow the appliance to cool down completely.
Note: If you switch on the appliance for the rst time, the appliance may emit a little smoke and a character-
istic smell for a short period. This is normal operation.
ASSEMBLY
Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:
Before assembly or disassembly, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
appliance has cooled down.
Place the central unit (2) in the middle of the dinner table.
Place the grill units (4) around the central unit (2) on the dinner table.
Place the multi-plug socket (7) into the central unit (2) as shown. Connect the plugs of the grill units
(4) to the multi-plug socket (7).
Place the protective foil (9) onto the central unit (2).
Place the dinner plate (raw food) (3) onto the protective foil (9).
Place the dinner plates (6) onto the grill units (4).
Place the grill unit (4) on the dinner table.
Place the dinner plate (6) onto the grill unit (4).
USE
Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:
Do not let metal cutlery touch the grill plates to prevent damage to the non-stick coating.
Do not remove the dinner plate while the appliance is switched on or the dinner plate is hot.
Assemble the appliance. Refer to the section "Assembly".
If necessary, clean the grill plates (5) with a damp cloth.
Take one of the following actions:
Put the raw food onto the dinner plate (3).
To switch on the appliance, insert the mains plug into the wall socket. The power indicator (1) comes
on. The appliance starts heating.
Wait for 20-25 minutes until the grill plates (5) have reached the stable temperature. The appliance is
ready for use.
Put the raw food portion by portion onto the grill plates (5).
Use the spatula (8) to turn the food during the grilling process.
Grill the food until it is ready for consumption. The required time depends on your wishes. Small
pieces will grill better and more quickly than large pieces. Experiment with the required time to
achieve the best results.
Stay close to the appliance in order to check from time to time whether the food is ready and to make
sure that the food does not burn.
If the food is ready for consumption, use the spatula (8) to remove the food from the grill plates (5).
Put the cooked food on the dinner plate (6).
To switch o the appliance, remove the mains plug from the wall socket. The power indicator (1) goes o.
Allow the appliance to cool down completely.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:
Before cleaning or maintenance, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
appliance has cooled down.
Do not immerse the appliance in water or other liquids.
Do not immerse the multi-plug socket in water or other liquids.
Before you proceed, we would like you to focus your attention on the following notes:
Do not use aggressive or abrasive cleaning agents to clean the appliance.
Do not use sharp objects to clean the appliance.
The dinner plates can be cleaned in the dishwasher.
Regularly check the appliance for possible damage.
Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the outside of the appli-
ance with a clean, dry cloth.
Remove any residues from the grill plates (5) with a paper towel. Clean the grill plates (5) with a soft,
damp cloth. Thoroughly dry the grill plates (5) with a clean, dry cloth.
Clean the dinner plates (3/6) in soapy water. Rinse the dinner plates (3/6) under running water. Thoroughly
dry dinner plates (3/6) with a clean, dry cloth.
Clean the spatulas (8) in soapy water. Rinse the spatulas (8) under running water. Thoroughly dry the
spatulas (8) with a clean, dry cloth.
Storage
Put the appliance and the accessories in the original packaging.
Store the appliance with the accessories in a dry place, out of the reach of children.
SAFETY INSTRUCTIONS
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for
future reference.
Only use the appliance and the accessories for their intended
purposes. Do not use the appliance and the accessories for
other purposes than described in the manual.
Do not use the appliance if any part or any accessory is
damaged or defective. If a part or an accessory is damaged
or defective, it must be replaced by the manufacturer or an
authorised repair agent.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
The use of this appliance by children or persons with a
physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of ex-
perience and knowledge can give cause to hazards. Persons
responsible for their safety should give explicit instructions
or supervise the use of the appliance.
Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or
other vessels containing water.
Do not immerse the appliance in water or other liquids. If the
appliance is immersed in water or other liquids, do not remove
the appliance with your hands. Immediately remove the mains
plug from the wall socket. If the appliance is immersed in water
or other liquids, do not use the appliance again.
Electrical safety
Keep the appliance and the mains cable out of the reach of
children younger than 8 years.
Before use, always check that the mains voltage is the same
as the voltage on the rating plate of the appliance.
Connect the appliance to an earthed wall socket. If neces-
sary, use an earthed extension cable of a suitable diameter
(at least 3 x 1 mm2).
For additional protection, install a residual current device
(RCD) with a rated residual operating current that does not
exceed 30 mA.
The appliance is not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
Make sure that water cannot enter the contact plugs of the
mains cable and the extension cable.
Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
Make sure that the mains cable does not hang over the edge of
a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
Keep the mains cable away from heat, oil and sharp edges.
Do not use the appliance if the mains cable or the mains
plug is damaged or defective. If the mains cable or the mains
plug is damaged or defective, it must be replaced by the
manufacturer or an authorised repair agent.
Do not pull the mains cable to disconnect the mains plug
from the mains.
Disconnect the mains plug from the mains when the ap-
pliance is not in use, before assembly or disassembly and
before cleaning and maintenance.
Safety instructions for grills
Do not use the appliance outdoors.
EN Instruction manual
FR Mode d'emploi
ventilation satisfaisante.
Assurez-vous que l’appareil nentre en contact avec aucune
matière inammable.
Maintenez l’appareil à l’écart des sources de chaleur.
Ne couvrez pas l’appareil.
N’utilisez pas de charbon ou des combustibles similaires.
Ne laissez pas les ustensiles métalliques toucher la plaque de
grill an d’éviter d’endommager le revêtement antiadhésif.
Attention à la vapeur et aux éclaboussures en plaçant les
aliments sur la plaque de grill chaude.
Attention : La plaque de grill peut projeter des éclaboussures
de graisse chaude.
Ne versez pas d’eau sur la plaque de grill chaude. Leau
provoque des éclaboussures et endommage la plaque de
grill.
Faites attention en touchant l’appareil. Utilisez des gants de
cuisine si vous devez toucher l’appareil pendant ou juste
après l’utilisation.
La plaque de grill devient très chaude pendant l’utilisation.
Ne touchez pas la plaque de grill chaude.
Les surfaces accessibles de l’appareil peuvent devenir très
chaudes pendant l’utilisation. Ne touchez pas les surfaces
accessibles.
Assurez-vous d’avoir les mains sèches avant de toucher
l’appareil.
Ne déplacez pas l’appareil s’il est sous tension ou encore
chaud. Retirez la che secteur de la prise murale et attendez
que l’appareil refroidisse.
N’utilisez pas l’appareil à proximité des oiseaux (par ex. les
oiseaux tropicaux comme les perroquets). La plaque de grill
bénécie d’une nition avec un revêtement anti-adhésif
en PTFE. En chauant, le revêtement peut diuser d’in-
mes quantités de gaz parfaitement inoensives pour les
personnes. Toutefois, le système nerveux des oiseaux est
extrêmement sensible à ces gaz.
Rangez l’appareil dans un endroit sec lorsquil n’est pas
utilisé. Assurez-vous que les enfants ne puissent pas accéder
aux appareils rangés.
CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ
Sous réserve de modications ; les spécications peuvent être modiées sans préavis.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la n de sa durée de vie, il doit être
remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appa-
reil, le manuel d’utilisation et l’emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés
dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière signicative à
la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les
centres de collecte des déchets.
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit einer körperlichen, sensorischen,
geistigen oder motorischen Behinderung oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen ver-
wendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur dann von Kindern durchgeführt
werden, wenn sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Halten Sie das Gerät und das
Netzkabel aus der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind.
BESCHREIBUNG
Ihr Princess Grill ist zum Grillen von Speisen ohne Verwendung von Fett konstruiert. Das Gerät eignet sich
zur Zubereitung von Speisen direkt auf dem Esstisch. Das Gerät ist mit Grillplatten mit einer Antihaftbes-
chichtung ausgestattet. Das Gerät ist mit keramischen Speisetellern ausgestattet. Das Gerät ist nur für den
Hausgebrauch geeignet.
1. Stromanzeige
2. Zentraleinheit
3. Speiseteller (rohe Speise)
4. Grilleinheit
5. Grillplatte
6. Speiseteller (gekochte Speise)
7. Mehrfachsteckdose
8. Spachtel
9. Schutzfolie
103080 ist für vier Personen geeignet. 103082 ist für zwei Personen geeignet. Die Grilleinheiten (4) werden
mit einer Mehrfachsteckdose (7) verbunden, die in der Zentraleinheit platziert wird.
ERSTER GEBRAUCH
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:
Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät ausreichend Platz vorhanden ist, damit die Wärme ent-
weichen kann und eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt “Reinigung und Wartung”.
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ache Oberäche.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose. Die Stromanzeige leuchtet auf. Das Gerät beginnt
mit dem Aufheizvorgang.
Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Die Stromanzeige erlischt.
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
Hinweis: Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, kann sich kurz etwas Rauch und ein charakter-
istischer Geruch entwickeln. Dies ist normal.
ZUSAMMENBAU
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:
Ziehen Sie vor dem Zusammenbau oder der Zerlegung den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
Stellen Sie die Zentraleinheit (2) in der Mitte des Esstischs auf.
Ordnen Sie die Grilleinheiten (4) auf dem Esstisch um die Zentraleinheit (2) herum an.
Legen Sie die Mehrfachsteckdose (7) wie angegeben in die Zentraleinheit (2). Verbinden Sie die
Stecker der Grilleinheiten (4) mit der Mehrfachsteckdose (7).
Bringen Sie die Schutzfolie (9) auf der Zentraleinheit (2) an.
Stellen Sie den Speiseteller (Rohspeise) (3) auf die Schutzfolie (9).
Legen Sie die Speiseteller (6) auf die Grilleinheiten (4).
GEBRAUCH
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:
Lassen Sie kein Metallbesteck an die Grillplatten gelangen, um Schäden an der Antihaftbeschichtung
zu vermeiden.
Den Speiseteller nicht entfernen, solange das Gerät eingeschaltet oder der Speiseteller heiß ist.
Bauen Sie das Gerät zusammen. Siehe Abschnitt “Zusammenbau”.
Reinigen Sie ggf. die Grillplatten (5) mit einem feuchten Lappen.
Treen Sie folgende Maßnahmen:
Legen Sie die rohe Speise auf den Speiseteller (3).
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose, um das Gerät einzuschalten. Die Stromanzeige (1)
leuchtet auf. Das Gerät beginnt mit dem Aufheizvorgang.
Warten Sie ca. 20-25 Minuten, bis die Grillplatten (5) die stabile Temperatur erreicht haben. Das Gerät
ist gebrauchsbereit.
Legen Sie die rohe Speise portionsweise auf die Grillplatten (5).
Verwenden Sie den Spachtel (8), um die Speise während des Grillvorgangs zu wenden.
Grillen Sie die Speise, bis sie bereit zum Verzehr ist. Die erforderliche Zeit hängt von Ihren Vorlieben
ab. Kleine Stücke lassen sich besser und schneller grillen als große. Experimentieren Sie mit der
erforderlichen Zeit, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Bleiben Sie in der Nähe des Geräts, um gelegentlich zu kontrollieren, ob die Speise fertig ist und um
sicherzustellen, dass sie nicht verbrennt.
Ist die Speise bereit zum Verzehr, verwenden Sie den Spachtel (8), um sie von den Grillplatten (5) zu entfernen.
Legen Sie die gare Speise auf den Speiseteller (6).
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, um das Gerät auszuschalten. Die Stromanzeige
(1) erlischt.
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
REINIGUNG UND WARTUNG
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:
Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung stets den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten
Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Tauchen Sie die Mehrfachsteckdose niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Bevor Sie
fortfahren, richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel, um das Gerät zu reinigen.
Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gerät zu reinigen.
Die Speiseteller können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig auf mögliche Schäden.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie das Äußere des
Geräts gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch.
Entfernen Sie mit einem Papier-Küchentuch alle Rückstände von den Grillplatten (5). Reinigen Sie die
Grillplatten (5) mit einem weichen, feuchten Lappen. Trocknen Sie die Grillplatten (5) gründlich mit
einem sauberen, trockenen Tuch.
Reinigen Sie die Speiseteller (3/6) in Seifenwasser. Spülen Sie die Speiseteller (3/6) unter ießendem
Wasser. Trocknen Sie die Speiseteller (3/6) gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch.
Reinigen Sie die Spachtel (8) in Seifenwasser. Spülen Sie die Spachtel (8) unter ießendem Wasser.
Trocknen Sie die Spachtel (8) gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch.
Aufbewahrung
Verstauen Sie das Gerät und das Zubehör in der Originalverpackung.
Bewahren Sie das Gerät samt Zubehör bei Nichtgebrauch an einem trockenen und für Kinder unerre-
ichbaren Ort auf.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch genau durch.
Bewahren Sie das Handbuch zur künftigen Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör nur für den Zweck,
www.princesshome.eu
[WEEE Logo]
© Princess 2018
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES
PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS /
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI
/ BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ /
ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
Place the appliance on a stable and at surface.
Place the appliance on a heat-resistant and splash-proof surface.
Do not place the appliance on a hob.
Make sure that there is sucient space around the appliance
to allow heat to escape and provide sucient ventilation.
Make sure that the appliance does not come into contact
with ammable material.
Keep the appliance away from heat sources.
Do not cover the appliance.
Do not use charcoal or similar combustible fuels.
Do not let metal cutlery touch the grill plate to prevent dam-
age to the non-stick coating.
Beware of steam and splashes when putting food on the hot
grill plate.
Caution: Hot grease can splash from the grill plate.
Do not pour water onto the hot grill plate. The water will
splash and damage the grill plate.
Always be careful when touching the appliance. Use oven gloves
if you need to touch the appliance during or shortly after use.
The grill plate becomes very hot during use. Do not touch
the hot grill plate.
The accessible surfaces of the appliance can become very
hot during use. Do not touch the accessible surfaces.
Make sure that your hands are dry before touching the appliance.
Do not move the appliance while it is switched on or is still
hot. Remove the mains plug from the wall socket and wait
until the appliance has cooled down.
Do not use the appliance near birds (e.g. tropical birds such as
parrots). The grill plate is nished with a non-stick coating based
on PTFE. Upon heating, the coating may release small amounts
of gases which are fully harmless for people. However, the nerv-
ous systems of birds are extremely sensitive to these gases.
Store the appliance in a dry place when not in use. Make sure
that children do not have access to stored appliances.
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE NEUTRAL
BROWN LIVE
GREEN/YELLOW EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the
colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N
or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter
L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked with
the letter E or and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW.
Warning! This appliance must be earthed.
Disclaimer
Subject to change; specications can be changed without further notice.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be
oered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used
in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.
103080 est adapté à quatre personnes. 103082 est adapté à deux personnes. Les unités de grill (4) sont
connectées à une multiprise (7) placée dans l‘unité centrale.
UTILISATION INITIALE
Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :
Assurez-vous que l‘appareil dispose d‘un dégagement susant pour que la chaleur se dissipe tout en
assurant une ventilation satisfaisante.
Nettoyez l‘appareil. Consultez la section „Nettoyage et entretien“.
Placez l‘appareil sur une surface stable et plane.
Insérez la che secteur dans la prise murale. Le témoin d‘alimentation s‘allume. L‘appareil commence
à chauer.
Après usage, débranchez la che secteur de la prise murale. Le témoin d‘alimentation s‘éteint.
Laissez l‘appareil refroidir complètement.
Remarque : pour sa première mise en marche, l‘appareil peut émettre une légère fumée et une odeur
caractéristique pendant une période brève. C‘est normal.
ASSEMBLAGE
Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :
Avant le montage ou le démontage, retirez la che secteur de la prise murale et attendez que l‘appa-
reil refroidisse.
Placez l‘unité centrale (2) au milieu de la table de repas.
Placez les unités de grill (4) autour de l‘unité centrale (2) sur la table de repas.
Placez la multiprise (7) dans l‘unité centrale (2) comme illustré. Connectez les ches des unités de grill
(4) à la multiprise (7).
Placez le lm protecteur (9) sur l‘unité centrale (2).
Placez la plaque de repas (aliments crus) (3) sur le lm protecteur (9).
Placez les plaques de repas (6) sur les unités de grill (4).
UTILISATION
Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :
Ne laissez pas les ustensiles métalliques toucher les plaques de grill an d’éviter d’endommager le
revêtement antiadhésif.
Ne retirez pas la plaque de repas alors que l’appareil est sous tension ou si elle est chaude.
Assemblez l’appareil. Consultez la section Assemblage”.
Si nécessaire, nettoyez les plaques de grill (5) avec un chion humide.
Eectuez l’une des actions suivantes :
Placez les aliments crus sur la plaque de repas (3).
Pour mettre l’appareil en marche, insérez la che secteur dans la prise murale. Le témoin de puissance
(1) s’allume. L’appareil commence à chauer.
Attendez environ 20-25 minutes pour que les plaques de grill (5) atteignent une température stable.
L’appareil est prêt à être utilisé.
Placez les aliments crus portion par portion sur les plaques de grill (5).
Utilisez la spatule (8) pour retourner les aliments durant le processus de grill.
Grillez les aliments pour qu’ils soient prêts à être consommés. La durée dépend de vos préférences.
Les petites portions sont plus faciles et plus rapides à griller que celles plus grandes. Expérimentez
avec diérentes durées pour obtenir les meilleurs résultats.
Restez à proximité de l’appareil pour vérier de temps en temps si les aliments sont prêts et vous
assurer qu’ils ne brûlent pas.
Si les aliments sont déjà prêts à être consommés, utilisez la spatule (8) pour les retirer des plaques de
grill (5).
Placez les aliments cuits sur la plaque de repas (6).
Pour arrêter l’appareil, retirez la che secteur de la prise murale. Le témoin de puissance (1) séteint.
Laissez l’appareil refroidir complètement.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :
Avant le nettoyage ou l’entretien, retirez la che secteur de la prise murale et attendez que l’appareil
refroidisse.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
Ne plongez pas la multiprise dans l’eau ou autres liquides.
Avant de procéder, nous souhaiterions que vous preniez connaissance des remarques suivantes :
N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour nettoyer l’appareil.
Ne nettoyez pas l’appareil avec des objets coupants.
Les plaques de repas peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.
Contrôlez régulièrement les éventuels dommages sur l’appareil.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l’extérieur
de l’appareil avec un chion propre et sec.
Éliminez tous les résidus des plaques de repas (5) avec une serviette en papier. Nettoyez les plaques
de grill (5) avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement les plaques de grill (5) avec un
chion propre et sec.
Nettoyez les plaques de repas (3/6) à l’eau savonneuse. Rincez les plaques de repas (3/6) sous l’eau
courante. Séchez soigneusement les plaques de repas (3/6) avec un chion propre et sec.
Nettoyez les spatules (8) à l’eau savonneuse. Rincez les spatules (8) sous l’eau courante. Séchez soign-
eusement les spatules (8) avec un chion propre et sec.
Rangement
• Rangez l’appareil et les accessoires dans l’emballage d’origine.
• Rangez l’appareil avec les accessoires dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Sécurité générale
Lisez avec soin le manuel avant utilisation. Conservez le ma-
nuel pour référence future.
Utilisez l’appareil et ses accessoires uniquement pour leurs
ns prévues. N’utilisez pas l’appareil et ses accessoires pour
tout autre objet que celui exposé dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce ou un accessoire quel-
conque est endommagé ou défectueux. Si une pièce ou un
accessoire quelconque est endommagé ou défectueux, il doit
être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
Les enfants doivent toujours être surveillés pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Lemploi de cet appareil par des enfants ou des personnes
présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur
voire ne disposant pas des connaissances et de l’expérience
nécessaires est potentiellement dangereux. Les personnes re-
sponsables de leur sécurité doivent leur fournir des instructions
explicites voire les surveiller pour utiliser l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une
douche, d’un lavabo ou d’autres récipients contenant de l’eau.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides. Si l’ap-
pareil est plongé dans l’eau ou d’autres liquides, ne retirez pas
l’appareil avec vos mains. Débranchez immédiatement la che
secteur de la prise murale. Si l’appareil est plongé dans l’eau
ou autre liquide, ne l’utilisez pas à nouveau.
Sécurité électrique
Maintenez l’appareil et le cordon d’alimentation hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur
correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l’appareil.
Connectez l’appareil à une prise murale mise à la terre. Si
nécessaire, vous pouvez utiliser une rallonge d’un diamètre
adapté (au moins 3 x 1 mm2).
Pour maximiser la protection, installez un dispositif de
courant résiduel (RCD) présentant une intensité de service
résiduelle nominale inférieure ou égale à 30 mA.
Lappareil nest pas conçu pour être utilisé avec une minute-
rie externe ou un système de télécommande séparé.
Assurez-vous que l’eau ne peut pas s’inltrer dans les con-
tacts de prise du cordon d’alimentation et de la rallonge.
Déroulez toujours complètement le cordon d’alimentation et
la rallonge.
Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne pend pas sur
le bord d’un plan de travail et ne peut pas être happé ou faire
trébucher quelqu’un accidentellement.
Maintenez le cordon d’alimentation à l’écart de la chaleur, de
l’huile et des bords tranchants.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la
che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou
défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour débrancher la
che secteur du secteur.
Débranchez la che secteur du secteur lorsque l’appareil
nest pas utilisé, avant le montage ou le démontage de
même qu’avant le nettoyage ou l’entretien.
Instructions de sécurité pour les grills
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
Placez l’appareil sur une surface stable et plane.
Placez l’appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux
projections.
Ne placez pas l’appareil sur une plaque de cuisson.
Assurez-vous que l’appareil dispose d’un dégagement
susant pour que la chaleur se dissipe tout en assurant une
Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l‘expérience
nécessaires en cas de surveillance ou d‘instructions sur l‘usage de cet appareil en toute sécurité et de
compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil. Le nettoyage et la
maintenance ne doivent pas être conés à des enfants sauf s‘ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
Maintenez l‘appareil et le cordon d‘alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
DESCRIPTION
Votre grill Princess a été conçu pour griller les aliments sans graisse. L‘appareil est adapté à la préparati-
on des aliments directement sur la table de repas. L‘appareil comporte des plaques de grill dotées d‘un
revêtement antiadhésif. L‘appareil comporte des plaques de repas en céramique. L‘appareil est réservé à un
usage domestique.
1. Témoin d’alimentation
2. Unité centrale
3. Plaque de repas (aliments crus)
4. Unité de grill
5. Plaque de grill
6. Plaque de repas (aliments cuits)
7. Multiprise
8. Spatule
9. Film protecteur
Dinner4All
01.103080.01.001 / 01.103082.01.001
EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
PL Instrukcja obsługi
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
SK Návod na použitie
RU Руководство по
эксплуатации
PL Instrukcja obsługi
PT Manual de utilizador
UŻYCIE
Zanim przejdziesz dalej, musisz zwrócić uwagę na następujące rzeczy:
Nie dopuszczaj do tego, aby metalowe sztućce dotykały płyt grilla, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki
nieprzywierającej.
Nie zdejmuj talerza obiadowego, gdy urządzenie jest włączone lub talerz jest gorący.
Montaż urządzenia. Patrz: część „Montaż”.
Jeśli to konieczne, przetrzyj płyty grillowe (5) wilgotną ściereczką.
Wybierz jedną z następujących czynności:
Umieść surowe jedzenie na talerzu obiadowym (3).
Aby włączyć urządzenie włóż wtyczkę do kontaktu. Zaświeci się wskaźnik zasilania (1). Urządzenie
zacznie grzać.
Odczekaj 20-25 minut, aż płyty grilla (5) osiągną stabilną temperaturę. Urządzenie jest gotowe do użycia.
Umieść surowe jedzenie porcjami na talerzach obiadowych (5).
Użyj łopatki (8), aby obracać jedzenie podczas grillowania.
Grilluj jedzenie, aż będzie gotowe do spożycia. Czas grillowania zależy od indywidualnych upodobań.
Małe kawałki będą grillować się lepiej i szybciej niż duże kawałki. Eksperymentuj z wymaganym
czasem, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
Pozostań blisko urządzenia, aby od czasu do czasu sprawdzać, czy jedzenie jest gotowe i upewnić się,
że jedzenie nie przypala się.
Jeśli jedzenie jest gotowe do spożycia, użyj łopatki (8), aby zdjąć potrawę z grilla (5).
Umieść upieczone jedzenie na talerzu obiadowym (6).
Aby wyłączyć urządzenie wyciągnij wtyczkę z kontaktu. Wskaźnik zasilania (1) zgaśnie.
Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Zanim przejdziesz dalej, musisz zwrócić uwagę na następujące rzeczy:
Przed czyszczeniem i konserwacją wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
Nie zanurzaj wtyczki wielofunkcyjnej w wodzie lub innym płynie.
Zanim przejdziesz dalej, chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na następujące rzeczy:
Nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia.
Talerze obiadowe można myć w zmywarce.
Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem możliwych uszkodzeń.
Czyść części zewnętrzne urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. Dokładnie osusz części zewnętrzne
urządzenia czystą, suchą ściereczką.
Usuń pozostałości z płyt grilla (5) za pomocą papierowego ręcznika. Wytrzyj płyty grillowe (5) miękką,
wilgotną ściereczką. Dokładnie osusz płyty grillowe (5) czystą, suchą ściereczką.
Wymyj talerze obiadowe (3/6) w wodzie z płynem do mycia naczyń. Opłucz talerze obiadowe (3/6)
pod bieżącą wodą. Dokładnie osusz talerze obiadowe (3/6) czystą, suchą ściereczką.
Wymyj łopatki (8) w wodzie z płynem do mycia naczyń. Opłucz łopatki (8) pod bieżącą wodą. Dokład-
nie osusz łopatki (8) czystą, suchą ściereczką.
Przechowywanie
Umieść urządzenie i akcesoria w oryginalnym opakowaniu.
Przechowuj urządzenie wraz z akcesoriami w suchym, poza zasięgiem dzieci.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem. Zach-
owaj te instrukcje na przyszłość.
Z urządzenia i akcesoriów należy korzystać tylko zgodnie z
ich przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia i akcesoriów do
celów innych niż opisane w instrukcji obsługi.
Nie używaj urządzenia, jeśli jakakolwiek część lub jakiekol-
wiek akcesoria są zepsute lub wadliwe. Jeżeli część lub akce-
soria są uszkodzone lub wadliwe, muszą zostać wymienione
przez producenta lub autoryzowany serwis.
Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
Używanie urządzenia przez dzieci lub osoby z zycznym,
sensorycznym, umysłowym lub motorycznym upośledzeni-
em, lub brakiem doświadczenia i wiedzy może prowadzić
do niebezpiecznych sytuacji. Osoby odpowiedzialne za ich
bezpieczeństwo powinny udzielać im wyraźnych instrukcji
lub nadzorować używanie urządzenia.
Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica,
umywalki czy innych pojemników napełnionych wodą.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. Jeśli
urządzenie zostanie zanurzone w wodzie lub innych płynach,
nie należy wyjmować urządzenia rękami. Natychmiast wyciągnij
wtyczkę z gniazdka. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone w
wodzie lub innych płynach, nie korzystaj ponownie z urządzenia.
Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie wraz z jego przewodem zasilania należy przechowy-
wać z miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
Przed użyciem zawsze sprawdź, czy napięcie sieci jest takie samo,
jak napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia.
Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka ściennego. W
razie potrzeby użyj uziemionego przedłużacza o odpowied-
niej średnicy (co najmniej 3x1mm2).
Aby zapewnić dodatkową ochronę, zainstaluj urządzenie
różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym rezydualnym
prądzie roboczym nieprzekraczającym 30mA.
Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi
wyłącznikami czasowymi lub oddzielnym systemem zdalne-
go sterowania.
Upewnij się, że woda nie może dostać się do wtyczek kabla
zasilania i przedłużacza.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel sieciowy i przedłużacz.
Upewnij się, że kabel sieciowy nie zwisa poza krawędź blatu i
nie można o niego przypadkowo zaczepić lub się potknąć.
Kabel sieciowy należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju i
ostrych krawędzi.
Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są
uszkodzone lub wadliwe. Jeżeli kabel zasilania lub wtyczka
są uszkodzone lub wadliwe, muszą zostać wymienione przez
producenta lub autoryzowany serwis.
Nie ciągnij za kabel zasilania, aby wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
Wyjmij wtyczkę z kontaktu, gdy urządzenie nie jest używane,
przed montażem lub demontażem oraz przed czyszczeniem
i konserwacją.
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące grilla
Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
Ustaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.
Ustaw urządzenie na powierzchni odpornej na wysoką tem-
peraturę i zachlapania.
Urządzenia nie należy umieszczać na kuchence.
Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo
miejsca, aby umożliwić odprowadzanie ciepła i zapewnić
wystarczającą wentylację.
Dopilnuj, urządzenie nie dotykało materiałów łatwopalnych.
Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła.
Nie przykrywaj urządzenia.
Nie używaj węgla drzewnego lub podobnych paliw palnych.
Nie dopuszczaj do tego, aby metalowe sztućce dotykały płyt
grilla, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki nieprzywierającej.
Uważaj na parę i odpryski podczas nakładania jedzenia na
gorącą płytę grillową.
Ostrzeżenie: Gorący tłuszcz może pryskać się z płyty grilla.
Nie nalewaj wody na gorącą płytę grillową. Woda będzie
pryskać i uszkodzi płytę grilla.
Zawsze należy zachować ostrożność podczas dotykania
urządzenia. Używaj rękawic kuchennych, jeśli musisz dot-
knąć urządzenia w trakcie lub krótko po użyciu.
Płyt grilla staje się bardzo gorąca podczas użytkowania. Nie
dotykaj gorącej płyty grillowej.
Dostępne powierzchnie urządzenia mogą być bardzo gorące
podczas użytkowania. Nie dotykaj dostępnych powierzchni.
Upewnij się, że twoje ręce są suche przed dotknięciem urządzenia.
Nie przenoś urządzenia, gdy jest włączone lub jest jeszcze gorące.
Wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Nie używaj urządzenia w pobliżu ptaków (np.: ptaków
tropikalnych, takich jak papugi). Płyta grilla jest wykończona
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdol-
nościami zycznymi, czuciowymi, umysłowymi i motorycznymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, o ile
odbywa się to pod nadzorem lub otrzymały instrukcje odnośnie używania urządzenia w bezpieczny sposób
i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno używać urządzenia do zabawy. Czyszczenia i
konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia i bez nadzoru osoby dorosłej. Urządzenie wraz
z jego przewodem zasilania należy przechowywać z miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
OPIS
Twój grill Princess został zaprojektowany do grillowania potraw bez użycia tłuszczu. Urządzenie nadaje
się do przygotowywania potraw bezpośrednio na stole. Urządzenie jest wyposażone w płyty grillowe
z nieprzywierającą powłoką. Urządzenie wyposażone jest w ceramiczne talerze obiadowe. Urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
1. Wskaźnik zasilania
2. Jednostka centralna
3. Talerz obiadowy (surowe jedzenie)
4. Grill
5. Płyta grillowa
6. Talerz obiadowy (ugotowane jedzenie)
7. Gniazdko wielofunkcyjne
8. Łopatka
9. Folia ochronna
103080 jest odpowiedni dla czterech osób. 103082 jest odpowiedni dla dwóch osób. Grille (4) są połączone
z gniazdkiem wielofunkcyjnym (7) umieszczonym w jednostce centralnej.
PIERWSZE UŻYCIE
Zanim przejdziesz dalej, musisz zwrócić uwagę na następujące rzeczy:
Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić odprowadzanie
ciepła i zapewnić wystarczającą wentylację.
Czyść urządzenie. Patrz: część „Czyszczenie i konserwacja.
Ustaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.
Włóż wtyczkę do kontaktu. Zaświeci się wskaźnik zasilania. Urządzenie zacznie grzać.
Po użyciu wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Wskaźnik zasilania zgaśnie.
Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
Uwaga: Jeśli włączasz urządzenie po raz pierwszy, urządzenie może przez chwilę emitować niewielką
ilość dymu i charakterystyczny zapach. Jest to normalne.
MONT
Zanim przejdziesz dalej, musisz zwrócić uwagę na następujące rzeczy:
Przed montażem lub demontażem wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Umieść jednostkę centralną (2) pośrodku stołu.
Umieść grille (4) wokół jednostki centralnej (2) pośrodku stołu.
Umieść gniazdo wielofunkcyjne (7) w jednostce centralnej (2), jak pokazano na rysunku. Podłącz
wtyczki grilli (4) do gniazda wielofunkcyjnego (7).
Umieść folię ochronną (9) na jednostce centralnej (2).
Umieścić talerz obiadowy (surowe jedzenie) (3) na folii ochronnej (9).
Umieść talerze obiadowe (6) na grillach (4).
atórios ou outros recipientes que contenham água.
Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Se o
aparelho for mergulhado em água ou outros líquidos, não
retire o aparelho com as mãos. Retire imediatamente a cha
da tomada de parede. Se o aparelho for mergulhado em água
ou outros líquidos, não volte a utilizar o aparelho.
Segurança eléctrica
Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do al-
cance de crianças com menos de 8 anos.
Antes de utilizar, assegure-se de que a voltagem de rede cor-
responde à indicada na placa de identicação do aparelho.
Ligue o aparelho a uma tomada de parede com ligação à
terra. Se necessário, utilize um cabo de extensão com ligação
à terra de diâmetro adequado (pelo menos, 3 x 1 mm2).
Para uma maior protecção, instale um dispositivo de corrente
residual (RCD) com uma corrente de funcionamento nominal
residual que não exceda 30 mA.
O aparelho não permite o controlo através de um temporiza-
dor externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
Certique-se de que não entra água nos pinos de contacto
das chas do cabo de alimentação e do cabo de extensão.
Desenrole sempre totalmente o cabo de alimentação e o
cabo de extensão.
Certique-se de que o cabo de alimentação ca pendurado
na extremidade de uma bancada de trabalho e que não
pode ser acidentalmente pisado ou puxado.
Mantenha o cabo de alimentação afastado de calor, óleo e
extremidades aadas.
Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a cha estiver-
em danicados ou apresentarem defeitos. Se o cabo de alimen-
tação ou a cha estiverem danicados ou apresentarem defeitos,
deverão ser substituídos pelo fabricante ou um agente autorizado.
Não puxe pelo cabo para desligar a cha da tomada.
Desligue a cha da tomada quando o aparelho não estiver
a ser utilizado, antes de montar ou desmontar e antes de
limpar e proceder à manutenção.
Instruções de segurança para grelhadores
Não utilize o aparelho no exterior.
Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana.
Coloque o aparelho sobre uma superfície resistente ao calor
e aos salpicos.
Não coloque o aparelho sobre uma placa de cocção.
Certique-se de que existe espaço suciente à volta do aparelho
para permitir a saída do calor e facultar uma ventilação adequada.
Certique-se de que o aparelho não entra em contacto com
materiais inamáveis.
Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.
Não cubra o aparelho.
Não utilize carvão ou outros combustíveis idênticos.
Não toque com talheres metálicos na placa de grelhar para
evitar danos no revestimento anti-aderente.
Tome as devidas precauções para evitar o vapor e salpicos ao
colocar alimentos sobre a placa de grelhar quente.
Atenção: Existe a possibilidade de salpicos de gordura
quente da placa de grelhar.
Não deite água sobre a placa de grelhar quente. A água irá
salpicar e danicar a placa de grelhar.
Tenha sempre cuidado ao tocar no aparelho. Utilize luvas de
forno, caso tenha de tocar no aparelho durante ou imediata-
mente após a utilização.
A placa de grelhar aquece muito durante a sua utilização.
Não toque na placa de grelhar quente.
As superfícies acessíveis do aparelho podem car muito quentes
durante a utilização. Não toque nas superfícies acessíveis.
Certique-se de que as suas mãos estão secas antes de tocar
no aparelho.
Não desloque o aparelho enquanto estiver ligado ou quente.
Desligue a cha da tomada de parede e aguarde até o aparel-
ho arrefecer.
Não utilize o aparelho próximo de aves (por exemplo, aves
tropicais como papagaios). A placa de grelhar possui um
revestimento anti-aderente PTFE. Ao aquecer, o revestimen-
to poderá libertar pequenas quantidades de gases que são
totalmente inofensivas para pessoas. No entanto, o sistema
nervoso das aves é extremamente sensível a estes gases.
Quando não estiver a utilizar o aparelho, guarde-o num
local seco. Certique-se de que as crianças não têm acesso a
aparelhos armazenados.
DECLINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Sujeito a alterações; as especicações podem ser alteradas sem aviso prévio.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no m da sua vida útil, mas deve ser
entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este
símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a im-
portância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos
domésticos usados, está a contribuir de forma signicativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às
autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.
O aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com incapacidade
física, sensorial, mental ou motora, assim como com falta de experiência e conhecimentos caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os
riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não deve
ser realizada por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o
aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
DESCRIÇÃO
O seu grelhador Princess foi concebido para grelhar alimentos sem utilizar gordura. O aparelho é adequado
para preparar alimentos directamente na mesa. O aparelho está equipado com placas de grelhar com
revestimento anti-aderente. O aparelho está equipado com pratos em cerâmica. O aparelho é adequado
apenas para utilização doméstica.
1. Indicador de alimentação
2. Unidade central
3. Prato (alimentos crus)
4. Unidade de grelhar
5. Placa de grelhar
6. Prato (alimentos cozinhados)
7. Tomada multi-chas
8. Espátula
9. Película de protecção
O 103080 é adequado para quatro pessoas. O 103082 é adequado para duas pessoas. As unidades de
grelhar (4) estão ligadas a uma tomada multi-chas (7) que é colocada na unidade central.
UTILIZAÇÃO INICIAL
Antes de continuar, tem de ler com atenção as seguintes instruções:
Certique-se de que existe espaço suciente à volta do aparelho para permitir a saída do calor e
facultar uma ventilação adequada.
Limpe o aparelho. Consulte a secção ”Limpeza e manutenção.
Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana.
Insira a cha na tomada de parede. O indicador de alimentação acende-se. O aparelho começa a aquecer.
Após a utilização, retire a cha da tomada de parede. O indicador de alimentação apaga-se.
Deixe o aparelho arrefecer completamente.
Nota: Ao ligar o aparelho pela primeira vez, este poderá produzir um pouco de fumo e um cheiro
característico durante um curto período de tempo. Isto é normal.
MONTAGEM
Antes de continuar, tem de ler com atenção as seguintes instruções:
Antes de montar ou desmontar, desligue a cha da tomada de parede e aguarde até o aparelho arrefecer.
Coloque a unidade central (2) no meio da mesa.
Coloque as unidades de grelhar (4) à volta da unidade central (2) na mesa.
Coloque a tomada multi-chas (7) na unidade central (2) como ilustrado. Ligue as chas das unidades
de grelhar (4) à tomada multi-chas (7).
Coloque a película de protecção (9) na unidade central (2).
Coloque o prato (alimentos crus) (3) sobre a película de protecção (9).
Coloque os pratos (6) nas unidades de grelhar (4).
UTILIZAÇÃO
Antes de continuar, tem de ler com atenção as seguintes instruções:
Não toque com talheres metálicos nas placas de grelhar para evitar danos no revestimento anti-aderente.
Não retire o prato se estiver quente ou se o aparelho estiver ligado.
Monte o aparelho. Consulte a secção “Montagem.
Se necessário, limpe as placas de grelhar (5) com um pano húmido.
Realize uma das seguintes acções:
Coloque alimentos crus no prato (3).
Para ligar o aparelho, insira a cha na tomada de parede. O indicador de potência (1) acende-se. O
aparelho começa a aquecer.
Aguarde aproximadamente 20-25 minutos para que as placas de grelhar (5) atinjam uma temperatura
estável. O aparelho está pronto para ser utilizado.
Coloque os alimentos crus, porção por porção, nas placas de grelhar (5).
Utilize a espátula (8) para virar os alimentos enquanto grelham.
Grelhe os alimentos até estarem prontos para o consumo. O tempo necessário depende do que
pretender. Pedaços pequenos de alimentos grelharão melhor e mais rapidamente do que pedaços
grandes. Experimente com o tempo necessário para atingir os melhores resultados.
Mantenha-se perto do aparelho para ir vericando se os alimentos estão prontos e para se certicar
de que não queimam.
Se os alimentos estiverem prontos para o consumo, utilize a espátula (8) para retirá-los das placas de
grelhar (5).
Coloque os alimentos cozinhados no prato (6).
Para desligar o aparelho, retire a cha da tomada de parede. O indicador de potência (1) apaga-se.
Deixe o aparelho arrefecer completamente.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Antes de continuar, tem de ler com atenção as seguintes instruções:
Antes da limpeza ou manutenção, desligue a cha da tomada de parede e aguarde até o aparelho arrefecer.
Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
Não mergulhe a tomada multi-chas em água ou outros líquidos. Antes de continuar, deve ler atenta-
mente as seguintes instruções:
Não utilize agentes de limpeza agressivos ou abrasivos para limpar o aparelho.
Não utilize objectos pontiagudos para limpar o aparelho.
Poderá lavar os pratos na máquina de lavar louça.
Verique regularmente o aparelho quanto a possíveis danos.
Limpe o exterior do aparelho com um pano macio e húmido. Seque bem o exterior do aparelho com
um pano limpo e seco.
Retire quaisquer resíduos das placas de grelhar (5) com uma folha de papel de cozinha. Limpe as placas de
grelhar (5) com um pano macio e húmido. Seque bem as placas de grelhar (5) com um pano limpo e seco.
Lave os pratos (3/6) em água com detergente. Enxagúe os pratos (3/6) sob água corrente. Seque bem
os pratos (3/6) com um pano limpo e seco.
Lave as espátulas (8) em água com detergente. Enxagúe as espátulas (8) sob água corrente. Seque
bem as espátulas (8) com um pano limpo e seco.
Armazenamento
Coloque o aparelho e os acessórios na embalagem original.
Guarde o aparelho juntamente com os acessórios num local seco, longe do alcance das crianças.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Segurança geral
Leia atentamente o manual antes de utilizar. Guarde o manu-
al para futura referência.
Utilize apenas o aparelho e respectivos acessórios para os ns
a que se destinam. Não utilize o aparelho nem os acessórios
para outros ns, diferentes dos descritos no manual.
Não utilize o aparelho se este possuir qualquer peça ou
acessório danicado ou com defeito. Se alguma peça ou
acessório estiver danicado ou apresentar defeitos, deverá
ser substituído pelo fabricante ou um agente autorizado.
Vigie sempre as crianças para que não brinquem com o aparelho.
A utilização deste aparelho por crianças ou pessoas com incapaci-
dade física, sensorial, mental ou motora, assim como a falta dos
conhecimentos e experiência necessários podem criar situações de
perigo. As pessoas responsáveis pela sua segurança devem facultar
instruções explícitas ou supervisionar a utilização do aparelho.
Não utilize o aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lav-
preparar alimentos directamente en la mesa. El aparato está equipado con parrillas con revestimiento antiadhe-
rente. El aparato está equipado con placas de comida cerámicas. El aparato es adecuado sólo para uso doméstico.
1. Indicador de alimentación
2. Unidad central
3. Placa de comida (alimentos crudos)
4. Unidad de parrilla
5. Parrilla
6. Placa de comida (alimentos cocinados)
7. Toma multienchufe
8. Espátula
9. Lámina protectora
104000 es adecuado para cuatro personas. 104002 es adecuado para dos personas. Las unidades de parrilla
(4) están conectadas a una toma multienchufe (7) que está situada en la unidad central.
USO INICIAL
Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:
Asegúrese de que haya suciente espacio alrededor del aparato para permitir que el calor escape y
ofrecer suciente ventilación.
Limpie el aparato. Consulte la sección „Limpieza y mantenimiento.
Coloque el aparato sobre una supercie estable y plana.
Inserte el enchufe eléctrico en la toma de pared. El indicador de alimentación se enciende. El aparato
empieza a calentarse.
Tras el uso, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared. El indicador de alimentación se apaga.
Deje que el aparato se enfríe completamente.
Nota: Si enciende el aparato por primera vez, éste puede desprender un poco de humo y un olor
característico durante un breve periodo. Esto es algo normal.
MONTAJE
Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:
Antes del montaje o el desmontaje, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que
se haya enfriado el aparato.
Coloque la unidad central (2) en la mitad de la mesa.
Coloque las unidades de parrilla (4) alrededor de la unidad central (2) en la mesa. Coloque la toma
multienchufe • (7) en la unidad central (2) como se muestra. Conecte los enchufes de las unidades de
parrilla (4) en la toma multienchufe (7).
Coloque la lámina protectora (9) en la unidad central (2).
Coloque la placa de comida (alimentos crudos) (3) en la lámina protectora (9).
Coloque las placas de comida (6) en las unidades de parrilla (4).
USO
Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:
No toque el revestimiento antiadherente de las parrillas con utensilios metálicos para evitar daños.
No retire la placa de comida mientras el aparato esté encendido o la placa de comida esté caliente.
Monte el aparato. Consulte la sección “Montaje”.
Si es necesario, limpie las parrillas (5) con un paño húmedo.
Realice una de las siguientes acciones:
Ponga los alimentos crudos en la placa de comida (3).
Para encender el aparato, inserte el enchufe eléctrico en la toma de pared. El indicador de potencia (1)
se enciende. El aparato empieza a calentarse.
Espere aproximadamente 20-25 minutos hasta que las parrillas (5) hayan alcanzado una temperatura
estable. El aparato está listo para el uso.
Ponga los alimentos crudos ración por ración en las parrillas (5).
Utilice la espátula (8) para dar la vuelta a los alimentos durante el proceso de preparación.
Prepare el alimento al grill hasta que esté listo para su consumo. El tiempo necesario depende de
sus deseos. Los alimentos de menor tamaño se harán mejor y más rápido que los de mayor tamaño.
Experimente con el tiempo deseado para lograr los mejores resultados.
Permanezca cerca del aparato para comprobar de vez en cuando si el alimento está listo y asegurarse
de que no se queme.
Cuando los alimentos estén listos para el consumo, utilice la espátula (8) para retirarlos de las parrillas (5).
Ponga los alimentos cocinados en la placa de comida (6).
Para apagar el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared. El indicador de potencia (1) se apaga.
Deje que el aparato se enfríe completamente.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:
Antes de la limpieza o el mantenimiento, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere
hasta que se haya enfriado el aparato.
No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.
No sumerja la toma multienchufe en agua ni otros líquidos. Antes de continuar, nos gustaría que
centre su atención en las siguientes notas:
No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato.
No utilice objetos alados para limpiar el aparato.
Las placas de comida pueden limpiarse en el lavavajillas.
Compruebe periódicamente si el aparato presenta algún daño.
Limpie el exterior del aparato con un paño suave y húmedo. Seque bien el exterior del aparato con un
paño limpio y seco.
Elimine los residuos de las parrillas (5) con papel de cocina. Limpie las parrillas (5) con un paño suave y
húmedo. Seque bien las parrillas (5) con un paño limpio y seco.
Limpie las placas de comida (3/6) con agua jabonosa. Aclare las placas de comida (3/6) bajo el chorro
de agua. Seque bien las placas de comida (3/6) con un paño limpio y seco.
Limpie las espátulas (8) con agua jabonosa. Aclare las espátulas (8) bajo el chorro de agua. Seque bien
las espátulas (8) con un paño limpio y seco.
Almacenamiento
Ponga el aparato y los accesorios en el embalaje original.
Almacene el aparato con los accesorios en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Seguridad general
Lea detenidamente el manual antes del uso. Conserve el
manual para consultas posteriores.
Utilice el aparato y los accesorios únicamente para sus re-
spectivos usos previstos. No utilice el aparato ni los accesori-
os para otros nes que los descritos en este manual.
No utilice el aparato si hay alguna pieza o accesorio dañado o defec-
tuoso. Si una pieza o un accesorio está dañado o es defectuoso, éste
debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Supervise siempre a los niños para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.
La utilización de este aparato por niños o personas con una dis-
capacidad física, sensorial, mental o motora o que no tengan el
conocimiento y la experiencia necesarios puede provocar ries-
gos. Las personas responsables de su seguridad deben ofrecer
instrucciones explícitas o supervisar la utilización del aparato.
No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u
otros recipientes que contengan agua.
No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. Si el aparato
se sumerge en agua u otros líquidos, no saque el aparato con
las manos. Retire inmediatamente el enchufe eléctrico de
la toma de pared. Si el aparato se sumerge en agua u otros
líquidos, no vuelva a utilizarlo.
Seguridad eléctrica
Mantenga el aparato y el cable eléctrico fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la
misma que se indica en la placa de características del aparato.
Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra. En caso
necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un
diámetro adecuado (al menos 3 x 1 mm2).
Para una protección adicional, instale un dispositivo de
corriente residual (DCR) con una corriente operativa residual
nominal que no supere los 30 mA.
El aparato no se ha diseñado para funcionar mediante un tempo-
rizador externo o un sistema de control remoto independiente.
Asegúrese de que no pueda entrar agua en los enchufes de
contacto del cable eléctrico y el cable alargador.
Desenrolle siempre totalmente el cable eléctrico y el cable alargador.
Asegúrese de que el cable eléctrico no cuelgue por encima
del borde de una supercie de trabajo y pueda engancharse
accidentalmente o tropezarse con él.
Mantenga el cable eléctrico alejado del calor, del aceite y de
las aristas vivas.
No utilice el aparato si el cable eléctrico o el enchufe eléc-
trico está dañado o defectuoso.Si el cable eléctrico o el
enchufe eléctrico está dañado o defectuoso, éste debe ser
sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
No tire del cable eléctrico para desconectar el enchufe de la
red eléctrica.
Desconecte el enchufe de la red eléctrica cuando el aparato
no esté en uso, antes del montaje o el desmontaje y antes de
la limpieza y el mantenimiento.
Instrucciones de seguridad para grills
No utilice el aparato en el exterior.
Coloque el aparato sobre una supercie estable y plana.
Coloque el aparato sobre una supercie resistente al calor y a
prueba de salpicaduras.
No coloque el aparato sobre una placa de cocinado.
Asegúrese de que haya suciente espacio alrededor del aparato
para permitir que el calor escape y ofrecer suciente ventilación.
Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con mate-
riales inamables.
Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor.
No cubra el aparato.
No utilice carbón ni combustibles similares.
No toque el revestimiento antiadherente de la parrilla con
utensilios metálicos para evitar daños.
Tenga cuidado con el vapor y las salpicaduras al poner los
alimentos en la parrilla caliente.
Atención: Puede salpicar grasa caliente de la parrilla.
No vierta agua en la parrilla caliente. El agua salpicará y
provocará daños en la parrilla.
Tenga siempre cuidado cuando toque el aparato. Utilice
guantes de horno si necesita tocar el aparato durante el uso
o inmediatamente después.
La parrilla se calienta mucho durante el uso. No toque la
parrilla caliente.
Las supercies accesibles del aparato se pueden calentar
mucho durante el uso. No toque las supercies accesibles.
Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato.
No mueva el aparato mientras esté encendido o aún esté
caliente. Retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el aparato.
No utilice el aparato cerca de pájaros (p. ej. pájaros tropicales
como loros). La parrilla está acabada con un revestimiento
antiadherente con base de PTFE. Al calentarse, el revestimiento
puede liberar pequeñas cantidades de gases que son total-
mente inocuos para las personas. No obstante, el sistema nervi-
oso de los pájaros es extremadamente sensible a estos gases.
Almacene el aparato en un lugar seco cuando no lo utilice.
Asegúrese de que los niños no tengan acceso a los aparatos
almacenados.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Sujeto a cambios; las especicaciones pueden modicarse sin previo aviso.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al nal de su vida útil, sino que se debe
entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo
en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión.
Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos,
usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos
de recogida a las autoridades locales.
für den es konstruiert wurde. Verwenden Sie das Gerät und
sein Zubehör nicht für Zwecke, die nicht in diesem Handbuch
beschrieben sind.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil oder Zubehör
beschädigt oder defekt ist. Ist ein Teil oder Zubehör bes-
chädigt oder defekt, muss es vom Hersteller oder einem
autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.
Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Die Benutzung des Geräts durch Kinder oder durch Personen
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen, geistigen
oder motorischen Fähigkeiten oder ohne das erforderliche
Wissen und die nötige Erfahrung kann gefährlich sein! Die für
die Sicherheit verantwortlichen Personen müssen klare Anwei-
sungen geben oder den Gebrauch des Geräts beaufsichtigen.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen,
Duschen, Bassins oder anderen Wasserbehältern.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssig-
keiten ein. Falls das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eingetaucht wurde, nehmen Sie es nicht mit Ihren Händen
heraus. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Wands-
teckdose. Falls das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eingetaucht wird, darf es nicht mehr verwendet werden.
Elektrische Sicherheit
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel aus der Reichweite
von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind.
Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch stets, dass die
Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Wandsteckdose an.
Verwenden Sie nötigenfalls ein geerdetes Verlängerungskabel
mit einem geeigneten Durchmesser (mindestens 3 x 1 mm2).
Lassen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme einen Fehler-
stromschutzschalter (FISchutzschalter) installieren, der einen
Nenn-Fehlerstrom von 30 mA nicht überschreitet.
Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von einer externen
Zeitschaltuhr oder einem Fernsteuersystem betrieben zu werden.
Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Steckkontakte des
Netzkabels und in das Verlängerungskabel eindringen kann.
Wickeln Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel stets
vollständig ab.
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht an der Kante
einer Arbeitsplatte hängen bleibt und nicht versehentlich
daran gezogen oder darüber gestolpert wird.
Halten Sie das Netzkabel von Hitzequellen, Öl und scharfen
Kanten fern.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der
Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der
Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Teil vom Hersteller
oder einem autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Netzstecker aus
der Wandsteckdose zu ziehen.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn das
Gerät nicht gebraucht wird, sowie vor der Zerlegung bzw. dem
Zusammenbau und vor der Reinigung und Wartung.
Sicherheitsanweisungen für Grills
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ache Oberäche.
Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige und
spritzgeschützte Oberäche.
Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Kochfeld.
Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät ausreichend Platz
vorhanden ist, damit die Wärme entweichen kann und eine
ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit entzündlichem
Material in Berührung kommt.
Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Verwenden Sie keine Holzkohle oder ähnliche Brennstoe.
Verwenden Sie kein Metallbesteck, um Schäden an der Anti-
haftbeschichtung zu vermeiden.
Nehmen Sie sich vor Dampf oder Spritzern in Acht, wenn Sie
Lebensmittel auf die heiße Grillplatte legen.
Vorsicht: Heißes Fett kann von der Grillplatte spritzen.
Gießen Sie kein Wasser auf die heiße Grillplatte. Das Wasser
erzeugt Spritzer und beschädigt die Grillplatte.
Gehen Sie beim Berühren des Geräts stets vorsichtig vor. Ver-
wenden Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das Gerät während
oder kurz nach dem Gebrauch berühren müssen.
Die Grillplatte wird beim Gebrauch sehr heiß. Berühren Sie
die heiße Grillplatte nicht.
Die zugänglichen Oberächen des Geräts können beim
Gebrauch sehr heiß werden. Berühren Sie die zugänglichen
Oberächen nicht.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das
Gerät berühren.
Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet oder
noch heiß ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteck-
dose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vögeln (z.B.
tropischen Vögeln wie Papageien). Die Grillplatte ist mit einer
Antihaftschicht basierend auf PTFE versehen. Beim Erhitzen
kann die Beschichtung kleine Mengen Gase abgeben, die für
Personen völlig harmlos sind. Das Nervensystem von Vögeln
ist jedoch sehr empndlich gegen diese Gase.
Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem
trockenen Ort auf. Vergewissern Sie sich, dass Kinder keinen
Zugang zu den aufbewahrten Geräten haben.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Änderungen vorbehalten; die Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an
einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgege-
ben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf
dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden.
Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.
El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad
física, sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son super-
visados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los
niños no pueden jugar con el aparato. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento
del aparato a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión. Mantenga el aparato y el
cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
DESCRIPCIÓN
El grill Princess se ha diseñado para preparar alimentos al grill sin utilizar grasa. El aparato es adecuado para
IT Manuale utente
nieprzywieralną powłoką na bazie PTFE. Po ogrzaniu powło-
ka może uwalniać niewielkie ilości gazów, które są całkowicie
nieszkodliwe dla ludzi. Niemniej jednak, układy nerwowe
ptaków są niezwykle wrażliwe na te gazy.
Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, gdy nie jest uży-
wane. Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do przechowy-
wanych urządzeń.
ZASTRZEŻENIA
Podlega zmianom; specykacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi.
Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i
na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono
to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest
znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi,
aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów.
L‘apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità
siche, sensoriali, mentali o motorie oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la super-
visione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull‘uso in sicurezza dell‘apparecchio
e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l‘apparecchio. I bambini non
devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia almeno che non abbiano più di 8 anni e non
siano controllati. Tenere l‘apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età
inferiore agli 8 anni.
DESCRIZIONE
Il grill Princess è stato progettato per grigliare cibi senza uso di grassi. L‘apparecchio è adatto per la prepa
razione di cibo direttamente sul tavolo da pranzo. L‘apparecchio è dotato di piastre grill con rivestimento
antiaderente. L‘apparecchio è dotato di piatti da portata in ceramica. L‘apparecchio è adatto esclusivamente
per uso domestico.
1. Spia dell‘alimentazione
2. Unità centrale
3. Piatto da portata (cibo crudo)
4. Unità grill
5. Piastra grill
6. Piatto da portata (cibo cotto)
7. Presa multipla
8. Spatola
9. Foglio protettivo
Il modello 103080 è adatto per quattro persone. Il modello 103082 è adatto per due persone. Le unità grill
(4) sono collegate a una presa multipla (7) collocata all‘interno dell‘unità centrale.
PRIMO UTILIZZO
Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:
Vericare che attorno all‘apparecchio vi sia suciente spazio per consentire la fuoriuscita del calore e
fornire un‘adeguata ventilazione.
Pulire l‘apparecchio. Consultare la sezione „Pulizia e manutenzione“.
Collocare l‘apparecchio su una supercie uniforme e stabile.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete. La spia dell‘alimentazione si accende. L‘appar-
ecchio inizia a riscaldarsi.
Dopo l‘uso, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete. La spia dell‘alimentazione si spegne.
Far rareddare completamente l‘apparecchio.
Nota: alla prima accensione l‘apparecchio potrebbe produrre un po‘ di fumo e un caratteristico odore,
per un breve periodo. Ciò rientra nel normale funzionamento.
MONTAGGIO
Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:
Prima del montaggio o dello smontaggio, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete e
attendere che l‘apparecchio si rareddi.
Collocare l‘unità centrale (2) in mezzo al tavolo da pranzo.
Collocare le unità grill (4) attorno all‘unità centrale (2) sul tavolo da pranzo.
Inserire la presa multipla (7) nell’unità centrale (2) come illustrato. Collegare le spine delle unità grill
(4) alla presa multipla (7).
Porre il foglio protettivo (9) sull’unità centrale (2).
Collocare il piatto da portata (cibo crudo) (3) sul foglio protettivo (9).
Collocare i piatti da portata (6) sulle unità grill (4).
USO
Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:
Non toccare le piastre grill con posate di metallo per evitare danni al rivestimento antiaderente.
Non rimuovere il piatto da portata quando l’apparecchio è acceso o il piatto da portata è caldo.
Montare l’apparecchio. Consultare la sezione “Montaggio.
Se necessario, pulire le piastre grill (5) con un panno umido.
Procedere in uno dei seguenti modi:
Collocare il cibo crudo sul piatto da portata (3).
Per accendere l’apparecchio, inserire la spina di alimentazione nella presa a parete. La spia dell’alimen-
tazione (1) si accende. L’apparecchio inizia a riscaldarsi.
Attendere circa 20-25 minuti per permettere alle piastre grill (5) di raggiungere la temperatura neces-
saria. L’apparecchio è pronto all’uso.
Collocare la porzione di cibo crudo sulle piastre grill (5).
Utilizzare la spatola (8) per girare il cibo durante il processo di cottura.
Grigliare il cibo nché non è pronto per il consumo. Il tempo necessario dipende dalle preferenze
dell’utente. I pezzi piccoli cuoceranno meglio e più rapidamente rispetto ai pezzi grossi. Per ottenere i
migliori risultati fare delle prove variando il tempo di cottura richiesto.
Rimanere vicini all’apparecchio per vericare di tanto in tanto se il cibo è pronto e per assicurarsi che
non bruci.
Quando il cibo è pronto per essere consumato, utilizzare la spatola (8) per rimuoverlo dalle piastre grill (5).
Collocare il cibo cotto sul piatto da portata (6).
Per spegnere l’apparecchio, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete. La spia dell’ali-
mentazione (1) si spegne.
Far rareddare completamente l’apparecchio.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:
Prima di eseguire interventi di pulizia e manutenzione, scollegare la spina di alimentazione dalla presa
a parete e attendere che l’apparecchio si rareddi.
Non immergere l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Non immergere la presa multipla in acqua o in altri liquidi.
Prima di procedere, si prega di porre attenzione alle seguenti note:
Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire l’apparecchio.
Non utilizzare oggetti alati per pulire l’apparecchio.
I piatti da portata sono lavabili in lavastoviglie.
Controllare l’apparecchio a intervalli regolari, vericando che non sia danneggiato.
Pulire l’esterno dell’apparecchio con un panno morbido inumidito. Asciugare a fondo l’esterno dell’ap-
parecchio con un panno pulito e asciutto
Rimuovere tutti i residui dalle piastre grill (5) con un asciugamano di carta. Pulire le piastre grill (5) con
un panno morbido inumidito. Asciugare a fondo le piastre grill (5) con un panno pulito e asciutto.
Lavare i piatti da portata (3/6) in acqua saponosa. Sciacquare i piatti da portata (3/6) in acqua cor-
rente. Asciugare a fondo i piatti da portata (3/6) con un panno pulito e asciutto.
Lavare le spatole (8) in acqua saponosa. Sciacquare le spatole (8) in acqua corrente. Asciugare a fondo
le spatole (8) con un panno pulito e asciutto.
Stoccaggio
Collocare l’apparecchio e gli accessori nell’imballaggio originale.
Riporre l’apparecchio con gli accessori in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
Sicurezza generale
Leggere attentamente il manuale prima dell’uso. Conservare
il manuale per future consultazioni.
Utilizzare l’apparecchio e gli accessori esclusivamente per gli
scopi previsti. Non utilizzare l’apparecchio e gli accessori per
scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non usare l’apparecchio se presenta parti o accessori dan-
neggiati o difettosi. Se una parte e/o un accessorio sono dan-
neggiati o difettosi, devono essere sostituiti dal fabbricante o
da un centro di assistenza autorizzato.
Controllare sempre che i bambini non giochino con l’apparecchio.
L’uso dell’apparecchio da parte di bambini o persone con
ridotte capacità siche, sensoriali, mentali o motorie oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza può causare rischi. Le
persone responsabili per la loro sicurezza devono orire istruz-
ioni precise oppure supervisionare l’uso dell’apparecchio.
Non usare l’apparecchio in prossimità di vasche da bagno,
docce, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua.
Non immergere l’apparecchio in acqua o in altri liquidi. Se l’ap-
parecchio viene immerso in acqua o in altri liquidi, non rimuovere
l’apparecchio con le mani. Rimuovere immediatamente la spina
di alimentazione dalla presa a parete. Se l’apparecchio viene
immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare l’apparecchio.
Sicurezza elettrica
Tenere l’apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
Prima dell’uso, vericare sempre che la tensione di rete
corrisponda alla tensione riportata sulla targhetta nominale
dell’apparecchio.
Collegare l’apparecchio a una presa a parete dotata di messa a ter-
ra. Se necessario, utilizzare un cavo di prolunga dotato di condut-
tore di messa a terra di diametro adeguato (almeno 3 x 1 mm2).
Come ulteriore protezione, installare un interruttore dier-
enziale (RCD) con una corrente residua di funzionamento
nominale non superiore a 30 mA.
L’apparecchio non è previsto per essere azionato mediante
timer esterno o telecomando.
ES Manual de usuario
Vericare che l’acqua non penetri negli spinotti del cavo di
alimentazione e del cavo di prolunga.
Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione e il
cavo di prolunga.
Vericare che il cavo di alimentazione non rimanga impigli-
ato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa costituire
fonte di rischio di incidenti o cadute.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio
e spigoli taglienti.
Non usare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina
sono danneggiati o difettosi. Se il cavo di alimentazione o la
spina sono danneggiati o difettosi, devono essere sostituiti
dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato.
Per scollegare la spina di alimentazione elettrica, non tirare
mai il cavo di alimentazione.
Se l’apparecchio non viene utilizzato, prima di eseguire
operazioni di montaggio o smontaggio e prima di eettuare
interventi di pulizia e manutenzione, scollegare sempre la
spina dalla rete di alimentazione elettrica.
Istruzioni di sicurezza per grill
Non usare l’apparecchio in ambienti esterni.
Collocare l’apparecchio su una supercie uniforme e stabile.
Collocare l’apparecchio su una supercie resistente al calore
e agli schizzi.
Non collocare l’apparecchio su un piano di cottura.
Vericare che attorno all’apparecchio vi sia suciente spazio
per consentire la fuoriuscita del calore e fornire un’adeguata
ventilazione.
Vericare che l’apparecchio non entri in contatto con materi-
ale inammabile.
Tenere l’apparecchio a distanza da fonti di calore.
Non coprire l’apparecchio.
Non utilizzare carbone o combustibili analoghi.
Non toccare la piastra grill con posate di metallo per evitare
danni al rivestimento antiaderente.
Quando si colloca il cibo sulla piastra grill calda, fare attenzi-
one a schizzi e getti di vapore.
Attenzione: Il grasso caldo può schizzare dalla piastra grill.
Non versare acqua sulla piastra grill calda. L’acqua potrebbe
schizzare e danneggiare la piastra grill.
Porre sempre attenzione nel toccare l’apparecchio. Qualora
fosse necessario toccare l’apparecchio durante o poco tempo
dopo l’uso utilizzare dei guanti da forno.
Durante l’uso la piastra grill diventa molto calda. Non toccare
la piastra grill calda.
Le superci accessibili dell’apparecchio possono diventare
molto calde durante l’uso. Non toccare tali superci.
Prima di toccare l’apparecchio assicurarsi di avere le mani asciutte.
Non spostare l’apparecchio mentre è acceso o ancora caldo.
Rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete e
attendere che l’apparecchio si rareddi.
Non utilizzare l’apparecchio vicino a uccelli (ad es. uccelli
tropicali come pappagalli). La piastra grill è dotata di un
rivestimento antiaderente a base di PTFE. Dopo il riscalda-
mento il rivestimento potrebbe rilasciare piccole quantità di
gas completamente innocui per le persone. Tuttavia, il siste-
ma nervoso degli uccelli è estremamente sensibile a tali gas.
Riporre l’apparecchio in un luogo asciutto quando non viene
utilizzato. Assicurarsi che i bambini non abbiano accesso agli
apparecchi riposti.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Soggetto a modica; le speciche possono subire variazioni senza preavviso.
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i riuti domestici alla ne del suo ciclo di vita, ma
deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici.
Questo simbolo sull’apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante ques-
tione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è
possibile contribuire alla protezione dell’ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito
ai punti di raccolta.
Apparaten kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer med ett fysiskt, sensoriskt,
mentalt eller motoriskt handicap, eller bris på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras
om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som kan uppkomma. Barn får
inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8
år och övervakas. Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
BESKRIVNING
Din Princess grill har designats för grillning av mat utan användning av fett. Apparaten lämpar sig för
tillredning av mat direkt på middagsbordet. Apparaten är försedd med grillplåtar med en icke vidhäftande
beläggning. Apparaten är utrustad med keramiska tallrikar. Apparaten är bara avsedd för hushållsbruk.
1. Eektindikator
2. Centralenhet
3. Mattallrik (rå mat)
4. Grillenhet
5. Grillplatta
6. Mattallrik (tillagad mat)
7. Flervägsuttag
8. Stekspade
9. Skyddsfolie
103080 lämpar sig för fyra personer. 103082 lämpar sig för två personer. Grillenheterna (4) är anslutna till ett
ervägsuttag (7) som är placerad i centralenheten.
FÖRSTA ANVÄNDNING
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande detaljer:
Kontrollera att det nns tillräckligt med fritt utrymme runt apparaten så att värmen kan ledas bort
och ge tillräcklig ventilation.
Rengöra apparaten. Se avsnittet “Rengöring och underhåll.
Placera apparaten på ett plant och stabilt underlag.
Anslut nätkontakten till vägguttaget. Eektindikatorn tänds. Apparaten börjar värmas upp.
Efter användning, dra omedelbart ut nätkontakten från vägguttaget. Eektindikatorn släcks.
Låt apparaten svalna helt.
Obs: När du slår på apparaten första gången, kommer den att sprida lite rök och en karaktäristisk lukt
under en kort stund. Detta är normalt.
MONTERING
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande detaljer:
Före montering eller demontering, dra ut nätkontakten från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat.
Placera centralenheten (2) mitt på middagsbordet.
Placera grillenheterna (4) runt centralenheten (2) på middagsbordet.
Placera ervägsuttaget (7) i centralenheten (2) som på bilden. Anslut kontakterna till grillenheterna
(4) till ervägsuttaget (7).
Placera skyddsfolien (9) på centralenheten (2).
Placera mattallriken (rå mat) (3) på skyddsfolien (9).
Placera mattallrikarna (6) på grillenheterna (4).
ANVÄNDNING
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande detaljer:
Vidrör inte beläggningen på grillplåtarna som skyddar mot vidhäftning med metallredskap, det kan
skada beläggningen.
Ta inte bort mattallriken medan apparaten är påslagen eller tallriken är varm.
Sätta samman apparaten. Se avsnittet “Montering”.
Rengör, om så behövs, grillplåtarna (5) med en fuktad trasa.
Vidta en av följande åtgärder:
Placera den råa maten på mattallriken (3).
Slå på apparaten genom att sätta in nätkontakten i vägguttaget. Eektindikatorn (1) tänds. Apparaten
börjar värmas upp.
Vänta i ca 20-25 minuter tills grillplattorna (5) har nått stabil temperatur. Apparaten är klar att användas.
Placera den råa matportionen per portion på grillplattorna (5).
Använd stekspaden (8) till att vända maten under grillningen.
Grilla maten tills den är klar att ätas. Den erfordrade tillredningstiden bestäms av eget tycke och smak. Små
bitar grillas bättre och snabbare än större bitar. Experimentera med tiden för att uppnå bästa resultat.
Håll dig nära apparaten för att då och då kunna kontrollera om maten är klar och för att se till att den inte bränns.
Om maten är klar att förtäras, använd då stekspaden (8) till att ta bort den från grillplattorna (5).
Placera den färdiga maten på mattallriken (6).
Slå av apparaten genom att dra ut nätkontakten från vägguttaget. Eektindikatorn (1) släcks.
Låt apparaten svalna helt.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande detaljer:
Före rengöring eller underhåll, dra ut nätkontakten från vägguttaget och vänta tills apparaten har svalnat.
Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Sänk inte ned ervägsuttaget i vatten eller annan vätska.
Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými, mentálními
či pohybovými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo pokud byly o bezpečném použití tohoto zařízení poučeny a uvědomují si možné nebezpečí.
Děti si nesmějí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
Zařízení a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
POPIS
Váš gril Princess je určen ke grilování potravin bez tuku. Toto zařízení je vhodné k přípravě potravin přímo
na jídelním stole. Zařízení je vybaveno grilovacími plotnami s nepřilnavým povrchem. Zařízení je vybaveno
keramickými jídelními talíři. Toto zařízení je vhodné pouze pro domácí použití.
1. Kontrolka napájení
2. Centrální jednotka
3. Jídelní talíř (na syrové potraviny)
4. Grilovací jednotka
5. Grilovací plotna
6. Jídelní talíř (na tepelně zpracované
potraviny)
7. Vícekolíková zásuvka
8. Špachtle
9. Ochranná fólie
Gril 103080 je vhodný pro čtyři osoby. Gril 103082 je vhodný pro dvě osoby. Jednotky grilu (4) jsou připo-
jeny k vícekolíkové zásuvce (7), která je umístěna na centrální jednotce.
PRVNÍ POUŽITÍ
Dříve než budete pokračovat, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
Přesvědčte se, zda je kolem zařízení dostatek místa pro únik tepla a pro dostatečnou ventilaci.
Zařízení vyčistěte. Přečtěte si část „Čištění a údržba“.
Zařízení položte na stabilní a rovný povrch.
Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky ve zdi. Indikátor napájení se rozsvítí. Zařízení se začne zahřívat.
Po použití vyndejte síťovou zástrčku ze zásuvky. Indikátor napájení zhasne.
Zařízení nechte úplně vychladnout.
Poznámka: Při prvním spuštění může zařízení krátce vydávat trochu kouře a charakteristický zápach.
Toto je běžné.
SESTAVENÍ
Dříve než budete pokračovat, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
Před sestavením či demontáží odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, dokud zařízení nevychladne.
Centrální jednotku (2) položte doprostřed jídelního stolu.
Jednotky grilu (4) položte kolem centrální jednotky (2) na jídelním stole.
Vícekolíkovou zásuvku (7) umístěte do centrální jednotky (2) podle nákresu. Zástrčky jednotek grilu (4)
připojte do vícekolíkové zásuvky (7).
Na centrální jednotku (2) položte ochrannou fólii (9).
Na ochrannou fólii (9) položte jídelní talíř (na syrové potraviny) (3).
Na jednotky grilu (4) položte jídelní talíře (6).
POUŽITÍ
Dříve než budete pokračovat, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
Nedotýkejte se grilovací plotny kovovými příbory, abyste zabránili poškození nepřilnavého povrchu.
Nesnímejte jídelní talíř, dokud je zařízení zapnuté nebo dokud je jídelní talíř horký.
Sestavte zařízení. Přečtěte si část „Sestavení“.
Je-li to nutné, očistěte grilovací plotny (5) vlhkým hadříkem.
Proveďte některý z následujících kroků:
Na jídelní talíř (3) položte syrové potraviny.
Zařízení zapnete zasunutím síťové zástrčky do zásuvky ve zdi. Indikátor napájení (1) se rozsvítí.
Zařízení se začne zahřívat.
Počkejte asi 20-25 minut, než grilovací plotny (5) dosáhnou stálé teploty. Zařízení je připraveno k použití.
Na grilovací plotny (5) položte jednotlivé porce syrových potravin.
Během grilování potraviny obracejte pomocí špachtle (8).
Potraviny grilujte tak dlouho, dokud nebudou připravené pro konzumaci. Doba grilování závisí na
vašich požadavcích. Malé kousky se budou grilovat lépe a rychleji, než velké kousky. Pro dosažení co
nejlepšího výsledku vyzkoušejte různé doby grilování.
Zdržujte v blízkosti zařízení, abyste mohli občas zkontrolovat, zda je jídlo hotové a zda se nepálí.
Pokud je jídlo připraveno ke konzumaci, tak jej pomocí špachtle (8) sundejte z grilovacích ploten (5).
Hotové jídlo položte na talíř (6).
Zařízení vypnete vyjmutím síťové zástrčky ze zásuvky. Indikátor napájení (1) zhasne.
Zařízení nechte úplně vychladnout.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Dříve než budete pokračovat, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
Před čištěním či údržbou odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, dokud zařízení nevychladne.
Neponořujte zařízení do vody či jiné tekutiny.
Vícekolíkovou zásuvku neponořujte do vody či jiné tekutiny.
Dříve než budete pokračovat, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
K čištění zařízení nepoužívejte žádné agresivní či abrazivní čisticí prostředky.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Jídelní talíře lze mýt v myčce nádobí.
Zařízení pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky poškození.
Vnější povrch zařízení čistěte jen měkkým vlhkým hadříkem. Důkladně osušte vnější povrch zařízení
čistým suchým hadříkem.
Veškeré zbytky z grilovacích ploten (5) odstraňte papírovou utěrkou. Grilovací plotny (5) čistěte měk-
kým vlhkým hadříkem. Grilovací plotny (5) důkladně osušte čistým suchým hadříkem.
Jídelní talíře (3/6) umyjte mýdlovou vodou. Talíře (3/6) opláchněte pod tekoucí vodou. Talíře (3/6)
důkladně osušte čistým suchým hadříkem.
Špachtle (8) umyjte mýdlovou vodou. Špachtle (8) opláchněte pod tekoucí vodou. Špachtle (8)
důkladně osušte čistým suchým hadříkem.
Uložení
Zařízení i příslušenství vložte do původního obalu.
Zařízení s příslušenstvím vždy uchovávejte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Obecné bezpečnostní pokyny
ed použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Návod si
uschovejte pro pozdější použití.
Zařízení a příslušenství používejte jen pro jejich zamýšlený
účel. Zařízení a příslušenství nepoužívejte k žádným jiným
účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu.
Pokud je zařízení nebo jeho příslušenství poškozené či vadné, tak je
nepoužívejte. Pokud je některý díl nebo příslušenství poškozené či
vadné, tak je musí výrobce nebo autorizovaný servis vyměnit.
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebu-
dou se zařízením hrát.
Používání tohoto zařízení osobami s omezenými tělesnými, smys-
lovými, mentálními či pohybovými schopnostmi nebo s nedostat-
kem zkušeností a znalostí může být nebezpečné. Osoby odpověd-
né za jejich bezpečnost je musí jasně poučit nebo na ně dohlížet.
Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či
jiných nádob s vodou.
Neponořujte zařízení do vody či jiné tekutiny. Pokud je zařízení
ponořeno do vody či jiné tekutiny, nevyjímejte je rukama.
Okamžitě vysuňte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pokud bylo
zařízení ponořeno do vody či jiné tekutiny, už je nepoužívejte.
Elektrická bezpečnost
Zařízení a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí
mladších 8 let.
ed použitím vždy zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku zařízení.
Zařízení připojte do uzemněné zásuvky. Je-li to nutné,
použijte uzemněný prodlužovací kabel o vhodném průměru
(nejméně 3 x 1 mm2).
Pro dodatečnou ochranu nainstalujte proudový chránič
(RCD) se jmenovitým vypínacím reziduálním proudem, který
nepřesahuje 30 mA.
Zařízení není určeno k obsluze pomocí externího časovače,
ani samostatného systému dálkového ovládání.
Zajistěte, aby se nedostala voda do kontaktních zástrček
napájecího kabelu ani do prodlužovacího kabelu.
Napájecí kabel a prodlužovací kabel vždy úplně rozmotejte.
Zajistěte, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu a aby se
o něj někdo náhodou nezachytil nebo nezakopl.
Napájecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od tepla,
oleje a ostrých hran.
Pokud jsou napájecí kabel nebo síťová zástrčka poškozené či
vadné, tak je nepoužívejte. Pokud jsou napájecí kabel nebo
síťová zástrčka poškozené či vadné, tak je musí výrobce nebo
autorizovaný servis vyměnit.
Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky pomocí kabelu.
Síťovou zástrčku odpojte ze sítě, když zařízení nepoužíváte, před
jeho sestavením nebo rozebráním a před jeho čistěním a údržbou.
Bezpečnostní pokyny pro grily
Toto zařízení nepoužívejte venku.
Zařízení položte na stabilní a rovný povrch.
Zařízení položte na povrch odolný proti žáru a postříkání.
Zařízení nepokládejte na plotnu sporáku.
esvědčte se, zda je kolem zařízení dostatek místa pro únik
tepla a pro dostatečnou ventilaci.
Zajistěte, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s hořlavými
materiály.
Zařízení udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
Zařízení nezakrývejte.
Nepoužívejte uhlí či podobná hořlavá paliva.
Nedotýkejte se grilovací plotny kovovými příbory, abyste
zabránili poškození nepřilnavého povrchu.
Při pokládání potravin na horkou grilovací plotnu dejte pozor
na páru a vystříknutí tuku.
Pozor: Z grilovací plotny může vystřikovat horký tuk.
Na horkou grilovací plotnu nenalévejte vodu. Voda vystříkne
a poškodí grilovací plotnu.
Buďte vždy opatrní, když se budete dotýkat zařízení. Pokud
se musíte zařízení dotýkat během grilování nebo krátce po
něm, použijte kuchyňské rukavice.
Grilovací plotny se během používání zahřívají na vysokou
teplotu. Nedotýkejte se horké grilovací plotny.
Přístupné povrchy se během používání zahřívají na vysokou
teplotu. Nedotýkejte se přístupných povrchů.
Než se zařízení dotknete, přesvědčte se, zda máte suché ruce.
Nepřemisťujte zařízení, pokud je v provozu nebo stále horké.
Síťovou zástrčku odpojte ze zásuvky a počkejte, dokud
zařízení nevychladne.
Zařízení nepoužívejte v blízkosti ptáků (např. tropických
ptáků, jako jsou papoušci). Grilovací plotna je potažena
nepřilnavým povrchem na bázi PTFE. Tento povrch může
při zahřátí uvolňovat malé množství plynů, které jsou pro
člověka naprosto nezávadné. Avšak nervový systém ptáků je
na tyto plyny nesmírně citlivý.
Pokud zařízení nepoužíváte, tak je uložte na suchém místě.
Zajistěte, aby k uloženým zařízením neměly přístup děti.
ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
Technické specikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být
dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol
na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto
spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.
Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s fyzickými, mentálnymi alebo pohybovými
poruchami alebo poruchami vnímania, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo
poučené o tom, ako sa má zariadenie používať bezpečným spôsobom a chápu zahrnuté riziká. Dbajte na to,
aby sa deti s týmto zariadením nehrali. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako
8 rokov a pod dozorom. Udržujte zariadenie a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
POPIS
Gril Princess je určený na grilovanie jedla bez použitia tuku. Toto zariadenie je vhodná na prípravu jedla
priamo na jedálenskom stole. Toto zariadenie je vybavené grilovacími platňami s nelepiacim povrchom.
Toto zariadenie je vybavené keramickými taniermi. Toto zariadenie je vhodné len pre domáce použitie.
1. Indikátor napájania
2. Základná jednotka
3. Tanier (surové jedlo)
4. Grilovacia jednotka
5. Grilovacia platňa
6. Tanier (uvarené jedlo)
7. Elektrická zásuvka pre viac zástrčiek
8. Špachtlička
9. Ochranná fólia
Model 103080 je vhodný pre štyri osoby. Model 103082 je vhodný pre dve osoby. Grilovacie jednotky (4) sú
zapojené do elektrickej zásuvky pre viac zástrčiek (7), ktorá je vložená do základnej jednotky.
PRVÉ POUŽITIE
Predtým, ako budete pokračovať, je potrebné, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim poznámkam:
Zabezpečte, aby bol dostatočný priestor okolo zariadenia pre umožnenie úniku tepla a poskytnutie
dostatočného vetrania.
Vyčistite zariadenie. Pozrite si časť „Čistenie a údržba“.
Zariadenie umiestnite na stabilný a rovný povrch.
Vložte napájací kábel do zásuvky v stene. Svieti indikátor napájania. Zariadenie sa začne zohrievať.
Po skončení používania odpojte zástrčku napájacieho kábla z nástennej elektrickej zásuvky. Indikátor
napájania zhasne.
Zariadenie nechajte úplne vychladnúť.
Poznámka: Ak zariadenie prvý krát zapnete, môže na krátku chvíľu vydávať trochu dymu a charakteris-
tický zápach. Toto je normálna prevádzka.
MONTÁŽ
Predtým, ako budete pokračovať, je potrebné, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim poznámkam:
Pred montážou alebo demontážou odpojte napájací kábel od nástennej elektrickej zásuvky a počka-
jte, kým sa zariadenie ochladí.
Základnú jednotku (2) položte do stredu jedálenského stola.
Grilovacie jednotky (4) umiestnite okolo základnej jednotky (2) na jedálenskom stole.
Zásuvku pre viac zástrčiek (7) vložte do základnej jednotky (2), ako je to znázornené na obrázku.
Zástrčky grilovacích jednotiek (4) zapojte do zásuvky pre viac zástrčiek (7).
Na základnú jednotku (2) položte ochrannú fóliu (9).
Tanier (surové jedlo) (3) položte na ochrannú fóliu (9).
Taniere (6) položte na základné jednotky (4).
POUŽITIE
Predtým, ako budete pokračovať, je potrebné, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim poznámkam:
Kovové príbory sa nesmú dotýkať grilovacích platní, aby sa zabránilo poškodeniu nelepivého povlaku.
Tanier neodstraňujte, kým je horúci alebo zariadenie je zapnuté.
Zariadenie zmontujte. Pozrite si časť „Montáž“.
Ak je to nevyhnutné, grilovacie platne (5) vyčistite navlhčenou handričkou.
Vykonajte jedno z týchto opatrení:
Surové jedlo položte na tanier (3).
Ak chcete zariadenie zapnúť, zástrčku napájacieho kábla zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.
Svieti indikátor napájania (1). Zariadenie sa začne zohrievať.
Počkajte 20 až 25 minút, kým sa grilovacie platne (5) zohrejú na vhodnú teplotu. Zariadenie je teraz
pripravené na použitie.
Porciu surového jedla položte na grilovacie platne (5).
Jedlo počas grilovania otáčajte pomocou špachtle (8).
Jedlo grilujte, až kým nebude pripravené na konzumovanie. Požadovaná doba závisí od vašich želaní.
Malé kúsky sa ugrilujú lepšie a rýchlejšie, ako veľké kusy. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky,
môžete experimentovať s požadovanou dobou.
Zostaňte pri zariadení, aby ste mohli občas skontrolovať, či je jedlo pripravené a uistiť sa, že jedlo sa neprepaľuje.
Keď je jedlo pripravené na konzumáciu, pomocou špachtle (8) ho odstráňte z grilovacích platní (5).
Uvarené jedlo položte na tanier (6).
Ak chcete zariadenie vypnúť, zástrčku napájacieho kábla vytiahnite z nástennej elektrickej zásuvky.
Indikátor napájania (1) zhasne.
Zariadenie nechajte úplne vychladnúť.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Predtým, ako budete pokračovať, je potrebné, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim poznámkam:
Pred čistením alebo údržbou vytiahnite zástrčku z nástennej elektrickej zásuvky a počkajte, kým
zariadenie nevychladne.
Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín.
Zásuvky pre viac zástrčiek neponárajte do vody ani iných tekutín.
Predtým, ako budete pokračovať, by sme chceli, aby ste zamerali svoju pozornosť na nasledujúce poznámky:
Na čistenie zariadenia nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Taniere môžete umývať v umývačke riadu.
Zariadenie pravidelne kontrolujte ohľadom možných poškodení.
Vonkajšiu časť zariadenia vyčistite mäkkou, vlhkou handričkou. Vonkajšiu časť zariadenia poriadne
vysušte čistou, suchou handričkou.
Z grilovacích platní (5) odstráňte papierovou utierkou všetky zvyšky jedla. Grilovacie platne (5) vyčis-
tite mäkkou, vlhkou handričkou. Grilovacie platne (5) dôkladne vysušte čistou, suchou handričkou.
Taniere (3/6) umyte v mydlovej vode. Taniere (3/6) opláchnite pod tečúcou vodou. Taniere (3/6)
dôkladne vysušte čistou, suchou handričkou.
Špachtle (8) umyte v mydlovej vode. Špachtle (8) opláchnite pod tečúcou vodou. Špachtle (8)
dôkladne vysušte čistou, suchou handričkou.
Skladovanie
Zariadenie a príslušenstvo vložte do pôvodného balenia.
Zariadenie s príslušenstvom skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Všeobecná bezpečnosť
Pred použitím si starostlivo prečítajte manuál. Manuál uscho-
vajte pre budúce použitie.
Zariadenie a príslušenstvo používajte na ich určené účely.
Zariadenie a príslušenstvo nepoužívajte na iné účely, než tie,
ktoré sú popísané v tejto príručke.
Zariadenie ani žiadnu časť alebo príslušenstvo nepoužívajte,
ak sú poškodené alebo chybné. Ak je časť alebo príslušen-
stvo poškodené alebo chybné, musí ho vymeniť výrobca
alebo autorizovaný opravár.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so
zariadením nehrajú.
Používanie tohto zariadenia deťmi alebo osobami s fyzickým,
vnemovým, duševným alebo pohybovým postihnutím alebo
s nedostatkom skúseností a vedomostí, môže spôsobiť riziká.
Osoby zodpovedné za ich bezpečnosť by mali poskytnúť
podrobné pokyny alebo dozerať na používanie zariadenia.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchovacích kútov,
umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín. Ak sa zariade-
nie ponorí do vody alebo iných tekutín, nevyberajte ho rukami.
Ihneď vyberte napájací kábel zo zásuvky v stene. Ak sa zariade-
nie ponorí do vody alebo iných tekutín, nepoužívajte ho znovu.
Elektrická bezpečnosť
Udržujte zariadenie a napájací kábel mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov.
Pred použitím vždy skontrolujte, či je sieťové napätie rovnaké
ako napätie na výkonnostnom štítku zariadenia.
Zariadenie pripojte k uzemnenej zásuvke v stene. Ak je to
potrebné, použite uzemnený predlžovací kábel s vhodným
priemerom (aspoň 3 x 1 mm2).
Pred dodatočnú ochranu nainštalujte zariadenie so zvyšk-
ovým prúdom (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým
prúdom, ktorý neprekračuje 30 mA.
Zariadenie nie je určené pre prevádzkovanie s pomocou externého
časovača alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.
Zabezpečte, aby voda nemohla vniknúť do zástrčiek na
napájacom a predlžovacom kábli.
Napájací a predlžovací kábel vždy celkom odmotajte.
Zabezpečte, aby napájací kábel neprevísal nad okrajom plochy
stola a aby sa nemohol náhodne zachytiť alebo prevrátiť.
Napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja a
ostrých hrán.
Zariadenie nepoužívajte, ak sú napájací kábel alebo zástrčka
poškodené alebo chybné. Ak sú napájací kábel alebo zástrč-
ka poškodené alebo chybné, musí ich vymeniť výrobca alebo
autorizovaný opravár.
Napájací kábel neťahajte pre odpojenie napájacieho kábla zo zdroja.
Odpojte napájací kábel zo zdroja, keď sa zariadenie nepoužíva,
pred montážou alebo demontážou a pred čistením a údržbou.
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa grila
Zariadenie nepoužívajte vonku.
Zariadenie umiestnite na stabilný a rovný povrch.
Zariadenie umiestnite na povrch odolný voči teplu a špliechaniu.
Neumiestňujte zariadenie na platňu sporáka.
Zabezpečte, aby bol dostatočný priestor okolo zariadenia pre
umožnenie úniku tepla a poskytnutie dostatočného vetrania.
Zabezpečte, aby zariadenie neprišlo do kontaktu s horľavým
materiálom.
Zariadenie udržujte mimo dosahu tepelných zdrojov.
Zariadenie nezakrývajte.
Nepoužívajte drevené uhlie alebo podobné horľavé palivá.
Kovové príbory sa nesmú dotýkať grilovacej platne, aby sa
zabránilo poškodeniu nelepivého povlaku.
Pri umiestňovaní jedla na horúcu grilovaciu platňu dávajte
pozor na paru a vyšplechnutia.
Upozornenie: Horúci tuk môže vyšplechnúť z grilovacej platne.
Na horúcu grilovaciu platňu nelejte vodu. Voda vyšplechne a
poškodí grilovaciu platňu.
Buďte vždy opatrní, keď sa dotýkate zariadenia. Používajte
rukavice pre rúru, ak sa potrebujete zariadenia dotknúť
počas alebo krátko po použití.
Grilovacia platňa je počas prevádzky veľmi horúca. Nedotý-
kajte sa horúcej grilovacej platne.
Prístupné povrchy zariadenia sa počas používania môžu
veľmi zohriať. Nedotýkajte sa prístupných povrchov.
Skôr, než sa budete zariadenia dotýkať, musíte mať suché ruky.
Neodstraňujte zariadenie, pokým je zapnuté alebo je stále
horúce. Napájací kábel vytiahnite zo zásuvky v stene a poč-
kajte, kým zariadenie nevychladne.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vtákov (napr. tropické vtáky,
ako sú papagáje). Grilovacia platňa má povrch z nelepivého
povlaku na báze PTFE. Po zohriatí môže tento povlak uvoľňov
trochu plynov, ktoré sú pre ľudí úplne neškodné. Nervové
sústavy vtákov sú však mimoriadne citlivé na tieto plyny.
Zariadenie skladujte na suchom mieste, keď sa nepoužíva. Za-
bezpečte, aby deti nemali k skladovaným zariadeniam prístup.
ODVOLANIE
Podlieha zmene; špecikácie sa môžu meniť bez ďalšieho oznámenia.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa
zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto
spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k
ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.
Прибор может использоваться детьми старше 8 лет или лицами с ограниченными физическими, умственными или
сенсорными возможностями, либо при отсутствии опыта и знаний, только под надзором или после предоставления
инструкции о безопасном применении прибора и при понимании возникающих опасностей. Не позволяйте детям играть с
прибором. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми в возрасте до 8 лет и без присмотра. Храните прибор
и его сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
ОПИСАНИЕ
Гриль Princess предназначен для приготовления продуктов на гриле без использования жира. Прибор подходит
для приготовления продуктов непосредственно на обеденном столе. Прибор содержит жарочные поверхности с
антипригарным покрытием. В комплект поставки входят керамические большие тарелки. Прибор предназначен
только для домашнего использования.
1. Индикатор питания
2. Центральный модуль
3. Большая тарелка (сырые продукты)
4. Гриль
5. Жарочная поверхность
6. Большая тарелка (приготовленные продукты)
7. Розеточный блок
8. Лопаточка
9. Защитная пленка
Модель 103080 рассчитана на четырех человек. Модель 103082 рассчитана на двух человек. Модули гриля (4) подключены к розеточному
блоку (7) на центральном модуле.
ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Перед продолжением рекомендуется ознакомиться со следующей информацией:
Убедитесь, что вокруг прибора достаточное пространство для отвода тепла и необходимой вентиляции.
Очистите прибор. См. раздел «Очистка и обслуживание».
Поставьте прибор на устойчивую и ровную поверхность.
Вставьте вилку сетевого шнура в настенную розетку электропитания. Загорается индикатор питания. Прибор начнет нагреваться.
После использования извлеките вилку сетевого шнура из розетки сети электропитания. Индикатор питания гаснет.
Дайте прибору полностью остыть.
Примечание: при первом включении прибора возможно кратковременное появление небольшого количества дыма и
специфического запаха. Это нормальное явление.
СБОРКА
Перед продолжением рекомендуется ознакомиться со следующей информацией:
Извлеките вилку сетевого шнура из розетки электропитания и подождите, пока прибор остынет.
Установите центральный модуль (2) посреди обеденного стола.
Установите модули гриля (4) вокруг центрального модуля (2) на обеденном столе.
Поставьте розеточный блок (7) в центральный модуль (2) как показано на рисунке. Подключите вилки шнуров модулей гриля (4)
к розеточному блоку (7).
Поместите защитную пленку (9) на центральный модуль (2).
Поместите большую тарелку (для сырых продуктов, 3) на защитную пленку (9).
Установите большие тарелки (6) на модули гриля (4).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Перед продолжением рекомендуется ознакомиться со следующей информацией:
Следите за тем, чтобы столовые приборы не касались жарочных поверхностей, иначе можно повредить антипригарное
покрытие.
Не извлекайте жарочную поверхность при включенном приборе или пока она горячая.
Сборка прибора. См. раздел «Сборка».
При необходимости очистите жарочные поверхности (5) влажной тканью.
Выполните одно из следующих действий:
Nоложите в большую тарелку (3) сырые продукты.
Чтобы включить прибор, вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети электропитания. Загорается индикатор питания (1).
Прибор начнет нагреваться.
Подождите 20–25 минут, пока жарочные поверхности (5) прогреются до заданной температуры. Прибор готов к использованию.
Положите порционные куски продуктов на жарочные поверхности (5).
В процессе жарки переворачивайте продукты лопаточкой (8).
Жарьте продукты на гриле до готовности. Время приготовления определяется вашим вкусом. Маленькие куски прожариваются
лучше и быстрее больших кусков. Определите время, необходимое для получения лучших результатов, опытным путем.
Не отходите от прибора, периодически проверяйте готовность продуктов и следите за тем, чтобы пища не подгорела.
Приготовленные продукты снимите лопаточкой (8) с жарочных поверхностей (5).
Положите приготовленные продукты в большую тарелку (6).
Чтобы выключить прибор, извлеките вилку сетевого шнура из розетки сети электропитания. Индикатор питания (1) гаснет.
Дайте прибору полностью остыть.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед продолжением рекомендуется ознакомиться со следующей информацией:
Перед очисткой или обслуживанием извлеките вилку сетевого шнура из настенной розетки и дождитесь остывания прибора.
Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
Не погружайте розеточный блок в воду или другие жидкости.
Перед продолжением рекомендуется обратить внимание на следующие сведения:
Не применяйте агрессивные или абразивные чистящие средства для очистки прибора.
Не применяйте острые предметы для очистки прибора.
Большие тарелки можно чистить в посудомоечной машине.
Периодически проверяйте прибор на возможные повреждения.
Очищайте наружную поверхность прибора мягкой влажной тканью. Насухо протрите наружные поверхности прибора чистой
сухой тканью.
Бумажным полотенцем удалите остатки продуктов с жарочных поверхностей (5). Очистите жарочные поверхности (5) мягкой
влажной тканью. Насухо протрите жарочные поверхности (5) чистой сухой тканью.
Очистите большие тарелки (3/6) мыльной водой. Промойте большие тарелки (3/6) под проточной водой. Насухо протрите
жарочные поверхности (3/6) чистой сухой тканью.
Вымойте лопаточки (8) мыльной водой. Промойте лопаточки (8) под проточной водой. Насухо протрите лопаточки (8) чистой
сухой тканью.
ХРАНЕНИЕ
Поместите прибор и принадлежности в исходную упаковку.
Храните прибор и принадлежности в сухом месте вне доступа детей.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Общие меры предосторожности
Перед использованием внимательно прочтите руководство. Сохраните
инструкции для справки в будущем.
Используйте прибор и принадлежности только по назначению. Используйте
прибор и принадлежности только по назначению.
Не используйте прибор в случае повреждения одной из его частей или
принадлежностей. Если одна из частей прибора или принадлежностей
повреждена или неисправна, ее необходимо заменить у изготовителя или в
уполномоченной ремонтной организации.
Необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с прибором.
Использование прибора детьми или людьми с пониженными физическими,
сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и
знаний может стать причиной опасности. Ответственные за безопасность
таких людей должны предоставить ясные и понятные инструкции или
контролировать использование прибора.
Не используйте прибор возле душевых кабин, ванн, раковин или других
емкостей с водой.
Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду
или в другую жидкость, не извлекайте его руками. Сразу же извлеките вилку
сетевого шнура из настенной розетки электропитания. Если прибор попал в
воду или в другую жидкость, не используйте прибор снова.
Электробезопасность
Храните прибор и его сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше
8 лет.
Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует
напряжению, указанному на паспортной табличке прибора.
Подключайте прибор к заземленной настенной розетке. Если необходимо,
используйте удлинитель с заземлением и проводами подходящего диаметра
(не менее 3 x 1 мм2).
В качестве дополнительной защиты установите устройство
дифференциальной защиты (RCD) с номинальным дифференциальным
током не более 30 мА.
Прибор не предназначен для эксплуатации с внешним таймером или
отдельной системой дистанционного управления.
Следите за тем, чтобы вода не попадала на контакты вилки сетевого шнура и
удлинителя.
Всегда полностью разматывайте сетевой шнур и удлинитель.
Убедитесь, что сетевой шнур не свешивается с кромки столешницы и об него
нельзя случайно споткнуться.
Держите сетевой шнур вдали от тепла, масла и острых кромок.
Не используйте прибор в случае повреждения или неисправности сетевого
шнура или его вилки. Если сетевой шнур или его вилка повреждены или
неисправны, их необходимо заменить у изготовителя или в уполномоченной
ремонтной организации.
Держите за вилку при отключении прибора от розетки; не тяните за шнур.
Извлеките вилку сетевого шнура из розетки, если прибор не используется,
перед его сборкой или разборкой и перед чисткой или обслуживанием.
Инструкции по безопасности при использовании гриля
Не используйте прибор вне помещения.
Поставьте прибор на устойчивую и ровную поверхность.
Установите прибор на жаропрочную и брызгозащищенную поверхность.
Не ставьте прибор на конфорку.
Убедитесь, что вокруг прибора достаточное пространство для отвода тепла и
необходимой вентиляции.
Убедитесь, что прибор не контактирует с горючими материалами.
Размещайте прибор вдали от источников тепла.
Запрещается накрывать прибор.
Запрещается использовать уголь или другое топливо.
Следите за тем, чтобы столовые приборы не касались жарочных пластин,
иначе можно повредить антипригарное покрытие.
При размещении продуктов на жарочной поверхности остерегайтесь пара и
брызг.
Осторожно: возможно разбрызгивание горячего жира с жарочной
поверхности.
Не лейте воду на горячую жарочную поверхность. Вода будет
разбрызгиваться, а также можно повредить жарочную поверхность.
Соблюдайте осторожность при контакте с прибором. Если требуется касаться
прибора во время его работы или сразу после его выключения, используйте
прихватки.
При использовании жарочная поверхность очень сильно нагревается. Не
прикасайтесь к горячей жарочной поверхности во время использования
прибора доступные поверхности могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь
к доступным поверхностям.
Касайтесь прибора только сухими руками.
Не перемещайте включенный или не охладившийся прибор. Извлеките
вилку сетевого шнура из розетки электропитания и подождите, пока прибор
остынет.
Не используйте прибор рядом с птицами (например, рядом с такими
тропическими птицами как попугаи). Жарочная поверхность покрыта
антипригарным покрытием на основе ПТФЭ (PTFE). При нагреве покрытие может
выделять незначительное количество газов, которые не представляют опасности
для людей. Но нервная система птиц крайне чувствительна к воздействию этих
газов.
Когда прибор не используется, храните его в сухом месте. Убедитесь, что прибор в месте
хранения недоступен для детей.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в
центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный
символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы
подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту
окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga beakta följande detaljer:
Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.
Använd inte vassa föremål vid rengöring av apparaten.
Mattallrikarna kan rengöras i diskmaskin.
Kontrollera apparaten regelbundet med avseende på eventuella skador.
Rengör apparatens utsida med en mjuk, fuktig trasa. Torka apparatens utsida ordentligt med en ren,
torr trasa.
Ta bort eventuella rester från grillplattorna (5) med hushållspapper. Rengör grillplattorna (5) med en
mjuk, fuktig trasa. Torka grillplattorna (5) ordentligt med en ren, torr trasa.
Rengör mattallrikarna (3/6) i såpvatten. Skölj mattallrikarna (3/6) under rinnande vatten. Torka mattall-
rikarna (3/6) ordentligt med en ren, torr trasa.
Rengör stekspaden (8) i såpvatten. Skölj stekspadarna (8) under rinnande vatten. Torka stekspadarna
(8) ordentligt med en ren, torr trasa.
Förvaring
Placera apparaten och tillbehören i originalförpackningen.
Förvara apparaten med tillbehören på en torr plats, utom räckhåll för barn.
SÄKERHETSANVISNINGAR
Allmän säkerhet
Läs noggrant igenom handboken före användning. Behåll
handboken för framtida behov.
Använd bara apparaten och tillbehören för de avsedda
ändamålen. Använd inte apparaten och tillbehören för andra
syften än de som beskrivs i handboken.
Använd inte apparaten om någon del eller tillbehör är skadat
eller defekt. Om någon del eller tillbehör är skadat eller defekt,
måste den bytas av tillverkaren eller behörig serviceverkstad.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med
apparaten.
Om barn eller personer med fysiska, sensoriska, mentala eller
motoriska problem eller personer som saknar erfarenhet
och kunskap använder apparaten kan det innebära risker.
Personer som ansvarar för deras säkerhet bör ge uttryckliga
anvisningar eller övervaka användningen av apparaten.
Använd inte apparaten nära badkar, duschar, bassänger eller
andra kärl som innehåller vatten.
Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Om apparaten hamnar i vatten eller någon annan vätska, så
får apparaten inte tas bort med händerna. Dra omedelbart ut
nätkontakten från vägguttaget. Om apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska får den inte användas igen.
El-säkerhet
Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn som är
yngre än 8 år.
Före användning, kontrollera alltid att spänningen i det använda
nätuttaget överensstämmer med den som anges på märkplåten.
Anslut apparaten till ett jordat vägguttag. Om nödvändigt,
använd en jordad förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm2).
För ytterligare skydd, installera en jordfelsbrytare (RCD) med
en nominell felström som inte överskrider 30 mA.
Apparaten är inte avsedd att användas med en yttre timer
eller separat ärrstyrningssystem.
Kontrollera att vatten inte kan komma in i kontaktstiften på
nätkabeln eller förlängningskabeln.
Nysta alltid upp nätkabeln och förlängningskabeln helt.
Kontrollera att nätkabeln inte hänger över en bordskant och
att den inte kan fastna av misstag eller trampas på.
Håll nätkabeln borta från hetta, olja och skarpa kanter.
Använd inte apparaten om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är ska-
dad eller defekt, måste den bytas av tillverkaren eller behörig
serviceverkstad.
Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa nätkontakten från
nätuttaget.
Lossa nätkontakten från nätuttaget när apparaten inte an-
vänds, före montering eller demontering och före rengöring
och underhåll.
Säkerhetsanvisningar för grillar
Använd inte apparaten utomhus.
Placera apparaten på ett plant och stabilt underlag.
Placera apparaten på ett värmebeständigt och vattensäkert
underlag.
Placera inte apparaten på en spishäll.
Kontrollera att det nns tillräckligt med fritt utrymme runt appa-
raten så att värmen kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
Kontrollera att apparaten inte kommer i kontakt med lät-
tantändliga material.
Håll apparaten borta från värmekällor.
Täck inte över apparaten.
Använd inte träkol eller liknande antändbara bränslen.
Vidrör inte beläggningen som skyddar mot vidhäftning med
metallredskap, det kan skada beläggningen.
Se upp för ånga och stänk när livsmedel läggs på den heta
grillplattan.
Försiktig: Hett fett kan stänka upp från grillplattan.
Häll inte vatten på den heta grillplattan. Vattnet kommer då
att stänka och skada grillplattan.
Var försiktig vid beröring av apparaten. Använd ugn-
shandskar om du måste vidröra apparaten under eller strax
efter användning.
Grillplattan blir mycket het när den används. Vidrör inte den
heta grillplattan.
Apparatens åtkomliga ytor kan bli mycket heta under an-
vändning. Vidrör inte de åtkomliga ytorna.
Se till att dina händer är torra innan du rör vid apparaten.
Flytta inte apparaten medan den är påslagen eller fort-
farande varm. Dra ut nätkontakten från vägguttaget och
vänta tills apparaten har svalnat.
Använd inte apparaten i närheten av fåglar (t.ex. tropiska fåglar
som papegojor). Grillplattan har en beläggning, baserad på PTFE,
som skyddar mot vidhäftning. Vid uppvärmning avger denna
beläggning små mängder gas som är helt ofarliga för människor.
Fåglars nervsystem är dock extremt känsliga för dessa gaser.
Förvara apparaten på en torr plats när den inte används. Se
till att barn inte kommer åt förvarade apparater.
FRISKRIVNING
Specikationer kan bli föremål för ändringar utan föregående meddelande.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas
vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i denna
apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår
miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det nns insamlingsställen.
SV Bruksanvisning
SK vod na použitie
RU Руководство по эксплуатации
CS vod na použití
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Princess 103082 Manual de usuario

Categoría
Barbacoas
Tipo
Manual de usuario