Princess 292994.01.001 Manual de usuario

Categoría
Fondues, gourmets
Tipo
Manual de usuario
RU Руководство по эксплуатации
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK Návod na použitie
Chocolate Fountain
01.292994.01.001
1
2
3
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1 2
3-5
min
3
4 5
78
6
© Princess 2023 | Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu
Do you want to get the most out of your product?
Visit www.princesshome.eu/accessoriesfor accessories and spare parts.
Use chocolate with a
high proportion of cocoa
butter (45%).
Only use chocolate that
does not contain hard
ingredients such as nuts
or rice.
Preheat the chocolate
fountain for 3-5 minutes.
First melt the chocolate
in a microwave or au
bain-marie.
It may be necessary to
add a little vegetable oil
(e.g. olive oil or sunflower
oil) so that the chocolate
is sufficiently liquid.
Pour it slowly into the
preheated bowl of the
fountain.
Enjoy your chocolate
fondue party!
Stir the mixture ensuring
that all chocolate has
melted.
ENInstruction manual
SAFETY INSTRUCTIONS
By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the appliance
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
To protect children against the dangers of
electrical appliances, please make sure that
you never leave the appliance unattended.
Therefore you have to select a storage place
for the appliance where children are not able
to grab it. Make sure that the cable is not
hanging in a downward position.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments.
By clients in hotels, motels and other residential type
environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
It is absolutely necessary to keep this
appliance clean at all times, because it comes
into direct contact with food.
Components that have come into contact with
food can be cleaned in soapy water.
The heating element surface is subject to
residual heat after use.
WARNING: Serious injuries can occur in case
of misusing the appliance and accessories.
The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally
recognized symbol used to designate recyclable materials. The
recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.
This product complies with conformity requirements of the
applicable European regulations or directives.
Waste electrical products should not be disposed of with
household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your
local Authority or local store for recycling advice.
The Eurasian Conformity mark (ЕАС) is a certification mark to
indicate products that conform to all technical regulations of the
Eurasian Customs Union.
This symbol is used for marking materials intended to come into
contact with food in the European Union as defined in regulation (EC)
No 1935/2004.
The product and packaging materials are recyclable, subject to
extended manufacturer responsibility. Dispose it separately, following
the illustrated packaging symbols, for better waste treatment. The
Triman logo is valid in France only.
PARTS DESCRIPTION
1. Base
2. Tower
3. Spiral
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
The components are suitable for cleaning in a dishwasher.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten terwijl het op de voeding is
aangesloten.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren
van elektrische apparatuur mag u ze nooit
zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer
daarom een plek voor uw apparaat op
dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen.
Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden
hangt.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan de benodigde
ervaring en kennis indien ze onder toezicht
staan of instructies krijgen over hoe het
apparaat op een veilige manier kan worden
gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met
het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen indien ze niet onder toezicht worden
gehouden.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële
omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
– Boerderijen.
Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te
houden, aangezien het in direct contact komt
met eetwaren.
Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met
voedsel kunnen worden gereinigd in sopwater.
Het oppervlak van het verwarmingselement is
na gebruik onderhevig aan restwarmte.
Waarschuwing: Er kunnen ernstige
verwondingen optreden bij misbruik van het
apparaat en de accessoires.
Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een
internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare
materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke
domein en is geen handelsmerk.
Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de
toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen.
Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met
huishoudelijk vuil worden weggegooid. Gelieve te laten recyclen bij de
daartoe aangewezen faciliteiten. Neem contact op met uw gemeente of
plaatselijke winkel voor advies over recycling.
Het Euraziatische conformiteitsmerk (ЕАС) is een
certificeringsmerk om producten aan te duiden die voldoen aan alle
technische voorschriften van de Euraziatische douane-unie.
Dit symbool wordt gebruikt voor het markeren van materialen die
bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel in de Europese Unie,
zoals gedefinieerd in verordening (EC) nr. 1935/2004.
Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar, binnen
de grenzen van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Verwijder het gescheiden, volgens de geïllustreerde
verpakkingssymbolen, voor een betere afvalverwerking. Het Triman-logo
is alleen in Frankrijk geldig.
BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN
1. Basis
2. Toren
3. Spiraal
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
REINIGING EN ONDERHOUD
Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot
het apparaat afgekoeld is.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
De onderdelen zijn vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.princesshome.eu!
FRManuel d'instructions
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans
surveillance tant qu'il est branché sur
l'alimentation électrique.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Afin de protéger les enfants des dangers liés
aux appareils électriques, ne laissez jamais un
appareil sans surveillance. Rangez donc
l'appareil à un endroit hors de portée des
enfants. Vérifiez que le câble ne pend pas.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de
8 ans ou plus et des personnes présentant un
handicap physique, sensoriel ou mental voire
ne disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance
utilisateur ne doivent pas être confiés à des
enfants sans surveillance.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres
environnements de travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
– Fermes.
Il est impératif de conserver cet appareil propre
en permanence car il est en contact direct avec
des aliments.
Les composants qui ont touché les aliments
peuvent être nettoyés à l’eau savonneuse.
La surface de l'élément chauffant est sujette à
une chaleur résiduelle après usage.
Avertissement : Des blessures graves peuvent
survenir en cas de mauvaise utilisation de
l'appareil et des accessoires.
Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un
symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux
recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est
pas une marque déposée.
Ce produit est conforme aux exigences de conformité des
règlements ou directives européens en vigueur.
Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les
ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations sont
disponibles. Vérifiez auprès des autorités locales ou du magasin le plus
proche pour obtenir des conseils sur le recyclage.
La marque de conformité eurasienne (ЕАС) est une marque de
certification destinée à indiquer les produits conformes à toutes les
réglementations techniques de l'Union douanière eurasienne.
Ce symbole est utilisé pour le marquage des matériaux destinés à
entrer en contact avec les aliments dans l'Union Européenne, tel que
défini dans le règlement (CE) n° 1935/2004.
Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, sous
réserve de la responsabilité étendue du fabricant. Par souci de bon
traitement des déchets, mettez-le au rebut séparément, en suivant les
symboles d'emballage illustrés. Le logo Triman n'est valable qu'en France.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Base
2. Tour
3. Spirale
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le
film ou le plastique protecteur de l’appareil.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
Les pièces vont au lave-vaisselle.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.princesshome.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEITSHINWEISE
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt sein, wenn
es eingesteckt ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Um Kinder vor Gefahren durch Elektrogeräte zu
schützen, stellen Sie bitte sicher, dass das
Gerät niemals unbeaufsichtigt bleibt. Daher
muss ein Aufbewahrungsort für das Gerät
gewählt werden, der für Kinder unzugänglich ist.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht nach
unten hängt.
Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und
von Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung
und Kenntnissen verwendet werden, sofern
diese Personen beaufsichtigt oder über den
sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet
wurden und die damit verbundenen Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät
nicht spielen. Reinigungs- und
Wartungsarbeiten dürfen nur von Kindern
ausgeführt werden, wenn diese dabei
beaufsichtigt werden.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen
gewerblichen Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
Es ist absolut notwendig, das Gerät immer
sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit
Nahrungsmitteln kommt.
Komponenten, die mit Speisen in Berührung
gekommen sind, können in Seifenwasser
gereinigt werden.
Die Oberfläche des Heizelementes weist nach
Gebrauch Restwärme auf.
Achtung: Der unsachgemäße Gebrauch des
Geräts und der Zubehörteile kann schwere
Verletzungen zur Folge haben.
Das universelle Recycling-Symbol, -Logo oder -Zeichen ist ein
international anerkanntes Symbol zur Kennzeichnung von recycelbaren
Materialien. Das Recycling-Symbol ist gemeinfrei und kein
Markenzeichen.
Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der
geltenden europäischen Verordnungen oder Richtlinien.
Elektro-Altgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Bitte recyceln Sie diese nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem örtlichen
Händler nach Recyclingmöglichkeiten.
Das Eurasische Konformitätszeichen (ЕАС) ist ein
Zertifizierungszeichen zur Kennzeichnung von Produkten, die allen
technischen Vorschriften der Eurasischen Zollunion entsprechen.
Dieses Symbol wird zur Kennzeichnung von Materialien
verwendet, die dazu bestimmt sind, in der Europäischen Union mit
Lebensmitteln in Berührung zu kommen, wie in der Verordnung (EU) Nr.
1935/2004 definiert.
Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar und
unterliegen der erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie es
separat und folgen Sie den auf der Verpackung abgebildeten Symbolen
für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo ist nur in Frankreich
gültig.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Basis
2. Turm
3. Spirale
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
REINIGUNG UND WARTUNG
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Die Komponenten sind spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf
www.princesshome.eu!
ESManual de instrucciones
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el aparato sin
supervisión mientras esté conectado a la red
eléctrica.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Para proteger a los niños contra los peligros de
los aparatos eléctricos, asegúrese de no dejar
el aparato sin vigilancia. Por tanto, debe
seleccionar un lugar de almacenamiento para el
aparato donde los niños no puedan agarrarlo.
Asegúrese de que el cable no cuelga hacia
abajo.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Este aparato puede ser utilizado por niños a
partir de los 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que no tengan experiencia ni
conocimientos, sin son supervisados o
instruidos en el uso del aparato de forma
segura y entienden los riesgos implicados. Los
niños no pueden jugar con el aparato. Los
niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que cuenten con supervisión.
Este aparato se ha diseñado para el uso en el
hogar y en aplicaciones similares, tales como:
Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros
entornos de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo
residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.
– Granjas.
Es absolutamente necesario mantener este
aparato limpio en todo momento porque entra
en contacto directo con los alimentos.
Los componentes que han estado en contacto
con alimentos pueden lavarse con agua y
jabón.
La superficie del elemento calefactor está
sujeta a calor residual tras el uso.
Advertencia: Pueden producirse lesiones
graves en caso de mal uso del aparato y de los
accesorios.
El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo
reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales
reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una
marca comercial.
El producto cumple los requisitos de conformidad de las
regulaciones o directivas europeas aplicables.
Los productos eléctricos viejos no deben eliminarse con la basura
doméstica. Recíclelos en instalaciones al efecto. Si necesita ayuda en
temas de reciclaje, consulte a las autoridades o comercios locales.
La marca de conformidad euroasiática (ЕАС, por sus siglas en
inglés) es una marca de certificación para indicar los productos que
cumplen con todas las normas técnicas de la Unión Aduanera
Euroasiática.
Este símbolo se usa para marcar materiales que estarán en
contacto con alimentos en la Unión Europea, como se define en el
reglamento (CE) n.º 1935/2004.
El producto y los materiales de embalaje son reciclables y están
sujetos a una garantía extendida del fabricante. Elimínelos por separado
y respetando los símbolos mostrados en el embalaje, para facilitar la
gestión de residuos. El logo de Triman solo es válido en Francia.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Base
2. Torre
3. Espiral
ANTES DEL PRIMER USO
Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se
enfríe.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El
aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar
el aparato.
Los componentes se pueden lavar en lavavajillas.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en
www.princesshome.eu!
PTManual de Instruções
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
O fabricante não pode ser responsabilizado por
quaisquer danos se ignorar as instruções de
segurança.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Para proteger as crianças contra os perigos
apresentados pelos aparelhos elétricos,
certifique-se de que nunca deixa o aparelho
sem supervisão. Para isso, deve selecionar um
local de armazenamento para o aparelho fora
do alcance das crianças. Certifique-se de que o
cabo não está pendurado para baixo.
Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com mais de 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o aparelho. A
limpeza e manutenção pelo utilizador não
devem ser realizadas por crianças sem
supervisão.
Este aparelho destina-se a ser usado em
aplicações domésticas e semelhantes tais
como:
Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho.
Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo
residencial.
Ambientes de dormida e pequeno almoço.
– Quintas.
É absolutamente necessário manter este
aparelho sempre limpo uma vez que entra em
contacto direto com alimentos.
Os componentes que entraram em contacto
com alimentos podem ser limpos com água e
detergente.
A superfície do elemento de aquecimento está
sujeita a calor residual após a utilização.
Advertência: Podem ocorrer ferimentos graves
em caso de utilização inadequada do aparelho
e dos acessórios.
O símbolo, logótipo ou ícone universal de reciclagem é um símbolo
internacionalmente reconhecido que é usado para designar materiais
recicláveis. O símbolo de reciclagem é do domínio público e não é uma
marca comercial.
Este produto cumpre os requisitos de conformidade dos
regulamentos ou diretivas europeias aplicáveis.
Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados
juntamente com os resíduos domésticos. Recicle-os nos centros
competentes existentes. Para aconselhamento sobre reciclagem,
consulte as autoridades locais ou o revendedor local.
A marca de conformidade da Eurásia (ЕАС) é uma marca de
certificação para indicar produtos que estão em conformidade com todos
os regulamentos técnicos da União Aduaneira da Eurásia.
Este símbolo é usado para marcar materiais que se destinam a
entrar em contacto com alimentos na União Europeia, conforme definido
no regulamento (CE) n.º 1935/2004.
Os materiais do produto e da embalagem são recicláveis e estão
sujeitos à responsabilidade alargada do fabricante. Elimine-os em
separado, seguindo os símbolos ilustrados na embalagem, para um
tratamento de resíduos mais correto. O logótipo Triman apenas é válido
em França.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Base
2. Torre
3. Espiral
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de protecção do aparelho.
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças
amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até
arrefecer.
Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não
é adequado para a máquina de lavar louça.
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de
limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço,
que danifica o dispositivo.
Os componentes são adequados para limpeza na máquina de lavar
loiça.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
www.princesshome.eu!
ITIstruzioni per l'uso
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti la mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
L'utente non deve lasciare l'apparecchio
incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.
Questo apparecchio è destinato a un uso
esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti
dalle apparecchiature elettriche, non lasciare
mai l’apparecchio senza sorveglianza.
Collocare quindi l’apparecchio in un luogo non
accessibile ai bambini. Non lasciare il cavo
penzoloni.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
la supervisione di un adulto o dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
possibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. I bambini non devono
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
senza supervisione.
Questo apparecchio è concepito per uso
domestico e applicazioni simili come:
Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti
lavorativi.
Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
Ambienti di tipo Bed and breakfast.
– Fattorie.
È assolutamente necessario pulire
l’apparecchio prima che esso venga in contatto
con gli alimenti.
I componenti che entrano in contatto con gli
alimenti possono essere puliti in acqua e
sapone.
La superficie dell'elemento riscaldante è
soggetta a calore residuo dopo l'utilizzo.
Avvertenza: Si possono subire gravi lesioni in
caso di uso errato dell’apparecchio e degli
accessori.
Il simbolo, il logo o l'icona del riciclaggio universale è un emblema
riconosciuto a livello internazionale utilizzato per designare i materiali
riciclabili. Il simbolo del riciclaggio è di dominio pubblico e non è un
marchio.
Questo prodotto è conforme alle prescrizioni applicabili
contenute nelle normative o direttive europee.
I rifiuti elettrici non vanno smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
Provvedere al riciclo dove esistono strutture. Effettuare la verifica presso
l'autorità locale o il negozio in loco per ottenere consigli sul riciclaggio.
Il Marchio di Conformità Eurasiatica (ЕАС) è un marchio di
certificazione per i prodotti conformi a tutti i regolamenti tecnici dell'Unione
Doganale Eurasiatica.
Questo simbolo è utilizzato per marcare i materiali destinati al
contatto con gli alimenti nell'Unione Europea come stabilito dal
Regolamento (CE) N° 1935/2004.
Il prodotto e i materiali di imballaggio sono riciclabili, a condizione
che la responsabilità del produttore sia estesa. Smaltirli separatamente,
seguendo i simboli di imballaggio illustrati, per un ottimale trattamento dei
rifiuti. Il logo Triman è valido solo in Francia.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Base
2. Torre
3. Spirale
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi,
pellicola protettica o plastica dall’apparecchio.
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti
amovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio ed attendere che
l'apparecchio si raffreddi.
Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile
pulire l'apparecchio in lavastoviglie.
Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
I componenti sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
www.princesshome.eu!
SVInstruktionshandbok
SÄKERHETSANVISNINGAR
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla in
sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Användaren får inte lämna apparaten obevakad
när den är ansluten till elnätet.
Denna apparat får endast användas för
hushållsändamål och endast för det syfte den
är konstruerad för.
För att skydda barn från farorna med elektriska
apparater, se till att du aldrig lämnar apparaten
oövervakad. Därför måste du välja en lämplig
förvaringsplats utom räckhåll för barn. Se till att
kabeln inte händer nedåt.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
vatten eller någon annan vätska.
Apparaten kan användas av barn från och med
8 års ålder och av personer med ett fysiskt,
sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist på
erfarenhet och kunskap om de övervakas eller
instrueras om hur apparaten ska användas på
ett säkert sätt och förstår de risker som kan
uppkomma. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och
liknande användningsområden, såsom:
Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
”Bed and breakfast” och liknande boendemiljöer.
– Bondgårdar.
Det är absolut nödvändigt att apparaten alltid är
ren eftersom den kommer i direkt kontakt med
livsmedel.
Delar som har kommit i kontakt med matvaror
kan rengöras med vatten och diskmedel.
Ytan på värmeelementet är varm efter
användning.
VARNING! Allvarliga personskador kan uppstå
om apparaten och tillbehören används på fel
sätt.
Den universella återvinningssymbolen, logotypen eller ikonen är en
internationellt erkänd symbol som används för att beteckna
återvinningsbara material. Återvinningssymbolen används offentligt och är
inte ett varumärke.
Denna produkt uppfyller kraven på överensstämmelse i
tillämpliga europeiska förordningar eller direktiv.
Elektriska avfallsprodukter får inte slängas med hushållsavfallet.
Återvinn där det finns anläggningar för det ändamålet. Kontakta din lokala
myndighet eller butik för att få råd om återvinning.
Det eurasiska överensstämmelsemärket (ЕАС) är ett
certifieringsmärke för att ange produkter som överensstämmer med alla
tekniska föreskrifter i Eurasiska tullunionen.
Denna symbol används för att markera material som säkert kan
användas i kontakt med livsmedel inom Europeiska unionen enligt
definitionen i förordning (EG) nr 1935/2004.
Produkten och förpackningsmaterialet är återvinningsbart och är
kopplat till ett utökat tillverkaransvar. Kassera den separat och följ de
illustrerade förpackningssymbolerna för bättre avfallshantering. Triman-
logotypen är endast giltig i Frankrike.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Bas
2. Torn
3. Spiral
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort
klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara
delar med en dammtrasa. Använd aldrig slipande produkter.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Innan rengöring, dra ur kontakten och vänta tills apparaten har svalnat.
Sänk aldrig den elektriska anordningen i vatten eller annan vätska.
Enheten är inte diskmaskinsäker.
Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och
slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar
apparaten.
Komponenterna är lämpliga för rengöring i diskmaskin.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på
www.princesshome.eu!
PLInstrukcje użytkowania
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru, kiedy jest podłączone do zasilania.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Aby chronić dzieci przed zagrożeniami
związanymi z użytkowaniem urządzeń
elektrycznych, nigdy nie należy pozostawiać
tego rodzaju urządzeń bez nadzoru. Dlatego
też należy wybrać miejsce przechowywania
tego urządzenia, które będzie niedostępne dla
dzieci. Kabel nie powinien zwisać z urządzenia.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
Zurządzenia mogą korzystać dzieci wwieku od
8 lat oraz osoby oograniczonych
możliwościach fizycznych, sensorycznych
ipsychicznych bądź nieposiadające
odpowiedniej wiedzy idoświadczenia, pod
warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały
instrukcje dotyczące bezpiecznego używania
urządzenia, atakże rozumieją związane ztym
zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
dozwolona dla użytkownika nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
To urządzenie zaprojektowano do użycia w
domu oraz w celu podobnych zastosowań w
miejscach takich jak:
Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy.
Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego
typu.
Ośrodki oferujące noclegi ze śniadaniem.
Gospodarstwa rolne.
Niezbędne jest stałe utrzymywanie czystości
urządzenia, ponieważ ma ono bezpośredni
kontakt z żywnością.
Elementy stykające się bezpośrednio z
żywnością można myć w wodzie z dodatkiem
mydła.
Po użyciu powierzchnia elementu grzewczego
podlega resztkowemu grzaniu.
Uwaga: W przypadku nieprawidłowego
użytkowania urządzenia i akcesoriów może
dojść do poważnych obrażeń ciała.
Uniwersalny symbol, logo lub ikona recyklingu to uznawany na
całym świecie symbol stosowany do oznaczania materiałów nadających
się do recyklingu. Symbol recyklingu jest dostępny w domenie publicznej i
nie jest znakiem towarowym.
Ten produkt spełnia wymagania zgodności z odpowiednimi
europejskimi przepisami lub dyrektywami.
Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z
odpadami domowymi. Oddawaj odpady do recyklingu w odpowiednich
zakładach utylizacji odpadów. Aby uzyskać informacje dotyczące
recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub sklepem.
Euroazjatycki znak zgodności (ЕАС) to znak certyfikacyjny
wskazujący produkty, które spełniają wymagania techniczne
Eurazjatyckiej Unii Celnej.
Ten symbol jest używany do oznaczania materiałów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością w Unii Europejskiej zgodnie z
definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004.
Produkt i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, pod
warunkiem rozszerzenia odpowiedzialności producenta. Wyrzucaj je
oddzielnie, stosując się do przedstawionych symboli na opakowaniu, aby
lepiej przetwarzać odpady. Logo Triman obowiązuje tylko we Francji.
OPIS CZĘŚCI
1. Podstawa
2. Wieża
3. Spirala
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Z urządzenia należy
usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie
wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać
szorstkich środków czyszczących.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie
wystygnie.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Części są przystosowane do mycia w zmywarce.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z
uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin
oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w
tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy,
które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste
środowisko naturalne.
Wsparcie
Wszelkie informacje iczęści zamienne można znaleźć stronie
www.princesshome.eu!
CSNávod k použití
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže
být výrobce odpovědný za případná poškození.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
nemůže zamotat.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Uživatel nesmí nechat spotřebič bez dozoru,
pokud je připojen k napájení.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti
za účelem, pro který byl vyroben.
Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických
spotřebičů prosím zajistěte, aby spotřebič nikdy
neležel bez dozoru. Proto byste měli vyhradit
spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou
dosáhnout. Ujistěte se, že kabel není zavěšen
směrem dolů.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a
rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
spotřebičem. Čištění a údržba by neměla být
prováděna dětmi bez dohledu.
Tento spotřebič je určený k použití v
domácnosti a k podobnému používání, jako
například:
RU Руководство по эксплуатации
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK Návod na použitie
Chocolate Fountain
01.292994.01.001
1
2
3
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1 2
3-5
min
3
4 5
78
6
© Princess 2023 | Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu
Do you want to get the most out of your product?
Visit www.princesshome.eu/accessoriesfor accessories and spare parts.
Use chocolate with a
high proportion of cocoa
butter (45%).
Only use chocolate that
does not contain hard
ingredients such as nuts
or rice.
Preheat the chocolate
fountain for 3-5 minutes.
First melt the chocolate
in a microwave or au
bain-marie.
It may be necessary to
add a little vegetable oil
(e.g. olive oil or sunflower
oil) so that the chocolate
is sufficiently liquid.
Pour it slowly into the
preheated bowl of the
fountain.
Enjoy your chocolate
fondue party!
Stir the mixture ensuring
that all chocolate has
melted.
kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích.
Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
V penzionech.
Na statcích a farmách.
Je naprosto nezbytné udržovat vždy tento
spotřebič čistý, jelikož přichází do styku
sjídlem.
Součásti přicházející do kontaktu s
potravinami lze čistit v mýdlové vodě.
Povrchu topného článku je po použití
vystaven zbytkovému teplu.
Varování: Chybné použití spotřebiče a
příslušenství může způsobit vážná poranění.
Univerzální symbol recyklace, logo nebo ikona je mezinárodně
uznávaný symbol používaný k označení recyklovatelných materiálů.
Symbol recyklace je veřejně dostupný a není ochrannou známkou.
Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnými
evropskými předpisy nebo směrnicemi.
Elektroodpad by se neměl likvidovat společně s domovním
odpadem. Máte-li k tomu možnost, třiďte prosím odpad. Informace o
recyklaci získáte na místním úřadě nebo v místním obchodě.
Euroasijská značka shody (EAC) je certifikační značka
označující výrobky, které splňují všechny technické předpisy
Euroasijské celní unie.
Tento symbol slouží v Evropské unii k označení materiálů
určených pro kontakt s potravinami, jak definuje nařízení ES č.
1935/2004.
V rámci rozšířené zodpovědnosti výrobce lze produkt i obalové
materiály recyklovat. V zájmu efektivnějšího nakládání s odpadem je
likvidujte zvlášť podle symbolů na balení. Logo Triman platí pouze ve
Francii.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Základna
2. Věž
3. Spirála
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Zařízení a příslušenství vyjměte z krabice.Ze spotřebiče odstraňte
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné
součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí
prostředky.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.
Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není
vhodné pro mytí v myčce.
Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
spotřebič.
Součásti jsou vhodné do čištění v myčce na nádobí.
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován
do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete
kochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému
místu se zeptejte na místním obecním úřadě.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese
www.princesshome.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa
zamedzilo nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Používateľ nesmie nechať spotrebič bez
dozoru, keď je pripojený k napájaniu.
Tento spotrebič sa smie používať iba na
špecifikované účely v domácom prostredí.
Kvôli ochrane detí pred nebezpečenstvom
spôsobeným elektrickými spotrebičmi, prosím,
zaistite, aby spotrebič nikdy nezostal bez
dozoru. V dôsledku tento spotrebič
uchovávajte na mieste, kde ho deti nemôžu
stiahnuť. Dbajte na to, aby kábel nevisel.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
Tento spotrebič smejú detí staršie ako 8 rokov
a osoby, ktoré majú znížené fyzické,
senzorické alebo duševné schopnosti, alebo
osoby bez patričných skúseností a/alebo
znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak
ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej
obsluhe spotrebiča a príslušných rizikách. Deti
sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a
údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod
dohľadom dospelej osoby.
Toto zariadenie je určené iba na používanie v
domácnosti a na podobné účely a smie sa
používať, napríklad:
Vkuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch,
kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov,
ktoré majú ubytovací charakter.
Vturistických ubytovniach.
Na farmách.
Je veľmi dôležité udržovať tento spotrebič vždy
čistý, keďže prichádza do styku spotravinami.
Súčasti a komponenty, ktoré prišli do kontaktu s
jedlom a potravinami sa dajú vyčistiť v mydlovej
vode.
Po použití sa môže na povrchu ohrevného
telesa nachádzať zvyškové teplo.
Výstraha: V prípade chybného používania
spotrebiča a príslušenstva môže dôjsť k
závažnému poraneniu.
Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodne
uznávaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklovateľných
materiálov. Symbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochrannou
známkou.
Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných
európskych predpisov alebo smerníc.
Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s
odpadom z domácností. Recyklujte, prosím, v príslušných zariadeniach.
Informácie o recyklácii sú dostupné na miestnom úrade alebo v miestnej
predajni.
Euroázijská značka zhody (ЕАС) je značka certifikácie používaná
na označenie výrobkov, ktoré spĺňajú všetky technické predpisy
Euroázijskej colnej únie.
Tento symbol sa používa na označenie materiálov určených na
styk s potravinami v Európskej únii, ako je definované v nariadení (ES) č.
1935/2004.
Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné pod podmienkou
rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V záujme lepšieho spracovania odpadu
ho zlikvidujte oddelene podľa znázornených symbolov na obale. Logo
Triman platí len vo Francúzsku.
POPIS KOMPONENTOV
1. Podstavec
2. Veža
3. Špirála
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Vyberte prístroj a príslušenstvo zo škatule. Z prístroja odstráňte náleky,
ochrannú fóliu alebo igelit.
Pred prvým použitím spotrebiča utrite všetky demontovateľné diely
vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým
vychladne.
Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu spotrebiča.
Časti sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na
www.princesshome.eu!
RU
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Производитель не несет ответственности за
ущерб в случае несоблюдения правил
техники безопасности.
Во избежание опасных ситуаций для замены
поврежденного кабеля питания
рекомендуется обратиться к производителю,
его сервисному агенту или другим
достаточно квалифицированным
специалистам.
Не перемещайте устройство за кабель
питания, а также следите за тем, чтобы
кабель не перекручивался.
Установите устройство на устойчивой
ровной поверхности.
Не оставляйте подключенное к источнику
питания устройство без присмотра.
Данное устройство предназначено только
для использования в бытовых условиях и
только по назначению.
Для защиты детей от опасностей, связанных
с электрическими приборами, не оставляйте
оборудование без присмотра. В связи с этим
необходимо хранить прибор в недоступном
для детей месте. Удостоверьтесь, что шнур
не свисает вниз.
Во избежание поражения электрическим
током не погружайте шнур электропитания,
штепсель или устройство в воду или любую
другую жидкость.
Данное устройство может использоваться
детьми в возрасте от 8 лет и людьми с
ограниченными физическими, сенсорными и
умственными способностями или не
имеющими соответствующего опыта или
знаний, только при условии, что за их
действиями осуществляется контроль или
они знакомы с техникой безопасной
эксплуатации устройства, а также понимают
связанные с этим риски. Не позволяйте
детям играть с устройством. Очистка и
обслуживание устройства могут выполняться
детьми только под присмотром взрослых.
Это устройство предназначено для
использования в бытовых условиях, а также
в схожих областях применения, таких как:
Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и
других рабочих условий.
Отели, мотели и другие условия проживания для
использования постояльцами.
Условия типа B&B.
Фермерские дома.
Крайне необходимо всегда содержать
устройство в чистоте, поскольку оно
вступает в контакт с пищей.
Компоненты, вступающие в контакт с пищей,
могут быть очищены в мыльной воде.
После использования поверхность
нагревательного элемента подвергается
воздействию остаточной теплоты.
Предупреждение: Неправильное обращение
с устройством и принадлежностями может
привести к получению серьезных травм.
Универсальный символ, логотип или значок вторичной
переработки — это международно признанный символ, используемый
для обозначения материалов, подлежащих вторичной переработке.
Символ переработки является общественным достоянием и не
является товарным знаком.
Этот продукт отвечает требованиям соответствия, которые
предусмотрены применимыми европейскими нормами или
директивами.
Отработанные электротехнические изделия нельзя
утилизировать вместе с бытовыми отходами. При наличии
соответствующих предприятий их следует отдавать на переработку.
Для получения информации о переработке обратитесь в местные
органы власти или к продавцу.
Евразийский знак соответствия (ЕАС) - сертификационный
знак для обозначения продукции, соответствующей всем техническим
регламентам Евразийского Таможенного союза.
Этот символ используется для маркировки материалов,
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами в
Европейском Союзе, как определено в постановлении (ЕС) №
1935/2004.
Продукт и упаковочные материалы подлежат вторичной
переработке при условии расширенной ответственности
производителя. Для лучшей переработки отходов продукт следует
утилизировать отдельно в соответствии с обозначениями на
упаковке. Логотип Triman действует только во Франции.
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
1. Основание
2. Колонна
3. Спираль
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Извлеките устройство и принадлежности из упаковки.Удалите
наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
Перед первым применением устройства протрите все съемные
компоненты влажной тканью. Не используйте абразивные изделия.
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед очисткой отключите устройство от сети и подождите, пока
оно остынет.
Запрещается погружать электрические устройства в воду.
Устройство не предназначено для очистки в посудомоечной
машине.
Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только
мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные
средства, скребки или металлические мочалки, которые могут
царапать устройство.
Компоненты предназначены для мойки в посудомоечной машине.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По истечении срока службы не выкидывайте данное
устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать
в центральный пункт переработки электрических или электронных
бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный
символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации
и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы
подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной
переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту
окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких
приборов можно узнать в органах местного самоуправления.
Поддержка
Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на
веб-сайте www.princesshome.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Princess 292994.01.001 Manual de usuario

Categoría
Fondues, gourmets
Tipo
Manual de usuario